Page 1

Laikraksts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

www.ntz.lv

Pareizticîgie, Kristus ir dzimis! Priecîgus Ziemassvçtkus!

Redakcijas sleja Lai sniegs mûs vieno!

FOTO - Jânis Vîtols

Agita Puíîte

Ir piektdienas rîts, un aiz loga palçnâm atkal snieg. Tikai vietu­ mis vçjð nopûð no jumtiem sniegu kâ lielu mâkoni un izsçj uz ielâm un ietvçm. Ziema. Skan gluþi kâ pasakâ, vai ne? Tikai îstenîba gan ir daudz skarbâka... Lai arî sniegs Latvijai nav ne­ ierasta dabas parâdîba, ðoziem tas prasa vairâk enerìijas, pacie­ tîbas, spçka un daudz citu cilvçcisko îpaðîbu nekâ citus ga­ dus. Patiesîbâ ðis laiks prasa arî vairâk lîdzcietîbas, jo ik mîïu brîdi kâds var bût nelaimç un izmisumâ nonâcis. Uz ðâdâm pârdomâm vedinâja vçrâ òemamâ putenî uz klaja lauka tikai divâs baikas jakâs tçrpts puika. Uz mutes kri­ tis ðis nebija – stâstîja, ka pufaiku un droði vien arî cepuri un cim­ dus aizmirsis uzvilkt. Lai gan ðo gâjçju laimîgi nogâdâjâm mâjâs, joprojâm gluþi vai acu priekðâ re­ dzu viòa nosaluðâs rokas un degu­ nu; tâdos brîþos domas piespçlç vissliktâkos variantus un, kas zi­ na, kâdi gadîjumi, kâdas situâcijas atgadâs... Tik bieþi taèu jâbrien ki­ lometri lîdz skolçnu vai pasaþieru autobusam, kurð sazin vai vispâr atnâks... Ir silti un labi, ja lielâ vçjâ un bargâ salâ varam bût mâjîgâ istabâ, bet allaþ der padomât, ka ne vi­ siem tâ veicies. Un ka mûsu rokâs ir kâdam ðo veiksmi – varbût ti­ kai uz mirkli – radît. Kâ teica kâda mûsu laikraksta lasîtâja, aukstâ laikâ ïaudîm klâjas daudz grûtâk. Nu varbût tieði tâpçc cilvçki aicinâmi sirdis atvçrt plaðâk un acis padarît redzîgâkas uz itin visu. Un tad arî jûs noteikti pamanîsiet kâdu nosaluðu skolasbçrnu mçrojam ceïu no skolas, uzzinâsiet par kaimiòu, kam kupenas liedz aizkïût pçc maizes, sveðinieku, kas kâdas sliktas atkarîbas vai varbût nespçka mâkts saïimis turpat, durvju priekðâ, un palîdzçsiet... Bet varbût, ja nâkas tîrît savu pa­ galmu vai ietves daïu, vai lâstekas no jumta, var izlîdzçt arî sirmajam kaimiòam vai kaimiòienei turpat, viòpus ielai... Un, galvenais, nesûkstîties, ja kâdam gadîjies iespolçt kupenâ un tamdçï citiem nâkas pagaidît. Lielâ sniegâ tâ gadâs!

Nr. 3 (1564) – Ls 0.40 ISSN 1407-8252

Jânis Vîtols

Arî Tukuma Sv. Nikolaja pareizticîgo baznîcas draudze ðodien svin otros Ziemassvçtkus. Ziemassvçtku vakarâ, vakar – Pirmo Ziemassvçtku dienâ – Dievnams bija ïauþu piepildîts. Viòu vidû daudz jaunu cilvçka bçrnu. Arî ðodien – Otrajos Ziemassvçtkos bûs tâpat. Pareizticîgo dievnamâ svçtkos, arî iknedçïas dievkalpojumos ir

silti un mîïi. Mîïumu rada sveèu liesmas. Arî ïaudis, kopus stâvot, te viens otram ir tuvâk, arî sirdîs tuvâki. Baznîcçnu vidû arî daudz latvieðu tautîbas ïauþu. Turklât viòi kïûst aizvien gados jaunâki. Genâdijs Rjazancevs ar lepnumu stâstîja, ka jaunie cilvçki viòam lîdzâs ir dçls ar mazmeitu no Pçterburgas. Daudzi te, baznîcâ, visu dievvârdu laiku neuzkavçjâs. Noliek svecîtes, aizlûdz un do­ das savâs dienas gaitâs. Arî vakar, 7. janvârî, Pirmajos Ziemassvçtkos tâ bija. Darba diena taèu... Draudzç ir ap 100 pastâvîgo

Ðodien jâbrauc uz Tukuma lidlauku Ðodien, 8. janvârî, 12.00 no laukuma pie Tukuma novada domes çkas, Talsu ielâ 4, aties autobuss uz Tukuma lidlauku. Visiem interesentiem bûs iespçja ne vien apskatît Tukuma lidlauku, bet arî uzdot jautâjumus par tâlâko lidlauka attîstîbu. Brauciens – bez maksas.

locekïu, bet vakar pâris stundu laikâ te pabija divi lîdz trîs simti ïauþu. Svçtkos kalpoja virspries­ teris tçvs Joans. Aizlûdza par visiem. Priecâjâs, ka ðajâ dienâ pasaulç nâcis Kungs – Jçzus Kris­ tus. Bçrni, pieauguðie saòçma Svçto vakarçdienu. Bçrni cienâjâs ar konfektçm, augïiem. Tçvs Jo­ ans klâtesoðajiem nolasîja Rîgas un visas Latvijas metropolîta, arhibîskapa Aleksandra apsvei­ kumu pareizticîgajiem Latvijas iedzîvotâjiem. Tçvs Joans piebilda: “Es vis­ pirms gribçtu svçtkos apsveikt

Tukuma iedzîvotâjus. Ðeit kal­ poju jau 12. gadu. Tieði Tukumâ esmu nonâcis pie Dieva. Pa ðiem gadiem esmu pareizticîbâ kristîjis, stiprinâjis daudzus latvieðus, krie­ vus, citu tautîbu pârstâvjus. Vçlos sveikt no visas sirds tukumniekus Kristus dzimðanas svçtkos. Kungs ðajâ laikâ ir nâcis pasaulç, lai mûs aplaimotu ar savu mîlestîbu. Vçlu, lai Viòð pieskartos katrai mûsu sir­ dij, arî mançjai, manas ìimenes locekïu sirdîs ienesot mîlestîbu pret saviem lîdzcilvçkiem, lai arī kâdas ticîbas, tautîbas, rases viòi bûtu!”


Ziņas

2

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

Mūsu pastā Tukuma novada Domei, SIA «Tukums Airport», laikrakstu «Neatkarîgâs Tukuma Ziòas» un «Tukuma Ziòotâjs» redakcijâm

IESNIEGUMS

Par Tukuma lidlauka pârveidoðanas par starptautisku komerciâlu lidostu pienâcîgu se­ ku apsvçrðanu un nepiecieðamo izvçrtçjumu veikðanu Tukumâ, 2010. gada 22. decembrî gi!

Ï. Cien. dâmas un A. God. kun-

Esam informçti par to, ka Tukuma novada Dome lems jautâjumu par to, vai atïaut Tukuma lidlauka pârveidoðanu par starptautisku komerciâlu lidostu tikai pçc attiecîgas sabiedriskâs apsprieðanas sarîkoðanas (saskaòâ ar informâciju, kas 20.12.2010. publicçta Tukuma novada Domes mâjas lapâ – «Par Tu­ kuma lidlauka attîstîbas mçríiem»). Lai, starp citu, Tukuma pilsçtas iedzîvotâji un Tukuma novada Domes deputâti varçtu pienâcîgi izvçrtçt ðâdas pârveidoðanas sekas uz Tukuma pilsçtu un tukumniekiem un ðai sakarâ pieòemtu pamatotu lçmumu, lûdzam Tukuma novada Domi un SIA «Tukums Airport» lîdz augstâkminçtâs sabiedriskâs apsprieðanas sarîkoðanai pasûtît un saòemt valsts sertificçtu neatkarîgu ekspertu veiktu pienâcîgu Tukuma lidlauka pârveidoðanas par starptautisku komerciâlu lidostu: – ietekmes uz vidi Tukuma pilsçtâ izvçrtçjumu, tai skaitâ paaugstinâtas bîstamîbas kravu un iespçjamu aviokatastrofu gadîjumâ; – ietekmes uz Tukuma pilsçtas iedzîvotâju veselîbu izvçrtçjumu, tai skaitâ paaugstinâtas bîstamîbas kravu un iespçjamu aviokatastrofu gadîjumâ, starp citu, ievçrojot Pasaules Veselîbas organizâcijas vadlîniju aizsardzîbai pret vides (sadzîves) troksni noteikumus (pieejams Latvijas Republikas Veselîbas inspekcijas mâjas lapâ: http://www.vi.gov. lv/?sadala=517); – ietekmes uz Tukuma pilsçtâ esoðo nekustamo îpaðumu vçrtîbu izvçrtçjumu.

Nepiecieðamîbas gadîjumâ uzlikt par pienâkumu SIA «Tukums Airport» segt visas raduðâs izmaksas. Par cik sen jau vairs nedzîvojam Padomju Savienîbâ, bet gan Eiropas Savienîbâ, kur prioritâte ir cilvçks veselîgâ un droðâ vidç, lûdzam minçtos izvçrtçjumus veikt neatkarîgi un objektîvi, tai skaitâ bez atsaucçm uz un salîdzinâjumiem ar Padomju laikiem un Padomju karaspçka lidmaðînu savulaik Tukuma pilsçtâ radîto troksni un piesâròojumu, kas acîmredzamu iemeslu dçï nevar kalpot ne par kâdu mçrauklu ðodienas diskusijâ par Tukuma lidlauka darbîbu. Lûdzam visu izvçrtçjumu rezul­ tâtus darît pieejamus Tukuma pilsçtas iedzîvotâjiem un Tukuma novada Domes deputâtiem ne vçlâk kâ minçtâs sabiedriskâs apsprieðanas laikâ. Tâpat lûdzam Tukuma novada Domi un SIA «Tukums Airport» rakstiski darît mums zinâmus tos tiesîbu aktus (Ministru kabineta noteikumus vai lçmumus, Civilâs aviâcijas aìentûras lçmumus utt.) vai politikas dokumentus, kas nosaka, ka Tukuma lidlauka pârveidoðana par starptautisku komerciâlu lidostu ir vçlama un pamatota, kâ arî, ka Tukuma lidlauks ir atzîts par „starptautisko lidlauku programmâ iekïautu stratçìisku transporta vienîbu,” kâ to 2010. gada 17. decembra sanâksmes laikâ apgalvoja SIA «Tukums Airport» pârstâvji (Skat. «Neatkarîgâs Tukuma Ziòas», 18.12.2010., 3 .lpp.). Lûdzam Tukuma novada Domi un SIA «Tukums Airport» rakstiski paskaidrot, kâdçï un ar kâdâm tiesîbâm SIA «Tukums Airport» veido tâlejoðus plânus par Tukuma lidlauka pârveidoðanu par starptautisku komerciâlu lidostu ar 3000 reisiem, 500 000 pasaþieriem un 15 000 t kravu gadâ (Skat. ««Tu­ kums Airport» nâkamo divu gadu laikâ plâno apkalpot lîdz 500 000 pasaþieru»// LETA, 26.07.2010.), veic Tukuma lidlauka attiecîgu aprîkoðanu un pasaþieru terminâla bûvniecîbu, lûdz atïauju valsts robeþas ðíçrsoðanas vietas izveidei Tukuma lidlaukâ, izdara attiecîgus publiskus paziòojumus, tai skaitâ par to, ka Tukuma lidlauks it kâ esot

Atsâks darbu zupas virtuve

Sestdien un svçtdien atsâks darbu Haleva fonda organizçtâ zupas virtuve Brîvîbas laukumâ 4 (kâdreizçjâ universâlveikala otrajâ stâvâ). Kâ redakciju informçja zupas virtuves organizatore Dzintra Ivanèika, 8. janvârî zupu dalîs 13.00, bet 9. janvârî – 15.00.

apstiprinâts par lidostas «Rîga» rezerves lidlauku, uzsâk Tukuma lidlauka sertifikâcijas procesu, kâ arî izdara spiedienu uz Tukuma novada Domi, lai steigâ saòemtu tâs saskaòojumu starptautiskas komerciâlas lidostas ierîkoðanai (Skat. «Neatkarîgâs Tukuma Ziòas», 21.12.2010., 4. lpp.), pilnîbâ ignorçjot Tukuma pilsçtas Domes 22.02.2007. un 28.08.2008. lçmumos Tukuma pilsçtas iedzîvotâju interesçs noteiktos ierobeþojumus Tukuma lidlauka ekspluatâcijai (atïauta vienîgi nekomerciâla mazâ aviâcija dienas laikâ) un tâdçjâdi klaji nerçíinoties ar Tukuma iedzîvotâju interesçm un tiesîbâm dzîvot nepiesâròotâ un droðâ vidç, kâ arî Latvijas Republikas Satversmç garantçtajâm tiesîbâm uz îpaðuma neaizskaramîbu. Visbeidzot ievçrojot publiski iz­ ska­nçjuðo informâciju par to, ka pastâv aizdomas, ka caur Tukuma lidlauku plânots pârvadât bîstamos atkritumus un to, ka Tukuma novada Dome nespçj sniegt konkrçtas atbildes ðai sakarâ (Skat. «Neatkarîgâs Tukuma Ziòas», 21.12.2010., 4. lpp.), lûdzam SIA «Tukums Airport» rakstiski paskaidrot, vai starptautiskas komerciâlas lidostas ierîkoðanas gadîjumâ caur Tukuma lidlauku tiks pârvadâti bîstamie atkritumi. Seko 15 iedzîvotâju paraksti

