Page 1

NTI NESTORNEWS

2/2009

Norconsult TTS Ships Equipment AS MagiCAD for Revit MEP Ecotect og Green Building Studio COWI AS West Oil Tools Well Intervention AS NTI Nestor AS - Sandvika - Ă…lesund - Stavanger - Bergen


2

cadmagasinet Nr. 2/2009

Kjære leser Norge er ofte betegnet som annerledeslandet, der vi går litt mot strømmen og står han av når det blåser som verst. I forhold til den pågående Finanskrisen har Norge også kommet godt ut så langt i forhold til land vi kan sammenligne oss med. Spesielt innen byggenæringen har vi som aktør opplevd et fantastisk første halvår, og ut fra det jeg kan se når jeg sitter her og skriver rett før ferien starter, så vil andre halvår bli minst like bra. Ledende arkitektbedrifter som Niels Torp Arkitekter, Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere og Hille Melbye Arkitekter er gode eksempler på selskaper som har tatt BIM utfordringen alvorlig og satset både tid og penger på å posisjonere seg for det nåværende og helt klart fremtidige konkurranseklimaet relatert til BIM. Innen industriområdet ser vi at Digital Prototyping er et viktig konkurransefortrinn for be og Green Building Studio drifter som TTSGruppen, FMC Kongsberg Metering, Nemo Engineering med flere. Det sterkeste vitnesbyrdet på at vi snakker om lønnsomme investeringer står Teknisk Sjef Roar Roksvåg i TTS Ships Equipment for. Roar sier at de har en tidsgevinst på minimum 50% på et nytt design og designdelen utgjør 60% av det totale tidsforbruket. Og det er før vi snakker om gevinster relatert til design kvalitet og dermed bedre produkter med mindre feil i bygge- og driftsfasen. Rett før ferien gikk direktørene for de seks største rådgivende ingeniørfirmaene i Norge ut og proklamerte at de ville samarbeide om å få på plass felles prosesser og metoder for å hente ut mest mulig effekt av BIM og buildingSMART teknologien. Som gruppen sier, ”Det er ikke på metode og gjennomføringsmodeller vi skal konkurrere”. Vi må samarbeide for å bli sterkere og bedre, både i det nasjonale og det globale konkurranseklima. Jeg tror dette er et unikt initiativ både i global og nasjonal målestokk. Jeg er også helt sikker på at det er et riktig initiativ. De som kjenner meg vet at jeg og dermed NTI Nestor står for en slik samarbeidskultur. Jeg er sikker på at dette initiativet vil utvikle norsk byggenæring i en svært positiv retning og vi gleder oss til å gi vårt bidrag til denne positive utviklingen. Vi i NTI Nestor bryr oss om det som skjer, vi er engasjert i flere prosjekter sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har et langsiktig perspektiv i forhold til teknologi, kunnskap og kompetanseoverføring og vi er lydhøre for bransjens meninger og behov. Vi er nøkkelspillere på laget til både rådgiverne, arkitektene og industribedriftene og vi har en felles målsetning om å gjøre norske bedrifter ledende på sine felt. Når jeg løfter blikket og ser ut over Norges grenser så konstaterer jeg med tilfredshet at norske bedrifter er godt posisjonert i tetgruppen når det kommer til BIM og Digital Prototyping. Og jeg er sikker på at norske arkitekt-, design- og ingeniørbedrifter må skule til blant annet de ovennevnte selskapene for å lære av deres suksess. Vi gleder oss til å fortsette samspillet med de beste aktørene i verden når det kommer til BIM og Digital Prototyping.

Halvor Jensen Administrerende direktør NTI Nestor AS


cadmagasinet Nr. 2/2009

Utgiver: NTI Nestor AS Ansvarlig redaktør: Jens Bach-Ivanhoe Redaksjon: Lars Erik Hansen, Halvor Jensen, Björn Einarsson, Hege Løvås

3

Innhold i cadmagasinet 2/2009: Med BIM som naturlig strategi ..............................................

4

I Norconsult er avansert IKT en naturlig og strategisk del av virksomheten. I likhet med datterselskapet Norconsult Informasjonssystemers mange ...

Adresser: NTI Nestor AS E-post: post@ntinestor.no Sandvika

Hamangskogen 60, 3. etg. 1338 Sandvika Tlf. 48 20 33 00 Faks. 67 57 47 01 Supporttelefon: 48 20 44 00

Lønnsomt designhvelv ..............................................................

8

Digitale komponentmodeller i bedriftens «designhvelv» er like naturlig og nyttig som penger i banken for TTS Ships Equipment AS i Bergen...

Ålesund

Lerstadveien 508 6018 Ålesund Tlf. 70 17 43 00 Faks. 70 17 43 01 Rogaland

MagiCAD for Revit MEP ...........................................................

10

På NTI Nestors MagiCAD brukerdag 25. juni, og med Multiconsult som vert, ble en tidlig versjon av MagiCAD for Revit MEP presentert for de ledende prosjekterende...

Tlf. 90 50 07 73 Hordaland Gjertrudvegen 11 E 5353 Straume Tlf. 48 20 33 00 Hjemmesider: www.ntinestor.no www.cadbutikk.no www.mdoc.dk

Layout/DTP: Kontekst Trykk: Arco Grafisk A/S Utkommer 4 ganger årlig Opplag: 42 000

Autodesk har styrket grønn bygningsdesign ......................

11

Som ledd i Autodesks løpende ansvar for å støtte bærekraftig design og grønn byggepraksis i arkitektur- og bygg/anleggsbransjen, har selskapet nåe....

Fremtidens trender ....................................................................

12

Autodesk fortsetter med å utvide sitt modellbaserte syn på design. Martyn Day intervjuer her Phil Bernstein, Autodesks Vice President for AEC Industry Strategy and Relations...

Dette bladet er beskyttet i henhold til gjeldende norsk lov om opphavsrett. Det må ikke kopieres fra bladet uten skriftlig tillatelse fra NTI Nestor AS.

Rådgivende modell for andre ...............................................

16

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca. 700 medarbeidere COWI-gruppen totalt teller...

Løfterik brønnintervensjonsteknologi ..................................

18

Oljeselskapene får nemlig redusert utvinning av oljen hvis de ikke vedlikeholder «sugerøret» ned til oljen. Brønnen vil rett og ...

Nyheter ........................................................................................

20


4

cadmagasinet Nr. 2/2009

Med BIM som naturlig strategi I Norconsult er avansert IKT en naturlig og strategiskk del av virksomheten. I likhet med datterselskapet Norconsult Informasjonssystemers mange ledende BA-verktøy, er også 3D BIM et naturlig hovedsatsingsområde i konsernets strategiplan.

Torkil Håheim Kind, Sentral BIM-koordinator i Norconsult

AV THOR HESTNES ― Etter at vi oppgraderte alle våre AutoCAD- og AutoCAD Architecturelisenser til Autodesk Revit for halvannet år siden, har vi hatt stor suksess med å innføre 3D og ta i bruk BIM i virksomheten, forteller Torkil Håheim Kind, sentral BIM-koordinator i konsernet.

Modellen må bli offisielt dokument ― Dette er viktig for oss, fordi BIM er en av de største endringer som BAbransjen står overfor, understreker han. ― Målet er at bygningsmodellene etter hvert skal bli offisielle dokumenter i prosjektene, ikke kun 2D-tegninger som nå. Denne overgangen påvirker veldig mye i bransjen, som samarbeidsformer, kontrakter, kvalitetssystem, med mer. Derfor er det veldig bra at Statsbygg og Forsvarsbygg med flere, har tatt grep og kommer med sine BIM-krav fra 2010. Det vil forhåpentlig forsere utviklingen ytterligere.

Integrerer andre verktøy ― Vi har erfaring med 3D-modeller og BIM innen bygg, energi, samferdsel, olje og gass, fortsetter Håheim Kind. ― I løpet av 2-3 år er målet vårt at alle nye oppdrag vi påtar oss skal prosjekteres ved hjelp av BIM, med integrerte koblinger mot beregnings- og

analyseverktøy, eksempelvis statikk, lysberegninger, kalkyle, beskrivelse og kollisjonskontroll. ― Vi er overbevist om at vi skal redusere de totale byggekostnadene ved bruk av BIM og koblingen av 3D-modeller mot analyse- og beregningsverktøy, hevder han, som imidlertid ikke legger skjul på de nye utfordringene som dukker opp:

Viktig at alle tar ansvar

per) kan optimaliseres og reduseres. Det er derfor viktig at alle parter er tidlig med i prosjektene.

Viktig for å møte miljøkrav ― Bruk av BIM er også en viktig faktor for å imøtekomme dagens og fremtidige miljøkrav, mener Torkil Håheim Kind. ― Informasjonsmodeller vil kunne ivareta en ”grønn” miljøprofil i prosjekter ved at det er mulig med analyser av energiforbruk, simulering av et optimalisert inneklima, og å nå målsetninger om mindre avfall.

