__MAIN_TEXT__

Page 1

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


คำนำ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ โดยสำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวม ข้อมูลแรงงำนนอกระบบในไตรมำสที่ 3 (เดือนกรกฎำคม – กันยำยน ) พ.ศ. 2563 พบว่ำ แรงงำนนอกระบบซึ่ง เป็นผู้ที่ทำงำนแต่ไม่ได้รั บควำมคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทำงสังคมจำกกำรทำงำนถึงร้อยละ 75.0 ของผู้ ทำงำนทั้งหมด 226,950 คน และจำกข้อมูลกำรสำรวจยังพบว่ำ แรงงำนนอกระบบเหล่ำนี้อยู่ในภำคเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ และมีกำรศึกษำไม่สูงนัก ดังนั้นสำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูหวังว่ำ ข้อมูลกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบที่เผยแพร่ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสถิติให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ทรำบถึงลักษณะที่สำคัญของแรงงำนนอกระบบ ได้แก่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ ลักษณะกิจกรรมในด้ำนกำรผลิต ชั่วโมงกำรทำงำน รำยได้ และปัญหำจำกกำรทำงำน เพื่อให้ หน่วยงำนที่ดูแลด้ำนแรงงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้มีช่องทำงที่จะเข้ำถึงและเตรียมควำมพร้อมให้กับแรงงำน นอกระบบเหล่ำนี้ เพื่อสำมำรถยกระดับและสร้ำงควำมเสมอภำคต่อกลุ่มแรงงำนนอกระบบให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งกับตัวแรงงำนเองและครอบครัวต่อไป


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร การส ารวจแรงงานนอกระบบ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พ.ศ. 2563 ท าการเก็ บ รวบรวม ข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน พ.ศ. 2563 โดยการผนวกข้อถามเข้ากับการสารวจ ภาวะการทางานของประชากร ซึ่งผลการสารวจใน ปี 2563 สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้ 1.แรงงำนในระบบ หมำยถึง ผู้ที่มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ หลั ก ประกั น ทางสั ง คม ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ ลูกจ้างประจา ของส่วนราชการส่วนกลางและส่วน ภู มิ ภ าคและรา ช การส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ า ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ครู ใ หญ่ ห รื อ ครู โ รงเรี ย นเอกชนตาม กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างของรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศลูกจ้างที่ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและผู้มี งานทาที่ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม มาตรา 33,39 และ 40

2.แรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ จากจ านวนประชากรผู้ มี ง านท าทั้ ง สิ้ น 226,950 คน เป็นผู้ทางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ จานวน 170,140 คน หรือร้อยละ 75.0 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ จ านวน 56,810 คน หรื อ ร้ อ ยละ 25.0 ส าหรั บ แรงงานนอกระบบ เมื่ อ พิ จ ารณาตามเพศพบว่ า เพศชายมีจานวนมากกว่าเพศหญิง คือเพศชายมี จานวน 95,846 คน หรือร้อยละ 56.3 เพศหญิงมี จานวน 74,295 คน หรือร้อยละ 43.7 ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบ จานวน 115,201 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน ด้ า นการเกษตรและการประมงมากที่ สุ ด คื อ ร้อยละ 67.7


3.ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จของแรงงำนนอกระบบ สาหรั บ การศึกษาที่ส าเร็ จ ของแรงงานนอก ระบบ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาใน ระดั บ ต่ ากว่ า ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด จ านวน 59,158 คน หรือร้อยละ 34.8 รองลงมาเป็นระดับ ประถมศึ ก ษา จ านวน 55,604 คน หรื อ ร้ อ ยละ 32.7 และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 24,014 คน หรือ ร้อยละ 14.1ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย จานวน 20,571 คน หรือร้อยละ 12.1 ระดับอุดมศึกษา จานวน 10,793 คน หรือร้อยละ 6.3 4.ปัญหำของแรงงำนนอกระบบ จากผลการส ารวจแรงงานนอกระบบต่ อ ปั ญหาต่าง ๆ จากการทางานเพื่อให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาจากการทางานที่แรงงานนอกระบบต้องการ ให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ เรื่องไม่มีวันหยุด ร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ งานหนัก ร้อยละ 26.0 ค่าตอบแทน ร้อยละ 20.8 งานขาดความต่อเนื่อง ร้อยละ 14.8 ชั่วโมงทางานมากเกินไป ร้อยละ 1.6 และไม่ทราบ ร้อยละ 8.8 ปั ญหาจากสภาพแวดล้ อม ส าหรั บปั ญหาจาก สภาพแวดล้ อมในการท างานที่ แรงงานนอกระบบ ประสบมากที่ สุ ดคื อ แสงสว่ างไม่ เพี ยงพอ ร้ อยละ 55.7 ฝุ่ นละออง ควั น กลิ่ น ร้ อยละ 22.5 เสี ยงดั ง ร้ อยละ 9.8 อิ ริ ย าบถในการท างาน ร้ อยละ 7.9 ไม่ ทราบ ร้ อยละ 2.6 อื่ นๆ เช่ น สถานที่ ทางานไม่ สะอาด ร้อยละ 1.14 การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน ส าหรั บ การได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ ทางานของแรงงานนอกระบบในปี 2563 มีจานวน 9,713 คน เกิดจากการได้รั บ สารเคมีเป็น พิษมาก ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 62.2 รองลงมา ได้ รั บ อั น ตรายต่ อ ระบบหู / ระบบตา ร้ อ ยละ 28.3 เครื่ อ งจั ก ร เครื่องมือที่เป็นอันตราย ร้อยละ 4.8 ตามลาดับ


5. เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของแรงงำนนอก ระบบในช่วงปี 2556 – 2563 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปี 2563 พบว่า ในช่วงปี 2556 – 2563 แรงงานนอก ระบบลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 81.4 ในปี 2557 ร้อยละ 76.3 ในปี 2558 ร้อยละ 73.0 ในปี 2559 ร้อยละ 68.0 ในปี 2560 ร้อยละ 65.7 ในปี 2562 แต่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อยละ 67.2 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายของภาครัฐยังคงต้องการ ผลักดันผู้ทางานในตลาดแรงงานจากผู้ทางานที่เป็น แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ในระบบซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ ผ่ านมา จ านวนแรงงานในระบบมี แนวโน้ มเพิ่มขึ้ น อย่างต่อเนื่อง ส าหรั บระดั บการศึ กษาที่ ส าเร็ จของแรงงาน นอกระบบในช่ วงปี 2556 – 2563 พบว่ า แรงงาน นอกระบบกลุ่มใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่า กว่ า ระดั บ ประถมศึ ก ษา รองลงมาเป็ น ระดั บ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอน ปลาย และอุดมศึกษา ตามลาดับ


สารบัญ หน้า คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญตาราง บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 1 1

บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 1. จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ

5

2. ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ

5

3. อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ

6

4. อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ

7

5. ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ

8

6. แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน

9

7. วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ

10

8. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

11

8.1 ปัญหาจากการทางาน

11

8.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน

11

8.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน

12

ตารางสถิติ

13

สารบัญตารางสถิติ

14


สารบัญตาราง หน้า ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ

5

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ระดับการศึกษาสาเร็จ ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ

6 7

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม

8

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มีงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

9

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

9

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษาของการ ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

10

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ ทางานที่ต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลจาแนกตามการใช้สวัสดิการในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

10

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน

11

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

12

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางาน

12


บทที่ 1 บทนำ 1.ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยทำ กำรสำรวจพร้อมโครงกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรไตรมำส 3 เพื่อให้มีข้อมูล ใช้อย่ำงต่อเนื่องเป็น ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจนอกระบบ จึงได้ดำเนินกำรสำรวจเป็นประจำทุกปี สำหรับ กำรสำรวจในปี 2563 ซึ่งดำเนินกำรสำรวจพร้อมกับกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรไตรมำสที่ 3 ใน เดือน กรกฎำคม สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลแก่หน่วยงำนด้ำนกำร วำงแผนและกำหนดนโยบำย และใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อกำรศึกษำถึงแรงงำนนอกระบบ ในกำรขยำยควำม คุ้มครองและกำรประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ เพื่อให้ผู้ทำงำนนอกระบบได้เข้ำถึงกำรประกันสังคม และควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำน ได้รับควำมเป็นธรรม มีควำมมั่นคงจำกกำรทำงำน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงำนนอก ระบบเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ ได้ดำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวน และลักษณะต่ำง ๆ ของประชำกรที่มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทำงสังคม และ ไม่ได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ ได้แก่ 1) จำนวนแรงงำนที่อยู่ในระบบและนอกระบบ 2) ลั ก ษณะทำงประชำกรและสั ง คมที่ ส ำคั ญ ของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึกษำที่สำเร็จ อำชีพ และอุตสำหกรรม ชั่วโมงกำรทำงำน เป็นต้น 3) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุจำกกำรทำงำน สิทธิกำรรักษำพยำบำล และ ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำน เป็นต้น 2.คุ้มรวม ประชำกรที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล (ประเภทคนงำน) 3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 12 ของเดือนกรกฎำคม สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2563 4.คำอธิบำยศัพท์/แนวคิด/คำจำกัดควำม 4.1 แรงงำนในระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือหลักประกันทำงสังคมจำกกำร ทำงำน ได้แก่ 1) ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่ วนภูมิภ ำค และรำชกำรส่ว น ท้องถิ่น 2) ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน 4) ลูกจ้ำงของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 5) ลูกจ้ำงที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน 6) ผู้มีงำนทำที่ประกันตนตำม พรบ.ประกันสังคม มำตรำ 33,39 และ 40


4.2 แรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคม จำกกำรทำงำนเช่นเดียวกับแรงงำนในระบบ 4.3 ผู้มีงำนทำ หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ มีลักษณะอย่ำงหนึ่ง อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1) ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นสำหรับผลงำนที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ 2) ไม่ได้ทำงำนหรือทำงำนน้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (ซึง่ จะถือว่ำเป็น ผู้ที่ปกติมีงำนประจำ) 2.1) ยังได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2) ไม่ได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3) ทำงำนอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรือไร่นำเกษตรของหัวหน้ำครัวเรือน หรือสมำชิกในครัวเรือน 4.4 งำน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1) กิจกำรที่ทำแล้วได้รับค่ำตอบแทน เป็นเงินหรือสิ่งของ ค่ำตอบแทนที่เป็นเงิน อำจจ่ำยเป็นรำย เดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2) กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไรหรือหวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3) กิจกำรที่ทำให้ธุรกิจของสมำชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือผลกำไรตอบแทนอย่ำงใด ซึ่งสมำชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถำนภำพกำรทำงำนเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือนำยจ้ำง 4.5 อำชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของงำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพใช้ตำม International Standard Classification of Occupation (ISCO – 08) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 4.6 อุตสำหกรรม หมำยถึง ประเภทของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินกำร โดยสถำนประกอบกำรที่ บุคคลนั้ นกำลั งทำงำนอยู่ หรือประเภทของธุรกิจซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ กำร จำแนกประเภทอุตสำหกรรม ใช้ตำม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC) 2009 ฉบับ ปรับปรุง โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ 4.7 สถำนภำพกำรทำงำน หมำยถึง สถำนะของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำน หรือธุรกิจ แบ่ง ออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) นำยจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้จ้ำงบุคคล อื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลำพังผู้เดียวหรือ อำจมีบุ คคลอื่น มำร่ ว มกิจ กำรด้ว ยเพื่อหวัง ผลกำไรหรือ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ไ ด้จ้ำงลู กจ้ำง แต่อ ำจมีส มำชิกใน ครัวเรือน หรือผู้ฝึกงำนมำช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ 3) ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในไร่นำ เกษตรหรือธุรกิจของสมำชิกในครัวเรือน


4) ลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง เป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือ เหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจเป็นเงินหรือสิ่งของ ลูกจ้ำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท -ลูกจ้ำงรัฐบำล หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เจ้ำหน้ำที่องค์กำรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวของรัฐบำล -ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ -ลูกจ้ำงเอกชน หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ที่รับจ้ำง ทำงำนบ้ำน 5) กำรรวมกลุ่ม หมำยถึง กลุ่มคนที่มำร่วมกันทำงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งพำตนเอง และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมำชิกแต่ละคนมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุกขั้นตอนไม่ว่ำจะเป็นกำร ลงทุน กำรขำย งำนอื่น ๆ ของกิจกำรที่ทำ ตลอดจนกำรแบ่งรำยได้ให้แก่สมำชิกที่ ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่ม ดังกล่ำว อำจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจำแนกประเภทสถำนภำพกำรทำงำน ใช้ตำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) มีสถำนภำพกำทำงำนเพิ่มขึ้น อีก 1 กลุ่ม คือ กำรรวมกลุ่ม (Member of Producer’Cooperative) 4.8 ชั่วโมงกำรทำงำน หมำยถึง จำนวนชั่วโมงทำงำนจริงทั้งหมด ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ สำหรับ ผู้ที่มีงำนประจำแต่ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ ให้บันทึกชั่วโมงกำรทำงำนเป็น 0 ชั่วโมง 4.9 ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ดังนี้ 1) ไม่มีกำรศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่ไม่เคยเข้ำศึกษำในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับกำรศึกษำ 2) ต่ำกว่ำประถมศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึ กษำต่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปีที่ หรือชั้น ประถมศึกษำปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิม 3) สำเร็จประถมศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4) สำเร็จมัธยมศึกษำตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5) สำเร็จมัธยมศึกษำตอนปลำย 5.1) สำยวิชำกำร หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทสำมัญศึกษำตั้งแต่ ชั้น ม.6 ม.ศ. 5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2) อำชีวศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพที่เรียนต่อ จำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ โดยมีหลั กสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.3) วิชำกำรศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ (กำรฝึ กหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


