Page 1

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014

“ DE LAATSTE NIEUWE WINDMOLENS ZIJN SLIMME WINDMOLENS DIE WORDEN AANGESTUURD DOOR HET WEERBERICHT.”


2


3

INHOUD 5 Voorwoord 6 Verslag Raad van Bestuur

9 Limburg als smart region

10 De visie van milieueconoom Jeremy Rifkin 13 Participaties Nuhma 15 Onze participaties: renewable energy 16 19 21

Aankoop biostoomcentrale Oostende strategisch belangrijke zet Limburg evolueert naar CO2-neutrale smart region ‘Waar komt de groene energie vandaan?’

23 Onze participaties: smart services 24 Smart services van Nuhma 27 Nuhma in cijfers 28 Kern-participaties Nuhma 30 Balans na winstverdeling 32 Resultatenrekening 34 Resultaatverwerking 36 Verslag van de commissaris


4

“ SLIMME WINDMOLENS SCHAKELEN BIJ VEEL WIND GROTE KOELINSTALLATIES IN.”


5

Terugblik op 2014 Nuhma investeert al geruime tijd in de productie van groene of hernieuwbare energie. Offshore en onshore windmolens, zonne-energie, waterkracht, biogas en biomassa zijn de vormen van energieproductie waar Nuhma op focust. Deze investeringen zijn noodzakelijk om te werken aan een CO2-arme toekomst voor de provincie Limburg. Hét doel van Nuhma is immers om er tegen 2020 voor te zorgen dat 100 procent van de Limburgse residentiële energie groen is. Om dit te bereiken, moeten we meer doen dan enkel investeren in de productie van hernieuwbare energie. Zonder innovatie en uitbreiding van kennis geraken we er niet. Daarom investeert Nuhma ook in zogenaamde smart services. Kort samengevat staan deze smart services voor diensten of initiatieven die ons helpen om slimmer om te gaan met onze energie. Deze diensten zijn dan ook noodzakelijk. Vandaag de dag gaat er immers nog veel energie verloren, bijvoorbeeld door niet-performante opslagtechnieken of verkeerd gebruik van het energienet. Een wasmachine die automatisch begint te draaien wanneer het nachttarief ingaat, grote energievreters die worden ingeschakeld wanneer er veel wind is, slimme windmolens die worden aangestuurd door het weerbericht,… Het lijken kleine of eenvoudige toepassingen, maar ze zijn zeer belangrijk voor een doordacht energiever-

bruik. Energieschaarste moeten we immers proberen te vermijden. De moeilijkheden zijn echter nog niet van de baan. Ook in de komende jaren bestaat de mogelijkheid dat we tijdelijk zonder stroom vallen. Nuhma doet er alles aan om dit scenario te vermijden. Innovatie en kennis zijn daarom enorm belangrijk. Deze investeringen produceren niet rechtstreeks energie, maar zijn wel onmisbaar om op een slimme manier met de opgewekte energie om te gaan. Nuhma blijft hier, ook in de toekomst, verder op inzetten teneinde te evolueren naar een duurzame en slimme provincie, een echte smart region. Ik wens u veel leesplezier met het jaarverslag 2014.

Tony Coonen Voorzitter Raad van Bestuur Nuhma


6

Verslag Raad van Bestuur NUHMA NV Nutsbedrijvenhoudstermaatschappij Trichterheideweg 8 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0472.325.068

Verslag van de Raad van Bestuur van 11/3/2015 over het boekjaar 2014 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Nuhma tijdens het boekjaar 2014 en leggen wij de jaarrekening van 2014 ter goedkeuring voor.

Participaties en ondernemingsrisico De activiteiten en investeringen van Nuhma nv situeren zich in twee gebieden, met name in de productie van hernieuwbare energie en het ontwikkelen en leveren van diensten voor en aan de gemeenten, haar aandeelhouders. De klassieke participaties in de hernieuwbare energie blijven zich met een gezonde groei verder ontwikkelen. In de offshore windenergie heeft Aspiravi Offshore I in 2014 haar positie versterkt in het windpark Northwind, door het vergroten van haar participatie van 33% naar 40%. In het kader van deze transactie werd een achtergestelde lening verschaft om het kapitaal te versterken. Daarnaast trad VEH toe tot het kapitaal van Aspiravi Offshore I. Het windpark Northwind is overigens sinds midden 2014 volledig operationeel. Bionerga nam in begin 2014 een participatie van 70% in de biomassa-installatie Biostoom Oostende. Daarnaast breidde ze ook haar capaciteit uit van groen- en GFT-verwerking door de aankoop van verwerkingssites te HouthalenHelchteren en Sint-Truiden. Ten slotte werd Bionerga Logistics als dochtervennootschap van Bionerga opgericht, zij staat in voor de afvalophaling in Hasselt en Sint-Truiden.

Naast het investeren in de productie van hernieuwbare energie richt Nuhma zich ook steeds meer op het leveren van diensten aan de gemeenten. In het kader van het concept “software as a service” werd in 2014 het kapitaal van Green Valley Belgium verhoogd, om zo de ontwikkeling van software cloudtoepassingen voor lokale besturen verder te ondersteunen. Langs deze weg levert Nuhma ook een bijdrage aan het uitrollen van het smart cities concept. Voorts werden in het kader van “energy as a service” drie nieuwe participaties opgetekend, met name in Nuhmeris, TeaMWise en Aspiravi Energy. In het licht van de bevoorradingsonzekerheid werden met Nuhmeris de eerste stappen gezet voor het leveren van noodstroomaggregaten aan de gemeenten. TeaMWise richt zich op de markt van de balancing van energie en Aspiravi Energy is een energieleverancier, hij verkreeg hiertoe in 2014 zijn vergunning van de VREG. Met Aspiravi Energy wordt tevens een initiatief ontwikkeld voor de coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba, waarbij de personen die nu reeds mee investeren in de productie van groene lokale energie, deze


