Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

เสนอ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ ต้งั

จัดทาโดย นางสาวกูรอยมา โอกาศ ปวส.2/2 เสาร์ -อาทิตย์

โครงงานฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา ปี การศึกษา 2557


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2

วันที่ 8 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2556

เวลา 13.00-17.00 น. 8.30-12.00 น.

กิจกรรม การศึกษาการเขียนโครงการ การจัดบอร์ด(การเตรี ยมเนื้อหา)

รวมชั่วโมง 10 5

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

3 4

10 มิ.ย. 2556 11 มิ.ย. 2556

09.30-15.00น. 13.00-16.00น.

การ Test เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประกอบช่องอ่านแผ่นซีดี

6 3

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 มิ.ย. 2556 13 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556 15 มิ.ย. 2556 17 มิ.ย. 2556 18 มิ.ย. 2556 20 มิ.ย. 2556 5 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2556 9 ก.ค. 2556 10 ก.ค. 2556

08.00-12.00น. 13.00-17.00น. 13.00-14.00น. 13.00-17.00น. 13.00-17.00น. 13.00-17.00น. 13.00-15.00น. 8.30-09.30น. 09.00-12.00น. 13.00-15.00น. 09.30-10.30น

ส่งแฟลชไดที่บริ ษทั weather ford ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ การเติมหมึกเครื่ องปริ้ น การจัดบอร์ด ดาวโหลดแอบพลิเคชัน่ ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตัดนามบัตรใบรับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Test เครื่ องปริ้ น เติมหมึก

4 4 1 5 4 4 2 1 3 2 1

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

11 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2556 19 ก.ค. 2556 24 ส.ค. 2556 25 ส.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 ก.ย. 2556 14 ก.ย. 2556 21 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2556 28 ก.ย. 2556 29ก.ย. 2556 21ธ.ค.2556

09.00-11.00น 09.00-15.00น. 09.00-12.00น. 09.00-16.00น. 8.30-17.30 8.30-17.30 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-17.30 8.30-17.30 8.30-12.30 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-16.30

30 31 32 33

22ธ.ค.2556 16 ก.พ.2557 21 ก.พ.2557 1มี.ค.2557

8.30-16.30 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00

สแกนเอกสาร Test เครื่ องปริ้ น ทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาสายแลน ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI ทาสื่อการสอน CAI เตรียมโครงการบริการสอน Dropbox และ Google Drive

การใช้งานบน Dropbox และ Google Drive ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ วัยใส ห่างไกลยาเสพติด การให้ความรู้เรื่ องระบบเครื อข่าย

รวม 161 ชั่วโมง

2 6 3 7 10 10 5 5 10 5 5 5 5 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

