Page 1

ΟΓΗΓΟ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ΢ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ΢ ΛΤΚΔΙΟΤ

1


΢πκβνπιεπηηθή γηα ηνπο καζεηέο Λπθείνπ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ:

• • •

Σελ επηινγή θαηεύζπλζεο ζηε Β΄ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή, Θεηηθή ή Σερλνινγηθή) Σελ επηινγή Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ, ΢ρνιήο ΑΔΗ,ΣΔΗ Σελ επηινγή επαγγέικαηνο Σελ επηινγή άιισλ ελαιιαθηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δηεμόδσλ 2


ΕΠΘΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΘΛΕΓΩ ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ΢

ΕΠΘΛΕΓΩ ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ΢

Γηα λα πάξεηο κηα απόθαζε ζα πξέπεη: •Να γλσξίδεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη λα έρεηο μεθαζαξίζεη ηη επηδηώθεηο •Να έρεηο ππόςε ζνπ ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ππάξρνπλ •Να ζπλεθηηκάο ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο θάζε κηαο ιύζεο •Να πξνβιέπεηο ηηο ζπλέπεηέο ηνπο •Να ζπγθεληξώλεηο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ είλαη απαξαίηεηεο θάζε θνξά •Να επηιέγεηο ηελ πιένλ θαηάιιειε ιύζε γηα ηελ πεξίπησζή ζνπ

3


Οη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ ζηηο ζρνιέο ηνπο, επεηδή έηπρε λα πεξάζνπλ ζε απηέο θαη όρη γηαηί ηηο επέιεμαλ ζπλεηδεηά. Δθεκεξίδα Βήκα 29/1/06: «….όπσο θαλεξώλνπλ ηα ζηνηρεία , πνιινί θνηηεηέο επέιεμαλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ παξαθνινπζνύλ κε κνλαδηθό θξηηήξην ηελ πόιε πνπ εδξεύνπλ ή ηηο βάζεηο εηζαγσγήο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θπξίσο ε αγσληώδεο αλαδήηεζε ζέζεσλ ζηνλ «ήιην» ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε απνπζία επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» 4


Σν αλ είλαη θαιή ή όρη κηα απόθαζε πνπ πήξακε εμαξηάηαη από ην :

πόζν θαιά γλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο

πόζν θαιά γλσξίδνπκε ην πεξηβάιινλ καο

5


Απνθά ζεηο

6


ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ •΢Τ΢ΣΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΗ΢

•ΔΓΚΑΗΡΟ΢ ΠΡΟ΢ΑΝΑΣΟΛΗ΢ΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΓΤΟ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΟΗ ΢ΥΟΛΔ΢ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΢ΣΟΥΟ •ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΜΔΛΔΣΖ΢ •ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ ΓΗΑ ΢ΠΟΤΓΔ΢ , ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ, ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ •ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΔΑΤΣΟΤ ,ΞΔΚΑΘΑΡΟΗ ΢ΣΟΥΟΗ, ΓΔ΢ΜΔΤ΢Ζ ΢ΣΟ ΢ΣΟΥΟ 7


ΦΡΟΝΣΗΓΑ •ΓΗΑ ΚΑΛΖ ΦΤ΢ΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ( δηαηξνθή, άζιεζε, μεθνύξαζε, θ.ά)

• ΓΗΑ ΚΑΛΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ (δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, έθθξαζε αλαγθώλ – ζπλαηζζεκάησλ, δήηεζε ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, θ.ά) 8


ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ

ΑΤΣΟΓΝΧ΢ΗΑ΢

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΟ΢

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ΢ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 9


1. Ζ ΑΤΣΟΓΝΧ΢ΗΑ

ΑΝΑΓΚΔ΢ ΢ΣΟΥΟΗΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΔ΢ ΑΞΗΔ΢

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ΢ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ΢

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ

10


Ο ΔΑΤΣΟ΢ ΜΟΤ ΢ηόρνη

Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο

Ση ζέισ Ση δελ ζέισ Δπηξξνέο. Δίκαη εγώ ή νη άιινη;

Ση κπνξώ λα βειηηώζσ

Ση κπνξώ Ση δελ κπνξώ

Ση είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα Ση ρξεηάδνκαη (αλάγθεο)

11


2. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ ΓΗΑ ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΢Τ΢ΣΖΜΑ

