Page 1

Laikraksts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem

Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

Redakcijas sleja

www.ntz.lv

Dzīve zem lidmašīnu spārniem

A kur palikt?

FOTO - Jânis Vîtols

Liena Trçde

Jânis Vîtols

Tukuma lidlauka skrejceïa gals uz pilsçtas pusi atrodas pârsoïu atstatu no Smârdes pagasta «Krûmiòiem». Zeme un dârza mâjiòa dreb, kad lidmaðînas gaisâ paceïas. «Krûmiòu» ïaudîm nav omulîgi arî, kad tâs no pilsçtas puses nolaiþas. Ir dzirdçts. Lai Dievs stâv klât! Dârza mâjiòa un zeme uz pusçm pieder tukumniecei Klementînei

Lerhai un smârdeniekam And­ rim Ðmitam. Jau padomju laikâ tie, kam rokas bija vietâ, te ierîkoja ìimenes dârziòus. Savs labums kat­ ram tika. K. Lerha kundze dârzu nolûkoja pirms padsmit gadiem. Uzradâs puðelnieks – vîra cilvçks A. Ðmits. Viòð ar sievu bija paðíîries un nebija kur dzîvot. Tâ nu sâka par abiem kopt zemi. Sîpolus pârsvarâ audzçja. Ar tiem varçja pie pensijas nelielas naudiòas klât piepelnît. Dzelteno mâjiòu Ðmits uzcçla. Viòð te arî dzîvo. Kun­ dzei ir savs dzîvoklis pilsçtâ. Pat­

laban Ðmits ir apslimis, tâpçc Ler­ has kundze ik pârdienas brauc suòus barot. Stabi abpus mâjâm ar lampâm, kas norâda skrejceïa virzienu, pirms pâris gadiem ti­ ka uzstâdîti. «Krûmiòu» ïaudis lçð, ka tie nepiecieðami, lai nopietnâki aparâti varçtu piezemçties. Jau pie­ zemçjas un arî gaisâ ceïas. Troksnis esot pamatîgs. «Krûmiòu» ïaudis bi­ tes esot likvidçjuði. Bites troksni ne­ panesot, un viòas tâ vai tâ iznîkðot. Dârzam lidmaðînas neskâdçjot, ja viss laimîgi notiek. Klementînes kundze kopâ ar citiem tukum­

niekiem pagâjuðo sestdien brau­ ca lûkot lidlauku. Gribçjusi redzçt, kâ tur izskatâs. Cerçjusi, ka varçs skrejceïu aptaustît, lûkot tuvumâ lielos lidaparâtus, kuri nereti naktîs nolaiþas un gaisâ paceïas. Bet – kas to deva?! Kundze par lidlauku domâ divçjâdi: vai tas bûtu prâta darbs – nelikt lietâ to, kas ir uztaisîts un ko var lietderîgi izmantot? Bet ja lielâs, smagâs lidos? Un ja kas noiet greizi? Lidmaðînas, kad paceïoties, grieþoties pa labi, lai nav virs pilsçtas, bet vai, nolaiþoties ar kravu, arî tâ var, kun­ dze par to ðaubâs...

Ekskursija sâkas un beidzas autobusâ Agita Puíîte

Sestdien, 8. janvârî, Tukuma novada dome organizçja ekskursiju uz Tukuma lidlauku, lai visi interesenti varçtu apskatît, kas tajâ izdarîts. Autobuss, kas divas mi­ nûtes pâri 12.00 izbrauca no Talsu ielas 4 stâvlaukuma, bija stâvgrûdâm pilns, tâpçc daudziem interesen­ tiem visu ceïu vajadzçja

stâvçt kâjâs. Kâ bija nopro­ tams no ïauþu sarunâm, uz lidlauku brauca gan tâ pre­ tinieki, gan atbalstîtâji, gan tie, kuri izmantoja iespçju to apskatît. Tiesa, iedzîvotâji bija gaidîjuði, ka tiks dota iespçja çrtâkos apstâkïos uzdot jautâjumus un uzzinât par lidlauka plâniem ko vairâk, taèu ðâdas iespçjas sestdien neradâs. Lidlaukâ autobusâ iekâpa tâ pâr­ stâvis Pçteris Andersons un pastâstîja par atjauno­ tajiem lidmaðînu angâriem un bûvçm lidmaðînu teh­

niskajai apkalpoðanai, kâ arî topoðo terminâla çku un atbildçja uz daþiem jautâjumiem. Autobuss iz­brau­ca pâris loku pa skrejceïu no tâ viena gala lîdz otram un pçc tam devâs atpakaï uz pilsçtu. Tad gan daudzi braucçji neslçpa sa­ vu neapmierinâtîbu ar to, ka reâli vairâk skaidrîbas par to, kas viòus satrauc, nav ieguvuði. Tukuma no­ vada domes izpilddirek­ tors Mâris Rudaus-Rudov­ skis skaidroja, ka visus jautâjumus varçðot uzdot

FOTO - Jânis Vîtols

Pirms íerties klât ðo nedau­ dzo rindiòu sacerçðanai, izme­ tu loku cauri pilsçtai, un ziniet, kas man tâ “uzkrita”!? Ne jau vecâ gadâ krâtâ sniega èupa no kâda vçl nenotîrîta jumta (kaut iespçjamîbas koeficents noteikti bija augsts), bet gan jâòotâji, kas jau kopð svçtkiem vai atkal svai­ gi pielçjuðies klîst Tukumâ, teju izklâjoties ceïâ automaðînâm. Bet ko darît? Atkarîba no grâdîgajiem dzçrieniem jau sen atzîta par nopietnu kaiti, kas cilvçkus nemçdz ðíirot pçc dzimumiem, ve­ cumiem un sociâlâ stâvokïa – òem tik savâ reibinoðajâ varâ, un, sapro­ tams, ne jau visiem pietiek garîgâ un fiziskâ spçciòa, lai ar ðo atkarîbu cînîtos. Piemçram, kâ liecina Centrâlâs statistikas pârvaldes da­ ti, 2009. gadâ, izdalot uz galviòâm, katrs Latvijas iedzîvotâjs ir izdzçris 6,1 litru stiprâ alkohola; tai pat laikâ medicînas iestâdçs uzskaitîti 30 103 alkoholiíi. Un diezin vai gada laikâ statistika bûs kïuvusi saudzîgâki (ja vien... uz emigrçjuðo rçíina). Lîdz ar to pârsteigums izpaliek, kad kâdu no ðiem sirgstoðajiem nâkas sastapt ielâs. Tomçr ðoreiz ne par cçloòiem, kas ir vienâ slejâ neietilpinâms temats, un pat ne – sekâm (jo, kâ zinâms, no malas palîdzçt atkarîgajiem ir teju neiespçjami), bet gan par pavisam banâlu jautâjumu – kur tad tâdus “aizsvinçjuðos” likt? Kam zvanît, ja redzu, ka kâds tieðâm “cilvçka necienîgâ stâvoklî” uz ielas burtis­ ki izklâjas? Ar avîzes starpniecîbu teju astoòu gadu garumâ (kopð Tukumâ nav atskurbtuves) esam to skaidrojuði vairâkkârt – sarunâs ar valsts policijas, paðvaldîbas, arî slimnîcas un daþâdu ministri­ ju pârstâvjiem. Bet visi vienmçr ir atbumbojuðies, ka nav ne resursu, ne iespçju, lai iekârtotu atskurbtu­ vi. Tâ viòi – zaïâ pûía draugi, sa­ vas dzçrumâ gûtâs traumas âtrajos apârstçjuði, likumâ noteiktâs trîs stundas policijâ atsçdçjuði un patversmç pretî neòemti – turpi­ na klîst. Daþs apsaldçjas tik smagi, ka pazaudç locekïus, daþs nomirst uz vietas... Un, domâjams, tâ ir ti­ kai plikas veiksmes, ne stratçìiski pareizas plânoðanas rezultâts, ka traìçdiju nav bijis daudz vairâk...

Nr. 4 (1565) – Ls 0.40 ISSN 1407-8252

Ekskursijas kārotāju netrūka sanâksmes laikâ treðdien, 12. janvârî.

4. lpp.


Ziņas

2 Latvijā un pasaulē «Latvenergo» aicina meþizstrâdâtâjus pieteikties elektrolîniju atjaunoðanai Valsts energokoncerns AS «Lat­ venergo» aicina meþizstrâdâtâjus aktîvâk pieteikties dalîbai elektro­ lîniju atjaunoðanâ, jo, lai gan bojâto lîniju atbrîvoðanâ no krituðajiem kokiem jau iesaistîti vairâk kâ 1000 cilvçki, darba roku un jo îpaði teh­ nikas joprojâm trûkst. Pçdçjo dienu mainîgo laika ap­stâkïu dçï valsts austrumu un ziemeïaustrumu reìionos turpinâs stihiski un neprognozçjami elektro­ apgâdes sistçmas bojâjumi, kas ro­ das galvenokârt slapjâ sniega, lie­ tus un ledus radîtâ svara dçï. Naktî uz pirmdienu situâcija atkal ir pasliktinâjusies un du­ bultojies bez elektrîbas palikuðo mâjsaimniecîbu skaits – svçtdien tâdu bija ap 5000, savukârt pirm­ dienas rîtâ jau aptuveni 10 000 mâjsaimniecîbu. Îpaði smaga situâcija ir Latgalç – Rçzeknes, Lu­ dzas un Preiïu novadâ.

Spânijas televîzija vairs nedemonstrçs vçrðu cîòas Spânijas lielâ raidsabiedrîba «Radio Television Espanola» (RT­ VE) paziòojusi, ka tâ “netranslçs vçrðu cîòas, jo to grafiks sakrît ar laikiem, kas rezervçti bçrnu audi­ torijai”. Vçrðu cîòâs ir “skati, ku­ ri jâizvairâs râdît bçrniem. Bçrni var satraukties par vardarbîbu pret dzîvniekiem, tâpçc mums par katru cenu jâizvairâs râdît ðâdas ainas,” teikts raidsabiedrîbas paziòojumâ. Ðâds lçmums pieòemts pçc tam, kad Katalonija pagâjuðajâ gadâ kïuva par pirmo Spânijas reìionu, kurâ tika aizliegtas vçrðu cîòas.

Jelgavas ledus tçlnieki – pasaules èempioni 8. janvârî Harbinâ (Íîna) no­ slçdzies 27. viens no pasaules prestiþâkajiem ledus skulptûru konkursiem, kurâ ðogad pasaules èempionu titulu izcînîjusi Jelgavas komanda – Mintauts Buðkevics un Kârlis Île. Trîs dienu laikâ mînus 30 grâ­du salâ meistaru rokâs ledus pâr­tapa par pasakainiem pûíiem, mito­loìiskiem tçliem, abstraktâm kompozîcijâm un iepriekð nere­dzçtâm ledus fantâzijâm. Latvijas komanda radîja skulptûru «Alise Brînumzemç», kurâ attçlots mirklis, kad baltais trusis, sâkoties truða gadam, ved Alisi caur burvju spoguli Brînumzemç.

Sievieti no Latvijas dienu pirms viltus laulîbâm pieíer ar citu Tiesas priekðâ par mçìinâjumu noslçgt viltus laulîbu stâjâs gan “lîgavainis” – 22 gadus vecs Indi­ jas pilsonis, gan 22 gadus veca sie­ viete no Latvijas. Lielbritânijas imigrâcijas iestâ­ þu inspektors dienu pirms pie­ teiktajâm laulîbâm 16. decembrî ieradâs sievietes dzîvoklî un mâjâs viòu pieíçra ar kâdu vîrieti. In­ spektors kïuva aizdomîgs un ziòoja atbildîgajâm iestâdçm, ka, viòaprât, sieviete grasâs slçgt vil­ tus laulîbu. Vçlâk dâma atzinâs, ka dzîvoklî pieíertais ir viòas îstais draugs un plânotâ laulîba ar indie­ ti bijusi krâpðana, lai viòð iegûtu Eiropas Savienîbas pilsonîbu. Interneta medijus “pârlapoja” Zane Vimbule

Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

Lai nelaime lîdz mums nenonâk Rûta Fjodorova

Ir zinâms, ka Krievijas federâcijâ Ïeòingradas apgabalâ ir uzliesmojis Âfrikas cûku mçris. Lai slimîbu neievazâtu Latvijâ, Pârtikas un veterinârais dienests (PVD) ir noteicis droðîbas pasâkumus, bet par to, cik apdraudçti cûkkopji ir mûspusç, jautâjam PVD Rietumpierîgas pârvaldes vadîtâjai Sarmîtei Eisakai. Eisakas kundze teica, ka pama­ ta lielam uztraukumam mûsu bijuðâ rajona teritorijâ nav, jo mums nav daudz lielu cûku fermu. Tomçr tas

nenozîmç, ka varam pret bioloìiskâs droðîbas pasâkumiem izturçties pavirði. Cûkas nedrîkst nonâkt saskarç ar kautuvju blakus produk­ tiem, krituðiem dzîvniekiem, nedrîkst pieïaut ne­piederoðu personu un transporta lîdzekïu atraðanos noviet­ nes teritorijâ. Ja novietni apmeklç citas personas, tâs jânodroðina ar vienreizçji lietojamo apìçrbu. Nedrîkst ievest novietnç dzîvniekus bez saskaòoðanas ar veterinârârstu, jâievçro personîgâ higiçna, kûtî jâpârìçrbjas kûts drçbçs. Nedrîkst pieïaut, ka kûtî dzîvo þurkas, ie­ lido putni, ka teritorijâ nâk meþa dzîvnieki. Tas tad arî bûtu galvenais, kas jâievçro mûsu cûku ganâmpulku îpaðniekiem.

Atbilstoði PVD noteiktajiem droðîbas pasâkumiem, privât­per­ sonâm, kuras ieceïo Latvijâ no Ïeòingradas apgabala, ir jârçíinâs ar bagâþas kontroli, kuru veiks muitas un robeþsardzes darbinieki. Aizliegts ievest gaïu un gaïas pro­ duktus. Lîdzîgi droðîbas pasâkumi ir arî Lietuvâ un Igaunijâ. Âfrikas cûku mçris ir ïoti bîstama un lipîga slimîba, ko izraisa vîruss. Novietnç, kur tas sastopams, jâizkauj viss ganâmpulks. Vîrusu var nodot gan tieðâ kontakta ceïâ vai ar inficçto cûku ekskremen­ tu starpniecîbu, gan transmisîvi ar slimîbas pârnesçju Ornithodoros ìints çrèu lîdzdalîbu. Latvijâ ðo su­ gu çrcîtes nav sastopamas. Infek­

cijas avots var bût slimâs cûkas, meþa cûkas. Cilvçkam slimîba nav bîstama, tomçr ðis vîruss ârçjâ vidç ir ïoti izturîgs. Gaïâ 4°C temperatûrâ saglabâjas 15 dienas, sasaldçtâ gaïâ – daudzus gadus. Slimîbas inkubâcijas periods ir 5-19 die­ nas. Slimajiem dzîvniekiem novç­ ro paaugstinâtu temperatûru (40 - 42°C), viòiem asaro acis, ir izdalîjumi no deguna, depresija, dzîvnieki parasti guï. Balto ðíiròu cûkâm ir redzami plaði zemâdas asins izplûdumi. Ðîs pazîmes der ielâgot, bet cerçsim, ka bûsim pietiekami saprâtîgi un piesardzîgi, un tad ne­ laime lîdz mums nenonâks.

Kas ir lietderîgâk?

notika bûvniecîbas darbi – kâ prata, saprata un varçja, tâ bûvçja... Ilgi viss gâja, materiâlu nebija... Bet rezultâtus baudâm joprojâm. Par jaunajâm tehnoloìijâm runâjot, arî cilvçkiem laikam bija jâmâcâs, kâ tâs lietâ likt... Neviens jau tîðuprât savu mâju bojât negribçja, bet vienmçr jau bijis arî rocîbas jautâjums. Par paðvaldîbu un valsts pasûtîjumu – vienmçr bûvniekiem prasîta zemâkâ cena. Kaut kur jau tā cena jâòem ir...

vasarâ, kad dega visas spuldzes, tâs dega gan dienâ, gan naktî. Redakcija: sazinâjâmies ar «Latvijas dzelzceïa» sabiedrisko attiecîbu daïas vadîtâju Antru Birzuli, kura informçja, ka uzòçmumâ paðlaik sniega tîrîðanas darbos norîkoti 1000 cilvçki. Ðajâ darbâ iesaistîti arî administrâcijas darbinieki. Pirmos attîra slieþu ceïus un pârmijas, lai nodroðinâtu vilcienu satiksmi, tad to staciju peronus, kur ir visvairâk pasaþieru, un pçc tam peronus visâs pârçjâs dzelzceïa stacijâs. Ir stacijas, tostarp arî Smârde, kur sniegu uz vietas tîra «Latvijas dzelzceïa» personâls, bet ar mazâkâm stacijâm ir tâ, ka trîs, èetrâs stacijâs peronu tîra viens cilvçks. Viòð atbrauc, notîra un ar nâkoðo vilcienu pârvietojas uz nâkoðos staciju. Ðajâs mazajâs stacijâs gan sniega tîrîðana notiek tikai reizi dienâ. Kas attiecas uz perona apgaismojumu, tad A. Birzule apsolîja, ka tas tiks sakârtots.

