Page 1


รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559 PROVINCIAL STATISTICAL REPORT: 2016

หนองบัวลาภู NONG BUA LAM PHU

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู NONG BUA LAM PHU PROVINCIAL STATISTICAL OFFICE

สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร NATIONAL STATISTICAL OFFICE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวลำภู ถนน หนองบัวลำภู – เลย ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู โทร 0 4231 6736 โทรสำร 0 4231 6737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nblamphu@nso.go.th

Division-in-Charge Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office Nong Bua Lam Phu Provincial Government Office Center Nong Bua Lam Phu – Loei Rd. Tambol Lam Phu Amphoe Mueang Nong Bua Lam Phu Changwat Nong Bua Lam Phu Tel. +66 (0) 4231 6736 Fax: +66 (0) 4231 6737 E-mail: nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร 0 2141 7497 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: binfopub@nso.go.th

Distributed by Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office, The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th birthday Anniversary, Ratthaprasasanabhakti Building, 2nd Floor. Chaeng watthana Rd., Laksi, Bangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7497 Fax: +66 (0) 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

Published 2016 Printed by Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office

2559 สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ จากวิสัยทัศน์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการ ตัดสิน ใจของประเทศ” และพัน ธกิจในการให้ บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ แก่ผู้ ใช้บริการทุกภาคส่ว น สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทารายงานสถิติจังหวัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนาเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม ทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสามะโนและการสารวจตัวอย่างของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ จากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป นาข้อมูลสถิตไิ ปใช้ในการกาหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ สาหรับรายงานสถิติจังหวัด หนองบัวลาภู พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนาเสนอสรุป ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด หนองบัวลาภู แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยนาเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนาเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่ สาคัญของจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวกในการนาไปใช้ โดยได้นาเสนอตามสาขาสถิติ คือ สถิ ติ ป ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิ ติ แ รงงาน สถิ ติ ก ารศึ ก ษา สถิ ติ ศ าสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม สถิติสุ ขภาพ สถิติ สวัส ดิการสั งคม สถิติห ญิ งและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัว เรือน สถิติยุติธ รรม ความมั่น คง การเมือง และการปกครอง สถิติ บัญ ชีประชาชาติ สถิติ เกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้าและราคา สถิติ การขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิ ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถิ ติ ก ารเงิ น การธนาคาร และการประกั น ภั ย สถิ ติ ก ารคลั ง และ สถิ ติ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ทั ้ง นี ้ข ้อ มูล สถิต ิที ่น าเสนอได้ร ะบุแ หล่ง ที ่ม าของข้อ มูล ไว้ใ ต้ ตารางสถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถสืบค้น หารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น สานัก งานสถิติจัง หวัด หนองบัวล าภู ขอขอบคุณ ส่ว นราชการ และรัฐ วิส าหกิจ ที่ใ ห้ค วาม อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาจัดทารายงานสถิติจังหวัด ไว้ ณ ที่นี้ และยินดีรับคาแนะนา ข้อคิด เห็นจากผู้ใช้ ข้อมูลสถิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานสถิติจังหวัดฉบับต่อไป ทั้งนี้หากสนใจ ข้อมูลของจังหวัดเพิ่มเติ ม สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ http://www.nso.go.th หรือศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


Preface As a vision is SMART Statistical Center for Decision Making, the National Statistical Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all users. The Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be used to guide policy planning, decision making and references purposes. The Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Report 2016 consists of; Part 1: Presentation of an overview of Nong Bua Lam Phu, on basic information, its map and statistical data in the form of Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The presentation has been classified based on statistical sectors namely: Demographic, Population and Housing Statistics, Labour Statistics, Education Statistics, Religion Art and Culture Statistics, Health Statistics, Social Security Statistics, Gender Statistics, Household Income and Expenditure Statistics, Justice, Security, Political and Public Administration Statistics, National Accounts, Agricultural and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy Statistics, Trade and Price Statistics, Transport and Logistics Statistics, Information Communication and Technology Statistics, Tourism and Sports Statistics, Finance, Banking and Insurance Statistics, Fiscal Statistics and Natural Resources and Environment Statistics. Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to seek additional information. The Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude to all government agencies and state enterprises for the kind support in providing statistical data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


N

W ต.นาสี

ต.ดงมะไฟ ต.บุญทัน

อ.สุวรรณคูหา

คูหา

ต.กุดผึง้

ต.นาดาน

ต.ดงสวรรค ต.กุดแห

จ.อุดรธานี

2097

ต.เกากลอย

ต.นาแก ต.กุดดินจี่

อ.นาวัง

-

ต.วังทอง

S

2352

ต.นาดี

210

E

-ต.สุวรรณ

ต.บานโคก

ต.วังปลาปอม

O

อ.นากลาง

ต.เทพคีรี

ต.นาเหลา

ต.กุดจิก

ต.ดานชาง - ต.นากลาง 210

ต.อุทยั สวรรค

ต.นาคําไฮ ต.ฝง แดง ต.หนองสวรรค

ต.หนองภัยศูนย ต.โพธิ์ชยั

อ.เมื องหนองบัวลําภู

ต.โนนเมือง ต.หนองกุงแกว

ต.โนนขมิน้

ต.โนนทัน

ต.ลําภู

ต.หนองบัว

228

ต.หนองหวา

ต.บานขาม

ต.โนนมวง 2141

ต.บานพราว

ต.หนองแก

จ.เลย

ต.กุดสะเทียน

ต.ยางหลอ

ต.หัวนา ต.เมืองใหม ต.หันนางาม

อ.ศรีบุญเรือง -

ต.นามะเฟอง ต.ปางกู

ต.บานถิน่ ต.ปาไมงาม

ต.กุดดู

ต.โนนสะอาด 228

ต.นากอก

ต.ศรีบญุ เรือง

ต.หนองบัวใต

ต.โคกมวง

2146

ต.นิคมพัฒนา

ต.บานคอ

ต.โนนสัง ต.ทรายทอง

อ.โนนสัง ต.โนนเมือง ต.หนองเรือ อางเก็บน้ําเขือ่ นอุบลรัตน

ต.โคกใหญ

จ.ขอนแกน

แผนที่จังหวัดหนองบัวลําภู ขอมูลเขตการปกครอง

เครือ่ งหมายแผนที่

นวนอําาเภอ เภอ 596 ตํอําาบล จํจําานวนอํ เภอ นวนกิ่งง่ อํอําาเภอ เภอ 0 0กิ่งกิอํง่ าอํเภอ จํจําานวนกิ าเภอ จํจําานวนตํ 59 นวนตําาบล บล 58 ตํตําาบล บล ขขออมูมูลล ครั ครัง้ ้งสุสุดดททายเมื ายเมื นวาคม 25442551 ่อ ่อธั นธัวาคม

เขตประเทศ เขตจัง หวัด เขตอําเภอ กิง่ อําเภอ เขตตําบล ถนนพื้น แข็ง ทางรถไฟ แม น้ํา

NO

NO

ที่ ตงั้ อําเภอ กิง่ อําเภอ ทางหลวงแผน ดิน ทางหลวงจัง หวัด

งานนําเสนอขอ มูล เชิงภูมิศาสตรและบริก ารแผนที่

ฝายแผนที่สถิ ติ

0

5 กิโลเมตร

กองวิ ช าการสถิ ติ

10

สํานัก งานสถิ ติแหงชาติ


จังหวัดหนองบัวลำภู ความเป็นมา หนองบัวลำภูแต่เดิมประมำณ พ.ศ.2106 พระเจ้ำ ไชยเชษฐำธิรำชแห่งเวียงจันทน์ ได้นำผู้คนอพยพเข้ำมำ อำศัยและสร้ำงบ้ำนแปลงเมืองขึ้นที่บริเวณหนองซำช้ำง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนำดใหญ่เชิงเขำภูพำน และยกฐำนะเป็น เมื อง “จ ำปำนครกำบแก้วบั วบำน ” มี ฐ ำนะเป็ น เมื อง หน้ำด่ำนของเมืองเวียงจันทน์ แต่คนทั่วไปเรียกชื่อเมือง ตำมลักษณะภูมิประเทศว่ำ “เมืองหนองบัวลุ่มภู” ซึ่งเป็น ต้นกำเนิดของเมืองหนองบัวลำภูในปัจจุบัน พ.ศ. 2117 ในระหว่ำงที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมำยุ 19 พรรษำ โดยได้ประทับพักแรมที่บริเวณหนองซำช้ำงแห่งนี้ (หนองบัวลำภูปัจจุบัน) ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชแห่งกรุงธนบุรี โปรดเกล้ ำให้ เจ้ำพระยำมหำกษั ต ริย์ศึกยกกองทั พ ไปตี เวียงจันทน์ได้สำเร็จนครเขื่อนขันธ์กำบแก้ว บัวบำนหรือ หนองบัวลำภู จึงขึ้นกับรำชอำณำจักรไทยตั้งแต่นั้นมำ พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ เจ้ ำอยู่ หั วทรงโปรดเกล้ ำให้ กระทรวง มหำดไทยรวมเมื อง ต่ำงๆ ในบริเวณหมำกแข้งตั้งเป็นเมืองจัตวำ เรียกว่ำ เมือง อุ ดรธำนี ส่ วนเมื องสั งกั ดในบริเวณให้ มี ฐำนะเป็ นอำเภอ เมื องหนองบั วล ำภู จึ งกลำยเป็ น “อ ำเภอหนองบั วล ำภู ” ขึ้นกับจังหวัดอุดรธำนีซึ่งมีควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดมำ เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจมำยัง ส่วนภูมิภำค เพื่อประโยชน์ในกำรปกครอง กำรให้บริกำร ของรัฐ กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนตลอดจนควำม มั่นคงของชำติคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำได้อนุมัติร่ำงพระรำช บัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู แล้วประกำศ จัดตั้งเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2536 ขนาดและที่ตั้ง จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นที่ประมำณ 3,859 ตำรำง กิโลเมตร ตั้ งอยู่ต อนบนของภำคตะวันออก เฉียงเหนื อ ห่ ำ งจำกกรุ ง เทพมหำนครประมำณ 518 กิ โ ลเมตร ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 228 (กรุงเทพมหำนครสีคิ้ว- ชัยภูมิ- ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู ) มีอำณำ เขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนี และจังหวัดขอนแก่น 1/

ทิศใต้ ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น ติดต่อกับจังหวัดเลย

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ภู มิ ป ร ะ เท ศ จ ะ เป็ น ที่ ร ำบ สู ง ตั้ งอ ยู่ สู งจ ำ ก ระดับน้ำทะเลปำนกลำงเฉลี่ยประมำณ 200 เมตร พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นดินทรำยและลูกรัง การปกครองและประชากร การปกครอง ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่ ง กำรปกครองออกเป็ น 6 อ ำเภอ 59 ต ำบล 719 หมู่ บ้ ำ น ประกอบด้ ว ยหมู่ บ้ ำ นที่ ตั้ ง อยู่ ในเขตเทศบำล ตำบล 23 แห่ง จำนวน 263 หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ นอกเขตเทศบำล 456 หมู่บ้ำน โดยมีอำเภอต่ำงๆ ดังนี้ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนำกลำง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหำ และอำเภอนำวัง กำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ำร บ ริ ห ำรส่ วน จั ง ห วั ด ห น องบั วล ำภู เท ศ บ ำล เมื อง หนองบั ว ล ำภู (29 ชุ ม ชน) เทศบำลต ำบล 23 แห่ ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 43 แห่ง ป ร ะ ช า ก ร จ ำ ก ส ถิ ติ ก ร ม ก ำ ร ป ก ค ร อ ง กระทรวงมหำดไทย เมื่ อ สิ้ น ปี พ .ศ.2558 จั ง หวั ด หนองบัวลำภู มีประชำกรทั้งสิ้น 510,074 คน เป็นชำย 255,856 คน หรือร้อยละ 50.2 เป็นหญิ ง 254,218 คน หรือร้อยละ 49.8 ประชำกร ที่ อำศัยอยู่ ในเขตเทศบำล 206,591 คนหรือร้อยละ 40.5 ส่วนที่เหลือ 303,483 คน หรือร้อยละ 59.5 อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล สำหรับควำม หนำแน่ น ของประชำกรทั้ งจั ง หวั ด เท่ ำกั บ 132 คน ต่ อ ตำรำงกิโลเมตร ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้้าและสภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพ ยากรธรรมชาติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู พ.ศ. 25571/ มีพื้นที่ป่ำไม้ 281,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของพื้นที่ทั้งหมด แหล่งน้้า อ่ำงเก็บน้ำขนำดกลำง 1 แห่ งและขนำด เล็ก 34 แห่ง ฝำยคอนกรีต 53 แห่ง อาชี พ ประชำกรส่ วนใหญ่ ของจั งหวั ดหนองบั วล ำภู ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ สำคัญได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ย งสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย โรงงำน ดังนั้นหำกปี ใดประสบปัญ หำฝนแล้งไม่ตกต้อง ตำมฤดู ก ำล เกษตรกรมั ก ได้ รั บ ผลกระทบท ำให้ ต้ อ ง ออกไปหำงำนทำต่ำงถิ่น