7

energie ook zullen kunnen afnemen aan een voordelig tarief. Op deze manier wordt voor deze coöperatieve vennootschappen een principe van 100% burgerparticipatie ontplooid. In navolging van de wijzigingen in het GSC-beleid blijft de Raad van Bestuur de evoluties in het regulatoir kader op de voet volgen. De Raad van Bestuur heeft de evaluatie gemaakt en is van mening dat er zich geen duurzame minderwaarde materialiseert op haar participaties. Nuhma is onderworpen aan de algemene ondernemingsrisico’s dewelke eigen zijn aan een investeringsmaatschappij. Wijzigingen in het wetgevend kader vormen voor Nuhma het grootste ondernemingsrisico. Uiteraard volgt de Raad van Bestuur de evoluties op de voet op, dit risico indachtig handelt de Raad van Bestuur ook steeds voorzichtig in haar investeringsbeslissingen. Tevens wijst de raad erop dat de vennootschap geen kredieten heeft aangegaan om haar participaties te verwerven. Additionele info rond de participaties kan steeds op de website gevonden worden (www.nuhma.be).

Kerncijfers 2014 Het balanstotaal van de onderneming bedraagt op 31/12/2014 321,8 miljoen euro. Het resultaat van het boekjaar 2014 is een winst van 5,4 miljoen euro. Het resultaat bestaat voornamelijk uit de ontvangen dividenden van Aspiravi Holding, Publilum, Bionerga en Vlaamse Energieholding. De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen:

Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden Er zijn geen bijzondere omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden.

Belangrijke gebeurtenissen na sluiting van de jaarrekening 2014 Na balansdatum werd door de Raad van Bestuur van Publilum beslist om EDF Luminus op de hoogte te stellen van hun wil om het geheel van hun aandelen in EDF Luminus over te dragen in het kader van een IPO, zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Tevens wordt alles voorbereid voor de overdracht van het geheel van de aandelen van Aspiravi Energy aan Aspiravi NV. Behoudens de punten vermeld in onderhavig verslag zijn er geen andere gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar die onder deze rubriek dienen te worden vermeld.

Onderzoek en ontwikkeling Nuhma voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Gebruik van financiële instrumenten De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten bedoeld in artikel 96,8° W.Venn. Derhalve stellen wij voor:

• Winst van het boekjaar: € 5.395.594,43 • •

Overgedragen resultaat vorig boekjaar: € 808.145,08 Toevoeging aan de wettelijke reserves: € 269.779,72

a) de jaarrekening zoals voorgesteld goed te keuren b) kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. Hoogachtend, De Raad van Bestuur

• Uit te keren dividend: € 5.000.000,00 • Over te dragen winst: € 933.959,79


8

“ DANKZIJ ASPIRAVI ENERGY KUNNEN GEMEENTEN EN COÖPERANTEN DE GROENE ENERGIE WAARIN ZE AL INVESTEERDEN NU OOK ZELF AFNEMEN.”


9

Limburg als smart region In 2010 keurden de Europese regeringsleiders de 20-20-strategie goed. Eén van de doelstellingen is dat de Europese Unie tegen het jaar 2020 de uitstoot van CO2 met 20% vermindert ten opzichte van het jaar 1990, het energieverbruik met 20% doet dalen en ten minste 20% van de energie op een duurzame manier opwekt. De Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin was beslissend in het ontwikkelingsproces van dit klimaatplan. Hij gelooft dat we aan de vooravond staan van een derde industriële revolutie die gebaseerd is op distributieve energie: energie is op elke plaats voorhanden, uit zon, wind, water, getijden, biomassa (afval) en geothermie (hete kern van de aarde).

In zijn vijf pijlers-theorie (zie verder) haalt Jeremy Rifkin het belang aan van slimme energienetwerken. Deze netwerken moeten ervoor zorgen dat de vraag naar en het aanbod van energie in evenwicht blijven. Nuhma heeft daarom al enkele concrete initiatieven of smart services uitgewerkt. Zo kunnen gemeenten en coöperanten de groene energie waarin ze investeerden nu ook zelf afnemen via

Aspiravi Energy. Ook worden de nieuwe windmolens aangestuurd door het weerbericht. Deze en andere voorbeelden kan u als rode draad vinden doorheen dit jaarverslag. Mede dankzij de investeringen van Nuhma is Limburg goed op weg naar volledige klimaatneutraliteit. Samen gaan we voor smart cities en uiteindelijk naar een volledige smart region.

Missie Nuhma Als transparante publieke holding en als maatschappelijk verantwoorde onderneming is het onze missie om: •

te investeren in projecten rond duurzaamheid met focus op energie, innovatie of activiteiten van gemeenteoverschrijdend belang met een meerwaarde op maatschappelijk vlak en ten dienste van heel Limburg;

blijvend financiële meerwaarde te creëren voor onze aandeelhouders door de geïnvesteerde middelen rendabel te investeren, te zorgen voor een constante stroom van dividenden en/of creatie van meerwaarde op lange termijn, met beheerst risico.


10

LIMBURG VOORTREKKER VAN DE DERDE INDUSTRIテ記E REVOLUTIE De visie van milieueconoom JEREMY RIFKIN 360b / Shutterstock.com


11

De naam Jeremy Rifkin zal bij velen een belletje doen rinkelen. De Amerikaanse milieueconoom was immers al enkele keren te gast in Limburg. Zo maakte hij in 2013, op uitnodiging van het provinciebestuur, een tournee door Limburg. Hij besprak toen tijdens verschillende lezingen de mogelijkheden van een groene economie in de provincie. Ook voor Nuhma is Jeremy Rifkin geen onbekende. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Nuhma nam hij een filmpje op dat u kan bekijken op de website van Nuhma. Maar wie is Jeremy Rifkin nu eigenlijk? En nog belangrijker, waar staat hij voor?