8 4 4 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม การศึกษาการเขียนโครงการ วันที่ 8 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม โครงการ (Project) คือ “แผนงานหรื อเค้าโครงการตามที่ กาหนดไว้”โครงการเป็ นส่วน ประกอบส่ วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาองค์ กร ช วยให้องค์ กรมองเห็นภาพและทิศทางในการ พัฒนาหน่วยงาน ภายในองค์ กร มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลได้ โครงการเป็ นลักษณะของ การจัดกิจกรรม หรื อดาเนินการให้ บรรจุวตั ถุประสงค์ เพื่อบรรเทาหรื อลดหรื อขจัดปัญหา และความต้ องการในสถานณการณ์ ปั จจุบนั และในอนาคต ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการวางแผนและการศึกษาค้นคว้าการเขียนโครงการ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ด(การเตรี ยมเนื้อหา) วันที่ 9 มิ.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00น. จานวน 5 ชั่วโมง กิจกรรม การเตรี ยมเนื้ อหาในการจัดบอร์ด เรื่ อง การเปรี ยนเทียบระหว่าง Android กับ ios แอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android) เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่มพี ้นื ฐานอยูบ่ นลินุกซ์ ถูกออกแบบมาสาหรับ อุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส เช่นสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริ ษทั แอน ดรอยด์ ไอโอเอส (ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ ไอโฟนโอเอส) คือระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์พกพา (สมาร์ตโฟน,แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์) พัฒนาและจาหน่ายโดยแอปเปิ ล (บริ ษทั ) เปิ ดตัวครั้งแรกในปี 2007 เพื่อใช้บนไอโฟน และได้ มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้บนอุปกรณ์พกพาอื่นๆ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและรุ ปแบบการจัดบอร์ด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม การ test เครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 09.30-15.00น. จานวน 6 ชั่วโมง กิจกรรม หลังจากประกอบเครื่ องเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต่อไปจะเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบว่า เครื่ องที่ประกอบ นั้นสามารถใช้งานได้หรื อไม่ท้งั ยังเป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง ของการประกอบเครื่ องด้วย ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. การเปิ ดเครื่ องเพื่อตรวจสอบระบบ ถ้าระบบผิดปกติจะสามารถทางานได้คือ ที่จอภาพจะแสดงการทางาน ของเครื่ อง ถ้ามีอาการอื่นๆ เช่นมีเสียงดังปิ๊ ปๆๆแสดงว่าเกิดจากการไม่ติดตั้งแรม (RAM) หากมีตาราง เกิดขึ้นให้ตรวจสอบระบบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เช่นการเสียบการ์ดอาจจะหลวมหรื อเสียบสายต่างๆผิดก็ ได้ ถ้าเกิดการผิดพลาดจาก ฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดร์ฟ คียบ์ อร์ดเมาส์จะมีขอ้ ความแสดงข้อผิดพลาดที่จอภาพ ให้ ดาเนินการแก้ไขจนไม่แสดงข้อผิดพลาดใดๆ 2. เมื่อตรวจสอบระบบเบื้องต้นผ่านแล้วต่อไปเป็ นขั้นตอนที่จะต้องทาการ Setup BIOSเพื่อให้รู้จกั ฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ Menu Auto Detectเป็ นการให้เครื่ องค้นหาฮาร์ดดิสก์แล้ว มากาหนดให้รู้จกั ดิสก์ไดร์ฟ และให้ทาการ บันทึก BIOS 3. ต่อไปก็เป็ นการดาเนินการกับฮาร์ดดิสก์ถา้ หากยังไม่ได้จดั พาร์ติชนั่ ฟอร์แมตก็ให้ดาเนินการและติดตั้ง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามต้องการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รุ้อาการของเครื่ องคอมพิวเตอร์


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม ประกอบช่องอ่านแผ่นซีดี วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-16.00น. จานวน 3 ชั่วโมง กิจกรรม การติดตั้ง CDROM นัน่ เลือกช่องว่างๆ เหมาะๆ ซักช่องนึง แกะฝาที่ปิดออก โดยการดันแรงๆ จาก ด้านใน ให้ฝาหลุดออกมาด้านหน้า แล้วจึงนา CDROM ใส่เข้าไป จากนัน่ ยึดสกรู ให้แน่นๆ นาสายไฟหัว ใหญ่ เสียบเข้าไป เพื่อเป็ นพลังงานของ CDROM จากนัน่ นาสาย Cable หรื อสายแพ มาเสียบเพื่อใช้ในการ ส่งข้อมูลเข้าออกระหว่าง CDROM และคอมพิวเตอร์ โดยด้าน หนึ่งจะเสียบที่ดา้ นหลังของ CDROM โดย สายแพนัน่ ถ้าสังเกตุดีดี จะมีแถบสีแดงอยูด่ า้ นหนึ่ง ซึ่งเป็ นสัญญาลักษณ์ หมายถึง สายที่ต่อเข้ากับ ขาที่ 1 สังเกตดูจากรู ปจะเห็นแถบสีแดงที่สาย Cable ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการประกอบช่องอ่านแผ่นซีดว่าทาอย่างไร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม ส่งแฟลชไดที่บริ ษทั weather ford วันที่ 12 มิ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทางหน่วยงานให้นกั ศึกษาไปส่งแฟลชไดที่บริ ษทั weather ford เพื่อที่จะให้รู้จกั สถานที่ต่างๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้จกั สถานที่ของบริ ษทั weather ford และขั้นตอนการเข้าไปส่งของในบริ ษทั หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ขั้นแรกให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสาหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 2. เริ่ มจากการติดตั้งซีพียกู ่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนาซีพียมู าใส่ลงไปในซ็อก เก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเก็ตให้ตรงกัน โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียจู ะทา เครื่ องหมายเป็ นจุดเล็กไว้ที่มุมด้านบนของ ซีพียู 3. เมื่อวางซีพียตู รงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนาซิลิโคนมาทา ตรงบริ เวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้หนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรื อ แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบ้าง 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพีย ู ติดล็อกให้เรี ยบร้อยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ตอ้ งระวัง อยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับคอร์ของซีพีย ู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ ของซีพียอู าจบิ่นได้ ส่วนขาสปริ งที่ยดึ พัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริ งให้ เข้าล็อก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้ นบนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอร์ดอาจเสียหายได้ 5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 6. นาแรมมาเสี ยบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่ องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนด้านล็ อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็ นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดวู ่าเข้าล็อกกันก็ พอ) 7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส 8. นาเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส ให้ครบทุกตัว 9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 10. เสียบการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 11. เสียบสายเพาเวอร์ซพั พลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ปลัก๊ ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด 12. สอดไดรฟ์ ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น