6) อุดมศึกษำ 6.1) สำยวิชำกำร หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทสำมัญศึกษำหรือสำยวิชำกำร โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2) สำยวิชำชีพ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือสำยวิชำชีพที่ได้รับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี 6.3) วิ ช ำกำรศึ ก ษำ หมำยถึ ง บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทวิ ช ำกำรศึ ก ษำ และได้ รั บ ประกำศนียบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี 7) อำชี ว ศึ ก ษำระยะสั้ น หมำยถึ ง บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรม ประเภท อำชีวศึกษำที่มีหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับประกำศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสำเร็จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้แตกต่ำงตำมวิชำเฉพำะแต่ละอย่ำงที่เรียน แต่อย่ำงต่ำต้องจบประถมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8) อื่น ๆ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 1. จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ รายงานผลการสารวจแรงงานนอกระบบฉบับนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 12 ของเดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน พ.ศ. 2563 ท าให้ ท ราบถึ ง จ านวนผู้ ท างานที่ เ ป็ น แรงงานในระบบ และนอกระบบ ลั ก ษณะทางประชากรและสั ง คมที่ ส าคั ญ ของแรงงานนอกระบบ ตลอดจนปั ญ หา และสวัสดิการต่าง ๆ ที่แรงงานนอกระบบได้รับ ซึ่งผลการสารวจสรุปได้ดังนี้ จากผลการสารวจ พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จานวน 226,950 คน เป็นแรงงาน นอกระบบ 170,140 คน หรือร้อยละ 75.0 และเป็นแรงงานในระบบ 56,810 คน หรือร้อยละ 25.0 ส าหรั บ ประชากรชายอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปผู้ มี ง านท า จ านวน 126,461 คน มี จ านวน 95,846 คน หรือร้อยละ 75.8 เป็นแรงงานนอกระบบ และจานวน 30,615 คน หรือร้อยละ 24.2 เป็นแรงงานในระบบ ส่วนประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปผู้มีงานทา จานวน 100,489 คน มีจานวน 74,295 คน หรือร้อยละ 73.9 เป็นแรงงานนอกระบบ และจานวน 26,194 คน หรือร้อยละ 26.1 เป็นแรงงานในระบบ (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ

ผู้มีงำนทำ รวมยอด

รวม จำนวน 226,950

ชำย ร้อยละ

จำนวน

100.0 126,461

หญิง ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

100.0 100,489

100.0

แรงงานในระบบ

56,810

25.0

30,615

24.2

26,194

26.1

แรงงานนอกระบบ

170,140

75.0

95,846

75.8

74,295

73.9

2. ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ ส าหรั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ผู้ มี ง านท าส่ ว นใหญ่ จ านวน 65,075 คน หรื อ ร้ อ ยละ 28.7 ส าเร็ จ การศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา จานวน 63,176 คน หรือร้อยละ 27.8 สาเร็จการศึกษาระดับต่า กว่าประถมศึกษา จานวน 35,367 คน หรือร้อยละ 15.6 สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 33,332 และ 29,043 คน หรือร้อยละ 13.8 และ 13.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และไม่มีการศึกษา จานวน 957 คน หรือร้อยละ 0.4 เมื่อ เปรี ย บเทีย บระดั บ การศึ กษาที่ ส าเร็ จของผู้ มีง านทาที่เ ป็น แรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่า แรงงานในระบบส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.3 สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมาร้อยละ 16.7 สาเร็จการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา และร้อยละ 16.4 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะที่แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ร้อยละ 34.2 สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 32.7 สาเร็จการศึกษาระดับ ประถมศึกษา และร้อยละ 14.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และร้อยละ 12.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลาดับ (ตารางที่ 2)


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ที่สาเร็จ ระดับกำรศึกษำทีส่ ำเร็จ

รวม

แรงงำนในระบบ

แรงงำนนอกระบบ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

226,950

100.0

56,810

100.0 170,140

100.0

957

0.4

-

ตา่ กว่าประถมศึกษา

63,176

27.8

ประถมศึกษา

65,075

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ยอดรวม ไม่มกี ารศึกษา

-

957

0.6

4,975

8.8

58,201

34.2

28.7

9,471

16.7

55,604

32.7

33,332

14.7

9,317

16.4

24,014

14.1

29,043

12.8

8,472

14.9

20,571

12.1

25,407

11.2

6,322

11.1

19,084

11.2

2,960

1.3

1,675

2.9

1,285

0.8

677

0.3

475

0.8

202

0.1

35,367

15.6

24,574

43.3

10,793

6.3

สายวิชาการ

18,447

8.1

13,256

23.3

5,191

3.1

สายวิชาชีพ

9,664

4.3

4,992

8.8

4,672

2.7

สายวิชาการศึกษา

7,256 3.2 465 0.20489

6,326

11.1

930

0.5

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

3. อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ เมื่อพิจารณาตามลั กษณะอาชีพของแรงงานในระบบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ ในด้าน ผู้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย และการให้ บ ริ ก าร ร้ อ ยละ 12.9 พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานในร้ า นค้ า และตลาด ร้ อ ยละ 14.7 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถและฝี มือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 12.2 ปฏิบัติการโรงงาน เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบ ร้ อ ยละ 11.0 ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นเทคนิ ค สาขา ต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 9.3 เสมียน ร้อยละ 9.1 บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 6.8 สาหรั บ แรงงานนอกระบบ ส่ว นใหญ่เป็นผู้ ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 67.7 รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 15.6 ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.5 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย และการให้บ ริการ ร้อยละ 5.9 ที่เหลื อเป็นผู้ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีสั ดส่ วนน้อยกว่า ร้อยละ 3.0 (ตารางที่ 3)


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ

อำชีพ

รวม แรงงำนในระบบ แรงงำนนอกระบบ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ยอดรวม ผูบ้ ญั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผูจ้ ัดการ

226,950 6,637

2.9

3,869

6.8

2,768

1.6

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

12,099

5.3 11,162

19.6

937

0.6

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเกียวข้อง

6,502

2.9

5,273

9.3

1,229

0.7

เสมียน

5,171

2.3

5,171

9.1

-

-

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

33,467

14.7

6,959

12.3 26,507

15.6

ผูป้ ฏิบตั งิ านทีมีฝมี อื ในด้านการเกษตร และการประมง

119,069

52.5

3,868

6.8 115,201

67.7

ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจอืนๆทีเกียวข้อง

21,387

9.4

6,950

12.2 14,437

8.5

ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครืองจักรและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ

7,984

3.5

6,232

11.0

1,752

1.0

อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย และ การให้บริการ

14,634

6.4 -

7,326

12.9 -

7,308

5.9 -

คนงานซึงมิได้จ่าแนกไว้ในหมวดอืน

-

100.0 56,810

-

100.0 170,140

100.0

-

4. อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ จากผลการส ารวจ จะเห็ น ว่ า แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ ท างานสาขาเกษตรกรรม การป่า ไม้ และการประมง จานวน 115,993 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง – การขายปลีก จานวน 19,467 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 สาขาการผลิต จานวน 9,956 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 สาขา กิจกรรมโรงแรมและอาหาร จานวน 9,938 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และสาขาการก่อสร้าง จานวน 6,651 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนไม่มากนัก ส าหรั บ แรงงานในระบบ ส่ ว นใหญ่ ท างานสาขาการบริ ห ารราชการและการป้ อ งกั น ประเทศ จานวน 13,259 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาเป็นอื่น ๆ จ านวน 10,047 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.7 สาขาการศึกษา จานวน 8,792 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 สาขาการขายส่ง – การขายปลีก จานวน 8,046 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.2 สาขาการผลิ ต จ านวน 5,159 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 9.1 สาขาการก่ อ สร้ า ง จ านวน 3,520 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.21 สาขาการก่ อ สร้ า ง จ านวน 1,572 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 2.8 และสาขากิจกรรมโรงแรมและอาหาร จานวน 1,208 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 (ตารางที่ 4)