Par Tukuma lidlauku

– Tukumâ dzîvoju nesen, tâpçc nezinu visu vçsturi par Tukuma lid­ lauku, bet, tâ kâ domâju te dzîvot arî turpmâk, mani interesç gan lidlauka, gan pilsçtas nâkotne. Tâpçc vçlos iz­ teikt savu viedokli par ðo – citâ novadâ esoðu, bet Tukuma pilsçtu ietekmçjoðo – teritoriju. Vispirms par sabiedrisko apsprie­ ðanu. Bûvniecîbu reglamentçjoðos do­kumentos pateikts, kad jârîko sa­ biedriskâ apsprieðana un ka to var pie­­prasît arî bûvvalde, bet neviens LR normatîvais dokuments neno­ saka, kâ sabiedrisko apsprieðanu rezultâti jâvçrtç. Vienkârði runâjot, tâ ir sabiedriskâs domas aptauja, un viss. (Atcerçsimies protestus pret Audriòu lokatoru.) Diemþçl LR likumi neparedz ðâdu jautâjumu apsprieðanai rîkot re­ ferendumam lîdzîgu lemttiesîgu ap­

tauju. Ar to nevçlos teikt, ka sabiedriskâ doma nav jâòem vçrâ. Tieði otrâdi. LR likumi vietçjai varai ir devuði tiesîbas izlemt ðâdus jautâjumus, respektçjot sabiedrîbas viedokli, iepriekð infor­ mçjot sabiedrîbu par konkrçto pro­ jektu, tâ ietekmi uz iedzîvotâjiem, vi­ di un ekonomiku. Ja tâ nespçj to kvalitatîvi izdarît, nekâda sabiedriskâ apsprieðana nelîdzçs... Ðobrîd secinu, ka lîdz ðim ar Tukuma lidlauku viss noticis it kâ pats no sevis un ar varasvîru atbalstu. Ne îpaði nopietni izklausâs paðvaldîbas vadîtâja J. Ðulca teiktais, ka toreiz jau nezinâja, ka tas bûs nopietni... Piedodiet, tas nav domes priekðsçdçtâja cienîgi – vispirms kaut ko atïaut, bet vçlâk taisnoties, ka mçs ne­ ko nezinâjâm, tikai cerçjâm, ka nekas nesanâks. Ar ðâdiem projektiem nejoko – tie vai nu ir, vai nav. Ja sâkumâ kaut kas nebija skaidrs, tas bija jânoskaidro un jâizvçrtç lidlauka attîstîbas virzieni pilnîbâ. No avîzes rakstîtâ noprotams, ka domes amatpersonas ðobrîd neko vairâk nezina vai arî nesaka, ir tikai puspatiesîbas un lozungs: “Jûs te neko nesaprotat un kavçjat attîstîbu...” Bet ja jûs domç zinât ko vairâk, tad informçjiet un analizçjiet notikumus visos publiski pieejamajos veidos. Piekrîtu, ka îsti nav saprotama Tukuma paðvaldîbas lielâ ieinteresçtîba ðajâ lietâ, bet tanî pat laikâ Engures novada paðvaldîba vispâr tajâ nepiedalâs. Manuprât, ðajâ jautâjumâ paðvaldîbâm sen bija jâvienojas par vie­ notu politiku un rîcîbu. Diezgan smieklîgas tâs runas, ka te pârvadâs bîstamos atkritumus un atmazgâs netîro naudu; to visu var izdarît arî klusâ un mierîgâ lidlaukâ, ar autobusu, pa dzelzceïu, dienas laikâ utt. Tukumnieki, priecâsimies, ka ðo lidlauku nav noskatîjusi kâda sabiedrotâ valsts vai NATO! Viòi ar mums pat nerunâtu. Atcerçsimies pasâkumu pirms daþiem mçneðiem netâlu no Kolkas, kad protestçtâjus pret kâpu bojâðanu vienkârði patrie­ ca, bet þurnâlisti klusç vçl ðobrîd. Ja runâ par troksni, tad steidzami jânolîdzina dzelzceïð, jo kravas vilcie­ nu dârdoòu dzirdu katru dienu un nakti, bet par bîstamîbu, aizdegoties degvielas vilciena sastâvam, pat negri­ bas domât... Nenoliedzami, ka lidlauka tuvumâ un zem lidojuma marðruta esoðajiem nekustamiem îpaðumiem samazinâs

tirgus vçrtîba. Kâpçc paðvaldîba nepa­ saka, ka tas tiks òemts vçrâ, aprçíinot nekustamâ îpaðuma nodokli? Ðis ir lielâkais ekonomiskais mînuss. «NTZ» tika minçts, ka teritorijas attîstîbas projektâ noteikti ierobeþojumi. Kâdi tie ir? Vai tajâ ir lidlauks ar visâm apgrûtinâtâm zonâm? Kas ðajâs zonâs ir atïauts zemes îpaðniekiem? Kâdam liksies muïíîgi, bet mani visvairâk uz­ trauc, kâ lidmaðînas ietekmçs Engures ezera putnu dzîvi un, protams, dabu kopumâ. Nevajadzçtu uztraukties, ka lidma­ ðînas regulâri kritîs mûsu dârzos. Dau­ dzas privâtmâjas tika celtas lidlau­ ka tuvumâ jau tad, kad to izmantoja PSRS kara aviâcija un droðîba nebija pirmajâ vietâ. Bet no mazo lidmaðînu kriðanas neizvairîsimies, lîdz vadît lidmaðînas aizliegs tiem, kas par to spçj tikai samaksât, bet ne iemâcîties lidot. Ja lidlauks uzsâks darbu, ne­kâds ekonomikas sprâdziens Tuku­mâ neno­ tiks, bet kâds labums ap­kârtçjiem bûs – gan lidostas teh­niskajâ apkalpoðanâ, gan servisa nodroðinâðanâ lidostas klientiem (çdinâðana, viesnîcas, sa­ tiksme). Nedomâju, ka ðie darbinieki tiks vesti no tâluma, ja vietçjie cilvçki bûs ar atbilstoðu tehnisko kvalifikâciju un spçs sniegt kvalitatîvus servisa pa­ kalpojumus. Bet, lai kâds gribçtu apskatît Tukumu un tâ apkârtni, maz­ liet paðiem jâpacenðas, jo tikai mazâkâ daïa ârvalstu tûristu Latvijâ ierodas skatîties vçsturisko çku fasâdes. Vai­ rums vçlas atpûtu un izklaidi, tâpçc neraudâsim, ka tûristus aizved uz ci­ turieni, – paði vedîsim viòus pie sevis. *** Tagad par pozitîvo. Ja taisnîba, ka Tukuma lidlauka galvenais klients bûs «Ryanair», uzreiz esmu “par”. Regulâri izmantoju ðî uzòçmuma pakalpoju­ mus un esmu apmierinâts. Droði vien ne tikai es, jo lidmaðînas vienmçr ir piepildîtas lçto biïeðu dçï. Lûdzu manu viedokli ieskaitît sabiedriskajâ aptaujâ. Esmu par Tuku­ ma lidlauka izmantoðanu pasaþieru lidojumiem laikâ no 7.00 lîdz 21.00, izòemot ârkârtas gadîjumus. Bet vi­ siem protestçtâjiem iesaku laikus uz­ dot lietiðíus jautâjumus paðvaldîbai, lai tikðanâs reizç nesanâk tukða klaigâðana.

ðíûnîða pazudusi malka; ierosinâts kriminâlprocess. 6. janvārī 7.55 Engures novada Smârdes pagastâ, Rîgas-Ventspils ceïa 53. km, kâds 1949. dzimis vîrietis ar automaðînu MERCEDES BENZ C200 krustojumâ izraisîjis sadursmi ar automaðînu AUDI A6, kas brauca pa galveno ceïu. 22.05 Tukumâ, dzelzceïa stacijâ «Tukums I», kâdam iereibuðam 1986. gadâ dzimuðam vîrietim pagaidâm nenoskaidrota per-

sona iedûrusi vçderâ; uzsâkts kriminâlprocess. 7. janvārī 9.00 Tukuma novadâ uz RîgasVentspils ceïa sasituðâs divas automaðînas – TOYOTA COROLLA un CHRUSLER VOYAGER. Cietuðo nav.

Agris Skuja

Melnā hronika

Laikâ no 5. lîdz 7. decembrim Tukuma policijas iecirknî reìistrçti 13 notikumi un noformçti 16 administratîvo pârkâpumu protokoli; reìistrçti 3 ceïu transporta negadîjumi bez cietuðajiem. 2. janvārī 13.00 Kandavas novada Zemîtes pagastâ no gaisvadu lînijas demontçti vadi 165 m garumâ. Nodarîts zaudçjums Ls 577,40 vçrtîbâ. Uzsâkts kriminâlprocess. 5. janvārī 7.10 Tukumâ, Melnezera ielâ, patruïdienestam apturot automaðînu CHEVROLET AVEO, tâs vadîtâjs – 1985. gadâ dzimis vîrietis – nevarçja uzrâdît autovadîtâja apliecîbu... 7.10 Tukumâ kâda 1981. gadâ dzimusi sieviete ar automaðînu MAZDA-323, izbraucot no veikala «K-Rauta» stâvlaukuma uz Tulpju ielu, izraisîjusi sadursmi ar garâmbraucoðo automaðînu MERCEDES BENZ E320, kam bija braukðanas priekðroka. 15.00 Tukumâ, Annas ielâ, no

Ziòas sniedza Valsts policijas Zemgales reìiona pârvaldes priekðnieka palîdze Ieva Sietniece; apdarinâja Vents Dubrovskis

Brîvîbas laukums 10, Tukums, LV - 3101; Tâlr. : 63125216

www.ntz.lv

Fakss : 63125022 Mob. : 28338989, 28444558 E-pasts: ntz@ntz.lv

Galvenâ redaktore Ivonna Plaude. Iznâk otrdienâs, ceturtdienâs un sestdienâs. Metiens 6920 eks. Izdevçjs SIA «Novadu Ziòas». Abonçðanas indekss 3069. Masu informâcijas reìistrâcijas apl. #000702425. Darba laiks no 8.00 lîdz 18.00, sestdienâs no 9.00 lîdz 14.00. Pârpublicçðana, bez redakcijas rakstiskas atïaujas, aizliegta. Par sludinâjumu un reklâmu saturu atbild iesniedzçjs. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli. Iesniegtos manuskriptus nerecenzç un atpakaï neizsniedz. Honorârus par iepriekðçjo mçnesi var saòemt pirmdienâs, ceturtdienâs. Iespiests tipogrâfijâ «Mûkusala», Rîgâ, Mûkusalas ielâ 41.


Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

3

Agita Puķīte

Ceturtdien, 6. janvârî, jaunâ gada pirmajâ mâcîbu dienâ, Dþûkstes pamatskolas skolçni un skolotâji svinçja sporta halles atklâðanas svçtkus. Lai îstenotos 2007. gadâ tobrîd vçl Dþûkstes pagastu deputâtu pieòemtais lçmums, pagâjuði trîs gadi, bet, kopð radusies pati ideja – visi pieci. Skolas piebûves bûvniecîbâ ieguldîti pavisam Ls 430 538 (apvienoðanâs dotâcija Ls 200 000, kredîts Ls 194 538, LAD avanss Ls 21 000 un paðvaldîbas finansçjums ìeneratoram – Ls 15 000). Lai arî sâkotnçji skolas kolektîvs cerçjis, ka jauno zâli varçs izmantot jau no mâcîbu gada sâkuma, taèu daþâdu kavçjumu dçï çkas nodoðanas termiòð arvien ticis pârcelts. To, ka objekta tapðana bijusi smaga, atzina arî bûvnieku pârstâvis, SIA «LEC» valdes priekðsçdçtâjs Didzis Vîtols, tomçr nu sapnis piepildîjies. Viòð aicinâja regulâri tîrît çkas jumtu, zâli saudzçt un vçlçja, lai tâ bûtu aizòemta no rîta lîdz vakaram. Lielâkais prieks par to, ka projekts

noslçdzies, protams, bija skolas direktorei Dacei Polei un sporta skolotâjam Pçterim Zîriòam, kurð nepieminçja sareþìîjumus, bet teica îsi: “Labs ir tas, kas labi beidzies.” Viòð skolâ strâdâ jau 35 gadus, un, gadiem kopâ ar bçrniem staigâjot no skolas uz zâli centrâ, cerçjis, ka reiz varçs sportot uz vietas. Nu cerîbas piepildîjuðâs – skolai ir çrta un plaða sporta zâle ar standartiem atbilstoðu basketbola laukumu, vingroðanas sienu, volejbola tîklu, kâ arî papildu telpâm galda spçlçm un citâm nodarbîbâm. Savus sveicienus sporta zâlei izteica katras klases skolçni gan ar daþâdiem vingrojumiem, gan skaitâmpantiem un plakâtiem, taèu visu bçrnu apòemðanos kârtîgi sportot izteica 4. klase ar vârdiem: “Lai mums laime, lai mums prieks, lai mums sportâ desmitnieks!” Jâpiebilst, ka pçc stundu saraksta tieði viòi bija pirmie, kas piektdienas rîtâ sportoja jaunajâ zâlç. Tiesa gan, tâ kâ dâvanâs skola saòçma lielâkoties bumbas, uzreiz tika iemçìinâti gan mazie, gan lielie grozi. Jâteic, ðoreiz veiksme bija mazo grozu pusç, taèu, lai kârtîgi uztrençtos, visiem laika diezgan.

FOTO - Agris Jansons

Lai sportâ desmitnieks!

Dþûkstes sporta zâle ir tik liela, ka noderçs gan kârtîgiem basketbola, gan vieglatlçtikas maèiem

Jûs jautâjât

– Daudzâs Latvijas skolâs mâcîbas sâksies tikai nâkamajâ pirmdienâ, tostarp arî mûsu Tu­ kuma 3. pamatskolâ. Gribçtu noskaidrot, kâpçc visa novada mçrogâ netika pieòemts lçmums mâcîbas pârcelt uz nâkamo pirmdienu? Tas bûtu derçjis arî Zemgales vidusskolai, kur ðajâs dienâs ir daudz darba, kâ arî citâm skolâm, kurâs, cik zi­ nu, ceturtdien bija labi ja puse skolçnu. Var jau domç neòemt vçrâ, ka bçrni aizbraukuði cie­ mos pie vecâkiem, kas strâdâ ârzemçs, bet mçs zinâm, ka tâ ir. Tâpat zinâm, cik svarîgi ðai laikâ skolâm naudu taupît, bet ðî divu dienu darba nedçïa noteik­ ti neradîja nekâdu ietaupîjumu jau tâ trûcîgajâ – ja var ticçt pre­ sei – domes budþetâ. Gribçtos zinât, vai novadâ kâds kaut ko arî vçrtç, ar savu galvu domâ vai tikai akli pilda valdîbas no­ teikumus? Redakcija: Tukuma novada Izglîtîbas pârvaldes vadîtâja Velta Lekse apstiprinâja, ka patieðâm Tukuma 3. vidusskolai ar rîkojumu atïauts mâcîbas sâkt pirmdien, 10. janvârî, un tas darîts, jo ðonedçï pareizticîgie svin Ziemassvçtkus. Taèu visas pârçjâs skolas sâkuðas darbu normatîvajos aktos paredzçtajâ kârtîbâ un nav arî lûguðas pagarinâjumu. To nebija lûgusi arî Zemgales vidusskola, kurai bijuðas pilnas tiesîbas to darît. Tâ kâ Tukuma novadâ nav bijis ârkârtas stâvokïa, nav bijis iemesla mâcîbas pârcelt. V. Lekse gan atzina – visiem lasîtâja izteikumiem var piekrist – tajos neesot nekâ aègârna vai aplama. Ja Tukuma novadâ bûtu izveidojusies ârkârtas situâcija, mâcîbu sâkums noteikti tiktu pârcelts.