สำนักจัดกำรและฟื้นฟูพื้นทีป่ ่ำอนุรักษ์ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุ์พืช


ผลิตภัณฑ์จังหวัด ในปี 2557 (ตัวเลขเบื้องต้น) จังหวัด หนองบั วลำภู มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 20,730 ล้ำนบำท มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita GPP) 43,385 บำทเป็นอันดับที่ 20 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เป็นอันดับที่ 77 ของประเทศไทย การคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสาร การคมนาคมและขนส่ง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกำร คมนำคมติ ด ต่ อกั บ จั งหวั ด ต่ ำ งๆ ได้ เฉพำะทำงรถยนต์ เท่ ำนั้ น และภำยในจั ง หวั ด มี ถนนเชื่ อ มระหว่ ำงอำเภอ ต่ำงๆ สำมำรถใช้ได้ทุกฤดูกำล ก ารสื่ อ ส าร ใน ปี งบ ป ระม ำณ 2558 จั ง ห วั ด หนองบัวลำภู มีที่ทำกำรไปรษณีย์ รวม 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ (อำเภอนำวังไม่มีที่ทำกำรไปรษณีย์) กำรโทรศัพท์ ในปีงบประมำณ 2558 มีจำนวนเลขหมำยทั้งสิ้น 12,697 เลขหมำย เป็นเลขหมำยที่มีผู้เช่ำ 4,722 เลขหมำย การสาธารณูปโภค การประปา จังหวัดหนองบัวลำภูในปี 2558 ผลิตน้ำ ได้ทั้งสิ้น 3,522,426 ลูกบำศก์เมตร และปริมำณน้ำที่จ่ำย ให้แก่ผู้ใช้ 3,214,729 ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 88.18 ของปริ ม ำณที่ ผ ลิ ต ทั้ ง จั ง หวั ด มี ผู้ ใช้ น้ ำประปำทั้ ง สิ้ น 10,773 รำย การไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในปีงบประมำณ 2558 ทั้งสิ้น 255.5 ล้ำนยูนิต ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ในประเภทที่ อยู่อำศัยประมำณร้อยละ 49.93 ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ทั้ ง หมด รองลงมำเป็ น สถำนธุ ร กิ จ และอุ ต สำหกรรม ประมำณ ร้อยละ 46.50 และอื่นๆ 3.57 การศึกษา กำรศึ ก ษำในปี ศึ ก ษำ 2558 จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู มี โ รงเรี ย นทั้ ง สิ้ น 362 แห่ ง มี ห้ อ งเรี ย น 3,901 ห้ อ ง จำนวนครู 3,730 คน และนักเรียน 74,618 คน คิดเป็น อั ต รำส่ วน นั ก เรีย น 21 คน ต่ อครู 1 คน และนั กเรีย น 19 คน ต่อ 1 ห้องเรียน มีสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 7 แห่ง มีอำจำรย์ 368 คน และนักศึกษำ จำนวน 9,083 คน การสาธารณสุข การสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู ในปี 2558 พบว่ำ มีโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 6 แห่ง จำนวน 614 เตียง โรงพยำบำลเอกชน 1 แห่ง จำนวน 50 เตียง นอกจำกนี้ยังมี โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล 89 แห่ง คลินิคเอกชน 101 แห่ง

สถานที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยว 1. พระราชานุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช สร้ ำ งเป็ น อนุ ส รณ์ ค รั้ ง สมเด็ จ พระนเรศวร มหำรำชเสด็จมำประทับพักแรมที่เมืองหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 ระหว่ ำ งยกทั พ ไปตี ก รุ ง ศรี สั ต ตนำคนหุ ต ตั้งอยู่บริเวณสวนสำธำรณะหนองบัว หน้ำที่ว่ำ กำรอำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ผู้ที่เดินทำงมำยังจังหวัดหนองบัวลำภู ควรได้แวะเคำรพสักกำระเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 2. อุทยานแห่งชาติภูเก้า -ภูพานค้า ภูเก้ำเป็นทิวเขำ สลับซับซ้อน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกเฒ่ำโต้ ลำนหิน ภำพแกะสลักและลำยเขียนสีบนผนังหินที่มีอำยุ เก่ำแก่นับในปีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ รอยพระพุทธบำท และอุดมไปด้วยป่ำไม้เบญจพรรณอันร่ม รื่น ภูพำนคำเป็น เทื อ กเขำทอดขนำนอ่ ำ งเก็ บ น้ ำเขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ มี ภู มิ ประเทศที่ ส วยงำมเป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจส ำหรั บ กำร ล่องเรือ แพริมน้ำ รับประทำนอำหำรสด ปลำน้ำจืดและ พักแรมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด 3. วัดถ้้ากลองเพลและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว วัดถ้ำ กลองเพลเดิ ม เป็ น ที่ จ ำพรรษำของหลวงปู่ ข ำวอนำลโย พระอริย สงฆ์ ซึ่ งมี จ ริย วัต รงดงำมเป็ น ที่ เลื่ อมใสศรัท ธำ ปัจจุบันเป็นสถำนที่อันสงบร่มรื่น เหมำะแก่กำรสำรวมใจ ปฏิ บั ติ ธ รรม ในอำณำบริเวณมี สิ่ ง ที่ ค วรเยี่ ย มชมได้ แ ก่ กลองโบรำณ พระพุ ท ธรู ป จ ำหลั ก ในก้ อ นหิ น และ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขำร หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขำว ซึ่งพุทธศำสนิกชน จำต้องหำโอกำสไปกรำบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล วัดถ้ำกลอง เพลตั้ งอยู่ ในเขตอ ำเภอเมื องหนองบั วล ำภู บนทำงหลวง หมำยเลข 210 เส้นทำงหนองบัวลำภู - อุดรธำนี ห่ำงจำก ตัวจังหวัดหนองบัวลำภู 15 กิโลเมตร 4. ถ้้าเอราวัณ สภำพเป็นถ้ำหินขนำดใหญ่ตั้งอยู่ บน เขำสูงลักษณะคล้ำยช้ำงนอนในเขตพื้ นที่ บ้ ำนผำอิน ทร์ แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนำวัง ห่ำงจำกตัวอำเภอ 22 กิโลเมตรภำยในถ้ำประกอบด้ ว ยหิ น งอกหิ น ย้ อย สลั ก เสลำ สวยงำม และมี ค วำมกว้ ำ งขวำง บรรจุ ค นได้ ประมำณ 1,000 คน กำรเดินทำงไปเยี่ยมชมถ้ำเอรำวัณ นอกจำกจะได้สัมผัสจิตรกรรมธรรมชำติในถ้ำแล้ว จำก บันไดทำงขึ้น 600 ขั้น ถึงบริเวณปำกถ้ำนักท่องเที่ยวจะ สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่ำงที่สวยงำมของจังหวัด หนองบัวลำภูอีกด้วย


5. พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อยู่บนเทือกเขำภู พำนคำบริเวณบ้ ำนห้ วยเดื่อ ตำบลโนนทั น อำเภอเมือง หนองบั ว ล ำภู เป็ น แหล่ ง ค้ น พบชั้ น หอยที่ เป็ น ฟอสซิ ล ฟอสซิลดังกล่ำวเป็นหอยกำบคู่ 2/ อยู่ในยุคจูแรสสิคตอน ปลำย อำยุ ป ระมำณ 145 - 157 ล้ ำนปี ปั จ จุ บั น มี ก ำร จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โบรำณชีววิทยำ ภำยในจัดแสดงควำม เป็ น ไปของโลกยุ ค โบรำณ และวิ วั ฒ นำกำรหอยดึ ก ด ำ บรรพ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ทำงวิชำกำร 6. แหล่ งโบราณคดี แหล่ งโบรำณคดี ที่ อยู่ ในเขต อำเภอโนนสัง ในที่นี้นำเสนอโดยสังเขป 3 แหล่ง คือ 6.1 แหล่งโบรำณคดีโนนสัง ตั้งอยู่ที่บ้ำนกุดคอเมย ต ำบลกุ ดดู่ อ ำเภอโนนสั ง กรมศิลปำกรส ำรวจเมื่ อ พ.ศ. 2524 ลั กษณะเป็ นเนินดินที่มี เส้นผ่ำศูนย์ กลำงประมำณ 150 เมตร พ บ หลั กฐำน ท ำงโบ รำณ คดี สมั ยก่ อน ประวัติศำสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ภำชนะดินเผำทั้ง แบบผิวเรียบและแบบแตกต่ำง กำรเขียนสีและวำดลวดลำย ต่ำงๆ แวดินเผำ หิ นบดยำ เครื่องมื อเหล็ ก เครื่องประดั บ สำริด อำยุประมำณ 2,500 ปีมำแล้ว 6.2 แหล่งโบรำณคดีโนนพร้ำว ตั้งอยู่ที่บ้ ำนกุด คอเมย ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มีลักษณะเป็นเนินดิน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 150 เมตร สูงประมำณ 2 เมตร จำกที่รำบโดยรอบ พบหลักฐำนต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศำสตร์ทวำรำวดีและล้ำนช้ำง และจำกกำรศึกษำ เปรีย บเที ย บโบรำณวั ต ถุ กั บ แหล่ ง โบรำณคดี ใกล้ เคี ย ง สำมำรถกำหนดอำยุได้ป ระมำณ 2,500 ปี มำแล้ว และ โบรำณวัตถุวัฒนธรรมล้ำนช้ำง ประมำณพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 6.3 แหล่ งโบรำณคดี โนนดอนกลำง (โนนป่ ำ กล้ ว ย) ตั้ งอยู่ ที่ บ้ ำนกุ ดกวำงสร้ อ ย ต ำบลบ้ ำนถิ่ น อำเภอโนนสัง นำยวิลเลี่ยม โซฟเฟลอร์ ขออนุญำตกรม ศิลปำกรขุดค้ นเมื่อ พ.ศ. 2517 และหน่วยศิลปำกรที่ 7 ขอนแก่ น ขุ ด ค้ น เมื่ อ พ.ศ. 2536 ลั กษณะเป็ น เนิ น ดิ น ขนำด 155 x 200 เมตร สูงประมำณ 2-3 เมตร จำกที่รำบ โดยรวมพบหลั กฐำนที่ สำมำรถก ำหนดอำยุ ได้ ป ระมำณ 2,500 ปีมำแล้ว และหลักฐำนโบรำณวัตถุวัฒนธรรมล้ำน ช้ำงอำยุประมำณพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 กำรเดิ น ทำงไปยั งแหล่ งโบรำณคดี นี้ ใช้ ท ำงหลวง หมำยเลข 2146 เส้นทำงหนองบัวลำภู ไปอำเภอโนนสัง ระยะทำงประมำณ 36 กิโลเมตร

2/

กรมศิลปำกร สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2524 และทำกำรขุดค้น เมื่อ พ.ศ. 2536

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ภูพานน้อย” ภู พ ำนน้ อ ย ตั้ ง อยู่ ท ำงทิ ศ ตะวั น ออก ของจั ง หวั ด หนองบัวลำภู ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 9 กิโลเมตร เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของเทื อ กเขำภู พ ำน ที่ ท อดตั ว ยำวจำกทิ ศ ตะวันออกของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไปทำงทิศใต้สู่ เทือกเขำภูเก้ำ อำเภอโนนสัง มีสภำพเป็นป่ำเต็งรัง 60% ป่ำเบญจพรรณ 40% ไม้เด่น คือ ไม้ เต็ง รัง แดง และมี สมุ น ไพรพื้ น บ้ ำนหลำยชนิ ด เช่น ตีน นก หว้ำเล็ ก ซ่ำ น ใหญ่ แคขำว พังดีเป็นต้น ปี 2548 ส่ ว นรำชกำรต่ ำ งๆ น ำโดยผู้ ว่ ำ รำชกำร จังหวัดหนองบัวลำภูในขณะนั้น (นำยต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์) ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ภูพำน น้อย” ทำกำรปรับปรุงถนนทำงขึ้น พัฒนำเส้นทำงศึกษำ ธรรมชำติ จัดบริเวณพื้นที่บริกำรและนันทนำกำร สร้ำง ลำนชมวิ ว ห้ อ งสุ ข ำ และสิ่ ง อ ำนวยสะดวกพื้ น ฐำน ปัจจุบันสำมำรถให้บริกำรนักเรียน ลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำ ค่ำยพักแรม และมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมได้ทั้งในเวลำ กลำงวันและเวลำกลำงคืน

ค้าขวัญจังหวัดหนองบัวล้าภู ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานค้า แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้้าเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน


Contents

สารบัญ คำนำ แผนที่จังหวัด จังหวัด หนองบัวลำภู สำรบัญตำรำงสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่ำนข้อมูลสถิติ