12


΢πιιέγνληαο πιεξνθνξίεο Γηα λα πάξεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ ρξεηάδνληαη πξέπεη: • λα βξεηο ηηο πεγέο από όπνπ ζα ηηο αληιήζεηο •λα επεμεξγαζηείο θαη λα νξγαλώζεηο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Αιιά, πάλσ από όια πξόζερε! λα ηηο αμηνινγήζεηο θαη λα ηηο δηαζηαπξώζεηο σο πξνο αμηνπηζηία ηνπο. 13


ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΙ ; •ΑΕΙ - ΣΕΙ •ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ

•΢ΠΟΤΔΕ΢ ΢ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ •ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΕ΢ ΢ΠΟΤΔΕ΢

•ΟΕΕΚ- ΟΑΕΔ •ΚΕΝΣΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ

•ΕΠΑ.΢. - Ι.Ε.Κ. 14

6


ΠΗΓΕ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢: 1. ΕΝΣΤΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ

π.χ : οδηγοί ζπουδών, επαγγελμάηων 2. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ

π.ρ Ηζηνζειίδα ηνπ ηνκέα ΢ΔΠ ηνπ Π.Η.

http://sep.pi-schools.gr

15

7


Ση πξέπεη λα μέξσ γηα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 1.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ΢ ΓΙΔΞΟΓΟΙ ΜΔΣΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ

2. ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢ΔΙ΢ ΢ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ – ΣΟΜΔΙ΢ & ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ΢ ΢ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ 3.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢ΔΩΝ

4.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢

5.

ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ

6.

ΣΡΟΠΟ΢ ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ΢ ΢Δ ΑΔΙ - ΣΔΙ 16


Ση πξέπεη λα μέξσ γηα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢ ΓΙΑ ΢ΥΟΛΔ΢ ΑΝΑ ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΢ΠΟΤΓΩΝ 3. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ΢ ΢ΠΟΤΓΩΝ 4. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΢ΠΟΤΓΩΝ 5. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ΢ ΢ΠΟΤΓΔ΢ 6. ΑΛΛΔ΢ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ΢ ΓΙΔΞΟΓΟΙ ΠΛΗΝ ΑΔΙ-ΣΔΙ 17


Πεξηγξαθή επαγγέικαηνο

΢πλζήθεο εξγαζίαο

Πξνζόληα, Γεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη

Πξννπηηθέο εμέιημεο

Απνιαβέο

Φύζε εξγαζίαο

Γπλαηόηεηεο γηα απαζρόιεζε 18


Δξωηήκαηα «εγώ θαη πνην επάγγεικα;» • πνηεο δεμηόηεηεο - ηθαλόηεηεο έρω εγώ; • ζε πνηεο πξνζωπηθέο δεμηόηεηεο-ηθαλόηεηεο αληαπνθξίλεηαη απηή ε εξγαζία ; • κπνξώ εγώ λα πξνζπαζήζω λα αλαπηύμω απηέο ηηο δεμηόηεηεο θαη πώο; • είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο θπζηθέο ηθαλόηεηεο; • ρξεηάδεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη γλώζεηο γηα ηελ άζθεζε απηνύ ηνπ επαγγέικαηνο; 19


Ραγδαία Δμέιημε ηερλνινγίαο

Δμέιημε Δπαγγεικάησλ

Νέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο

Πξννπηηθέο απαζρόιεζεο

ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢

Γεμηόηεηεο Κιεηδηά

Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο γλώζεο

20


…ε θνηλσλία ηεο γλώζεο :απηόκαηα πεγαίλεη ν λνπο ζηελ παηδεία, εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε. Όκσο ζεκαίλεη θαη πνηόηεηα αλζξώπνπ, ραξαθηήξα θαη λνπ. Πξέπεη λα ζέιεηο λα κάζεηο, πξέπεη λα κάζεηο λα καζαίλεηο. Γελ ελδηαθέξεη ηόζν ε πνζόηεηα ησλ γλώζεσλ όζν ε ηθαλόηεηα αλαδήηεζεο ησλ εθάζηνηε αλαγθαίσλ πιεξνθνξηώλ, ηεο αλάιπζεο, αμηνιόγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο… (Θ. Παπαιεμόπνπινο πξώελ Πξόεδξνο ηνπ ΢ΔΒ).