Kurð salika ceïa zîmes tik aplamâs vietâs? – Piektdien no rîta mûs pârsteidza Brîvîbas laukumâ izvietotâs ceïa zîmes, kuru dçï no laukuma puses lîdz Upîðu skolai pa Harmonijas ielu vairs aizbraukt nevarçja. Tâ nu Brîvîbas laukumâ iz­ veidojâs sastrçgums, ku­ ru neviens neregulçja. Kâ vçlâk nopratâm, aizlieguma zîmes izliktas tâpçc, ka Tu­ kuma kultûras namam tîrîja jumtu. Viss ir skaidrs un sa­ protams, ðis darbs arî bi­ ja jâizdara, tikai kâpçc ielu vajadzçja aizslçgt tieði tajâ brîdī, kad vecâki veda bçrnus uz skolu? Varçja taèu to darît vismaz mirkli pçc 8.00, kad sâkâs stundas, jo âtrâk jau arî strâdât uz jumta nesâka. Otrkârt, varçja brîdinâjuma zîmi uzlikt ielas sâkumâ, vietâ, kur tâ nogrieþas no Sporta ielas, tad uz Brîvîbas laukumu nogriezties nevarçtu un sastrçguma nebûtu. Kâpçc gan paðvaldîbas policija, kas veidota, jâdomâ, lai palîdzçtu iedzîvotâjiem, nevar beidzot sâkt darît to, ko no tâs gaida, piemçram, regulçt satiksmi? Vai tieðâm viòi prot cilvçkus tikai sodît?! Redakcija: Tukuma novadâ paðvaldîbas policijas priekðnieks Armands Hohfelds skaidroja, ka visas zîmes uz laiku, kamçr tîrîja kultûras nama jumtu, izlika paðvaldîbas policija: “Mçs, pirmkârt, slçdzâm Lielo ielu un novirzîjâm satiksmi pa Jauno ielu. Ja no Brîvîbas laukuma puses mçs Harmonijas ielu nebûtu slçguði, maðînas tur vispâr neizbrauktu un sastrçgums bûtu vçl lielâks. Otrkârt, kâdas zîmes mums bija, tâdas arî

FOTO - Agris Jansons

Kâpçc nesâka mâcîties no nâkamâs nedçïas?

Ar ceïa zîmi «Iebraukt aizliegts» piektdienas rîtâ “izrotâtâ” Harmonijas iela radîja pamatîgu haosu autovadîtâjiem – citas ielas, pa kuru no Brîvîbas laukuma tikt lîdz Upîðu skolai te nav izlikâm. Mûsu rîcîbâ nav zîmes «Caurbraukt aizliegts», kas ðajâ vietâ bûtu derçjusi, vai arî tâdas ceïa zîmes, kas novirzîtu satiksmi pa apbraucamo ceïu. Viena ceïa zîme maksâ ap Ls 50; pirkt to vienai reizei arî nebûtu racionâli. Ðî bija ârkârtas situâcija.” A. Hoh­felds, komentçjot zîmes izvietojumu, stâstîja, ka likt zîmi

ielas galâ diez vai bûtu bijis pareizi, jo tad pie veikala neviens nepiebrauktu: “Tad tiktu izteikti pârmetumi, ka mçs uzòçmçjiem “noraujam” klientus. Kas attiecas uz satiksmes regulçðanu – ðajâ laikâ izveda sniegu arî no Smilðu un Baznîcas ielas, un arî tur situâciju vajadzçja kontrolçt, turklât vajadzçja braukt arî uz

izsaukumiem.” A. Hohfelds noliedza, ka policija to vien dara, kâ automaðînas “aplîmç” un soda: “Apskatieties jûsu laikrakstâ publicçto statistisku un redzçsiet, ka dienâ sodîts viens vai divi cilvçki.” Lappusi sagatavoja Agita Puķīte


Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

4 ziņas Pçcsvçtku noskaòa Valdeíos un Zantç

Ðodien, 8. janvârî, 13.00 Valdeíu kultûras namâ pçcsvçtku noskaòâs saviesîgâ pasâkumâ pulcçsies seniori – Kandavas no­ vada pensionâri. Pasâkumu kuplinâs Zantes folkloras kopa «Vâcelîte». Savukârt 22.00 Zantes kultûras namâ notiks ðî gada pirmâ bal­ le jeb Jaunâ gada karnevâls, kurâ par mûziku gâdâs mûziíu grupa «Lietus blûzs».

Kandavnieki ziedo dzîvnieku patversmei

Lai atbalstîtu Tukuma dzîvnieku patversmç nonâkuðâs dzîvâs radîbas – bez saimnieka palikuðus mâjdzîvniekus jau vairâkus gadus Kandavâ, ziedu salonâ «Linda», no­ vietota ziedojumu kastîte. Iniciatîvu ðim labdarîbas pasâkumam uz­ òçmâs Iveta Ðvedova, ziedu salo­ na îpaðnieces Lindas Indriksones mamma, kura vienaldzîga nespçj palikt ne pret vienu dzîvo radîbiòu, îpaði, ja tâ nonâkusi nelaimç vai palikusi bez saimnieka. To, ja vien prastu pasacît, katram apliecinâtu salona iemîtniece – kaíenîte Pûka, kura reiz, ðíiet, pirms vis­ maz èetriem gadiem, bija nonâkusi uz ielas… Pçc tradîcijas, ziedoju­ mu kastîti atver divas reizes gadâ – Ziemas un Vasaras saulgrieþos un pusgada laikâ savâktos ziedo­ jumus nogâdâ Tukuma dzîvnieku patversmei. Tiesa, òemot vçrâ ðî brîþa finansiâlo situâciju, ziedo­ jumu apmçrs ir sarucis un otrajâ pusgadâ ziedojumos iekrâjuðies 35 lati. Tomçr Iveta Ðvedova ir gandarîta – kaut mazumiòð, bet tomçr kâdam dzîvnieciòam tiks palîdzçts. Pateicîgi par paðaizliedzîgo dâsnumu un sirds siltumu ir arî Tukuma patversmes darbinieki un tur mîtoðie dzîvnieki. „Mîlestîbu pret dzîvniekiem, kas reiz cilvçkam sirdî iemanto­ ta, nespçj apslâpçt nekas, nespçj atstât vienaldzîgu ne lielu, ne ma­ zu un tas priecç,” pateicîbâ visiem labajiem cilvçkiem, kuri ziedo dzîvniekiem, saka I. Ðvedova. Stâstam par ziedojumiem pa­ tversmç nonâkuðajiem mâj­dzîv­ niekiem ir arî turpinâjums, pro­ ti, labestîgo dzîvnieku mîïotâju ðoziem atraduði arî meþa zvçri – èetras stirniòas un viltîgâ kupl­aste lapsa. Netâlu no Ðtempeïmuiþas, kur dzîvo I. Ðvedova, ik rîtu un vakaru pamieloties ar burkâniem, âboliem, zaru slotiòâm un vasarâ mâjas apkârtnç pïauto sienu nu nâk ðie dzîvnieki. Nu paðas mâjâ dzîvojoðo kaíçnu pulciòam piebiedrojuðies arî ðie dzîvnieki, un Iveta ir priecîga, ka viòa atkal var kâdai dzîvai radîbiòai palîdzçt.

Vçl ârkârtas situâcijas nav Dzirdot par citviet reìionos pasludinâto ârkârtas situâciju elektroenerìijas padeves pârtraukumu, aizputinâto un neizbraucamo ceïu, sabojâto namu jumtu dçï, tirda nemiers – kas notiks, ja sniegs snigs bagâtîgi joprojâm un putenis tuvâkajâs dienâs atkal pieòemsies spçkâ? Vai skolçni uz skolu tiks, vai piena savâcçjmaðîna lîdz zemnieku sçtâm nokïûs? Pirmdien situâcija jâizvçrtç paðiem Kandavas novada izpilddirek­ tors Guntis Gelpers telefonsarunâ apliecina, ka novadâ ârkârtas situâcija nav pasludinâta. Sniega tîrîðanas darbi joprojâm turpinâs. Uztraukumam, ka skolçni varçtu nenokïût piektdien mâjâs no

skolas aizputinâto ceïu dçï, ne­ esot pamata. Ar paðvaldîbas ceïu uzturçtâju – SIA «Kandavas ceïi» – esot vienoðanâs, ka skolçnu au­ tobuss piektdienas pçcpusdienâ kursçs kâ parasti, un, ja bûs nepiecieðams, tiks talkâ òemti trak­ tortehnikas papildspçki, kas auto­ busam attîrîs ceïu vismaz uz brîdi. ”Tâ kâ brîvdienâs laika progno­ zes neko iepriecinoðu nesola, vien sniegu, pat atkalu, paðlaik grûti prognozçt, kâ bûs pirmdienas rîtâ. Ceïu tîrîðanas tehnika pastiprinâti strâdâs naktî uz pirmdienu, bet tas, vai bçrnam uz skolu doties vai ne, jâizvçrtç katram paðam,” uzsver iz­ pilddirektors. To paðu apliecina arî Kandavas K. Mîlenbaha vidusskolas direktore Vçsma Grugule, bilstot, ka piekt­ dien skolçnu trûkums skolâ nebija jûtams. Skola strâdâ un strâdâs ar tik bçrniem, cik vien bûs ieraduðies, lai kâdi arî bûtu laika apstâkïi. ”Òemot

vçrâ esoðo situâciju, jaunâko klaðu skolçniem dienasgrâmatâs ierakstîts aicinâjums vecâkiem ik rîtu katram paðam izvçrtçt situâciju, kâda valda laukâ, cik tâlu jâiet lîdz autobusam – te nevar ieteikt vienotu formulçjumu – tas jâizvçrtç un jâizlemj individuâli katram vecâkam.”

Zemnieki sadarbojas un palîdz viens otram Neapskauþamâ situâcijâ ðoziem nonâkuði daudzi, tostarp arî zem­ nieki, kuri nodarbojas ar piena lopkopîbu un pie kuriem regulâri jânokïûst piena savâcçjtranspor­ tam. Novada domes priekðsçdçtâja vietniece Leonârija Gudakovska, kurai lauksaimnieku problçmas allaþ tuvas, atzîst, ka zemnieku ikdienâ vieglu dienu ir maz jebkurâ gadalaikâ, bet ðî ziema uzliek îpaðus pârbaudîjumus. Neskatoties uz to, situâciju novadâ kopumâ L. Gudakovska vçrtç visnotaï

pozitîvi un uzteic zemnieku sa­ pratni un savstarpçjo sadarbîbu, kas izpauþas, sasvstarpçjâ atbalstâ ar tehniku. ”Tâ kopîgiem spçkiem tiek attîrîts piebraucamais ceïð piena maðînâm, un lîdz ðim nav informâcijas, ka kâdâ sçtâ nav bi­ jis iespçjams pçc piena iebraukt. Turklât zemnieki ir ar mieru arî doties palîgos ar savu traktortehni­ ku citiem novada ïaudîm, kam tas vajadzîgs,” uzsver L. Gudakovska un aicina zemniekus un citus lauku ïaudis, kas ir ar mieru palîdzçt ar sa­ vu tehniku, to darît zinâmu Ziemas dienesta diennakts deþurantam, sazinoties pa tâlruni 29269799. Tâpat arî attâlâk novada pagas­ tos dzîvojoðie lauku ïaudis aicinâti zvanît uz ðo tâlruni, ja aizputinâts ceïð un nepiecieðama palîdzîba, kâ arî lai saòemtu informâciju par jebkuru paðvaldîbas pârziòâ esoðu ielu vai autoceïu stâvokli un izbraucamîbu.

Cînâs ar sniegu un lâstekâm, kas apdraud gâjçjus Biezâ sniega kârta, kas klâj namu jumtus, un draudîgâs lâstekas, kas izveidojuðâs atmosfçras temperatûras mainîgo svârstîbu rezultâtâ un arî nepietiekami siltinâto namu dçï, daudzviet apdraud gâjçju droðîbu. Kâds pilsçtas iedzîvotâjs pauda saðutumu, ka pa Sabiles ielu pilsçtas centrâ, kâjâmgâjçjs var pârvietoties tikai pa ielas braucamo daïu, nevis gâjçjiem paredzçto trotuâru, jo nevar paredzçt, kurâ brîdî sniega lavîna kopâ ar lâstekâm no jumta nobruks. Strâdâs pastiprinâtâ reþîmâ Vakar, rîta pusç, Sabiles ie­ la pilsçtas centrâ autotranspor­ tam uz laiku bija slçgta, jo SIA «Kandavas namsaimnieks» strâd­nieki no sniega un lâstekâm attîrîja aptiekas çkas jumtu. Tur­ pat sastapâm arî Daini Rozen­ feldu, uzòçmuma vadîtâju, kas sâkotnçji mûs ðíietami izbrînîja, jo teju kâ domes sçdç ar deputâtu piekriðanu viòð devâs divu nedçïu atvaïinâjumâ. “Ap­ zinos, ka nevaru ðinî situâcijâ, kad jâtiek galâ ar ziemas uzlik­ tajiem pârbaudîjumiem, mierîgi sçdçt mâjâ, tâdçï izmantoju ti­ kai trîs dienas no atvaïinâjuma un esmu atkal darbâ,” skaidro­ ja D. Rozenfelds un pastâstîja, ka pçc aptiekas jumta attîrîðanas strâdnieki darbu turpinâs, tîrot Sabiles ielas 2. nama jumtu. Iepriekð attîrîta çka, kur atro­ das kafejnîca «Ieviòa» un pilsçtas centra laukumâ esoðâ pârtikas veikala jumts, Talsu ielas 18. na­ ma, Sabiles ielas 20. nama un atseviðíu Lielâs ielas namu jum­

ti. Vçl uz ðo pakalpojumu rindâ gaida Kandavas kultûras nams, tâpat arî Valdeíu kultûras nams, Vânes bçrnudârzs, asociâcija «Dzîvesprieks». SIA «Kandavas namsaim­ nieks» sniega attîrîðanas brigâde strâdâs pastiprinâtâ reþîmâ, arî brîvdienâs. Tâdçï, ja nepiecieðams palîdzçt jumtu attîrîðanâ, jâsazinâs ar uzòçmuma atbildîgajâm per­ sonâm pa tâlruòiem 26187088 vai 29469084, lai precizçtu, kad darbu varçtu veikt.