Ceturtdienas sarunas Rûta Fjodorova

Esmu saðutusi par sûdzçtâjiem!

– Esmu saðutusi par tiem tu­ kumniekiem, kuri zvanîja uz TV raidîjumu «Bez Tabu» un sûdzçjâs, ka Tukuma paðvaldîba liek notîrît sniegu trîs metrus apkârt atstâtai maðînai gadîjumâ, ja maðînas îpaðnieka auto stâv pagalmâ vai uz ceïa un sniega tîrîðanas teh­ nika ðîs atstâs automaðînas dçï ðajâ vietâ nevar notîrît snie­ gu! Ja maðînas îpaðnieks sniegu nenotîra, viòam paðvaldîbas po­ licija uzliek sodu. Es gribçtu pa­ teikt domei paldies par to, ka tîra ielas un pagalmus. Situâcija ðogad ar sniegu ir îpaða, un katram ar to ir jârçíinâs. Tas jau nav daudz – notîrît sniegu zem savas maðînas un vçl trîs metrus uz priekðu un atpakaï.

– Skatos, ka tagad jau vairâkas reizes no jumtiem tîra lâstekas. Tas viss izmaksâ lielu naudu: strâdâ pacçlâjs, divi cilvçki. Vai tad nevajadzçja labâk jau iepriekð ðo naudu ieguldît jumtu un bçniòu siltinâðanâ? Bûvçjot mâjas, taèu jârçíinâs ar to, kurâ klimatiskajâ joslâ mçs dzîvojam. Mana jaunîba pagâja Talsu pusç, un ðâdas ziemas bija ne viena vien... Un galu galâ ne jau pirmo gadu redzam, ka pie jumtiem veidojas lâstekas. Redakcija: Jums, protams, ir taisnîba, bet... Tagad tomçr ir ârkârtas situâcija, un darbi tiek darîti glâbðanas, tâ teikt, ugunsgrçka dzçðanas reþîmâ. Un vçl – gan speciâlistu teiktais, gan personîgâ pieredze liecina – savu lomu spçlç arî laika zobs, jumti bûvçti daþâdos laikos, ar daþâdâm metodçm un izpratni. Ja esat dzîvojis padomju laikos, tad droði vien labi atceraties, kâ

Apgaismojumu sakârtos, sniegu tîra iespçju robeþâs

– Vai «Latvijas Dzelzceïð» par savu pasaþieru droðîbu nemaz nerûpçjas? Smârdes stacijâ deg ti­ kai viena apgaismojuma lampa. Sniegs uz perona ne vienmçr ir notîrîts. Diennakts tumðajâ laikâ redzçt neko nevar, ir bijis tâ, ka ir grûtîbas iekâpt vilcienâ. Savukârt

Melnā hronika

Laikâ no 8. lîdz 10. janvârim reìistrçti 24 izsaukumi Saòemts iesniegums par to, ka pçrnâ gada 3. augustâ ap 18.00 Tukumâ, Durbes ielâ, kâdam vîrietim no jakas kabatas nozagts mobilais tâlrunis «Samsung S5200». Nodarîts zaudçjums Ls 71,80 apmçrâ. 7. janvârî 2.00 Tukumâ, Kurzemes ielâ, kâdas mâjas kâpòu telpâ, aizturçts kâds pârâk iereibis 1986. gadâ dzi­ mis vîrietis. 9.00 Tukuma novadâ uz RîgasVentpils ceïa kâds 1968. gadâ dzi­ mis vîrietis ar automaðînu VW PASSAT apdzîðanas manevra lai­ kâ izraisîjis sadursmi ar pretim braucoðu automaðînu CHRYSLER VOYAGER. Cietuðo nav. 10.40 Tukumâ, Zemgales ielâ,

degvielas uzpildes stacijâ «Lukoil», kâds 1953. gadâ dzimis vîrietis ar automaðînu MERCEDES BENZ uz­ braucis degvielas sûknim, bojâjot to. 13.35 Tukumâ, Meþa ielâ, sasituðâs divas automaðînas – MER­ CEDES BENZ un VW LT; cietuðo nav. 14.55 Tukumâ, Zemîtes ielâ, tîrot no mâjas jumtu, krîtoðs sniegs bojâjis automaðînu VW GOLF. 15.15 Tukuma novadâ, RîgasVentspils ceïa 56. km, kâds 1986. gadâ dzimis vîrietis ar automaðînu BMW uzslîdçjis snie­ ga valnim, kïûstot par negaidîtu ðíçrsli aizmugurç braucoðajâm automaðînâm: automaðîna VW PASSAT ietriekusies BMW, bet VW TRANSPORTER – VW PASSAT. Cietuðo nav. 18.05 Tukumâ, Talsu ielâ, pagaidâm nenoskaidrota persona kâdam vîrietim iesitusi ar dûri pa seju. 8. janvârî 7.00 Tukuma novadâ, lielceïa

Rîga-Ventspils 66. km par braukðanu reibumâ aizturçts automaðînas HONDA CIVIC vadîtâjs. 9. janvârî 00.15 Tukumâ, Raudas ielâ, Tu­ kuma slimnîcas uzòemðanas nodaïâ nogâdâts 1959. gadâ dzimis vîrietis ar ðâdiem miesas bojâjumiem – galvas smadzeòu satricinâjumu, sistu brûci galvâ, krûðkurvja sasi­ tumu un, iespçjams, kreisâs pu­ ses ribu lûzumu. Pçc medicîniskâs palîdzîbas sniegðanas vîrietis no uzòemðanas nodaïas patvarîgi aizgâjis. 8.15 Tukumâ, Talsu ielâ, lie­ tojot alkoholu kopâ ar paziòâm,

piekauts kâds 1948. gadâ dzimis vîrietis. Cietuðais guvis galvas sa­ situmu, sistu brûci mutes labajâ pusç un mutes dobumâ, kâ arî krûðkurvja sasitumu ar iespçjamu ribu lûzumu. Viòam konstatçts al­ kohola reibums. 9.10 Sçmes pagastâ iekïûts kâdâ mâjâ, kur nozagts mobilais tâlrunis «Nokia» un nauda Ls 10. Uzsâkts kriminâlprocess. Ziòas sniedza Valsts policijas Zemgales reìiona pârvaldes priekðnieka palîdze Ieva Sietniece; apdarinâja Vents Dubrovskis

Brîvîbas laukums 10, Tukums, LV - 3101; Tâlr. : 63125216

www.ntz.lv

Fakss : 63125022 Mob. : 28338989, 28444558 E-pasts: ntz@ntz.lv

Galvenâ redaktore Ivonna Plaude. Iznâk otrdienâs, ceturtdienâs un sestdienâs. Metiens 6920 eks. Izdevçjs SIA «Novadu Ziòas». Abonçðanas indekss 3069. Masu informâcijas reìistrâcijas apl. #000702425. Darba laiks no 8.00 lîdz 18.00, sestdienâs no 9.00 lîdz 14.00. Pârpublicçðana, bez redakcijas rakstiskas atïaujas, aizliegta. Par sludinâjumu un reklâmu saturu atbild iesniedzçjs. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli. Iesniegtos manuskriptus nerecenzç un atpakaï neizsniedz. Honorârus par iepriekðçjo mçnesi var saòemt pirmdienâs, ceturtdienâs. Iespiests tipogrâfijâ «Mûkusala», Rîgâ, Mûkusalas ielâ 41.


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

3

Sniegs uzvar Durbes estrâdi Agita Puíîte

Kâ paði pârliecinâjâmies, tie­ ðâm – jumts sabrucis. Tukuma kultûras nama direktore Dace Lebeda, ko sastapâm notikuma vietâ, pastâstîja, ka izpuvuðâs jum­ ta konstrukcijas nav izturçjuðas sniega svaru. Sâkotnçji bijis domâts jumtu tîrît, taèu prioritâte bijusi notîrît apjomîgo kultûras nama jumtu un pçc tam íerties pie estrâdes: “Tâ kâ ar pacçlâju pie estrâdes piebraukt nevar, domâjâm, ka vîri mçìinâs uzkâpt un sniegu tîrît, taèu, par laimi, viòi to neizdarîja, jo tagad zinâm, ka tas varçja bçdîgi beigties. Tas, ka jumta konstrukcijas ir izpuvuðas, bija zinâms iepriekð. Tukuma do­

FOTO - Jânis Vîtols

Vakar pusdienlaikâ redakcijai piezvanîja Durbes mikrorajona iedzîvotâji un pastâstîja, ka sniega dçï varçtu bût iebrucis Durbes estrâdes jumts – viòi pa gabalu dzirdçjuði kaut ko pamatîgi nodârdam.

mes bûvinþenieris Dainis Grasis pagâjuðajâ gadâ estrâdi apseko­ ja un izstrâdâja remonta tâmi Ls 6000 apmçrâ, un pavasarî pirms

skolçniem paredzçtajiem svçtkiem bija iecerçts projektu îstenot.” Vaicâta, ko tagad darîs, D. Lebe­ da stâstîja, ka jumta koka kons­

trukciju lîdzðinçjâ garumâ vairs neatjaunos, saîsinâs, savukârt sabojâtâs vietas aizcementçs un nokrâsos.

Novada domes preses konferencç

Pârkârto darbu un prasa palîdzîbu 10. janvârî notika preses konference Tukuma novada domç, kurâ tika runâts par aktuâlâko novadâ. Sçdes un tikðanâs Otrdien, 11. janvârî, 9.00 dar­ bu sâks tautas skaitîðanas birojs Pils ielâ 18, 9.00 novada bçrnu tiesîbu aizsardzîbas padomes sçde; 10.00 – komitejas sçde bûvju pieòemðanai ekspluatâcijâ, 13.00 – dzîvokïu ko­ misijas sanâksme, 14.00 – spor­ ta padomes sçde, 14.30 – sociâlâs palîdzîbas komisijas sçde. Treðdien, 12. janvârî, 10.00 – èet­ru novadu vadîtâju tikðanâs, 11.00 – parâdu piedziòas komisijas sçde, 13.00 – komunâlo jautâjumu komitejas sçde; 15.00 – izglîtîbas, kultûras un sporta komitejas sa­ nâksme, 18.00 – sanâksme par lid­ lauku Tukumâ, Talsu ielâ 4. Ceturtdien, 13. janvârî, 8.30 – sociâlo un veselîbas jautâjumu ko­ mitejas sçde, 10.00 – Durbes pilî tikðanâs par mûra rekonstrukciju, 13.00 – teritoriâlâs attîstîbas komi­

tejas sçde, 15.00 – administratîvâs komitejas sçde.

Prasîs valsts palîdzîbu Tukuma novada dome lûgs valsts atbalstu divu objektu sakâr­ toðanai, kas cietuði lielâ sniega dçï. Izstrâdâta tâme par jumta remon­ tu 108 m² platîbâ astoòu dzîvokïu mâjai Zentenes pagastâ. Kopçjâs darbu izmaksas plânotas Ls 3 296 apjomâ. Otrs objekts ir Zemgales vi­ dusskola – tur patlaban izrçíinâtas izmaksas tiem darbiem, kas noteik­ ti bûs jâdara – jâliek jaunas grîdas, jâbûvç jaunas sienas, jumta kons­ trukcijas un pats jumts, kâ arî no jauna jâierîko visas komunikâcijas. Orientçjoðâ izmaksu summa Ls 181 440. Lîdz dienas beigâm no­ vada domei jâiesniedz informâcija par sniega nodarîtajiem postîjumiem Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrijai.

Komiteju sçdes – par stundu agrâk 2011. gadâ par stundu agrâk no­ likts domes komiteju sçdes sçþu

darba laiks, lai tâs neievilktos vçlu vakarâ un nerastos problçmas ar darba apmaksu darbiniekiem. Viòiem pçc darba laika beigâm bûtu jâmaksâ dubultâ, taèu do­ me lîdz ðim to neesot darîjusi. Tâpçc komunâlo jautâjumu komi­ tejas sçde turpmâk sâksies 13.00, izglîtîbas, kultûras un sporta komi­ teja – 15.00, teritoriâlâs attîstîbas komiteja – 13.00 un finanðu ko­ mitejas sçde – 15.00. Deputâtiem ar sçþu apmeklçðanu problçmu nebûðot.

Aicina braukt uz barikâþu atceres pasâkumu Tukuma novada dome aicina ie­dzîvotâjus izmantot iespçju un ar autobusu braukt uz Barikâþu 20. gadadienas atceres pasâkumu Íîpsalâ, kas notiks sestdien, 15. jan­vârî. Transports no laukuma pie Tukuma novada domes Talsu ielâ 4 aties 14.00. Jâpiesakâs lîdz 13. janvârim pa tâlruni 63122231. Bari­kâþu atceres pasâkums Tukumâ notiks 19. janvârî 16.00 pie Pils toròa.

Tumes vidusskolai tek jumts Tukuma novada domes priekð­sçdçtâjs informçja, ka sâcis te­cçt jumts Tumes vidus­ skolai. Bûvniecîbas speciâlisti aizbraukuði novçrtçt situâciju. Sazinoties ar skolas direktori In­ gu Dâvidsoni, noskaidrojâm, ka jumta tecçðana skolai esot mûþveca problçma pârâk îso kârniòu dçï, tâpçc gan lielâs lietavâs, gan lielâ sniegâ jumts tek. Ðobrîd lietus ûdeòi iekïuvuði gaitenî un vairâkos klaðu kabi­ netos, tomçr mâcîbu darbs nav pârtraukts. Lai mitrumâ netik­ tu sabojâta elektroinstalâcija, iz­ saukti elektriíi. Vaicâta, vai skolas jumts notîrîts, direktore stâstîja, ka janvâra sâkumâ paðvaldîbas bûvniecîbas speciâlisti teikuði, ka jumtu tîrît nevajag, taèu tagad uzdots sniegu tomçr novâkt. Tie­ sa, problçmas esot pie jumta pie­ braukt, jo zeme pïavâ, pa kuru varçtu piebraukt, neesot sasalu­ si. Lappusi sagatavoja Agita Puíîte

Darbi Tukumâ SIA «Tukuma nami» mainîs jumtus

Kâ informçja SIA «Tukuma na­ mi» valdes priekðsçdçtâjs Uldis Eglîtis, ðajâ laikâ svarîgâkais uz­ devums ir attîrît jumtus no ledus, lâstekâm un sniega. Ðonedçï tikðot uzsâkts vairâku mâju plakano jum­ tu remonts – ruïveida jumta segu­ mu uzliks Veidenbauma ielâ 5 un vienâ daïâ Pasta ielâ 21. U. Eglîtis stâstîja, ka pieòemts lçmums mainît jumta seguma vi­ sai mâjai Spartaka ielâ 3: “Pçc le­ dus siðanas pirmâ ðifera kârta ir sabojâta tik ïoti, ka salabot to nav iespçjams, tâpçc nolçmâm jum­ ta segumu mainît. Darbu veiksim pa sekcijâm, vispirms strâdâsim virs 43. dzîvokïa, kur bojâjumi ir vislielâkie. Darbus sakârtosim tâ, lai to daïu, ko pa dienu noòem, varçtu no jauna uzlikt. Uz jumta liks rannilas segumu, kas jau ir pasûtîts. Izmaksas gan patlaban vçl nav zinâmas. Pie reizes arî tiks siltinâts ðîs mâjas bçniòu stâvs. To paðu domâjam darît arî Kurzemes ielâ 12, kur vispirms nomainîsim bojâtâs loksnes virs atseviðíiem dzîvokïiem, taèu, tiklîdz pabeigsim darbus Spartaka ielâ 3, arî Kurze­ mes ielâ 12 nomainîsim visu jum­ ta segumu.” U. Eglîtis stâstîja, ka laika apstâkïi tâdi, ka vairâk nâkas likvidçt sekas, piemçram, no jau­ na mûrçt skursteni dzelzceïa sta­ cijas çkai, kuru nogâzis no jumta krîtoðais sniegs.

SIA «Tukuma ûdens»

Kâ stâstîja uzòçmuma vadîtâjs Ainârs Feldmanis, Spartaka ielâ kanalizâcijas sistçma tiktâl sakârtota, ka tâ patlaban darbojas, taèu arî pçc nopietnâkas tîrîðanas nosprostojuma problçmu pilnîbâ atrisinât neesot izdevies. Pavasarî, visdrîzâk, nâkðoties sistçmu vçlreiz pârbaudît ar videonovçroðanas iekârtu, lai redzçtu, kas caurules aizsprosto. Divas brigâdes ðonedçï no sniega un ledus attîra lietus ûdens restes, lai ûdenim no ielâm un ietvçm vieglâk bûtu noplûst. Vçl tiekot veikti daþâdi kosmçtiskie re­ monti gan biroja, gan citâs çkâs.

SIA «Jauntukums»

Joprojâm aktuâlâkais mikro­ rajonâ ir gan sniega, gan lâsteku tî­rî­ðanas jautâjums. Lielâkâs prob­ lçmas raduðâs daudzdzîvokïu mâjai Telegrâfa ielâ 15, kur vairâkos dzîvokïos sâcis tecçt ûdens. Tur arî tiekot intensîvi strâdâts.

Ziņas no pilsētas Tukuma kultûras nams

Tukuma Ledus halle

15. janvârî 18.00 Tautas deju kolektîvu koncerts «Danèi sniegâ». Ieeja – bez maksas.