หน้า iii v ix xiii xxv xxvii

สารบัญตารางสถิติ

1.2

1.3 1.4

ประชำกรจำกกำรทะเบียน อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง และควำมหนำแน่นของประชำกร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ เขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 เนื้อที่ ระยะทำงจำกอำเภอถึงจังหวัด และเขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558

1.6 1.7 1.8 1.9

จำนวนและอัตรำเกิดมีชีพ กำรตำย ทำรกตำย และมำรดำตำย พ.ศ. 2554 - 2558 กำรเกิด กำรตำย กำรย้ำยเข้ำ และกำรย้ำยออก จำแนกตำมเพศ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 กำรจดทะเบียนสมรส และหย่ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 ผู้รับบริกำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวิธคี ุมกำเนิด พ.ศ. 2554 - 2558 ผู้รับบริกำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวิธคี ุมกำเนิด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558

xiii xxv xxvii

Social Statistics Demographic, Population and Housing Statistics 1.1 5 1.2 6 1.3 9 1.4 10 1.5

1.5

List of Statistical Tables Symbols Province at a glance

List of Statistical Tables

สถิตสิ ังคม สถิตปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 1.1

Preface

Page iv

11 1.6 12 1.7 13 1.8 14 1.9 15

Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2011 - 2015 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 Population from Registration Record by Age Group and District: 2015 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2015 Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2011 - 2015 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2011 - 2015 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2011 - 2015 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2015

5

6 9

10

11 12 13 14

15


หน้า 1.10 บ้ำนจำกกำรทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 1.11 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตำมลักษณะ ที่สำคัญของครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2553 - 2556,2558

16

17

Page 1.10 House from Registration Record by District: 2011 - 2015 16 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Nong Bua Lam Phu Province: 2010 - 2013,2015 17

สถิตแิ รงงาน 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 2.9

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำม สถำนภำพแรงงำน และเพศ เป็นรำยภำค พ.ศ. 2558 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำม สถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2556 - 2559 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมอำชีพ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2559 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมอุตสำหกรรม และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2559 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2559 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2559 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมจำนวนชั่วโมงทำงำนต่อสัปดำห์ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2559 ผู้วำ่ งงำน และอัตรำกำรว่ำงงำน จำแนก ตำมเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2556 - 2559 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2558

Labour Statistics 2.1 21 2.2 22 2.3 23 2.4 24 2.5 25 2.6 26 2.7 27 2.8 28 2.9 29

Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2015 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2013 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2013 - 2016 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2008 - 2015

21

22

23

24

25

26

27 28 29


หน้า

Page

สถิตกิ ารศึกษา 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

3.9

โรงเรียน จำแนกตำมสังกัด เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 ห้องเรียน จำแนกตำมสังกัด และระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 ครู จำแนกตำมสังกัด และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 ครู จำแนกตำมระดับกำรสอน และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 นักเรียน จำแนกตำมสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 นักเรียน จำแนกตำมสังกัด และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 นักเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 อัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตรำส่วน นักเรียนต่อครู จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558

Education Statistics 3.1 33 34

35 36 37 38 39 40

41

3.10 นักเรียนที่ออกกลำงคัน จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 42 3.11 สถำนศึกษำ อำจำรย์ และนักศึกษำในระดับ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ จำแนกตำมสังกัด และเพศ ปีกำรศึกษำ 2558 3.12 อำจำรย์ในระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ จำแนกตำมวุฒกิ ำรศึกษำ สังกัด และเพศ ปีกำรศึกษำ 2558

43

44

School by Jurisdiction and District: Academic Year 2015 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2015 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2015 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 3.5 Teacher by Level of Teaching, Sex and District: Academic Year 2015 3.6 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2015 3.7 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 3.8 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2015 3.9 Ratio of Student per Classroom and Student per Teacher by Level of Education and District: Academic Year 2015 3.10 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2015 3.11 Institution, Lecturer and Student Enrollment in Vocational and Higher Education by Jurisdiction and Sex: Academic Year 2015 3.12 Lecturer in Vocational and Higher Education by Qualification, Jurisdiction and Sex: Academic Year 2015

33 34

35 36 37 38 39 40

41

42

43

44


หน้า 3.13 ผู้เรียน/นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/ นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำน ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ ตำมอัธยำศัย จำแนกตำมเพศ และกิจกรรม กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2558 45 3.14 ผู้เรียน/นักศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนส่งเสริม กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำแนกตำมกิจกรรมกำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2558 46

Page 3.13 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2015 3.14 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2015

สถิตศิ าสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสำมเณร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558

49

สถิตสิ ุขภาพ 5.1

5.2

5.3 5.4

5.5 5.6

ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวง สำธำรณสุข พ.ศ. 2551 - 2555 10 ลำดับโรคของผู้ปว่ ยใน จำแนกตำมสำเหตุ กำรป่วย 298 กลุ่มโรค จำกสถำนบริกำร สำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2551 - 2555 กำรตำย จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558 สถำนพยำบำลที่มีเตียงผู้ปว่ ยรับไว้ค้ำงคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล พยำบำลเทคนิค และผู้ปว่ ย จำแนกตำมประเภท สถำนพยำบำล และสังกัด พ.ศ. 2558 สถำนพยำบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2558 เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558

46

Religion, Art and Culture Statistics 4.1

4.1

45

Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2015

49

Health Statistics 5.1 53 5.2

55 5.3 56 5.4

57 5.5 58 59

5.6

Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2008 - 2012 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2008 - 2012 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2014 - 2015 Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2015 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2015 Medical Personnel by District: 2015

53

55 56

57 58 59


หน้า

Page

สถิตสิ วัสดิการสังคม 6.1 6.2

สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2554 - 2558 ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย เนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมควำมร้ำยแรง พ.ศ. 2554 - 2558

Social Security Statistics 6.1 63 6.2 64

สถิตหิ ญิงและชาย 7.1 7.2 7.3

7.4

ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ และหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 กำรเกิด กำรตำย จำแนกตำมเพศ พ.ศ. 2554 - 2558 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมเพศ และสถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2559 ครู จำแนกตำมเพศและวุฒกิ ำรศึกษำ และ นักเรียน จำแนกตำมเพศและระดับกำรศึกษำ พ.ศ. 2554 - 2558 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องกำรพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถ จำแนกตำมเพศ สถำนภำพ แรงงำน ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1 67 68

7.2 7.3

69 7.4 70

71

สถิตริ ายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 8.1

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตำม สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย และสถำนะ ทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

64

Population from Registration Record by Sex, Age Group and District: 2015 Births and Deaths by Sex: 2011 - 2015 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2016 Teacher by Sex and Qualification and Student by Sex and Level of Education : 2011 - 2015 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2014 - 2016

67 68

69

70

71

Household Income and Expenditure Statistics 8.1

75 8.2

8.2

63

Gender Statistics

7.5 7.5

Statistics of Social Security Fund: 2011 - 2015 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2011 - 2015

76

Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household by Socio-Economic Class: 2015 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class of Household: 2015

75

76


หน้า 8.3 8.4 8.5

รำยได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน จำแนกตำม ขนำดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน จำแนกตำม ขนำดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตำม แหล่งที่มำของรำยได้ และสถำนะทำง เศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

Page 8.3

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตำมวัตถุประสงค์ ของกำรกู้ยืม และสถำนะทำงเศรษฐสังคม ของครัวเรือน พ.ศ. 2558 80

Average Total Monthly Income by Household Size: 2015 Average Total Monthly Expenditure by Household Size: 2015 Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household: 2015 Average Amount of Dept per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class of Household: 2015

สถิตยิ ุตธิ รรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

Justice, Security, Political and Public Administration Statistics

77 8.4 78 8.5 79 8.6

8.6

9.1

สถิติคดีอำญำที่น่ำสนใจ จำแนกตำม ประเภทควำมผิด พ.ศ. 2555 - 2558

9.1 83

สถิตเิ ศรษฐกิจ บัญชีประชาชาติ

78

79

80

83

Economic Statistics National Accounts

10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค และจังหวัด ณ รำคำประจำปี พ.ศ. 2557 89 10.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจำปี จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 93 10.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ (ปีอ้ำงอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 94

สถิตเิ กษตร และประมง 11.1 กำรใช้ที่ดิน พ.ศ. 2553 - 2557 11.2 ลักษณะกำรถือครองที่ดินทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2553 - 2557

Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2012 - 2015

77

10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 89 10.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2010 - 2014 93 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2010 - 2014 94

Agriculture and Fishery Statistics 97 98

11.1 Land Utilization: 2010 - 2014 11.2 Type of Farm Holding Land: 2010 - 2014

97 98


หน้า 11.3 เนื้อที่ปลูกข้ำวนำปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ ปีเพำะปลูก 2557

99

11.4 เนื้อที่ปลูกข้ำวนำปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ ปีเพำะปลูก 2557 100 11.5 เนื้อที่เพำะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดของพืชไร่ ปีเพำะปลูก 2557 101 11.6 เนื้อที่เพำะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดพืชผัก ปีเพำะปลูก 2557

102

11.7 เนื้อที่เพำะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิด ของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพำะปลูก 2557 103 11.8 ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 104 11.9 ครัวเรือนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตำม ประเภทกำรเลี้ยง และผลผลิตกำรเลี้ยงสัตวน้ำจืด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 105 11.10 สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตำมชนิดของสัตว์น้ำจืด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 106

สถิตอิ ุตสาหกรรม 12.1 สถำนประกอบกำร คนทำงำน และลูกจ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ พ.ศ.2555 109 12.2 สถำนประกอบกำร และลูกจ้ำง จำแนกตำมขนำด ของสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2556 - 2558 110 12.3 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำแนกตำม ประเภทอุตสำหกรรม พ.ศ. 2556 - 2558 111

Page 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2014 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2014 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2014 11.8 Livestock by District: 2015 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2015 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2015

99

100

101

102

103 104

105 106

Industrial Statistics 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2013 - 2015 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2013 - 2015

109 110 111


หน้า 12.4 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงำน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 12.5 เหมืองแร่ คนงำน และปริมำณแร่ที่ผลิตได้ จำแนกตำมชนิดแร่ พ.ศ. 2554 - 2558 12.6 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือน จำแนกตำม เขตกำรปกครอง และชนิดของอำคำร พ.ศ. 2558 12.7 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือน จำแนกตำมเขตกำรปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้ำง พ.ศ. 2558

113

12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2015 112 12.5 Active Mine, Workers Employed and Production by Kind of Mineral: 2011 - 2015 113

114

12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2015

114

115

12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2015

115

112

สถิตพิ ลังงาน

Energy Statistics

13.1 ผู้ใช้ไฟฟ้ำ และกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำแนกตำมประเภทผู้ใช้ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2558 119 13.2 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตำม ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 - 2558 120

สถิตกิ ารค้า และราคา 14.1 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน พ.ศ. 2549 - 2558 14.2 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 14.3 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ จำแนกตำมประเภท กำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 14.4 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558

Page

13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2015 13.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2013 - 2015

119 120

Trade and Price Statistics

123

124 125

126

14.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2006 - 2015 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 14.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015

123

124 125

126


14.5 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ จำแนกตำมประเภท กำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 14.6 ใบอนุญำตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ พ.ศ. 2554 - 2558 14.7 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตำมหมวดสินค้ำ พ.ศ. 2555 - 2558 14.8 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2558

หน้า

Page

127

14.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015 127

128 129 130

สถิตกิ ารขนส่ง และโลจิสติกส์ 15.1. รถจดทะเบียน ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 15.2 รถใหม่ที่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 15.3 รถ และรถใหม่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติ กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 จำแนกตำม ประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 15.4 อุบตั ิเหตุกำรจรำจรทำงบก และควำมเสียหำย พ.ศ. 2554 - 2558

Transport and Logistics Statistics

133

134

135 136

สถิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16.1 บริกำรโทรศัพท์ พ.ศ. 2554 - 2558 16.2 บริกำรไปรษณีย์ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2557 - 2558 16.3 ประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกำรใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2556 - 2558 16.4 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558

14.6 Licence Concerning Drug: 2011 - 2015 128 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2012 - 2015 129 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2012 - 2015 130

15.1. Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 15.2 New Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 15.4 Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2011 - 2015

133

134

135 136

Information Communication and Technology Statistics 139 140

141

142

16.1 Telephone Services: 2011 - 2015 16.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 16.3 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone : 2013 - 2015 16.4 Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Northeastern Region: 2015

139 140

141

142


หน้า

Page

สถิตกิ ารท่องเทีย่ วและกีฬา

Tourism and Sports Statistics

17.1 สถำนพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรำยได้ 17.1 จำกกำรท่องเที่ยว เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 145 17.2 สถิติกำรท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู 17.2 พ.ศ. 2556 - 2558 146

