__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for NTK TEAM

Nét truyền thống và hiện đại trong kiến trúc Thư viện khoa học tổng hợp TP. HCM  

"Kiến trúc mỗi nơi có một sắc thái riêng khiến ta nhận ra nó ở đâu. Đó chính là "bản sắc của kiến trúc". Bản thân quan niệm, KTS trước tiên...

Nét truyền thống và hiện đại trong kiến trúc Thư viện khoa học tổng hợp TP. HCM  

"Kiến trúc mỗi nơi có một sắc thái riêng khiến ta nhận ra nó ở đâu. Đó chính là "bản sắc của kiến trúc". Bản thân quan niệm, KTS trước tiên...

Profile for ntkteam
Advertisement