11. janvârî 10.00 publiskâ slidoðana; 19.15 «TLH» èempionâta spçle: «Veïíi» –«InfoNet/Engu­ re», 20.45 spçlç «Sporta skola» – «Ledusvîri». 12. janvârî 10.00 – publiskâ slidoðana. 13. janvârî 10.00 – publiskâ slidoðana, 18.00 – slidoðana/ hokejs ar nûjâm; 20.30 hokeja apmâcîbas. 14. janvârî 10.00 un 18.00 – publiskâ slidoðana; 19.15 «TLH» hokeja èempionâta spçle: «TGC» – «Graviòas»; 20.45 spçlç «InfoNet/ Engure» – «Ledusvîri». 15. janvârî 10.45 slidot­ap­ mâcîba; 13.15 publiskâ slidoðana;

Tukuma Sporta komplekss 12. janvarî 18.30 norisinâsies 3. posms Tukuma novada uzòçmumu sporta spçlçs zolîtç. 15. janvârî 10.00 Zemgales novada èempionâts futbolâ telpâs 2002. gadâ dzmuðiem zçniem. 16. janvârî 10.00 Tukuma no­ vada atklâtâ volejbola èempionâta spçles sievietçm. Spçlçs: «Kandava/ Cçre» – «Pûre»; «Tukums» – «Pûre»; «Kandava/Cçre» – «Tukums». 19. janvârî 18.30 Tukuma nova­ da sporta spçïu noslçgums novusâ.

14.30 – slidoðana/hokejs ar nû­ jâm. 16. janvârî 13.00 un 15.00 – publiskâ slidoðana.

Dzîvnieku patversme

Aizvadîtâs nedçïas laikâ Tuku­ ma dzîvnieku patversmç nonâkuði divi sunîði.

Dzimtsarakstu nodaïa

No 3. lîdz 7. janvârim reìistrçti di­vi jaundzimuðie, 10 mirðanas re­ ìistri un noslçgtas vienas laulîbas.

Paðvaldîbas policija

No 2010. gada 30. decembra lîdz 2011. gada 7. janvârim izrakstîti 20 administratîvo pârkâpumu pro­ tokoli: 12 – par transportlîdzekïa stâvvietas un apkârtçjâs teritori­

jas 3 m platâ joslâ nesakopðanu; 5 – par atraðanos sabiedriskâ vietâ alkohola reibumâ; 1 – par to, ka nepilngadîgais lieto alkoholiskos dzçrienus vai atrodas to ietekmç; 1 – par ïaunprâtîgu nepakïauðanos policijas darbinieku likumîgajâm prasîbâm; 1 – par dzîvoðanu bez deklarçtas dzîvesvietas Latvijas teritorijâ. Par automaðînas novietoðanas un stâvçðanas noteikumu ne­ ievçroðanu izrakstîti 6 administratîvâ pârkâpuma protokoli – paziòojumi; saòemti 44 izsaukumi un iesniegu­ mi. Viena persona nodota Ceïu po­ licijas ekipâþai. Zane Vimbule

Muzeja ziòas Mâkslas muzejâ, Harmonijas ielâ 7, apskatâma Tukuma muze­ ja 75 gadu jubilejas izstâde. Audçju darbnîcâ, Tukumâ Ti­ daholmas ielâ 3, atklâta tekstil­ mâkslas izstâde «Mâkslinieks un viòa skolnieki. Batika». Mâkslas galerijâ «Durvis», Tu­kumâ Brîvîbas laukumâ 21, iekârtota keramikas izstâde, kur skatâmi Gunâra Jansona, Rudîtes Jçkabsones, Elijusa Ratkevièiausa, Maldas Sproìes un Vçsmas Uðpeles, kâ arî Kocçnu novada Vaidavas pagasta podnieku dar­ bi. Kristīne Ozola


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

4

Lidlauka jautâjums – novadâ aktuâlâkais Agita Puíîte

Grib dzirdçt skaidru valodu Vairâku iedzîvotâju viedokïus par tçmu – bût vai nebût lidlaukam un kâdu atbalstu ïaudis sagaida no savas paðvaldîbas – publicçjâm sestdienas, 8. janvâra, laikrakstâ. Meklçjot atbildes uz iedzîvotâju uzdotajiem jautâjumiem un, kâ lûgts vairâkâs vçstulçs – darît to bez emocijâm, bet konkrçti – runâjâm ar SIA «Tukums airport» advokâtu Viesturu Loèmeli. Daþus vârdus sarunâ teica arî uzòçmuma direktors Jevgçòijs Sohnenko.

Lidojuma virzienus saskaòos – Kur tieði virs pilsçtas ir lidmaðînu pacelðanâs un nolaiðanâs joslas? – Pacelðanâs un nolaiðanâs koridori un kustîbas joslas vçl tiek izstrâdâtas, un to, izvçrtçjot visas iespçjas un arî iedzîvotâju vçlmes, dara VAS «Latvijas Gaisa satiksme». Lidlaukam ar to nav tieða sakara. – Bet jau iepriekð pilsçtas kartç bija iezîmçts tâ sauca­ mais pacelðanâs sektors? – Jâ, tas ir vçsturiski. Bet lidmaðîna nelido pa visu ðo sektoru, kustîba tiek regulçta. Paceïoties lidmaðînas novirzâs no pilsçtas. – Milzkalnes virzienâ? – Jâ. – Jau iepriekð iedzîvotâji vaicâjuði, kâpçc nevar pacelties pretçjâ virzienâ? Tad pilsçtu tâs vispâr neskartu. – Lidmaðîna ir kâ putns – tâ paceïas pret vçju; kâ vçjð ïauj, tâ arî paceïas – paceïas arî pretçjâ virzienâ. Arî Rîgas lidostâ lidmaðînas paceïas gan virs Mârupes, gan virs Jûrmalas. – Par cik lielu troks­ ni var runât – skaïâku nekâ dzelzceïð? – Es domâju, ka noteikti ne. Tas ir viens no jautâjumiem, ko cilvçki nesaprot. Es nezinu, vai Tukumâ vispâr ir mçrîts ðis [dzelzceïa] skaïums? Turklât, kâ es saprotu, dzelzceïð iet caur pilsçtu un vilcieni iet arî naktîs. Pirmkârt, lidlauki naktîs nestrâdâ, pat Eiropas lielajâs pilsçtâs lidostas naktî ir slçgtas. Savukârt visas lidmaðînas, kuras nolaiþas un paceïas (veic pârvadâjumus), ir sertificçtas Eiropas Savienîbâ, tâm visâm ir pieïaujamais izmeðu un trokðòu lîmenis, lîdz ar to tâs atzîtas par tâdâm, kas nerada bûtiskus traucçjumus cilvçkiem. Lidmaðînas troksnis nebûs skaïâks par dzelzceïa troksni. – Bet jûs prasât tagad atïaut nakts lidojumus. Gri­ bat pagarinât lidoðanas lai­ ku vakarâ vai noòemt ðos

FOTO - Agita Puíîte

Rît, 12. janvârî, 18.00 Tukuma novada domes zâlç notiks iedzîvotâju sapulce, kurâ tiks runâts par Tukuma lidlauka attîstîbas iecerçm. Sanâksmç aicinâti piedalîties SIA «Tukums airport», Engures novada domes, Civilâs aviâcijas aìentûras un Satiksmes ministrijas pârstâvji. Uz tikðanos aicinâti visi pilsçtas un novada iedzîvotâji, kurus interesç Tukuma lidlauka attîstîba nâkotnç.

ierobeþojumus vispâr? Kâpçc? – Gribam noòemt ierobeþojumus vispâr. Redziet, lidostas naktîs nestrâdâ, un tâpat tas bûs arî ðeit. Bet ko nozîmç 20.00 slçgt lidlauku? Un ja nu lidmaðîna aizkavçjas, vai nepiecieðams rezerves lidlauka pakalpojums? Tas gan nenozîmç, ka katru nakti uz Tukuma lidlauku kâds lidos, vienkârði vçlamies sertificçt lidlauku arî lidojumiem tumsâ un ierobeþotas redzamîbas apstâkïos. Turklât patlaban lidlaukâ ir vizuâlâ nolaiðanâs sistçma, bet VAS «Latvijas Gaisa satiksme» uzstâda instrumentâlo nolaiðanâs sistçmu, kurâ operators lidmaðînu vada arî tumsâ un ierobeþotas redzamîbas apstâkïos pçc atraðanâs koordinâtçm. Tâtad lido ar dispeèera palîdzîbu. VAS «Latvijas Gaisa satiksme» sniegs ðos pakalpojumus. Patlaban viòi ðo sistçmu uzstâda, Tukuma lidlaukâ atradîsies un strâdâs viòu darbinieki.

Riòía dancis jâpârtrauc – Tikðanâs laikâ 17. decembrî iedzîvotâji pauda satraukumu par iespçjamo troksni. Vai tiks izstrâdâta skaòas karte? – Runâju par to ar Civilâs aviâcijas aìentûras vadîtâju M. Gorodcova kungu. Pçc viòa teiktâ, aviâcijas trokðòus nemçra tâpat kâ jebkurus citus sadzîves trokðòus. Tâ ir komplicçtâka lieta; tos mçra 24 stundu vai kâdâ citâ intervâlâ, un to ietekmi uz veselîbu nosaka pçc vidçjâ râdîjuma. Bet, kamçr nenotiek lidojumi, to nav iespçjams izmçrît. M. Gorodcova kungs man paskaidroja, ka Rîgas lidosta, kur lidojumi notiek ik pçc padsmit minûtçm, ðâdu aparatûru uzstâda. – 2007. gadâ domei izsnie­ gtajâ dokumentâ Civilâs avi­ âcijas aìentûra saka, ka ap­ dzî­votâs vietas teritori­ jas plânojumâ jâòem vçrâ iespçjamâ aviâcijas kaitîgâ iedarbîba uz personu veselîbu un vidi no trokðòu un izplûdes gâþu viedokïa. Savukârt 17. de­ cembra sanâksmç lidlauka di­ rektors Sohnenko kungs teica, ka ðâdus mçrîjumus neveic, jo tie ir dârgi. – Arî par to runâju ar M. Gorodcova kungu. Runa bija par to, ka pilsçtai teritorijas plânojumâ jâiezîmç zonas, kuras atrodas lidostas ietekmes zonâ. Tâtad, ja kâds iz-

teiktu vçlmi ðajâ zonâ bûvçties, viòð, jau saòemot arhitektûras plânoðanas uzdevumu, tiktu informçts, ka atrodas lidlauka ietekmes zonâ. S. Sohnenko: – Saistîbâ ar troksni ir izpçtîta situâcija Rîgas lidlaukâ. Tur zona, kurâ lidmaðîna paceïoties saskaras ar apdzîvoto vietu, ir 2,5 km un skar Babîti un Jûrmalu. Tukumâ ðis attâlums ir lielâks, lîdz ar to ietekme ir vçl mazâka. Jebkurâ gadîjumâ troksnis nebûs ietekmçjoðâks par to, kâdu monotoni rada autoceïi. Paceïoties pâri Durbei lidmaðînas vispâr nelido, bet, tikai nosçþoties – 200 vai 250 metru augstumâ, turklât sçþoties nav maksimâlâs dzinçju jaudas. 100% gadîjumos, par ko runâju «Civilâs aviâcijas aìentûras» sertifikâcijas daïâ, troksnis nav lielâks nekâ uz autoceïa. Un uz Durbes iedzîvotâjiem ietekme ir mazâka nekâ Babîtes iedzîvotâjiem no Rîgas lidlauka. – Bet kâ dome varçs zinât, kâds troksnis paredzams, ja tai ðâdi dati netiek iesniegti? Kâ arî informâcija par izplûdes gâzçm... – Tâ teritorija, kura ir lidostas ietekmes zonâ, domei ir zinâma. Kas attiecas uz izplûdes gâzçm, redziet, virs Tukuma katru dienu lido ïoti daudz lidmaðînu, taèu par ðîm gâzçm neviens nesatraucas, jo tâs lido augstu. Kâ jau teicu, visas lidmaðînas, kas te lidos, ir sertificçtas un to izplûdes gâzes ir pârbaudîtas. Eiropa ir tik blîvi apdzîvota, lidmaðînas visur sçþas pilsçtâs, tâpçc to izplûdes gâzçm jâatbilst Eiropas Savienîbas nosacîjumiem. Turklât tas patiesîbâ nav lidlauka, bet gan lidsabiedrîbu un tâs kontrolçjoðo institûciju jautâjums, viòu atbildîba. – Cik bieþa ir paredzçta pacelðanâs un nolaiðanâs un kâdos laikos? – To nevar pateikt. Ðovasar mçs ar Satiksmes ministrijas atbalstu ðeit panâcâm robeþas pârçjas punkta un muitas kontroles punkta ierîkoðanu, par ko pieòemti Ministru kabineta noteikumi. Arî ministrijâ man bija jâpaskaidro, cik daudz cilvçku apkalposim, bet to nemaz nevar precîzi pateikt. Izveidojies tâds kâ aplis – neviena aviokompânija ar mums nerunâ, kamçr lidlauks nav sertificçts; lidlauku nevar sertificçt, kamçr nav Tukuma novada domes

lçmuma; dome nepieòem lçmumu, kamçr par to nav izteikuðies iedzîvotâji; iedzîvotâji nepiekrît, kamçr nepasakâm, cik lidmaðînas lidos. Un visu laiku sanâk iet pa apli. – Bet jûs taèu rçíinât, piemçram, kâda bûs terminâla jauda? – Vienmçr viss sâkas ar pirmo reisu, bet cik tâdu bûs, mçs nezinâm, jo nav tâdu lîgumu. Tâ nebûs, ka vispirms nolaiþas viena lidmaðîna un pçc mçneða jau 30. Viss notiks pakâpeniski. – Vai taisnîba runâm, ka Tu­ kuma bûs «Rynair»? – Nav noslçpums, ka «Rynair», pieprasot ievçrojamas atlaides Rîgas lidostâ, izraisa asas diskusijas par vienlîdzîgu konkurenci. Pamatâ Eiropâ ðî lidsabiedrîba nelido uz centrâlajâm lidostâm. Izòçmums, liekas, ir Tallina, kur, starp citu, lidosta ir pilsçtas centrâ.

Tik lielas nelidos – Tâs lidmaðînas dçï, kas nogâzâs mazdârziòos, iedzîvotâji baþîjas par dro­ ðîbu. – Gaisa telpa virs Tukuma tiek kontrolçta. Tâdâ pakâpē, kâdâ lidlauku vçlamies sertificçt, lidojumi no „malas” nenotiks. Kâ piemçru minot Mâlpili – tur ir neapsaimniekots lidlauks, kurâ mçdz pacelties un nolaisties, ar ko grib un kâ grib. Tur nav lidojuma kontroles. Bet te ir sakârtots objekts. Mçs tiecamies uz to, lai Tukuma lidlauks bûtu vienâ sertifikâcijas kategorijâ un droðîbas lîmenî ar Rîgas lidlauku. – Bet tâ milzîgâ lidmaðîna, kas te lidoja 13. novembrî? – Tâ bija tehniskâ nolaiðanas ar îpaðu Civilâs aviâcijas aìentûras atïauju. Tâ nebija avârija. Taèu ðâdas lidmaðînas ES nelidos. – Bet, ja lidlaukâ atïauts lidot lidmaðînâm lîdz 5700 kg, tâda te nevarçja atrasties? – Tas bija neparedzçts gadîjums, un to var minçt kâ piemçru, ka tâdas kâ IL-76 ES nelido, jo tâm nav atïaujas. Ir atïauti tikai individuâli tehniskie lidojumi, un tâdi gadîjumi neatkârtosies.

Aktivitâte atkarîga no uzòçmçjiem – Par cik darba vietâm var runât lidlauka darbîbas

nodroðinâðanai un cik – papil­ du pakalpojumiem? – Ðobrîd, kad vçl lidojumi netiek veikti, uz vietas strâdâ 30 cilvçku, sâksies lidojumi, palaidîsim lidostas çku – bûs vçl vismaz 100 darbinieki. – Tukumnieki vai no citâm pilsçtâm? – Pârsvarâ tukumnieki, arî no Smârdes. – Vai tajâ skaitâ iekïauti arî terminâla bûvçtâji? – Nç, tur papildus strâdâ kâdi 20 lîdz 30 cilvçki, saistîti ar Tukuma uzòçmumu «Amatnieks». Bet, ja runâ par pakalpojumu sniedzçjiem – tâ tieðâm bûs iespçja. Lidlauks, pats papildus pakalpojumus nesniedzot, rada iespçju lielam papildu pakalpojumu klâstam, lîdz ar to viss tas, ko te sabûvçs un spçs piedâvât, ir vietçjo uzòçmçju rokâs. – 17. decembra sanâksmç kâds iedzîvotâjs teica, ka reâli lidostas izmanto profesionâlus un maziem uzòçmçjiem neesot cerîbu te strâdât. – Protams, neviens nelaidîs kâdu no malas pie lidmaðînas krâmçt koferus, jo lidlauka teritorija ir speciâlâ zona, kurâ strâdâ îpaði apmâcîti darbinieki. Piemçram, ðobrîd pie degvielas uzpildes strâdâ Tukuma iedzîvotâji, kuri ir îpaði apmâcîti. Bet ârpus lidlauka teritorijas – visas iespçjas. Kâ var ierobeþot, piemçram, taksometru, tûrisma firmu sniegt ðeit pakalpojumus? Nekâ. Jau tagad pie mums strâdâ Tukuma firmas, arî viena no lidlauka pretiniekiem – A. Pogas – uzòçmums SIA «Advertex» uz mums ir nopelnîjis, jo viòam pasûtîjâm reklâmas panno, kas redzams, nogrieþoties no ðosejas Rîga – Ventspils, un ðogad – Ziemassvçtku apsveikumus. Arî perspektîvâ vçlamies turpinât sadarbîbu ar ðo uzòçmumu reklâmas jomâ. No Tukuma kafejnîcas «Sensation» vedam pusdienas darbiniekiem, izmantojam vietçjâs firmas SIA «J.S.Vira» degvielas uzpildes stacijas «OVI» pakalpojumus. – Jums pârmet, ka pârvadâsiet bîstamos atkritumus. – Mçs esam lidlauks, paði neko nepârvadâjam. Bîstamos atkritumus ar aviâciju nav atïauts pârvadât. J. Sohnenko: – Te neko nevar ne ievest, ne izvest bez muitas un citu speciâlo dienestu kontroles.