สถิตกิ ารเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

Finance, Banking and Insurance Statistics

18.1 เงินรับฝำก และเงินให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 151 18.2 เงินรับฝำก และเงินให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ. 2549 - 2558 152 18.3 สำขำ เงินฝำก เงินถอน และเงินฝำกคงเหลือ ของธนำคำรออมสิน จำแนกตำมประเภทบัญชี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 153 18.4 สหกรณ์ จำแนกตำมประเภทสหกรณ์ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 154 18.5 สถิติกำรรับประกันชีวติ พ.ศ. 2548 - 2557 155 18.6 เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้ำธนำคำรเพื่อกำรเกษตร และสหกรณ์กำรเกษตร จำแนกตำมประเภทเงินกู้ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 156

สถิตกิ ารคลัง 19.1 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงขององค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร ส่วนตำบล จำแนกตำมประเภท ปีงบประมำณ 2557 - 2558

Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Northeastern Region: 2015 145 Nong Bua Lam Phu Tourism Statistics: 2013 - 2015 146

18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region: 2015 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2006 - 2015 18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2015 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2015 18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2005 - 2014 18.6 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2015

151 152

153 154 155

156

Fiscal Statistics

159

19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2014 - 2015 159


หน้า

Page

19.2 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงของเทศบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และเทศบำล ปีงบประมำณ 2558 160

19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 160 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 162

19.3 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงขององค์กำรบริหำร ส่วนตำบล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปีงบประมำณ 2558 162 19.4 รำยได้จำกกำรจัดเก็บเงินภำษีของกรมสรรพำกร จำแนกตำมประเภทภำษี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 166 19.5 รำยได้จำกกำรจัดเก็บเงินภำษีของกรมสรรพสำมิต จำแนกตำมรำยกำร พ.ศ. 2554 - 2558 167

สถิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

167

Natural Resources and Environment Statistics

173 175

20.3 ปริมำณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จำแนกตำมประเภท 176 แหล่งน้ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2557 - 2558 20.4 สถิติกำรประปำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 20.5 ปริมำณขยะมูลฝอย เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2558 20.6 อุณหภูมิ และควำมกดอำกำศ ณ สถำนีตรวจ อำกำศ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2557 - 2558

166

Natural Resources and Environment Statistics

สถิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20.1 ปริมำณน้ำที่นำไปใช้งำนได้ จำกอ่ำงเก็บน้ำ ขนำดใหญ่ จำแนกตำมอ่ำงเก็บน้ำ เขื่อน เป็นรำยภำค ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 - 2558 20.2 แหล่งน้ำ จำแนกตำมประเภทแหล่งน้ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2557 - 2558

19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2015 19.5 Revenue of Excise Tax by Items: 2011 - 2015

177 178 179

20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2013 - 2015 173 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2014 - 2015 175 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 176 2014 - 2015 20.4 Statistics of Water Supply by District: 2015 177 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2015 178 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data : 2014 - 2015 179


หน้า 20.7 ควำมชื้นสัมพัทธ์ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 20.8 ปริมำณฝนเป็นรำยเดือน พ.ศ. 2557 - 2558

180 181

ตัวชี้วัด ตัวชี้วดั ที่สำคัญของจังหวัด

Page 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2014 - 2015 20.8 Monthly Rainfall Data: 2014 - 2015

180 181

Indicators 185

Provincial Key Indicators

185


สัญลักษณ์ ตัวย่อ และชื่อย่อ

Symbols, Abbreviations and Acronyms ... -e r p x D สปก.

ยังไม่มีข้อมูล มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่ำเป็น 0 ตัวเลขประมำณ ตัวเลขปรับปรุงใหม่ ตัวเลขเบื้องต้น แยกรำยละเอียดไม่ได้ หรือคำนวณไม่ได้ ตัวเลขไม่พึงเปิดเผย สถำนประกอบกำร ลูกจ้ำง ควำมกดอำกำศเฉลี่ย ค่ำออกเทน

ขย1

ขำยยำแผนปัจจุบัน

ขย2

ขำยยำแผนปัจจุบัน เฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือ ยำควบคุมพิเศษ

ขย3

ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุ เสร็จสำหรับสัตว์

ผย1

ผลิตยำแผนปัจจุบัน

นย1

นำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำใน รำชอำณำจักร

ขยบ

ขำยยำแผนโบรำณ

ผยบ

ผลิตยำแผนโบรำณ

นยบ

นำหรือสั่ง ยำแผนโบรำณเข้ำมำ ในรำชอำณำจักร

Est. EFC. Emp. hPa RON

Data not available Negligible amount Nil or zero Estimated Revised Preliminary Data unclassified or not computable Disclosure prohibited Establishment Effective Storage Capacity Employee Hegtopascarl Research Octane Number A licence to sell modern drug A licence to sell only ready-packed modern drugs which are not dangerous or speciallycontrolled drug A licence to sell only ready-packed modern drug for veterinary use A licence to produce Modern drug A licence to import or order drug into the Kingdom A licence to sell traditional drug A licence to produce traditional drug A licence to import or order traditional drug into the Kingdom

ข้อสังเกต: ข้อมูลบำงตำรำง ผลรวมของแต่ละจำนวนอำจไม่เท่ำกับรวมยอด เนื่องจำกกำรปัดเศษ

Remarks: Figures for some table may not add up to total because of rounding data.


หนองบัวลาภู Nong Bua Lam Phu ประชากร พ.ศ. 2558

แรงงาน ไตรมาส 4 พ.ศ. 2558

Population: 2015

Labour Force 4th Quarter: 2015 คน (Person)

กาลังแรงงานรวม Total Labour force

255,856

244,604

คน (Person)

254,218 510,074 59.50%

242,284

303

2,016

ผู้มีงานทา Employed Persons

ผู้รอฤดูกาล Seasonally Inactive Labour Force Persons

ผู้ว่างงาน Unemployed Persons

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

40.50%

ในเขตเทศบาล Municipal area

ต่ากว่าประถมศึกษา Less than elementary

60+

15-59

0-14

จาแนกตามระดับการศึกษา By Education ไม่มีการศึกษา No Education

68.29 %

13.40%

มัธยมศึกษา Secondary

78,346 63,444

อุดมศึกษา Higher level

28,893

อื่น ๆ และไม่ทราบ กลุ่มอายุคานวณเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (504,987 คน) Age Group Calculated from Thai National and House Registration Certificate (504,987 Persons) Others and Unknown

0.8

%

320

ที่มา: กรมการปกครอง

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

Source: Department of Provincial Administration

Source: National Statistical Office

ไอซีที พ.ศ. 2558

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจาปี) พ.ศ. 2557 GRP and GPP at Current Prices: 2014

ICT: 2015

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Gross Regional Product (GRP) of Northeastern

1,338,671

Unemployment rate

69,228

ประถมศึกษา Elementary

18.31%

อัตราการว่างงาน

2,054

ร้อยละการใช้โทรศัพท์มือถือ Percentage of Mobile using

ล้านบาท Million baht

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู Gross Provincial Product (GPP) of Nong Bua Lam Phu Province

69.27% 21.24%

20,730 ล้านบาท Million baht ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู (ภาคนอกเกษตรกรรม) Gross Provincial Product (GPP) of Nong Bua Lam Phu Province (Non-Agriculture) 14,475 ล้านบาท Million baht ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู (ภาคเกษตรกรรม) Gross Provincial Product (GPP) of Nong Bua Lam Phu Province (Agriculture) 6,255 ล้านบาท Million baht ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน Gross Provincial Product per Capita 43,385 บาท Baht

ร้อยละการใช้อินเทอร์เน็ต Percentage of Internet using

438,638 คน Persons

25.41%

ร้อยละการใช้คอมพิวเตอร์ Percentage of Computer using

ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Population aged 6 years and over by Information and Communication Technology using

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

Source: Office of the National Economic and Social Development Board

Source: National Statistical Office


สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ Demographic, Population and Housing Statistics


ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2011 - 2015 ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ความหนาแน่น

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

อาเภอ

(ต่อ ตร. กม.)

District

2554

2555

2556

2557

2558

2555

2556

2557

2558

Population density

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(Per sq. km.)

502,868

502,551

505,071

508,864

510,074

-0.06

0.50

0.75

0.24

132.2

132,901

133,063

133,761

135,030

135,465

0.12

0.52

0.95

0.32

149.3

Mueang district

อาเภอนากลาง

90,974

91,095

91,468

92,321

92,534

0.13

0.41

0.93

0.23

162.1

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

64,459

64,318

64,699

65,065

65,169

-0.22

0.59

0.57

0.16

112.8

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

109,771

109,208

109,836

110,785

111,019

-0.51

0.58

0.86

0.21

133.7

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

67,559

67,685

67,995

68,234

68,475

0.19

0.46

0.35

0.35

106.0

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

37,204

37,182

37,312

37,429

37,412

-0.06

0.35

0.31

-0.05

114.6

Na Wang district

รวมยอด อาเภอเมือง

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Total


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 2556 (2013) อาเภอและเขตการปกครอง

2557 (2014)

2558 (2015) District and administration zone

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

507,137

254,763

252,374

508,864

255,508

253,356

510,074

255,856

254,218

ในเขตเทศบาล

206,029

103,031

102,998

206,367

103,075

103,292

206,591

103,077

103,514

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

301,108

151,732

149,376

302,497

152,433

150,064

303,483

152,779

150,704

Non-municipal area

134,457

67,317

67,140

135,030

67,598

67,432

135,465

67,757

67,708

21,544

10,538

11,006

21,528

10,492

11,036

21,522

10,456

11,066

Nong Bua Lam Phu Town Municipality

เทศบาลตาบลนาคาไฮ

5,062

2,531

2,531

5,079

2,545

2,534

5,077

2,561

2,516

Na Kham Hai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนามะเฟือง

4,073

1,946

2,127

4,096

1,962

2,134

4,108

1,970

2,138

Na Mafuang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหัวนา

3,731

1,885

1,846

3,719

1,880

1,839

3,700

1,865

1,835

Hua Na Subdistrict Municipality

100,047

50,417

49,630

100,608

50,719

49,889

101,058

50,905

50,153

Non-municipal area

91,982

46,344

45,638

92,321

46,494

45,827

92,534

46,517

46,017 Na Klang district

เทศบาลตาบลกุดดินจี่

5,869

2,918

2,951

5,854

2,903

2,951

5,782

2,869

2,913

Kut Din Chi Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนากลาง

20,576

10,231

10,345

20,609

10,259

10,350

20,597

10,230

10,367

Na Klang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

10,646

5,401

5,245

10,711

5,422

5,289

10,762

5,441

5,321

Na Nong Tum Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลฝั่งแดง

12,003

6,118

5,885

12,036

6,130

5,906

12,074

6,126

5,948

Fung Daeng Subdistrict Municipality

8,998

4,540

4,458

9,002

4,535

4,467

9,048

4,553

4,495

Khao kloy Subdistrict Municipality

33,890

17,136

16,754

34,109

17,245

16,864

34,271

17,298

16,973

Non-municipal area

รวมยอด

อาเภอเมือง เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู

นอกเขตเทศบาล อาเภอนากลาง

เทศบาลตาบลเก่ากลอย นอกเขตเทศบาล

Total

Mueang district


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) 2556 (2013) อาเภอและเขตการปกครอง

2557 (2014)

2558 (2015) District and administration zone

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

64,823

32,417

32,406

65,065

32,510

32,555

65,169

32,526

32,643 Non Sang district

เทศบาลตาบลกุดดู่

2897

1448

1449

2,877

1,435

1,442

2,850

1,418

1,432

Kut Du Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสัง

8525

4236

4289

8,546

4,235

4,311

8,526

4,223

4,303

Non Sang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านค้อ

5156

2590

2566

5,130

2,573

2,557

5,139

2,580

2,559

Ban Kho Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองเรือ

9,576

4,780

4,796

9,646

4,828

4,818

9,648

4,835

4,813

Nong Rua Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

38,669

19,363

19,306

38,866

19,439

19,427

39,006

19,470

19,536

Non-municipal area

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

110,309

55,781

54,528

110,785

55,998

54,787

111,019

56,097

54,922 Si Bun Ruang district

เทศบาลตาบลจอมทอง

5,134

2633

2501

5,136

2,627

2,509

5,127

2,621

2,506

Chom Thong Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย

5,154

2506

2648

5,148

2,510

2,638

5,073

2,478

2,595

Non Sung Plueai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลยางหล่อ

9,154

4565

4589

9,198

4,599

4,599

9,219

4,607

4,612

Yang Lo Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

12,332

6299

6033

12,419

6,324

6,095

12,480

6,347

6,133

Non Sa Ad Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองแก

8,207

4,200

4,007

8,249

4,210

4,039

8,293

4,242

4,051

Nong Kae Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

70,328

35,578

34,750

70,635

35,728

34,907

70,827

35,802

35,025

Non-municipal area

อาเภอสุวรรณคูหา

68,132

34,212

33,920

68,234

34,214

34,020

68,475

34,283

34,192 Suwankhuha district

เทศบาลตาบลบ้านโคก

6,767

3274

3493

6,709

3,233

3,476

6,735

3,232

3,503

Ban Khok Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา

7,928

3952

3976

7,913

3,931

3,982

7,956

3,944

4,012

Suwankhuha Subdistrict Municipality

อาเภอโนนสัง


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) 2556 (2013) อาเภอและเขตการปกครอง