13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ ซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเข้าไปด้วย 14. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสียบสายไฟเข้าไปด้วย 17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย 18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 19. เสียบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์ ให้สงั เกตสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหวั ขนาดเล็ก กว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ 20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม) ให้ดา้ นที่มกี ารไขว้สายเข้ากับ ขั้วต่อไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์ โดยแถบสี แดงของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ผดิ ด้านไฟของ ไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หนั สายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์บางยีห่ อ้ อาจต้อง ใส่สลับด้านกัน 21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟล็อบปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรื อ pin1 ของขั้วต่อด้วย 22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะเปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะ ฮาร์ดดิสก ปุ่ ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูค่มู ือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบขั้วให้ถกู หาก ผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรื อมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับขั้วและเปิ ดเครื่ องขึ้นมาใหม่ 23. เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูว่ามีน็อตหรื ออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบ่ นเมนบอร์ดหรื อไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสียหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าเรี ยบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรื อสายสัญญาณเสียบแน่น หนาดีหรื อยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพีย ู พร้อมทั้งล็อกติดกันอย่างแน่นหนา 24. เมื่อเรี ยบร้อยดีแล้วปิ ดฝาเคสและขันน็อตให้เรี ยบร้อย ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้นขั้นตอนการประกอบเครื่ องอย่าง ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ว่าขั้นตอนแรกของการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ตอ้ งทาอย่างไรรู้จนถึงขั้นตอนสดท้าย จนกว่าจะใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม การเติมหมึกเครื่ องปริ้ น วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-14.00น. จานวน 1 ชั่วโมง กิจกรรม การเติมหมึกเครื่ องปริ้ นจะมีวิธี ดังนี้ 1.ปลดแท็งของหมึกออกจากที่ยดึ 2. เปิ ดจุกหมึกแล้วดึงออก 3. หักจุกหมึกออก ถอด แล้วติดตั้ง 4. เติมหมึกลงในแท็งค์ (เติมให้เต็ม 5. ทาซ้ าขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สาหรับขวดหมึกแต่ละขวดแท็งค์) 6. ปิ ดจุกหมึกให้ครบทุกสี แล้วปิ ดฝาครอบแท็งค์ 7. ยกแท็งค์หมึกกลับเข้าที่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ ร้ ูถึงความละเอียดของการเติมหมึก