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม อุตสำหกรรม

รวม จำนวน

ร้อยละ

แรงงำนในระบบ จำนวน ร้อยละ

แรงงำนนอกระบบ จำนวน ร้อยละ

ยอดรวม

226,950

100.0

56,810

100.0

170,140

100.0

ภำคเกษตรกรรม

121,200

53.4

5,207

9.2

115,993

68.2

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

121,200

53.4

5,207

9.2

115,993

68.2

นอกภำคเกษตรกรรม

105,750

46.6

51,603

90.8

54,147

31.8

การผลิต

15,115

6.7

5,159

9.1

9,956

5.9

การก่อสร้าง

10,171

4.5

3,520

6.2

6,651

3.9

การขายส่ง-การขายปลีก

27,513

12.1

8,046

14.2

19,467

11.4

2,418

1.1

1,572

2.8

847

0.5

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

11,146

4.9

1,208

2.1

9,938

5.8

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

13,648

6.0

13,259

23.3

389

0.2

การศึกษา

9,368 16,371

4.1

8,792 10,047

15.5

576 6,324

0.3

การขนส่งทีเก็บสินค้า

อืนๆ ไม่ทราบ

7.2 -

-

17.7 -

-

3.7 -

-

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและ การสื่อสาร กิจการ ทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและ สังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

5. ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ ผลการส ารวจ จ าแนกตามชั่ว โมงการทางานต่อ สั ปดาห์ พบว่ า แรงงานนอกระบบที่มี ชั่ ว โมง การทางาน 40 – 49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากที่สุด จานวน 84,096 คน หรือร้อยละ 49.4 รองลงมาทางาน ตั้งแต่ 30–39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 35,339 คน หรือร้อยละ 20.8 ทางาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ จ านวน 24,814 คน หรื อ ร้ อ ยละ 14.6 ขณะที่ ผู้ ท างานน้ อ ยกว่ า 30 (0-29) ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ มีจานวน 25,891 คน หรือร้อยละ 15.3 สาหรั บแรงงานในระบบมีชั่ว โมงการทางาน 40 – 49 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ มากที่สุ ดคือ มีจานวน 27,181 คน หรือร้อยละ 47.8 รองลงมาทางาน 30 – 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 20,753 คน หรือร้อยละ 36.5 และทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ จานวน 7,587 คน หรือร้อยละ 13.4 ทางาน 20 – 29 ชั่ว โมง จ านวน 744 คน หรื อร้อยละ 1.3 และทางาน 0 ชั่ว โมง จานวน 545 คน หรือร้อยละ 1.0 (ตารางที่ 5)


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มีงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำน ยอดรวม

รวม จำนวน ร้อยละ

แรงงำนในระบบ จำนวน ร้อยละ

แรงงำนนอกระบบ จำนวน ร้อยละ

226,950

100.0

56,810

100.0

170,140

100.0

0 ชัวโมง

1,994

0.9

545

1.0

1,449

0.9

1-9 ชัวโมง

523

0.2

-

-

523

0.3

10-19 ชัวโมง

1,994

0.9

-

-

1,994

1.2

20-29 ชัวโมง

22,669

10.0

744

1.3

21,925

12.9

30-39 ชัวโมง

56,092

24.7

20,753

36.5

35,339

20.8

40-49 ชัวโมง

111,277

49.0

27,181

47.8

84,096

49.4

50 ชัวโมงขึน้ ไป

32,401

14.3

7,587

13.4

24,814

14.6

6. แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน ผลการส ารวจเกี่ ย วกั บ การได้ รั บ บาดเจ็ บ และอุ บั ติ เ หตุ จากการท างานของแรงงานนอกระบบ พบว่า จานวนแรงงานนอกระบบ 170,140 คน เป็นผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจานวน 148,701 คน หรือร้อยละ 87.4 และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จานวน 21,440 คน หรือร้อยละ 12.6 สาหรับประเภทของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทางาน ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง จานวน 15,552 คน หรือร้อยละ 9.1 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้ม จานวน 4,098 คน หรือร้อยละ 2.4 และไม่ทราบ จานวน 818 หรือร้อยละ 0.5 ตามลาดับ ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุ กำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

รวม

แรงงำนในระบบ

แรงงำนนอกระบบ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

226,950

100.0

56,810

100.0

170,140

100.0

201,389

88.7

52,688

92.7

148,701

87.4

25,561

11.3

4,121

7.3

21,440

12.6

4,098

1.8

-

-

4,098

2.4

18,396

8.1

5.0

15,552

9.1

น้่าร้อนลวก

111

0.0

-

111

0.1

อุบตั เิ หตุจากยานพาหนะ การชน/กระแทก โดยวัสดุทั้งแนวราบและแนวดิง สารเคมี

735 232

0.3 0.1

0.4 0.4

505

0.3 -

259

0.1

-

-

259

0.2

96

--

-

-

96

0.1

1,634

0.7

1.4

818

0.5

ยอดรวม ไม่เคยได้รบ ั เคยได้รบ ั บำดเจ็บหรืออุบตั ิเหตุ พลัดตกหกล้ม ของมีคมบาด/ทิม/แทง

อืน ๆ ไม่ทราบ

2,844 230 232

816

-


7. วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ สาหรับวิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ ที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน แรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก การท างานจ านวน 21,440 คน โดยเป็ นการได้ รับบาดเจ็ บหรื ออุบั ติเหตุเล็ กน้อ ย ไม่ไ ด้รับ การรักษา จานวน 17,853 คน หรือร้อยละ 83.3 ไปซื้อยาจากร้านมารักษาเอง จานวน 1,114 คน หรือร้อยละ 5.2 ต้ อ งไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลไม่ เ กิ น 3 วั น จ านวน 874 คน หรื อ ร้ อ ยละ 4.1 ส่ ว นผู้ ที่ ต้ อ งรั บ การ รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน จานวน 780 คน หรือร้อยละ 3.6 และไม่ทราบ จานวน 818 คน หรือร้อยละ 3.8 (ตารางที่ 7) ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษาของการ ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ วิธกี ำรรักษำ

