Page 1

สมาคม ไว ดับ ยู ซี เอ กรุงเทพฯ - ศูนย์พัทยา YWCA of BANGKOK - Pattaya Center


วิสัยทัศน์สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำ� เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี เยาวสตรี และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับความ ยุตธิ รรม มีเสรีภาพ มีสนั ติสขุ มีศกั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ มีพลานามัยทีด่ แี ละร่วมพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม โดยดำ�เนินตามหลักคำ�สอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์

Vision YWCA of Bangkok Encourages leadership by women in Helping to promote, for society at large, justice, freedom, peace, human dignity, health and environmental protection, all of which are based on the indoctrinated principles of the Holy Bible.

วัตถุประสงค์ 1. ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ความทุกข์ยาก เพื่อตอบสนองและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหพันธ์ของไว ดับยู ซี เอ แห่งโลก 2. เพิ่มพูนจำ�นวนสมาชิกของสมาคมและส่งเสริมการเพิ่มพูนจำ�นวนสมาชิก 3. ให้ความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาความเป็นผู้นำ�แก่สมาชิกสมาคมและบุคคลทั่วไป 4. จัดทำ�ระบบสารสนเทศของสมาคมและเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์ในสังกัด 5. ระดมทุนสนับสนุนโครงการพิเศษของสมาคม 6. สร้างเสริมความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ ตามคำ�สัง่ สอนของพระเยซูคริสต์ โดยปราศจากการ แบ่งแยกผิว เชื้อชาติ ชนชั้นและศาสนา

Objective 1. To create programs and activities that are beneficial to society, and assists to those who are less fortunate and need help, as response to the objective of The World YWCA. 2. Increase members of the association. 3. Provide knowledge, and develop leadership and other skills, to members and non-members. 4. Setup association’s information system, and help as a consultant to others center. 5. Funding special projects for association. 6. Create a better understanding about people as indoctrinated by Jesus Christ without racism.

2 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


ประวัติความเป็นมาของ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ในปี พ.ศ. 2520 ทางสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มที่จะจัดโครงการที่จะช่วยฝึก วิชาชีพให้แก่สตรีที่ด้อยโอกาสที่เมืองพัทยา ได้มอบให้นางทิวลิป ยอร์ช เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการชุมชน จัดกิจกรรมขึน้ ทีเ่ มืองพัทยาโดยเช่าบ้าน 2 ชัน้ ขึน้ ทีถ่ นนพัทยาสาย 2 และเปิดชัน้ เรียนตัดเย็บเสือ้ ผ้า ประกอบอาหารและการฝีมือ ในปี 2523 คุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู่ ประธานฝ่ายบริการชุมชนในขณะนั้นได้ขยายกิจกรรมขึ้น โดยได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทหารเรือสัตหีบและเมืองพัทยานำ�แพทย์มาให้ความรู้ในด้าน การวางแผนครอบครัว การคุมกำ�เนิด ทำ�หมัน ตรวจสุขภาพ แจกยาในเมืองพัทยาซึ่งในขณะนั้นมี พลเรือเอกสถาปน์ เกยานนท์ เป็นนายกเมืองพัทยาและได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ส่วนหนึ่งของ บ้านพักรับรองปลัดเมืองพัทยาเปิดกิจกรรมอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาสมาคมไว ฯ –กรุงเทพฯ ได้อนุมัติให้ซื้อทาวเฮาส์ 1 หลัง ที่หมู่บ้านพัทยานิเวศน์ นาเกลือ ชลบุรี ขนาด 25 ตารางวา เพื่อให้เป็นที่ดำ�เนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ เดือนเมษายน 2528 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นเป็นผู้ดำ�เนินงานในนาม “ศูนย์ไว.ดับยู.ซี.เอ.พัทยา” จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่า ศูนย์ ไว.ดับ ยู.ซี.เอ.พัทยา ทีข่ นึ้ ตรงต่อฝ่ายบริการชุมชนนัน้ มีกจิ กรรมเจริญเติบโตขึน้ มาก จึงมีมติยกให้เป็นฝ่าย หนึ่งที่ขึ้นตรงต่อสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯศูนย์พัทยา” และให้ประธานสมาคมไวฯ-ศูนย์พัทยา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำ�นวยการ ของสมาคมไวฯ-กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 ได้ย้ายที่ทำ�การศูนย์มาที่ เลขที่ 206/98 ซ.ทาวน์อินทาวน์ ถ.พัทยากลาง เมืองพัทยา โดยยึดถือการช่วยเหลือเด็กและสตรีเป็นหลักในการดำ�เนินงานซึง่ ปัจจุบนั ได้มีโครงการครอบครัวอบอุ่นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา, โครงการอาหาร กลางวันเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน และโครงการสายใยแห่งรักเพือ่ ให้ความ รักความอบอุ่นแก่เด็กที่มีปัญหาของสังคมและในปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์พัทยา ได้เป็นเวลา 34 ปี ทำ�ให้ศูนย์พัทยาได้มีโอกาส และได้รับการสนันสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเลือ สังคมด้วยดีตลอดมา จึงได้มโี ครงการใหม่เพิม่ ขึน้ มาในเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายหลักของสมาคมคือการช่วย เหลือสตรี และเยาวสตรี ทำ�ให้มีแนวคิดจัดตั้งศูนย์พักพิงเยาวสตรีกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสมาคมฯประสงค์ที่ จะให้ศูนย์ประสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะยังได้ รับการสนับจากท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 3