―Bygningsinformasjonsmodellering endrer ikke bare arkitektens, men også ingeniørens og konstruktørens måte å arbeide på. Modellering er ikke bare en Støtter buildingSMART teknologi, prosjekteringsformen innebærer en gradvis endring av måten vi I tillegg til Revits BIM-teknologi søker samarbeider og samhandler på. Derfor Norconsult å benytte seg av buildinger det viktig at alle aktører tar sin del av SMART-teknologien for å gjennomføre dette ansvaret. Med nye krav fra byggherrer om bruk av BIMmodeller i prosjekteringen, er forventningen i Norconsult at dette vil tvinge frem økt samarbeid i tidligfasen av prosjekter, slik at kostnader og risikoer i senere faser (bygge- og driftsfaser, hvor mesteparten av Visualiseringen av boligblokkene med biler og mennesker er fra Kjørbo Allé. Visualiseringen er gjort av Selvaag. kostnadene pålø-


cadmagasinet Nr. 2/2009

5

en kostnadseffektiv måte å organisere og gjennomføre prosjekter på. Norconsult kan vise til praktisk erfaring med bruk av buildingSMART-teknologi i flere oppdrag. ― På bakgrunn av dette vurderer vi dagens løsninger til å være moden nok for å gjennomføre byggeprosjekter med bruk av buildingSMART-teknologien. Vi forutsetter derfor at våre BIM-verktøy støtter siste offisielle versjon av IFC og benytter buildingSMART-teknologi der det er formålstjenlig.

Bred erfaring Ikke mindre enn noen hundretalls små og store oppdrag har Norconsult hittil gjennomført med aktiv bruk av 3D-modellering. I flere tilfeller med bruk av BIM. Modellene har vært brukt til både tegningsproduksjon, kollisjonskontroll, simuleringer, masseberegninger og analyser.

Kollisjonskontroll I forbindelse med beregning og analyse (som er viktig for å få full utnyttelse av BIM) har Norconsult benyttet seg av Navisworks og Solibri Model Checker som NTI Nestor også forhandler. Navisworks og Solibris store styrker er at systemene kan ta inn mange ulike modellformater og sammenstille dem for tverrfaglig kollisjonskontroll.

BIM i Arendal Ett av Norconsults siste store prosjekt er Arendal videregående skole i Arendal, et 18.000 kvm stort skolebygg. Basert på arkitektenes design i ArchiCAD har Norconsult her brukt Revit Structure til byggeteknisk prosjektering, og MagiCAD til elektroprosjektering. 3D-modeller utveksles mellom fagene ved hjelp av IFC-formatet, modeller som dermed kan brukes i Navisworks eller Solibri til å kjøre kollisjonskontroll slik at man kan luke ut tverrfaglige prosjekteringsfeil tidlig i prosessen. ― En annen uvurderlig fordel i den sammenhengen er at vi nå kan visualisere modellene kjapt i Revit. I løpet av få minutter kan vi lage svært gode 3D-visualiseringer med lyssetting og det hele. Det er til stor nytte når vi skal

Strukturmodellen (RiB-modellen) av Arendal Videregående skole.

presentere enkeltløsninger eller hele prosjektet, poengterer Håheim Kind.

Enkel tegningsproduksjon ― For øvrig prates det lite om det faktum at vi fortsatt må levere tegninger,

fortsetter han. ― En annen stor styrke med 3D og BIM er jo at alt av tegningsmateriale genereres direkte fra Revit Structure bygningsmodellen, og er alltid fullt oppdatert. Vi slipper å tegne i 2D og får automatisk ut tegningslister


6

cadmagasinet Nr. 2/2009

og har full kontroll over alle mengder. Det er en trygghet at tegningene til en hver tid er «en-til-en» med modellen, fremhever Håheim Kind, som også påpeker at modellen blir brukt til kostnadsberegning og til beskrivelse iht. til NS3420.

Bedre beslutninger med Revit ― Etter at vi tok i bruk Revit og BIM ser vi at det er lettere å ta beslutninger og gjøre endringer tidlig i prosjekteringen når man tydelig i 3D ser hvordan tingene blir. Resultatet er færre feil i prosjekteringen, og kvaliteten i prosjektene øker. Vi løser problemene mye tidligere. Kostnadene ved endringer blir da små sammenlignet med på byggeplassen.

BIM i Sandvika Et annet større prosjekt som Norconsult er involvert i, er sju boligblokker i Sandvika. I Kjørbo Alle; 199 leiligheter, 20.000 m2, detaljprosjektering. Norconsult har vært engasjert som BIMteam av Selvaag og gjort store deler av modelleringen og vedlikeholdt en felles BIM-modell for både arkitekt og RIBfaget. Fra modellen er det hentet ca. 400 tegninger. Objektene i modellen er tilført egenskapsdata som brannklasser, lydklasser osv. Modellen er også overført til ISY Calcus for utarbeidelse av kalkyle.

BIM i Bodø Et tredje BIM-prosjekt er byggetrinn 4B ved Høgskolen i Bodø, et forskningsprosjekt i samarbeid med Statsbygg. Her var Norconsult engasjert både som prosjekteringsledelse, RIB og RIE, og har gjort modellering i Revit Structure gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektsfase.

Godt utrustet Men det er ikke bare Autodesk Revit virksomheten benytter i sin prosjektering. Også verktøy som AutoCAD Civil 3D, MagiCAD, Tekla og Bentleys MicroStation BIM-produkter brukes flittig. I tillegg til erfaring i verktøy som høster fra BIM, som Navisworks og

Strukturmodellen (RiB-modellen) av Arendal Videregående skole.

Solibri, til analyser, mengdeberegning, kollisjonskontroll osv. Alt dette krever løpende innsikt og stadig kompetanseutvikling.

― Selv om Revit for eksempel, er intuitiv og lett å komme i gang med, er det ufattelig mange muligheter med systemet. Løpende rettledning er påkrevd.

Kompetanseutvikling

5D: kalkyler og beskrivelse

― Det innebærer selvsagt at vi har et kontinuerlig arbeid med å heve BIM-kompetansen blant våre prosjekterende, påpeker Håheim Kind. ― Vi kjører derfor en systematisk opplæring av ansatte innen 3D/BIM og har også knyttet til oss nøkkelpersonell innen BIM i bransjen. I tillegg har ledelsen opprettet en styringsgruppe for BIM med tilkoblede BIM-koordinatorer som styrer konsernets 3D- og BIM-satsing. Denne gruppen understøtter både interne Norconsult-oppdrag og opptrer som BIMkoordinator hos byggherrer i større byggeprosjekter.

Rettledning og støtte får brukerne på to måter: fra datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og fra NTI Nestor. Nestor med en del kursing, tips og rådgivning, og NoIS mer som daglig støttespiller og behovstilpasser. Blant annet samarbeides det tett med NoIS om integrering med ISY Calcus og ISY Beskrivelse. ― Dette bringer BIM-begrepet til et femte og enda nyttigere nivå. Når vi har full kobling mellom 3D, 4D og 5D, har vi kommet veldig langt i vår BIM-strategi, slutter Torkil Håheim Kind. ●

Metoder ― Et område som fremfor alt krever full oppmerksomhet i forbindelse med BIM, er metodeverk, understreker Håheim Kind. ― Det er uhyre viktig med gode metoder og arbeidsprosesser, og at alle er inneforstått med en ny måte å jobbe på. Vi kjører derfor nå metodeopplæring integrert i alle kursene og utarbeider en egen BIM-manual for formålet. Viktig er det også at brukerne får god oppfølging etter kursene, mener han. Derfor har Norconsult laget egne ressursportaler for de ulike BIM-verktøyene, der brukerne har tilgang til relaterte produktnyheter, diskusjonsgrupper, brukerveiledninger, metoder, eksempler, kursopplegg, prosjektstøtte og supporttjenester.


FÅ MER UT AV DINE DESIGN VERKTØY, OG KOM RASKERE UT PÅ MARKEDET.

© Hardinge

Digital Prototyping for mekanisk industri Akselerer din design prosess. Bruk en digital modell til å visualisere, optimere og simulere ditt design. Unngå å måtte lage dyre prototyper eller oppdage feil etter at maskinen er konstruert. Få kontroll over endringer og arbeidsflyt ved å bruke våre data og dokumenthåndterings systemer.

Ta steget inn i framtiden med Autodesk Digital Prototyping. Vi har verktøy som kan øke produktivitet og innovasjon i ditt firma og et landsdekkende forhandlerapparat parat til å hjelpe deg i gang. Ta kontakt med din Autodesk forhandler eller gå til www.autodesk.no

Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2008 Autodesk, Inc. All rights reserved.