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ด วันที่ 15 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 5 ชัว่ โมง กิจกรรม การจัดบอร์ดเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆตามหัวข้อที่เรากาหนดขึ้นมา เพื่อให้สื่อที่น่าสนใจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการออกแบบการจัดบอร์ด ที่น่าอ่าน น่าสนใจ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม ดาวโหลดแอบพลิเคชัน่ วันที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม วิธีการดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ ผ่านทาง Play Store 1. ก่อนการดาวน์โหลด คุณต้องทาการเพิ่มบัญชี Google (E-Mail ของ G-Mail )ในเครื่ องก่อน หากคุณไม่มี ต้องทาการสร้างขึ้นใหม่ 2. เข้าที่ไอคอน Play Store 3. ทาการเลือกแอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการติดตั้ง 4. เลือก "ติดตั้ง" และทาตามขั้นตอนที่กาหนด 5. เมื่อติดตั้งเสร็ จสามารถ เลือก "เปิ ด" เพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการโหลดแอบพลิเคชัน่ ให้กบั ลูกค้าตามที่ลกู ค้าต้องการ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ขั้นแรกให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสาหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 2. เริ่ มจากการติดตั้งซีพียกู ่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนาซีพียมู าใส่ลงไปในซ็อก เก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเก็ตให้ตรงกัน โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียจู ะทา เครื่ องหมายเป็ นจุดเล็กไว้ที่มุมด้านบนของ ซีพียู 3. เมื่อวางซีพียตู รงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนาซิลิโคนมาทา ตรงบริ เวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้หนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรื อ แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบ้าง 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพีย ู ติดล็อกให้เรี ยบร้อยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ตอ้ งระวัง อยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับคอร์ของซีพีย ู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ ของซีพียอู าจบิ่นได้ ส่วนขาสปริ งที่ยดึ พัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริ งให้ เข้าล็อก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้ นบนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอร์ดอาจเสียหายได้ 5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 6. นาแรมมาเสี ยบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่ องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนด้านล็ อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็ นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดวู ่าเข้าล็อกกันก็ พอ) 7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส 8. นาเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส ให้ครบทุกตัว 9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 10. เสียบการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 11. เสียบสายเพาเวอร์ซพั พลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ปลัก๊ ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด 12. สอดไดรฟ์ ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น


13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ ซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเข้าไปด้วย 14. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสียบสายไฟเข้าไปด้วย 17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย 18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 19. เสียบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์ ให้สงั เกตสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหวั ขนาดเล็ก กว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ 20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม) ให้ดา้ นที่มกี ารไขว้สายเข้ากับ ขั้วต่อไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์ โดยแถบสี แดงของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ผดิ ด้านไฟของ ไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หนั สายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์บางยีห่ อ้ อาจต้อง ใส่สลับด้านกัน 21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟล็อบปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรื อ pin1 ของขั้วต่อด้วย 22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะเปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะ ฮาร์ดดิสก ปุ่ ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูค่มู ือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบขั้วให้ถกู หาก ผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรื อมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับขั้วและเปิ ดเครื่ องขึ้นมาใหม่ 23. เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูว่ามีน็อตหรื ออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบ่ นเมนบอร์ดหรื อไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสียหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าเรี ยบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรื อสายสัญญาณเสียบแน่น หนาดีหรื อยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพีย ู พร้อมทั้งล็อกติดกันอย่างแน่นหนา 24. เมื่อเรี ยบร้อยดีแล้วปิ ดฝาเคสและขันน็อตให้เรี ยบร้อย ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้นขั้นตอนการประกอบเครื่ องอย่าง ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการประกอบเครื่ องว่าขั้นตอนแรกต้องทาอย่างไรและขั้นตอนสุดท้าย


