Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาว สุ พรรณา นวลละออง 553071 ปวส 2/2 พิเศษ ภาค (เสาร์ – อาทิตย์ )

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2557


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3

4

วันที่ 8 มิ.ย 56 9 มิ.ย 56 15 มิ.ย 56 16 มิ.ย 56 20-24 มิ.ย 56 26 มิ.ย 56 24 ส.ค 56 25 ส.ค 56 31 ส.ค 56 1 ก.ย 56 14 ก.ย 56 21 ก.ย 56 22 ก.ย 56 28 ก.ย 56 29 ก.ย 56

เวลา 08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น. 08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น. 08.00-16.00 น 09.00-17.00 น 08.00-18.00 น. 08.00-18.00 น. 08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น. 08.00-18.00 น. 08.00-13.00น. 13.00-18.00 น. 08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น.

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

โครงการปรับสภาพห้ องเรียน

20

ภาพถ่ าย

ฝึ กงาน/บันทึกการรับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ OTOP ทัว่ ไทยชายแดนใต้ ก้าวไกล

40 8

ภาพถ่ าย/วิธีการทา ภาพถ่ าย

60

ภายถ่ าย ชิ้นงานส่ งอาจารย์

ทา Project CAI

หมายเหตุ


ลาดับที่

วันที่

เวลา

5

15-18 ต.ค. 56

08.00 – 16.00 น.

6 7

26-28 พ.ย.56 21-22 ธ.ค.56

08.00 – 16.00 น. 08.00 – 16.00 น.

8

16 ก.พ. 56

08.00 – 12.00 น.

9 10

21 ก.พ. 57 1 มี.ย. 57

08.00 – 12.00 น. 08.00 – 12.00 น.

กิจกรรม รวมชั่วโมง ฝึ กงาน/การบันทึกข้ อมูลผู้Papลงใน 32 โปรแกรมJHCIS ดูงาน 24 สั มมนา เรื่อง dropbox และ google drive 16 สั มมนา เรื่อง ก้าวทันลูกค้ ายุคใหม่ สร้ าง 4 รายได้ ให้ ธุรกิจ งานวัยใส ห่ างไกล ยาเสพติด 4 สั มมนา เรื่อง ระบบเครือข่ าย 4

หลักฐาน ภาพถ่ าย/วิธีการทา ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย เอกสาร ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม โครงการปรับสภาพห้ องเรียน วันที่ 8 มิ.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม อาจารย์ให้นกั ศึกษาค้นหาและศึกษาวิธีการเขียนโครงการหรื อตัวอย่างโครงการ จากนั้น ก็ลงมือ ปฏิบตั ิเขียนตัวโครงการตามขั้นตอนที่ได้หามาและนาเสนออาจารย์วา่ ผ่านหรื อไม่ วันที่ 9 มิ.ย 56 เวลา 13.00-18.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม จากนั้นให้นกั ศึกษาแบ่งกันเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ จะเอาได้จดั ทาบอร์ ด จากนั้นก็รวบรวมเงินจากสมาชิกในห้องไปซื้ ออุปกรณ์ วันที่ 15 มิ.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิงาน ในการปรับสภาพห้องเรี ยน วันที่ 16 มิ.ย 56 เวลา 13.00-18.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม อาจารย์ให้นกั ศึกษาดาวโหลดตัวอย่างสรุ ปตัวโครงการ ที่อาจารย์ส่งมา ให้นกั ศึกษาสรุ ปแก้เป็ นของ กลุ่มตัวเอง แล้วส่ งให้อาจารย์ ทางMail ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา - มีความสามัคคีกนั ในกลุ่ม


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงาน/บันทึกการรับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ วันที่ 20 มิ.ย 56 เวลา 08.00-16.00 น รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ผูท้ ี่มารับวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ผูท้ ี่มารับวัคซี น ต้องมีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป และ ผูส้ ู งอายุที่เป็ น ความดันและเป็ นเบาหวาน และสมาชิกที่เป็ น อ.ส.ม ซึ่ งอนามัยได้มีโครงการ การรับวัคซี นทุกปี เพื่อป้ องกัน การเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่ คนที่มารับวัคซี นเป็ นคนในเขตที่รับผิดชอบของ อนามัยบ้านบ่ออิฐ หมู่ 5- 10 วันที่ 21 มิ.ย 56 เวลา 08.00-16.00 น รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม บันทึกเป็ นการลงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่มารับวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ผูท้ ี่มารับวัคซี น ของที่ หมู่ 5-6 วันที่ 22 มิ.ย 56 เวลา 08.00-16.00 น