8

cadmagasinet Nr. 2/2009

Lønnsomt designhvelv AV THOR HESTNES Digitale komponentmodeller i bedriftens «designhvelv» er like naturlig og nyttig som penger i banken for TTS Ships Equipment AS i Bergen. Etter knapt et år har investeringen i Autodesk Vault Manufacturing og Inventor mer enn betalt seg… TTS Ships Equipment (TTS-SE) som er en viktig del av det børsnoterte konsernet TTS Marine ASA, har hatt 3D i sin IT-strategi siden starten på 2000-tallet. I 2006 besluttet ledelsen å utvide sin satsing på 3D som designverktøy. Inventor ble ett av CAD-alternativene. Engineeringfirmaet utvikler og designer ulike typer utrustning til skip. Som bauporter, skottdører, ramper, sidelastesystemer, lagrings- og bagasjehåndteringssystemer til cruiseskip, og mye mer. Etter et vellykket pilotprosjekt på høstparten i fjor, besluttet ledelsen i TTS Ships Equipment AS at Inventor i kombinasjon med Vault Manufacturing skulle bli det verktøysettet som det skulle satses på fremover. Et valg de ett år senere kaller en kjempesuksess…

Produktvarianter med parametrisk design ― En del av det vi gjør er nyutvikling, men det meste er varianter av produkter, forteller teknisk sjef Roar Roksvåg. ― Mange av produktene i por-

teføljen er i basis bygget over standardiserte komponenter og løsninger. ― Å jobbe med fleksible 3D-modeller basert på parametrisk design er derfor en stor fordel for å tilpasse modellene til ulike skips strukturer.

generering av materiallister. Kompatibiliteten med AutoCAD gjør det enkelt og sikkert å utveksle informasjon. Alt dette gir et stort potensial for å spare tid…

Fort produktiv med Inventor

― Pilotprosjektet avdekket at vi kan få opptil femti prosent tidsbesparelse på en design, hevder Roksvåg. ― Ettersom designdelen utgjør rundt seksti prosent av de totale antall timer vi bruker på et produkt, er det mye tid og penger å spare. ― Det er ingen tvil om at Inventor er viktig for produktiviteten, men ikke utelukkende bare verktøyet, tilføyer Stig Bakketun som er superbruker og krumtapp i satsingen. ― Det er først og fremst måten og metoden som vi har valgt å bruke Inventor på som er nøkkelen. Vi har tenkt utrolig nøye gjennom alt før vi har implementert. God tilgjengelighet og dataflyt i kombinasjon med strenge arbeidsmetoder er avgjørende.

― Da vi under tiden fikk inn nye folk med andre DAK-erfaringer, deriblant Inventor, fikk vi klarhet i at man kunne gjøre slike ting langt enklere med Inventor. Og det har vist seg å slå til, innrømmer Roksvåg. Mange av våre dyktige medarbeidere på teknisk avdeling hadde lang erfaring fra andre 3D systemer. Dette i kombinasjon med stor entusiasme førte til at de raskt behersket det nye systemet ”Inventor”. ― Den lave brukerterskelen gjorde det enkelt å komme i gang. Opplæringstiden er kort. Og ekstrapersonell uten kjennskap til Inventor blir fort produktiv. En betingelse for å lykkes med dette er at ”Best Practice” for bedriften er godt beskrevet slik at også de som kommer inn for en begrenset periode raskt kan komme inn i vår måte å jobbe på. ― Selve modelleringen er rask, man sitter ikke og venter på systemet, sier han. ― Også 2D-modulen er veldig bra, det er viktig for oss som er avhengig av å levere tegningsunderlag. Likeså

Svært tidsbesparende

Vault nærmest «plug and play» Her er Vault Manufacturing sentral, Autodesks datahåndteringssystem for konstruksjonsdata. TTS Ships Equipment valgte å implementere dette samtidig med Inventor. Etter bare et kort todagers kurs hos NTI Nestor var de i full gang både med Inventor og Vault,


cadmagasinet Nr. 2/2009

9

"Pilotprosjektet avdekket at vi kan få opptil femti prosent tidsbesparelse på en design, hevder Roksvåg" så å si »off-the-shelf». ― Vi valgte å installere systemene nesten uten tilpasning for å komme fort i gang, sier Bakketun. ― Det eneste vi gjorde med Vault Manufacturing var å lage et «telleverk» som automatisk genererer nye partnumre, data som følger delen i hele dens levetid. Og det har vist seg å fungere utmerket.

Modellbank og metoder ― Når vi utvikler noe, tenker vi gjenbruk og automatisering hele veien. Det er som å sette penger i banken, sier Roar Roksvåg. ― Vault er et «datahvelv» med digitale standardkomponenter som fungerer på samme måten. I tillegg fører det til minst mulig feil i implementeringen. For å sikre best mulig kvalitet på designarbeidet har TTS-SE laget en intern brukermanual med metodikk som alle konstruktørene er påbudt å følge. Ikke bare sparer de tid på dette også, det medfører at alle følger en viss standard og som gjør at konstruktørene designer med samme kvalitet og ikke minst samme metodikk. Noe som bidrar til denne selvpålagte «tvangen» er at alle nye parts får sin egen «template», eller mal som det heter på norsk. Dermed tvinges konstruktørene til å tenke likt og følge normen.

Bedre kvalitet og sparer tid ― Med et riktig utgangspunkt kommer man fortere frem til konstruksjonen som den skal være, understreker Stig Bakketun. ― Og gjort riktig blir også det detaljerte produksjonsunderlaget korrekt; tegninger, vekt, tyngdepunkt, delelister osv. For oss som lever av dette underlaget er det uhyre viktig, i tillegg til at det sparer mange timer i design. Spare tid gjør TTS-SE også med bedre bestillingsrutiner. Innkjøpsavdelingen bruker de samme artikkelnumre

som i Inventor. Alt konstruktørene lager på sine PC-er lever videre i ERPsystemet, poengteres det.

Integrerer med ERP ― Vi har en veldig dyktig medarbeider på innkjøpsavdelingen som har erfaring med vareflyt, databaser og PLM, opplyser Roksvåg. ― Hun sørger for at dataene kommer inn i, og gjør nytten i ERP-systemet. I løpet av året vil vi automatisere dette ved å koble Vault direkte med vårt ERP-system. Da får vi utnyttet konstruksjonsdataene i hele verdikjeden. ― Inventor med Vault har imponert oss. Tatt i betraktning at det er programvare som kommer rett fra hylla, nærmest «plug and play», fungerer det veldig bra. ― For oss har det vært viktig å gjøre de rette tingene og gjøre dem riktig, innenfor mulighetene i programvaren. Vi lager ikke begrensninger eller tilpasninger for programvaren, men tilpasser oss den slik at vi sikrer at vi ikke detter ned i et «hull» senere, sier han.

Støtte og eierskap viktig

trykk av konsulentene. Det er meget viktig for resultatet at leverandøren er kompetent og erfaren. Som NTI Nestor ser det hadde TTS Ships Eqipment ikke hatt samme suksess uten det eierskap og ansvar som den sentrale prosjektledelsen med Roksvåg og Bakketuns i spissen, har tatt. De har vært nøkkelen til suksessen. Det viser seg gang på gang at, uten et slikt engasjement får man ikke samme suksess. Ledergruppen i TTS-SE har nå bestemt at alle nye, samt varianter av gamle designoppgaver, skal gjøres i Inventor og Vault Manufacturing. ●

― NTI Nestor har vært en god støttespiller i denne prosessen, berømmer Roar Roksvåg. ― Med kurs og konsulenttjenester i implementeringsfasen, og med verdifull rådgivning og oppfølging senere. Vi har et godt innRoar Roksvåg (til venstre) og Espen Solemdal ved spakene.