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

5

Gaiðu prieku katram!

Rûíu ceïi Cçres pagastâ Sâcies jauns gads, bet redakcijas Rûíi joprojâm ir ceïâ, un ðoreiz tas lîkumo pa Kandavas novada Cçres pagastu. Jâtiek galâ ar visiem, arî ar vîru darbiem

Mâjâ, kur tik daudz labestîgu ïauþu un dzîvnieku, ðis gads nesîs veiksmi Ceïð lîdz Cçres pagasta «Viestu­ riem» ir krietni patâls, un arî to mçrojam kâjâm, pa Antonu ìimenes iemîtu taciòu. Brîþam, Rûíu saiòus nesot, kâjas uz takas samisçjas, bet, neko darît, tiekam uz taciòas un – atkal uz priekðu. Kâ katrâ lauku sçtâ mûs cienîgi sagai­ da divi suòu puikas – mazais Tobis un lielais Reksis. Silti sakurinâtajâ mâjâ mûs sagaida Larisa un viòas ìimene – meitas Zane, Mâra, Bai­ ba, Laura un paði jaunâkie ðî nama iemîtnieki – Zanes meitiòa Agne­ se un dçliòð Ainârs. Mâjâs no dar­ ba jaunâ ìimene vçl gaida tçti – Mârtiòu. Izmantojot izdevîbu, istabâ pamanâs iespraukties arî abi mâjas sargi, kur priekðâ jau gaida veseli èetri daþâda vecuma min­ kas. Pârsteigumu un reizç arî prie­

Kino un pçcpusdiena gardçþiem... 12. janvârî 10.00 Vânes kultûras namâ demonstrçs multiplikâcijas fil­ mas bçrniem. 14.00 Zantes kultûras namâ tematiskâ pçcpusdiena gar­ dçþiem «Ziemassvçtkus pavadot, Jauno gadu sagaidot». 13. janvârî 17.30 Zantes kultûras namâ svçtku vakarâ pie eglîtes jau­ no gadu îsteni latviskâ garâ ievadîs folkloras kopa «Vâcelîte». 15. janvârî 22.00 Zemîtes Tautas namâ balle pie galdiòiem kopâ ar mûziíi Andri Skuju.

Inese Valtenberga

Piusu ìimene dzîvo netâlu no pagasta centra, «Dunduros». Kaut arî visas ikdienas rûpes, tostarp arî vîrieðu darbi, pamatâ gulstas uz sievieðu pleciem, taciòa no piebraucamâ ceïa lîdz mâjas pa­ galmam vairâk nekâ simts met­ ru attâlumâ ir rûpîgi izrakta. Ta­ kas galâ mûs sagaida un lîdz pat namdurvîm cîtîgi pavada uzticams mâjas sargs, bet pagalmâ Rûíu sveicienam atsaucas Baiba – viena no vecâkajâm meitençm, vçrdamâs pretî no verandas jumta, ko tobrîd cenðas atbrîvot no biezâs sniega segas. No malkas ðíûnîða nâk Ai­ vita – ìimenes pavarda turçtâja – un laipni aicina mûs istabâ. Pavi­ sam ìimenç izloloti èetri bçrni – Marita, Baiba, Gundega un Aiv­ ars, bet nu jau prieku un saulîti ikdienas solim piedod arî divas mazmeitiòas – èetrgadîgâs dvînîtes Linda un Daniela. Mamma Aivi­ ta otro mçnesi strâdâ ”simtslatu” programmâ un ir priecîga par rasto iespçju papildinât ìimenes kopîgo budþetu. Ìimenes pastarîtis Ai­vars vçl mazs, mâcâs tikai 2. klasç, bet dzejolîti mums norunâ droði un izteiksmîgi. Dvînîtes sâkumâ maz­ liet mulst, bet dzejolîti samâcîjuðâs un norunâ kopîgi. Abas lîdzîgas kâ divas ûdens piles, rokâs sadevuðâs, viena otru iedroðinot un papil­ dinot. Omîte teic, ka brîþam arî paðiem grûti atpazît, kura ir ku­ ra, îpaði, ja vienâdi sakârtoti ma­ ti vai uzìçrbti vienâdi tçrpi. Rei­ zi nedçïâ mazâs meitenes kopâ ar mammu vai omîti apmeklç rotaïu grupiòu skolâ. Tâ, viens ot­ ru balstot, pabalstot un atbalstot, dzîvo «Dunduros» un nesûrojas. – Kam gan ðodien viegli iet? – no­ saka Aivita un vçlreiz pateicas vi­ siem Rûíiem par ìimenei sagâdâto pârsteigumu.

ziņas Ðîs nedçïas pasâkumi novadâ

Barikâþu dienas atceroties Ir pagâjuði 20 gadi kopð Barikâþu dienâm. 14. janvârî 13.00 Zantes kultûras nams sadarbîbâ ar Zantes pamatsko­ lu rîko Barikâþu dienu atce­ res pasâkumu, kura laikâ tiks demonstrçta dokumentâla vi­ deofilma «Uzvarai nolemtie» (reþisors Zigurds Vidiòð). Filma veltîta 1991. gada janvâra barikâþu dalîbniekiem, viòu ìimençm, ra­ diem un draugiem – visiem laba­ jiem cilvçkiem, kuri savâs sirdîs bija kopâ.

Luterâòu draudzes Gada pasâkums

Pie Larisas Antones un viòas meitençm «Viesturos» ku par Rûíu ieraðanos pauþ gan Larisa, gan visi pârçjie ìimenes locekïi. Pamanîjuði èaukstoðâs saldumu pakas Rûíu rokâs, ma­ zie saausâs un mazâ Agnese ir gatava dzejolîti norunât, bet ma­ zais Ainârs ar mâmiòas palîdzîbu râda, ka viòam bûs divi gadiòi. Arî èetrgadniecei Laurai dzejolîtis Rûíiem jau padomâ, bet Baibai, kura mâcâs Cçres pamatskolas 8. klasç, lûdzam atklât kâdu sevî izlolotu sapnîti, kuru ðogad ilgo­ jas piepildît. Meitene dziïdomîgi smaida un saka, ka, skaïi izrunâts, tas varçtu arî nepiepildîties, tâdçï izsaka visu kopîgu vçlçðanos, lai visiem stipra veselîba un vi­ sas nedienas «Viesturiem» ðogad garâm iet! Kad kopâ ar maza­ jiem bçrniem gatavojamies Rûíu ciemoðanos iemûþinât, istabâ cçli ienâk arî abi mâjas sargi, bet Ag­ neses klçpî laiski ieritinâjies mazs melnraibs minka. Visu labu Jaunâ gadâ vçlot, atvadâmies, lai nu jau riksîtî cilpotu atpakaï lîdz mâjas ceïgalam.

Cîtîgi seko lîdzi Rûíu gaitâm Korìciemâ mûsu mçríis ir ap­ ciemot jaunu, enerìisku ìimeni – Baibu Ðulcu un Ediju Maïinovski, kuru ìimenç izlolota septiògadîgâ Samanta un trîsgadîgais Kris­ ters. Pagastâ noskaidrojam, ka ceïð uz «Puìu» mâjâm ir patâls un arî grûti izbrienams. Sâk jau krçslot, tâdçï Baiba ar Saman­ tu ir gatavas Rûíiem panâkties pretim. Satikuðies brîsniòu patçrzçjam, parunâjam par ikdie­ nu un sapòiem, ko katrs gribçtu piepildît. Baiba pieteikusies ”simt­ latniekos” un gaida paziòojumu, kad varçs stâties darbâ. Tçtis Edijs strâdâ, bet Samanta ik dienu mçro ceïu lîdz skolai. Ja piesni­ dzis un pieputinâts, jâbrien ma­ zajam augumiòam ar smago so­

15. janvârî 18.00 Kanda­ vas kultûras namâ notiks Kanda­ vas evaòìçliski luteriskâs drau­ dzes Gada pasâkums, kurâ bçrniem lîdz 10 gadiem ieeja brîva. Pasâkuma dalîbnieku iepriekðçja pieteikðanâs lîdz 12. janvârim pie Sandras Leites pa tâlruòiem 26311573; 63124393.

Svçtku egle pilsçtu rotâs vçl tikai ðodien Vçl tikai ðodien visâ krâðòumâ varçsiet uzlûkot svçtku egli, reizç ar kuru ðogad pilsçtâ ienâca Ziemassvçtku un gadu mijas sajûtas. Rît egle vairs neiemirdzçsies un pamazâm pilsçtâ izdzisîs arî pârçjâs svçtku rotas.

Sestdien Matkulç skijoringa sacensîbas

Pie Piusu ìimenes «Dunduros» mu plecos lîdz mâjâm ne pa jo­ kam. Bet laukos jau tâ pierasts – saka Baiba un stâsta, ka viòu ìimenç cîtîgi seko lîdzi mûsu Redakcijas Rûíu gaitâm un par mûsu ciemoðanos paðu ìimenç prieks ir divkârðs. Pa ceïam vçl atkârtojusi Jâzepa Osmaòa dzejo­ li «Pirmais vârds», Samanta to ar prieku velta arî mums. Savukârt Rûíi grib uzteikt visus mazos cçreniekus, kuri visi kâ viens, dzejolîti norunâjot, iepriekð pa­ saka ne vien tâ nosaukumu, bet arî autoru! Malaèi! Paðâ pievakarç neba ar saldumu paciòâm, bet pârtikas paku, siltâm zeíçm un svîteriem dodamies vçl pie diviem cçriniekiem – Valçrija Antona un Ervîna Frîdenberga. Abi ðobrîd strâdâ gadîjuma darbos, palîdzîgu roku sniedzot citiem, kam tas vajadzîgs, pretim saòemot pateicîbu

un kaut ko galdâ liekamu. Pârtikas paka abiem vîriem noderçðot, tâpat kâ siltâs zeríes un svîteri. Ervîns Frîdenbergs mûs sagaida pie silti sakurinâta pavarda, lasot tieði mûsu avîzîti. Avîze un radio – tas palîdz uzturçt saikni ar ârpasauli un sekot lîdzi tam, kas notiek tâlâk aiz pagas­ ta un novada robeþâm. Dekoderam lîdzekïu vçl nepietiek, tâdçï televi­ zors joprojâm mçmi klusç. Arî ðo ga­ du miju E. Frîdenbergs savâ viensçtâ sagaidîja viens, jo aizsaulç îsâ laikâ aizgâja abi tuvâkie – mâmuïa un tçvs. No citiem medîbu laukiem uz «Bâliòiem» un savu saimnieku kopð rudens noraugâs arî òiprais mâjas sargs – Duksis. Pateicîgs par apciemojumu, vîrs atvadâs un, pagalmâ atstâjis Rûíu takai gaismu, dodas istabâ, bet mçs – mâjup.

Sestdien, 15. janvârî, Matkules pagasta «Illçs» izveidotajâ mototrasç norisinâsies skijioringa sacîkstes. Ar matkulnieka Alda Ðenberga, aizrautîga skijoringa cienîtâja ieros­ mi, pagâjuðajâ gadâ te notika pirmâs sacensîbas. Tradîcija turpinâs, un arî ðîs sezonas viens no ziemas moto­ sporta sacensîbu posmiem, kurâ tiks izcînîts Kurzemes reìiona kauss, norisinâsies sniegotajâ Matkulç. Sacensîbu dalîbnieku reìistrâcija sâksies 8.00, bet pirmais starts sacensîbu dalîbniekiem tiks dots 10.00. Ðajâ sezonâ Aldis Ðenbergs ski­ joringa sacensîbâs startç pârî ar moto­ sportistu Jâni Slavçnu no Jaunraunas un atzîst, ka ðîs sezonas iepriekðçjos sacensîbu posmos mazâk vai vairâk pievîlusi tehnika. Tâdçï visas cerîbas liktas uz veiksmi paðmâju trasç. Sacensîbâs piedalîsies arî iepriekðçjâ gada ziemas motospora entuziasti, matkulnieki Arvis Zariòð un Miíelis Uþâns, bet jaunieðu klasç startçs Lauris Birkenðteins, Rihards Bârenis un Rûdolfs Ðenbergs. Savukârt 29. janvârî iecerçtas ziemas mo­ tosporta sacensîbas arî motoparkâ «Kandava».


6,7

Guna Lagzdiòa – labâkâ Baltijas jûras basketbola kausâ! Turklât Guna Lagzdiòa tika atzîta ne vien par valstsvienîbas labâko, bet arî par visvçrtîgâko turnîra spçlçtâju. Jâpiebilst, uzvaras ðogad izcînîjuðas visas èetras Latvijas izlases: ne tikai «U-18» jaunietes, bet arî «U-16» zçni un meitenes un «U-18» jaunieði. Turklât vçl viena tukumniece Laura Piòíe bija «U-16» izlases sastâvâ, proti, vienîgos seðus punktus gûstot pçdçjâ Latvijas spçlç – pret Igaunijas kadetçm (ðajâ spçlç Latvija uzvarçja ar 49:33). «U-18» meitenes Baltijas kausu ieguvuðas no 2007. lîdz 2009. gadam, vien pçrn iegûta 3. vieta, savukârt «U-16» meitenes kausu savâ îpaðumâ izcînîjuðas no 2008. lîdz 2011. gadam, vien 2007. gadâ piekâpâs Zviedrijai. Jâpiemin arî fakts, ka gan G. Lagzdiòa, gan L. Piòíe Latvijas izlasçs spçlç ar 15. numuru.

VII Baltijas jûras basketbola kausa izcîòas turnîrâ, kas Tallinâ notika no 3. lîdz 5. janvârim, Latvijas «U-18» komanda (kurâ spçlç arî tukumniece, treneres Daces Aumales audzçkne Guna Lagzdiòa) izcînîjusi zelta medaïas! Pirmajâ spçlç Latvija ar 68:52 pârspçja Somijas basketbolistes (G. Lagzdiòa ðajâ spçlç bija rezultatîvâkâ spçlçtâja, gûstot 15 punktus komandas labâ); pret Zviedriju Latvijas izlase aizvadîja ïoti sîvu spçli – tikai ar viena punkta pârsvaru uzvarot pretinieces – 65:64 (G. Lagzdiòas kontâ – 10 punkti); un visbeidzot – visskaistâkâ uzvara pâr mâjiniecçm – Igaunijas labâkajâm spçlçtâjâm – ar 94:59.

Guna Lagzdiņa (15. numurs) pret Somijas valstsvienību

Tukuma ledus halles hokeja èempionâts turpinâs Aizvadîtajâ nedçïâ norisinâjâs èetras spçles Tukuma novada atklâtajâ hokeja èempionâtâ.

Zane Vimbule

3. janvârî Jûrmalas vidusskolâ Zemgales reìiona telpu futbola èempionâtâ 3. kârtas spçles aizvadîjuði «U-12» (1999. dz. g.) zçni. FK «Tukums 2000/TSS-1» pirmajâ spçlç tikâs ar saviem komandas biedriem no FK «Tukums 2000/ TSS-2». Ðajâ spçlç pârâka bija 1. komanda, kura uzvarçja ar 4:0, bet ar 2:1 pieveica BFK «Salaspili». FK «Tukums 2000/TSS-2» ar rezultâtu 1:4 piekâpâs PFS «Jûrmalai-1» un ar 2:3 atzina BJSS «Salaspils» pârâkumu. Nâkamâ, 4., kârta notiks 13. martâ 10.00 Jûrmalâ. 9. janvârî 3. kârtas spçles Ir-

Kâ mûs informçja Tukuma Ðauðanas sporta kluba ðauðanas instruktors Zigfrîds Markainis, ðo gadu Tukuma ðâvçji iesâkuði teicami – ar ïoti labiem rezultâtiem. Proti, astoòu sievieðu komandu konkurencç Tukuma 1. komanda – Inga Eizengrauda, Liene Rugâja, Gita Upmane – izcînîja uzvaru, bet 2. komanda – Ilze Blanka, Baiba Strautmane un Elîna Zeltiòa – ierindojâs 6. vietâ. Vîrieðiem startçja 11 komandas, no kurâm Tukumu pârstâvçja trîs. Pirmajai komandai – Igoram Strautmanim, Andrim Peipiòam un Vladislavam Gedjunam – 1. vieta (iegûti 1668 punkti). Otrajâ vietâ, no uzvarçtâjiem atpaliekot tikai par diviem punktiem (1666 punkti), ierindojâs Tukuma 2. koman-

Tukuma Sporta un atpûtas kompl Lauktehnikâ 8. janvârî sâkâs valsts augstâkâs lîgas sacensîbas novusâ komandâm.