Jeremy Rifkin (1945) is een Amerikaanse econoom, schrijver, public speaker, adviseur en activist. Hij is voorzitter van de Foundation on Economic Trends en adviseur van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Hij schreef meer dan 20 boeken die voornamelijk thema’s behandelen zoals de impact van wetenschappelijke en technologische veranderingen op de economie, de maatschappij en het milieu. The Zero Marginal Cost Society (2014), The Third Industrial Revolution (2011) en The Empathic Civilization (2010) vormen zijn bekendste werken. Rifkin is beslissend geweest voor het 20-20-20-plan dat de Europese Unie in 2008 goedkeurde en introduceerde.

Vijf pijlers van de derde industriële revolutie Rifkins bekendste theorie gaat over de derde industriële revolutie. Volgens hem staan we aan de vooravond van het einde van de tweede industriële revolutie, die gebaseerd was op het succes van olie en andere fossiele brandstoffen. De derde industriële revolutie draait dan weer volledig rond distributieve energie; zon, wind, water, getijden, biomassa (zoals afval) en geothermie (hete kern van de aarde). Overal op aarde is er wel één van deze vormen van energie te verkrijgen.

Nuhma investeert al geruime tijd in toepassingen van deze hernieuwbare energie, zoals offshore windenergie (C-Power en Northwind), onshore windenergie (Limburg Win(d)t, Vleemo,…), waterkracht en getijde-energie (Aspiravi en WEP) en biomassa (Bionerga, Biostoom en A&S). Ook wil Nuhma in de toekomst haar aandeelhouders (de gemeenten) meer en meer voorzien van slimme diensten of smart services. En deze komen eveneens aan bod in de vijf pijlers van Rifkin.


12

Deze vijf pijlers vormen volgens Rifkin de basis van de derde industriële revolutie en moeten samen gerealiseerd worden. Volgens de eerste pijler moeten we tegen 2050 meer gebruikmaken van hernieuwbare energie dan van traditionele energievormen, een doelstelling waar Nuhma volop aan meewerkt. Vandaag levert Nuhma immers al meer dan één derde van de Limburgse residentiële energie als groene energie. De tweede pijler staat voor het omvormen van gebouwen tot energiecentrales. Rifkin stelde in een masterplan voor Europa voor om van alle 190 miljoen gebouwen in de Europese Unie kleine energiecentrales te maken. Die kunnen, bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolens, energie opwekken en zorgen bovendien voor een boost van de economie. Deze innovatie zou immers duizenden jobs creëren. In een periode van weinig zon of wind moet er ook energie voorradig zijn. De opgewekte energie moet dus ook worden opgeslagen, hetgeen ons bij de derde pijler brengt. Dit is een uitdaging die hoog op Nuhma’s agenda staat de komende jaren. Doordat gebouwen worden omgetoverd tot kleine energiecentrales, ontstaan er vele kleine energieproducenten. Aan de andere kant zijn er klanten die energie nodig hebben. Om dit allemaal in goede banen te leiden, zijn er slimme energienetwerken of smart grids nodig (vierde pijler). Nuhma heeft in dit kader al enkele concrete initiatieven of smart services uitgewerkt, zoals het ontwikkelen van software en uitwerken van IT-infrastructuur en in de tussentijd de gemeenten voorzien van noodstroomaggregaten en noodplannen voor perioden van energieschaarste. De vijfde en laatste pijler omschrijft nieuwe transportwijzen, zoals elektrische, plug-in, hybride en brandstofcelvoertuigen.

Limburg voortrekkersrol Limburg is, mede onder invloed van Nuhma, al flink op de goede weg. Ook Jeremy Rifkin was tijdens zijn bezoek aan Limburg in 2013 onder de indruk van al de inspanningen die onze provincie leverde (en nog steeds levert). “Wat me in het bijzonder heeft getroffen, is dat jullie op vijf jaar tijd van nul procent hernieuwbare energie naar 30 procent zijn gestegen, wat betreft elektriciteit. Dat is indrukwekkend. Hiermee staan jullie aan de top van de wereld. Als jullie de krachten bundelen, dan heeft de provincie veel potentie”, getuigde hij toen in Het Belang van Limburg. Rifkin was er zelfs van overtuigd dat Limburg, ondanks zijn kleine omvang, de capaciteiten heeft om voortrekker te zijn van een derde industriële revolutie. Daar zal Nuhma zeker een belangrijke rol in spelen. Met talrijke investeringen en participaties in duurzaamheid, technologie en innovatie levert Nuhma een zeer grote bijdrage in de opwaardering van hernieuwbare energie in Limburg. Nuhma streeft ernaar om er tegen 2020 voor te zorgen dat 100% van de Limburgse residentiële energie groen is. Zo willen we erop toezien dat Limburg in de toekomst een duurzame regio wordt, die slim omgaat met energie, een smart region dus. Die investeringen, zowel in hernieuwbare energie als in smart services, zijn namelijk noodzakelijk om Limburg voor te bereiden op de energie-uitdagingen van morgen.


13

Participaties Nuhma WATERKRACHT BLUEPOWER EDF LUMINUS ASPIRAVI

TRANSPORT FLUXYS ELIA VEH

BIOMASSA & COMPOSTERING BIONERGA BIOSTOOM RENOVIUS A&S

RENEWABLE ENERGY ONSHORE WINDENERGIE VLEEMO LIMBURG WIN(D)T WIND AAN DE STROOM EDF LUMINUS ASPIRAVI

COÖPERATIEVEN SHARED SERVICES ASPIRAVI ENERGY NUHMERIS

LIMBURG WIND ASPIRAVI LIMBURGS KLIMAATFONDS

SMART SERVICES COMPETENTIES

GREENVALLEY 3E WETENSCHAPSPARK LIMBURG TVL TEAMWISE VANPARIJS ENGINEERS

OFFSHORE WINDENERGIE NORTHWIND C-POWER MERMAID RENTEL SEASTAR Z-KRACHT


14

“ SYNAPTIQ VAN 3E GAAT OP BASIS VAN HET WEERBERICHT NA OF MIJN ZONNEPANELEN­INSTALLATIE WEL NAAR BEHOREN ENERGIE OPWEKT.”


