Page 1

1

1


2

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ มีข่าวสารที่จะนาเสนอให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูได้ทราบความ เคลื่อนไหวของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีด้วยกันระหว่าง บ้านกับโรงเรียน โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ช่วยสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา กระผมเองจะพยายามมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนและ นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สพฐ.กาหนดต่อไป ขอขอบคุณครับ

(นายสัญชัย ฉลาดคิด) ผู้อานวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

2


3

กิจกรรม คุณครู

3


4

ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับประถม เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับประถม เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อน นาน ป. 4 – ป. 6 รองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการอาหาร กลางวันแบบยั่งยืน ชนะเลิศ ฟุตบอลระดับรากหญ้า รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

4


5

กสิกร..พัฒนาโรงเรียน

ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน

ติดพัดลมในโรงอาหาร

สร้างหลังคาโค้งทางเดิน

ปรับปรุงโรงอาหาร

5


6

กิจกรรมนักเรียน

วันเด็กแห่งชาติ

ตักบาตรวันมาฆบูชา

ชุมนุมดุริยางค์ ระดับประถม

แข่งขันงานวิชาการ รร.ท 2

6


7

กิจกรรมนักเรียน

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6

สอบ NT ป.3

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมธนาคารขยะ

7


8

 ระเบียบในการปฏิบัติตนของนักเรียน 1. นักเรียนต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อน เวลา 07.30 น. 2. การแต่งกายของนักเรียน นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามวัน เวลาและโอกาสที่กาหนด โดยกาหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบดังนี้  วันจันทร์,วันอังคารและวันพุธ แต่งเครื่องแบบนักเรียนยกเว้นห้องที่มีการเรียนพละให้แต่งชุดพละ  วันพฤหัสบดี แต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี  วันศุกร์ แต่งชุดที่โรงเรียนกาหนด (เสื้อคอโปโล+กางเกง/กระโปรงนักเรียน) เครื่องแบบนักเรียนชาย  เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ แขนสั้น มีกระเป๋าติดที่หน้าอกด้านซ้าย หน้าอกด้านขวาปักชื่อ – สกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. เหนือชื่อ – สกุล ปักอักษรย่อ ท.ส. ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม ด้วยด้ายสีน้าเงิน และ เหนืออักษร ท.ส. ปักอักษรย่อ ศ. ด้วยด้ายสีน้าเงิน ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม  กางเกงใช้กางเกงขาสั้นสีกากี มีความยาวเหนือเข่า สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีน้าตาลหัว สี่เหลี่ยมหรือเข็มขัดลูกเสือ  รองเท้าและถุงเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก สีน้าตาลไม่มีลวดลาย เครื่องแบบนักเรียนหญิง  เสื้อใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็นแบบคอพับในตัวสวมศีรษะ มีปกด้านหลัง (แบบทหารเรือ) หรือเสื้อ ขาวแบบคอพับปกบัว ผ่าอก ด้านหน้าติดกระเป๋า 1 ใบ ผูกโบว์สีกรมท่า หน้าอกด้านขวาปักชื่อ-สกุล ขนาด ความสูง 1 ซ.ม. เหนือ ชื่อ-สกุล ปักอักษรย่อ ท.ส. ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม. ด้วยด้ายสีน้าเงิน และเหนืออักษร ท.ส. ปักอักษรย่อ ศ. ด้วยด้ายสีน้าเงิน ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม.  กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่า จับกลีบ ไม่มีลวดลาย ความยาวของกระโปรงเพียงคลุมเข่า  รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มี ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย รองเท้าชุดฝึกพลศึกษา เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย

8


9

9

กสิกรบอกข่าว  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you