Tajâs piedalîjâs sportisti no 16 koma – Skrundas, Cesvaines, Rçzeknes un ma. Mûsu komandâ spçlçja Uldis E Valdis Viòiarskis, Uldis Dimza, G Rîbens, Uldis Zalâns, Voldemârs G un Gunârs Vçveris. Viòi izspçlçja re kas novusa komandu virslîgas èemp 1. kârtas spçles. Jâteic, ka kârtas spç kumnieki aizvadîjuði diezgan neveik Ar 2:.30 piedzîvots zaudçjums Cesv ar 17:33 Skrundai, un neizðíirts – 2 Rçzeknei. Augstâkâs lîgas sacensîbas pa norisinâsies piecâs kârtâs.

Zaía gadâ T Niès starp «Tukuma Gaïas centra» un «K-Kurzeme» komandâm.

Futbols Zemgales reìiona futbola èempionâtâ 2010/2011

No piektdienas lîdz svçtdienai Tukuma ðautuvç norisinâjâs Latvijas komandu èempionâts pneimatiskajiem ieroèiem. Èempionâtâ startçja 100 dalîbnieku no visas Latvijas – Rîgas, Daugavpils, Dobeles, Aizputes, Talsiem, Krâslavas un, protams, Tukuma.

Tukumâ spç

FOTO - Jânis Vîtols

3. janvârî «EZ Auto» ar 2:5 piekâpâs «Sporta skolas» hokejistiem («TSS» vârtus guva: D. Pûliòð, U. Balinskis (2 vârti), R. Bahs, A. Matisons, bet «EZ Auto» vârtu guvçji ir K. Þidavs un U. Rasnaès). 4. janvârî pirmajâ spçlç Talsu hokejkomanda «Vika Wood» ar 6:4 uzvarçja «K-Kurzemes» sportistus («KKurzemei» vârtus guva J. Perekrests un K. Melnieks (3 vârti)). Otrajâ spçlç «Irlava» ar 1:2 piekâpâs Dobeles hokeja komandai «Ledusvîri» (irlavniekiem vienîgos vârtus guva M. Grînbergs). Piektdien, 7. janvârî, pirmajâ spçlç «Tukuma Gaïas centrs» ar «K-Kurzeme» nospçlçja neizðíirti – 4:4 («TGC»: V. Lobaèevs (3 vârti), M. Kronbergs; «K-Kurzeme»: J. Perekrests, A. Krupinskis, A. Kronbergs, N. Indriksons). Otrajâ spçlç «EZ Auto» lîdzîgâ spçlç ar 4:5 piekâpâs «Veïíiem» («EZ Auto» vârtus guva E. Kreislers (2 vârti), A. Priedîtis, I. Auseklis; «Veïíiem vârtus iesita J. Zeidenbergs, M. Ðvâìers (3 vârti), M. Gailîtis).

Tukuma ðâ

lavas sporta namâ aizvadîja «U18» (1993./94. dz. g.) vecuma futbolisti. FK «Tukums 2000/TSS» ar 4:0 pieveica Salaspils BJSS, ar tâdu paðu rezultâtu 4:0 uzvarçja JFC «Jelgavu», bet ar 5:0 pieveica arî PFS «Jûrmalu». Kopvçrtçjumâ FK «Tukums 2000/TSS» ierindojâs 1. vietâ. 9. janvârî Olaines vidusskolâ 2. kârtas spçles aizvadîja «U-14» (1997. dz. g.) vecuma zçni. FK «Tukums 2000/TSS-1» pirmajâ spçlç cînîjâs neizðíirti ar 1:1 pret BFK «Salaspils», bet ar 9:3 sagrâva FK «Olaini». FK «Tukums 2000/TSS-2» nospçlçja neizðíirti 1:1 ar BFK «Salaspils», bet ar 7:1 pieveica «JFC «Dobeli».

3. kârtas spçles notiks Olainç 13. februârî 10.00.

Tukumnieki «FK «Ventspils» kausâ 2011» 8. un 9. janvârî Ventspilî norisinâjâs bçrnu futbola turnîrs «FK «Ventspils» kauss 2011» «U8» (2003. dz. g.) vecuma zçniem. Turnîrâ piedalîjâs astoòas komandas no Latvijas – Ventspils, Liepâjas, Tukuma un Rîgas –, no Lietuvas – Klaipçdas, Gargþdai un Viïòas–, Igaunijas – Tallinas. FK «Tukums 2000/TSS» savâ apakðgrupâ tikâs ar Ventspils «Cerîbu» un uzvarçja ar 3:0, ar tâdu paðu rezultâtu 3:0 pieveica arî ko-

mandu no Lietuvas – Gargþdai «Banga», bet ar 7:1 sagrâva citu Lietuvas komandu FK «Klaipçda». Spçlç par medaïâm tukumnieki tikâs ar «Liepâjas Metalurgu», kurus pieveica ar 2:1, bet pçdçjâ spçlç ar 5:1 sagrâva Ðitika futbola skolu. Kopvçrtçjumâ FK «Tukums 2000/ TSS» ierindojâs 1. vietâ. Komandâ spçlçja Deivids Ri­ voòenko, Rihards Kalnciems, Kristers Penkevics, Daniels Mîïais, Reinis Feldmanis, Kristers Kûla, Sandis Riekstiòð, Edgars Èibikins, Mareks Auniòð, Kristaps Puzânovs, Kristaps Krieviòð. Treneris Artjoms Grudcins. Daina Vilmane

8. janvârî Tumes sporta zâlç sportiskâ gaisotnç risinâjâs Jaungada turnîrs volejbolâ, kas pulcçja piecas komandas. Sacensîbas risinâjâs pçc apïa sistçmas, kurâ katra komanda tikâs ar katru. Interesantâs cîòâs, gala rezultâtâ izcînot visas uzvaras, par èempioniem kïuva mâjinieku komanda «Laaiva»: Artûrs Vîtiòð, Ilvars Auseklis un Andis Lâcis. Sîvâ cîòâ 2. vietu ieguva tukumnieku komanda «TTT-Tukums»: Kaspars Krûzmanis, Artûrs Doveiks, Andris Kalniòð un Viktors Vîksne, bet 3. ierindojâs tumenieku komanda ar nosaukumu «Bakugani»: Miks Dudko, Aigars Zaíis un Dzintars Sprûìis. Ceturtajâ vietâ ko-

mand Tâliv Mâris palik satas sa, K Plata Sa paldi lîdzd prota koma pârm gu n tam, Tume Ðo lejbol panâk vada kurâ p dala 3 Tume pared smi, i


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

Atskats uz 2010. gadu Tukuma sporta dzîvç

âvçji – labâkie valstî

Turpinâjums. Sâkums 4. janvâra numurâ.

Nule kâ esam sagaidîjuði Jauno, 2011., gadu, un ðîs nedçïas «Sporta lapu» veltâm atskatam uz pçrnâ ga­ da notikumiem. Vispirms sâkam ar Tukuma novadu, aptaujâjot teju vi­ sus sporta klubus (Tukuma Spor­ ta skolas apkopojums tiks sagata­ vots ðîs nedçïas laikâ) un to galvenos cilvçkus. Klubu vadîtâjiem aicinâjâm novçrtçt aizvadîtâ gada sasniegumus, nosaukt to sportis­ tu vârdus, ar kuriem varam lepo­ ties aizvadîtâ gadâ, kâ arî ðî gada mçríus un uzdevumus.

Pirmâ rindâ no keisâs: Z. Markainis, I. Eizengrauda, L. Rugâja, G. Upmane, K. Smilga, U. Piòíis; 2. rindâ A. Peipiòð, I. Zaïums un I. Strautmanis da (tajâ startçja Tukuma jaunâkais dalîbnieks Kristaps Smilga, kurð uzrâdîja arî labâko sacensîbu rezultâtu, kâ arî Uldis Piòíis un

Inârs Zaïums). Savukârt Tukuma 3. komanda – Emîls Vasermanis, Ìirts Stepanovs un Edgars Ander­ sons – ierindojâs 8. vietâ.

Nâkamâs nozîmîgâs sacensîbas Tukuma ðâvçjiem paredzçtas 22. un 23. janvârî Rîgas èempionâtâ (pneimatiskie ieroèi).

çlç Latvijas augstâkâs lîgas novusisti

avisam

FOTO - Jânis Vîtols

leksâ s â

andâm Tuku­ Eglîtis, Guntis Grants epubli­ pionâta çles tu­ ksmîgi. vainei, 25.25 –

Karatç-do kluba «Baltais drakons» vadîtâjs Oskars Kiseïevs: – Pagâjuðais gads bijis labs un veiksmîgs. Labi audzçkòi sasnieguði labus rezultâtus. Kaut tikai ðis gads arî tâds bûtu, ne sliktâks. Uzteikt vçlos savus audzçkòus Mârci Èervaòikovu no Sabiles, Didzi Kalçju no Talsiem, Artûru Tiðleru un Eduardu Vitenbergu no Tukuma. Ðovasar gribas pamçìinât va­ rçðanu vasaras èempionâtâ, pçc tam rudenî (otrajâ oktobra nedçïâ) noteikti piedalîsimies Pasaules èempionâtâ Vâcijâ. Jûtu, ka vairâk jâpiestrâdâ pie karatç pasâkumiem mazajiem. To arî darîðu.

Tumç pirmâs sacensîbas volejbolâ

da «Saiðíis»: Elvijs Dudko, valdis Krûmiòð, Andis un s Âdiòi, savukârt 5. vietâ ka viesi no Viesatâm «Vie­ s»: Arvis Rasa, Toms Ra­ Kristaps Holðteins un Jânis acis. acensîbu organizatori saka ies visiem sportistiem par dalîbu Jaungada turnîrâ, ams, varçja bût vçl vairâk andu, ja vien ziemas mçrîgâ bagâtîba ar snie­ neradîtu ðíçrðïus transpor­ lai veiksmîgi nokïûtu lîdz ei. obrîd Tumes izlases vo­ listi ar vçrâ òemamiem âkumiem startç Tukuma no­ Rietumu lîgas èempionâtâ, pçc pirmâ riòía sacensîbâm 3. un 4. vietu. Nâkoðais starts es izlases komandai 2. riòíî dzçts 20. janvârî. Vçlam veik­ izturîbu un panâkumus!

dzamies. Ðogad jau otro gadu suminâsim labâkos sportis­ tus. Pagâjuðajâ gadâ tie bija Rû­ dolfs Sîka, Aldis Ivzâns un Nadî­ na Izeòova. Ceram sarîkot valsts mçro­ ga ratiònieku festivâlu augustâ, kas ðogad svinçtu savu 15. gada­ dienu. Paredzçtas arî nometnes bçrniem un jaunieðiem. Centîsi­ mies piedalîties kâdos septiòos astoòos sporta veidos daþâdas sacensîbâs, tai skaitâ vieglatlç­ tikâ, basketbolâ un noteikti – ðauðanâ. Kur mûs aicinâs, tur brauksim. Mums ir labi ðâvçji – pçrn ieòçma pat 2. un 3. vi­ etu valstî. Par to jâsaka paldies atbildîgajai – Baibai Riekstiòai. Cerams, ka ðis gads bûs ne slik­ tâks!

Mâkslas vingroðanas kluba «Baltijas puíe» vadîtâja Irina Smelova: – Gads bijis veiksmîgs, neskato­ ties uz to, ka vingrotâju skaits nav îpaði pieaudzis. Toties starptautiskâs sacensîbâs ir izcînîtas daþâdas godalgotas vietas. No Tukuma vingrotâjâm visspilgtâkâ pçrn, ðíiet, bijusi Kellija Þizòevska. Ðogad, kâ katru gadu, plânots piedalîties daþâdâs sacensîbâs. Strâdât tâpat kâ iepriekð. Darbs turpinâs.

No kreisâs: I. Auseklis, Dz. Sprûìis, A. Zaíis, M. Dudko, V. Vîksne, A. Kalniòð, K. Krûzmanis, A. Doveiks. Priekðplânâ A. Vîtiòð un A. Lâcis

Tukuma invalîdu sporta kluba vadîtâja Nataïja Peirāga: – Par gadu kopumâ nesû­

Sporta kluba «Pûre» vadîtâjs Andis Osis: – Aizvadîtais gads vçrtçjams pozitîvi. Kluba basketbolisti labi startçjuði «Rietumu lîgas» organizçtajâ «Vasaras lîgas» turnîrâ (3. vieta) un «Trîs graudu lîgâ». Sievieðu koman­ da bija 5. vietâ volejbolâ. Pagâjuðâ gadâ izdevuðies arî daudzi masu pasâkumi, kâ, piemçram, sacensîbas autoveiklîbâ. Liels prieks par spor­ ta svçtkiem bçrniem lîdz 14 gadu vecumam, kurus noorganizçjâm jau piekto gadu Pûres pagasta svçtku ie­ tvaros. Domâju, ka jâpiemin sportâ tâdi novadnieki kâ Uldis Ersts, brâïi Kaspars un Andris Viòiarski, no jau­ najiem perspektîvs ir Jânis Osis, kas piedalâs visur, kur iespçjams; And­ ris Dekteris – tieði autoveiklîbas jomâ. Par sportu liels paldies jâsaka Pûres pagasta vadîtâjai Santai Hei­ manei, bez kuras atbalsta spor­ tam un ieinteresçtîbas diez vai pu­ se no padarîtâ tiktu îstenota. Vçl var teikt, ka SK «Pûre» pâròçmis sievieðu volejbola lauciòu novadâ, kâ arî esam îstenojuði Agra Pûces piemiòas kausu basketbolâ vîriem. Ir doma sarîkot gandarîjuma turnîru komandâm, kas ðosezon paliks 5. un 6. vietâ. Tâdçjâdi labâkâ ko­ manda no gandarîjuma turnîra nâkamajâ Agra Pûces piemiòas kausâ kvalificçtos automâtiski – bez dalîbas maksas. Ðogad viss sportâ turpinâs, un ir mçríi kaut ko papildinât. Ir projekts izvei­ dot paðiem savu futbola laukumu! Projektâ vçl paredzçti divi volej­ bola laukumi un basketbola lau­ kums. Darbi sâksies pavasarî, kad nokusîs sniegs. Cerçsim, ka izdo­ sies. Turpmâk vçl. Atvērumu sagatavoja Zane Vimbule


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

8

Sniegotâs dienas lauku sçtâs, uz ceïiem un meþos Rûta Fjodorova

Nepieredzçti biezâ sniega sega daudzviet laukos sagâdâja grûtîbas – sabruka çkas, bija grûtîbas izvest pienu uz pârstrâdes uzòçmumiem, nâcâs palîdzçt grûtîbâs nonâkuðajiem meþa zvçriem. Kaut gan novados sniega postîjumus pçc gadu mijas pagastu pârvaldes it kâ apzinâja, tomçr nebût ne visi postîjumi ir uzskaitîti. Tâpçc sazinâjâmies ar lauksaimniekiem novados atkârtoti.