15

Onze participaties: renewable energy Nuhma is ook gekend als het Limburgs Klimaatbedrijf. De aandeelhouders van Nuhma, de Limburgse gemeenten en Laakdal, scharen zich achter 茅茅n belangrijke doelstelling: van Limburg de eerste Belgische provincie maken die v贸贸r 2020 volledig CO2-neutraal is. Nuhma werkt in naam van deze gemeenten, maar vooral ook voor alle Limburgers, aan duurzaamheid en innovatie in energie. Nuhma doet dit via gerichte participaties maar ook via investeringen in ondernemingen. Deze participaties en ondernemingen hebben allen iets gemeen: ze dragen hernieuwbare, groene energie allemaal hoog in het vaandel. En op die manier wordt de groene droom van Limburg stilaan werkelijkheid. Daarnaast verruimt Nuhma haar werkgebied door tevens aandacht te hebben voor de noden van de gemeenten en diensten en oplossingen voor hen uit te werken die een gemeenteoverschrijdend belang dienen.


16

Aankoop biostoomcentrale Oostende strategisch belangrijke zet

Bionerga belangrijke speler in Vlaamse afvalverwerking na overname biostoomcentrale Begin 2014 werd de Limburgse afvalverwerker Bionerga de hoofdaandeelhouder van Biostoom Oostende. Een jaar later is de integratie van de West-Vlaamse vestiging volledig achter de rug. Waarom was Bionerga geïnteresseerd in een verwerkingsinstallatie aan de andere kant van Vlaanderen? Heeft de Limburgse afvalverwerker megalomane dromen, of zit de toekomstige heroriëntering van de Vlaamse afvalverwerking er voor iets tussen? Denkt Bionerga met andere woorden vooruit? Veel vragen, die allemaal een antwoord verdienen. Tijd dus voor een gesprek met twee hoofdrolspelers in deze overname: Ludo Kelchtermans, algemeen directeur van Nuhma en Philip Peeters, algemeen directeur van Bionerga.

De verwerking van afval verloopt in Vlaanderen relatief goed, maar er dreigen donkere wolken. Zo is er niet alleen een zekere overcapaciteit voor de behandeling van huishoudelijk afval.

“Als je een belangrijke speler bent, kan je ook prijszekerheid geven.” Erger is dat nogal wat (voornamelijk kleinere) installaties verouderd zijn en daardoor niet altijd het meest bedrijfsefficiënt werken. “De technologieën evolueren, met als gevolg dat oudere installaties minder performant draaien. Een oldtimer van 30 jaar kan perfect onderhouden zijn, maar wat verbruik en comfort betreft, moet je toch bij de moderne wagen zijn”, aldus Philip Peeters. In de nabije toekomst zullen een aantal oude installaties dus vervangen moeten worden. Bijgevolg is het niet verwonderlijk wanneer slechts enkele grote spelers omwille van schaalgrootte en efficiëntiewinsten de markt

zullen bezetten. In Limburg is op dit moment slechts één verbrandingsinstallatie actief (Houthalen-Helchteren), maar in de andere provincies is dat beeld veel meer versplinterd. “Komt daar nog bij dat ook Europa hoe langer hoe meer mee over onze schouders kijkt en de grote lijnen uitzet. Voor Europa zijn in de afvalverwerking twee principes essentieel: efficiëntie en nabijheid. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving afval verwerken en dus niet inzetten op lange verplaatsingen”, weet Ludo Kelchtermans.


17

Brandstof is geen afval Afval is iets wat je best zoveel mogelijk vermijdt, hergebruikt of recycleert. Lukt dat niet, dan zijn verbranden (met energierecuperatie) of storten de resterende opties. Zowel in de installatie van Oostende als in die van Houthalen-Helchteren komt van elke ton afval slechts 40 kilo (4%) op het stort terecht. De rest wordt gerecupereerd (bv. metalen, funderingsmateriaal) of omgezet in energie. Opvallend is dat in de relatief nieuwe installatie van Oostende dubbel zoveel energie wordt opgewekt per ton afval dan in Houthalen. Dit is omdat ze nieuwer is en dus performanter werkt, maar ook omdat de oven van een ander type is. De installatie in Oostende is gebouwd om voorbehandeld bedrijfsafval zo efficiënt mogelijk om te zetten in energie. In Houthalen werd 30 jaar geleden een installatie gebouwd om afval te verwerken, met als kers op de taart dat er ook energie gerecupereerd kon worden. Met andere woorden: Houthalen is een goed onderhouden oldtimer, terwijl Oostende een zuinige en moderne wagen is waarmee je je zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk verplaatst.

merkten dat synergieën met onze installatie in Houthalen-Helchteren mogelijk waren en dat we op die manier onze strategische positie in Vlaanderen konden verbeteren. We hebben toen een correcte overnameprijs aangeboden (32,8 miljoen euro voor 70% van het bedrijf) met een beoogd minimumrendement van 6%.” De koop werd snel afgerond en nadien is de integratie snel en feilloos verlopen. “Zowel op financieel-administratief vlak als qua personeel en onderhoud was drie maanden later alles gestroomlijnd”, zegt een trotse Philip Peeters. Dat alles verlopen is zonder afdankingen, is een pluspunt. Maar tegelijkertijd zijn er ook synergieën ontstaan: de gezamenlijke inkoop van grote volumes, een back-office ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Maasmechelen, een uniforme website, een transparante boekhouding, etc.

“Wij zoeken geen schaalgrootte om groter te worden maar om efficiënter te zijn.” Overname De overname van Biostoom Oostende door Bionerga is natuurlijk verlopen. Algemeen directeur Ludo Kelchtermans: “In 2013 doken er allerlei vragen op rond het Belgische energiebedrijf Electrawinds. De Vlaamse Energieholding (waarvan Nuhma aandeelhouder is) had een vordering van 10 miljoen euro lopen op dit bedrijf. Toen het dossier dreigde te kapseizen, hebben wij de situatie grondig opgevolgd en doorgelicht. Het werd snel duidelijk dat Electrawinds Biostoom een interessant bedrijf was. We

“De cijfers zijn zelfs lichtjes gestegen en de vooropgestelde rendementen zijn meer dan gehaald, en dat allemaal dankzij onze grondige kennis van de markt en de processen”, besluit de algemeen directeur.