21


ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΜΑΗ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ΢ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ΢: -από κειέηεο, άξζξα, επαγγεικαηηθέο ελώζεηο, επηκειεηήξηα, επίζεκνπο θνξείο (π.ρ. ΟΑΔΓ),επξσπατθέο ή δηεζλείο έξεπλεο, ζπζθέςεηο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα: Δθεκεξίδα Βήκα 29/1/06: «΢ε ζύζθεςε ζην Νηαβόο αλαθνηλώζεθαλ ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηα επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο. ΢πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη όηη ηα επόκελα ρξόληα ζα απμεζεί ζεακαηηθά ε δήηεζε γηα επαγγεικαηίεο κε εηδίθεπζε ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ όπσο είλαη νη γηαηξνί, λνζειεπηέο. Δπίζεο ζα ππάξρεη έιιεηςε πδξαπιηθώλ, ειεθηξνιόγσλ, καξαγθώλ, θαη Άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα» 22


ΝΔΔ΢ ΢ΤΝΘΖΚΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ -Ο Ρίθθηλ ζην βηβιίν ηνπ «ην ηέινο ηεο εξγαζίαο» κηιά γηα ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ην σξάξην, ηνλ ηξόπν ακνηβώλ π.ρ. παθέηα εξγαζίαο , ηε πνηθηιία εξγαζηώλ θαη θαζεθόλησλ, ηηο λέεο κνξθέο εξγαζίαο π.ρ ηειεξγαζία θ.ι.π (Βιέπε βηβιίν καζεηή ΢ΔΠ 2005, Κεθ. 4ν».

Τπνινγίδεηαη όηη από ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνζιεθζεί έλαο λένο σο ηε ζπληαμηνδόηεζε ηνπ ζα αιιάμεη θαηά κέζν όξν 10 εξγνδόηεο. Γηα απηό ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα πνιύ θαιή γεληθή παηδεία , γηα λα κπνξεί λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, λα είλαη ζε ζέζε λα επαλεθπαηδεύηαη θαη λα δηαζέηεη θνλσληθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε δηαρείξεζε πιεξνθνξηώλ . (Βιέπε βηβιίν καζεηή ΢ΔΠ 2005, Κεθ. 3ν». 23


ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΥΡΖ΢ΗΜΟ ΝΑ ΜΑΘΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢;

Δάλ γλσξίδσ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζα είκαη ζε ζέζε λα ηηο ζπζρεηίδσ κε ηα πξνζόληα ηα νπνία δηαζέησ. ΢ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνθηήζσ λέα εθόδηα θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα κνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ είζνδό κνπ ζην ρώξν ηεο απαζρόιεζεο.

24


ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟΗ •Μέζα από ηε δνπιεηά πνπ ζα θάλσ, ζα εθθξάδσ ηνλ εαπηό κνπ, ηε δεκηνπξγηθόηεηά κνπ, ζα εθπιεξώλσ ηα όλεηξά κνπ, ζα αμηνπνηώ ην δπλακηθό κνπ; •Γηαιέγσ επάγγεικα ζύκθσλα κε ην ηη κνπ αξέζεη, ή κε βάζε ην αλ ζα βξσ εύθνια εξγαζία; • Πόζν ζεκαληηθό πξάγκα είλαη γηα κέλα νη ζπνπδέο; •Δίκαη δηαηεζεηκέλνο/ε, λα αθηεξώζσ ρξόλν ,ρξήκα, θόπν γηα παξαπέξα ζπνπδέο; 25


ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟΗ •Θέισ λα ζπνπδάζσ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε, γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ή θαη γηα ηα δύν; •Σν επάγγεικα πνπ ζα θάλσ, ζα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν δσήο κνπ; •Ζ επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγέικαηνο εθθξάδεη ην δηθό κνπ όλεηξν, ή ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ κνπ; •Ζ επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγέικαηνο εθθξάδεη πξνζσπηθέο αμίεο θαη αληηιήςεηο κνπ, ή είκαη επεξεαζκέλνο/ε από θνηλσληθά ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο; 26

odhgossymboyleytikhs  

ΟΓΗΓΟ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ΢ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ΢ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 • Σελ επηινγή θαηεύζπλζεο ζηε Β΄ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή, Θεηηθή ή Σερλνινγηθή) • Σελ επηινγή Δπη...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you