Vislielâkie zaudçjumi lauksaim­ niekiem mûsu novados, iegrûstot jumtiem, ir SIA «Nîtava». Vairâk par situâciju izjautâjâm saimniecîbas vadîtâju Eduardu Beinarovièu. – Vai biezâ sniega sega neradîja baþas, ka ðâda nelai­ me varçtu notikt? E. Beinaroviès: – Mums tâ kâ studentam uz eksâmenu – vienmçr vienas dienas pietrûkst. Kâdas pâris fermas, kur situâcija bija kritiska, izglâbâm. Bet es nebiju iedomâjies, ka apaïais angârs, uz kura, ðíiet, nemaz tik daudz sniegs nekrâjâs, var sa­ brukt. Tur arî tagad ir tie lielâkie zaudçjumi. Angâra jumts uzkrita virsû jaunam traktoram, sadauzîja kabîni. Tas bija mûsu jaunais «Fer­ gusons», jârçíinâs, ka tas tagad maksâs tûkstoðus. Vçl neesam neko pasûtîjuði. Paðlaik bez ceïamkrâna tur nevaram neko darît. Labi, ka otram traktoram trâpîts tikai pa spoguïiem, tur zaudçjumi nebûs tik lieli. Sagâzâs angâra puse. – Kâds bija iemesls, ka konstrukcijas sagâzâs? Kas neizturçja? – Grûti pateikt, man ðíiet, ka pamatus izspieda. Mçs tos bijâm pacçluði, kad taisîja mehânisko darbnîcu. No sniega smaguma pa­ matbloki neizturçja, izspieda uz sâniem, lîdz ar to sijâm notrûka pamatskrûves. Nelaime notika 31. decembrî 21.00. Nebija nekâda vçja. – Jums cieta arî vçl citas çkas... – Mums pie vienas fermas bi­ ja ðíûnis, ko nemitîgi labojâm. Tas nu ir sabrucis. Padomju laika konstrukcijâs bija lîmçtâs sijas. Pçc pieciem gadiem tâs jau vairs ne­ tur. Tâ tas bija, kad es sâku strâdât 60. gados... Tâ jau ir ceturtâ vai piektâ reize, kad ðajâ çkâ kaut kas sabrûk. Sijas atlîmçjas, un tad arî brûk. Ja nedabûsim dzelzsbetona pârsedzes, tad taisîsim visu no jau­ na, jo barîbai, sienam ir jâbût zem jumta. Citâdi bûs lieli lopbarîbas zudumi. – No fermu jumtiem sniegu var viegli notîrît? Tur jau arî var iebrukt... – Tur var brîvi staigât pa jumtu. Personîgi esmu kâdus trîs jumtus notîrîjis. Mums bija noorganizçta brigâde, kurâ darbojās traktoris­ ti, kas regulâri tîrîja jumtus. Nu jau varbût vairs nebûs jâtîra. Mçs

FOTO - Jânis Vîtols

Uz apdroðinâðanu nepaïaujas

drusku par vçlu sâkâm, sâkām kâdâ 20. decembrî, nepaspçjâm visus notîrît. Bet, kâ jau teicu, par angâru man pat prâta neienâca, ka tas varçtu sabrukt. – Vai çkas ir apdroðinâtas? – Nç. Kas mums droðinâs? Ja arî apdroðinâs, tad atradîs simts un vienu vainu, lai nemaksâtu. Apdroðinâtâjiem es vienkârði neti­ cu. Turklât bûves jau arî ir vecas, kas kalpojuðas 50 un vairâk ga­ du. Un ðitâds sniegs jau arî nebi­ ja pieredzçts. – Ar cik lieliem zaudçjumiem rçíinâties? – Rupji rçíinot, kâdi 10 lîdz 20 tûkstoði latu bûs, mazâk ne. – Vai kâdu atbalstu ðâdâ gadîjumâ arî valsts sola? – Protams, nç. Sola vçl samazinât akcizçtâs degvielas limitus. Paðlaik projektâ ir 80 l uz hektâru. Bet tiem, kam ir lopkopîbas nozare, tiem jau tâpat akcizçtâ degviela ðai no­ zarei faktiski nebija. Tâ paredzçta tad, ja traktors strâdâ uz lauka, bet lopbarîba jau jâved arî mâjâs. – Vai augkopîbâ degvielas li­ mits, jûsuprât, ir pietiekams? – Pilnîgi pietiek. Taèu nav te ko gausties. Gan jau visu saremontç­ sim. Laucinieki jau ir sîksti, kâ saka, nezâles jau neiznîkst.

Ir arî ne ar ko nesamaksâjami zaudçjumi No Pûres pagasta zemnieku saimniecîbas «Krieviòi» pienâ­ kuðas ziòas, ka sasvçrusies kûts un tâs jumts. Kâ pastâstîja saim­ nieks Ilvars Ozoliòð, tad bojâts ir viss jumts un viena siena, otrai sie­ nai izcelts savilcçjs... Grûti esot pa­ teikt, kas îsti notika, kas un kâpçc neizturçja. Paðlaik kûtij ir saliktas stutes. Tâ kâ visas çkas un bûves saimniecîbâ ir apdroðinâtas, tad ðeit arî strâdâjuði apdroðinâðanas firmas eksperti un novçrtçjuði, ka saimnieki ðajâ nelaimç, kas no­ tika 31. decembrî 8.30, nav vai­ nojami, tâpçc tiks aprçíinâtas

kompensâcijas. Tomçr zemnie­ ku saimniecîbâ «Krieviòi» ðî nebija vienîgâ nelaime. 6. janvârî dziïos sniegus neizturçja un mûþîbâ aizgâja saimnieka mâmuïa, ku­ ra turpmâk uz saviem mîïajiem noraudzîsies turpat no netâlâ Lamiòu kapu kalna... Bet Ilvars Ozoliòð ir apòçmîbas pilns kûti sakârtot un turpinât saimniekoðanu.

Ikvienam ir roka jâpieliek... Kaut gan no Kandavas novada saòçmâm ziòu, ka novadâ nekâdi pârmçrîgie sniega nedarbi neesot bijuði, tomçr sarunâ ar Matkules pagasta «Dziru» saimnieci Artu Lei­ mani uzzinâjâm ko citu... – Mums «Dzirâs» lîdz ðim viss ir kârtîbâ, esam drusku patîrîjuði jumtus, bet ir arî kaimiòi, kuriem ir iebrukuði jumti. «Diegos» ir sabru­ cis lielais stallis. Citam kaimiòam sabruka divâm jaunuzceltâm çkâm – ðíûnim un kûtij – jumts. Ir jau tâ, ka esam pieraduði pie tâm mîkstâm ziemâm, tâpçc arî celtniecîbâ pieïauj kïûdas. Vecie ïaudis, ka cçla çkas, lika tâs saucamâs rokas, lai dziïâ ziemâ sniegs neizplçð to jumtu. Ja ðâda stiprinâjuma roka nav ielikta, tad, tiklîdz jâtur lielâks sniega svars, jumts sabrûk. Jâcer, ka cilvçki tâsavas çkas ir apdroðinâjuði un kâdu kompensâciju saòems. Esmu noskaidrojusi arî to, ka, ja 40 stundas pçc snigðanas jumts nav notîrîts, tad apdroðinâðana nepienâkas. – Vai no jûsu tâlâ gala pienu vienmçr varçja izvest? – Paldies Dievam, mums snie­ gainais laiks piena izveðanas ziòâ pagâja diezgan labi. Divas reizes piena maðînas bija grâvî – vienkârði noslîdçja no ceïa. Mums veda me­ lasi, un arî tai maðînai neklâjâs viegli. Saaicinâjâm kaimiòus, pat ar diviem traktoriem vilkâm. Ne­ var jau sûdzçties, ka ceïus netîra, bet cilvçki nav pieredzçjuði kolho­ za laikus un dziïâs ziemas, tâpçc tâ

îsti neprot ar tehniku rîkoties. Ir jau arî tâ: mums skaitâs novada ceïð nr. 24, kas visâ novadâ ir tas trakâkais, jo valdoðie vçji iet krustâm pâr ceïu. Mûs glâbj piebraukðana no Vânes puses, jo ðis ceïð iet arî pa meþu. Tur kâds viens kilometrs no tâ ga­ la nav iztîrîts. Mçs jau savu ceïu tîrâm arî paði, un arî kaimiòi tîra. Bet gadâs jau, ka vienam saplîst traktors, otram saplîst... Mums izputinâja priekðçjo tiltu, ka nebija ko redzçt. Labi, ka dçlam bija trak­ tors, tad bija, ar ko barîbu atvest. Nevaru gan daudz þçloties, jo fir­ mas, kas piegâdâ rezerves daïas, bija atsaucîgas, un vajadzîgâs detaïas âtri vien bija klât, un nu jau atkal viss ir kârtîbâ. Piena maðînu ðoferi jau ir apbrînojami pacietîgi. Vienreiz mûsu ceïa galâ ðoferîtis Ivars stâvçja un gaidîja trîs stundas, lai izstumj ceïu un var aizvest pienu. Mçs viòam vçl kavçjâm laiku, jo paði ar vairs nevarçjâm pa ceïu tikt iekðâ. – Iznâk, ka uz jûsu saimniecîbu no Matkules jâbrauc pa Viðïu ceïu un pçc tam vçl labu gabalu pa mazâ­ kas nozîmes ceïu, un tad tik iet ceïð uz «Dzirâm»... – Pa mûsu ceïu uz «Dzirâm» jau nav problçmu, to vienmçr paði iztîrâm, bet grûtâk ir ar to ceïu, kas nogrieþas no Viðïu lielceïa uz mûsu pusi. To ir grûti tîrît un vienmçr atstâj pçdçjo, un tad jau iet, kâ iet. Mçs jau ar kaimiòiem aizvien arî paði ðo ceïu tîrâm. No­ vads nâk pretî, cik var, bet no­ vads ir liels, un saprotam, ka ðâdâ situâcijâ nevar ar visu tikt galâ. Kaut kas ir jâdara arî katram paðam. Viòi jau arî strâdâja caurâm naktîm, bez svçtkiem. Un tehnika lûst. Domâju, ka priekð tâdiem ma­ ziem lauku ceïiem viòiem tâ teh­ nika ir par vieglu. Mazajâ lauku ceïâ viòiem nav vietas, kur snie­ gu ðíûrçt. – Vai elektrîbas padevç traucçjumu nebija?

– Elektrîba mums bija visu laiku. Saka, ka Kurzemç nebi­ ja tik slikti laika apstâkïi, bet, skatoties pa televîziju, redzams, ka Latgalç jau nav koptas sti­ gas... Mums katru gadu jûlijâ vai augustâ elektriíi neskatâs ne uz ko – nozâìç vai pu­ si meþa. Viòiem laikam jau ir pieredze ar to vçtru. Elektriíi nozâìç kokus, un, ja tas ir zem­ nieka meþs, lai zemnieks iet un nozâìçto savâc. Tikai tâpçc, ka ir koptas stigas, mums nav tâdu problçmu kâ Vidzemç un Latga­ le. Televizorâ tak var redzçt, ka ir elektrîbas stabs, kuram bla­ kus aug priede... Kâ tad tâ var bût? Es domâju, ka 70% – tâ ir nolaidîba. Tur strâdâ vienai die­ nai. Mçs par elektroapgâdi neva­ ram þçloties. – Jûs gribçjât kaut ko teikt arî par meþa dzîvniekiem... – Braucot pa lauku ceïiem, re­ dzu daudz sabrauktu stirnu. Vaïòi ir tik lieli, ka stirnai, lecot no vaïòa uz ceïa, nadziòi spici un slîd. Nemaz nevajag âtri braukt, lai dzîvnieku nobrauktu. Vienu vakaru mçs braucâm, stirnas uz ceïa. Viòas nemaz neiet no ceïa nost, tek pa priekðu maðînai lielu gabalu, lîdz sadûðojas lekt no ceïa nost. Decembrî braucâm mâjâ no Talsiem, redzu – suns kaut ko çd grâvî. Vîrs saka: ”Nokodis.” Nekâ, stirna bija sabraukta gaba­ los. Turpat iepretî mâjas un, suns saodis, no mâjâm aizgâjis un çd. Pie Sabiles uz ceïa arî mçtâjâs stir­ nas kâjas. Dzîvnieki ðajâ laikâ ir bezpalîdzîgi! Mums ir skâbbarîba pie kaimiòu mâjâm. Kad vedam to savâm govîm, noliekam barîbu pie vaïòiem, zem eglîtçm. Dzîvnieki tur dzîvo veseliem bariem. Nâk no Kabiles puses, arî mûsçjâs. Vakar braucam, skatâmies – lielajâ valnî kaut kas kûòojas. Nevar saprast, braucam tuvâk – briedis. Jaunu­ lis ar maziem radziòiem netiek no vaïòa ârâ, piekusis un nevar izlçkt. Kad braucâm atpakaï, tad bija izkûlies, stâvçja ceïmalâ un grozîja galvu. – Vai novçrots, ka saimnieki nepieskata savus suòus un tie apdraud dzîvniekus? – Mums te nav tâdu saimnie­ ku, kas savus suòus laiþ pâr lau­ kiem. Reiz dçls redzçja kaimiòu suni, ka tas dzenâja buku. Bet, kad pateicâm, tagad viòi vairs nelaiþ suòus. Meþâ ir vilki, bet tie nav nâkuði uz mâju pusi. Ðíiet, viòi uzbrûk meþacûkâm, tâs taèu ar ar savâm îsajâm kâjâm pa sniegu ne­ var paskriet. Man par tiem savvaïas lopiòiem sirds sâp visvairâk, mçs jau nesam viòiem mizas, grieþam âbolus, lai bûtu ko çst. Visgrûtâk stirnâm ir ar gulçðanu. Ja stirnas guï uz sniega, ar íermeòa siltumu sniegu karsç un guï ûdenī. Ja guï ûdenî, dabû plauðu karsoni un nomirst. Ja stir­ na dabû izkasît zemi, tâ ir auk­ sta, bet nav slapja. Stirnas pa lau­ kiem nevar paiet, tâpçc jau arî pa tiem ceïiem klîst. Un nevar teikt, ka tâm kâds speciâli brauc virsû. Dzîvnieks guï uz ceïa braucamâs daïas, saritinâjies, nosnidzis, un, kad maðîna ir pietiekami tuvu, uz­ reiz izlec priekðâ...


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

Problēma

9

Kas palîdzçs bçrniem? Turpinâjums. Sâkums 23. oktobrî, 2.,4.,9.,11.,13.,16., 25., 30. novembrî, kâ arî 9. un 16. decembrî

Pçrnruden aizsâkto tçmu par to, cik likumîgi rîkojusies Engures un Tukuma novadu bâriòtiesa èetros gadîjumos izòemot no ìimençm bçrnus, nobeidzâm ar psiholoìes atziòu, ka ðâdâs situâcijâs viegli pârkâpt to robeþu, kad palîdzîba pârtop jaunas varmâcîbas pieredzç. Kas notiek bçrna sirsniòâ – vai esoðâ bçrnu tiesîbu aizsardzîbas sistçma glâbj vai kropïo bçrnu – ar ðâdu jautâjumu vçrsâmies arî pie psihoterapeita Ulda Âbeles. Ik dienas viòð sniedz psiholoìisko atbalstu bçrniem un viòu vecâkiem Allaþu krîzes centrâ. Jâpiebilst, sarunu ar U. Âbeli ieteica Bçrnu tiesîbu aizsardzîbas inspekcijas pârstâves, jo viòð par tçmu mâkot parunât no nestandarta, no bçrna pozîcijâm raugoties. Krîzes centrâ strâdâ ar sekâm U. Âbele: – Katrs gadîjums ir individuâls, bet, runâjot vispârîgi, varu norâdît problçmas un to risinâjumus. Neatkarîgi no bçrna vecuma, izòemot viòu no ìimenes, jâdara viss iespçjamais, lai bçrns nejustos nekâdâ veidâ traumçts, jo arî tâ ir varmâcîba, ja viòð izòemðanu uzskata par uzbrukumu ìimenei. Taèu, pirmkârt, jâsaprot, kâ darbojas bçrnu tiesîbu aizsardzîbas sistçma, kurâ ietilpst gan sociâlais dienests, gan bâriòtiesa; arî krîzes centri un ârpusìimenes aprûpes vietas; varbût – policija. Bet, lai kâda bûtu sistçma, lietas kârto cilvçki, un mçs nonâkam pie cilvçka ”faktora” – arî speciâlisti profesionâlos pienâkumus pilda daþâdi... Tâpçc uz bçrnu izòemðanu no ìimenes var palûkoties daþâdi – kam taisnîba, ej nu sazini. Ja ir ieilguðas problçmas, varbût jâiziet cauri kâdam etapam, cieðot sâpes, lai vçlâk bûtu labâk; apmçram, kâ mçs ejam pie zobârsta. Tâdâ gadîjumâ izòemðana no ìimenes ir attaisnojama, bet par konkrçtiem gadîjumiem neòemos spriest... Jâsaprot, ka bâriòtiesai ir tiesîbas jebkurâ diennakts laikâ tikai uz aizdomu pamata izòemt bçrnu no ìimenes un ievietot krîzes centrâ. – Bet kas notiek bçrna sirsniòâ? – Tieði tâpçc ir svarîgi – kâ tas notiek? Jâsaprot, ka bçrns ir centrâ – viss, kas notiek, tiek darîts bçrna labâ. Ja izòemðanai ir pamats, tad bçrns bûtu iepriekð jâbrîdina un ar viòu jâizrunâ, kas tiks darîts un kâpçc. – Kâda ir jûsu pieredze – vai nav gadîjies, ka bçrns Krîzes centrâ ierodas ar neizraudâtâm asarâm un tâds arî aiziet..? – Ir bijuði gadîjumi, kad bçrni ârpus ìimenes jûtas traumçti – bçrni to stâsta un pauþ savâ uzvedîbâ: kâ ”iegâzusies” policija ar bâriòtiesu, sâkusies asa vârdu apmaiòa ar vecâkiem; mâte bezmaz ar varu pieturçta, kad bçrns vests projâm... Jâ, tâdas situâcijas ir bijuðas, un ir pamats domât, ka nav nostrâdâts tâ, lai bçrnam kaitçtu pçc iespçjas minimâli. Un tad, protams, jâvaicâ – vai bçrns no ìimenes bija jâizòem?... Mçs Krîzes centrâ sastopamies jau ar sekâm – kad sociâlais dienests vai bâriòtiesa savu padarîjuði. Krîzes centrs ir vieta, kur domâ, kâ tâlâk bçrnam palîdzçt, tâpçc nevaram viennozîmîgi pateikt, kâ bija vai nebija pareizi; tâpçc arî

sazvanâmies un tiekamies ar katrâ situâcijâ iesaistîtajâm pusçm.