History of YWCA of Bangkok Bangkok-Pattaya Center In 1977, YWCA Bangkok had created a program to help women in Pattaya to gain job skills and donate money to Ms. Tulip Yatch, a social agent, to create programs in Pattaya city by renting a 2-storey house in Pattaya 2nd road and open class for clothes sewing, cooking and hand skills. In 1980, Khunying Sukhon Chalohyu, chairwoman of social agent, had expanded the programs with the help of Sattahip Navy Hospital and Pattaya City, and provide medical technician to gave knowledge and help in family planning, birth control, vasectomy, medical check-up, and medicines distributions. At that time, Admiral Starb Geyanon was the mayor of Pattaya and help with the programs and activities. After that, YWCA Bangkok had authorized to buy a townhouse in Pattaya Nivet, Naklua, Chonburi, with 25 sq.wah, as a place to held programs and events. In April 1985, the association appointed a local committee in the name of “YWCA Pattaya”. As the program was a success and continue to grow in helping the community, YWCA Bangkok committee decided that it should be a faction of YWCA Bangkok, so the name was changed to “YWCA Bangkok-Pattaya Center” and indicate that the chairwoman of YWCA Bangkok-Pattaya Center entered YWCA Bangkok committee meeting. In September 1996, the center was move to 206/98 Soi Town in Town, Central Pattaya Road, Pattaya City, to help children and women who are in need. At the moment, there are Warmth of Family Project to help children who are lack in education, Student luncheon Project to help children to have a decent lunch, and Web of love Project to help children who need help. Since the association was established for 34 years, we were supported by many clubs and social organization and able to help many people in the community. From this perspective about helping female youth and women, we have setup a shelter to help these people. We hope that you will continue to supporting and helping us to bring this project to a success for our community.

4 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


สารจากนายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ดิฉันและกรรมการสมาคมไว ดับ ยู ซี เอ กรุงเทพฯ รู้สึกยินดีที่ได้ผู้เสีย สละมาทำ�งานให้กับสมาคมไว ดับ ยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยาชุดใหม่ซึ่ง จะเป็นกรรมการทำ�งานมีวาระ 4 ปี (2555-2558) และขอขอบคุณคณะ กรรมการชุดทีค่ รบวาระทีไ่ ด้สละเวลา แรงกายและปัจจัยทัง้ หลายมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมโดยเฉพาะสตรี เด็กและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความหวังที่จะดำ�รงชีวิตต่อไป สำ�หรับใน 4 ปีนี้ สมาคมฯจะดำ�เนินพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย ของ World YWCA ซึ่งในปี 2015 เราจะมีการประชุม World YWCA ที่ประเทศไทย โดยสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ในประเทศไทยทั้งหมดร่วมเป็น เจ้าภาพ โดยนโยบายที่เราจะต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. ภาวะผู้นำ�สตรี (women’s intergenerational leadership) 2. สิทธิสตรี (women’s rights) 3. การเสริมสร้างการดำ�เนินงานและธรรมาภิบาลที่ดี (Movement Building and Good Governance) จากพระคริสตธรรม 1 โครินธ์ 16:14 “ทุกสิ่งที่ท่านกระทำ�นั้น จงกระทำ�ด้วยความรัก” ดิฉันขอมอบคำ�อธิฐานโบราณบทหนึ่งที่เขียนไว้ดังนี้ O lord,temper with tranquility. Our manifold activity. That we may do our work for thee With very great simplicity. ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการทุกท่านจะร่วมใจร่วมแรงกัน สานเจตนารมณ์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญก็คือ ความรัก ทัง้ ในงาน เพือ่ นร่วมงาน และผูท้ เี่ ราจะช่วยเหลือเขา ขอพระผูเ้ ป็นเจ้าสถิตย์ อยูก่ บั ท่านและเทพระพรอันอุดมให้ทา่ นจนทุกสิง่ ทุกอย่างสำ�เร็จลุลว่ งด้วยดี นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 5


สารจากประธานกรรมการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี ขอแสดงความยินดีแด่คุณไพรชิตร เจตะภัย ที่ได้รับความไว้วางใจจาก คณะกรรมการสมาคมไวฯศูนย์พัทยาให้เป็นประธานคนใหม่ คณะกรรมการ ศูนย์พัทยา เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง ทำ�งานด้วยความตั้งใจ เสียสละทำ�ให้ งานของสมาคมเจริญก้าวหน้าด้วยดีมาตลอดขอพระเจ้าทรงอำ�นวยพระพร และทรงนำ�พาคณะกรรมการศูนย์พัทยาทุกคน ให้ทำ�งานอย่างมีความสุข สุขพลานามัยทีด่ ี และมีสนั ติสขุ ในพระคุณและความรักของพระองค์ตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดียิ่ง นางจิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี

6 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


สารแสดงความยินดี จากเลขาธิการ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พัทยา เป็นเมืองพิเศษ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชายหาดและเกาะแก่ง ที่สวยงาม มีโรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ร้าน ค้า ตึกรามบ้านช่อง มีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยในทุกภูมิภาค เมื่อพูดถึง พัทยา จึงมีคนมากมายที่อยากจะมาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการธุรกิจ เพื่อ ความบันเทิง และเพื่อแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ พัทยาจึงมีความหลาก หลายทางอาชีพ ชนชั้น ภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ ดังนั้น การทำ�พันธกิจ ในเมืองพัทยาจึงไม่ใช่งานที่ง่าย และเป็นงานที่ท้าทายมาก ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯศูนย์พัทยา ชุดใหม่ ที่จะรับไม้ต่อจากคณะกรรมการชุดเก่า เชื่อว่าท่านทั้ง หลายจะสามารถทำ�พันธกิจได้อย่างเกิดผล เพราะท่านมีคณะกรรมการ ชุดเก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งผลงานที่ท่านกระทำ�ได้ปรากฏแก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ย่อมแสดงถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความ มานะอุตสาหะ และความอุทิศเสียสละของท่านทั้งหลาย ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรท่าน ประทานกำ�ลังกายกำ�ลังใจและ สติปัญญาในการดำ�เนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ และ นำ�ความเจริญมาสู่เมืองพัทยาสืบไป

ศาสนาจารย์พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล เลขาธิการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 7


สารจากอดีตประธานคณะกรรมการสมาคม

ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา

ปี 2551 – 2554 ( 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2555)

เป็นเวลา 4 ปี จากการได้ทำ�กิจกรรมมากมายของสมาคมฯ ณ วันนี้ รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้มีโอกาสที่ดีเข้ามา งามสง่าเมื่อจากไป กับองค์กรของ เรามากค่ะ “ Young Women’s Christian Association ” เป็นองค์กร สตรีล้วนทำ�กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษานักเรียน ส่งเสริม เยาวชน กีฬา เราจึงได้รับความศรัทธา ความเชื่อมั่น ได้รับการสนับสนุน จากองค์กรและชาวต่างชาติต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาคทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง เราจะขอดำ�รงไว้แห่งความรัก ความเอื้ออาทรปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณค่า คุณประโยชน์ให้กับสังคมท้องถิ่นของเราตลอดไป เนื่องในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับประธานสมาคมฯ คนใหม่ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ก�ำ ลังใจ ร่วมบริหารงาน จนบรรลุ แห่งความสำ�เร็จในวาระที่ผ่านมาค่ะ

นางนิตยา ปฏิมาสงเคราะห์ ประธานคณะกรรมการ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ปี 2551-2554

8 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


สารจากประธานคณะกรรมการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา

ปี 2555 – 2558 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2559)