18

Luc Lievens, Plant Manager Oostende “Na de overdracht van Biostoom naar Bionerga volgde een periode van nieuwe uitdagingen. Wat mij daarbij is opgevallen, is het wederzijdse respect. Zo zijn de leden van de nieuwe Raad van Bestuur voor ons mensen met een gezicht, die echt betrokken zijn bij wat hier dagelijks gebeurt. Wij hopen dan ook dat we nog vele jaren op deze manier kunnen verder gaan”, aldus Luc Lievens, Plant Manager Oostende.

Strategie Wie de spreiding van de Vlaamse verwerkingscapaciteit bekijkt, ziet dat in het centrum en westen van Vlaanderen zeer veel installaties actief zijn, terwijl in het oosten de situatie vrij rustig is. Doordat een aantal installaties echter verouderd zijn, dringt een vernieuwing zich op. “Of dat ook een sanering en/of een schaalvergroting inhoudt, is niet zeker maar wel zeer waarschijnlijk. Op die manier krijg je dan in Vlaanderen drie grote gebieden: west, centrum en oost. Door het verwerven van Biostoom Oostende zijn wij de tweede grootste verwerker in Vlaanderen geworden, na Indaver”, aldus Ludo Kelchtermans.

“Oostende is een prachtig voorbeeld van wat we in Beringen voor ogen hebben.” Strategisch gezien is dit uiteraard niet onbelangrijk. “Wij kunnen heel Vlaanderen bedienen en we zijn een belangrijke speler geworden. Welke evoluties er zich ook de komende jaren voordoen, Bionerga zal nooit met de rug tegen de muur staan en van anderen afhankelijk worden om het afval te verwerken. En dat is belangrijk. Het

dossier Ravenshout-Beringen heeft ons immers geleerd dat dossiers soms een onverwachte wending kunnen nemen. Daarom zijn we nu op onze hoede en willen we onszelf zo sterk mogelijk in de markt zetten”, besluit de algemeen directeur.

Beringen De vergunning van de installatie in HouthalenHelchteren loopt tot eind 2020. Daarom startte Bionerga enkele jaren geleden al het project Ravenshout op. Deze nieuwe centrale zal zorgen voor energie- en warmteproductie en heeft al een eerste belangrijke afnemer in de onmiddellijke omgeving, nl. chemiebedrijf Borealis. De weg om de nodige vergunningen en ondersteuning te krijgen, blijkt echter lang en moeilijk. “Voor ons is het duidelijk: 2015 wordt een beslissend jaar voor dit dossier. Zo wil niet alleen Borealis weten of de centrale in Beringen er komt, ook wij willen duidelijkheid van de Vlaamse regering. Wij rekenen met name op een correcte ondersteuning van het project. De financiële haalbaarheid is immers ook voor ons cruciaal. In ons businessplan hadden wij de regeling via groenestroomcertificaten ingebracht, maar nu trekt de Vlaamse regering plots de handrem op. Dat maakt het voor ons erg moeilijk”, aldus Ludo Kelchtermans. Algemeen directeur Philip Peeters gaat nog een stapje verder. “Het gebeurt maar één keer in een leven dat zo’n opportuniteit zich voordoet. Vlaanderen krijgt een unieke kans om een interessante synergie uit te bouwen tussen meerdere bedrijven. Als wij die opportuniteit moeten laten liggen, dan rest ons niets anders dan andere wegen te verkennen. De exploitatie van de installatie in Houthalen-Helchteren opnieuw verlengen is een eerste optie. Ook met ons afval vanuit Limburg naar Oostende gaan, is een mogelijkheid. Met alle gevolgen van dien op het vlak van prijs en mobiliteit natuurlijk. Of moeten wij ons afval naar Nederland of Duitsland brengen?”, vraagt Peeters zich af.


19

LIMBURG EVOLUEERT NAAR CO2-NEUTRALE SMART REGION De grote uitdaging voor de toekomst is een goed evenwicht bewaren tussen energieproductie en energiebehoefte om op die manier zowel energieschaarste als overproductie te vermijden. Nuhma wil echter verder gaan dan dat. Zij ziet energieopslag als één van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst. Storage zou dé oplossing kunnen zijn in tijden van schaarste en overproductie. In de tussentijd werkt Nuhma hard verder om tegen 2020 100 procent van de residentiële energie in Limburg op een duurzame manier op te wekken. Het einddoel is te evolueren naar een CO2-neutrale smart region.

Productie van groene energie stijgt Op dit moment staat de teller van de door Nuhma opgewekte groene energie in Limburg al op 44 procent, een getal dat alsmaar blijft stijgen. In 2013 werd 838.805 MWh opgewekt door Nuhma. In 2014 was dit al 1.084.155 MWh. Ter vergelijking: het totaal gemiddeld verbruik van de Limburgse gezinnen ligt op 1.163.001 MWh. Dit betekent dat de groene energie van Nuhma een oplossing biedt voor maar liefst 93,22% van het Limburgse residentiële elektriciteitsverbruik.