รวม 8 ชัว่ โมง

กิจกรรม บันทึกเป็ นการลงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่มารับวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ผูท้ ี่มารับวัคซี น ของที่ หมู่ 7-8 วันที่ 23 มิ.ย 56 เวลา 08.00-16.00 น รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม บันทึกเป็ นการลงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่มารับวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ผูท้ ี่มารับวัคซี น ของที่ หมู่ 9-10


วันที่ 24 มิ.ย 56 เวลา 08.00-16.00 น รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม คียข์ อ้ มูลเสร็ จแล้ว ส่ ง สาธารณสุ ขของจังหวัด ว่าได้คะแนนเต็ม 100 หรื อไม่

ประโยชน์ ที่ได้ รับ - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ต้องเป็ นคนตรงเวลา - ได้ประสบการณ์

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม OTOP ทัว่ ไทยชายแดนใต้ ก้าวไกล วันที่ 26 มิ.ย 56 เวลา 09.00-17.00 น รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม เป็ นการนาสินค้ าของแต่ละจังหวัด มาจัดแสดง ให้ ได้ ช๊ อป ชิม และชม ในงานมีทงขนม ั้ อาหาร เสื่อผ้ า เครื่ องประดับ ของตกแตง และ ของใช้ งาน - (มีการทาป้ายโฆษณา และป้ายหน้ าร้ านของแต่ละจังหวัด โดยการออกแบบกราฟิ กหรื อโปรแกรมแต่ ภาพ) ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - เป็ นสินค้ าที่เด่นของแต่ละจังหวัด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม ทา Project CAI วันที่ 24 ส.ค 56 เวลา 08.00-18.00 น. รวม 10 ชัว่ โมง กิจกรรม

การทาหน้ าลงชื่อลงทะเบียน ใช้คาสั่ง Interaction ใช้ คาสั่ ง Calculation

>มาวางไว้ เพือ่ ทาช่ องเพือ่ จะลงชื่อ แล้วก็ > มาวางไว้ทพี่ นื้ ทีว่ าง ให้ เลือก ( Hot Spot ) แล้วคลิกทีค่ าสั่ งนั้น ใส่ บาร์ โค๊ ด

(name:=EntryText) เพือ่ ทีจ่ ะแสดงชื่อ

รูปที่ 1 ใช้คาสั่ง Interaction


รูปที่ 2 ใช้ คาสั่ง Calculation เลือกคลิก Hot Spot

รูปที่ 3 ใส่บาร์โค๊ด

(name:=EntryText) เพือ่ ทีจ่ ะแสดงชื่อเล่ น


รูปที่ 4 ภาพทีไ่ ด้แสดง วันที่ 25 ส.ค 56 เวลา 08.00-18.00 น. รวม 10 ชัว่ โมง กิจกรรม

การทาบทเรียน ใช้คาสัง่ Interaction > มาวางไว้ เพื่อทาการลิ้งค์ไปหน้าอื่นที่ตอ้ งการ ใช้ คาสั่ ง Map Icon > มาวางไว้ เพื่อใช้รวมไอคอนไว้เป็ นกลุ่มเพื่อจัดแบ่งงานเป็ นโมดูล แล้ วคลิกที่ด้านบน Map Icon > เพื่อที่จะเปลื่ยนเป็ น รู ปมือเมือทาการคลิกไปหน้าอื่นๆ

รู ปที่ 1 มาวางไว้ เพื่อทาการลิ้งค์ไปหน้าอื่นที่ตอ้ งการ


รู ปที่ 2 ใช้คาสั่ง Map Icon มาวางไว้ เลือก Hot Spot

รู ปที3่ เพื่อที่จะเปลื่ยนเป็ น รู ปมือ


รู ปที่ 4 เสร็ จสมบรู ณ์ วันที่ 31 ส.ค 56 เวลา 08.00-13.00 น. รวม 5 ชัว่ โมง กิจกรรม

การใส่ เนือ้ หา ขั้นตอนการทาหน้ า เนือ้ หา เลือก เลือก

คาสั่ ง Display>มาวางไว้ แล้วทาการพิมพ์ข้อความทีต่ ้ องการ คาสั่ ง Interaction> เลือก