ดิฉัน นางสาวไพรชิตร เจตะภัย มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาทำ�ให้ดฉิ นั ได้ทราบถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริงใน การเสียสละอุทิศตนในการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยดีตลอดมา โดย เฉพาะช่วยเหลือกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุและถือเป็นความภาค ภูมิใจอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้นำ�สตรีกลุ่มหนึ่ง ขณะเดียวกัน ทางสมาคมฯ-ศูนย์พทั ยามีความยินดีทไี่ ด้รบั การต้อนรับ,การช่วยเหลือและ สนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆและสมาคมขอเป็นผู้ ประสานงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้การช่วยเหลือ และสนุบสนุนทุกประการ ดิฉนั จะขอทำ�หน้าทีอ่ นั ทรงเกียรตินอี้ ย่างเต็มความสามารถและให้บรรลุ ผลสู่เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานคณะกรรมการ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ปี 2555-2558

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 9


พันธกิจต่างๆของสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา 1. โครงการครอบครัวอบอุ่น โครงการครอบครัวอบอุ่นเป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อย โอกาสทางสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และสำ�นักงานพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยแบ่งการให้ทุน การศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษาละ 1,800 บาท/ปี/คน ระดับอาชีวะศึกษา ปีการศึกษาละ 2,800 บาท/ปี/คน และ ได้ขยายการให้ทนุ การศึกษาออกไปในระดับมหาวิทยาลัย ทางสมาคมฯศูนย์พัทยาจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในโครงการทั้งสิ้น 50 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทุน รวมทั้งหมด 373 ทุน

1. Happy family Project a program that helps children and teenagers who cannot afford education within Pattaya and under the jurisdiction of The Office of Education Chonburi city zone 3 which has been setup since 1990, currently there are 373 scholarship students.

10 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


2. โครงการ ไว ดับยู ซี เอ - ศูนย์พัทยา พิทักษ์สายตา โครงการ “ ไว ดับยู ซี เอ - ศูนย์พัทยา พิทักษ์สายตาเป็นโครงการ ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในการตัดแว่นสายตา สมาคมฯ-ศูนย์พัทยาจึงได้มีการออก สำ�รวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาตามโรงเรียนต่างๆทั้งในเขตเมือง พัทยา อำ�เภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้เชี่ยวชาญนำ�เครื่อง วัดสายตาไปทำ�การวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียน

2. YWCA Sight First Project the association realized how important the eyes health of students that are unfortunate or poor are, thus the program was set to give students eyes examination, and funding glasses for students and elderly people who are in need.

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 11


3. โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นต่ า งๆมี อ าหารกลางวั น รั บ ประทานอย่ า งถู ก สุขลักษณะครบถ้วนทุกคน โดยโครงการนีท้ างสมาคมฯ-ศูนย์พทั ยาจะได้ จัดให้มกี ารเลีย้ งอาหารกลางวันนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทั้งได้มีการมอบข้าวสาร อาหารแห้งอีกทั้งวัตถุดิบในการปรุง อาหารต่างๆเพื่อไว้ใช้ภายในครัวของโรงเรียนสำ�หรับเป็นอาหารกลาง วันแก่นักเรียนต่อไปอีกด้วย

3. Luncheon Project a program to encourage students to have a healthy lunch, and giving students packets and canned food to those that are needed.

12 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


4. โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน โครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั นที่ ยั่ ง ยื น เป็ น โครงการที่ มี วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนในโรงเรียนต่างๆมีสว่ นร่วมกับทาง โรงเรียนในการจัดหาอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมฯ-ศูนย์พัทยาได้ สนับสนุนให้มีการทำ�การเกษตรในโรงเรียน อาทิโครงการฟาร์มเห็ด ได้ จัดสร้างโรงเพาะเห็ดและมอบเชื้อเห็ด บ่อเลี้ยงปลา จัดการขุดลอกบ่อ และมอบพันธุ์ปลา ปลูกผักสวนครัว สนับสนุนพันธุ์ผักให้เด็กนักเรียน ได้ลงมือปลูก เป็นต้น เพื่อนำ�ผลผลิตดังกล่าวที่ได้ไปใช้ในการประกอบ อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน

4. Agricultural for lunch Project a program to help schools produce their own agricultural products to use in lunch and/or meal for student, as well as helping students to learn and gain knowledge about agriculture and help them in saving some of their living cost at present and in the future. Example of projects, mushroom cultivation, f ish pond, vegetable gardens, etc

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 13


5. โครงการ สิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อมโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้เยาวชนรูจ้ กั หวงแหนและรักษาทรัพยากรตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ กลับคืนสูส่ มดุลย์ทางธรรมชาติ โดยสมาคมฯ-ศูนย์พทั ยาจะจัดกิจกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง ฯลฯ อย่างต่อ เนื่องโดยนำ�นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและสังกัดโรงเรียน สำ�นักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และเด็กพิการทาง สายตาได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน

5. YWCA loves Pattaya, loves environment Project a program that organize activities to help children and teenagers to be aware of the environment and natural resources and how to keep them in balance, as well as helping and giving to each others to make the World a better place. Example of activities, growing coral, public cleaning, mangrove planting, turtle releasing , etc.