2557 (2014)

2558 (2015) District and administration zone

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

เทศบาลตาบลนาดี

10,651

5,353

5,298

10,707

5,378

5,329

10,776

5,398

5,378

Na Dee Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนาด่าน

8,976

4,582

4,394

9,026

4,588

4,438

9,044

4,580

4,464

Na Dan Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบุญทัน

6,077

3,088

2,989

6,074

3,074

3,000

6,096

3,086

3,010

Boon Tun Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

27,733

13963

13770

27,805

14,010

13,795

27,868

14,043

13,825

Non-municipal area

37,434

18,692

18,742

37,429

18,694

18,735

37,412

18,676

18,736 Na Wang district

เทศบาลตาบลนาเหล่า

6,993

3417

3576

6,955

3,402

3,553

6,959

3,415

3,544

Na Lao Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

30,441

15275

15166

30,474

15,292

15,182

30,453

15,261

15,192

Non-municipal area

อาเภอนาวัง

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provinical Administration, Ministry of Interior


ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2015 หมวดอายุ (ปี) Age Group (year) 80 และ อาเภอ

รวม Total

ผู้ไม่ใช่

มากกว่า ไม่ทราบ สัญชาติไทย 0-4

5-9

District

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 and Unknown Not thai over

nationality

รวมยอด

510,074 29,418 31,367 32,599 37,242 37,751 36,692 40,327 43,535 44,449 43,495 35,581 29,267 22,544 16,926 10,287 6,909

6,598

4,052

ในเขตเทศบาล

230,085 13,381 14,163 14,646 16,698 17,030 16,651 17,835 19,404 20,032 19,773 16,452 13,539 10,456 7,742 4,684 3,215

3,075

434

นอกเขตเทศบาล

279,989 16,037 17,204 17,953 20,544 20,721 20,041 22,492 24,131 24,417 23,722 19,129 15,728 12,088 9,184 5,603 3,694

3,523

3,618

101,058 5,624 6,066 6,306 7,294 7,427 7,113 8,008 8,743 8,873 8,770 6,984 6,043 4,626 3,514 2,165 1,409

1,360

659

74 Mueang district

อาเภอเมือง

1,035

Total

875 Municipal area 160 Non-municipal area

อาเภอนากลาง

34,271 2,248 2,180 2,225 2,683 2,680 2,562 2,825 2,979 3,047 2,822 2,281 1,858 1,438

990

676

359

359

38

21 Na Klang district

อาเภอโนนสัง

39,006 2,256 2,259 2,466 2,728 2,878 2,901 3,213 3,265 3,388 3,364 2,783 2,244 1,766 1,412

817

570

572

110

14 Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

70,827 3,913 4,424 4,631 5,308 5,128 4,889 5,633 6,128 6,179 5,814 4,661 3,780 2,907 2,304 1,366

911

824

1997

30 Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

27,868 1,627 1,880 1,943 2,061 2,113 2,032 2,272 2,456 2,370 2,345 1,851 1,325 1,025

14 Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

6,959

369

395

382

470

495

544

541

560

หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคติ + ผู้อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง + ผู้อยู่ในระหว่างการย้าย ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

560

607

569

478

326

713

406

341

294

800

251

173

104

114

14

7 Na Wang district

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar + Central house + During move. Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


ตาราง 1.4 เนื้อที่ ระยะทางจากอาเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2015

อาเภอ

รวมยอด ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล อาเภอเมือง อาเภอนากลาง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบญ ุ เรือง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง

เนื้อที่ (ตร.กม.) Area (Sq.km.)

3,859.10 1,148.57 2,710.53 907.56 570.70 577.74 830.64 646.10 326.37

เขตการปกครอง District boundary ระยะทางจาก อาเภอถึงจังหวัด (กม.) องค์การบริหาร Distance เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล ส่วนตาบล ตาบล from district Town Subdistrict Subdistrict Subdistrict to province municipalities municipalities administration (km.) organization 3 30 42 33 65 43

1/ ไม่รวมหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมือง Excludes Municipal Area Specially ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Depatrment of Local Administration, Ministry of Interior

1 1 1 -

23 23 3 5 4 5 5 1

43 27 16 13 5 7 9 4 5

59 29 46 15 9 10 12 8 5

หมู่บา้ น Villages

บ้าน Dwellings

District

719 263 456 186 127 107 158 91 51

141,602 38,405 103,197 42,001 25,033 16,013 29,647 18,456 10,452

Total Municipal area Non-municipal area Muang district Na Klang district Non Sang district Si Bun Ruang district Suwankhuha district Na Wang district


ตาราง 1.5 จานวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.5 Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2011 - 2015 จานวน Number ปี

เกิดมีชีพ

ตาย

Livebirth

Death

ทารกตาย

อัตรา Rate มารดาตาย

Infant mortality Maternal mortality

เกิด(1)

ตาย(1)

Crude birth

Crude Death

ทารกตาย(2)

มารดาตาย(3)

Year

Infant mortality Maternal mortality

2554

5,193

3,099

16

1

10.1

6.0

2.3

0.3

2011

2555

5,214

2,664

15

1

10.1

5.2

2.9

0.3

2012

2556

4,892

2,768

17

2

9.4

5.3

3.5

0.4

2013

2557

4,723

2,768

3

1

9.2

5.4

0.6

0.2

2014

2558

4,400

2,674

3

-

8.5

5.2

0.5

-

2015

หมายเหตุ:

(1) อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน

Note: (1) Crude birth and death rate per 1,000 populations.

(2) อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน

(2) Infant mortality rate per 1,000 livebirths.

(3) อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

(3) Maternal mortlity rate per 100,000 livebirths.

ที่มา: สสานั านักกงานสาธารณสุ งานสาธารณสุขขจัจังงหวั หวัดดหนองบั _ _ _ _วล_าภู_ _ _ Source: Nong _ _ _Bua _ _ Lam _ _ _Phu Provincial Provincial Health Health Office Office


ตาราง Table

1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015

อำเภอ

กำรเกิด

กำรตำย

กำรลงทะเบียนย้ำยเข้ำ

กำรลงทะเบียนย้ำยออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชำย

รวม

ชำย

Total

Male

Male

Female Total

4,503

2,272

2,231

2,316

1,351

2,960

1,506

1,454

450

อำเภอนำกลำง

348

155

193

อำเภอโนนสัง

169

70

อำเภอศรีบุญเรือง

672

อำเภอสุวรรณคูหำ

รวมยอด อำเภอเมือง

อำเภอนำวัง

หญิง

รวม

ชำย

Female Total

ชำย

หญิง

Male

Female Total

Male

Female

965 17,247

9,316

7,931 14,634

7,976

6,658

256

194

3,914

2,118

1,796

2,879

1,589

1,290 Mueang district

476

283

193

3,483

1,865

1,618

3,032

1,643

1,389 Na Klang district

99

296

174

122

2,144

1,135

1,009

1,790

956

834 Non Sang district

349

323

592

339

253

4,009

2,199

1,810

3,724

2,030

1,694 Si Bun Ruang district

259

133

126

317

193

124

2,285

1,236

1,049

1,930

1,068

862 Suwankhuha district

95

59

36

185

106

79

1,412

763

649

1,279

690

Source: Department of Provincal Administration, Ministry of Interior

หญิง

District

รวม

ทีม่ ำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

หญิง

589 Na Wang district

Total


ตาราง 1.7 การจดทะเบียนสมรส และหย่า เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2011 - 2015 2554 (2011)

สมรส Marriage 2555 2556 2557 (2012) (2013) (2014)

2558 (2015)

2554 (2011)

2,286

1,674

2,418

2,018

1,990

อำเภอเมือง

578

600

704

607

อำเภอนำกลำง

426

374

500

อำเภอโนนสัง

872

263

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

-

อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง

อำเภอ รวมยอด

2555 (2012)

หย่ำ Divorce 2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

District

598

586

673

667

707

Total

562

215

243

220

200

222

Mueang district

407

360

130

140

119

114

134

Na Klang district

206

201

193

126

84

88

80

62

Non Sang district

31

491

450

467

-

-

104

130

151

Si Bun Ruang district

267

261

345

221

270

99

98

93

97

93

Suwankhuha district

143

145

172

132

138

61

55

49

46

45

Na Wang district

ที่มำ: ที่ทำกำรปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Administration Office


ตาราง 1.8 ผูร้ ับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.8 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2011 - 2015 วิธีคุมกาเนิด Contraceptive methods ปี (Year)

ห่วงอนามัย รวม

Intra uterine

ยาเม็ด

Total

device

Oral pills

2554 (2011)

9,232

8

5,816

14

2555 (2012)

9,592

11

5,589

223

2556 (2013)

35,022

59

16,400

2557 (2014)

34,837

23

2558 (2015)

92,211

99

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Province Provincial Health Office

ทาหมันหญิง

ทาหมันชาย

Tubectomy Vasectomy -

ยาฉีด

ยาฝัง

ถุงยางอนามัย

อื่น ๆ

Injection

Norplant

Condom

Others

3,000

48

346

-

1

3,523

-

178

-

7,827

147

4,660

81

3,310

2,538

21,691

61

3

12,032

91

916

20

33,361

16,131

220

10,247

147

6,405

15,193


ตาราง 1.9 ผูร้ ับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.9 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2015 วิธีคุมกาเนิด Contraceptive methods อาเภอ

ห่วงอนามัย รวม Intra uterine ยาเม็ด

ทาหมันหญิง ทาหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝัง ถุงยางอนามัย

District

Total

device

92,207

90

10,252

16,144

220

10,252

147

6,407

15,193

อาเภอเมือง

28,035

24

2,337

5,493

46

2,337

55

1,358

6,004

Mueang district

อาเภอนากลาง

12,525

11

1,381

2,525

53

1,381

3

2,068

212

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

12,569

23

1,435

1,428

49

1,435

22

1,078

2,559

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

23,701

24

2,960

3,896

48

2,960

49

1,407

5,088

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

9,711

5

1,530

1,207

5

1,530

5

419

188

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

5,666

3

609

1,595

19

609

13

77

1,142

รวมยอด

Oral pills Tubectomy Vasectomy Injection Norplant Condom

อื่น ๆ

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Province Provincial Health Office

Others Total

Na Wang district


ตาราง

1.10 บ้านจากการทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2554 - 2558

Table

1.10 House from Registration Record by District: 2011 - 2015 2554

2555

2556

2557

2558

อัตราการเปลี่ยนแปลง

อาเภอ

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

Percentage change (%) 2558 (2015)

District

รวมยอด

131,484

134,178

136,692

139,187

141,602

1.7

Total

อาเภอเมือง

38,271

39,084

40,035

41,072

42,001

2.3

Mueang district

อาเภอนากลาง

23,233

23,730

24,165

24,618

25,033

1.7

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

15,137

15,398

15,599

15,799

16,013

1.4

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

27,701

28,249

28,719

29,155

29,647

1.7

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

17,365

17,728

18,024

18,223

18,456

1.3

Suwanakhuha district

9,777

9,989

10,150

10,320

10,452

1.3

Na Wang district

อาเภอนาวัง

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provinical Administration, Ministry of Interior


ตำรำง 1.11 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตำมลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2553 - 2556,2558 Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Nong Bua Lam Phu Province: 2010 - 2013,2015 ลักษณะทีส่ ้าคัญของครัวเรือน ประเภทของทีอ่ ยูอ่ ำศัย บ้านโดด ห้องแถว ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแฝด ห้องชุด ทีอ่ ยูอ่ าศัยชัว่ คราว ชนิดของวัสดุก่อสร้ำงทีอ่ ยูอ่ ำศัย ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุทหี่ าได้ตามท้องถิน่ สถำนภำพกำรครอบครองทีอ่ ยูอ่ ำศัย เป็นเจ้าของบ้านและทีด่ ิน เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าทีด่ ิน บ้านเช่า อยูโ่ ดยไม่เสียค่าเช่า กำรใช้นำ นา้ ประปาภายในบ้าน นา้ บ่อ/นา้ บาดาล ภายในบ้าน นา้ ประปานอกบ้าน นา้ บ่อ/นา้ บาดาลนอกบ้าน นา้ จากแม่นา้ ล้าธารหรือคลอง นา้ ฝน อืน่ ๆ

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2558 (2015)

100.0 97.9 1.9 0.2 100.0 33.7 18.0 47.3 1.0 100.0 94.5 0.6 1.5 3.4 100.0 80.8 18.3 0.5 0.1 0.1 0.2 -