Ziema kâ ziema – sniegs jâtîra, un viss SIA «M un V» vadîtâjs Guntis Meijers kâ allaþ neskopojâs ar op­ timisma devu un uzskata, ka zie­ ma ir ziema, un lîdz ðim esoðâs salîdzinoði siltâs un sniegiem ne tik bagâtâs ziemas mûs vienkârði ir izlutinâjuðas. ”Tâ jau nav nekâda stihija, bet îsta un parasta ziema, kâda bija arî 60. un 70. gados, kad neviens par to nesatraucâs un ziemu pieòçma paðsaprotami. Ir jâtiek ar sniegu galâ, un viss,” saka G. Meijers, kurð uzòçmies atbildîbu par 12 pilsçtas namu apsaimniekoðanu. Sniega tîrîðanas darbos ðobrîd nodarbinâti 12 strâdnieki un vairâkas ðim nolûkam paredzçtās tehnikas vienîbas. ”Savâ pârraudzîbâ esoðos namus no snie­ ga esam attîrîjuði vairâkkârt, un ðobrîd resursu tam pietiek. Ja atliek laika, dodamies talkâ arî citiem, kâ, piemçram, paðlaik to darâm Kandavas internâtvidusskolâ. Snie­ ga lâpstas ðobrîd ir vispieprasîtâkâ prece – tas jau visprecîzâk rakstu­ ro reâlo situâciju. Skumji tikai, ka tirgotâji jau pamanîjuðies izmantot situâciju un pat visparastâko snie­ ga lâpstu cenu gandrîz divkârðot.” Lappusi sagatavoja Inese Valtenberga

SIA «Kandavas namsaimnieks» strâdnieki no sniega attîra kârtçjo Sabiles ielas namu, kur atrodas aptieka


Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

It kâ nejauði, it kâ par laimi... muzejâ Liena Trçde

“Nûûû... policists, ugunsdzçsçjs. Bûðu skolotâja! Kâ mamma – strâdâðu veikalâ,” tâs ir visbieþâk dzirdçtâs mazu bçrnu atbildes uz jautâjumu, kas viòi vçlçtos bût, kad izaugs lieli. Un, jâatzîst, vçl nav pieredzçts, ka jau bçrnîbâ kâds bûtu izsapòojis savu nâkotni saistît ar... darbu muzejâ. Iespçjams, tas tâdçï, ka muzejos visbieþâk valda sastindzis laiks, kas noíerts un sagûstîts stiklotâs vitrînâs, gleznu râmjos, norobeþotâs istabâs, kas apmeklçtâjiem vçstî par sen pagâjuðies laikiem, nodzîvotâm dzîvçm. Tâ vien gribas râtni, ar bijîbu muzejiem izðïûkt cauri, redzçto un uzzinâto noglabâjot

“varbût reiz noderçs“ informâcijas failos. Tomçr dzîve cilvçkiem reizçm piedâvâ daþâdas izvçles, reizçm – it kâ nejauðas un negaidîtas, un reizçm izrâdâs – tâs bijuðas îstâs, noderîgâkâs un piemçrotâkâs. Bet ðoreiz – Tukuma muzeja jubilejas reizç – ar tâdu kâ skatu no malas lûdzâm par savu darbu pastâstît cilvçkiem, kas muzejâ nokïuvuði vairâk vai mazâk, bet tomçr – nejauði.

I maizîti cept, i karûsas zvejot – lûk, darba pienâkumi Celiòð uz Pastariòa muzeju ðoziem ir vairâk brienams, nekâ ejams, jo, kâ stâsta muzeja vadîtâja

FOTO - Liena Trēde

Pastariòa muzeja vadîtâja Sanita Ratniece (no labâs) stâsta, ka viòa mûþâ satikusi tikai seðus cilvçkus, kas varçjuði uzreiz no 12 stiebriem izveidot puzurus pareizâ formâ. Savukârt Sandra Smildziòa (no kreisâs) atklâj, ka, brienot pçc niedrçm puzuriem, iegrimusi sniegâ lîdz pat vidum

Kristîne Dambe stâsta, ka nesezonas laikâ muzejâ laiku îsinot ar kâdu grâmatu, bet vasarâ vislabâkais viòas darbâ – iespçja parunâties ar daþâdiem cilvçkiem

Sanita Ratniece, tehnika tîrîðanas darbos iesaistâs vien reizçs, kad pieteikuðâs apmeklçtâju grupas. Bet citâs dienâs darbiniecçm jâkâjo vien pa saputinâtajâm kupenâm, kas krietni pâri celim. Nolâpstotas ir vien taciòas, kas ved uz aku un ðíûnîti, un, kâ uzzinâjâm, tas ir Sandras Smildziòas paveiktais darbiòð. “Iesâkumâ strâdâju pagastâ, tâ saucamajos simtlatnieku darbos, kuriem pieteicos uzreiz pçc bçrnu kopðanas atvaïinâjuma beigâm. Divas pirmâs dienas bija jânostrâdâ pagasta sakopðanas darbos, bet tad izrâdîjâs, ka Pastariòa muzejâ nepiecieðama palîdzîga roka,” par savu pirmo saskarsmi ar darbu muzejâ stâsta Sandra. Un nu kopð vasaras nogales viòa rûpçjas, lai muzejâ viss bût tîrs un kârtîgs, ziemâ – arî silts. “Darbs mani nebaida, un laikam jau pierâdîju, ka varu te strâdât arî turpmâk – pçc bezdarbnieku programmas beigâm,” tâ Sandra. Iesâkumâ, protams, darîjusi visu, ko liek, bet nu jau strâdâjot kâ “ieprogrammçta”. Ziemâ tîra sniegu, telpas, kurina krâsni un, protams, vienmçr piepalîdz arî ar ekskursantiem. “Tâpat kâ reiz man, arî es Sandrai ierâdîju, kâ maizîti cept,” stâsta muzeja vadîtâja. Katram cepçjam un katru reizi gan tâ sanâkot savâdâka, taèu tâpat – garðîga. Un joprojâm îpaði esot brîþi, kad kâds no muzeja apmeklçtâjiem ar asarâm acîs stâsta: “Tâ garðo tieði tâ, kâ maizîte manâ bçrnîbâ!” Bet vasarâ Sandra, pati bûdama kaislîga makðíerniece, pçc sentçvu metodes – no spalvâm – gatavojusi makðíerçm pludiòus, lai muzeja apmeklçtâji var ne tikai iemanîties lauku darbos, bet arî izzvejot kâdu karûsu no tepat esoðâ dîíîða. “Zi-

vis, kuras vçlâk dîíî salaidâm, arî interesanti íçrâm – pasmçlâm ar kartupeïu grozu manâ piemâjas dîíîtî,” atklâj S. Ratniece. Stâstot par savu aizrauðanos, Sandra atzîst: “Bïitkot gan neeju.” Toties vasarâs iepazinusi vai visas labâkâs Liepâjas rajona ûdenstilpnes, ðovasar Ventspilî bijusi uz butçm.

Svarîgi – muzejâ sastaptie cilvçki Mûsçjâ – Zentenes iedzîvotâja – Sandra ir tikai piekto gadu. “Iepriekð dzîvoju Bunkas pagastâ, Liepâjas pusç,” stâsta Sandra, bet tad ieraudzîjusi iepazîðanâs sludinâjumu «Ievas stâstos»: “Un, tâ kâ neesmu nekâda kautrîgâ meitene, uzrakstîju puisim îsziòu.” Ar konkrçto mobilâ telefona îpaðnieku gan sarakste neturpinâjusies, tomçr vienu labu darbu viòð izdarîjis – iedevis Sandras telefona numuru savam draugam. Un tâ – Sandra reiz saòçmusi îsziòu ar tekstu: “Neesmu Ivo, bet gan Gvido...” Un aizbraucis Gvido pie Sandras uz balli. “Tâ laikam bija mîlestîba no pirmâ acu uzmetiena...,” tagad atzîst Sandra. Iesâkumâ, pçc pârcelðanâs mûspusç, atradusi darbiòu vietçjâ zivju cehâ, kur gan drîz vien viss paputçjis, bet pçc dçliòa piedzimðanas, protams, ka nekâdas lielâs izvçles par to, kur strâdât, nav bijis. “Tâdçï ïoti patîkami, ka nu ir gan darbiòð tuvu pie mâjâm, gan iespçja iziet sabiedrîbâ,” uzsver Sandra. Tâ esot viena no îpaðajâm lietâm darbâ muzejâ – iespçja satikt cilvçkus, arî pazîstamas personîbas, uzzinât daudz ko jaunu un interesantu.

Apgûst latviskâs tradîcijas Ar

praktiskajiem

darbiem,

piemçram, krâsns kurināšanu, Sandrai neesot problçmu, jo visa dzîve pavadîta laukos. Tikvien kâ jâpiedomâjot, ka arî krâsnis te, «Biseniekos», ir muzejiska vçrtîba, tâdçï – saudzçjamas, un nevar, piemçram, tâs pârkurinât. Savukârt tautas tradîcijas, kas Pastariòa muzejâ tiek piekoptas un tâlâk nodotas arî apmeklçtâjiem, vçl tikai lîdz galam tiek apgûtas, jo priekðâ Meteòi, Pelnu diena, pavasara, vasaras Saulgrieþi. Sandra atzîst, ka, pirms sâkusi strâdât, muzeju iepriekð pati nav apmeklçjusi, tâdçï daudz ko nu uzzinâjusi, apguvusi no jauna. Piemçram, Ziemas Saulgrieþu skoliòâ, kas îsi pirms Ziemassvçtkiem notika Pastariòu muzejâ, iemâcîjusies gatavot puzurus, kâ arî citus darbiòus – prasmi cept maizîti, iet rotaïās, latvieðu ticçjumus. “Ìimenç gan Ziemassvçtkus svinçjâm pavisam tradicionâli,” atzîst Sandra. Jautâta, vai muzejâ, kâ nereti senâs çkâs, nenotiekot kaut kas spokains, Sandra atzîst, ka, neskatoties uz mâjîgo gaisotni, vienai te palikt tomçr neesot omulîgi. Arî muzeja vadîtâja stâsta, ka bijuðais mâjas saimnieks, visticamâk, jaunos darbiniekus pârbaudot. “Piemçram, esam ievçrojuði, – tikko darbu muzejâ sâk jauns cilvçks, nolûst kâda atslçga. Reiz pati manîju tâdu kâ vîrieða çnu, bet Lelde [Lelde Erzama], kas te strâdâja iepriekð, dzirdçjusi soïus otrajâ stâvâ, nav varçjusi ieiet it kâ neaizslçgtâ telpâ,” stâsta S. Ratniece. “Man gadîjies, ka krâsns durtiòas paðas no sevis dauzâs,” piebilst Sandra. Un atzîst, ka arî bçrniem ðie daþâdie spokoðanâs stâsti patîkot – esot patiesi sabijuðies, kad uzzina, ka agrâk latvieði bçrniòos 2. lpp. turçjuði... zârku.


Aka

2

It kâ nejauði, it kâ par laimi... muzejâ 1. lpp.

Sandra uzskata, ka viòai dzîvç vienmçr veiksme stâvçjusi klât, tâpat arî ar darbu muzejâ – pa­ veicies, it îpaði zinot, cik Zentenç ir “daudz” iespçju. Arî Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola uz­ skata, ka Sandra bûs izaudzinâta par patiesu muzejnieku. “Cilvçks augs!” viòa ir pârliecinâta.

Sâkums – ar bailçm un kautrçðanos “2009. gada pavasarî uzsâku studijas augstskolâ un gribçjâs darbiòu. Tad kâda draudzene deþûrçja Tukuma muzejâ un ie­ teica aiziet pie direktores pajautât, vai nav iespçjams strâdât ðeit, jo tieði tobrîd mainîjâs darbinie­ ki. Tā nu sanâca, ka tieði dienu pirms 20. dzimðanas dienas sâku strâdâ muzejâ «Pils tornî»,” par sa­ vu nejauðîbu – to, kâ nokïuvusi muzejâ,– stâsta Kristîne Dambe. Studijas gan diemþçl nâcies pârtraukt (kaut Kristîne nav at­ metusi sapni izmâcîties par juris­ ti), un nu muzeja darbâ pavadîts jau pusotrs gads. “Iesâkumâ, pro­ tams, kautrçjos un, domâjams, kâ jebkurð tukumnieks, par pilsçtas vçsturi nebût tik daudz nezinâju,” stâsta Kristîne, “Vçl ta­ gad sanâk dzirdçt daudz ko jaunu, piemçram, pçc pçdçjâs izstâdes «Raþots Tukumâ» uzzinâju, ka pilsçtâ raþota kafija!” Tâpat, sâkot strâdât, nedaudz baidîjusies no tûristiem – ârzemniekiem, jo, kâ viòa pati uzsver, angïu valodas zinâðanas nav tik spîdoðas. Tomçr pamazâm, palçnâm visu apguvu­ si. “Un nu gan es, gan ârzemju tûristi itin labi sarunâjamies lauzîtâ

Horoskopi AUNS Nedçïas sâkumâ daudz laika veltîsi finan­ šu jautâjumu risinâðanai. Aktuâlas kïûs ar tieslietâm saistîtas nianses. Liela nozîme bûs tam, kâ spçsi aizstâvçt savas intereses. Daþubrîd bûs grûti rast kopîgu valodu ar apkârtçjiem. Bet spçsi visu pârvarçt, liekot lietâ diplomâtiju. VÇRSIS Rosîga nedçïa. Daudz strâdâsi, ieguldîsi par visiem 100 %, lai panâktu cerçto. Iespçjami daþâdi neplânoti notikumu pavçrsieni. Piedalîsies kâdâ projektâ, kas ievçrojami uzlabos tavu finanðu stâvokli. Brîvdienâs veltîsi uzmanîbu sev, savam ârçjam veidolam, jo bûsi nolçmis mainît savu imidþu. DVÎÒI Pirmdien atturies no neapdomîgas rîcîbas. Neslçdz darîjumus, kas saistîti ar nekustamo îpaðumu. Padosies radoði projek­ ti, labi sapratîsies ar apkârtçjiem. Treðdien darba jomâ kâds sagâdâs vilðanos, taèu ìimenes dzîvç valdîs saskaòa. Nedçïas izskaòâ tevi pâròems iedvesma, bûsi ïoti oriìinâls, dzîvespriecîgs. VÇZIS Ðonedçï vçlçsies nospraust nopiet­ nus plânus nâkotnei. Nâksies kârtot lietas, kas saistîtas ar valsts institûcijâm, birokrâtiju. Daþi var apsvçrt do­ mas par privâto biznesu un likt pir­ mos pamatus savai idejai. Privâtajâs lietâs bûsi noskaòots gût tikai uzva­ ras. Iespçjams, veiksmîgi atrisinâsies kâds ieildzis strîds.

angïu valodâ,“ smejas Kristîne. Tas arî esot galvenais darba pluss – iespçja parunâties – un bieþi vien, atzîst Kristîne, ne jau tikai par vçsturi, bet arî par dzîvi. “Lûk, tâ ir îsta dzîve, ko izjûtu ðeit, it kâ jau sastinguða laika vietâ – muzejâ,” viòa atzîst.