10

cadmagasinet Nr. 2/2009

MagiCAD for Revit MEP - BIM for VVS- og Elektroinstallasjoner

AV ARVE SÆVIK På NTI Nestors MagiCAD brukerdag 25. juni, og med Multiconsult som vert, ble en tidlig versjon av MagiCAD for Revit MEP presentert for de ledende prosjekterende selskapene innen Tekniske Installasjoner, og med meget positiv respons. COWI og Multiconsult presenterte i tillegg hvert sitt BIM-prosjekt (IFC/buildingSMART) der MagiCAD er et av de sentrale BIM-verktøyene. Nærmere 60 deltakere fikk med seg dette arrangementet. I et møte i forkant av presentasjonen, diskuterte Progman og NTI Nestor videre utvikling av MagiCAD og åpne standarder (IFC/buildingSMART) med noen av de største MagiCAD-kundene i Norge; Multiconsult, Rambøll, COWI, Norconsult, SWECO, Erichsen & Horgen og Hjellnes Consult. MagiCAD for Revit MEP vil aktualisere Revit MEP, og vi i NTI Nestor gleder oss til å fortsette vårt arbeid med dette markedsledende BIM-produktet, både slik vi kjenner det i dag, og i den nye versjonen som bygger på Revit MEP. Det nye produktet vil gi MagiCADbrukere kjente beregnings- og analyseverktøy og lokalisert innhold. En av MagiCADs unike fordeler - den omfattende produktdatabasen med en mengde tekniske data, vil også være en del av det nye produktet. Modeller fra MagiCAD for AutoCAD vil kunne importeres direkte inn i MagiCAD for Revit MEP og gi kundene en betydelig fleksibilitet. Og alt dette på toppen av Revit MEP med alle mulighetene Revit i seg selv kan tilby. Progman som er utvikler av MagiCAD,

planlegger å lansere den første MagiCAD Suite med MagiCAD 2009.11 utgaven, som er planlagt i november. Pakken inkluderer MagiCAD for både AutoCAD og Revit MEP. Med denne løsningen tilbyr vi våre kunder en frihet til å velge produkter og verktøy som på en best mulig måte passer spesifikasjonene til de prosjektene det skal arbeides med. MagiCAD vil med dette fortsette suksessen og fortsette å sikre god kvalitet og fremragende resultater for sine brukere og deres selskaper både nå og i fremtiden. Revit MEP og AutoCAD MEP er begge deler av pakken ”AutoCAD Revit MEP Suite”. NTI Nestor anbefaler AutoCAD Revit MEP Suite som plattform for alle våre MagiCAD-kunder. Med denne plattformen vil du som MagiCAD-bruker ha en plattform som fungerer i dag, og som samtidig gjør deg forberedt til å følge utviklingen videre. AutoCAD MEP har også nødvendig funksjonalitet for import av IFC bygningsmodell til

grunnlag for VVS- og El-prosjektering i BIM-prosjekter. Progman har over 20 års erfaring i utvikling av MagiCAD på Autodesk-produkter, er autorisert utvikler – medlem i Autodesk® Developer Network (ADN), og har dermed god støtte fra Autodesk i sin utvikling. MagiCAD tilbyr i dag en komplett løsning for prosjektering av Tekniske installasjoner. MagiCAD har full støtte for alle nåværende AutoCAD produkter: AutoCAD 2007-2010, både 32 og 64 bits og tilsvarende vertikale produkter som AutoCAD MEP og AutoCAD Architecture. Progmans hovedmål er å gi kundene en best mulig løsning, som svarer til behovene i de prosjekter det til enhver tid arbeides med. Ta gjerne kontakt med Arve Sævik for ● ytterligere informasjon.

Illustrasjonen viser Tapiola Group Headquarters, HVAC av ingeniørfirma Granlund Oy


cadmagasinet Nr. 2/2009

11

Autodesk har styrket grønn bygningsdesign

AV ARVE SÆVIK Som ledd i Autodesks løpende ansvar for å støtte bærekraftig design og grønn byggepraksis i arkitektur- og bygg/anleggsbransjen, har selskapet nå to produkter som vil forbedre analyser av bygningsfunksjoner i BIM-prosessen – Ecotect og Green Building Studio. De nye verktøyenes egenskaper til å analysere bygningsfunksjoner gjør arkitekter og ingeniører bedre i stand til å levere mer energieffektive og bærekraftige bygningsdesigns. Ecotect er et programverktøy for konseptuell analyse av bygningsfunksjoner. Ecotect-verktøyene kan analysere hvordan fundamentale kriterier, som sol, varme, skygge, belysning og ventilasjon vil påvirke bygningsfunksjonen i den konseptuelle og detaljerte fasen av designet. Verktøyenes egenskaper til å forutsi bygningers ytelse gjør arkitekter og ingeniører bedre i stand til å levere mer energieffektive og bærekraftige bygningskonstruksjoner. Green Building Studio er en webbasert programvare for analyse av bygninger hva angår energi, vann og CO2utslipp. Kunder som kjøper Ecotect med subscription får også tilgang på analyseverktøyet ”Green Building Studio”. Bygninger er store bidragsytere til drivhusgassutslippene, så for å bekjempe klimaendringene er det kritisk for

Ecotect Analysis for konseptuell design

byggeindustrien å adoptere raskt bærekraftige designpraksiser som vil lede til bygninger som er vesentlig mer effektive og omsider CO2-nøytrale. Disse verktøyene vil bidra til å gjøre det lettere for arkitekter, ingeniører og designere å forstå virkningen av sine designbeslutninger på byggets funksjoner tidligere i designprosessen, slik at de kan optimalisere for redusert miljøpåvirkning. Med forbedrede analyseegenskaper for bygningsfunksjoner vil Autodesk være unikt posisjonert til å tilby en bred pakke av programløsninger for bærekraftig design og analyse, noe som muliggjør en BIM-prosess som kan forenkle kostnadseffektive designs og

leveranser av høyytelses, ressurseffektive bygninger og infrastruktur. Verktøyene er kompatible med Autodesks designprogramvare så vel som programvare fra andre leverandører gjennom Green Building XML (gbXML). NTI Nestor har allerede presentert løsningen for en lang rekke kunder. Tilbakemeldingene fra kundene er svært positiv, og vi har allerede sett dette benyttet i reelle prosjekter. Du kan lese mer om dette spennende temaet på våre hjemmesider ● www.ntinestor.no


12

cadmagasinet Nr. 2/2009

Fremtidens trender AV MARTYN DAY Autodesk fortsetter med å utvide sitt modellbaserte syn på design. Martyn Day intervjuer her Phil Bernstein, Autodesks Vice President for AEC Industry Strategy and Relations. Phil Bernstein har vært praktiserende arkitekt og arbeidet med arkitektur på store prosjekter rundt omkring i verden, undervist på Yale Universitet og har de siste 8 årene hjulpet Autodesks AEC divisjon, i stilling som VP for AEC Industry Strategy and Relations. Martyn Day: Det har vært snakket mye om å bevege seg fra å tegne 2D til BIM. Hva er de drivende faktorer? Phil Bernstein: Jeg mener det er tre kategorier for motivasjon, selv om ikke alle deles av alle våre kunder. En eller annen kombinasjon av dem er nok aktuelle for de fleste. Den ene er det filosofiske behov for å kunne lete etter måter å kunne forbedre tingene på. Søken etter bedre verktøy. Den andre er en generasjonsinteresse hos grupper av unge arkitekter og ingeniører som er bedre digitalt, og ikke har de samme bekymringer som sine eldre sjefer. Og den tredje grunnen er at det er nok innovative virksomheter der ute som prøver ut BIM. Noe som gjør at diskusjonen er over om hvorvidt det er en god idé eller ikke, siden konkurrentene deres benytter det. McGraw Hill publiserte en markedsanalyse i begynnelsen av året hvor 50% av virksomhetene meddelte at de vil ha BIM på plass og implementert innen utgangen av 2009.

Martyn Day: Er de profesjonelle og juridiske institusjoner oppdatert på hvordan BIM forandrer de kontrakts- og prosessmessige endringer som en BIM metodikk krever? Phil Bernstein: Det er viktig å forstå at kontrakter er manifestasjoner av definerte forretningsprosesser. Jeg kan se at det for øyeblikket skjer to ting. Vi har de private eierne som eksperimenterer med å levere integrerte leveringsmetoder, finner opp sine egne prosesser og selv skriver kontraktene sine. For eksempel er det et sykehus i San Francisco som er under konstruksjon til en verdi av $800 millioner, for en stor klient fra helsesektoren. De valgte et integrert prosjektleveringsscenario og skrev sine egne kontrakter. Disse beskrev forretningsprosessene deres. Et annet eksempel er Autodesk. Her har vi to små prosjekter; et på gang i California, og et i Massachusetts hvor vi skrev våre egne kontrakter og leide inn våre egne team for integrert design og konstruksjon. Den andre kategorien er at de profesjonelle sammenslutninger/foreninger har utstedt nye erklæringer og kontraktmodeller. Sammenslutningen av entreprenører her i USA publiserte i fjor en rekke integrerte praksisdokumenter (IPD), og AIA har akkurat publisert et sett med IPD dokumenter. Vi har også begynt å se flere konferanser, journalistiske artikler som dekker konsekvensene og erfaringene med denne

måten å arbeide på. Det amerikanske kollegium for konstruksjonsadvokater (The American College of Construction Lawyers) har opprettet et BIM-forum og forsikringsindustrien har dannet et konsortium. Maskineriet begynner nå å fungere; Det skjer en masse innenfor IPD. Martyn Day: Tidligere var det mange som sa at ved å innføre BIM ville man igjen sette arkitekten i sentrum av prosessen. Har dette skjedd eller har BIM blitt innført i design/byggefirmaer? Hvis ikke, er muligheten fortsatt til stede? Phil Bernstein: Jeg tror fortsatt ikke det er enighet rundt dette. Vi vet ikke endelig hvordan disse tingene kommer til å fungere. Jeg vil si at spørsmålet virkelig har endret seg i de BIM-baserte integrerte prosjektmodellene, fordi konstruksjonen krever en høy grad av samarbeid, og dette er også med på å holde de sentrale aktørene i prosjektet, byggherren, designerne og konstruktøren ansvarlige for et positivt resultat i fellesskap. Og da er spørsmålet om ”hvem som skal ha ansvaret for pro-