Problçmas risinâjums vai atkratîðanâs no darba? – Vai Krîzes centrâ varat bçrnam veltît tik uzmanîbas, cik nepiecieðams, vai tikai limitçtu – valsts apmaksâtu stundu skaitu? – Tur ir tâ problçma – Krîzes centros tiek nodroðinâta rehabilitâcija jeb tâ sauktie sociâlie pakalpojumi, ko apmaksâ valsts. Tas ir laiks lîdz 30 dienâm; ja konkrçtajâ gadîjumâ ir ierosinâta kriminâllieta, tad lîdz 60 dienâm. Te mçs atkal nonâkam pie jautâjuma par sistçmu – ko ðajâ laikâ var un ko nevar paveikt? Mûsu funkcijâs pat nav paredzçts strâdât ar vecâkiem, ko tomçr darâm, jo tas ir nepiecieðams. Jo tâ ir galvenâ problçma – tieði vecâks ir atbildîgs par bçrnu! Ja raduðâs kâdas problçmas, tieði viòiem jâdara viss nepiecieðamais un jâmeklç risinâjums. – Bet sistçma paredz, ka ar vecâkiem strâdâ sociâlais dienests... – Jâ, un mçs atkal nonâkam pie tâ, kâdas ir sociâlâ dienesta iespçjas, resursi un profesionalitâte... Bieþi vien tas ir vienkârðâkais ceïð, kâ reaìçt uz vardarbîbu ìimenç – uz mçnesi ievietot bçrnu Krîzes centrâ; iespçjams, jau iepriekð zinot – nâks mçnesis uz beigâm, pârmetîsim uz citu. Ðobrîd gan ðâdas prakses ir ïoti maz, bet 2001. gadâ, kad sâkâm savu darbîbu, tâ bija visai ierasta lieta. – Ar domu, ka vienâ vietâ rehabilitâcija iespçjama tikai 30 dienas? – Jâ, lai varçtu atskaitîties, ka bçrna labâ tiek kaut kas darîts, viòu pârcçla uz citu centru – ar iemeslu, ka pastâv risks vardarbîbas epizodçm atkârtoties vai tamlîdzîgi; vai arî – bçrnu aizveda mâjâs uz kâdâm nedçïâm vai dienâm un tad jau cita centra kolçìi man prasa, kâ esam strâdâjuði un ko darîjuði. Tâ uzzinâm, ka bijuðas pârrunas ar bçrnu, saòemts signâls, ka viòð cieð un uz tâ pamata nosûtîts uz nâkamo Krîzes centru. Tâ bija absolûta bezjçdzîba. – Kam tas bija izdevîgi – sociâlajam dienestam, lai atvieglotu savu darbu? – Lai nedarîtu savu darbu. Ðobrîd tas praktiski vairs nenotiek vai arî mçs par to neuzzinâm. Parasti nâkas uzzinât, jo kolçìi prasa informâciju, un tâ ir normâla prakse; arî mçs, ja bçrns iepriekð jau bijis kâdâ Krîzes centrâ, ceïam augðâ dokumentus un lûdzam kolçìiem

tos izsûtît. Parasti nonâkam pie informâcijas arî tad, ja sociâlais dienests neinformç. Tâpçc Krîzes centrs ir kâ âtrâ palîdzîba, kas veic arî papildu funkcijas.

Legâli strâdâs ar visu ìimeni – Turpinot tçmu – mçs vinnçjâm un ðogad realizçsim projektu, kur rehabilitâcijâ iesaistîsim arî vecâkus (arî vardarbîgo vecâku); ideja tâda, ka uz vietas Krîzes centrâ kopâ ar bçrnu vismaz septiòas dienas dzîvos arî vecâki – tâ ceram viòus mudinât uz situâciju paraudzîties dziïâk. Tâ nebûs panaceja – neesam tik stulbi, lai ticçtu, ka attiecîbas, kas varbût gadiem veidojuðâs, mçneða laikâ var tâ izpuðíot, ka viss labi un laimîgi atrisinâs... Utopisti neesam, vienkârði darîsim legâli un par samaksu to, ko lîdz ðim darîjâm ar pliku entuziasmu; tâtad, strâdâsim ar visu ìimeni. – Kâ tad mainîsiet vardarbîgo tçvu vai patçvu? – Mana pieredze teic, ka es zinu, kâ ðâdus cilvçkus uzrunât. Studiju laikâ psihiatriskajâ slimnîcâ kâ sanitârs diennaktîm biju kopâ ar psihiski nelîdzsvarotiem cilvçkiem; trîs gadus nostrâdâju par psihologu cietumâ – apmçram zinu, kâ jûtas cilvçki, kam varmâcîga rîcîba ðíiet loìiska un kâ vienîgâ iespçjamâ. Es pazîstu tâs robeþas, aiz kurâm sâkas nelietîba, par ko vienkârði pakauninât, un kur ir tas, ka saproti – nekâ cita jau tam cilvçkam nav... No tâdas vides viòð nâcis! Uz Krîzes centru mçs aicinâsim vecâkus, kas bûs ar mieru atbraukt. Lîdz ðim ciemos ir braukuði arî vardarbîgie tçti un patçvi; tiesa – stipri mazâk nekâ citi tuvinieki, taèu atbrauc. Protams, ka tajâ laika formâtâ (viòi atbrauc vienu – divas reizes) nevaram problçmu produktîvi risinât, tomçr vismaz iezîmçjam iespçjas, kuru risinâðana jau paliek sociâlâ dienesta ziòâ; tagad ceram, ka varçsim vairâk iesaistîties ðajâ darbâ.

Cik ilgi pieðíirt brîvdienas bez atbildîba?... – Taèu vai vienmçr jâtçrç valsts resursi, lai strâdâtu ar pilnîgi visiem gadîjumiem, tur arî kâdai diferenciâcijai vajadzçtu bût. Ir gadîjumi, kur vajag strâdât un kur ir labas prognozes, un ir situâcijas, kur jâsaka – tur tieðâm nav vçrts pïukâties! Esmu par to pârliecinâts, jo ir cilvçki, kas vienkârði nav spçjîgi vai nevçlas nekâdas izmaiòas. – Un daudz tâdu? – Diezgan. Paraudzîsimies uz ðâdu ìimeni: ðî brîþa ekonomiskajâ situâcijâ cilvçki ir uzvilkti, trûkst lîdzekïu, viòi nespçj vai nevçlas un nekad nav spçjuði bût emocionâli iejûtîgi pret bçrniem. Bçrni òiguòegu skrien pa istabu, vecâki kliedz virsû; tur ir ârprâts! No sociâlâ dienesta puses ir kaut kâdi mçìinâjumi ar viòiem strâdât, un vecâki saka: ”Labi, labi, darîsim.” Bet patiesîbâ nesaprot, kâ mainîties, jo bieþi vien citâdai dzîvei nav motivçti. Un tad pienâk brîdis, kad bçrnus aizved prom – visus... Dzîves stresa un varbût alkohola nogurdinâtajiem vecâkiem piepeði ir miers un atpûta – viòi var darît, ko vçlas! Mîlçt vai izkauties. Sociâlie darbinieki aicina uz pârrunâm – ko darît, lai bçrni justos labâk; sarunâ tikðanos pçc nedçïas,

nâkamo – varbût vçl pçc nedçïas; vçl bâriòtiesa pasauc parunâties; liek varbût istabu sakârtot un nozîmç pârrunas ar psihologu. Vizîtes pie psihologa – arî ne bieþâk kâ reizi nedçïâ – mçneða laikâ tâda iepazîðanâs vien sanâk. Pçc mçneða bçrni ir atpakaï – varbût vecâki par viòiem interesçjâs – brauca ciemos, bet varbût ne... Bet îstenîbâ vecâkos jau sçþ iekðâ pieredze – cik forðs bija tas brîdis bez bçrniem!... Pat nerunâjot par situâcijâm, kur vecâki tiktâl noalkoholizçjuðies, ka viòiem viss vienalga, bet par gadîjumiem, kur palîgâ iet vienu, otru un treðo reizi, bet bçrna uzvedîba signalizç, nu ir traki – bçrns ieòem aizsargpozîciju un sâk dauzît citus... Tad jautâjums – cik ilgi pieðíirsim vecâkiem brîvdienas no atbildîbas?! Padomâjiet ðâdi – netradicionâli!

Upuris varmâku atrod – Visbieþâk saskaramies ar mâtçm – sievietçm, kas ir lîdzatkarîgas no varmâkas. Viòâm var iemâcît racionâli plânot ìimenes budþetu, izvçlçties lçtâko un labâko grîdas lupatu, bet mûsu centieni pârtraukt varmâcîgâs attiecîbas parasti cieð neveiksmi... Tâ notiek visâ pasaulç. Tâdus stâstus: ”Iepazinos ar vîrieti, sâkâm dzîvot kopâ un sâkâs vardarbîba, lûdzu, palîdziet!” – dzirdam reti... Parasti ar varmâku dzîvo kopâ tâpçc, ka sievietes ar vardarbîgu bçrnîbas pieredzi intuitîvi izvçlas vîrieðus ar pazîstamu – prognozçjamu – uzvedîbu; tâ ir vieglâk, nevis dzîvot neizprotamu un ðaubu pilnu dzîvi. – Vai tad cilvçks labprâtîgi izvçlas vardarbîbu? – Nç, neizvçlas vardarbîbu, bet sapni – ticîbu tiem labajiem brîþiem, kâdi katrâs attiecîbâs mçdz bût, bet, kuru, kopumâ òemot, izrâdâs pavisam maz... Tâ ir abpusçja spçle. Vardarbîbas apli ir grûti pârtraukt, un ir tikai normâli, ka mçìinâjumiem pârtraukt vardarbîbu vajadzîgs laiks. Atòemiet kârtîgam dzçrâjam alkoholu vai smçíçtâjam cigaretes – tas var izrâdîties dzîvîbai bîstami!... Cilvçks, kam attiecîbâs nav citas pieredzes, nezina, kâ rîkoties... Ja vîrs, alkoholiíis, sâk nedzert, tad sieva uz dzerðanu izprovocç – viòa visu dzîvi cînîjusies, lai vîrs nedzertu, bet neapzinâtais mçríis patiesîbâ ir cîòa kâ tâda, jo – nav citas pieredzes... Cilvçki, kas no mazotnes cînîjuðies par vietu zem saules, nevar mierâ dzîvot – ja nav haosa, paði to rada. Vardarbîba ti-

kai no malas ðíiet nepieòemama, bet tâ ir loìiska situâcijâ, kur trûkst psiholoìisko resursu. No augstâkiem plauktiem skaidrojot – iejûtîbas, lîdzpârdzîvojuma, rçíinâðanâs ar otru cilvçku, cieòas... Elementâru attiecîbu pieredzes lîmenî, kas nâk no ìimenes – vides, kuru viòð pazîst un ar kuru sevi identificç; piemçram, îsts vecis nav baltrocîtis – viòð meþâ strâdâ un siltumam grâdîgo lieto – tâdâ garâ.

Problçma nav bçrnâ! – Jâ, viennozîmîgi ar vecâkiem ir jâstrâdâ, lai cilvçki mainîtos un saprastu, ko îsti grib mainît. Respektîvi, ïoti jâstrâdâ paðiem ar sevi – kaut kas jâpârvar, kaut kas jâpiebremzç, jâmaina savâ pieredzç, un tas prasa laiku... – Vai jûsu darbam ir redzami augïi? – Krîzes centrâ ðo darbu varam tikai uzsâkt un, ja mums izdodas, pozitîvi komunicçjot (bez pârmetumiem, ar izskaidroðanu, aicinâðanu un emocionâlu pagrûðanu pozitîvâ virzienâ), panâkt, ka vecâki vismaz sola mainîties, tad ir labi. Bet procentuâli tikai 5% (!) gadîjumu tiekam klât visai ìimenes situâcijai. – Un cik tâdu gadîjumu, kur, jûsuprât, nav vçrts tçrçt laiku un lîdzekïu? – Tas bûtu baigi ciniski nosaukt ðâdus skaitïus... – Labi, ne tik kategoriski, bet cik ìimeòu, ar kurâm ïoti daudz jâstrâdâ? – Tie ir visi gadîjumi, kas nonâk Krîzes centrâ, jo, kad bçrns tiek ievietots Krîzes centrâ, problçma nav bçrnâ! Tas ir netaisnîgi, ka vecâki nespçj vai negrib dzîvot daudzmaz sakarîgi un rûpçties par savu bçrnu, un bçrns tiek kaut kur vests; kaut kas tiek strâdâts... Izòemot gadîjumus, kad vardarbîba notikusi ârpus ìimenes un ìimene ir atbalstoða – ðie vecâki pie mums bezmaz katru dienu pavada, un prieks ar viòiem strâdât. – Vai esat pasekojuði, kas notiek ar ðiem 95% bçrnu, kur sadarbîba ar vecâkiem izpaliek? – Tâlâk strâdâ sociâlais dienests un bâriòtiesa, bet ir pietiekoði daudz gadîjumu – tuvu 50%, kad bçrns uz kâdu laiku tiek ievietots ârpusìimenes aprûpç; pirmkârt, pie tuviniekiem – radiem; ja ne – pie sveðiem cilvçkiem audþuìimenç vai bçrnu namos, bet lielâkâ daïa atgrieþas ìimençs, ar kurâm strâdâ sociâlais dienests atbilstoði savâm iespçjâm...

10. lpp.


Ziņas

10

Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

Kas palîdzçs bçrniem? 9. lpp.– Bet, ja bçrns no vie-

na Krîþu centra tiek pârvietots uz citu, tad îsti izsekot viòa gaitâm nevarat? – Ne to varam, ne mums tas jâdara, jo mums jâstrâdâ ar bçrniem, kas atrodas Krîzes centrâ; tâlâkais jau ir paðvaldîbas kompetence... – Vai paðam ir kâds redzçjums, kâ dzîve veidojas vardarbîgo ìimeòu bçrniem? Vai tieðâm tik cietums viòus gaida? – Diemþçl no tâ nevar izvairîties – tâda ir likumsakarîba. Ir neizbçgami, ka cilvçks savu pieredzi nodod tâlâk – arî varmâcîgu...

Ar varmâku nav pa ceïam – Bet tâdâ gadîjumâ, kâda jçga no sistçmas, kas palîdzçt var vien 5% gadîjumu? – Runa ir gan par sistçmu, gan tâs saturu. Ðobrîd «Martas» centrs gatavo likumprojektu, kas paredz varmâku òemt ârâ no ìimenes. Jautâjums – ko ar viòu darît un kur viòam palikt, vçl tikai pacelsies, taèu jau pati nostâdne beidzot parâdîs loìisku pieeju varmâcîbai ìimenç. Nesen lasîju par krievu popzvaigzni Kirkorovu, kurð atkal ko tur piekâvis, un nu jûtas slikti par to, ka draugi no viòa novçrsuðies. Lûk, piedâvâjums risinâjumam! Sabiedrîbai gan bûs vajadzîgs laiks, taèu pret varmâcîgu rîcîbu jâkultivç konkrçta attieksme – cilvçks, kurð ir varmâcîgs pret sievu, bçrniem vai jebkuru cilvçku, ir nosodâms! Ar viòu mums nav pa ceïam! Par to arî Kirkorovs besâs – ne par ko citu! Viòð iekðçji nepâraugs – nemainîs savu narcistisko personîbu, lai rçíinâtos ar citiem, tomçr ðobrîd atrodas dziïi citâ emocionâlâ stâvoklî, jo – no viòa novçrðas. Viòð raud, un Kirkorova asaras brîþiem ir patiesas. Lûk, piemçrs, ka sabiedrîbas attieksme var paveikt daudz vairâk un efektîvâk, nekâ individuâla palîdzîbas sniegðana...