100.0 97.3 2.3 0.3 0.2 100.0 27.7 17.1 55.2 100.0 95.6 0.5 2.0 1.9 100.0 86.9 12.4 0.1 0.6 0.1 -

100.0 98.6 0.9 0.5 100.0 34.3 18.0 47.7 100.0 97.1 0.1 1.2 1.6 100.0 88.4 9.8 0.8 0.1 0.6 0.3

100.0 96.6 0.8 2.5 0.2 100.0 28.5 15.3 56.1 100.0 97.2 0.7 1.3 0.7 100.0 88.9 8.1 0.5 0.6 1.8 0.1

100.0 97.7 2.2 0.1 100.0 34.9 14.6 50.4 0.1 100.0 91.6 2.8 2.8 2.9 100.0 89.1 9.0 0.9 0.6 0.4 -

Major housing characteristic Type of dwelling Detached house Row house Townhouse or twinhouse Apartment of flat Improvised quarters Construction materials Cement, brick or stone Wood Brick ans wood Local materials Occupancy status Owns dwelling and land Owns dwelling on rented land Rents Occupied rented free Water supply Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Others


ตำรำง 1.11 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตำมลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2553 - 2556,2558 (ต่อ) Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Nong Bua Lam Phu Province: 2010 - 2013,2015 (Contd.) ลักษณะทีส่ ้าคัญของครัวเรือน นำดืม่ นา้ ดืม่ บรรจุขวด นา้ ประปาภายในบ้าน นา้ บ่อ/นา้ บาดาลภายในบ้าน นา้ ประปานอกบ้าน นา้ บ่อ/นา้ บาดาลนอกบ้าน นา้ ฝน นา้ ประปาผ่านการบ้าบัด (ต้ม/กรอง) อืน่ ๆ กำรใช้ส้วม ไม่มีส้วม ส้วมแบบนัง่ ห้อยเท้า ส้วมแบบนัง่ ยอง ส้วมแบบนัง่ ห้อยเท้าและส้วมแบบนัง่ ยอง เชือเพลิงทีใ่ ช้ในกำรปรุงอำหำร ถ่าน ไม้ แก๊ส ไฟฟ้า อืน่ ๆ ไม่มีการหุงต้ม

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2558 (2015)

100.0 9.6 1.1 1.0 88.3 100.0 0.9 4.7 92.4 2.0 100.0 35.4 25.6 36.8 0.6 0.4 1.3

100.0 15.5 0.4 0.1 0.1 83.5 0.4 100.0 0.1 4.7 92.3 3.0 100.0 32.0 23.6 41.3 1.2 1.9

100.0 88.4 9.8 0.8 0.1 0.6 0.3 100.0 8.6 89.2 2.2 100.0 30.4 32.8 33.7 0.6 1.4 1.1

100.0 30.2 0.5 67.4 2.0 100.0 10.0 86.3 3.7 100.0 29.6 33.9 34.2 1.1 0.1 1.1

100.0 64.0 2.0 28.8 5.1 0.1 100.0 16.4 77.5 6.1 100.0 13.8 2.0 36.8 46.5

ทีม่ า: รายงานผลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553 - 2556,2558 จังหวัด หนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: Report of the 2010 - 2013,2015 household Socio - Economic survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

Major housing characteristic Drinking water Bottle-water Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped or public tap Well or underground water Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others Toilet facilities No Facility Nearby Flush Latrine Squat Bath flush and squat Cooking fuel Charcoal Wood Gas Electricity Other No cooking


สถิติแรงงาน Labour Statistics


ตาราง 2.1 ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายภาค พ.ศ. 2558 Table 2.1 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2015 (หน่วยเป็นพัน In thousands)

สถานภาพแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

Whole Kingdom

Bangkok

Central region

Northern region Northeastern region Southern region

ชาย Male

ชาย Male

ชาย Male รวมยอด

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั่วราชอาณาจักร

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

ภาคเหนือ

หญิง Female

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

ภาคใต้

ชาย Male

Labour force status

หญิง Female

26,707

28,531

3,599

3,887

7,874

8,340

4,575

4,905

7,146

7,712

3,512

3,688

20,987

17,561

2,829

2,523

6,338

5,360

3,517

2,970

5,453

4,452

2,851

2,257 Total labour force

20,880

17,477

2,828

2,522

6,318

5,351

3,494

2,953

5,395

4,398

2,846

2,254

20,690

17,326

2,799

2,499

6,257

5,303

3,466

2,931

5,353

4,365

2,816

2,227

20,422

17,139

2,786

2,490

6,223

5,275

3,422

2,905

5,250

4,293

2,741

2,176

268

188

13

9

34

29

44

26

103

72

75

52

190

151

29

22

61

47

28

22

42

33

30

26

40

31

7

4

14

12

6

4

8

6

5

4

150

120

22

18

47

35

22

17

34

28

25

22

107

84

1

1

20

9

23

17

58

54

6

3

5,720

10,970

770

1,364

1,537

2,980

1,059

1,935

1,694

3,260

661

1. ทางานบ้าน

200

4,743

27

599

78

1,353

44

809

30

1,259

21

723

1. Household work

2. เรียนหนังสือ

2,082

2,334

290

300

539

600

361

398

638

722

255

315

2. Studies

3. ยังเล็ก ชรา/ไม่สามารถทางานได้

2,409

3,191

229

321

612

818

517

651

771

1,077

280

324

3. Too young/old/incapable of work

4. อืน่ ๆ

1,029

702

224

145

307

209

137

77

255

203

105

69

กาลังแรงงานรวม 1. กาลังแรงงานปัจจุบนั 1.1 ผูม้ ีงานทา 1.1.1 ทางาน 1.1.2 ไม่ทางานแต่มีงานประจา 1.2 ผูว้ ่างงาน 1.2.1 หางานทา 1.2.2 ไม่หางานทาแต่พร้อมที่จะทางาน 2. กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน

หมายเหตุ: ข้อมูลเป็นค่าเฉลีย่ ของ 4 ไตรมาส ทีม่ า: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ .

Total 1. Current labour force 1.1. Employed 1.1.1 At work 1.1.2 With job but not at work 1.2 Unemployed 1.2.1 Looking for work 1.2.2 Not looking but available for work 2. Seasonally inactive labour force

1,431 Persons not in labour force

4. Others

Note: The data is the average of four quarters. Source: The Labour Force Survey: 2015, National Statistical Office


ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2559 Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2013 - 2016

ปี

รวมยอด Total รวม Total

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over กำลังแรงงำนรวม ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน Total labour force Persons not in labour force กำลังแรงงำนปัจจุบัน กำลังแรงงำน Current labour force ที่รอฤดูกำล รวม ทำงำนบ้ำน เรียนหนังสือ รวม ผู้มีงำนทำ ผู้ว่ำงงำน labour Total Household Studies force Total Employed Unemployed work

Year อื่นๆ Others 2013

2556 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

430,988 432,226 433,443 434,609

296,209 291,931 298,027 310,516

294,450 289,799 297,916 309,147

291,503 287,373 297,078 308,337

2,947 2,426 838 810

1,759 2,132 110 1,369

134,779 140,295 135,416 124,093

52,670 58,343 51,345 40,444

32,191 28,226 37,156 32,223

49,918 53,727 46,916 51,426

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2014

2557 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

365,768 366,133 366,439 366,620

237,198 240,523 247,034 242,526

233,587 239,723 247,034 240,254

233,015 239,150 246,097 239,474

572 573 937 780

3,611 801 2,273

128,570 125,610 119,405 124,094

47,106 49,836 42,840 52,636

25,427 25,454 27,826 25,394

56,038 50,320 48,739 46,063

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2015

2558 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

366,843 367,019 367,233 367,345

235,198 224,958 246,914 244,604

233,313 224,343 246,539 244,301

232,088 221,010 244,613 242,284

1,225 3,333 1,926 2,016

1,885 615 376 303

131,645 142,061 120,319 122,741

53,446 60,046 39,206 52,844

27,119 28,323 28,571 20,439

51,081 53,693 52,542 49,458

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2016

2559 ไตรมำสที่ 1

367,480

238,098

236,539

235,987

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ. 2556-2559 ระดับจังหวัด สำนักงำนสถิติแห่งชำติ Source: The Labour Force Survey: 2013 -2016, Province level , National Statistical Office

552

1,559

129,382

50,510

29,403

49,470

Quarter 1


ตาราง Table

2.3 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอาชีพ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.3 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 2558 (2015) อาชีพ

รวมยอด ผู้จดั การ ข้าราชการระดับอาวุโส

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2559 (2016) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

232,088 132,640 99,448 221,010 132,354 88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423 235,987 133,958 7,430

4,678

2,752

6,759

4,653

2,106

5,831

4,089

1,743

5,594

4,278

1,316

6,946

4,708

และผู้บัญญัตกิ ฎหมาย

Occupation

Total

102,029

2,238 Managers, senior official and legislator

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

9,732

3,610

6,122

9,623

3,472

6,151

11,641

3,598

8,043

11,970

3,535

8,435

11,917

5,033

6,884 Professionals

เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิขาชีพ

5,286

2,198

3,088

5,581

3,196

2,386

4,646

2,403

2,243

2,820

1,580

1,240

6,674

4,103

2,571 Technicians and associate

ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เสมียน

professionals 3,273

1,208

2,065

4,369

1,648

2,721

5,892

1,932

3,960

4,535

1,974

2,562

4,713

532

พนักงานบริการและผู้จาหน่ายสินค้า

30,337

12,625

17,712

26,195

9,314

16,882

26,996

10,627

16,369

34,940

16,229

18,711

30,009

10,810

19,199 Service worker and sell goods

ผู้ปฏิบัตงิ านที่มฝี มี อื ในด้านการเกษตร

102,220

60,856

41,364 105,307

70,239

35,068 148,537

87,784

60,752 130,843

78,795

52,049

90,731

52,234

38,496 Skilled agricultural and fishery

ป่าไม้ และประมง

4,181 Clerks

workers

ช่างฝีมอื และผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง

18,952

11,972

6,980

21,002

12,232

8,770

21,058

11,875

9,183

17,468

11,630

5,838

24,808

15,895

8,913 Craft and associate professional

ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร

12,320

8,488

3,832

12,257

9,532

2,725

7,716

5,212

2,504

12,547

8,777

3,770

17,461

14,294

3,167 Plant and machine controlor

และผู้ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบ ผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ ฐาน คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

and assemblers 42,539

27,006

15,533

29,916

18,070

11,846

12,297

8,293

4,004

21,566

13,064

8,502

42,729

26,349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,380 Elementary occupations - Workers not classifiable by occupation

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 -2016, Province level , National Statistical Office


ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปทีม่ งี านทา จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2015 - 2016

ไอน้า

2558 (2015) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1

อุตสาหกรรม รวม Total รวมยอด เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์

ไตรมาสที่ 2 Quarter 2

ชาย หญิง รวม Male Female Total

ไตรมาสที่ 3 Quarter 3

ชาย หญิง รวม Male Female Total

2559 (2016) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1

ไตรมาสที่ 4 Quarter 4

ชาย หญิง รวม Male Female Total

ชาย หญิง รวม Male Female Total

ชาย หญิง Male Female

134,166

81,663

77,907

40,035 151,268

89,660

61,608 143,621

87,553

56,068 122,889

73,052

-

-

-

194

-

194

591

243

348

338

338

-

87

-

19,120

7,933

11,187

18,353

7,823

10,530

18,651

7,468

11,183

15,318

7,004

8,314

23,628

9,484

213

213

-

-

-

-

-

-

-

224

224

-

-

-

8,376

7,614

762

13,483

10,343

3,140

7,936

7,089

847

7,089

6,364

725

14,204

12,821

26,993

14,684

12,309

27,734

13,453

14,281

27,345

13,224

14,121

33,613

16,387

17,226

27,319

13,254

รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 7,945

2,133

5,812

5,758

1,699

4,059

3,817

1,368

2,449

7,116

2,621

4,495

8,796

2,978

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

1,887

687

1,199

1,509

461

1,048

1,872

520

1,352

1,036

353

684

1,518

652

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม

2,038

2,038

-

2,505

2,286

220

729

729

-

2,634

2,634

-

4,197

4,197

111

111

-

487

487

-

627

627

-

155

-

155

-

-

12,243

7,960

4,283

12,728

8,445

4,282

14,229

9,439

4,790

14,464

10,251

4,213

14,376

10,462

การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

9,081

3,539

5,542

7,638

3,020

4,618

8,686

2,484

6,202

10,272

3,329

6,943

9,614

3,768

งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

3,656

1,282

2,374

5,132

2,080

3,052

3,464

554

2,910

2,541

434

2,108

3,668

605

กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอืน่ ๆ

3,880

1,896

1,984

6,570

3,854

2,716

4,337

2,181

2,156

2,132

1,902

230

2,528

1,262

464

-

464

371

-

371

391

-

391

-

-

-

446

-

1,915

886

1,029

603

495

108

673

228

445

1,731

469

1,262

2,718

1,421

อืน่ ๆ

87 Mining and quarrying 14,144 Manufacturing - Electricity, gas and water supply 1,382 Construction 14,065 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 5,818 Hotel and restaurants 866 Financial and insurance activities - Transport, storage and communication - Professional and Technical Activities 3,914 Public administration and defence, compulsory social security