cadmagasinet Nr. 2/2009

sjektet?” egentlig ikke så interessant i disse integrerte prosjektene. Det dreier seg om å ta felles beslutninger, det er en implisitt forståelse for hvem som leder hvilken del av prosessen. Det er ikke noen som sloss om ansvaret siden alle ønsker å få jobben gjennomført, siden det er den eneste måten å tjene penger på. Martyn Day: Dersom man ser nærmere på utviklingsarbeidet, fra release til release, og sammenligner AutoCAD Architechture og Revit plattformen, ser det ut til at det har vært en endring i fokus på AutoCAD Architechture (tidligere ADT). Kan du definere de fremtidige utviklingsretninger for AutoCAD Architechture og Revit? Phil Bernstein: Vi tror ikke at det å tegne forsvinner i den nærmeste fremtid, og vi tror at det vil være et vesentlig antall av våre kunder som vil fortsette med å ha en sterk tegneplattform. Og det er dette AutoCAD Architechture er. Vi har nådd et punkt hvor vi mener at det er riktig å skille funksjonaliteten og formålet for disse to plattformene. Vi arbeider selvfølgelig fortsatt med AutoCAD Architechture og den får fortsatt en ny årlig utgivelse, men produktets primære fokus er for folk med behov for den beste tegneplattformen. Modellering og utvidelsen av BIM vil utelukkende være fokusert på Revit, dets forhold/relasjon til tilstøtende modelleringsdisipliner og relasjoner til plattformer som Green Building Studio og Robot. På lang sikt tror vi helt sikkert at alle vil migrere/gå over til en modelleringsplattform. Men i mellomtiden må vi være sikre på at kundene våre har de verktøy som de trenger. Martyn Day: Autodesks AEC løsningsproduktportefølje har ekspandert raskt og det er langt mer på gang. Kan du beskrive bredden på oppgaven for AEC divisjonen og forklare grupperingen av produktene? Phil Bernstein: Produktene er nå delt i tre separate kategorier. Det er verktøy for opprettelse av designdata – AutoCAD, Revit, Civil 3D. Den andre kategorien produkter er analyseverktøy – Green Building Studio, den strukturelle

13

"Oppgaven er å kunne bevege seg ut over den skriptbaserte generering av utfordrende former til en skriptbasert generering av hele bygningsdesignet" analyse fra Robobat, Navisworks osv., og den tredje kategorien er for å styre og levere prosjektdata gjennom hele virksomheten – Buzzsaw, Constructware og DWF. Så vi vil fortsatt legge vekt på porteføljen i alle de tre kategoriene. I de kommende år vil det legges stor vekt på analysedeler, siden vi føler at det er der verdien i modelleringsverktøyene ligger. Spesielt innen bærekraft, priskalkyler osv. Vi vil oppfordre partnerne våre til å utvikle seg på dette området og vi vil også bygge opp og gjøre oppkjøp. Den andre dimensjonen av denne matrisen er at vi virkelig prøver å understreke det store bildet ved å dekke hele livssyklusen eller kontinuiteten fra arkitekt via ingeniørfagene til entreprenører/bygging og forvaltning, drift og vedlikehold. Når vi snakker om BIM snakker vi om hele prosessen. Det vil være ulike verktøy til forskjellige mennesker, alt fra Revit plattformen, Civil 3D, Navisworks eller et annet verktøy. Martyn Day: Integrasjon av produktene ser ut til å være nøkkelen til deres suksess. Hvilket nivå av interoperabilitet kan kundene forvente av den siste releasen og for fremtiden? Phil Bernstein: Vi holder oss til teorien om at man bruker den beste interoperabilitetsstrategi som passer til den oppgaven man skal løse, enten det er mellom våre produkter, våre partneres produkter eller med produkter fra våre konkurrenter. Det finnes ikke et eneste produkt som fungerer over hele spekteret; det er ingen enkel minste fellesnevner. For eksempel er det visse tilfeller hvor vi tror IFC (Industry Foundations Classes), fungerer ganske bra og vi følger opp med sertifiseringene av våre IFC-oversettere. I andre situasjoner tror vi DWG, DGN eller XML vil være

den riktige løsningen. Problemet er for komplekst til å kunne løses av en løsning. Martyn Day: Regelbasert og uttrykksfull modellbasert design får mye presseomtale og mange ledende arkitekter synes å utforske nye 3D produkter. Autodesk rekrutterte nylig Dr. Robert Aish fra Bentley, som har vært med i fremre rekke på deres ”Generativ Component” initiativ. Hva er dine tanker rundt denne trenden og hvilke teknologier utforsker Autodesk? Phil Bernstein: Vi er ikke interessert i at Dr. Aish (tidligere ledende forsker hos Bentley Systems, og ”far” for Bentleys ”Generative Component” teknologi) raskt skal reprodusere ”Generative Component”. Vi har bedt ham om å studere hva som kan være mulig innenfor gitte teknologier som Autodesk har i sin portefølje. Det vi kaller ”Design Computation” (Bentley bruker uttrykket ”Generative Components”), blir det sentrale konseptet i sammenheng med digitale modelleringsverktøy i fremtiden, og han har fått muligheten for å revurdere problemstillingene med de ressurser som vi kan stille til hans disposisjon. Oppgaven er å kunne bevege seg ut over den skriptbaserte generering av utfordrende former til en skriptbasert generering av hele bygningsdesignet. Kan vi designe en teknologi som kan få dette til å lykkes på en intelligent måte? Vi har det ikke travlere enn at vi virkelig sikrer at vi får den riktige løsningen. Det kan ta noe tid før vi kan få et reelt produkt ut. Men i mellomtiden har vi en masse andre forskningseksperimenter på gang. Vi har akkurat sponset et designstudium på Yale som ble undervist av Greg Lynn og Mark Gage. Vi ga adgang til hele vår produktportefølje – Alias verktøyene, Mud Box og Maya. Det var overraskende å


TA VARE PÅ NÅTIDEN. GJØR KLAR FOR FRAMTIDEN. Nye AutoCAD Revit Architecture Suite

Nye AutoCAD® Revit® Architecture Suite inkluderer AutoCAD, AutoCAD Architecture og Revit Architecture. Denne pakken sikrer at du får mest mulig ut av konstruksjons- og ITinvesteringene dine. Samtidig får du mulighet til å gå over til bygningsinformasjonsmodellering i ditt eget tempo. AutoCAD Revit Architecture Suite: Den smarte måten å gire opp til morgendagens prosjekter på.

www.autodesk.no/present

Autodesk, AutoCAD og Revit er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Autodesk, Inc., i USA og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn og varemerker tilhører respektive eiere. Autodesk forbeholder seg retten til å endre produkttilbud og spesifikasjoner når som helst og uten varsel, og er ikke ansvarlig for eventuelle skrivefeil eller typografiske feil i dette dokumentet. © 2008 Autodesk, Inc. All rights reserved.


cadmagasinet Nr. 2/2009

se like mye entusiasme for produkter som Mud Box, som det var for å kjøre egendefinerte skript i Maya. Martyn Day: Arkitektstudenter på universitetene ser ut til å benytte et bredt utvalg av verktøy, til å lage aparte former til prosjektene sine. Har CAD-verktøyene og materialene som er til rådighet i dag liberalisert arkitektonisk design, og tenker vi på noen måte annerledes på design? Phil Bernstein: Vi tror faktisk at vi har en generasjon som angriper problemene annerledes p.g.a. de verktøy som er tilgjengelig. Det er ikke uvanlig at en av mine avgangsstudenter fra Yale er dyktige brukere av Maya, Max, AutoCAD, Revit og seks andre pakker som kan produsere digitale data. Hvis jeg gikk inn på hvilket som helst kontor og spurte en 40 åring om det samme, ville de svare at de var gode i Excel, og at de en gang var ganske dyktige i AutoCAD. Så det er dette generasjonsmessige gapet som skaper en vilje til og utforske ulike verktøy og løsninger. Kombinerer man dette med de estetiske mulighetene som disse verktøyene gir mulighet for, har du forklaringen på hvorfor du ser dette skje på universitetene. Se på Zaha Haidids arbeid som et eksempel. Det har de underliggende temaer som hun var interessert i da hun startet som maler. Du har denne interessante harmoniske samlingen av visse estetiske prioriteringer som hun tilfører problemløsningen. Så mye mer funksjonelle verktøy som kan utforske løsninger i tre dimensjoner, og faktisk få dem bygget sammen med en generasjon av unge arkitekter som faktisk kan ”fly” disse verktøyene. Martyn Day: Autodesk har gjort noen meget konstruktive tiltak for å sette fokus på ”grønn” byggeskikk og miljøspørsmål. Hvilke verktøy er tilgjengelige nå og hvilke typer teknologi ser du for deg fremover når det gjelder Autodesks utvikling? Phil Bernstein: Vi tror at BIM er en fundamental plattform for bærekraftig design, fordi det er den beste måten å resonere rundt en bygnings karakteristikk på. Det vi trenger å gjøre er å argumentere for både mulighetene i