DE GROENE ENERGIE VAN NUHMA TEN OPZICHTE VAN DE LIMBURGSE RESIDENTIËLE ENERGIEBEHOEFTE

De Limburgse residentiële energiebehoefte

332.286 gezinnen

1.163.001 MWh

2,21% Bionerga 3,97% Biostoom Oostende 1,86% A&S Energie

9,22% Seastar

16,36% Aspiravi

9,93% Rentel

43,70% Operationeel

51,38% In ontwikkeling 10,80% Mermaid

1.084.155 MWh

6,80% Limburg Win(d)t 2,58% NuAspiravi Curaçao

1.084.155 MWh

1,76% Wind aan de Stroom (W@S)

10,08% Northwind

11,88% Vleemo

4,92% In constructie 9,86% C-Power 2,69% EDF Luminus

Groene energie van Nuhma per bedrijf

Status groene energie van Nuhma


20

INVESTERINGEN NUHMA IN GROENE ENERGIE

ge誰nstalleerd vermogen (in MW)

In % (rechtstreeks en onrechtstreeks)

In MW groene energie

In MWh groene energie

8.027

40,17%

0,40

3.224

100,00%

886

1.796.350

23,57%

208,87

423.722

25

47,78%

12

100.338

20,09%

2,40

20.153

Bionerga (Biogas & Solar)

7

51,34%

4

26.563

90,00%

3,22

23.907

Biostoom Oostende

18

47,60%

8

68.277

63,00%

5,28

43.015

C-Power

325

100,00%

325

1.024.380

10,43%

33,93

106.873

100,00%

1.022

3.218.670

10,09%

103,11

324.803

2

Aspiravi (Wind & Hydro)

211

A&S

117

Otary (Rentel Seastar & Mermaid)

Vergund

1

Aspiravi (Biogas)

In constructie

47,78%

Operationeel

In MWh

Participatie Nuhma

In MW

Groene energie

% Groen van de totale energieopbrengst

Bedrijf

558

1.022

Northwind

216

100,00%

216

680.400

16,07%

34,71

109.327

Luminus (Wind & Hydro)

249

100,00%

249

911.480

3,20%

7,96

29.131

TOTAAL

1.053

2.723

7.834.485

399,87

1.084.155

117

1.580


21

‘Waar komt de groene energie vandaan?’ Nuhma investeert in tal van projecten rond hernieuwbare of groene energie. Waar komt die groene energie nu vandaan en hoe wordt die geproduceerd? Net zoals de vorige jaren blijft wind de belangrijkste leverancier van groene energie voor Nuhma. Bijna de helft van de opgewekte groene energie is afkomstig van offshore windmolenparken. C-Power en Northwind zijn operationele windparken in de Noordzee en ook in de komende jaren staan nog nieuwe parken op til dankzij de concessies van Otary (Rentel, Seastar en Mermaid). Windmolens op het vasteland zijn dan weer goed voor meer dan 40% van de groene energie van Nuhma, dankzij haar participaties in EDF Luminus en Aspiravi met op

haar beurt belangen in Limburg Win(d)t, Vleemo, Gislom en Wind aan de Stroom. Daarnaast blijven ook andere energievormen belangrijk. Zo is de opgewekte energie afkomstig van biomassa op een jaar tijd van 4,72% naar bijna 8% gestegen. Dit is vooral te verklaren door de overname van Biostoom Oostende door Bionerga. Verder blijft Nuhma ook investeren in de productie van andere vormen van hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld waterkracht, biogas en zonne-energie. Nuhma ondersteunt daarnaast ook initiatieven rond innovatie en kennis. Die initiatieven produceren geen energie, maar zijn wel belangrijk om ons klaar te stomen voor de toekomst.

DE GROENE ENERGIE VAN NUHMA NAAR TYPE

Biogas 0,30% Biomassa 7,99%

Zon 0,04%

Water 1,67%

Wind (land) 40,10%

Wind (zee) 49,90%


22

“ LIMBURGS AFVAL WORDT IN LIMBURG VERWERKT. ZO SPAREN WE NIET ENKEL ENERGIE UIT MAAR OOK CO2.”


23

Onze participaties: smart services Naast investeringen in renewable energy zoals bijvoorbeeld windmolenparken, biomassa en waterkracht, gaat Nuhma ook voluit voor de zogenaamde smart services. Kort samengevat staan deze smart services voor diensten of initiatieven die ons helpen om slimmer om te gaan met onze energie. Deze diensten zijn meer dan ooit noodzakelijk. De smart services zijn een dienstverlening voor de Limburgse gemeenten, de aandeelhouders van Nuhma. Hiervoor werden al enkele initiatieven concreet uitgewerkt.


24

Smart Services van Nuhma

Nuhmeris NV

Aspiravi Energy NV

Nuhmeris focust zich voorlopig op twee domeinen. Ten eerste verkoopt Nuhmeris de besluitvormingssoftware, die Green Valley Belgium ontwikkelde, aan een samenaankooptarief aan haar aandeelhouders. Deze softwareoplossing vergemakkelijkt en digitaliseert het volledige besluitvormingsproces bij een gemeente of openbaar bestuur. Van agendabeheer tot archivering, alle processen kunnen dankzij ‘Digitaal Vergaderbeheer’ afgehandeld worden zonder grote hoeveelheden administratief werk en dit zonder bergen papier. Alles is online consulteerbaar en de werkprocessen verlopen een pak vlotter. Het pakket is modulair opgebouwd, dit betekent dat elke gemeente zelf kan bepalen welke stappen in het werkproces ze wil digitaliseren en in welke mate ze met de software wil werken.

Aspiravi Energy is een dochtervennootschap van Aspiravi Holding. Aspiravi investeert voornamelijk in de productie van groene energie, zoals windmolenparken, biogasmotoren, biomassa- en waterkrachtcentrales. Aspiravi Energy is sinds maart 2015 actief op de Vlaamse energiemarkt. Ze levert in de eerste plaats elektriciteit aan natuurlijke personen of particulieren en in het bijzonder aan de coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba. Deze coöperanten krijgen de groene en lokale elektriciteit aan een voordelig en sociaal tarief.