Bçrni, putni un policija Kristîne ir pârliecinâta: “Uz mu­ zeju nâk tikai jauki cilvçki!” Vai tie ir ìimenes draugi no citâm pilsçtâm, vai apmaiòas program­ mas studenti, arî vçsturnieki, kas uzdodot visâíîgâkos jautâjumus, un citi. Mazliet savâdâk esot vien ar skolçnu grupâm. “Bijuðas pedagoìiskas grupas, kad jûties laimîgs par to, ka izdzîvoji, un pat skolotâjas lîdzjûtîgi nopûðas, ja klasç gadîjuðies skaïi un nepaklausîgi bçrni,” stâsta Kristîne. “Ðajâ vasarâ tornî mums bija problçmas arî ar lapsençm, un bçrniem nebija ne mazâkâs intereses par izstâdîtajiem eksponâtiem – vairâk gribçjâs no­ skaidrot, kâ lapsenes te uzraduðâs, ko viòas te dara...” Savu daïu jautrîbas vasarâ sagâdâjuðas ne tikai lapsenes, bet arî putni. “Kâdu dienu kabinetâ skatos: uz loga guï kaut kas melns – tâda kâ rotaïlieta. Vçl pabrînîjos, kâdçï gan mana kolçìe uz darbu tâdu atnesu­ si!? Tad, pçkðòi, skatos – tâ mantiòa taèu groza galvu un midþina acis!” stâsta Kristîne un atzîst, ka tajâ brîdî kritusi panikâ un kliegdama izskrçjusi no kabineta. Citâ reizç abas ar kolçìi pat meklçjuðas palîdzîbu blakus çkâ, proti, policijâ, kur lûguðas braðiem vîriem nâkt glâbt pils toròa daiïâs dâmas no... putniem. no

Paðas baidîjuðâs pieskarties zâles vidû guïoðajam lidonim. Policis­ ti iznesuði putnu no izstâþu zâles, kas, kâ izrâdîjâs, – nemaz nav bi­ jis beigts, tikai paguris no bezizejas Pils tornî... Visâdi citâdi, kâ viòas – trîs muzeja meitenes – smejoties saka, kâdreizçjais pils pârvaldnieks Valters von Pletenbergs stâvot viòâm klât.

No muzeja ârâ netiekot Strâdâjot muzejâ, stâsta Kristîne, nu pavisam cits skats uz dzîvi un darbu esot, paðai apmeklçjot kâdu izstâdi, muzeju. “Protams, ka tu vairs neskaties uz visu tikai kâ pa­ rastais apmeklçtâjs, bet gan pavçrtç, meklç plusiòus, mînusiòus, pavçro, ko varçtu noðpikot un ieviest savâ muzejâ,” atzîst Kristîne un atklâj vçl kâdu muzejnieka darba priekðrocîbu – ar muzeja darbinie­ ka apliecîbu muzejus bez maksas iespçjams apmeklçt visâ Latvijâ. Taujâta par iecerçm, Kristîne neizslçdz, ka arî savu nâkotni varçtu saistît ar muzeju, ja ras­ tos iespçja, piemçram, izaugsmei. Viòas onkulis pat esot pareìojis: “Ja muzejâ esi iekðâ, tad ârâ vairs netiksi!” Bet muzeja direktore “piedraudçjusi”, ka labus cilvçkus projâm nelaiþ. Paðlaik gan Kristîne vçl arvien domâ par to, kâ turpinât studijas, jo jurisprudence ðíiet saistoða. “Jâzina taèu, kâ aizstâvçt savas tiesîbas,” viòa uzsver. Tâpat meitene ir pârliecinâta, ka jâdara viss iespçjamais, lai nebûtu no Latvijas jâizbrauc. Un galvenais, Kristîne uzsver, pat ja ne darba, tad draudzîbas dçï attiecîbas ar Tuku­ ma muzeju un muzejniekiem nu viòai ir uz mûþu...

Afiša Latvijas Leïïu teâtris Lielâ zâle «Pauks un Ðmauks» 8. janvârî 11.00 «Mazâ nâriòa» 9. janvârî 14.00 Mazâ zâle «Vecîða cimdiòð» 8. janvârî 15.00 Muzeja zâle «Vakara pasaciòa Leïïu teâtrî» 14. janvârî 18.30

Latvijas nacionâlâ opera Lielâ zâle «Putnu opera» 8. janvârî 12.00 un 18.00

Neatkarîgais teâtris «Skatuve» «Papîra zirdziòð» 8. janvârî 16.00 La Discreta Enamora­ da/Apíçrîgâ mîlniece 9. janvârî 18.00

Spîíeru koncertzâle Kokles improvizâcijas vakars – Sidrabs 8. janvârî 19.00

Latvijas Nacionâlais teâtris Jaunâ zâle «Mehâniskais apelsîns» 9. janvârî 13.00

«Cilvçks Karama­ zovs» 11. janvârî 18.30 «Skalbi un valdi» 13. janvârî 18.30 «Melnais strazds» 14. janvârî 18.30

Lielâ ìilde Minsteres zâle «Meistari un mâcekïi VIII» 9. janvârî 15.00 Baiba Skride un LNSO 14. janvârî 19.00

Dailes teâtris Kamerzâle «Amour fou» 11. janvârî 19.00 «Regîna» 14. janvârî 19.00 Mazâ zâle «Atvadas jûnijâ» 11. janvârî 19.00 «Duets» 12. janvârî 19.00 «Rît manas kâzas» 13. janvârî 19.00 «Trîs siventiòu Ziemassvçtki» 14. janvârî 17.00 Lielâ zâle «Ceplis» 11. un 12. janvârî 19.00 «Kaija» 14. janvârî 19.00

Pagrabs «Brîvîbas 36» 13. janvârî 19.00

Almas padomi Kas var bût labâks par karstu zupu? Borðès pçc senas receptes

10. līdz 16. janvārim

L A U VA S a a s i n â s i e s attiecîbas ar konku­ rentiem. Kâds izman­ tos neatïautas meto­ des. Neatbildi ar to paðu, nepârkâp morâles normas. Nedçïas nogalç spçja orientçties cilvçkos un labâs oratora dotîbas palîdzçs tev sasniegt nospraustos mçríus. Kopumâ labas iespçjas gût apkârtçjo atzinîbu un novçrtçjumu. J A U N AVA T a v a pedantiskâ attieksme pret lietâm attaisno­ sies. Priekðniecîba no tevis gaidîs labu sniegumu, ko tu arî nodroðinâsi. Izvirzi sev jaunus mçríus, meklç jaunas sadarbîbas iespçjas, dibini kontaktus ar ârzemçm. Attiecîbâs ar apkârtçjiem neesi pârlieku piekasîgs, tas radîs nevçlamas konfliktsituâcijas. SVARI Ja reiz esi ko nolçmis darît, tad uz priekðu. Priekðplânâ izvirzîsies garîgâs vçrtîbas. Ceturtdien nâksies nopietnâk pievçrsties ar dzîvesvietu saistîtiem jautâjumiem. Nedçïa piemçrota radoðajâm aktivitâtçm. Attiecîbâs ar otro pusîti viss bûs atkarîgs no spçjas pielâgoties. SKOPRIONS Dari visu ar apdomu. Iespçjams, daþâs lietâs, kuras cerçji îstenot nekavçjoties, bûs nedaudz jânogaida. Tava principiâlâ un daþkârt spîtîgâ attieksme pret notiekoðo var traucçt veidot har­ moniskas attiecîbas ar tuviniekiem. Centies bût piekâpîgâks, no tâ tu pats bûsi tikai ieguvçjs.

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

STRÇLNIEKS Mâcçsi sevi pareizi pozicionçt. Darba jomâ pierâdîsi savu kompetenci – pie tevis ne viens vien vçrsîsies pçc padoma. Droði papildi­ ni savas zinâðanas, iegûsti jaunas profesionâlâs iemaòas. Nedçïas nogalç tieksies pârdomât dzîvi. Meklçsi kâdu uzticamu cilvçku, ar kuru no sirds izrunâties. MEÞÂZIS Bûsi nolçmis veikt pârmaiòas profe­ sionâlajâs gaitâs. Vçlams vairâk uzmanîbas veltît veselîbas stâvoklim. Pienâcis laiks apmeklçt sporta zâli, lietot vairâk veselîgas pârtikas. Ceturtdien var saasinâties attiecîbas ar apkârtçjiem, centies bût diplomâtisks. Nedçïas nogalç centîsies laiku pavadît kopâ ar otro pusîti. ÛDENSVÎRS Tavs analîtiskais prâts un centieni pieòemt tâlredzîgus lçmumus palîdzçs gût panâkumus. Veiksies tiem, kuri saistîti ar finanðu sfçru, þurnâlistiku. Attiecîbâs ar kolçìiem radîsies zinâmi sareþìîjumi. Vairâk ieklausies otrâ, neliec savas intere­ ses pâri visam. ZIVIS Vçlçsies daþâdot ikdienu. Saistîs radoðas, oriìinâlas lietas. La­ bus rezultâtus uzrâdîs tie, kuri saistîti ar izklaides bizne­ su. Nedçïas vidû veiksies, strâdâjot vienatnç. Vari pievçrsties savas nâkotnes plânoðanai, apsvçrt iespçjas, kâ uzlabot materiâlo stâvokli. Ðonedçï var ne reizi vien nâkties pielâgoties.

300 g liellopu gaïas, 300 g bieðu, 400 g kâpostu, 100 g burkânu, saiðíîtis diïïu, 3 vidçja lieluma sîpoli, 3 daiviòas íiploka, 100 laba tomâtu biezeòa, 2 çdam­ karotes augu eïïas, 100 g skâba krçjuma, vidçja lieluma citrons, cukurs, melnie pipari, lauru la­ pas. Verdoðâ gaïas buljonâ ieber salmiòos sarîvçtus kâpostus un vâra, lîdz tie ir mazliet kraukðíîgi, pievieno bieðu masu, sâli, pipa­ rus un citrona sulu pçc garðas. Tiklîdz buljons ar kâpostiem un bieðu masu uzvârîjies, to tûdaï noòem no uguns, pievie­ no sakapâtus íiplokus un lauru lapas un ïauj ievilkties apmçram 40 minûtes. Borðèu pasniedz ar skâbu krçjumu, zaïumiem un gaïu (gaïu sasmalcina un ieber zupâ), kas pirms dârzeòu pievienoðanas izòemti no buljona. Bieðu masas sagatavoðana: bie­ tes, burkânus un sîpolus sagrieþ salmiòos, pievieno tomâtu bie­ zeni, cukuru, sâli, citrona su­ lu, augu eïïu un mazliet buljona, sautç uz plîts tik ilgi, lîdz bietes ir mîkstas.

Zaïo zirnîðu biezeòzupa ar olu dzeltenumiem un pienu

400 g konservçtu zaïo zirnîðu, 1 litrs piena, 4 çdamkarotes kvieðu miltu, 4 çdamkarotes sviesta, 4 olas dzeltenumi, sâls.

Artelis «No drums no prob­ lems» 13. un 14. janvârî 19.45

Rîgas cirks «Lielâ Ziemassvçtku egle» 8. janvârî 12.00, 15.00 un 18.00 9. janvârî 12.00 un 15.00

Rîgas Latvieðu biedrîbas nams «Norvçìu Balâde» 10. janvârî 19.00

Teâtra Observatorija «Ilgu tramvajs» 10. un 11. janvâris 19.00 Krievu roman­ ces no kinofilmâm, dzied Karîna Tata­ rinova 12. janvârî 19.00 «Zâlamana pçdçjâ mîla» 14. janvârî 19.00

Konser­vç­ tus zaïos zir­ nîðus pavâra nelielâ ûdens daudzumâ un saberþ. Saberztajâ masâ ie­ lej ¾ piena ar tajâ atðíaidîtiem kvieðu mil­ tiem un vâra 15 minûtes. Paga­ tavo maisîjumu no olu dzeltenu­ miem un atlikuðâ piena. Pievieno sâli pçc garðas, sviestu un mai­ sa, lîdz izveidojas viendabîga ma­ sa. Iegûto masu pievieno iepriekð sagatavotajai zupai.

Dârzeòu krçmzupa ar grauzdiòiem Ziedkâposti, kartupeïi, burkâni, sîpoli, saldais krçjums (1 porci­ jai – 50 g), timiâns, asais siers. Izejvielu daudzums atkarîgs no pusdienotâju skaita. Sîpolus nomizo, sagrieþ un ap­ cep, lai zupai bûtu interesantâka garða. Visus dârzeòus notîra, sa­ smalcina un vâra vistas buljonâ (var izmantot arî kubiciòu bul­ jonu), kamçr mîksti. Gatavus sa­ smalcina ar blenderi, pievieno timiânu, saldo krçjumu un vçlreiz uzvâra. Pçc tam pievieno rîvçtu sieru. Zupu pasniedz ar íiploku grauzdiòiem – íiplociòus sarîvç un sajauc ar sviestu, baltmaizi sagrieþ kubiòos, apzieþ ar íiploku sviestu un liek cepeðkrâsnî. Cep, kamçr grauzdiòi kïûst zeltaini. Gatavos grauzdiòus ieber karstajâ krçmzupâ un pasniedz galdâ.


Aka

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

3

«Kaþeniekos» darbîgi ïaudis dzîvo «Kaþenieki» ir paliela mâja Tukuma novada Tumes pagastâ. Tâ savulaik piederçjusi turîgiem, strâdîgiem cilvçkiem. To vçl ðodien var redzçt, çku lûkojot no ârpuses un iekðpuses arî. Juku laikos – pirms un pçc kara – çka palika tukða. Ïaudis izklîda, aizbrauca, viòus aizveda – kur kuru. Pirmajos kolhoza gados «Kaþeniekos» bijis kâda maza kolhoza centriòð. Kultûras dzîve virmojusi. Pçc tam, kad kolhozus apvienoja, mâjâ dzîvoja lauku darbinieki. Par mâju – kâ jau par kopmâju – domâja. Jâ, mâjai nav saimnieka. Ïaudis teic, ka kâdi îpaðnieki e-ntajâ pakâpç gan esot atbraukuði, teikuði, lai dzîvo veseli. Viòi îpaðumu neatprasîðot. Tad nu tagadçjie iemîtnieki dzîvo ar nost. Îres naudiòu, nodokïus nemaksâ. Viòi te gadu desmitiem, cits ilgâk dzîvo. Daudzi te ir piedzimuði, uzauguði. Vecâ mâja stâv un laistâs savâ vecîgumâ. Tas ir mâjas iemîtnieku nopelns.