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม ตัดนามบัตรใบรับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-15.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม ตัดนามบัตรใบรับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การรับซ่อมเครื่ องพิวเตอร์ มีความเชื่อมัน่ และมีความสะดวกต่อการติดต่อสอบถาม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการออกแบบนามบัตร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม ถ่ายเอกสาร วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 08.30-09.30น. จานวน 1 ชัว่ โมง กิจกรรม การถ่ายเอกสาร เป็ นงานบริ การอย่างหนึ่งในการทางานเพือ่ ให้เกิดความราบรื่ น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่ องถ่ายเอกสาร เช่น การปรับขนาด การย่อตัวอักษร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 8 ก.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00น. จานวน 3 ชัว่ โมง กิจกรรม การจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม Test เครื่องปริน้ วันที่ 17 ก.ค. 2556 เวลา 13.00-15.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม วิธีการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ Brother สามรถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ 1.เครื่ องรุ่ นที่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นตัวเครื่ อง -ให้กดปุ่ ม Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์ว่าออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์ 2.เครื่ องรุ่ นที่ไม่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นเครื่ อง -กดปุ่ ม Menu -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์ว่าออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่ องปริ้ นว่ารู ปแบบที่ปริ้ นออกมาชัดเจนหรื อไม่


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม เติมหมึก วันที่ 10 ก.ค. 2556 เวลา 09.30-10.30น. จานวน 1 ชัว่ โมง กิจกรรม การเติมหมึกเครื่ องปริ้ นจะมีวิธี ดังนี้ 1.ปลดแท็งของหมึกออกจากที่ยดึ 2. เปิ ดจุกหมึกแล้วดึงออก 3. หักจุกหมึกออก ถอด แล้วติดตั้ง 4. เติมหมึกลงในแท็งค์ (เติมให้เต็ม 5. ทาซ้ าขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สาหรับขวดหมึกแต่ละขวดแท็งค์) 6. ปิ ดจุกหมึกให้ครบทุกสี แล้วปิ ดฝาครอบแท็งค์ 7. ยกแท็งค์หมึกกลับเข้าที่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการเติมหมึกว่าจะต้องมีความละเอียดอย่างไรและสามารถนาไปใช้ในชีวิติประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม การสแกนเอกสาร วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 09.00-11.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม ก่ อ นทาการสแกน จะต้อ งเปิ ดคอมพิ ว เตอร์ ติ ด ตั้ง ซอฟต์แ วร์ เ ครื่ องพิ ม พ์ รวมทั้ง เชื่ อ มต่ อ เครื่ องพิ ม พ์ HP เข้า กับ คอมพิ ว เตอร์ ผ่า นสาย USB หรื อผ่า นเครื อข่ า ยไร้ ส าย 1. จัด วางต้น ฉบับ บนแผ่น กระจกของสแกนเนอร์ ทาตามขึ้ นตอนต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใส่ ต ้น ฉบับ ใน สแกนเนอร์ เปิ ดเครื่ องพิ ม พ์ HP ยกฝาเครื่ องพิ ม พ์ข้ ึ น ใส่ ภ าพหรื อเอกสารโดยให้ด ้า นจัด พิ ม พ์ค ว่า ลงที่ มุ ม ด้า นขวาหน้า ของแผ่น กระจก ยกฝา เครื่ องพิ ม พ์ข้ ึ น เลื อ กประเภทการสแกนจากหน้า จอและทาไปตามขั้นตอนที่บอกบนหน้าจนเสร็ จสมบูรณ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการสแกนเอกสารและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม Test เครื่องปริน้ วันที่ 17 ก.ค. 2556 เวลา 9.00-15.00น. จานวน 6ชัว่ โมง กิจกรรม วิธีการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ Brother สามรถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ 1.เครื่ องรุ่ นที่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นตัวเครื่ อง -ให้กดปุ่ ม Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์ว่าออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์ 2.เครื่ องรุ่ นที่ไม่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นเครื่ อง -กดปุ่ ม Menu -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์ว่าออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่ องปริ้ นว่ารู ปแบบที่ปริ้ นออกมาชัดเจนหรื อไม่