denne plattformen og de tilgjengelige analytiske verktøyene som kan gjøre dette mulig. Vi fokuserer på de viktigste problemene og akkurat nå er det energianalyse og belysning. Vi har gjort et par oppkjøp som fokuserer på den miljømessige delen av ligningen. Du vil løpende se forbedringer på plattformen for å kunne håndtere de digitale data det er behov for til å kunne analysere og forsterke ulike typer analyseverktøy. Du har ganske sikkert ikke sett slutten på ulike oppkjøp. Hvis man går inn på autodesk.com og finner Green Building Studio, kan man få et inntrykk av den underliggende teorien vi utforsker – muligheten for å designe simultant og samhandle med analysen. Vi mener også at det er en mulighet til å lage automatisert kontroll slik at du vet hvor du er i forhold til den valgte sertifiseringsprosess, og hvor du trenger å legge fokuset i analyseprosessen. Problemet er at vi ikke kan bevege oss for raskt frem på dette området da standardene skal sette seg først, og de beveger seg i alle mulige dimensjoner. Akkurat nå sloss vi med energi, men dersom du hadde spurt meg om hvilken rekkefølge jeg ville hatt på denne utviklingen for tre år siden, ville jeg ha sagt energi, dagslys, rent vann og luftkvalitet. Men det siste året har det blitt klart at det er karbon, som er den neste store tingen. Så vi må finne en løsning på dette, og holde oss på tå hev. Dette kommer til å ta litt tid. Martyn Day: CAD pleier å bli sett på som en erstatning for tegnebordet. Og med de kraftige verktøy vi nå har tilgjengelig har vi mulighet for å bevege oss vekk fra konvensjonell dokumentasjon. Hva gjør deg mest opprømt ved det dere kan tilby AEC industrien? Phil Bernstein: På sikt kan jeg se

15

at en tilnærming med en viss kombinasjon av vektorteknologien – interaktive skjermer i store formater, 3D printing og digital fabrikasjon, uendelig maskinkraft, masse lagringsplass kombinert med et miljø som er intuitivt fordi du ikke prøver å manifestere en abstraksjon som er i hodet ditt. Du kan lage en modell nesten digitalt, forstå den, manipulere den og resonere rundt den før du konstruerer den. Jeg kan se alle disse kunstige faktorene av friksjon som er blitt et slikt problem de siste 100 år i den vestlige byggeprosessen forsvinne. Det blir en stor jobb å sikre at dette skjer. Det vil bli gjort feil, og det vil koste mange penger, men vi er entusiastiske med tanke på å løse utfordringene, og intellektuelt engasjert og har de riktige ressursene til å eksperimentere for å finne de beste svarene. ●


16

cadmagasinet Nr. 2/2009

Rådgivende modell for andre Med toppforankret IKT-strategi og bred tverrfaglig 3D DAK-erfaring gjennom en rekke prosjekter, er det BIM som gjelder også i COWI om dagen. En rollemodell for andre…

AV THOR HESTNES COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca. 700 medarbeidere. COWI-gruppen totalt teller ca. 5 300 medarbeidere, fordelt på regionene Norge, Danmark, Europa Øst, Afrika og Gulfen. Bred flerfaglighet og helhetlige vurderinger er COWIs resept for å sikre kundene gode og økonomisk sunne prosjektløsninger. Moderne interne kommunikasjonsverktøy og målrettet bruk av blant annet DAK, er viktig for effektive og oversiktlige prosesser. Hovedvekten av COWIs kompetanse og tjenestetilbud er knyttet til byggrådgivning, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner, avfall og miljø, og vann- og avløpsteknikk.

Egen BIM-strategi ― Vi har prosjektert i 3D i mange år, med stort utbytte, også tverrfaglig, forteller Ingrid Alvsåker, en av to BIM-koordinatorer i COWI Norge. Hun er ansvarlig for VVS-tekniske installasjonstjenester (HVAC), der MagiCAD er sentralt prosjekteringsverktøy.

Alvsåker deltar i et internt DAK-forum sammen med representanter fra de andre fagområdene. Gruppen planlegger og foreslår bedriftens strategivalg om programvare, arbeidsprosesser, metoder og maskinvare. ― Det handler om å nyttiggjøre seg 3D-modellen på flest mulige måter, fortsetter hun. ― Det er på den måten vi oppnår full gevinst av bygningsinformasjonsmodellen. Vi har operert med buildingSMART-koordinatorer i 3-4 år og fulgt både markedet og verktøyleverandørene nøye med hensyn til utviklingen. Nå syns vi teknologien og markedet er modnet såpass at vi er i ferd med å implementere en egen strategiplan rundt BIM. Ikke kun med hensyn til den teknologien som er blitt tilstrekkelig utviklet, like viktig er forholdet til metodeverk og arbeidsprosesser.

Klar og entydig plan ― Sammen med representanter fra COWI Danmark har vi dannet en styringsgruppe forankret i toppledelsen. Vi har stilt sentrale interne og eksterne aktører kritiske spørsmål for å komme frem til en best mulig strategiplan og BIM-manual. BIM er et ganske tøyelig begrep, med rom for mange fortolknin-

ger, så her er det viktig å være klar og entydig. ― Vi jobber med både store og små kunder og alle har krav på gode råd. På alle nivåer, poengterer Ingrid Alvsåker, som også peker på at teknologivalget er viktig. Spesielt med tanke på IFCkompatibilitet. ―Vi har ventet litt på at programvaren skulle utvikle seg nok til å oppfylle kravene til BIM. Nå har den det.

MagiCAD og Revit Selv har Alvsåker erfaring fra MagiCAD gjennom mange år. Nye Ahus var første reelle prøveklut på BIM-prosjekt. ― Vi var tidlig ute med å ta i bruk MagiCAD, sier hun. ― Selv om vi hadde visse utfordringer i starten på Ahus, så gikk det fint. Etter hvert har MagiCAD blitt en sterk og stabil «støttespiller». ― Det er en stor fordel at systemet er et 3D modelleringsverktøy, der objektene er informasjonsbærere. All informasjon ligger i modellen, som det også genereres tegninger fra. At vi kan hente objekter fra leverandørene og bruke innebygde beregningsprogram,


cadmagasinet Nr. 2/2009

takler alle mulige filformater og på den måten sammenstiller en felles modell.

Elsker Navisworks ― Navisworks er en kjempemessig fordel i beslutningsprosessen, uttrykker Alvsåker engasjert. ― Vi bruker verktøyet aktivt i prosjektmøter, ofte på storskjerm, der vi snur, vender og gransker modellen. Dette gjør det mulig å se behovene på en helt annen måte. Dermed kan vi også tilgjengeliggjøre prosjekteringsmodellen til beslutningstakere og brukere, som sjelden har programvare eller kompetanse til å sette seg inn i sakene på en annen måte. ― Systemet håndterer store datamengder og er COWI AS, Fredrikstad - RIB og RIV: Filer fra Tekla og PDMS konvertert til DWG og samlet kjapt å jobbe med, opplyi Navisworks sammen med MagiCAD og ADT ser hun. ― Brukerne elsker 2006. Navisworks med sine mange muligheter. Ikke minst den virkelighetstro presentaer en kjempefordel. For ikke å snakke sjonsformen. Noe er imidlertid kjekt å om muligheten til visuell kollisjonskonha, selvsagt, men det meste har reell troll av prosjekteringen. Det er svært nytteverdi. nyttig. Revit Structure er verktøyet COWI I forkant har begynt å ta i bruk for byggeteknisk prosjektering. I egenskap av å være et For å ligge i forkant av utviklingen, fullt modellbasert system, har det de samme fordelene som MagiCAD.

17

sjekker COWI for tiden ut en såkalt «plug-in» til Navisworks. Dette er et tidslinjeprogram som sammen med et prosjektstyringsverktøy kan simulere byggeprosessen fram til en optimal tidsmessig planlegging. Det sier seg selv at kvalitetssikrer og optimaliserer man prosjekteringen og byggeprosessen på et tidlig stadium, kan man unngå kostbare feil og mangler på byggeplassen.