Skaidīte Kūla var vienoties. «Kaþeniekos» septiòas ìimenes dzîvo... Bet ûdens jau nav vienîgâ liksta, vçl tâs bûdiòas ar sirsniòâm. Bûdiòu ir daudz, katrai ìimenei sava un atrodas patâlu no dzîvojamâs...

Poļu ģimene pusdieno Jânis Vîtols

Atvaïinâjumâ dzimtajâs mâjâs Ielejâ pie «Kaþeniekiem» migla nosçdusies, bet saule ceïa galâ stâv. Ceïu râda, lai kupenâs, kas abâs pusçs, neiebrauc. Bet kupenas kâ stâvas vagas rindiòâ. Ceïð kïuvis pavisam ðaurs. Izmainîties nevar. Braucçji, kad nogrieþas no lielceïa un arî otrâ galâ, cik vien tâlu acu skats sniedz, lûko, vai ceïð ir brîvs. Tâlâk brauc tikai tad, ja pretî neviena nav. Pçc nepilna kilometra ceïa labajâ pusç uzraksts vçsta, ka «Kaþenieki» ir klât. Migla arî izgaisusi, un vecmâjas aicina braukt sçtâ. Oskaru Poli satiekam pirmo. Jauneklis silda maðînas motoru, darîðanâs jâbrauc. Puisis te dzîvo kopð dzimðanas. Viòð dzirdçjis, ka te senâk bijusi mazmuiþiòa. Senâk siena çkas viòâ galâ bijusi apgleznota, tagad glezna nodrupusi. Oskars strâdâ Skotijâ. Tagad atvaïinâjumâ atbraucis. Pirmo gadu sveðumâ strâdâ. Aizbraucis tâpçc, ka te nav ko darît. Skotijâ dzîve esot citâda. Labi var nopelnît, un cilvçki neesot uzvilkti, kâ te. Forði. Ne vainas. Nenoþçlo, ka aizbraucis. 13. janvârî brauks atpakaï uz Skotiju. Ìimenes vçl nav. Oskars cer, ka bûs. Laiks râdîðot. «Kaþeniekos» dzîvo Oskara mamma un divas mâsas.

Sirdsmâjiòu gaiðâ puse Priekðnamâ durvis pa labi, pa kreisi. Trepes aizlokâs uz augðu otrajâ stâvâ. Ejam dzîvoklî pa kreisi. Saimniece Gita, arî Pole, aicina istabâ. Dzîvo kâ kungu mâjâs. Griesti – augsti. Trîs metri, augstâk. Logi plaði. Ârpusç augðâ ar velvi. Kâ jau muiþiòâ. Gitas mâsa Baiba no otrâ stâva nonâkusi. Gitas meitas – Krista un Zane – portatîvajâ datorâ multeni par Ðreku skatâs. Bçrni tçva uzvârdâ – Burmasi. Andris Burmass strâdâ raþotnç – smiltsçrkðíu sulu gatavo. Sula ir veselîga. Pieauguðie mâjinieki sulu labprât dzer. Bçrniem negarðojot. Skâba taèu! Arî Gitai ir darbs, viòa Tumes veikalâ strâdâ. Todien, kad viesojâmies, viòai bija brîvdiena. Kad iet darbiòâ, bçrnus mâsa Baiba pieskata. Baibai bçrnu vçl nav. Nav tâlab, ka valstî krîzç. Draugs ir. Rîgâ strâdâ. Pagaidâm darbs ir, bet kas zina, cik ilgi bûs? Poïi gatavojas pusdienot. Uz galda ðampanietis. Bçrnu ðampanietis. Lielie ðajâs mâjâs pat alu nedzerot. Naudiòas jâtaupa. Vajadzîbu daudz. Ûdensvadu, kanalizâciju vajadzçtu ierîkot. Veïu nevar vienkârði iemest automâtâ un skatîties televizoru. Ûdens no akas ar spaiòiem jânes. Uz plîts jâsilda un pçc tam maðînâ jâkulsta. Labi bûtu ievilkt ûdeni iekðâ, bet ar visiem kaimiòiem ne-

Dzidra Eihenberga ar meitu Ingu un mazmeitu Signi Obidānēm

Pie Èeròikiem «Kaþeniekos» dzîvo arî Sofija un Jeïisejs Èeròiki. Tai dienâ pie viòiem meita Jeïena no Tukuma ciemos atbraukusi. Lûko, vai veèi nav ieputinâti, un pie reizes ko vajadzîgu atvedusi. Jeïisejam paðam savs auto. Brauc arî. Ne jau tâlu un bez vajadzîbas. Uz veikalu pçc maizes, sâls, pavalga. Bet tagad kâda tâ braukðana!? Droðâk, ja maðîna garâþâ stâv. Èeròiki nâk no Baltkrievijas – Minskas apgabala. «Kaþeniekos» jau sen dzîvo – kopð pagâjuðâ gadsimta 60. gadu vidus. Kâpçc atbrauca, ko darîja? Tâpat, kâ visi – strâdâja. Tepat kolhozâ. Latvijâ un «Dzimtenç» labi varçja nopelnît. Vai tad tas grçka darbs – dzîvot labâk nekâ savâ dzimtenç? Re, Oskars Polis arî strâdâ Skotijâ. Viòð kâds grçcinieks?! Vecie Èer­ òiki ir pensionâri. No pensijas izdzîvo. Senâk «Kaþeniekos» katrs turçjis govis, citus lopus. Vairs ne vistas nav. Vienîgi savs piemâjas dârziòð, kartupeïu vagas – tas arî viss. Sofijas brâlis aizbraucis atpakaï uz Baltkrieviju dzîvot. Te Latvijâ nav bijis darba un baþîjies, ka nesaòems pensiju. Dzîvokli atstâjis bçrniem. Leiputrija tur – Baltkrievijâ – arî neesot. Tâpat kâ te, bet dzîvot varot. Nu jau esot pensijâ. Èeròiki Baltkrievijâ bijuði pirms septiòiem gadiem. Vajadzçtu atkal aizbraukt....

Sofija, Jeļena un Jeļisejs Čerņiki

Èeròiku meita Jeïena dzîvo Tukumâ. Darbs ta ir, ta nav. Vasarâ atkal rausies puðu uz visâm pusçm. Èeròiki pçc svçtkiem atpûðas. Aizvadîti Ziemassvçtki, Jaunais gads. Cepts, ðmorçts. Arî taèu darbiòð. Priekðâ vçl pareizticîgo Ziemassvçtki. Èeròiki tos îpaði nesvinot. Aizbraucot Tukumâ uz baznîcu, un viss.

Bites dzçlums salds Arî Tukuma Upîðskolas skolotâja Inga Orbidâne nâk no «Kaþniekiem». Viòa te dzimusi, augusi, skolojusies. Dzidra Eihenberga – Ingas mamma – Strazdu bçrnu namâ strâdâjusi. Ballç iepazinusies ar Eihenbergu Gunti. Abi samîlçjuðies. Laiku dzîvojuði Strazdos. Tçtis bijis bitenieks, tâpçc ìimene pârcçlâs uz «Kaþeniekiem» un tçtis kopa kolhoza bites. Kopâ dravâ bija 120 saimes. Paðiem arî. Tçtis mammu arî lika pie bitçm strâdât. Sâkumâ baidîjusies. Bites tak sâpîgi dzeï. Tad pieradusi, un darbiòð aizgâjis no rokas. “Mana bçrnîba, skolas gadi pagâja Tumç,” stâsta Inga, nu jau labu laiku Orbidâne. Viòa atceras: “Daudz lauku darbu bija jâdara. Ziemâ vçl varçja pavaïoties, bet pârçjâ laikâ... Skola neskaitâs. Mâcîbas viegli galvâ gâja. Pavasaros, vasarâs, rudeòos – oi, oi, oi! Melnâm rokâm, mutçm nâcâs rauties. Brâlis, mâsa no mâjas jau bija projâm. Es vecâkiem vienîgais palîgs. Vasarâs siens, garâs bieðu vagas un vçl ziedputekðòi jâvâc. Bites, kad spietoja, skrçju krosiòu apkârt mâjai, vçl tâlâk. Toreiz «Kaþeniekos» mçs astoòas ìimenes dzîvojâm. Visâs bija bçrni. Rîkojâm tusiòus. Jâòi bija – kâ nekur. Es – organizatore. Gâjâm rotaïâs. Râdîjâm priekðnesumus. Katram bija kas jâdara. Vecâki ne tikai skatîjâs, viòiem arî kopâ ar mums nâcâs iet rotaïâs. Ugunskuram pâri lecâm. Veèus îsti izkustinâjâm. Mazâk laika atlika kausus cilât. Un viòiem jau patika. Ziemassvçtkus arî svinçjâm. Pie reizes manu vârda dienu. Arî Jaungadu, bet to jau atseviðíi – katrs savâ ìimenç. Mans Jânis Orbidâns ir jûrmalnieks.

Viòð iemîlçja «Kaþeniekus»...” Saruna notika Ingas mâjâs Jauntukumâ. Mamma mazliet savârgusi. Gadu nasta tak plecos. Dzidras kundzes mazmeita Signe sarunas laikâ bija klât. Signe teic, ka viòai arî patîk «Kaþenieki». Laukos viòa brîvâk jûtoties nekâ pilsçtâ. Vien pavisam tur dzîvot negribçtu, bet – kas zina. Vecâsmâtes dzîvoklis «Kaþeniekos» ir brîvs. Vecâmâte ne tik vaïsirdîga, kâ allaþ. Kad saruna bija galâ, kundze nopûtâs un teica: “Ja, «Kaþeniekiem» reiz liels spiets pâri lidoja, vçl tagad atceros bites dzçlumu un sava Gunta pirkstus, ar kuriem viòð rûpîgi dzeloni izòçma.”

Ar slēpēm pâri kupenâm Skaidrîti Kûlu mâjâs nesastopam. Kaimiòi Poïi stâstîja, ka kundze esot darbîga. Kûtî kopjot piena teliòus un brîvajâ laikâ ”aizðaujot” tad te, tad tur. Arî Dzidra Eihenberga slavçja Skaidrîtes kundzi – viòa ar visiem kaimiòiem labi saprototies. Labestîgs cilvçks... Kad iebraucâm vçlreiz «Kaþe­ nieku» pagalmâ, Skaidrîte jau durvis vçra. Tâs paðas, pie kurâm podâ aug nokarenâ vasaras puíe. Tiesa – nosalusi. Vasarâ atkal zaïos. Saimniece teica: “Nç, nezâles. Jauna vietâ jâliek!” Mçs pretî: “Bet ja tomçr. Kâlab brînums nevarçtu notikt?”. Skaidrîte aizdomâjas. Viòa cîtîgi strâdâ. Kopj savas telîtes, kas daudz piena dos. Varçtu nestrâdât, iztiktu tâpat, bet strâdâ tâpçc, ka vçlas dzîvot, jo bez darba cilvçks beigts un pagalam. To gan Skaidrîte skaidri zina. Pajautâjâm par dzîvi, par kaimiòiem. Kundze stâsta, ka labi sapratusies ar Dzidru Eihenbergu. Pârrunâjuðas redzçtâs filmas, izlasîtâs grâmatas. Viena otrai savas domas klâstîjuðas. Ko patlaban domâjot? Dzidra brîdi domâja un teica: “Ðíiet, ka nevajag pagâtnç dzîvot, atmiòâs gremdçties. Uz priekðu un par labo jâdomâ. Jâiet, jâdara!” Un viss, saruna bija galâ. Braucu pa savu ceïu uz Tukumu. Skaidrîte uz slçpçm un uz kûti pie saviem buciòiem. Pâri kupenâm. No vienas uz otru...


Aka

4

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

Pat govij jāsmejas!

šurmuļīša pasakas

Sauli mîlot Reiz sensenos laikos dziïdziïajâ meþâ iegadîjâs brîvdiena – zvçri ne zâli skrubinâja, ne vâjâkos tvarstîja, bet – gavçja un centâs noskaòoties garîgi. Piemçru visiem râdîja mâsa Zebra – gracioza, bet nekâda – melnibaltsvîtraina. Agrâk ik die­ nu viòa klîda pa meþa pïaviòâm, zâli, ðíidrâkus krûmus krimzdama, bet viòas galva no domu smaguma slîga aizvien zemâk un zemâk. – Palûk, – Zebra domâja. – Es te klîstu nevienam nevajadzîga; reizçm vçlos tikt aprîta, bet pat lau­ va mani uzlûko bez apetîtes... Ko iesâkt – kur mîïumu rast? Un tâ iegadîjâs, ka Zeb­ ra palûkojâs uz Sauli un plat­ zobu smaids iemirdzçjâs viòas iekrituðajos vaigos.