รวม

แรงงำนในระบบ

แรงงำนนอกระบบ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

25,561

100.0

4,121

100.0

21,440

100.0

21,006

82.2

3,153

76.5

17,853

83.3

1,267

5.0

153

3.7

1,114

5.2

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

874

3.4

-

-

874

4.1

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน

780

3.1

-

-

780

3.6

1,634

6.4

816

19.8

818

3.8

ยอดรวม 1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล 2.ซือ้ ยามากินเอง

5.ไม่ทราบ

ส าหรั บ แรงงานนอกระบบที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อุ บั ติ เ หตุ และต้ อ งไปรั บ การรั ก ษาพยาบาล ต่ อ ในสถานพยาบาล ใช้ บั ต รประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ทั้ ง หมด จ านวน 1,518 คน หรื อ ร้ อ ยละ 91.8 และอื่น ๆ จานวน 136 คน หรือร้อยละ 8.2 (ตารางที่ 8) ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ ทางานที่ต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาล จาแนกตามการใช้สวัสดิการในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สวัสดิกำรในกำรเบิกจ่ำย ยอดรวม ไม่ใช้สวัสดิกำรในกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล จ่ายเอง ใช้สวัสดิกำรในกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รวม

แรงงำนในระบบ

แรงงำนนอกระบบ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1,654

100.0

-

-

1,654

100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,654

100.0

-

-

1,654

100.0

1,518

91.8

-

-

1,518

91.8

ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

-

-

-

-

-

-

สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบ่านาญ/รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

136

8.2

-

-

136

8.2

อืน ๆ


8. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ เมื่อพิจ ารณาถึงปัญหาของแรงงานนอกระบบ ซึ่งในการส ารวจครั้งนี้ สนใจปัญหา 3 เรื่องหลั ก คือ ปัญหาจากการทางาน ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการทางานและปัญหาจากสภาพแวดล้อม 8.1 ปัญหาจากการทางาน ผลการสารวจพบว่า แรงงานนอกระบบมีปัญหาไม่มีวันหยุด จานวน 1,463 คน หรือร้อยละ 28.1 รองลงมางานหนัก จานวน 1,354 คน หรือร้อยละ 26.0 ค่าตอบแทน จานวน 1,081 คน หรือร้อยละ 20.8 งานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 769 คน หรือร้อยละ 14.8 ชั่ว โมงทางานมากเกินไป จานวน 81 คน หรือร้อยละ 1.6 และไม่ทราบ จานวน 461 คน หรือร้อยละ 8.8 (ตารางที่ 9) ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน รวม จำนวน ร้อยละ

แรงงำนในระบบ จำนวน ร้อยละ

13,433

100.0

8,223

100.0

5,210

100.0

ค่าตอบแทน

7,893

58.8

6,812

82.8

1,081

20.8

งานหนัก

1,592

11.9

238

2.9

1,354

26.0

งานขาดความต่อเนือง

769

5.7

-

-

769

14.8

ชัวโมงท่างานมากเกินไป

81

0.6

-

-

81

1.6

ไม่มวี นั หยุด

1,463

10.9

-

-

1,463

28.1

ไม่มสี วัสดิการ

357

2.7

357

4.3

-

1,276

9.5

816

9.9

461

ปัญหำจำกกำรทำงำน ยอดรวม

ไม่ทราบ

แรงงำนนอกระบบ จำนวน ร้อยละ

8.8

8.2.ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน แรงงานนอกระบบที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน จานวน 9,713 คน ส่วนใหญ่เป็น เรื่องการได้รับสารเคมีเป็นพิษ จานวน 6,040 คน หรือร้อยละ 62.2 รองลงมาเป็นได้รับอันตรายต่อระบบหู/ ระบบตา จานวน 2,751 คน หรื อร้ อยละ 28.3 เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย จานวน 462 คน หรือร้อยละ 4.8 และไม่ทราบ จานวน 461 คน หรือร้อยละ 4.7 (ตารางที่ 10)


ตารางที่ 10 จ านวนและร้ อ ยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามปั ญ หาความไม่ ปลอดภัย ในการทางาน ควำมไม่ปลอดภัยในกำรทำงำน

รวม

แรงงำนในระบบ

แรงงำนนอกระบบ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

12,344

100.0

2,631

100.0

9,713

100.0

ได้รับสารเคมีเป็นพิษ

6,478

52.5

438

16.7

6,040

62.2

เครืองจักร เครืองมือทีเป็นอันตราย

1,312

10.6

850

32.3

462

4.8

ได้รับอันตรายต่อระบบหู / ระบบตา

2,751

22.3

-

-

2,751

28.3

106

0.9

106

4.0

-

-

420 1,276

3.4 10.3

420 816

16.0 31.0

461

4.7

ยอดรวม

ท่างานในทีสูง / ใต้น้่า / ใต้ดนิ ความไม่สงบ/ก่อการร้าย ไม่ทราบ

8.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน เมื่อพิจารณาปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานนอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่ มีปัญหาจากแสงสว่างไม่เพียงพอ จานวน 9,803 คน หรือร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็นฝุ่นละออง ควัน กลิ่น จานวน 3,963 คน หรือร้อยละ 22.5 เสียงดัง จานวน 1,723 คน หรือร้อยละ 9.8 อิริยาบถในการทางาน จานวน 1,390 คน หรือร้อยละ 7.9 สถานที่ทางานไม่สะอาด และอื่นๆ จานวน 268 คน หรือร้อยละ 1.5 และไม่ทราบ จานวน 461 คน หรือร้อยละ 2.6 (ตารางที่ 11) ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางาน ปัญหำจำกสภำพแวดล้อม ยอดรวม

รวม จำนวน ร้อยละ

แรงงำนในระบบ จำนวน ร้อยละ

แรงงำนนอกระบบ จำนวน ร้อยละ

21,854

100.0

4,246

100.0

17,608

100.0

สถานทีท่างานไม่สะอาด

162

0.7

88

2.1

74

0.4

อิริยาบถในการท่างาน

1,748

8.0

357

8.4

1,390

7.9

ฝุน่ ละออง ควัน กลิน

5,660

25.9

1,697

40.0

3,963

22.5

เสียงดัง

1,813

8.3

90

2.1

1,723

9.8

11,000

50.3

1,197

28.2

9,803

55.7

194

0.9

-

-

194

1.1

1,276

5.8

816

19.2

461

2.6

แสงสว่างไม่เพียงพอ อืน ๆ ไม่ทราบ


ตารางสถิติ


สารบัญตารางสถิติ หน้า ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2563 ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ พ.ศ. 2563

15 16

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2563

17

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2563

18

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม จานวนชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ และเพศ พ.ศ. 2563

19

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม สถานภาพการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563

20

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563

21

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม วิธีการรักษา ของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และเพศ พ.ศ. 2563

22

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2563

23

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563

24

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563

25

ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563

26


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุม่ อายุ และเพศ พ.ศ. 2563 กลุม่ อายุ