14 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


6. โครงการสายใยแห่งรัก เป็นโครงการช่วยเหลือออกเยี่ยมเยียนหนุนใจ ให้ก�ำ ลังใจและทำ� กิจกรรมร่วมกับบุคคลในสถานทีต่ า่ งๆ อาทิ สถานพินจิ เยาวชนชายและ หญิง สถานพักฟื้นคนชรา ฯลฯ

6. Loving Bond Project a program that visit and encouragement people at many places such as male and female juvenile detention, elderly nursing home, etc.

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 15


โครงการใหม่

New projects

โครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ เนือ่ งจากปัจจุบนั พบว่ามี “เด็กพิเศษ” หรือทีเ่ รียกว่า “เด็กทีม่ คี วาม ต้องการดูแลเป็นพิเศษ “ มีจ�ำ นวนมากพอสมควรทัง้ ทีต่ รวจพบและไม่มี โอกาสตรวจพบซึง่ อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ ซึง่ อาจจะทำ�ให้เด็กขาด โอกาสที่จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ซึ่งจุดประสงค์ในโครงการนี้ ต้องการสนับสนุนการดูแลเด็กพิเศษให้สามารถ ช่วยเหลือตนเองให้ได้ มากทีส่ ดุ และดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ดที สี่ ดุ เท่าทีค่ วามสามารถจะทำ�ได้

Helping “special child” Project “Special child” as known as “child with special needs” has been increasing in the past few years, due to many reasons these children are unfortunate and need help in many ways. This project is to help these children to be dependable and live in the society.

16 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


โครงการศูนย์พักพิงชั่วคราวเยาวสตรี โดย สมาคม ไว ดับยุ ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบัน ครอบครัว ทำ�ให้สตรี และเยาวสตรี มีความเสียเปรียบในด้านต่าง ๆ ทำ�ให้ถูกรังแก ไม่มีโอกาสในสังคม ซึ่งสตรีเหล่านี้คือเพศที่อ่อนแอ แต่ ขณะเดียวกันคือเพศที่ให้กำ�เนิดชีวิตใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้ ดังนั้นจึงเห็น ความสำ�คัญที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ สตรี และเยาวสตรีเหล่านี้ ให้ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

YWCA-Pattaya protects female youths at risk Project According to the living standard at the moment, many families need help especially women and female youths who sometimes have been taken advantage on. This project was created to help these people to assist and give opportunities. For this project, YWCA-Pattaya office was set as a housing facility to these unfortunate women and female youths, as authorized by the center committee.

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 17


โครงการพิเศษ เป็นโครงการเปิดสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ สังคมทั่วไปโดยไม่จำ�กัดเวลา และสถานที่ อาทิเช่น โครงการ E- Leraning (จัดสนับสนุนอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาสำ�หรับโรงเรียน ที่ห่างไกล) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ

Special Projects The program supports activities that are beneficial to society, regardless of time and places. Such as the e-learning (Satellite distributions to rural schools for distance learning), victims from natural disasters, etc.

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา สำ�หรับโรงเรียนที่ห่างไกล Donated Satellite for distance learning

18 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


รายนามที่ปรึกษากิติมศักดิ์ 1. คุณจิตรา 3. คุณสุวรรณา 5. คุณสคราญ 7. คุณจิราพร 9. คุณอติภา 11.คุณสกุณ

วรรธนะสิน ศุภชาติไกรสร วัฒนา เสถียรภาพงษ์ สาริมาน สุริยินทร์

2. คุณนงลักษณ์ ฟักฤกษ์ 4. คุณโสภิญ เทพจักร 6. คุณณัฐนันท์ รัตนพิชัย 8. คุณรุ่งทิพย์ สุขศรีการ 10.คุณมุกดา มณีรัตน์จรัสศรี 12.คุณเปรมฤดี จิตติวุฒิการ

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 19


รายนามคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา ประจำ�ปี 2555 – 2558 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2559)

คุณไพรชิตร เจตะภัย Miss.praichit Jetapai

ประธานกรรมการสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา Chairwoman of the YWCA Bangkok-Pattaya Center ประธานฝ่ายจัดหารายได้ , ประธานโครงการพิเศษ ,ประธานฝ่ายสังคมสงเคาระห์