– Nudien, – Zebra padomâja – Saule tik silta un mîïa – i man, i vispçdîgai odzei patîk. Un, jo es vairâk domâju, cik Saule tîkama, jo vairâk man viòa tîk! O, Saule, Sau­ le! – Zebra iedziedâjâs un pirmo­ reiz sajutâs laimîga lîdz ausu ga­ liem. Tâ dienu pa dienai Zebra vi­ sus pârliecinâja, ka Saule meþâ ir galvenâ – vajag tik labi stipri vçlçties, un Saule nokârtos visas problçmas. Palûk, Zebra, snauþot zem krûma, bija sajutusi vçsumu uz gurna un karsti vçlçjusies drusciòas siltuma, un no tiesas – pçc brîtiòa viòai piekïâvâs tîkami silts trusis. Kâpçc piekïâvâs? Tâpçc, ka Saulîte lika nabagam paçnu meklçt... Ðiten tâ Zebra prata skaid­

rot katru dzîves situâciju – reizçm doma bija tik gara un lîkumaina, ka nâcâs pus­ dienu zvçriem zobus vârdot, bet zebrai padevâs. Visi zvçri Zebrai padevâs – pat karalis Lauva, atkâris þokli, klausîjâs Zeb­ ras viedajos vârdos. Un notikâs tâ, ka Zebra vairs nesludinâja kurâ katrâ meþa pïaviòâ, bet zvçri paði nâca pie viòas – Zebra tik pateica, kurâ laikâ sanâkðana, un miers; pârçjâ laikâ viòa gulðòâja çnâ un sprie­ da par Saules visvarenîbu. Bi­ ja skaidrs, ka Saule ne vien sil­ da, bet spçj bût arî neþçlîga – pat iznîcinât. Tâpçc Saule jâmîl, jo ti­ kai mîlot dzîva bûtne spçj tikt galâ ar nesaprotamo. – A kâ ta Sauli pamîlçt? Tâpat kâ mani – ar gaiðâm, labâm domâm, dziesmâm, dejâm un citâm saulainâm izrîcîbâm, – visgudrçm

Paldies visiem, kuri arî Jaunajâ gadâ prot un spçj pasmieties: MIX A.S., Laurai Lauziniecei, Dacei K. Paldies arî visiem pârçjiem, ku­ ri visa pçrnâ gada garumâ mûsu lasîtâju dzîvi padarîja jautrâku! Lai mums visiem veicas arî ðogad!

sprieda Zebra. – Un tad mçs paði kïûsim kâ Saule – pa gabalu mîïi, bet tuvumâ?.. Un Zebrai nâcâs atzît, ka Saulei gan pieder spçks, gods un valstîba, bet îstenîbâ par Sauli viòa zina ïoti maz... Vents

Minētāju stūrītis

Sastâdîjusi Sandra Vilsone

Horizontâli: 4. 20. gs. mâkslas virziens. 7. Vairâkkârtîgs vie­

na un tâ paða kinofilmas kadra uzòçmums. 8. Organisma seviðía uzòçmîba pret kâdu slimîbu. 9. Latvieðu teâtra zinâtniece

(1929.). 11. Augstâkais dievs sengrieíu mitoloìijâ. 12. Cilvçki, kas cenðas izjaukt kâdu pasâkumu. 13. Vâcu filozofs (1844. – 1900.), kura pazîstamâkais darbs ir «Tâ runâja Zaratustra». 14. Krustzieþu dzimtas eïïas un lopbarîbas augs. 19. Slçpt. 22. Novads Kurzemes austrumu daïâ. 23. Raksts par kâda cilvçka dzîvi un darbîbu, kas uzrakstîts sakarâ ar viòa nâvi. 24. Gût panâkumus, attîstîties. 26. Muïíîba, aprobeþotîba. 27. Lietuvieðu dzejnieks (1904. – 1973.). 29. Apstrâdâts dârgakmens ar reljefu attçlu. 33. Viduslaikos – hana mîtne. 34. Vilnas audums, no kura ðuj galvenokârt mçteïus. 35. Karpu dzimtas saldûdens zi­ vis ar apaïâm spurâm un sîkâm zvîòâm. 36. Vârnu dzimtas putns iesarkani pelçkâ pamatkrâsâ ar raibiem plankumiem. 37. Slepena aìente. 38. Kâda priekðmeta vai parâdîbas abstrakts, vienkârðots attçlojums. 39. Skaòu ieraksts, ko veido un nolasa nevis mehâniski, bet ar ciparu sistçmas palîdzîbu. Vertikâli: 1. Èetrskaldòu ak­ mens stabs, kas uz augðu kïûst tievâks un beidzas ar piramîdas vei­ da smaili. 2. Mâkslîgâ zîda audums. 3. Sengrieíu teikâs – kareivîgas sie­ vietes. 5. Augstmaòu tituli Indijâ. 6. Latvieðu rakstniece (1899. – 1972.), româna «Sieva» autore. 7. Cilvçks,

Atrodi 11 atšķirības!

kas ârda disciplînu un kârtîbu. 10. Elektriskâs strâvas vai elektriskâ un magnçtiskâ lauka izmantoðana ârstniecîbâ. 15. Materiâls plânu dçlîðu veidâ ielikðanai grîdâ. 16. Izgatavoti ar tukðu vidu. 17. Pilsçta Kanâdas rietumos, zie­ mas olimpisko spçïu norises vie­ ta (1988.). 18. Sapulces dalîbnieku skaits, kas nepiecieðams, lai sa­ pulces lçmumus atzîtu par spçkâ esoðiem. 20. Katastrofa, nelaimes gadîjums. 21. Pârvietojams ista­ bas puíu galdiòð. 25. Anglijâ – grâfistes un pilsçtas padomes lo­ ceklis. 28. Aktiermâkslas ampluâ. 30. Vara zaïums – koði zaïas krâsas minerâls. 31. Sildît. 32. Raidstacijas sastâvdaïa.

Iepriekšējās mīklas atrisinājums

Draudzeòu saruna: – Ko tu vçlçtos Jaunajâ gadâ? – Es gribçtu stabilas attiecîbas ar vîrieti… – Ko tu saproti ar vârdu „stabi­ las”? – Nu, uz visu nakti! – Gada îsâkâ diena tomçr ir 1. janvâris! – Kâpçc tu tâ domâ? – Pamosties, bet ârâ jau sâk krçslot. – Apsûdzçtais, kad jûs atradât sveðu maku? – 31. decembra vakarâ. – Vajadzçja maku nodot policijâ. – Policijâ tobrîd neviena nebija. – Vajadzçja nodot nâkamajâ dienâ! – Nâkamajâ dienâ makâ nekâ ne­ bija… Pretalkohola biedrîbas lektors dedzîgi runâ: – Vienmçr, kad redzu kâdu jaunu cilvçku iznâkam no kroga, man gribas viòam saukt: ”Jaunekli, tu ej maldu ceïus! Atgriezies, kamçr nav par vçlu!” Nâkotnes rûpnîcâs strâdâðot tikai viens cilvçks un suns. Cilvçka uz­ devums bûðot tikai pabarot suni. Suns uzmanîðot, lai cilvçks neaiz­ tiek nevienu pogu. Liftâ iestrçguðas divas blondînes. Viena kliedz: – Palîgâ! Palîgâ! Durvis neveras, gaisma neslçdzas un lifts nekustas, bet blondîne tur­ pina kliegt. Otra atsitas ar galvu pret podziòâm, un lifts sâk braukt. Viòa saka: – Muïíe! Ar galvu strâdât vajag! Blondînes brauc pa lauku ceïu, ie­ rauga govi. – Paskaties, cik skaists zirgs! – Tas nav zirgs, tâ ir cûka! – Nç, zirgs! Cûkai taèu nav ragu! Blonda pasaþiere ilgi skatâs uz mirgojoðo gaismiòu lidmaðînas spârna galâ, tad pasauc stjuarti un saka: – Atgâdiniet kapteinim, ka viòð aiz­ mirsis izslçgt labo pagriezienu! Sarunâjas divi pensionâri: – Ðoziem, tos dziïos sniegus brie­ not, nevienam vairs negribas novçlçt: ”Daudz baltu dieniòu!” – Un ko tad tu visiem novçli? – Labu veselîbu, protams! Visu ci­ tu íînieði jau raþo… Divi lati ðoreiz pienâ­ kas Dacei K.: Bijuðais oficiants ie­ kâr­tojies darbâ Ceïu policijâ. Uz drauga jautâjumu, kâ patîk, jaunais darbs, ðis atbild: – Alga, protams, mazâka, bet man patîk, – tagad nevienam klientam nav taisnîba!


Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

5

Gadumija Lapmeþciema muzejâ

Engures kultûras namâ 15. janvârî 18.00 pasâkums lînijdejotâjiem – «ABCD kaíis ka­ la smçdç». Milzkalnes tautas namâ, Ðloken­ bekas muiþâ, 22.janvârî lînijdeju senioru grupu ballîte.

Demogrâfiskâs ziòas

Decembrî dzimuði: Kristiâna Amoliòa, Kristîne Radvila, Mak­ sims Puèko, Grçta Bohâne Decembrî miruði: Lidija Gulbe (1921), Ludvigs Íçrpis (1934), Gvido Ozoliòð (1922), Irçna Rutkçvièa (1931), Elionora Tûmane (1921), Antoòina Vîtola (1932).

FOTO - Rûta Fjodorova

Lapmeþciema muzejs Ziemas­ svçtkos un gadumijâ sagatavo­ jis divas izstâdes. Viena no tâm ir rokdarbu izstâde ar devîzi «Kad svecîðu liesmiòas eglîtç mirdz». Un varam tikai apbrînot Lapmeþciema èaklo rokdarbnieèu izdomu, jo izstâþu ir daudz un katrâ arvien skatâmi jauni darbiòi. Uzmanîbu piesaistîja Dzintras Kalniòas ïoti skaistâs ðalles, cimdi, zeíes, cepurîtes, svârki, jakas. Pçdçjâ laikâ populâri kïuvuði filcçjumi. Ïoti silta un skaista ir Regînas Pei­ manes filcçtâ veste. Skaistâs krâsâs ir modç nâkuðie Þenijas Trales aus­ tie lakati, un tâ varçtu uzskaitît vçl un vçl daudzus ïoti skaistus un in­ teresantus darinâjumus. Katrs no rokdarbiem varçtu bût brîniðíîga dâvana gadumijâ. Savukârt muzeja krâjumu glabâtâja Anita Vanaga sarûpçjusi Jaungada kartiòu izstâdi. Viòa saglabâjusi visas sev, ìimenei un muzejam sûtîtâs apsveikuma kartī­ tes. Aizrauðanâs ar kolekcionçðanu gâjusi plaðumâ, un Anita saka, ka nu jau esot tâ – ja vien ieraugot kâdu skaistu kartīti, viòa to kolek­ cijai noteikti nopçrkot.

Îsziòas Pasâkumi lînijdejotâjiem

Anita Vanaga uzskata, ka katra apsveikuma kartîte ir sava veida laikmeta lieciniece

Engures novada domes sçdç

Par algâm, budþetu un jaunâm programmâm Rûta Fjodorova

Engures novada domes sçde notika 21. decembrî. Dienas kârtîbâ bija 42 jautâjumi, deputâti nolçma papildus izskatît vçl divus. Lai arî jautâjumu daudz, visi tika izskatîti divu stundu laikâ. Pieðíir paðvaldîbas dzîvokli Deputâti nolçma pieðíirt paðval­ dîbas sociâlâ dzîvokïa statusu îpaðumam «Ercmaòi» 1-1. Tika no­ teikta arî îres maksa – Ls 4,12 bez PVN. Dzîvoklis arî tika pieðíirts ìimenei, kurai nepiecieðama palî­ dzîba.

Tukuma bibliotçka – galvenâ Tukuma bibliotçka pilda reìiona galvenâs bibliotçkas funk­ cijas Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadâ. Likuma par bibliotçkâm dçï Latvijas bibliotçku padome vçrsusies Engures novada domç ar lûgumu atkârtoti izvirzît galvenâs bibliotçkas statusam Tu­ kuma bibliotçku. Deputâti lûgumu apmierinâja.

Bâriòtiesa stâsies asociâcijâ Deputâti nolçma atïaut En­ gures bâriòtiesai iestâties Lat­ vijas Bâriòtiesu asociâcijâ. Tam nepiecieðamos Ls 20 iestâðanâs naudu un Ls 70 biedru nau­ du nolçma segt no bâriòtiesas 2011. gada budþetâ paredzçtajiem lîdzekïiem.

Izstrâdâs jaunu teritorijas plânojumu Deputâti nolçma izveidot dar­ ba grupu teritorijas plânojuma izstrâdei. Darba grupâ iekïauti: do­ mes priekðsçdçtâjs Gundars Vaþa,

priekðsçdçtâja vietnieks Andris Kalnozols, bûvvaldes vadîtâja Da­ ce Dçliòa, zemes ierîkotâja Evi­ ja Liepiòa, zemes ierîkoðanas inþeniere Rudîte Kripa, bûvvaldes locekïi Aleksandrs Jançviès un Ro­ berts Kozlovskis, projektu vadîtâja Ilze Turka, deputâts Gints Kellers. Tika uzdots lîdz domes iepirkuma komisijai veikt iepirkuma teritori­ jas plânojuma un attîstîbas plâna izstrâdi.

Balva 100 gadu jubilejâ Deputâti nolçma pieðíirt Ls 100 Almai Martai Ðteinai 100 gadu jubilejâ, pasniedzot balvu svinîgos apstâkïos.

Lauþ zemes nomas lîgumu Deputâti piekrita SIA «Hipotçku bankas nekustamâ îpaðuma» aìentûras lûgumam no 2011. ga­ da 15. janvâra lauzt pirms termiòa izbeigðanâs zemes nomas lîgumu, kas bija noslçgts uz 10 gadiem. Ze­ me 0,92 ha platîbâ atrodas îpaðumâ «Smârdes centrs».

Bûs novada attîstîbas programma 2012. lîdz 2018. gadam Kâ to nosaka likums «Par paðvaldîbâm», deputâti nolçma uzsâkt Engures novada integrçtâs attîstîbas programmas izstrâdi. Par plâna izstrâdes vadîtâju apstiprinâja Ilzi Turku, bet plâna izstrâdes vadîbas grupâ iekïâva domes priekðsçdçtâju Gundaru Vaþu, do­ mes priekðsçdçtâja vietnieku And­ ri Kalnozolu, izpilddirektori Da­ ci Galanderi, bûvvaldes vadîtâju Daci Dçliòu, zemes ierîkotâjas Eviju Liepiòu un Rudîti Kripu, bûvvaldes locekïus Aleksandru Jançvièu un Robertu Kozlovski. Attîstîbas plâna izstrâdç paredzçti vairâki posmi: 1. paðreizçjâs

situâcijas apzinâðana un analîze; 2. stratçìijas daïas izstrâde, 3. attîstîbas programmas rîcîbas plâna izstrâde, 4. ievieðanas un uzraudzîbas programmas izstrâde un 5. pârskats par sabiedrîbas lîdzdalîbas pasâkumiem.

Liedz bûvçt LMT torni Jau otro reizi Ragaciemâ no­ tiek LMT toròa bûvniecîbas apsprieðana. Rezultâti ir ap­ kopoti un noskaidrots, ka 36% iedzîvotâju atbalsta toròa celtniecîbu, 61% neatbalsta un 3% atturas. Kâ iemeslu, kâpçc nevçlas toròa celtniecîbu, iedzîvotâji minçja elektromagnçtiskâ sta­ rojuma iespçjamo kaitîgo ietek­ mi, paðu nekustamâ îpaðuma vçrtîbas samazinâðanos, sabojâto vides ainavu. Tâpçc arî deputâti pieòçma lçmumu neatïaut SIA «LEC» realizçt LMT bâzes stacijas bûvniecîbas ieceri îpaðumâ «Cel­ mi» Ragaciemâ.

noteiktu mazâku nomas maksu, lîgumâ jâveic izmaiòas. Deputâti nolçma neveikt izmaiòas un noraidîja SIA «Komunikâcijas un projekti» lûgumu.