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

226,950 126,461 100,489

56,810

30,615

26,194

170,140

95,846

74,295

15 - 19

6,368

3,434

2,934

1,407

827

581

4,961

2,607

2,354

20 - 24

16,557

9,262

7,295

6,940

3,408

3,532

9,617

5,854

3,763

25 - 29

21,815

10,655

11,160

9,371

4,905

4,467

12,443

5,750

6,694

30 - 34

16,247

8,020

8,227

7,424

3,399

4,025

8,823

4,621

4,202

35 - 39

16,340

9,314

7,027

5,299

2,709

2,590

11,041

6,605

4,436

40 - 44

25,085

13,430

11,656

8,350

4,016

4,335

16,735

9,414

7,321

45 - 49

28,002

14,830

13,172

4,867

2,334

2,533

23,135

12,496

10,639

50 - 54

30,073

15,274

14,799

5,585

3,345

2,241

24,488

11,929

12,559

55 - 59

28,197

17,945

10,252

4,021

3,025

996

24,176

14,920

9,256

60 ปีขนึ้ ไป

38,265

24,298

13,966

3,544

2,649

895

34,721

21,649

13,072

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15 - 19

2.8

2.7

2.9

2.5

2.7

2.2

2.9

2.7

3.2

20 - 24

7.3

7.3

7.3

12.2

11.1

13.5

5.7

6.1

5.1

25 - 29

9.6

8.4

11.1

16.5

16.0

17.1

7.3

6.0

9.0

30 - 34

7.2

6.3

8.2

13.1

11.1

15.4

5.2

4.8

5.7

35 - 39

7.2

7.4

7.0

9.3

8.8

9.9

6.5

6.9

6.0

40 - 44

11.1

10.6

11.6

14.7

13.1

16.5

9.8

9.8

9.9

45 - 49

12.3

11.7

13.1

8.6

7.6

9.7

13.6

13.0

14.3

50 - 54

13.3

12.1

14.7

9.8

10.9

8.6

14.4

12.4

16.9

55 - 59

12.4

14.2

10.2

7.1

9.9

3.8

14.2

15.6

12.5

60 ปีขนึ้ ไป

16.9

19.2

13.9

6.2

8.7

3.4

20.4

22.6

17.6

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

170,140

95,846

74,295

957

321

637

จานวน (คน)

ยอดรวม ไม่มีการศึกษา

226,950 126,461 100,489

56,810

30,615

26,194

-

-

-

957

321

637

ต่ากว่าประถมศึกษา

63,176

37,648

25,528

4,975

3,492

1,483

58,201

34,156

24,045

ประถมศึกษา

65,075

35,060

30,015

9,471

5,608

3,863

55,604

29,451

26,152

มัธยมศึกษาตอนต้น

33,332

20,345

12,986

9,317

5,904

3,413

24,014

14,442

9,573

มัธยมศึกษาตอนปลาย

29,043

17,986

11,058

8,472

5,836

2,636

20,571

12,149

8,422

25,407

14,997

10,410

6,322

4,188

2,134

19,084

10,808

8,276

2,960

2,312

648

1,675

1,173

502

1,285

1,139

146

677

677

-

475

475

-

202

202

-

35,367

15,101

20,266

24,574

9,775

14,799

10,793

5,326

5,466

สายวิชาการ

18,447

7,401

11,046

13,256

4,615

8,641

5,191

2,785

2,406

สายวิชาชีพ

9,664

4,874

4,790

4,992

2,558

2,434

4,672

2,316

2,355

สายวิชาการศึกษา

7,256

2,827

4,430

6,326

2,602

3,725

930

225

705

อืน ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.4

0.3

0.6

-

-

-

0.6

0.3

0.9

ต่ากว่าประถมศึกษา

27.8

29.8

25.4

8.8

11.4

5.7

34.2

35.6

32.4

ประถมศึกษา

28.7

27.7

29.9

16.7

18.3

14.7

32.7

30.7

35.2

มัธยมศึกษาตอนต้น

14.7

16.1

12.9

16.4

19.3

13.0

14.1

15.1

12.9

มัธยมศึกษาตอนปลาย

12.8

14.2

11.0

14.9

19.1

10.1

12.1

12.7

11.3

11.2

11.9

10.4

11.1

13.7

8.1

11.2

11.3

11.1

สายอาชีวศึกษา

1.3

1.8

0.6

2.9

3.8

1.9

0.8

1.2

0.2

สายวิชาการศึกษา

0.3

0.5

-

0.8

1.6

-

0.1

0.2

-

15.6

11.9

20.2

43.3

31.9

56.5

6.3

5.6

7.4

สายวิชาการ

8.1

5.9

11.0

23.3

15.1

33.0

3.1

2.9

3.2

สายวิชาชีพ

4.3

3.9

4.8

8.8

8.4

9.3

2.7

2.4

3.2

สายวิชาการศึกษา

3.2

2.2

4.4

11.1

8.5

14.2

0.5

0.2

0.9

อืน ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มีการศึกษา

สายสามัญ

อุดมศึกษา

ทีมา: การส่ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 ส่านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยูใ่ นแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2563 รวม อาชีพ ยอดรวม ผู้บญ ั ญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) 226,950 126,461 100,489 56,810 30,615 26,194 170,140 95,846 74,295 6,637

5,136

1,501

3,869

3,051

818

2,768 2,086

682

12,099

4,096

8,003 11,162

3,521

7,641

937

575

362

6,502

2,337

4,165

5,273

1,776

3,496

1,229

561

668

5,171

2,028

3,143

5,171

2,028

3,143

-

-

-

33,467

10,939 22,528

6,959

3,466

3,493

26,507 7,473

119,069

73,902 45,168

3,868

2,310

1,558

##### #### ####

21,387

12,596

8,791

6,950

5,508

1,442

14,437 7,088 7,349

7,984

5,927

2,057

6,232

4,175

2,057

1,752 1,752

14,634

9,500

5,134

7,326

4,781

2,545

7,308 4,719 2,589

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกีย่ วข้อง เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง

####

ผู้ปฏิบตั ิงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ผู้ปฏิบตั ิการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบตั ิงาน ด้านการประกอบ อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอืน่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 100.0

100.0

100.0

ผู้บญ ั ญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

2.9

4.1

1.5

6.8

10.0

3.1

1.6

2.2

0.9

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

5.3

3.2

8.0

19.6

11.5

29.2

0.6

0.6

0.5

2.9

1.8

4.1

9.3

5.8

13.3

0.7

0.6

0.9

2.3

1.6

3.1

9.1

6.6

12.0

-

-

-

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

14.7

8.6

22.4

12.3

11.3

13.3

15.6

7.8

25.6

ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง

52.5

58.4

44.9

6.8

7.5

5.9

67.7

74.7

58.7

9.4

10.0

8.7

12.2

18.0

5.5

8.5

7.4

9.9

3.5

4.7

2.0

11.0

13.6

7.9

1.0

1.8

-

6.4 -

7.5 -

5.1 -

12.9 -

15.6 -

9.7 -

4.3 -

4.9 -

3.5 -

ยอดรวม

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกีย่ วข้อง เสมียน

ผู้ปฏิบตั ิงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ผู้ปฏิบตั ิการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบตั ิงาน ด้านการประกอบ อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอืน่