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม การทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา 9.00-12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง กิจกรรม การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. การดูแลรักษาแป้ นพิมพ์ (Keyboard) - ทาความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นเป็ นประจา - ห้ามทาน้ าหกบนแป้ นพิมพ์ 2.การดูแลรักษาจอภาพ -อาจซื้อ filter ช่วยในการกรองแสงเพื่อให้ทางานได้อย่างสะดวกราบรื่ นไม่แสบตาจนเกินไป หรื ออาจปรับ ปุ่ มด้านล่างของจอ เพื่อปรับแสงสว่างของจอให้มีความเหมาะสม - สามารถทาความสะอาดจอภาพได้โดยการใช้ผา้ ชุบน้ าบิดให้แห้ง เช็ดจอภาพให้สะอาด - หลังจากใช้งานแล้วให้ใช้ผา้ คลุมจอภาพทุกครั้งเพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง - ไม่ควรเปิ ดจอภาพทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่มีการใช้งานเลย เพราะจะทาให้จอภาพเสื่อมลงได้ถา้ จาเป็ นต้องเปิ ด จอทิ้งไว้ ควรตั้งโปรแกรม Screen Saver เพื่อช่วยรักษาจอภาพ 3.การดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)5.การดุแลรักษาเครื่ องพิมพ์ (Printer) - วางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ เมื่อใช้งานทุกครั้ง - ทาความสะอาดบริ เวณลูกกลิ้งของเมาส์ - อย่าเคาะเมาส์แรง ๆ กับพื้น 4.การดูแลรักษาตัวเครื่ อง (Case) - ควรให้เครื่ องอยูบ่ ริ เวณที่มีอุณหภูมติ ่า - อย่าทาน้ าหรื ออาหารหกใส่ตวั เครื่ อง - ปิ ดเครื่ องพิมพ์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน


- เมื่อกระดาษติดให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา 6.การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette) - ห้ามนาแผ่นดิสก์ออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กาลังอ่านข้อมูล - ไม่ควรนาแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มคี วามชื้น หรื ออุณภูมิสูง - ไม่ควรนาแผ่นดิสก์เข้าใกล้กบั วัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก - ไม่ควรขีดหรื อเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์ ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ ายชื่อที่มีไว้สาหรับปิ ดบน แผ่นดิสก์ 7.การดูแลรักษาแผ่นซีัดีี (CD) - ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง - ไม่ควรขีดเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทาให้แ่ ผ่นซีดีเกิดรอยขีดขวนและเสียหายใช้งานไม่ได้ - ไม่ควรใช้มือจับบริ เวณด้านหน้าของแผ่นซีดี - ไม่ควรงอแผ่นซีดี อาจจะทาให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาการทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จาสายแลน วันที่ 19 ก.ค. 2556 เวลา 9.00-16.00 น. รวม 7 ชั่วโมง กิจกรรม การจาสายแลนมีวิธีดงั ต่อไปนี้ 1.ใช้คตั เตอร์หรื อที่ปอกสาย ปอกสายหุม้ สีขาวออก ให้มีความยาวซัก 3 เซ็นติเมตร (ระวังอย่าให้มีดไป โดนสายด้านในเข้านะ) เราจะเห็นสายเล็ก ๆ สีต่าง ๆ ด้านในจานวน 8 เส้นด้วยกัน 2.นาสายมาเรี ยงตามสี ขาวส้ม,ส้ม,ขาวเขียว,ฟ้ า,ขาวฟ้ า,เขียว,ขาวน้ าตาล,น้ าตาล 3.นาสายมารวบติดกันแล้วใช้กรรไกรตัดให้มีขนาดเท่ากันทุกเส้น 4. นาสายสอดเข้าไปในหัวแลนให้ปลายสายเข้าไปในหัวแลนจนสุดระวังสายงอด้วย เช็คดี ๆ 5.เอาสายกับหัวสอดเข้าไปในคีม แล้วบีบแบบสุดแรง ให้มนั ดัง “กรึ๊ บ” ตัวคีมจะดันเข็มในหัวแลนให้แทง ทะลุสายเข้าไป ขอย้าว่า กรึ๊ บเดียวเท่านั้นอย่าได้บีบย้าซ้ าเป็ นอันขาด 6.ได้แล้ว 1 ข้าง ทีน้ ีก็ไปทาตั้งแต่ข้นั ตอนแรก กับสายอีกข้างหนึ่ง เมื่อได้ครบสองข้างแล้ว ก่อนเอาไปใช้ อาจใช้ตวั เทสสาย (อันนี้ซ้ือแบบถูก ๆ ได้ ประมาณ 250 บาท) มาเทสก่อน หรื อจะลองเอาไปต่อดูเลยก็ได้ ถ้า หากคอมพิวเตอร์ท้งั สองเครื่ องเห็นกันก็แสดงว่าสายที่เข้ามาใช้ได้แต่ถา้ ไม่เห็นก็ตอ้ งใช้ตวั เช็คสายเช็ค ครับ ถ้าข้างไหนไฟขึ้นไม่ครบก็ตดั หัวข้างนั้นออกแล้วเข้าใหม่ หัดเข้าเยอะ ๆ หลาย ๆ ครั้งจะได้ชิน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการจาสายแลน รู้วิธีการเรี ยงสีได้