Pirks ugunsdzçsçju maðînu Deputâti nolçma iegâdâties jau­ nu ugunsdzçsçju automaðînu un lîdzekïus tâs iegâdei paredzçt no 2011. gada budþeta.

Attîstîs Lapmeþciema ûdenssaimniecîbu Deputâti nolçma uzsâkt tehniski ekonomiskâ pamatojuma izstrâdi Lapmeþciema ûdenssaimniecîbas attîstîbai. Lîdzekïus ðim mçríim paredzçt 2011. gada budþetâ.

Palielina degvielas limitu Deputâti noteica degvie­ las limitu lîdz 67 litriem mçnesî paðvaldîbas uzòçmuma SIA «Krants» automaðînai.

Nomas maksu nesamazinâs

Apstiprina 2011. gada amata algas

SIA «Komunikâcijas un projek­ ti» vçrsâs pie domes deputâtiem ar lûgumu samazinât zemes no­ mas maksu. 2000. gada 20. aprîlî SIA «Komunikâcijas un projekti» noslçdza lîgumu ar Lapmeþciema novada domi par zemes gabala «Kuìukalni» iznomâðanu. Atbilstoði lîgumam par 8,139 ha nomu SIA «Komunikâcijas un projekti» maksâja paðvaldîbai Ls 5 296,17 gadâ. Nomnieks savu lûgumu pama­ to ar to, ka 2007. gada 30. oktobrî mainîti Ministru kabineta notei­ kumi par valsts un paðvaldîbas zemes nomu un tur ir noteikts, – no 2010. gada 1. janvâra zemes iznomâtâjs aprçíina nomas maksu 1,5% apjomâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas, kas ir Ls 4 4276, un maksâ arî likumâ noteiktos nodokïus. Lai

Deputâti apstiprinâja 2011. ga­ da ðtatu sarakstu un amata algas. Kopumâ òemot, izmaiòas ir ne­ lielas. Algas palielinâjums ticis pagasta pârvalþu vadîtâjiem, ku­ riem 2010. gadâ atalgojums bija Ls 550, bet 2011. gadâ bûs Ls 600. Deputâts Edmunds Pçtersons iz­ teica neapmierinâtîbu ar to, ka domç nestrâdâ izpilddirek­ tors, ka ðos pienâkumus pil­ da Lapmeþciema novada pagas­ ta pârvaldes vadîtâja Dace Ga­ landere, saòemot Ls 706, kas ir izpilddirektora alga. D. Galan­ dere diskusijâ izteicâs, ka darba pienâkumu viòai esot pietiekami daudz, tâpçc Ls 106 par papil­ du darbu diez cik daudz viss ne­ esot. Tad izskançja A. Kalnozo­ la priekðlikums, – ja jau D. Ga­

landere nevçlas, tad visa nova­ da izpilddirektora pienâkumus varçtu uzticçt ar Engures pagas­ ta pârvaldes vadîtâjam Nikolajam Tohvam. Debates palika atklâtas, tomçr laika gaitâ jautâjums atri­ sinâjâs, un arî turpmâk Engures novada domes izpilddirektore bûs Dace Galandere, vienlaikus pildot arî Lapmeþciema pagasta pârvaldes vadîtâjas pienâkumus. Ðtatu sarakstos paredzçts arî pâris jaunu amatu. Tâ, piemçram, turpmâk novadâ strâdâs sabied­ risko attiecîbu speciâlists, bet Lapmeþciema pagasta pârvaldç – projektu vadîtâjs. Amatpersonu un darbinieku atlîdzîbas nolikums paredz arî apmaksâtu papildatvaïinâjumu par nepârtrauktu darba stâþu: ja darbinieks ir nostrâdâjis trîs ga­ dus, pienâkas apmaksâts papild­ atvaïinâjums vienas dienas apjomâ, ja piecus gadus – trîs darba dienas, bet, ja 10 un vairâk gadus – piecas darba dienas.

Par Jûras novçroðanas toròa celtniecîbu Engures novada dome saòçma vçstuli par toròa bûvniecîbu îpaðuma «Kuplâ priede» ârpus esoðâ stâvlaukuma. Aizsardzîbas ministrija lûdza novada domei veikt meþa ze­ mes transformâciju, lai paplaðinâtu stâvlaukumu un nodotu to Aizsardzîbas ministrijas valdîjumâ. Deputâti nolçma atbalstît jûras no­vç­roðanas toròa celtniecîbu nekustamajâ îpaðumâ «Kuplâ priede», kâ arî nolçma pilnva­ rot Aizsardzîbas ministriju veikt meþa zemes transformâciju un izskatît iespçju transformçjamâ daïâ izbû­vçt auto stâvlaukumu par ministrijas lîdzekïiem kâ kompensâciju par zemes izmantoðanu.


6

Reklāma un sludinājumi

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

Durbes pilî muzicçs jaunâ un talantîgâ tukumniece Aija Rçíe 8. janvârî 16.00 Durbes pilî notiks novadnieces, jaunâs un talantîgâs vijolnieces Aijas Rçíes koncerts. Sestdienas koncertâ skançs J. S. Baha, L. van Bçthovena, P. Èaikovska un J. Brâmsa darbi. Klavieru pavadîjumu spçlçs Mârîte un Agnese Folkbergas. Koncertâ piedalîsies Aijas pirmâ vijoles skolotâja D. Ðplîte-Lisova.

Aija dzimusi 1988. gadâ Tukumâ, pamatizglîtîbu ieguvusi Raiòa

ìimnâzijâ, bet muzikâlo izglîtîbu – Tukuma Mûzikas skolâ, kur viòas skolotâja bija Dace Ðplîte-Lisova. Pçc tam Aija mâcîjâs E. Dârziòa mûzikas vidusskolâ, kur absolvçja profesora Andra Baumaòa vijoï­ spçles klasi, papildinâjusies arî pie profesores Anetes Zvaigznes. Tad sekoja mâcîbas Itâlijâ – «Corso di alto perfezionamento» Portogruaro un «Preperazioni ai Concursi Internazionali» Mantujâ, kur Aija papildinâjâs pie profesoriem Oleksandra Semèuka un Iïjas Gruberta. Ðobrîd Aija studç Roterda-

mas Konservatorijâ (Nîderlandç) profesora Benziona Ðamira vijoles klasç. A. Rçíe piedalîjusies meistarklasçs pie profesora M. Keselmana (P Èaikovska konservatorija Maskavâ). 2007. gadâ bijusi Latvijas – Vâcijas fonda stipendiâte, 2008. gadâ piedalîjusies festivâlâ – meistarklasç «Kiev Summer Music Evenings» Ukrainâ pie profesora Oleksandra Semèuka, kâ arî meistarklasçs Horvâtijâ un Itâlijâ. 2010. gadâ viòai tika pieðíirta Tukuma novada domes mçría stipendija.

dzīvesziņa

Mçness dienu kalendârs

6. diena (jauns mçness Zivju zîmç) – mâkoòi, dzçrve; visa sieviðíâ, priecîgâ un kaislîgâ diena; nedrîkst izgâzt dusmas, kurnçt par dzîvi, apstâkïiem; viss jâuzòem mierîgi, klusi, ar lçnprâtîbu un pazemîbu; spçcîgi darbojas intuîcija; var parâdîties gaiðredzîba; kosmiskâs enerìijas uzòemðanas un transformâcijas diena; jâuzmana elpoðanas ceïi; ðajâ dienâ dzimuðajiem ir ilgs mûþs; sapòi var norâdît uz kâdu pabeidzamu lietu – no 9.janvâra 10.14 lîdz 10. janvâra 10.23.

7. diena (jauns mçness Zivju/Auna (17.25) zîmç) – gailis, erceòìelis; provokatîva diena; svarîgi daudz un lieku nepïâpât, runât skaidrâ, saprotamâ valodâ; ieteicams vairâk klusçt; viss izteiktais piepildâs; bîstami melot; piepildâs visa labâ vçlçjumi un vçlmes; labi nodoties lûgðanâm; veiksmîga lietu kârtoðana ar augstâkstâvoðâm instancçm; uzturâ nelieto olas; ðajâ dienâ dzimuðie ir ar ïoti labu veselîbu; sapòi piepildâs ïoti âtri un pravietiski – no 10. janvâra 10.23 lîdz 11. janvâra 10.33.


Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

Reklāma un sludinājumi

7


Ziņas

8

Sestdiena, 2011. gada 8. janvāris

aptauja Kâ pavadât garos ziemas vakarus, kâdas lietderîgas nodarbes kopâ ar bçrniem, dzîvesbiedru iesakât citiem? çst íiplokus, lai neslimo­ tu. Un – laimîgu Jauno gadu visiem!

Zane (mâcâs kursos):

– Vakaros ar ìimeni sniegu tîrâm pie savas privâtmâjas. Bçrns arî palîdz. Sçtas, ielas, iet­ ves tîrîðana aizòem diez­ gan daudz laka. Kad darbiòð padarîts, kopâ pagatavojam vakariòas. Filmas televizorâ, in­ ternets ir neatòemama mûsu dzîves sastâvdaïa. Bçrns man ir tikai viens. Gribçtos vçl pârîti klât, bet ðajâ spiedîgajâ situâcijâ domâjam, ka nevarçsim pavilkt. Ko iesaku!? Varbût tâ nedomât… No­ teikti bût mîïiem vienam pret otru. Daudz laika kopâ pavadît.

Nauris Kristiâns (studç Anglijâ, ziemas brîvdienas Tukumâ vada):

– Anglijâ man daudz jâmâcâs. Tur brîvo va­ karu nemaz nav. Esmu apzinîgs puisis. Zinu, ko dzîvç gribu sasniegt. Te – mâjâs? Vecâki visu die­ nu darbâ. Sagaidu mâjâs, kopâ pavakariòojam. Aiz­ braucu kopâ ar draudzeni Lauru uz kalnu. Ar Lauru mçs kopâ paskatâmies te­ levizoru. Aizbraucam uz kino. Ko ziemâ vairâk var darît? Ârâ jâsatuntuïojas. Citiem iesaku vakaros daudz dzert zâïu tçjas,

Baiba (mâcâs Tukuma 2. vidusskolâ):

Reinis (mâcâs Raiòos, iet uz sporta zâli):

– Sniegu tîrâm. Mums ir sava mâja. Malku sane­ sam, krâsni kurinâm. Tas viss ir jâizdara. Kopâ ar tumsiòu visu pabeidzam. Tad mâcos. Vçl eju uz sporta zâli. Esmu veselîga dzîvesveida fans. Vçl brî­ tiòu pie datora pasçþu. Citiem ko iesaku? Varbût vajadzçtu vairâk laika veltît vecâkiem, drau­ giem?

– Apkopjam mâju. Sniegu novâcam. Kamînu iekurinâm. Iededzam sve­­cîtes. Kopâ ar ìimeni pavakariòojam. Mçs esam kristîga ìimene. Esam tâ audzinâti. Mums ir ïoti svarîgs kopîgâs bûðanas brîdis pie ka­ mîna ar pârdomâm, seci­ nâjumiem. Jâ, arî par Die­vu. Cilvçkiem iesa­ ku ðo tumðo laiku vairâk pavadît kopâ ar saviem mîïajiem. Tâpçc arî ir radîti garie ziemas vaka­ ri. Ikdienas steigâ mçs to nepagûstam. Jânis Vîtols

Notikums

Sapnis, kas ïauj Tukumam saukties par pilsçtu Agita Puíîte

Muzeja draugiem izstâde bija sengaidîta tikðanâs ar zinâmiem mâkslas darbiem, savukârt kolek­ cijas jaunatklâjçjiem – pavedinoðs ieskats bagâtajâ muzejâ krâjumâ. Starp citu, katrs varçja ieskatîties arî krâjuma glabâtavâ un pârlie­ cinâties, ka izstâdes kuratorei Mai­ jai Matîsai, sakot, ka telpu trûkuma dçï izlikta vien neliela daïa no 75 gadu laikâ sakrâtajiem mâkslas darbiem, bijusi taisnîba. Tomçr rasta iespçja parâdît gan paðus pir­ mos krâjuma darbus un tos, kas bija nolemti iznîcinâðanai, gan di­ vas iepriekð neeksponçtas Jaòa Rozentâla gleznas. Tas viss kopâ pilnâ mçrâ ïauj apzinâties to misijas izjū­ tu un tâlredzîbu, ar kâdu muzeja

FOTO - Agita Puķīte

Ceturtdien, 6. janvârî, Tukuma Mâkslas muzejâ tika atklâta izstâde, kurâ apskatâmâs gleznas nonâkuðas tâ krâjumâ daþâdos laikos. Tâs “pârstâv” muzeja veidoðanas sâkotni jeb Âriòa laiku no 1936. gada, ârsta Kriðjâòa Katlapa savâkto un 1949. gadâ iegûto “Irlavas kolekciju”, Augustes Kapmanes laiku no 1953. lîdz 1962. gadam un periodu lîdz pat mûsdienâm.

Agita Pumpure demonstrç teju 200 gadus vecus rokdarbus no muzeja krâtuvçm dibinâtâjs Leonîds Âriòð îstenoja sapni par gleznu kolekcijas izveidoðanu Tukumâ. Kâ viòð pats rakstîja: “Tukuma galerija – paau­ dzes atbalss – sâkums nemirstîgai gadsimtu lietai. Sapnis.” Kâ teica muzeja direktore Agrita Ozola – ðis uzdevums nekad nav aizmirsts –

Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola visus sagaidîja ar vârdiem – daudz laimes dzimðanas dienâ, sakot, ka muzeja svçtki vienlaikus ir svçtki katram, kas ar to reiz bijis un ir saistîts ne kara, ne citos laikos, kad mu­ zeja vadîtâjiem bija izdevies kolek­ ciju papildinât ar izciliem darbiem, kuru dçï Tukuma muzeja kolekci­ ja kïuva tik îpaða. Kâ teica kolek­ cijas “pirmsâkumu” zâlç sastaptais

mâkslinieks Alberts Pauliòð, kurð par izstâdes skaistâko darbu uzska­ ta Voldemâra Tones gleznoto «An­ nu», savulaik mâkslinieku aprindâs runâts, ka tikai tâpçc vien, ka Tu­ kuma kolekcijâ ir ðî Tones glezna,

Tukumu var saukt par pilsçtu, ne­ vis ciemu... Iespçjams, tâds arî ðîs izstâdes uzdevums – saprotot pagâtni, domât par nâkotni un par to pa­ matu, kas tâs vârdâ jârada ðodien.

2011. gada 8. janvāris  

Neatkarīgās Tukuma Ziņas

2011. gada 8. janvāris  

Neatkarīgās Tukuma Ziņas

Advertisement