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรม

รวม

รวม ชาย

หญิง

แรงงานในระบบ รวม ชาย หญิง

แรงงานนอกระบบ รวม ชาย หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม

226,950 126,461 100,489

56,810 30,615 26,194 170,140 95,846 74,295

121,200

75,254

45,946

5,207

3,087

2,120 115,993 72,167 43,826

121,200

75,254

45,946

5,207

3,087

2,120

115,993 72,167 43,826

105,750

51,207

54,543

51,603 27,528 24,075

54,147 23,679 30,468

การผลิต

15,115

4,839

10,276

5,159

2,202

2,957

9,956

2,637

7,319

การก่อสร้าง

10,171

8,336

1,836

3,520

2,577

943

6,651

5,759

892

การขายส่ง-การขายปลีก

27,513

12,798

14,715

8,046

4,658

3,389

19,467

2,418

2,021

397

1,572

1,174

397

847

847

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

11,146

2,756

8,390

1,208

183

1,025

9,938

2,573

7,365

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

13,648

8,524

5,124

13,259

8,212

5,046

389

312

78

การศึกษา

9,368 16,371

4,261 7,674

5,107 8,698

8,792 10,047

4,026 4,496

4,767 5,551

576 6,324

235 3,177

341 3,146

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

นอกภาคเกษตรกรรม

การขนส่งที่เก็บสินค้า

อื่น ๆ

8,140 11,327

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ภาคเกษตรกรรม

53.4

59.5

45.7

9.2

10.1

8.1

68.2

75.3

59.0

53.4

59.5

45.7

9.2

10.1

8.1

68.2

75.3

59.0

46.6

40.5

54.3

90.8

89.9

91.9

31.8

24.7

41.0

การผลิต

6.7

3.8

10.2

9.1

7.2

11.3

5.9

2.8

9.9

การก่อสร้าง

4.5

6.6

1.8

6.2

8.4

3.6

3.9

6.0

1.2

12.1

10.1

14.6

14.2

15.2

12.9

11.4

8.5

15.2

การขนส่งที่เก็บสินค้า

1.1

1.6

0.4

2.8

3.8

1.5

0.5

0.9

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

4.9

2.2

8.3

2.1

0.6

3.9

5.8

2.7

9.9

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

6.0

6.7

5.1

23.3

26.8

19.3

0.2

0.3

0.1

การศึกษา

4.1

3.4

5.1

15.5

13.1

18.2

0.3

0.2

0.5

อื่น ๆ

7.2

6.1

8.7

17.7

14.7

21.2

3.7

3.3

4.2

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

นอกภาคเกษตรกรรม

การขายส่ง-การขายปลีก

หมายเหตุ : อืน่ ๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ

ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 ส้านักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามจานวนชั่วโมงการทางาน ต่อสัปดาห์ และเพศ พ.ศ. 2563 จานวนชั่วโมงการทางาน

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

170,140

95,846

74,295

จานวน (คน) ยอดรวม

226,950 126,461 100,489

56,810

30,615

26,194

0 ชั่วโมง

1,994

1,292

701

545

545

-

1,449

748

701

1-9 ชั่วโมง

523

359

165

-

-

-

523

359

165

10-19 ชั่วโมง

1,994

746

1,249

-

-

-

1,994

746

1,249

20-29 ชั่วโมง

22,669

14,520

8,149

744

566

178

21,925

13,954

7,971

30-39 ชั่วโมง

56,092

32,130

23,961

20,753

11,323

9,430

35,339

20,807

14,532

40-49 ชั่วโมง

111,277

59,259

52,018

27,181

13,251

13,930

84,096

46,009

38,087

50 ชั่วโมงขึ้นไป

32,401

18,154

14,246

7,587

4,930

2,657

24,814

13,224

11,590

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง

0.9

1.0

0.7

1.0

1.8

-

0.9

0.8

0.9

1-9 ชั่วโมง

0.2

0.3

0.2

-

-

-

0.3

0.4

0.2

10-19 ชั่วโมง

0.9

0.6

1.2

-

-

-

1.2

0.8

1.7

20-29 ชั่วโมง

10.0

11.5

8.1

1.3

1.9

0.7

12.9

14.6

10.7

30-39 ชั่วโมง

24.7

25.4

23.8

36.5

37.0

36.0

20.8

21.7

19.6

40-49 ชั่วโมง

49.0

46.9

51.8

47.8

43.3

53.2

49.4

48.0

51.3

50 ชั่วโมงขึ้นไป

14.3

14.4

14.2

13.4

16.1

10.1

14.6

13.8

15.6

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามสถานภาพการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563

สถานภาพการทางาน

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม นายจ้าง

226,950 126,461 100,489

56,810 30,615 26,194 170,140 95,846 74,295

1,295

1,053

241

109

109

-

101,758

65,992

35,766

2,098

1,201

898

99,660 64,791 34,869

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

62,345

24,823

37,522

1,232

562

670

61,113 24,261 36,852

ลูกจ้างรัฐบาล

26,413

13,211

13,202

25,683 12,900 12,783

730

312

419

ลูกจ้างเอกชน

33,978

20,342

13,637

27,687 15,843 11,844

6,291

4,498

1,793

การรวมกลุ่ม

1,160

1,039

121

-

1,160

1,039

121

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-

-

1,185

944

241

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.6

0.8

0.2

0.2

0.4

-

0.7

1.0

0.3

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

44.8

52.2

35.6

3.7

3.9

3.4

58.6

67.6

46.9

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

27.5

19.6

37.3

2.2

1.8

2.6

35.9

25.3

49.6

ลูกจ้างรัฐบาล

11.6

10.4

13.1

45.2

42.1

48.8

0.4

0.3

0.6

ลูกจ้างเอกชน

15.0

16.1

13.6

48.7

51.7

45.2

3.7

4.7

2.4

การรวมกลุ่ม

0.5

0.8

0.1

-

-

-

0.7

1.1

0.2

นายจ้าง

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัตเิ หตุจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563 การได้รบั บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

ยอดรวม ไม่เคยได้รับ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

226,950 126,461 100,489

จานวน (คน) 56,810 30,615 26,194 170,140 95,846 74,295

201,389 110,677

52,688 27,861 24,827 148,701 82,815 65,885

90,712

25,561

15,784

9,777

4,098

2,826

1,272

-

-

-

4,098

2,826

1,272

18,396

11,319

7,077

2,844

2,212

632

15,552

9,108

6,444

น้าร้อนลวก

111

111

-

-

-

-

111

111

-

อุบตั เิ หตุจากยานพาหนะ

735

210

525

230

-

230

505

210

295

การชน/กระแทก

232

232

-

232

232

-

-

-

-

สารเคมี

259

259

-

-

-

-

259

259

-

อื่น ๆ

96

96

-

-

-

-

96

96

-

1,634

731

903

816

311

505

818

420

398

เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุ พลัดตกหกล้ม ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง

4,121

2,754

1,367

21,440 13,030

8,409

โดยวัสดุทังแนวราบและแนวดิ่ง

ไม่ทราบ

ร้อยละ ยอดรวม

100.0 88.7

100.0 87.5

100.0 90.3

100.0 92.7

100.0 91.0

100.0 94.8

100.0 87.4

100.0 86.4

100.0 88.7

11.3

12.5

9.7

7.3

9.0

5.2

12.6

13.6

11.3

พลัดตกหกล้ม

1.8

2.2

1.3

-

-

-

2.4

2.9

1.7

ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง

8.1

9.0

7.0

5.0

7.2

2.4

9.1

9.5

8.7

--

0.1

-

-

-

-

0.1

0.1

-

อุบตั เิ หตุจากยานพาหนะ

0.3

0.2

0.5

0.4

-

0.9

0.3

0.2

0.4

การชน/กระแทก

0.1

0.2

-

0.4

0.8

-

-

-

-

สารเคมี

0.1

0.2

-

-

-

-

0.2

0.3

-

อื่น ๆ

--

0.1

-

-

-

-

0.1

0.1

-

0.7

0.6

0.9

1.4

1.0

1.9

0.5

0.4

0.5

ไม่เคยได้รับ เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุ

น้าร้อนลวก

โดยวัสดุทังแนวราบและแนวดิ่ง

ไม่ทราบ

ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 ส้านักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธกี ารรักษา ของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และเพศ พ.ศ. 2563 วิธีการรักษา