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 24 ส.ค. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ทาการวางแผน ออกแบบสื่อการสอน พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูล ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการวางแผนและการศึกษาค้นคว้าการสื่อการสอน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 25 ส.ค. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม 2. ทาการสร้างสื่อการสอน การออกเสียงวรรณยุกต์ โดยมีข้นั ตอนการสร้างสื่อการสอนดังนี้ 2.1 ขั้นตอนการสร้ างหน้ ายินดีตอนรับ 

เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ง Properties

แทรกข้ อความโดยใช้ Text Animation >พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไป แล้วกด ตกลง

2.2 ข้ นตอนการทาหน้ ากรุณาลงทะเบียน  การทาปุ่ มลงทะเบียน ไปที่คาสั่ง Text Entry > Ok  หลังจากนั้นให้ ลบปุ่ มออก ให้ เหลือแต่ ปุ่ม Submit และก็ไปแทรกปุ่ ม Hotsport ที่คาสั่ ง Button >เลือก Type แบบ Text Button และเลือก On success เป็ นแบบ Go to next slide และลากปุ่ มมาวางทับกับปุ่ ม Submit ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการเลือกภาพให้เหมาะสมกับเรื่ องที่ทา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


หน้ าต่อไปคือ แสดงชื่อคนที่ลงทะเบียนเข้ ามา โดยไปที่คาสั่ง Caption >เลือก Insert Variable


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 31 ส.ค. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.3 ขั้นตอนการทาหน้ าเมนูหลัก 

สร้ างปุ่ มลิงค์ขนึ้ มา โดยไปที่คาสั่ง Button >เลือก Text Button >พิมพ์ข้อความ >เลือก On

Success ให้ เป็ นแบบ Jump to slide >และเราก็กาหนดว่าต้องการที่จะให้ ลิงค์ ไปยัง Slide ไหนที่ เราต้องการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างปุ่ มลิงค์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 1 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.4 คาแนะนาการเรียนรู้ 

แทรกให้ เป็ นข้ อความแอนิเมชั่น โดยใช้ คาสั่ง Text Animation

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าคาแนะนาการเรี ยรู้และการแทรกภาพแอนิเมชัน่ ต่างๆ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 14 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม 2.5 ขั้นตอนการทาหน้ าแบบทดสอบก่อนเรียน 

เ ลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ง Properties

ตกแต่งสไลด์ นโี้ ดยการแทรกรูปภาพต่างๆ เข้ ามา Insert > Image

มาถึงตัวละครบทนาคือครู ก็แทรกโดยใช้ คาสั่ง Insert > Animation >เลือกภาพที่เราต้องการ

> Open 

ทดสอบหลังเรียน ใช้ คาสั่ง Caption

แทรกเสียงโดยเลือAudio >Import to slie>เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ

เลือกตั้งคาถามโดยเลือกคาสั่ง Quiz > Question Slide >เลือกรูปแบบคาถามตามที่เราต้องการ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยนและการใส่เสียงถูกผิดได้เป็ นอย่างดี หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.6 ขั้นตอนการทาหน้ าเข้ าสู่ บทเรียน เมนูเนือ้ หา  เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ง Properties  แทรกเสียงโดยเลือก Audio >Import to slide >เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ  แทรกรูปภาพสัตว์ เข้ ามา Insert > Image