Daarnaast kunnen gemeenten ook bij Nuhmeris terecht voor noodstroomgeneratoren. Enkele maanden geleden was dit een actueel onderwerp. België kampt met een tekort aan elektriciteit op piekmomenten en ook in de komende jaren is het mogelijk dat (grote) delen van het land tijdelijk zonder stroom zullen vallen. In het licht van deze problematiek liet Nuhma quickscans uitvoeren bij de gemeenten die vervat zijn in het afschakelplan, om zo aandachtspunten in kaart te brengen. In navolging van deze scans heeft Nuhmeris een dienst uitgewerkt die als doel heeft een gemeentelijke crisiscel operationeel te houden in geval van een black-out of een andere noodsituatie. Concreet verhuren ze stroomgeneratoren van 60 kVA, 100 kVA en 250 kVA. Bijkomend voordeel is dat Nuhmeris de generatoren vanop afstand kan testen en monitoren.

Aspiravi Energy werkt namelijk samen met een goed doel. Iedere klant van Aspiravi Energy stort minimaal 1 euro per MWh verbruikte energie aan projecten tegen energiearmoede. Daarenboven kan de klant ervoor kiezen om een hoger bedrag te doneren aan het goede doel.


25

TeaMWise NV

Green Valley Belgium

In het voorjaar van 2014 werd, mede dankzij Nuhma, TeaMWise opgericht. TeaMWise is een vennootschap die erop gericht is de verhouding tussen de energieproductie en de energievraag in evenwicht te houden via contractuele afspraken met energieproducenten en grote industriële verbruikers. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moet steeds in evenwicht zijn, zo niet ontstaat er een onevenwicht dat kan resulteren in het activeren van het afschakelplan, of zelfs een black-out. Dit kan door de vraag of het aanbod bij te sturen, energie kan immers niet in grote hoeveelheden worden opgeslagen.

Green Valley Belgium ontstond in 2008 uit het Nederlandse softwarehuis Green Valley Solutions. Green Valley heeft meer dan 15 jaar ervaring met de ontwikkeling én implementatie van software voor overheden en zorg- en profitorganisaties.

TeaMWise is actief op deze markt van vraag en aanbod naar elektriciteit. Zij sluit contracten af met grote verbruikers en aanbieders van elektriciteit om op momenten van een hoge vraag naar elektriciteit respectievelijk vermogen af te schakelen en aan te schakelen. Omgekeerd kan echter ook. Op dagen waarop het aanbod hoog is (bijvoorbeeld bij veel zon of wind), zorgt zij ervoor dat er meer energie wordt gebruikt om zo vraag en aanbod in balans te houden. Op die manier draagt TeaMWise haar steentje bij aan de energiemarkt en helpt ze mee om black-outs te vermijden.

We leven immers meer en meer in een digitale wereld, ook de gemeentebesturen moeten zich hieraan aanpassen. Green Valley Belgium ontwikkelde speciaal voor hen gerichte softwareoplossingen, zoals ‘Digitaal Vergaderbeheer’. Een goede IT-infrastructuur is namelijk noodzakelijk om van de Limburgse steden smart cities te maken en van de provincie een smart region.


26

“ OOK BIJ EEN EVENTUELE BLACK-OUT BLIJVEN DE URGENTE DIENSTEN VAN DE GEMEENTE FUNCTIONEREN DANKZIJ DE NOODSTROOM VAN NUHMERIS.”


27

Nuhma in cijfers Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad hierbij is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap in het algemeen en Limburg in het bijzonder. In welke participaties is Nuhma nu eigenlijk betrokken, en welk aandeel houdt zij erin aan? Welke financiÍle stappen heeft Nuhma verwezenlijkt in het boekjaar 2014? U ontdekt het allemaal op de volgende pagina’s, waar u een overzicht krijgt van de verschillende participaties, de balans en de resultatenrekening.


28

Kern-participaties Nuhma HERNIEUWBARE ENERGIE WEP (100%)

VEH (13%)

PUBLILUM (57,26%)

BLUEPOWER (50%*)

FLUXYS (1,45%*)

EDF LUMINUS (3,20%*)

ELIA (0,21%*)

Z-KRACHT (50,01%)

C-POWER (10,43%*)

BIONERGA (90%)

ASPIRAVI (40,17%*)

NORTHWIND (16,07%*)

LIMBURG WIN(D)T (26,78%*)

BIONERGA LOGISTICS (90%*)

SEASTAR (12,60%*)

NU ASPIRAVI CURAÇAO (24,10%*)

RENOVIUS (90%*)

RENTEL (11,87%*)

A&S ENERGIE (20,09%*)

BIOSTOOM OOSTENDE (62,37%*)

MERMAID (7,72%*)


29

SMART SERVICES LIMBURG WIND CVBA

NUBEMA (100%)

NUHMERIS (100%)

ASPIRAVI SAMEN

TEAMWISE 50%

ASPIRAVI ENERGY (100%)

LIMBURGS KLIMAATFONDS

TVL (25,89%)

GREEN VALLEY BELGIUM (50%)

CPE (10,24%)

WETENSCHAPSPARK LIMBURG (5,07%)

3E (9,29%)

BLEYVELD CO (0,20%)

NUHMERIS * Participatie Nuhma rechtstreeks en onrechtstreeks (100%)


30

Balans na winstverdeling ACTIVA code

boekjaar

vorig boekjaar

VASTE ACTIVA

20/28

294.143.976,61

276.770.833,14

Materiële vaste activa

22/27

49.204,81

31.581,10

26

49.204,81

31.581,10

Financiële vaste activa

28

294.094.771,80

276.739.252,04

Verbonden ondernemingen

280/1

7.782.389,72

3.786.389,72

280

7.782.389,72

3.786.389,72

282/3

286.312.382,08

272.952.862,32

• Deelnemingen

282

266.665.253,19

266.349.503,19

• Vorderingen

283

19.647.128,89

6.603.359,13

29/58

27.667.524,28

44.165.379,67

29

1.040.399,98

1.000.000,00

291

1.040.399,98

1.000.000,00

40/41

475.024,26

448.352,54

Handelsvorderingen

40

331.394,28

252.588,14

Overige vorderingen

41

143.629,98

195.764,40

50/53

6.654.433,26

775.000,00

51/53

6.654.433,26

775.000,00

Liquide middelen

54/58

18.920.680,13

40.986.271,00

Overlopende rekeningen

490/1

576.986,65

955.756,13

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

321.811.500,89

320.936.212,81

Overige materiële vaste activa

• Deelnemingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Overige vorderingen Vorderingen op ten hoogste één jaar

