__MAIN_TEXT__

Page 1

 !"#$%#& !''(')'* !+#!),+-.,/0!#!1!-.,/ 2#!*'*',!$%#!1#+!3 (#!4'#

0123457588194 3 9

 


01

23456849 2 28 3 53 8 444 8 8 84 5 23 8 4 423 4848 849 44 548 23 84 445 2

43 4423 8436 9 452 423 5 2  5 24 

435 ! 54 "45 849 2 84 # 84 854$4 4 %5 #45 885488 4 45 4& 8 8 3 8 884  84 4 8424 3 3 8 84

5 28 8 $434 4454' $44 484$4 ()  45) 84

3 8 8423 44 4) 2 424 4848 4 8484 

34  5 8 5 458 8 84 ) 4  82 5*84) & 45 442 2488 4 24 4842 24 4$4 8 5 2* 9 2  4&4 5 2 9 2 848 4  5 24 484 4 8 

+,-./.012/-01-340-2/5/-67.89:

;<=>?@=AB<ACD?<EEC=A>FGH<FC=A<I><FG<JKGC=AB<AKLJ=?HLAF<=>LJ=CME<AB< NCFK<ECOA<EECAF<KLJLKGPA?JCA=<J=CKGPJAD?<AC>CF<KQCA>LFA>FGH<FCAR<SA<JA<E KCH>LA>FLT<=GLJCEUA?JCAKLV<F<JKGCA<JWF<AELAD?<AB<KQCOAVCKQCAXA=<JWQCYAZ4 4 545 8 2   4$424& 5 2 34  4)54  ' 4 543 65 & 4&  3 34 3 8485 2 4 25 *44 4


0123456278 4 0 5 45 4 41 4 62 441 3 4412 4 4 5 21 526  8 4 4 4 522  !"#$ 3 0  4 1  2 %21 0 1648 &5 '452 (4 4 2 5) * 5 4 61 +2 25 * 5 4  4 5 1141 8 +62 5 2 4 404 0 64 1 , 12 0124 2 41 6441( 464 4  4+21 4 1 4 4 04 21 5* 2 -25 2 0 1 1401446 1 2 4  5 0 1 4 61 + 1 4 464 6 02 4 01234562. /01234564789:9;<4=53473 25>734?46<4736@8A>4=534789:9;984614564@B94@34754C1@9D 7E 1 6 5 64 40416 14 622 2  52  4 * 541 2 4 * 542 F0462 4 4522 6 44 4 6441 12612 * 28 4 41 41 61 21 5 24 4 * 54 4 41 52+6 3 0462 4 44 541 8 4 0124 2 28 4 140462 3 4 5 5 ) 4 044 026 1 25 4 G +6 3 0 16 5 0 6 78 54 52 46 2

HIJKLMKNOPJQPKPJKMLQI


012314362176348

9    

        

   ! " #$%&'( ')*%+(,-')-.%'(-&$),/0(-12)&),/%0-3(0-).-').-(/0(-),-4$)-5%6)+(,-6%0&)-). 7%.(0-')-),/%-3%.%10%-8-&(,-7(.7)+(,-,(.2'%02(,-)&-)*)06262(! 9 

 : 

 ! ;

  

     

    ! <  

 

  =  ":  > ! ?

 @      = ; A :  BC D E   E F  

   G 

 = 

  E  =   H : 

      

   F I! A : D  JKK   L M @ ; N< O : P: < Q : < RS: < R: ? H T! UF: R= @ : 9  UN =H  ! 9       

         : D

 :  U 

U  VKBJ "Q 

Q Q = "   D

   

F    !


Profile for Nuestras Huellas

Una pequeña iniciativa se transformó en la forma de vivir que les hace bien  

Entrevista de LA NACIÓN a Lucila Decoud, Responsable de Desarrollo Territorial y Agustina Recalde, Responsable de Desarrollo Institucional d...

Una pequeña iniciativa se transformó en la forma de vivir que les hace bien  

Entrevista de LA NACIÓN a Lucila Decoud, Responsable de Desarrollo Territorial y Agustina Recalde, Responsable de Desarrollo Institucional d...

Advertisement