Alle må engasjere seg ― BIM er tidens løsen på de fleste av BA-bransjens utfordringer, mener Ingrid Alvsåker. ― Og når sant skal sies, er det jammen på tide. Innen mekanisk konstruksjon har allerede informasjonsmodellen vært grunnleggende i et par tiår. ― For å lykkes, kreves det imidlertid at alle involverte engasjerer seg i forkant. Konkret betyr det å endre tankesettet og legge om prosesser. I noen tilfelle betinger det faktisk å gjøre ting i omvendt rekkefølge, det vil si gjøre en større del av jobben tidlig i prosessen. Gjort riktig, lønner det seg i mangfold. Men jeg innser at dette ikke er lett å få til i en fei, gamle vaner er som kjent vonde å vende. ― Skal vi oppnå den merverdien vi alle ønsker, MÅ vi dra lasset sammen. Vi har ingen tid å tape, det er bare å komme i gang, slutter Alvsåker. ●

Spesialist på helsebygg I Norge er COWI spesielt sterke innen helsebygg. Foruten omfattende deltagelse i Nye Ahus og St. Olavs hospital i Trondheim, har selskapet i senere tid vært teknisk rådgiver for «BIM-prosjektene» ved Molde Sykehus og Ålesund Sykehus sin nye barneavdeling, der arkitektmodellene kom fra henholdsvis Narud Stokke Wiig og CF Møllers Tegnestue. Alvsåker forteller at i tillegg til Revit og MagiCAD, har COWI benyttet Navisworks, et forholdsvis nytt Autodesk-verktøy, til å sammenstille de ulike fagmodellene. Resultatet er full kollisjonskontroll og avviksrapporter med mer. Systemets store styrke er at det

COWI AS, Trondheim - RIV og RIE: MagiCAD og ADT- filer fra St. Olavs Hospital hentet inn i Navisworks som håndterer denne filstørrelsen raskt.


18

cadmagasinet Nr. 2/2009

Løfterik brønnintervensjonsteknologi Ålesund-baserte West Oil Tools Well Intervention AS har ved hjelp av Inventor utviklet en ny løsning for brønnintervensjon som ikke bare kan spare operatørene for kostbar vedlikeholdstid av oljebrønner, men også sikre en jevnere og større strøm av oljeinntekter.

AV THOR HESTNES Oljeselskapene får nemlig redusert utvinning av oljen hvis de ikke vedlikeholder «sugerøret» ned til oljen. Brønnen vil rett og slett ikke produsere som forventet. Milliarder av kroner kan stå på spill hvis produksjonsraten faller. Jevnlig vedlikehold gjennom såkalt brønnintervensjon er derfor utrolig viktig for å oppnå høyest mulig utvinningsgrad av reservoaret. ― Dette er et marked som er veldig konservativt, forteller gründer Bjørn Bjerke. ― Det tradisjonelle utstyret skyter spurv med kanoner og bruker trauste metoder som gjør jobben både omstendelig og kostbar å utføre.

Sparer penger og miljø ― Vi har utviklet en ny og gunstigere måte å gjøre brønnaksess på, en metode som er langt enklere og rimeligere enn dagens metoder.

― Dagens utstyr er stort og tungt og heller ikke særlig miljøvennlig. Det brukes masse kjemikalier. De som arbeider med det utsettes dessuten for stor fare. Utstyret vi har utviklet er mye lettere og kan opereres med et vanlig forsyningsskip med stort dekk og brønn i midten, forklarer Bjerke.

Dagens utstyr er tungt Den store utfordringen når man job-

ber på havet er skiftende vær, vind og bølger. Når man jobber fra en flytende innretning med skipsform må man derfor motvirke skiftende bølger med såkalt hivkompenserende utstyr. Dagens løsning for hivkompensering av «riser», røret fra brønnen under vann til overflaten, består i følge Bjerke av flere forskjellige enheter og er i tillegg til høy vekt, også komplisert. Av den grunn krever apparatet rundt det, mye tid til


cadmagasinet Nr. 2/2009

19

opprigging, og dermed høyere forbruk av drivstoff og kjemikalier.

Lett og smartere løsning ― Det vi har gjort er å designe en smartere løsning der vi syr sammen mange standardkomponenter til en pakke, fortsetter Bjørn Bjerke. ― Løsningen blir dermed kun en femtedel så tungt. Følgelig kan vi også kraftig forenkle enheten som kompenserer for skiftende bølger, og faktisk gjøre det både lettere å rigge og utføre brønnaksessen. På den måten kan vi spare operatørene for masse tid og store penger, både i selve operasjonen, liggetid og i drivstoff. Etter 13 års erfaring med offshore bore- og kompletteringsoperasjoner kjenner Bjerke svært godt til problematikken. Med to medgründere, Innovasjon Norge og sunnmørske investorer på laget har han stor tro på selskapets forretningsidé og produkter, som de altså har brukt Autodesk Inventor til å designe.

Inventor-design ― Vi hadde tidligere erfaring med ProEngineer og var egentlig komfortabel med det, men da Inventor kom på banen, endte det med at vi kjøpte det i stedet, sier Bjerke. ― Sterk lokal kompetanse og støtte fra NTI Nestor sin side var utslagsgivende, i tillegg til god FEM-interaksjon og totalpris.

Digitale prototyper ― Inventor har lav brukerterskel og sterk designfunksjonalitet, det gir store muligheter. Det gjør det veldig enkelt å omskape ideer til 3D-modeller som kan vises kunden. Felles forståelse for hvordan ting ser ut, hvordan de virker og hva tingene eksempelvis veier, er utrolig viktig for oss. Spesielt i den fasen vi er i nå, der vi kun har digitale prototyper å vise frem.

Godt fornøyd ― Generelt er vi med andre ord godt fornøyd med Inventor, men vi «jobber litt» når det blir store sammenstillinger, det må innrømmes bemerker Bjerke. ― Systemet kommuniserer for øvrig veldig bra med andre programløsnin-

Fra venstre Peter Drummond og Bjørn Bjerke.

ger og visualiseringsegenskapene er spesielt en stor styrke. Det nyter vi godt av når ting skal presenteres for kundeprospekter og andre. 3ds Max er det «ultimate» verktøyet for å få frem det beste visuelt sett, og dermed også få frem hvordan ting virker. ― Uttegning og tegningskontroll er også noe som ivaretas sterkt i Inventor, påpeker han. ― Med versjon 2010 som vi nettopp har installert, er for øvrig FEM-integrasjonen tatt enda et skritt videre. Det gjør det enda lettere å gjøre stressberegninger og –analyserapporter, noe vi setter stor pris på.

Veien videre ― Våre neste skritt med hensyn til Inventor og CAD-bruken er at vi nå vil kurse oss sterkere opp på FEM-mulighetene for å utnytte verktøyene i sterkere grad med hensyn til dimensjonering, materialvalg osv. ― Vi vil dessuten integrere PDM-delen av Inventor med vårt eget ERP-system for å få maksimalt utbytte av det hele, sier Bjørn Bjerke.

Verdensmarked I nært samarbeid med NTNU har Bjerke & Co også funnet ut at deres nye løsning kan skape nytt liv til gamle rigger som driver med brønnvedlikehold. Istedenfor å skrote dem kan de ved hjelp av deres utstyr få et forlenget liv. Kostnadene blir mindre enn halvparten i forhold til alternativ oppgradering, hevdes det. Det står med andre ord ikke på ideer, produkt, kunnskap og vilje til å lykkes med det de gjør. Ikke penger heller, foreløpig. Den store utfordringen de har, er å overbevise konservative beslutningstakere i oljeselskapene om at dette er noe å satse på. Og det er ikke spesielt lett i disse nedgangstider. Det er lett å sitte på gjerdet og gjøre det man alltid har gjort, istedenfor å prøve noe nytt, selv om det kan være mye å spare på det... Vi ønsker dem lykke til og håper de fort får gjennomslag for sine produkter. ●


20

cadmagasinet Nr. 2/2009

Mdoc i ny versjon Optimer den elektroniske dokumenthåndteringen – en liten investering med et stort utbytte

Mengden av elektroniske dokumenter vokser og vokser samtidig med at det løpende blir foretatt endringer, revisjoner og tilføyelser av mange forskjellige personer i både nye og gamle dokumenter. Derfor blir det mer og mer nødvendig å få styr på all informasjon. Mdoc er et enkelt og logisk oppbygget dokumenthåndteringssystem som holder styr på alle dine elektroniske dokumenter.