ดร.ปัทมาภรณ์ ฟักฤกษ์ Pattamaporn Fakroek รองประธานสมาคมฯ

คุณวราพรรณ สุคนธสิทธิ์

Waraphan Sukonthasit ประธานฝ่ายบัญชี – การเงิน ประธานโครงการสายใยแห่งรัก

คุณศุภมาศ ชินวรรัตน์

Supahamas Chinworaratkanok

เลขานุการ

คุณประนอม จันทร์ครุธ Pranom Chankroot ประธานฝ่ายศาสนา

20 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา

คุณนิตยา ปฏิมาสงเคราะห์

Nittaya Patimasongkro ประธานโครงการครอบครัวอบอุน่ ประธานโครงการ YWCA พิทกั ษ์สายตา

คุณดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์

Dutduan Ruangwettiwong

ประธานฝ่ายกิจกรรมทั่วไป


รายนามคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา ประจำ�ปี 2555 – 2558 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2559)

คุณนารถฤดี สุริยินทร์ Nardudee Suriyin ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

คุณอุไรวรรณ ภู่แสนสะอาด Uraiwan Pusansa-ard ประธานโครงการสิ่งแวดล้อม

คุณนวลนุช เพชรฉวี Nuannoot Petchwee ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

พญ.ณัฐนิชา ลอยชื่อ Natnicha loichuen

คุณมาลินี สุวรรณเสนีย์ Malinee Suwansaenee รองประธานครอบครัวอบอุน่

คุณวรรณา ยุติศรี Wanna Yutisri รองประธานฝ่ายหารายได้

ประธานโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ

คุณ นิอร ตัณฑศิริ Ni-Orn Tanthrsari

รองประธานโครงการสิ่งแวดล้อม

Mrs. Elfi Seitz Foreign Affairs

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 21


คณะกรรมการ

คุณสุรีย์พร กนกนาค ireeporn Kanooknak

คุณฟิลิปิน่า สุวรรณเสนีย์ Filipina Suwansanee

คุณนันทา สิงโนนตาด Nanta Singnontard

Umaporn Rachatawattanakul

คุณอุมาพร รัชตวัฒนกุล

รายนามสมาชิกอุปถัมภ์ คุณละมัย คุณมาริสา คุณยุพิน คุณอาฬวี คุณนิตยา คุณศิริพร คุณอำ�นวย คุณวิษา Mrs.Virginia

ผิวทอง ตันตระดิลก จินา สินธุวณิก นอยส์ ธรรมศิริ เจียรสุข ฉิมดี Sorensen

22 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


ทำ�เนียบประธานกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา ปี 2528 – ปัจจุบัน

คุณสุวรรณา

ศุภชาติไกรสร

Mrs.Suwanna

Suphachatkraison

คุณสคราญ

วัฒนา

Mrs.Sakran

Wattana

Mrs.Sophin

Thepjak

Mrs.Kanjana

Rattanapichai

Mrs.Jiraporn

Sathianphaphong

Mrs.Rungthip

Suksrikan

Mrs.wilawan

Hengtrakun

คุณโสภิญ

คุณกาญจนา คุณจิราพร

คุณรุ่งทิพย์

คุณวิลาวัลย์ คุณเปรมฤดี

เทพจักร์ รัตนพิชัย เสถียรภาพงษ์ สุขศรีการ เฮงตระกูล จิตติวุฒิการ

Mrs.Premruedee Jitwutthikan

คุณนิตยา

ปฎิมาสงเคราะห์

Mrs.Nittaya

Patimasongkro

Mrs.Atipa

Sariman

คุณอติภา

สาริมาน

ปีบริหาร

2528 - 2530

ปีบริหาร

2530 – 2533

ปีบริหาร

2533 – 2536

ปีบริหาร

2536 – 2537

ปีบริหาร

2537- 2538

ปีบริหาร

2538 – 2540

ปีบริหาร

2540 – 2542

ปีบริหาร

2542 – 2545

ปีบริหาร

2545 – 2547

ปีบริหาร

2547 - 2548

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 23


ทำ�เนียบประธานกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา ปี 2528 – ปัจจุบัน