Pârâk bieþi jâstâsta, kâpçc nevarçs atgriezties ìimenç... – Runâjot par psihologiem – viòiem vajadzçtu bût vairâk sagatavotiem darbam ar problçmìimençm; tur ir runa par saturu. Psihologi pamatâ risina individuâlas problçmas, ko visbieþâk klients pats piedâvâ (tâ sauktâ uz klientu centrçtâ terapija) – tas ir maigs sadarbîbas ceïð ar klientu, viòu respektçjot un cienot, taèu tas viss strâdâ vien tad, ja cilvçks pats vçrsies pçc palîdzîbas. Situâcijâ, kad no ìimenes izòemts bçrns, tâ patiesîbâ ir ìimenes katastrofa – tieði tâpçc visvairâk þçl bçrna, kam jâatgrieþas pie vecâkiem, kas pat nav aizdomâjuðies, ka paðiem bûtu kas jâdara... Tas ir traki un ðausmîgi! Ko darît psihologam? Vairâk strâdât ar ìimeni – pirmkârt, bieþâk nekâ reizi nedçïâ... – Bet kas par to maksâs? – To paðu rehabilitâcijas programmu dzîvesvietâ var padarît intensîvâku. – Tas jau no paðvaldîbas finansu iespçjâm atkarîgs. Ne velti radies teiciens: ”Bagâtajiem – psihologs, nabagajiem – mâcîtâjs...” Lûk, pieticîgâs iespçjas dvçselei!... – Ja cilvçks savu uzvedîbu var mainît caur ticîbu, lieliski! Taèu te atkal nonâkam pie tâ, cik gadîjumos cerçt uz panâkumiem? Pçc idejas, ja ir problçmas, ej un risini – pats maksâ par to! Ja sabiedrîba redz, ka bçrnam pie vecâkiem ir slikti, tad ir tikai loìiski, ka tiek meklçti cilvçki, kas par bçrnu rûpçsies labâk. Ievietoðana audþuìimenç pati par sevi nav nekas slikts – nav automâtiski traumçjoði. Bieþi vien tas tiek uztverts kâ bçrna atrauðana no vecâkiem, bet tâ tas nav: viòi var sazvanîties, doties ciemos un kontaktçties, tikai ar to starpîbu, ka bçrns atrodas normâlos sadzîves apstâkïos. Atkal varam paskatîties

– par ko îsti iestâjamies? Var jau èubinâties ar vecâkiem, gaidot, kad viòu personîba nobriedîs, bet ko bçrnam – tikmçr ciest?! Tad labâk uzreiz ielikt labâkos apstâkïos. Protams, rodas nâkamie jautâjumi – cik cilvçcîgi notiek izòemðana no ìimenes un tâdâ garâ, bet mçs centrâ pârâk bieþi sastopamies ar to, ka bçrniem jâstâsta, kâpçc viòi nevarçs atgriezties mâjâs... Nav vienas receptes, kâ strâdât ar bçrniem, – vienkârði jâbût godîgam. Bçrnam viss jâizstâsta, un tad arî viòð uzticas; viòð pieredz un pieòem, ka dzîves realitâte ir tâda, kâda tâ ir. – Ko iesâkat ar mazâkiem bçrniem? – Stâstâm. Ja bçrnam ir pavadonis – mamma, tad lielais darbs notiek ar mammu; ar bçrnu varbût satiekos daþas reizes, ja viòð ir droðs ar mani. Svarîga ir bçrna novçroðana – gan paðam, gan personâlam; ik nedçïu izvçrtçjam, kâ bçrns jûtas. No dabas cilvçkam ir ielikts, ka viòð spçj pielâgoties ïoti daþâdiem apstâkïiem. Tâ ir gan laime, gan posts vienlaicîgi. Posts tam, ka spçj adaptçties arî apstâkïiem, ko sabiedrîba neatbalsta – kur sit, kur nedod çst un kur auksts... Bet kâds ir risinâjums? – adaptçties vai aiziet bojâ... Un viennozîmîgi sava mamma un tçtis ir vismîïâkie par jebkuru citu. Tur nav pretrunas – tâ tas ir, un, ievietojot citâ ìimenç, tas jârespektç. No otras puses spçja adaptçties ir laime, jo bçrns vieglâk uztver pârvietoðanu Krîzes centrâ un citâ ìimenç. Ja pret viòu attiecas labi, cilvçciski un iejûtîgi, tad viòð saòem pozitîvu pieredzi un patiesîbâ – tâpçc vien to ir vçrts darît...

Problçma nevis sistçmâ, bet attiecîbâs – Es katru reizi, kad strâdâju, uzdodu sev ðo jautâjumu – kâ labâk palîdzçt bçrnam. Un – tâs nav lietas, ko iespçjams atrisinât tehnoloìiski.

Minētāju stūrītis

Krustvârdu mîkla – sastâdi pats

Iekavas Íimenes Lîmenis Strauts Talants Þargons 6 burti: Antena Atspîd Barþas Citâts Istaba Karogs Kazino

Liksta Sakost Satikt Stâsts Svârki Tikmçr Tracis 5 burti: Frotç Kuìis Rauda Takse Triks

Iepriekšējās mīklas atrisinājums

Sastâdîjis Aivars Levgovds

11 burti: Delikateses Paklausîgas

8 burti: Komentçt Kvartâls

Telefons Vilciens 7 burti:

Padomi – ar ðo cilvçku jâstrâdâ tâ un tâ, nedarbosies, jo attiecîbâs nostrâdâ kâdu netveramu apstâkïu summa, kas vai nu veido vai neveido uzticçðanos un sapratni. – Izklausâs pçc veiksmes spçles? – Îstenîbâ, jâ, jo ar tehnoloìijâm viegli manipulçt, bet lietâs, kas skar cilvçku attiecîbas, svarîga ir profesionalitâte – tieði ðajâ jomâ rodas visas tâs emocijas, kuru dçï arî notiek mûsu saruna. Problçma ir nevis sistçmâ, bet attiecîbâs! Nav pareizo vai nepareizo risinâjumu – ir vienîgi attiecîbas, kas vai nu apmierina un veido sapratni vai ne. – Bet kâpçc bût publiski par upuri ir apkaunojoði? Ja tas ir sabiedrîbas uzstâdîjums, tad pçc kâdâm vçrtîbâm dzîvojam? – Varmâcîbas detaïas konkrçtâ gadîjumâ nebûtu jâpublisko. Kas no tâ iegûs? Sabiedrîba papriecâsies par jaunâm ðausmâm? Ja mçríis ir palîdzçt, tad to var izdarît savâdâk. Pirmkârt, nav bçrna interesçs, ka viòð tiek pacelts uzmanîbas centrâ un vçlreiz iztirzâts. Tâ ir atkârtota varmâcîba. Psihoterapeita redzçjumâ tâ vienkârði ir iesaistîðanâs destruktîvâ cîòâ. Paraudzîsimies no cita skatu punkta – kâpçc mâtei jâcînâs ar sociâlo dienestu vai bâriòtiesu, vçrðoties pie avîzes? Ko jûs varat izdarît? Nokauninât atbildîgos dienestus? Vai tas reâli palîdzçs bçrnam? Problçma ir mâtes un bçrna attiecîbâs, bet pârçjiem tajâs jâiesaistâs, pasargâjot ðîs robeþas. Tas ir ïoti svarîgi. Tikai tâ iespçjama kâda uzticçðanâs un palîdzîba, ja ðîs robeþas ir pasargâtas. Ja tas tiek nests ârâ, kâda treðâ puse saliedçjas ar mammu, kura savu psihisko enerìiju velta cîòai ar kaut ko, un bçrns atkal paliek malâ... Tâ ir destruktîva rîcîba. Ja tieðâm gribi cînîties ar sociâlo dienestu un bâriòtiesu, ej un sûdzi tiesâ. Avîzes iesaistîðana ir emociju sekas.

–Avîzeneretikïûstparvidutâju daþâdâs konfliktsituâcijâs... – Runâjot par varmâcîbu, jâsaprot divas lietas. Viena prâtam – jâizskaidro valsts sistçmas pienâkumi un funkcijas; arî tas, ko nevar sagaidît no sociâlâ dienesta un bâriòtiesas. Otra emocijâm – par konkrçtu gadîjumu labâk runât abstrakti, no bçrna pozîcijas. Pastâstiet gadîjumu ”es” lîmenî. Stâsts par sajûtâm nerada iemeslus gâzt pa purnu. Problçma sistçmâ ir tâ, ka nav palîdzîbas gadîjuma vadîtâja – cilvçka, kas pârraudzîtu visu notiekoðo. Tâ ir reâla nepilnîba ðajâ starpinstitûciju palîdzîbas sistçmâ. Bûtîbâ cilvçks, vçrðoties pie avîzes, sagaida ðo pârrauga funkciju, kas sakoordinçs un palîdzçs... Tikai jautâjums – vai spçjat un vai esat ar mieru ðo darbu darît? *** Sâkot no pçrnâ gada oktobra, izskatîjâm èetrus bçrnu izòemðanas gadîjumus no ìimençm. Ðobrîd zinâm, kâ situâcija mainîjusies trijâs no tâm. Ìimenç, kur trîs bçrnus atòçma pçc sûdzîbas par patçva vardarbîbu, bçrni tâ arî nav atdoti. Pret patçvu ierosinâtâ kriminâllieta turpinâs (ekspertîze tikðot veikta martâ); ìimenç turpina uzturçties vecâkais un jaunâkais bçrns, bet mâte nâkammçnes gaida pieaugumu – sesto bçrniòu... Ìimenç, kur meita sûdzçjâs par patçva vardarbîbu, bçrni ìimenç atdoti un mâte pârcçlusies uz dzîvi pie savas mâtes; patçvs pârcçlies uz darbu Rîgâ – saimniecîba izirusi... Ìimenç, kur dçlu ievietoja Krîzes centrâ tâpçc, ka mâte laikus nenokârtoja mâjapmâcîbu, dçls ðogad pârvests mâjâs. Puisis mâcîðoties, kâ citi bçrni, un, ja kâdreiz no skolas nelabums uznâkðot, tad piecietîðot – ka tik no mâjas neved prom... Vents Dubrovskis


Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

Reklāma un sludinājumi

11


Ziņas

12

Otrdiena, 2011. gada 11. janvāris

aptauja Jûsuprât, kam bûtu jâuzòemas atskurbtuves izveide un uzturçðana – valsts policijai, slimnîcai vai paðvaldîbas policijai? vienîgâ tualete. Nu mums jâiet zem Ziemassvçtku eglîtes m..t...

Dainis (bezdarbnieks):

dzīvesziņa

Mçness dienu kalendârs 8. diena (jauns mçness Au­ na zîmç) – fenikss, lâdîte ar dârgakmeòiem; grçku noþçlas un piedoðanas diena; ieteicams attîrît organismu gan garîgi, gan fiziski; labi atzîties grçkos paðiem sev; jâpârdomâ dzîve; organismâ sâk darboties vissmalkâkâs ener­ ìijas; ieteicama attîrîðanâs ar uguni; labi pabadoties; labs laiks ceïojumiem, braucieniem, dzîvesvietas maiòai; ðajâ dienâ dzimuðie ir ar asu prâtu un lielâm zinâðanâm; sapòi var bût pravie­ tiski, var likt saprast patieso dzîves uzdevumu – no 11. janvâra 10.33 lîdz 12. janvâra 10.45.

9. diena (jauns/augoðs (13.33) mçness Auna zîmç) – sikspârnis – viena no cikla smagâkajâm dienâm; enerìçtika nelabvçlîgi ietekmç cilvçkus; iespçjamas bai­ les, vilðanâs, uztraukumi, rûpes un drûmas domas; daudz ilûziju un kârdinâjumu; nedrîkst strîdçties, uzspiest savu viedokli; nedrîkst slinkot; nelietot alkoholu, neçst sçnes; uzturâ ieteicamas zivis; ðajâ dienâ dzimuðajiem ir garð, bet raþens mûþs; ðîs mçness die­ nas sapòiem nevajag ticçt – tie var bût smagi, taèu nepiepildâs – no 12. janvâra 10.45 lîdz 13. janvâra 11.00.

– Atskurbtuvei ir jâbût. Domâju, ka tā jâizveido un jâuztur paðvaldîbai. Par uzturçðanos atskurbtuvç jâprasa samaksa. Ja tak ir nauda, par ko dzert, jâprotas arî maksât, vai ne? Un to nu vajadzçtu darît visiem zinâmu, ka par pa­ kalpojumu nâksies maksât un labu naudu. Tad arî sargâsies un nepiedzer­ sies tâ, ka nav pie jçgas. Kam nav, ko maksât, lai iet ielâs – sniegu ðíûrçt! Un, ja kâds guï sniegâ, laukâ, paðvaldîbas poli­ cistiem vajadzçtu lûkot, varbût cilvçks nemaz nav piedzçries. Varbût viòam slikti kïuvis.

Çriks (tukumnieks):

– Atskurbtuve nav vajadzîga. Lai municipâïi aizved mâjâs. Par ko viòi – paðvaldîbas po­ licisti – algu saòem? No mûsçjâs tak nodokïu naudas. Kad cilvçks pillâ, jâaizved mâjâs un jâpieprasa samaksa. A. tagad ar ko municipâïi nodarbojas? Kur tos na­ bagus, tos bomþus liek? Kur puiðeïus, kas au­ tobusu pieturâs stik­ lus ârâ sit? Vai viòiem – paðvaldîbniekiem – pa­ ðiem nav jâsçþ pieturâs un jâsargâ?! To tu ie­ raksti. Nobildç îstas bil­ des te, centrâ, kur bija

Vladislavs (atvaïinâjumâ atpûðas): Gatis Cîrulis (strâdâ par metinâtâju):

– It kâ jau vajadzîga. Domâju, ka paðvaldîbai tâ jâuztur. Jâiekârto, lai viss tur bûtu pçc notei­ kumiem. Domâju, ka par atskurbtuves pakalpo­ jumiem samaksu prasît nevajadzçtu. Paðu cilvçki vien ir. Domâju, ka pað­ valdîbas policijai visu lai­ ku jâbût uz «strîpas», lai tâdi iedzçruði uz ielas ne­ maz neparâdâs.

– Atskurbtuvei ir jâbût. Paðvaldîbai jâuztur. Ja iespçjams, samaksa par pakalpojumu jâmaksâ. Ja nav, tad nav. Ko tur prasît, tiesâties. Paðu cilvçki vien ir. Daudzi no bezdarbîbas dzer­ stâs. Darbu lai gâdâ un strikti skatâs, ka visi strâdâ. Tad arî dzçrâju nebûs. Tos, kuri jau lîdz kliòíim, aiz þoga kâ padomju laikâ Olainç, varbût kur citur, un miers mâjâs.

Jânis Vîtols

Notikums

Inese Beigate

Pagâjuðajâ sestdienâ Durbes pilî muzicçja vijolniece Aija Rçíe – profesora Benziona Ðamira vijoles klases studente Roterdamas (Nîderlande) konservatorijâ. Taèu pirmos soïus vijoïspçles mâkâ Aija spçrusi Tukuma Mûzikas skolâ skolotâjas Daces Ðplîtes-Lisovas vadîbâ. Pçc tam mâcîjusies Emîla Dârziòa mûzikas vidusskolâ pie profesora Andra Baumaòa, kâ arî papildinâjusies pie slaveniem pedagogiem Itâlijâ, Krievijâ, Ukrainâ, Horvâtijâ. Aija ir iemîlçjusies savâ vijolç. Domâjams, no pirmâ acu skata, kad abas pirms pieciem gadiem Itâlijâ satikuðâs. Aijas vijole dzimu­ si 1927. gadâ Turînas meistara Eva­ sio Emilio Guerras namâ. Kâ tipis­ ka itâliete tâ ir ar raksturu – lepna un nepakïâvîga, tâpçc iesâkumâ

Aijas jûtâm nav atbildçjusi. Tikai katru dienu vismaz stundas èetras mâcîta un mîïota, labâ muzikâlâ sabiedrîbâ vesta un priekðâ stâdîta, nu beidzot, jûtot saimnieces pirk­ stu pieskârienus, ierunâjas arvien valdzinoðâkâ balsî. No ârienes Aija ir gaiða, labestîga un piemîlîga jauna dâma, jaukâm smaida bedrîtçm vaigos. Un bezgala romantiska. Ðíiet, viòai lirisko Kamillu SenSansu vai par „vijoles Ðopçnu” dçvçto romantisko Henriku Veòavski vien spçlçt. Bet nekâ – Aijai tîk lielie mûzikas diþgari. Un viòâ paðâ mâjo milzu gribasspçks un mçrítiecîba. Sestdienas muzikâlo pçcpus­ dienu mâksliniece atklâj ar Johana Sebastiana Baha «Koncertu divâm vijolçm», otrâs vijoles partiju uz­ ticot Dacei Ðplîtei-Lisovai. Aija ir studçjusi baroka laika vijoïspçles stilu un zina, kâ Bahs spçlçjams – skaòdarba skançjums ir cçli atturîgs un spçlçtâju emocijas apvaldîtas. Seko varenâ Ludviga van Bçthovena «Re maþora Sonâte»,

kur vijolei ïauta vaïa gan dusmo­ ties, gan raudât un smiet. Pçc tâdas kârtîgas izlâdçðanâs abas – vijol­ niece un vijole – izskatâs gan ne­ daudz piekusuðas un slauka svied­ rus, bet ar sevi apmierinâtas. Un tad nâk liegi melodiskais Pçteris Èaikovskis. Tâ teikt – muzikâlai atelpai, lai Johannesa Brâmsa «Skerco» kaislîbas uzvirmotu ar jau­ nu sparu. Publika neskopojas ar aplausiem, un Aija neliedz spçles prieku baudît vçlreiz. Aijas Rçíes muzikâlajai domu gaitai vçrîgi seko koncertmeistares Mârîte un Agnese Folkbergas, un klavieru taustiòos izskan viòu vie­ doklis un atbalsts. Mârîte ir kon­ certmeistare ar pieredzi, smalku mûzikas izjûtu un filigrânu piesi­ tienu. Savukârt Agnese ir topoða mâksliniece – Emîla Dârziòa mû­ zikas vidusskolas 3. kursa pianis­ te ar pârmantotu muzikalitâti un daudzsoloðu nâkotni. Klausîtâju rindâs ir Aijas vis­tu­ vâkie – ìimene, radi, draugi, arî kâdreizçjie skolotâji, klases bied­ ri un visi tie, kuru interese par Ai­

FOTO - Raimonds Rēķis

Iemîlçjusies vijolç

ju, vijoli un mûziku bijusi lielâka par nepatiku sniegoti lietainajâ pçcpusdienâ atstât mâjas omulîbu. Durbes pils, jâteic, ir îsteni pie­ mçrota kamermuzicçðanai. Tieði

tâda gaisotne varçja valdît arî 19. gadsimtâ iecienîtajâs mâjas muzicçðanas reizçs. Ðoreiz pietrûka vien pakalpîga sulaiòa ar smalka vîna glâzçm...

2011. gada 11. janvāris  

Neatkarīgās Tukuma Ziņas

Advertisement