Dokumenthåndteringsprogrammet Mdoc er sluppet i en 2010-versjon som er kompatibel med 2010-versjonene fra Autodesk. Mdoc er kompatibel med blant annet alle AutoCAD-baserete produkter, samt Vault, Inventor og nå også Autodesk Revit. Når det gjelder AutoCAD så er det full støtte for eksterne referanser, automatisk oppdatering av tittelfellt, samt lesning av data til Mdoc uten at Auto-

Den Kloke Tegning VI 15. – 16. oktober 2009 på Clarion Gardermoen Hotell Vi har tatt kontakt med Trond Pettersen Valeur fra Skanska Norge for å høre mer om hva Den Kloke Tegning er og hvorfor man bør delta på dette arrangementet. Valeur er formann i Programkomiteen for Den Kloke Tegning og vet alt som er verdt å vite om temaet. Den Kloke Tegning arrangeres i år for 6. gang. Årets hovedtema er som tidligere ”Digital utveksling og tverrfaglig kommunikasjon mellom aktørene innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE)”. Den Kloke Tegning skal være en møteplass for denne næringen og sette temaet på agendaen. Arrangementet er en miks av seminarer og utstilling. Antall utstillere har økt fra 5-6 utstillere det første året til nesten 20 utstillere på årets arrangement. Arrangementet er en viktig arena for utstillerne til å vise løsningene sine til BAE-næringen. Da Den Kloke Tegning ble arrangert første gang ble deltagerne tatt med på en reise med fire stopp: 1. Entreprenøren 2. Prosjekterende

3. Byggherren 4. Forvalteren Under disse fire stoppene fikk hver deltager i byggeprosjektet redegjøre for hvordan de arbeider og hva de har behov for. Dette for å øke forståelsen mellom partene. I fjor var aktiviteten lagt opp til mye gruppearbeid. De fire hovedtemaene i dette arbeidet var: 1. Biblioteker (digitale) 2. Kontrakter for digital samhandling 3. Bestillerkompetanse 4. Software utvikling Selv om programmet for 2009 ikke er helt spikret ennå kan vi røpe at vi vil vise hvilke muligheter gode modeller gir for alle aktører og vise hvordan man kommer i gang med BIM og 3D både innen anlegg og bygg. Vi vil parallelt med konferansen gjennomføre BIM/3D prosjektering av to prosjekter hvor vi også lar noen som ønsker å lære seg metodikken stå for prosjekteringen assistert av noen erfarne BIM/3D

CAD er installert på maskinen. Det er selfølgelig også full støtte for 2010 dwg-formatet. Brukere av Inventor og Revit har ofte behov for kraftige computere med masse RAM. Derfor brukes ofte 64bit operativsystemer. Mdoc 2010 er fullt kompatibel med 64bit for å imøtekomme disse brukerne. I Mdoc 2009 ble det mulig å velge et annet språk enn det som var valgt i opperativsystemet. I Mdoc 2010 er det mulig å velge språk og formatering av dato, tall osv. individuelt. Kontakt oss for mer informasjon om Mdoc. ●

eksperter. Vi vil bruke teknologiske løsninger for å holde plenum oppdatert på opplæringen og utviklingen av modellene. De prosjekterte modellene vil bli brukt videre på konferansen for å vise de store gevinstene med BIM og 3D på ulike områder. Målet må være å la modellen være det kontraktuelle grunnlaget mellom aktørene. Det bygges mye med digitale data, men det er som regel papirtegningen som er det kontraktuelle dokumentet. Dette er ikke en holdbar situasjon og vi er ute etter gode forslag til løsning, sier Valeur. Her er det viktig med et bredt initiativ i næringen for å ta ut effektene gjennom standardisering, økt bestillerkompetanse og felles digitale biblioteker. Den Kloke Tegning skal være møteplassen for å finne løsninger på dette ved å involvere de ulike partene i prosjektene. På kort sikt må vi finne ut hva som må settes i verk for å sørge for at digitale data kan benyttes kontraktuelt i alle ledd i et byggeprosjekt, på litt lengre sikt må vi finne tiltak som sikrer at kontraktene gjenspeiler at prosjektene skal prosjekteres, planlegges og bygges etter digitale data (3D-modell/BIM), avslutter Valeur. ●


cadmagasinet Nr. 2/2009

De som er kjent med rendering i 3D applikasjoner (den prosessen der de ferdige bildene regnes ut i datamaskinen) vet at dette kan være svært tidkrevende. Endrer man på geometri, lys eller materialegenskaper må man som oftes gjenta renderprosessen for virkelig å kunne se resultatet av de justeringene man har gjort. Paradoksalt nok innebærer det å jobbe med visualisering i 3D svært mange justeringer av nettopp geometri, lys og materialer. Mye venting med andre ord. I alle fall frem til V-Ray RT kom på markedet. V-Ray er en svært populær rendermotor som er kjent for å være rask, gi fantastiske resulater og for å være enkel å ta i bruk. Programmet produseres av Chaos Group, lisensieres av ASGVis og Laublab og er tilgjengelig for en rekke 3D-applikasjoner, der i blant Autodesk 3ds Max og Autodesk Maya. I den siste utgivelsen av programmet, V-Ray RT, er det en ny teknologi som gjør det mulig å se resultatene

av de endringene man gjør i 3D scenen oppdatere seg kontinuerlig i en forhåndsvisning nærmest identisk med sluttrenderingen. Endrer man objekter, lys eller materialer ser man resultatet av dette nærmest umiddelbart. Dette gir en fantastisk følelse av interaktivitet og brukeren får feedback fra systemet på en helt unik måte. Man skulle kanskje tro at dette vil stille spesielle krav til skjermkort eller annen hardware, men faktisk benyttes kun vanlig prosessorkraft. Av all funksjonalitet i V-Ray er det først og fremst verdt å nevne at V-Ray benytter et eget ”fysisk” kamera som gjør arbeidet med kamerainstillinger svært intuitivt og gjenkjenbart fra den virkelige verden. Å jobbe med bl.a. eksponering, dybdeskarphet eller hvitbalanse blir enkelt gjennom bruk av dette virituelle kameraet. Materialene som V-Ray benytter er også meget gode og det finnes enormt mange gratis materialer for nedlasting på nettet (f.eks. www.vray-materials.de). Bak kulissene er det teknologi som

tools4revit

AutoCAD Plant 3D

V-Ray - rask rendermotor

Tidsbesparende tilleggsprogrammer for Revit tools4revit er programvare med tilleggsfunksjonalitet til Revit; Revit Architecture, Structure og MEP. Produktene gir blant annet mulighet for automatisk generering av 3D takstoler med utgangspunkt i Revit-takets geometri. Programmet foreslår også utvekslinger ved åpninger i taket. Det kan også lages automatiske og dynamiske dør- og vindusskjemaer, samt andre tegnforklaringer og oversikter. Til sortering og nummerering av bl.a. romnummer og dørnummer finnes det et verktøy som gjør denne prosessen langt enklere og mer overkommelig. Tools4Revit forhandles av NTI Nestor AS. Les mer på www.ntinestor.no eller www.tools4revit.com (her kan du også laste ned gratis prøveversjoner). ●

AutoCAD Plant 3D nærmer seg ferdigstillelse og lansering av første versjon er ventet å finne sted september i år. Beta 3 versjonen klargjøres i disse dager for uttesting av den komplette løsningen med all funksjonalitet på plass. Utstyr: Modellering og parametrisk definisjon av utstyr, samt import av Inventor modeller. Piping: Spekkdrevet rørdesign og spekkgenerator med omfattende spesifikt industriinnhold. Stål: Pipe Racks og Supports med tilhørende standard profiler, plater, rister, trapper, rekkverk, etc. Isometrics: Automatisk generering av fabrikasjonsunderlag. Kollisjonsanalyse: Navisworks.

21

er langt fremme og nyskapende. Alle prosessorer i systemet utnyttes maksimalt og teknologien er meget godt integrert. V-Ray for 3ds Max har ingen begrensninger til antall deltakende maskiner i nettverksrendering når hver maskin renderer hvert sitt bilde i en animasjonsfilm. Om man eventuelt ønsker å la flere maskiner samarbeide om å rendere ett enkelstående bilde gir hver V-Ray lisens rett til 10 deltakende maskiner (uten begrensninger til antall kjerner på hver maskin). Det finnes en svært stor brukergruppe av V-Ray på verdensbasis og dette gjør det enkelt for deg som bruker å finne forum, tutorials og materialer på nettet. Dette er en stor fordel når man lurer på noe eller ikke har kapasitet/tid til å gjøre alt selv. ●

Det er lagt vekt på lave administrative kostnader og enkel opplæring. Dette gjenspeiles i at løsningen er faglig engasjerende og svært brukervennlig. I tillegg er AutoCAD Plant 3D svært enkel å konfigurere og tilpasse. AutoCAD Plant 3D er laget for å håndtere store modeller, men fordi løsningen er mye enklere å sette opp enn konkurrerende systemer, gjør at AutoCAD Plant 3D også egner seg svært godt til mindre prosjekter, samt ombygginger og utvidelser av eksisterende prosessanlegg. Dette bidrar til å eliminerer kostbar igangkjøring og sikrer effektiv prosjektgjennomføring. Vi kommer til å arrangere en rekke seminarer om AutoCAD Plant 3D i løpet av høsten. Følg med på: www.ntinestor.no. ●

cadmagasinet 2-2009  

Norconsult TTS Ships Equipment AS MagiCAD for Revit MEP Ecotect og Green Building Studio COWI AS West Oil Tools Well Intervention AS 2/2009...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you