จะลิงค์ ไปหน้ าไหน

คาสั่ ง Map >มาว่างไว้ เพือ่ ทาการแสดงว่าต้ องการ


วันที่ วันที่ 1 ก.ย 56 เวลา 13.00-18.00 น. รวม 5 ชัว่ โมง กิจกรรม

การทาแบบทดสอบ การทาแบบทดสอบก็เริ่ มตั้งแต่การใส่ ภาพพื้นหลังและตัวอักษร ต้องใช้ คาสั่ง เดียวกับบทเรี ยน การทาข้อ ถูก หรื อ ผิด ใช้คาสั่ง Calculation > มาวาง ใส่ บาร์ โค๊ด ( p1:=0) เพื่อแสดงเป็ นข้อ ถ้าต้องการมีภาพเคลื่อนไหวการแสดงว่าข้อใดผิด หรื อ ถูก ให้ใช้คาสัง่ Insert > Media > Animated GiF

รู ปที่ 1 ใช้ คาสั่ง เดียวกับบทเรี ยน

รู ปที่ 2 ใช้คาสั่ง Calculation > มาวาง ใส่ บาร์ โค๊ด ( p1:=0) เพื่อแสดงเป็ นข้อ


รู ปที่ 3 ให้ใช้คาสั่ง Insert > Media > Animated GiF เพื่อใส่ ภาพเคลื่อนไหว วันที่ วันที่ 14 ก.ย 56 เวลา 08.00-18.00 น. รวม 10 ชัว่ โมง กิจกรรม

ขั้นตอนการทาหน้ าแบบทดสอบหลังเรียน เลือก เลือก

คาสั่ ง Display>มาวางไว้ แล้วทาการพิมพ์ข้อความทีต่ ้ องการ คาสั่ ง Interaction> เลือก

คาสั่ ง Map >มาว่างไว้ เพือ่ ทาการแสดง ถูก หรือ ผิด


วันที่ 21 ก.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น. รวม 5 ชัว่ โมง กิจกรรม

การใส่ เสียงประกอบ ต้องเอาเพลงที่ตอ้ งการมาแปรงเป็ น MP3 ใช้คาสั่ง Sound Icon

> การใส่ เสี ยง

แล้วไปด้านล่างที่ปุ่ม Import เพื่อที่จะเลือกเพลงมาใส่ จากนั้นก็ไปที่ Timing เพื่อเปลี่ยนเป็ น Concurrent เพื่อที่จะเล่นไปพร้อมกับ ภาพและเสี ยง

รู ปที่ 1 ใช้ คาสั่ ง Sound Icon > มาวางไว้ เพื่อใส่เสียง


รู ปที่ 2 เพือ่ เลือกเสี ยงมาใส่

รู ปที่ 3 เลือก Conurrert เพื่อที่จะเล่นไปพร้อมกับ ภาพและเสี ยง


วันที่ 22 ก.ย 56 เวลา 13.00-18.00 น. รวม 5 ชัว่ โมง กิจกรรม

การใส่ วิดโี อ ต้องดาวน์โหลด วิดีโอ มาต้องนามาแปรงเป็ น นามสกุล .SWF ไปที่ คาสั่ง Insert > Media > Flash Movie

รู ปที่ 1ไปที่ คาสั่ง Insert > Media > Flash Movie

รู ปที่ 2 ใส่ วิดีโอ


รู ปที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ วันที่ 28 ก.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น. รวม 5 ชัว่ โมง กิจกรรม

การทาหน้ าออกจากโปรแกรม การใช้คาสั่งเดียวกับการทาลงทะเบียน ต้องใส่ บาร์ โค๊ด ต้องการกลับหน้าเมนู ต้องใส่

(GoTo(IconID@"DeletedIcon")) ต้องการออกจากโปรแกรม ต้องใส่ (Quit() )

รู ปที่ 1 ใช้คาสั่งเดียวกับการทาลงทะเบียน


รู ปที่ 2 ต้องการกลับหน้าเมนู ต้องใส่

(GoTo(IconID@"DeletedIcon"))

รู ปที่ 3 ต้องการออกจากโปรแกรม ต้องใส่ (Quit()