Geldbeleggingen Overige beleggingen


31

PASSIVA code EIGEN VERMOGEN

boekjaar

vorig boekjaar

10/15

316.693.770,58

316.298.176,15

10

139.671.876,00

139.671.876,00

100

139.671.876,00

139.671.876,00

13

176.087.934,79

175.818.155,07

Wettelijke reserve

130

10.085.199,33

9.815.419,61

Onbeschikbare reserves

131

111.002.735,46

111.002.735,46

1311

111.002.735,46

111.002.735,46

133

55.000.000,00

55.000.000,00

14

933.959,79

808.145,08

SCHULDEN

17/49

5.117.730,31

4.638.036,66

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

5.107.049,22

4.626.931,75

44

77.787,36

40.664,82

440/4

77.787,36

40.664,82

45

29.261,86

86.266,93

Kapitaal Geplaatst kapitaal Reserves

• Andere Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)

Handelsschulden • Leveranciers Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten • Belastingen

450/3

24.307,33

• Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

29.261,86

61.959,60

Overige schulden

47/48

5.000.000,00

4.500.000,00

Overlopende rekeningen

492/3

10.681,09

11.104,91

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

321.811.500,89

320.936.212,81


32

RESULTATENREKENING code

boekjaar

vorig boekjaar

70/74

474.609,07

571.248,20

Omzet

70

411.657,48

559.332,25

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)

71

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

62.951,59

11.915,95

60/64

1.534.096,04

1.266.721,31

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen • Aankopen • Voorraad: afname (toename) (+)/(-)

60

1.204,96

600/8

1.204,96

609

Diensten en diverse goederen

61

1.095.051,67

803.276,99

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)

62

432.021,25

456.255,48

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

630

5.380,69

418,90

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

631/4

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

635/7

Andere bedrijfskosten

640/8

1.642,43

5.564,98

9901

-1.059.486,97

-695.473,11

75

6.532.578,40

7.512.020,12

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

5.527.130,79

6.775.218,40

Opbrengsten uit vlottende activa

751

1.003.780,57

719.761,83

752/9

1.667,04

17.039,89

Financiële kosten

65

67.981,07

67.044,91

Kosten van schulden

650

3.443,57

3.342,68

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) (+)/(-)

651

652/9

64.537,50

63.702,23

9902

5.405.110,36

6.749.502,10

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) Financiële opbrengsten

Andere financiële opbrengsten

Andere financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-)

649


33

code Uitzonderlijke opbrengsten

760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

763

Uitzonderlijke kosten

764/9 66

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten Toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

Andere uitzonderlijke kosten

664/8

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

669

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-)

9903

5.405.110,36

6.749.502,10

67/77

9.515,93

12.320,17

670/3

9.515,93

12.320,17

5.395.594,43

6.737.181,93

5.395.594,43

6.737.181,93

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)

77 9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

vorig boekjaar

76

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

Andere uitzonderlijke opbrengsten

boekjaar

9905


34

RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) Onttrekking aan het eigen vermogen

code

boekjaar

vorig boekjaar

9906

6.203.739,51

7.244.004,18

(9905)

5.395.594,43

6.737.181,93

14P

808.145,08

506.822,25

269.779,72

1.935.859,10

269.779,72

336.859,10

791/2

Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

791

Aan de reserves

792

Toevoeging aan het eigen vermogen

691/2

Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

691

Aan de wettelijke reserves

6920

Aan de overige reserves

6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

1.599.000,00 933.959,79

808.145,08

694/6

5.000.000,00

4.500.000,00

Vergoeding van het kapitaal

694

5.000.000,00

4.500.000,00

Bestuurders of zaakvoerders

695

Andere rechthebbenden

696

Uit te keren winst


35

“DANKZIJ DE BESLUITVORMINGSSOFTWARE VAN GREEN VALLEY BESPAREN WE JAARLIJKS 4700 KG PAPIER. EN OOK DAT IS SLIM OMGAAN MET ENERGIE.”


36

Verslag van de commissaris Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vennootschap Nuhma NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 december 2014, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk “de Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.

Verslag over de Jaarrekening Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de Jaarrekening van Nuhma NV (“de Vennootschap”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 321.811.501 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 5.395.594. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de Jaarrekening Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de Jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze Jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale auditstandaarden (“International Standards on Auditing” – “ISA’s”) uitgevoerd. Die standaarden

vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de Jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de Jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de bestaande interne controle van de Vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft, ten einde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de bestaande interne controle van de Vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de Jaarrekening als geheel. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen en wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.


37

Oordeel zonder voorbehoud Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2014, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag betreffende overige door weten regelgeving gestelde eisen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de Jaarrekening, in overeenstemming met artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen, evenals het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap. In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de van toepassing zijnde bijkomende norm uitgegeven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2013 (de “Bijkomende Norm”), is het onze verantwoordelijkheid om bepaalde procedures uit te voeren aangaande de naleving, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals gedefinieerd in de Bijkomende Norm.

Op grond hiervan, doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de Jaarrekening te wijzigen: •

Het jaarverslag over de Jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de Jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Onverminderd formele aspecten van onder- geschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuurs- rechtelijke voorschriften.

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. •

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennoot- schappen zijn gedaan of genomen.

Hasselt, 18 mei 2015 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaris vertegenwoordigd door Stefan Olivier Vennoot 15SO0067


38

Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad hierbij is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap in het algemeen en Limburg in het bijzonder. Daarnaast ontvangen de 44 Limburgse gemeenten die lid zijn ieder jaar een dividend. Zij vormen eveneens de algemene vergadering van Nuhma. De raad van bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille. Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil Nuhma mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken tegen 2020.

Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, www.nuhma.be


39


Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, www.nuhma.be

Jaarverslag Nuhma 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you