คุณนิตยา

ปฎิมาสงเคราะห์

Mrs.Nittaya

Patimasongkro

Mrs.Dutduan

Ruangwettiwong

Mrs.Nittaya

Patimasongkro

Miss.prichit

Jetaphai

คุณดุจเดือน คุณนิตยา

คุณไพรชิตร

เรืองเวชติวงษ์ ปฎิมาสงเคราะห์ เจตะภัย

24 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา

ปีบริหาร

2548 – 2550

ปีบริหาร

2550 – 2551

ปีบริหาร

2551 – 2554

ปีบริหาร

2555 – 2558


NICHA CLINIC

Beauty & Beyond

THERMAGE BOTOX FILLER LASER REJUVENATION LASER HAIR REMOVAL FACIAL SPA SLIMMING PROGRAM CHELATION THERAPY

Pattaya 2nd Road CALL CENTER:

038 411 190

www.nichaclinic.com

ยกกระชับผิวหน้าโบท็อกเลเซอรหน้าใส เลเซอร์กำจัดขนด้วยเครือ ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน เลิกกังวลไปได้เลยเกีย ่ วกับปัญหาสิว จุดด่างดำหน้าหมองคล้ำริว้ รอยร่องลึก ฝ้าลึกฝ้าเลือดปัญหาเรือ ่ งน้ำหนักตัวเซลล์ลไู ลท์์


มานาประจำ�ฉบับ ศจ. พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล พระธรรมกิจการ ๙.๓๖ “ในเมืองยัฟฟา มีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์พระ เยซู ชื่อทาบิธา หญิงคนนี้กระทำ�การอันเป็นคุณประโยชน์และสงเคราะห์คน ยากจนมากมาย” จากพระธรรมข้อนี้ เราเห็นสตรีที่ชื่อทาบิธาคนนี้ ทำ�ให้เรารู้ว่าชีวิตของ เธอเป็นเช่นไร ๑. เธอคือผู้ให้ เธอให้ความรัก ความเมตตา การดูแลเอาใจใส่ต่อคนรอบ ข้าง โดยเฉพาะแก่เด็กหญิง เยาวสตรี และสตรี ที่ประสบปัญหา ที่ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือ เธอให้ในสิ่งที่เธอมี และเธอยังไปช่วยรณรงค์ปัจจัย จากเพื่อนๆ เพื่อจะนำ�มาให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ ๒. เธอคือผูท้ �ำ คุณประโยชน์ ไม่ใช่ทกุ สิง่ ทีเ่ ราหยิบยืน่ ให้แก่ผอู้ นื่ จะเป็นคุณ ประโยชน์ การให้อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นภาระ หนีส้ นิ ความเคยชิน การ เสียนิสยั อาจจะเป็นโทษต่อผูร้ บั ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะหยิบยืน่ ให้แก่ผอู้ นื่ จึงต้องเป็นสิง่ ที่ เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้รับ เป็นสิ่งที่สร้างความเจริญมั่นคงในระยะยาว เช่น การ ให้การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสร้างสุขอนามัย เป็นต้น ๓. เธอคือนักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ตอ้ งเป็นผูท้ ที่ �ำ งานเชิงรุก ไม่ใช่การตัง้ รับ ผูท้ เี่ ป็นนักสังคมสงเคราะห์จะต้องเดินไปตามทีต่ า่ งๆ โดยเฉพาะ ในแหล่งเสื่อมโทรมแออัด ในที่ๆไม่มีใครเหลียวแล ไม่มีใครใส่ใจ เพื่อจะหยิบยื่น ความรัก ความเมตตา การช่วยเหลือ การศึกษา การสาธารณสุข กฏหมาย ข้อ แนะนำ� ฯลฯ ให้แก่คนเหล่านี้ ซึ่งก็เป็นมนุษย์ที่มีตัวตนและมีคุณค่า ทำ�โดยไม่ หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากคงามหวังจะได้เห็นคนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีกว่าอดีต ทีจ่ ริงยังมีอกี หลายอย่างทีจ่ ะขยายความเกีย่ วกับทาบิธา แต่เนือ่ งด้วยเนือ้ ที่ ที่จำ�กัด ไม่อาจจะเขียนได้มาก จึงขอหนุนใจเราทั้งหลาย ในฐานะที่เป็นสตรี ที่มีโอกาสดีกว่าสตรีอื่นอีกจำ�นวนมาก ทั้งในด้านการศึกษา การงาน การเงิน ครอบครัว จึงขอให้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ให้ เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์ และเป็นนัก สังคมสงเคราะห์ที่แตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะเราทำ�ด้วยความรัก ความจริงใจ ความอุทิศเสียสละอย่างแท้จริง

วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา 29


จากใจสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ดิฉนั นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ในนามของคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พทั ยา ขอขอบคุณคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมไว ดับ ยู ซี เอ กรุงเทพฯ ทีส่ นับสนุนงบประมาณทีใ่ ห้ท�ำ พันธกิจ ขอขอบคุณทีป่ รึกษาและ อดีตประธานทุกท่านตัง้ แต่ปี 2522 – 2554 ทีไ่ ด้วางรากฐานการทำ�พันธกิจต่างๆไว้ ให้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้ให้ความสนับสนุนพันธกิจต่างๆที่ได้สำ�เร็จลุล่วงตรงตาม วัตถุประสงค์ของสมาคมไวฯ – ศูนย์พัทยา ขอขอบคุณผู้ท่ีให้การสนับสนุนลง ประชาสัมพันธ์ในหนังสือของสมาคมไวฯ.-ศูนย์พทั ยา สมาคมไวฯ.-ศูนย์พทั ยาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั การสนับสนุนจากท่าน ในการทำ�พันธกิจต่างๆของสมาคมไวฯ – ศูนย์พทั ยา เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ เมือ่ งพัทยา และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงต่อไป

นางสาวไพรชิตร เจตะภัย

YWCA Bangkok-Pattaya Center I, Miss. Praichit Jetapai, in the name of YWCA Bangkok-Pattaya committee would like to thank you The Committee of YWCA Bangkok that help in supporting the budget, and thank you consultants and former chairman from year 1979 – 2011 that laid the foundation of our missions. I would like to thank you everyone who had supported these missions and made these missions to success, and those that help support and advertise in YWCA Bangkok-Pattaya Magazine. YWCA Bangkok-Pattaya wishes that you will keep supporting and helping our missions and services for Pattaya City and the surrounding areas.

Miss. Praichit Jetapai 30 วารสารสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา


ใบแจ้งความจำ�นง ชื่อผู้บริจาค/Donor’s name .......................................................................................................................... ที่อยู่ / Address ………………………………………………………………………....................………………. …………………………………………………………………………………………………...........................……… โทรศัพท์ / Tel ……….........………. โทรสาร / Fax ……….…......….. E-mail………………….....………… มีความประสงค์ร่วมบริจาคเพื่อ/ Wish to donate

เป็นทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอบอุ่น

สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน

สนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการศูนย์พักพิงเยาวสตรีกลุ่มเสี่ยงฯ

สนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ

อื่นๆ............................................................................................... จำ�นวน.............................บาท

จำ�นวน...........................บาท

จำ�นวน...........................บาท

for Scholarship for happy Family Project

for Agricultural Luncheon Project

to support Environmental Project

amount……….....………Baht amount……….....………Baht

จำ�นวน...........................บาท

amount…….....…………Baht

จำ�นวน...........................บาท

to support Shelter for Female youth and women Project amount…….....…………Baht

for Helping child with special needs Project

จำ�นวน...........................บาท amount…….....…………Baht

Other ……............................................................................................ amount…………………….Baht

นำ�ส่งโดย - ด้วยตนเองที่ทำ�การสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา 206/98 หมู่ 9 ซอยทาวน์อินทาวน์ ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 038 716316 , 0818689366 - ส่งผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทยาสาย 2 ชื่อบัญชี สมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (ศูนย์พัทยา) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 669-226033-9 (กรุณาแฟกซ์สำ�เนาใบนำ�ฝากธนาคารส่งกลับมาให้ สมาคมฯ-ศูนย์พัทยา) Transfer by - One self to YWCA Bangkok – Pattaya Center 206/98 M.9 Soi Town in Town, Nongprue Sub-district Banglamung District, Chonburi Province, Tel / Fax: 038 716 316, 081 868 9366 - Bank transfer to Acc Name : YWCA Bangkok – Pattaya Center Acc Type : Saving Account Acc No. : 669-226033-9 Bank : Siam Commercial Bank, Pattaya 2nd Road Branch ** Please fax your deposit slip to YMCA Bangkok-Pattaya Center ** - Check in the of “YWCA Bangkok – Pattaya Center”


สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา YWCA of BANGKOK - Pattaya Center

206/98 ซอยทาวน์อนิ ทาวน์ ถนนพัทยากลาง ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

206/98 Soi Town in Town Central Pattaya Road Chonburi

โทรศัทพ์ Tel /โทรสาร Fax 038716316 , 0818689366 e –mail : ywca_pattaya@hotmail.com https://www.facebook.com/สมาคมไว ดับยู ซี เอ

งานออกแบบเล่มสูจิบัตร ywca pattaya  
งานออกแบบเล่มสูจิบัตร ywca pattaya  

ออกแบบงานสูจิบัตรให้ไวพัทยา Catalogue of YWCA Pattaya

Advertisement