วันที่ 29 ก.ย 56 เวลา 13.00-18.00 น. รวม 5ชัว่ โมง กิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิ เขียนสรุป โครงการ 5 บท และนาชิ ้นงานส่งอาจารย์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - มีความรับผิดชอบ - ต้องเป็ นคนตรงเวลา - มีความตั้งใจในการทางาน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงาน/การบันทึกข้ อมูลผู้PapลงในโปรแกรมJHCIS วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม เป็ นการลงบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มาตรวจภายใน ผู้ที่มาตรวจPap ต้ องมีอายุตงแต่ ั ้ 15 – 60 ปี ขึ ้น ไป ซึง่ สาธารณะสุขมีการตรวจภายในหรื อPap เริ่มเดือนตุลาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี คนที่มา ตรวจภายในหรื อPap เป็ นคนในเขตที่รับผิดชอบของ อนามัยบ้ านบ่ออิฐ หมู่ 5- 10 วันที่ 16 ต.ค. 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม เป็ นการลงบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มาตรวจภายใน ผู้ที่มาตรวจPap หมู่ 7-8 วันที่ 17 ต.ค. 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม เป็ นการลงบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มาตรวจภายใน ผู้ที่มาตรวจPap หมู่ 9-10 วันที่ 18 ต.ค. 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม คียข์ อ้ มูลเสร็ จแล้ว ส่ ง สาธารณสุ ขของจังหวัด ว่าได้คะแนนเต็ม 100 หรื อไม่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ต้องเป็ นคนตรงเวลา - ได้ประสบการณ์


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ดูงาน วันที่ 26 พ.ย.2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ดูงานที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด จังหวัดพระนรศรี อยุธยา เกี่ยวกับการผลิต ฮาร์ดแวร์ ของชิ้นส่ วนของคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 พ.ย.2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ดูงานที่ รายการแบไต๋ เทค เดลี่ไฟล์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่ อง การพัฒนาเทคโนโยลีที่ ทันสมัยและแอปพรี เคชัน่ ต่างๆในมือถือ วันที่ 28 พ.ย.2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ดูงานที่ นิทรรศการ PHOTO FAIR 2013 ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทคบางนา เกี่ยวกับเรื่ องการ ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และการจัดปู๋ ด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ขั้นตอนการผลิตฮาร์ ดแวร์ ชิ้นส่ วนของคอมๆ - การรักษากฎข้อบังคับของบริ ษทั - การพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี - เทคนิคการถ่ายภาพ


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม สั มมนา เรื่อง dropbox และ google drive วันที่ 21 ธ.ค.2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม

เตรี ยมอุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสัมมนา เรื่ อง dropbox และ google drive วันที่ 22 ธ.ค.2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม สัมมนา เรื่ อง dropbox และ google drive สอนการใช้งานและแนะนา แล้วลงมือปฏิบตั ิ

การใช้งานของ dropbox และ google drive ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ความสามัคคีของเพื่อน - การรับผิดชอบต่องาน - การรักษาเวลา/ตรงต่อเวลา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม ก้ าวทันลูกค้ ายุคใหม่ สร้ างรายได้ ให้ ธุรกิจ วันที่ 16 กพ. 57 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม การเกิด Social Network มาจากความต้องการของมนุษย์หรื อคนเราที่ ต้องการติดต่่อสื่ อสารหรื อ มีปฏิสัมพันธ์กนั จากเดิมเรามี แกดเจ็ต คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริ มขนาดเล็กที่ช่วยให้ผใู้ ช้ใช้งานได ง่ายขึ้น เปรี ยบเสมือน ชอตคัต อโกด่้า (www.agoda.com) เป็ นหนึ่งบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์จองห้องพัก ในโรงแรมที่เติบโต เร็ วที่สุดในโลก โดยมีโรงแรมในเครื อข่า ยกว่า 100,000 แห่งและมีเว่บ็ ไซต์ที่ได่้รับการแปลเป็ นภาษา ต่างๆ ถึง 38 ภาษา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - กลยุทธ์ ทางธุรกิจ - เคล็ดตลับเอาชนะใจลูกค้ า - เทคนิคมัดใจลูกค้ า หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม งานวัยใส ห่ างไกล ยาเสพติด วันที่ 21 กพ 57 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม

เกีย่ วกับการต่ อต้ านยาเสพติด มีการให้ ความรู้ เกีย่ วกับยาเสพติด ภัยและโทษ และจุดเสี่ ยง ทีท่ าให้ เกิดเหตุร้ายขึน้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ภัยของยาเสพติด - จุดเสี่ ยงที่เป็ นอันตราย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม สั มมนา เรื่อง ระบบเครือข่ าย วันที่ 1 มี.ย. 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม สัมมนา เรื่ อง ระบบเครื อข่าย เกี่ยวกับ การใครเครื อข่ายที่เราใช้ งาน และความเร็ว ความจุ เส็ป ของ ของระบบที่เราใช้ งาน ตรวจสอบการนาข้ อมูลว่าดึงมาจากที่ไหน ประโยชน์ ที่ได้ รับ - การใช้เครื อข่าย - แหลงที่มาของข้อมูล หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


โครงการ 160 ชั่วโมง  
โครงการ 160 ชั่วโมง  
Advertisement