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) 25,561 15,784

9,777

4,121

2,754

1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล

21,006 12,843

8,163

3,153

2,290

862

2.ซือ้ ยามากินเอง

1,267

1,007

259

153

153

-

1,114

854

259

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

874

737

136

-

-

-

874

737

136

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน

780

466

315

-

-

-

780

466

315

1,634

731

903

816

311

505

818

420

398

ยอดรวม

5.ไม่ทราบ

1,367 21,440 13,030 17,853 10,552

8,409 7,301

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

82.2

81.4

83.5

76.5

83.2

63.1

83.3

81.0

86.8

2.ซือ้ ยามากินเอง

5.0

6.4

2.7

3.7

5.5

-

5.2

6.6

3.1

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

3.4

4.7

1.4

-

-

-

4.1

5.7

1.6

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน

3.1

3.0

3.2-

-

-

--

3.6

3.6

3.7

5.ไม่ทราบ

6.4

4.6

9.2

19.8

11.3

36.9

3.8

3.2

4.7

1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการใช้สวัสดิการในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2563 สวัสดิการในการเบิกจ่าย

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

1,654 1,203

451

-

-

-

1,654 1,203

451

1,654 1,203

451

-

-

-

-

-

-

1,654 1,203

451

1,518 1,203

315

1,518 1,203

315

ไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายเอง ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136

-

ร้อยละ

-

136

136

อืน่ ๆ ยอดรวม ไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายเอง ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

-

100.0 100.0 100.0 -

-

100.0 100.0 100.0 -

-

-

-

-

100.0 100.0 100.0

-

-

-

69.8

-

-

-

91.8 100.0

-

136

100.0 100.0 100.0 -

-

-

100.0 100.0 100.0 91.8 100.0

69.8

สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2

0.0

30.2

-

-

-

8.2

0.0

30.2

อืน่ ๆ

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา จากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563 ปัญหาจากการทางาน

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) 13,433

6,064

7,368

8,223

3,711

4,512

5,210

2,353

2,856

ค่าตอบแทน

7,893

3,347

4,547

6,812

3,133

3,679

1,081

214

868

งานหนัก

1,592

818

774

238

-

238

1,354

818

536

งานขาดความต่อเนือ่ ง

769

576

194

-

-

-

769

576

194

ชัว่ โมงทางานมากเกินไป

81

81

-

-

-

-

81

81

-

ไม่มีวนั หยุด

1,463

435

1,029

-

-

-

1,463

435

1,029

ไม่มีสวัสดิการ

357

267

90

357

267

90

-

-

-

1,276

541

735

816

311

505

461

230

230

ยอดรวม

ไม่ทราบ

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ค่าตอบแทน

58.8

55.2

61.7

82.8

84.4

81.5

20.8

9.1

30.4

งานหนัก

11.9

13.5

10.5

2.9

-

5.3

26.0

34.8

18.8

งานขาดความต่อเนือ่ ง

5.7

9.5

2.6

-

-

-

14.8

24.5

6.8

ชัว่ โมงทางานมากเกินไป

0.6

1.3

-

-

-

-

1.6

3.4

-

ไม่มีวนั หยุด

10.9

7.2

14.0

-

-

-

28.1

18.5

36.0

ไม่มีสวัสดิการ

2.7

4.4

1.2

4.3

7.2

2.0

-

-

-

ไม่ทราบ

9.5

8.9

10.0

9.9

8.4

11.2

8.8

9.8

8.1

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563 ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ

12,344

8,557 3,787

2,631

1,566

1,065

9,713

6,991

2,722

6,478

4,552

1,927

438

206

232

6,040

4,345

1,695

เครือ่ งจักร เครือ่ งมือทีเ่ ป็นอันตราย

1,312

894

418

850

522

328

462

372

90

ได้รับอันตรายต่อระบบหู / ระบบตา

2,751

2,043

707

2,751

2,043

707

106

106

-

106

-

ทางานในทีส่ ูง / ใต้นา / ใต้ดิน

106

-

-

-

-

ความไม่สงบ/ก่อการร้าย

420

420

-

420

420

-

-

-

-

1,276

541

735

816

311

505

461

230

230

อืน่ ๆ ไม่ทราบ

ร้อยละ ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

52.5

53.2

50.9

16.7

13.2

21.8

62.2

62.2

62.3

เครือ่ งจักร เครือ่ งมือทีเ่ ป็นอันตราย

10.6

10.4

11.0

32.3

33.4

30.8

4.8

5.3

3.3

ได้รับอันตรายต่อระบบหู / ระบบตา

22.3

23.9

18.7

-

-

-

28.3

29.2

26.0

ทางานในทีส่ ูง / ใต้นา / ใต้ดิน

0.9

1.2

-

4.0

6.8

-

-

-

-

ความไม่สงบ/ก่อการร้าย

3.4

4.9

-

16.0

26.9

-

-

-

-

10.3

6.3

19.4

31.0

19.9

47.4

4.7

3.3

8.5

อืน่ ๆ ไม่ทราบ

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา จากสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2563 ปัญหาจากสภาพแวดล้อม

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

21,854 12,732

9,122

4,246

2,131

2,115

17,608 10,601

สถานทีท่ างานไม่สะอาด

162

88

74

88

88

-

อิริยาบถในการทางาน

1,748

916

831

357

88

270

ฝุน่ ละออง ควัน กลิน่

5,660

3,050

2,610

1,697

848

เสียงดัง

1,813

1,338

475

90

11,000

6,696

4,305

194

104

1,276

541

แสงสว่างไม่เพียงพอ อืน่ ๆ ไม่ทราบ

74

7,007

-

74

1,390

829

562

849

3,963

2,202

1,761

-

90

1,723

1,338

385

1,197

797

401

9,803

5,899

3,904

90

-

-

-

194

104

90

735

816

311

505

461

230

230

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

สถานทีท่ างานไม่สะอาด

0.7

0.7

0.8

2.1

4.1

-

0.4

-

1.1

อิริยาบถในการทางาน

8.0

7.2

9.1

8.4

4.1

12.8

7.9

7.8

8.0

ฝุน่ ละออง ควัน กลิน่

25.9

24.0

28.6

40.0

39.8

40.1

22.5

20.8

25.1

8.3

10.5

5.2

2.1

-

4.3

9.8

12.6

5.5

50.3

52.6

47.2

28.2

37.4

18.9

55.7

55.6

55.7

อืน่ ๆ

0.9

0.8

1.0

-

-

-

1.1

1.0

1.3

ไม่ทราบ

5.8

4.3

8.1

19.2

14.6

23.9

2.6

2.2

3.3

เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


http://nongbualamphu.nso.go.th

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู  

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู  

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู

Advertisement