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าเข้าสู่บทเรี ยนเมนูเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 22 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.7 ขั้นตอนการทาหน้ าทดสอบหลังเรียน  เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ง Properties  ตกแต่งสไลด์ นโี้ ดยการแทรกรูปภาพต่างๆ เข้ ามา Insert > Image  มาถึงตัวละครบทนาคือครู ก็แ ทรกโดยใช้ คาสั่ ง Insert > Animation >เลือกภาพที่เราต้ องการ >Open  ทดสอบหลังเรียน ใช้ คาสั่ง Caption  แทรกเสียงโดยเลือกAudio >Import to slide >เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ  เลือกตั้งคาถามโดยเลือกคาสั่ง Quiz > Question Slide >เลือกรูปแบบคาถามตามที่เราต้องการ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าแบบทดสอบหลังเรี ยนและการแทรกเสียงได้อย่างถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 28 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.8 ขั้นตอนการทาหน้าวีดีโอ ดาวน์โหลดไฟล์วดี ีโอที่เราต้องการ จากนั้นให้แปลงไฟล์วีดีโอให้ เป็ นไฟล์ FLV. และมาถึงขั้นตอน การแทรกวีดีโอ เลือกคาสั่ง Insert > Flash video

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการทาหน้าวิดีโอและการแทรกวิดีโอได้อย่างถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม การทาสื่อการสอน CAI วันที่ 29 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.9 ขั้นตอนการทาหน้ าผู้จดั ทา 

เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ง Properties

พิมพ์ข้อความโดยใช้ คาสั่ง Caption

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีข้นั ตอนการทาหน้าผูจ้ ดั ทาได้อย่างถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม เตรี ยมโครงการบริ การสอนDropbox และGoogle Drive วันที่ 21 ธ.ค. 2556 เวลา 8.30-16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมสถานที่และศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและดาวโหลดโปรแกรมDropbox และGoogle Drive เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมอบรมมีความสะดวกในการใช้งาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงการมีความรับผิดชอบและสมารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม การใช้งานบน Dropbox และ Google Drive วันที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 8.30-16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม Google Drive ใช้กบั gmail ได้สะดวก Dropbox คือ เวลาถ่ายรู ป หรื อจับภาพหน้าจอ หรื อ ถ่าย video บนมือถือ ก็จะมีการ Upload ขึ้นไป สารองใน internet ตลอด หากเผลอ ลบไฟล์ในมือถือ หรื อ SD Card พัง ก็ตาม ภาพก็จะไม่หายไปไหน ยังคงอยูใ่ น Dropbox และเรี ยกดูจากคอมพิวเตอร์ ได้ดว้ ย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการใช้งานบน Dropbox และ Google Drive หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ วันที่ 16 ก.พ. 2557 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมโครงการสัมนาของแผนกการตลาด เรื่ อง ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจการขายก้าวหน้าให้ทนั เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างรายได้ให้ธุรกิจได้อย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้กบั ชีวิตประจาวัน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 21 ก.พ. 2557 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ในปัจจุบนั การแพร่ ระบาดของยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ โดยเฉพาะในสถานศึกษาเด็กและเยาวชน มักจะถูกชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยความอยากรู้ อยากลองโดยไม่ ทราบว่าสิ่งที่ตนเองได้ทดลองอยูน่ ้ นั เป็ นอันตรายต่อชีวิตและครอบครัว เพื่อให้เด็กและ เยาวชนเหล่านั้นได้เรี ยนรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จดั โครงการ”วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ นยาเสพติดให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยมีนาย นวพนธ์ บุญญามณี เป็ นประธานในการกล่าวเปิ ดงานให้แก่เด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม การให้ความรู้เรื่ องระบบเครื อข่าย วันที่ 1มี .ค. 2557 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมโครงการสัมนาของแผนกการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่ องการให้ความรู้เรื่ องระบบเครื อข่าย เพื่อให้กา้ วหน้าให้ทนั เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงเรื่ องระบบเครื อข่ายได้อย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้กบั ชีวิตประจาวัน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กูรอยมา160