Page 1


การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเรี ยนการสอน


คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน


ลักษณะของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน


ประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน


โซเซียร เน็ตเน็ตเวิร์ก ช่ วยพัฒนาการเรียนการสอน


Practical applications.Computers for Education.  

Practical applications. Computers for Education.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you