การศึกษา

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

Total

49,837 Agriculture, hunting and forestry

motorcycles and personal and household goods

โรงแรมและภัตตาคาร

กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค

Industries

232,088 132,640 99,448 221,010 132,354 88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423 235,987 133,958 102,029 52,504 117,943

น้าเสีย

ทีม่ า: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 -2016, Province level , National Statistical Office

5,846 Education 3,063 Health and social work 1,266 Other community, social and personal service activity 446 Private households with employed persons 1,297 Others


ตาราง Table

2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปทีม่ ีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 2558 (2015)

สถานภาพการทางาน

รวมยอด นายจ้าง

2559 (2016)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

Male Female

Work status

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

232,088 132,640 99,448 221,010 132,354 88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423 235,987 133,958

102,029

Total

562 Employer

728

728

-

834

539

295

1,061

856

205

1,592

1,592

-

1,792

1,230

ลูกจ้างรัฐบาล

24,504

13,722

10,783

24,568

13,363

11,205

25,893

12,102

13,791

27,762

14,712

13,051

27,633

15,316

12,316 Government employee

ลูกจ้างเอกชน

53,931

32,272

21,659

48,812

30,238

18,574

33,932

22,205

11,727

42,404

25,257

17,146

68,811

44,876

23,935 Private employee

ทางานส่วนตัว

97,369

64,903

32,465

96,038

66,708

29,330 106,992

71,514

35,478 100,454

72,342

28,112

91,532

57,713

33,819 Own account worker

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

54,402

19,862

34,541

49,953

20,701

29,252

76,592

28,992

47,600

69,955

25,841

44,114

45,123

14,187

30,935 Unpaid family worker

1,154

1,154

-

805

805

-

143

143

-

118

118

-

1,097

635

การรวมกลุ่ม

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 -2016, Province level , National Statistical Office

461 Member of producers cooperatives


ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 2558 (2015) ระดับการศึกษาทีส่าเร็จ

รวมยอด ไม่มกี ารศึกษา

2559 (2016)

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

ไตรมาสที 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Level of educational

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

232,088 132,640

99,448 221,010 132,354

88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423

attainment

235,987 133,958 102,029

Total

1,263

775

488

1,371

597

774

1,019

500

519

2,054

535

1,519

1,107

626

ต่ากว่าประถมศึกษา

63,522

37,022

26,501

60,605

36,548

24,057

83,697

46,611

37,086

69,228

41,805

27,422

65,762

36,877

28,885 Less than Elementary

ประถมศึกษา

82,223

45,926

36,297

75,136

44,260

30,876

73,280

40,887

32,392

78,346

44,287

34,059

73,590

41,623

31,967 Elementary

มัธยมศึกษาตอนต้น

36,541

22,436

14,105

30,832

21,951

8,881

31,579

20,839

10,741

36,426

23,315

13,111

38,825

23,972

14,853 Lower Secondary

มัธยมศึกษาตอนปลาย

23,627

14,642

8,985

26,706

15,259

11,447

26,034

14,784

11,250

27,018

16,981

10,037

27,350

15,198

12,152 Upper Secondary Level

สายสามัญ

20,957

12,482

8,475

24,017

13,124

10,894

23,879

12,815

11,064

23,285

14,784

8,502

23,175

12,898

10,277

2,670

2,160

510

2,689

2,136

553

2,155

1,968

186

3,733

2,197

1,535

3,816

1,941

1,875

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359

359

-

24,806

11,839

12,967

26,360

13,738

12,621

28,744

12,192

16,552

28,893

12,938

15,955

29,108

15,418

สายวิชาการ

10,277

4,167

6,110

12,574

5,859

6,715

14,244

4,765

9,479

12,700

5,560

7,139

13,097

6,217

6,879

Academic

สายวิชาชีพ

8,782

6,198

2,584

9,883

6,737

3,147

9,041

5,341

3,701

9,713

5,887

3,826

10,753

7,529

3,224

Higher Technical Education

สายวิชาการศึกษา

5,747

1,475

4,273

3,902

1,142

2,760

5,459

2,086

3,373

6,481

1,491

4,990

5,259

1,671

3,588

Teacher Training

105

-

105

-

-

-

260

-

260

320

-

320

245

245

-

สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

ไม่ทราบ

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 -2016, Province level , National Statistical Office

481 None education

General/Academic Vocational Teacher Training

13,691 Higher Level


ตาราง 2.7 ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปที่มีงานทา จาแนกตามจานวนชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.7 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 2558 (2015) ชัว่ โมงทางาน

รวมยอด ไม่ได้ทางาน

2559 (2016)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

Hours worked หญิง

Male Female

232,088 132,640 99,448 221,010 132,354 88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423 235,987 133,958 102,029

Total

1,383

678

705

1,753

1,094

660

1,897

999

898

865

162

703

5,541

2,983

1 - 9 ชัว่ โมง

-

-

-

217

217

-

240

-

240

102

-

102

657

363

294 1 - 9 hours

10 - 19 ชัว่ โมง

3,187

1,124

2,063

290

102

188

878

132

746

4,038

3,005

1,032

1,838

1,458

380 10 - 19 hours

20 - 29 ชัว่ โมง

13,346

8,622

4,725

21,369 15,413

5,956

7,364

3,636

3,728

13,356

8,652

4,704

10,630

6,929

3,702 20 - 29 hours

30 - 34 ชัว่ โมง

7,479

4,020

3,459

3,042

1,531

7,380

3,332

4,048

7,603

4,740

2,863

8,633

4,665

3,968 30 - 34 hours

35 - 39 ชัว่ โมง

32,263

14,733

17,530

32,535 17,318

15,217

40,009

18,305

21,703

37,592 20,629

16,962

42,913

22,481 20,432 35 - 39 hours

40 - 49 ชัว่ โมง

82,540

46,283

36,257

85,930 52,561

33,369 114,351

67,339

47,012

98,027 55,487

42,540

99,837

54,896 44,942 40 - 49 hours

50 ชัว่ โมงขึน้ ไป

91,889

57,181

34,709

74,343 42,608

31,736

42,069

30,428

80,702 47,185

33,517

65,938

40,184 25,753 50 hours and over

4,572

72,496

ทีม่ า: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 -2016, Province level , National Statistical Office

2,558 Not work


ตาราง 2.8 ผู้วา่ งงาน และอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2559 Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2013 - 2016 ปี 2556 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2557 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2559 ไตรมาสที่ 1

รวม Total

ผู้วา่ งงาน Unemployed ชาย Male

หญิง Female

อัตราการว่างงาน Unemployment rate รวม ชาย หญิง Total Male Female

2,947 2,426 838 810

1,950 1,729 509 700

997 697 329 110

0.7 0.8 0.3 0.3

0.9 0.6 0.2 0.2

0.5 0.2 0.1 --

572 573 937 780

572 374 534 384

199 402 395

0.2 0.2 0.4 0.3

0.4 0.3 0.4 0.3

0.2 0.4 0.4

1,225 3,333 1,926 2,016

606 1,658 550 636

620 1,675 1,376 1,381

0.5 1.5 0.8 0.8

0.4 1.2 0.4 0.5

0.6 1.8 1.2 1.3

552

230

322

0.2

0.2

0.3

หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ไม่มีงานทา/กาลังแรงงานรวม)x100 ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2556 - 2559 ระดับจังหวัด

Year 2013 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2015 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2016 Quarter 1

Note: Unemployment rate = (Unemployment /total labour force)x100. Source: The Labour Force Survey: 2013 - 2016, Province level


ตาราง 2.9 อัตราค่าจ้างขั้นตา่ เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2558 Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2008 - 2015 (บาท/วัน Baht/day)

จังหวัด

2551 2553 2554 2555 2556 2557 2558 (2008) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) ม.ค. มิ.ย. ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. ม.ค. Jan. Jun. Jan. Jan. Apr Jan. Jan. Jan.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 165 170 173 183 บุรีรัมย์ 150 155 157 166 สุรินทร์ 147 151 153 162 ศรีสะเกษ 146 150 152 160 อุบลราชธานี 145 154 160 171 ยโสธร 147 155 157 166 146 148 156 165 ชัยภูมิ 145 153 155 163 อานาจเจริญ 148 154 156 165 หนองบัวลาภู 150 154 157 167 ขอนแก่น 150 157 159 171 อุดรธานี 154 162 163 173 เลย 150 157 159 169 หนองคาย 147 151 154 163 มหาสารคาม 147 154 157 166 ร้อยเอ็ด 148 155 157 167 กาฬสินธุ์ 148 155 157 166 สกลนคร 148 153 155 164 นครพนม 148 153 155 165 มุกดาหาร ทีม่ า: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

255 232 226 223 239 232 230 227 230 233 239 241 236 227 232 233 232 229 230

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

2551 2553 2554 2555 2556 2557 2558 (2008) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) ม.ค. มิ.ย. ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. ม.ค. Jan. Jun. Jan. Jan. Apr Jan. Jan. Jan.

300 1.9 3.0 1.8 5.8 39.3 17.6 300 1.4 3.3 1.3 5.7 39.8 29.3 300 1.4 2.7 1.3 5.9 39.5 32.7 300 2.7 1.3 5.3 39.4 34.5 300 6.2 3.9 6.9 39.8 25.5 300 0.7 5.4 1.3 5.7 39.8 29.3 300 1.4 5.4 5.8 39.4 30.4 300 5.5 1.3 5.2 39.3 32.2 300 1.4 4.1 1.3 5.8 39.4 30.4 300 1.4 2.7 1.9 6.4 39.5 28.8 300 4.7 1.3 7.5 39.8 25.5 300 2.7 5.2 0.6 6.1 39.3 24.5 300 1.4 4.7 1.3 6.3 39.6 27.1 300 0.7 2.7 2.0 5.8 39.3 32.2 300 0.7 4.8 1.9 5.7 39.8 29.3 300 4.7 1.3 6.4 39.5 28.8 300 1.4 4.7 1.3 5.7 39.8 29.3 300 3.4 1.3 5.8 39.6 31.0 300 1.4 3.4 1.3 6.5 39.4 30.4 Source: Labour Protection and Welface Nong Bua Lam Phu Provincial Office

Province

Northeastern Region Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Chareon Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


สถิติการศึกษา Education Statistics


ตาราง 3.1 โรงเรียน จาแนกตามสังกัด เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction

อำเภอ

รวมยอด

รวม Total

สนง.คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

สำนักบริหำรงำน คณะกรรมกำรส่งเสริม กำรศึกษำเอกชน

กรมส่งเสริม กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนง.พระพุทธศำสนำ แห่งชำติ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

National Office

Education Commission

Education Commission

Administration

Of Buddhism

District

Total

362

332

23

1

6

อำเภอเมือง

94

80

10

1

3

Mueang district

อำเภอนำกลำง

51

44

6

-

1

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

64

62

1

-

1

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

88

85

3

-

-

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

40

37

2

-

1

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

25

24

1

-

-

Na Wang district

ที่มำ: 1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 จังหวัดหนองบัวลำภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตำรำง 3.2 โรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2015 ระดับการศึกษา Level of education มัธยมฯ อาเภอ

รวม Total

อนุบาล

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

ประถมศึกษา

ตอนต้น

ตอนปลาย

ประถมศึกษา ประถมศึกษา

ตอนต้น

Kindergarten-

Kindergarten-

Pre-primary Elementary

Elementary-

Kindergarten Kindergarten-

เด็กเล็ก-

ประถมฯ-มัธยมฯ ประถมฯ-มัธยมฯ

Elementary Lower Secondary Upper Secondary Elementary

มัธยมฯ

ตอนต้น-

ตอนปลาย

ตอนต้น

มัธยมฯ

Elementary-

Lower

ตอนปลาย

District

Lower Secondary Upper Secondary Secondary Lower-Upper Secondary

รวมยอด

362

5

242

88

-

-

-

-

-

-

27

Total

อาเภอเมือง

94

4

61

20

-

-

-

-

-

-

9

Mueang district

อาเภอนากลาง

51

-

33

14

-

-

-

-

-

-

4

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

64

-

48

11

-

-

-

-

-

-

5

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

88

1

61

21

-

-

-

-

-

-

5

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

40

-

19

18

-

-

-

-

-

-

3

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

25

-

20

4

-

-

-

-

-

-

1

Na Wang district

ทีม่ า: 1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่

3. Department of Local Administration


ตาราง 3.3 ห้องเรียน จาแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction

รวม อาเภอ

Total

ระดับการศึกษา Level of education

สนง.คณะกรรมการ

สานักบริหารงาน

กรมส่งเสริม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการส่งเสริม

การปกครอง

Office of the Basic

การศึกษาเอกชน

Education Commission Office of the Private Education Commission

อื่นๆ1/ Others

ส่วนท้องถิ่น

1/

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

Pre-elementary Elementary

Secondary

District

Total

Department of Local Administration

รวมยอด

3,901

3,046

262

13

580

755

2,248

898

1,061

745

157

13

146

217

595

249

Mueang district

อาเภอนากลาง

605

443

43

-

119

100

349

156

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

595

498

11

-

86

117

357

121

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

892

746

29

-

117

178

527

187

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

485

413

14

-

58

94

271

120

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

263

201

8

-

54

49

149

65

อาเภอเมือง

1/ รวมกรมศาสนา ที่มา: 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

Na Wang district

1/ Including The Religions Affairs Department Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตาราง 3.4 ครู จาแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน

อาเภอ

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริม

กรมส่งเสริม

สนง.พระพุทธศาสนา

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งชาติ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

National Office

Administration

Of Buddhism

Education Commission Education Commission

รวมยอด

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male Female Total

3,730 1,510 2,220

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

District

หญิง

Male Female Total Male Female

2,979

1,219

1,760

368

86

282

338

168

170

45

37

8

Total

1,337

521

816

729

265

464

239

61

178

338

168

170

31

27

4

Mueang district

อาเภอนากลาง

544

184

360

483

172

311

57

9

48

-

-

-

4

3

1

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

457

191

266

441

186

255

12

2

10

-

-

-

4

3

1

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

729

310

419

692

300

392

37

10

27

-

-

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

450

216

234

429

209

220

15

3

12

-

-

-

6

4

2

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

213

88

125

205

87

118

8

1

7

-

-

-

-

-

-

Na Wang district

อาเภอเมือง

ที่มา: 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตาราง 3.5 ครู จาแนกตามระดับการสอน และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.5 Teacher by Level of Teaching, Sex and District: Academic Year 2015 ระดับการสอน Level of teaching อาเภอ

รวมยอด

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

Total

Pre-elementary

Elementary

Secondary

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

3,493

1,276

2,217

439

36

403

2,250

884

1,366

804

356

448

1,118

299

819

120

9

111

704

179

525

294

111

183

Mueang district

อาเภอนากลาง

412

172

240

79

6

73

246

123

123

87

43

44

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

529

192

337

58

2

56

340

140

200

131

50

81

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

800

317

483

88

8

80

554

231

323

158

78

80

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

429

209

220

64

8

56

269

145

124

96

56

40

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

205

87

118

30

3

27

137

66

71

38

18

20

Na Wang district

อาเภอเมือง

ที่มา: 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

Total

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตาราง 3.6 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ และชัน้ เรียน ปีการศึกษา 2558 Table 3.6 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction รวม Total

ชัน้ เรียน

รวมยอด ก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ประถมศึกษา ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6 มัธยมต้น มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6

รวม Total

ชาย Male

74,618 11,674 5,074 5,613 987 35,742 5,838 5,827 5,942 6,022 6,075 6,038 17,531 5,987 5,785 5,759 9,671 3,099 3,171 3,401

37,387 6,092 2,636 2,943 513 18,346 3,015 2,977 3,052 3,037 3,137 3,128 9,113 3,154 2,942 3,017 3,836 1,211 1,254 1,371

หญิง Female 37,231 5,582 2,438 2,670 474 17,396 2,823 2,850 2,890 2,985 2,938 2,910 8,418 2,833 2,843 2,742 5,835 1,888 1,917 2,030

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 66,161 8,790 4,159 4,631 31,814 5,021 5,114 5,288 5,412 5,506 5,473 16,295 5,482 5,362 5,451 9,262 2,929 3,036 3,297

32,712 4,582 2,152 2,430 16,352 2,581 2,622 2,725 2,729 2,846 2,849 8,189 2,783 2,612 2,794 3,589 1,095 1,180 1,314

ทีม่ า: 1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2 2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู 3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่

33,449 4,208 2,007 2,201 15,462 2,440 2,492 2,563 2,683 2,660 2,624 8,106 2,699 2,750 2,657 5,673 1,834 1,856 1,983

สานักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน Office of the Private Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 7,446 2,809 892 930 987 3,665 757 669 611 580 532 516 660 279 210 171 312 114 111 87

3,834 1,470 473 484 513 1,866 406 332 309 294 268 257 348 145 117 86 150 60 50 40

3,612 1,339 419 446 474 1,799 351 337 302 286 264 259 312 134 93 85 162 54 61 47

กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิน่ Department of Local Administration รวม ชาย หญิง Total Male Female 338 75 23 52 263 60 44 43 30 37 49 -

168 40 11 29 128 28 23 18 14 23 22 -

170 35 12 23 135 32 21 25 16 14 27 -

สนง.พระพุทธศาสนา แห่งชาติ National Office Of Buddhism รวม ชาย หญิง Total Male Female 673 576 226 213 137 97 56 24 17

673 576 226 213 137 97 56 24 17

Grade

Total - Pre-elementary Kindergarten 1 Kindergarten 2 Kindergarten 3 - Elementary Pratom 1 Pratom 2 Pratom 3 Pratom 4 Pratom 5 Pratom 6 - Lower Secondary Matayom 1 Matayom 2 Matayom 3 - Upper Secondary Matayom 4 Matayom 5 Matayom 6

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2 2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19 3. Department of Local Administration


ตาราง 3.7 นักเรียน จาแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.7 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน

อาเภอ

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริม

กรมส่งเสริม

สนง.พระพุทธศาสนา

Total

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การศึกษาเอกชน

การปกครองส่วนท้องถิน่

แห่งชาติ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

National Office

Education Commission

Education Commission

Administration

Of Buddhism

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

74,618

37,387

37,231

66,161

32,712

33,449

7,446

3,834

3,612

338

168

170

673

673

-

Total

อาเภอเมือง

21,643

10,930

10,713

16,365

8,048

8,317

4,511

2,285

2,226

338

168

170

429

429

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

13,372

6,584

6,788

12,239

5,937

6,302

1,085

599

486

-

-

-

48

48

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

9,025

4,611

4,414

8,627

4,362

4,265

311

162

149

-

-

-

87

87

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

15,306

7,639

7,667

14,683

7,320

7,363

623

319

304

-

-

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

10,262

5,115

5,147

9,418

4,631

4,787

735

375

360

-

-

-

109

109

-

Suwankhuha district

5,010

2,508

2,502

4,829

2,414

2,415

181

94

87

-

-

-

-

-

-

Na Wang district

รวมยอด

อาเภอนาวัง

ทีม่ า: 1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

หญิง

รวม

ชาย

District

หญิง

Male Female

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่

3. Department of Local Administration


ตาราง 3.8 นักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.8 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2015 ระดับการศึกษา Level of education อาเภอ

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

Total

Pre-elementary

Elementary

Secondary

รวม

ชาย

Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female

74,618

37,387

37,231 11,674

6,092

5,582

35,742

18,346

17,396

27,202

12,949

14,253

อาเภอเมือง

21,643

10,930

10,713

3,478

1,809

1,669

10,111

5,208

4,903

8,054

3,913

4,141

Mueang district

อาเภอนากลาง

13,372

6,584

6,788

1,907

985

922

6,478

3,320

3,158

4,987

2,279

2,708

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

9,025

4,611

4,414

1,609

815

794

4,349

2,199

2,150

3,067

1,597

1,470

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

15,306

7,639

7,667

2,086

1,150

936

7,552

3,921

3,631

5,668

2,568

3,100

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

10,262

5,115

5,147

1,848

939

909

4,945

2,494

2,451

3,469

1,682

1,787

Suwankhuha district

5,010

2,508

2,502

746

394

352

2,307

1,204

1,103

1,957

910

1,047

Na Wang district

รวมยอด

อาเภอนาวัง

หญิง

รวม

ที่มา: 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

District หญิง Total

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตาราง 3.9 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จาแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558 Table 3.9 Ratio of Student per Classroom and Student per Teacher by Level of Education and District: Academic Year 2015

อาเภอ

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู

Ratio of student per classroom

Ratio of student per teacher

District

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

Total

Pre-elementary

Elementary

Secondary

Total

Pre-elementary

Elementary

Secondary

19:1

15:1

16:1

30:1

21:1

27:1

17:1

34:1

Total

อาเภอเมือง

20:1

16:1

17:1

32:1

19:1

29:1

14:1

27:1

Mueang district

อาเภอนากลาง

22:1

19:1

19:1

32:1

32:1

24:1

26:1

57:1

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

15:1

14:1

12:1

25:1

17:1

28:1

13:1

23:1

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

17:1

12:1

14:1

30:1

19:1

24:1

17:1

36:1

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

21:1

20:1

18:1

29:1

24:1

29:1

18:1

36:1

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

19:1

15:1

16:1

30:1

24:1

24:1

17:1

52:1

Na Wang district

รวมยอด

ที่มา: 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตาราง

3.10 นักเรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558

Table 3.10 5Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2015 สาเหตุที่ออกกลางคัน Dropout cause มีปัญหา อาเภอ

รวมยอด

สมรส

มีปัญหา

ต้องคดี/

เจ็บป่วย/

อพยพตาม

หาเลี้ยง

กรณีอื่น ๆ

การปรับตัว

ถูกจับ

อุบัติเหตุ

ครอบครัว

ครอบครัว

Others

District

Ill/accident

Family

Earn family 's

migration

living Total

ฐานะยากจน

ครอบครัว

Poor

Family 's

Marriage Problem in

Crime/

problem

adaptation

arrested

378

13

9

11

-

1

3

1

-

255

-

-

1

-

-

-

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

-

8

2

-

-

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

81

-

-

-

-

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

25

-

-

-

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

17

5

7

10

-

1

3

1

-

Suwankhuha district

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Wang district

อาเภอเมือง

อาเภอนาวัง

ที่มา: 1. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

Source: 1. Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2. Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Department of Local Administration


ตาราง

3.11 สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จาแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2558

Table

3.11 Institution, Lecturer and Student Enrollment in Vocational and Higher Education by Jurisdiction and Sex: Academic Year 2015 อำจำรย์ Lecturer

จำนวน สังกัด

นักศึกษำ Enrollment

สถำนศึกษำ

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

Institution

Total

Male

Female

Total

Male

Female

7

368

211

157

9,083

5,086

3,997

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

2

205

134

71

5,931

3,937

1,994

สำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

3

58

34

24

1,286

519

767

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ

2

105

43

62

1,866

630

1,236

รวมยอด

ที่มำ: 1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2

Jurisdiction

Total Office of the Vocational Education Commission Office of the Private Education Commission Public Institutions

Source: 1.Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 จังหวัดหนองบัวลำภู

2.Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

3.Office of the Higher Education Commission


ตาราง 3.12 อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จาแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2558 Table 3.12 Lecturer in Vocational and Higher Education by Qualification, Jurisdiction and Sex: Academic Year 2015 วุฒิการศึกษา Qualification

สังกัด รวม

ปริญญาโท หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ต่ากว่าอนุปริญญา

รวม

Master's Degree

Bachelor's

Total

and higher

Degree

Diploma in Education or equivalent

Lower than Diploma

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total รวมยอด

368

211

157

178

80

98

188

130

58

205

134

71

51

26

25

154

108

46

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Jurisdiction

หญิง

Male Female Total Male Female 1

-

1 -

-

-

-

-

Total

-

-

- Office of the Vocational Education Commission

สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

58

34

24

27

14

13

29

19

10

2

1

1

-

-

-

การศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Office of the Private Education Commission

105

43

62

100

ที่มา: 1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และเขต 2

40

60 5

3

2

-

-

-

-

-

- Public Institutions

Source: 1.Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2

2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2.Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19

3.สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.Office of the Higher Education Commission


ตาราง

3.13 ผู้เรียน/นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 Table 3.13 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2015 กิจกรรมการศึกษา รวมยอด การส่งเสริมการรู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Enrolment registered รวม ชาย หญิง Total Male Female

ผู้เรียน/นักศึกษาสาเร็จการศึกษา Enrolment Graduate รวม ชาย หญิง Total Male Female

25,409 1,490 768 4,507 6,092 78 5,802 2,594 4,078 -

25,331 1,490 768 4,507 6,092 5,802 2,594 4,078 -

12,438 543 318 2,631 3,123 34 2,697 1,246 1,846 -

12,971 947 450 1,876 2,969 44 3,105 1,348 2,232 -

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

12,404 543 318 2,631 3,123 2,697 1,246 1,846 -

12,927 947 450 1,876 2,969 3,105 1,348 2,232 -

Educational activities Total Functional Literacy Elementary Education Lower Secondary Education Upper Secondary Education Higher Vocational Certificate Education for Vocational Development Basic Vocational Training Career Development Group Career Training with IT support Learning for life skills improvement Education for Social Development Short-term Vocational Courses Learning for Hilltribe Communities


ตาราง 3.14 ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2558 Table 3.14 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2015

อาเภอ

รวมยอด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวติ และสังคม

Basic Education

Education for Vocational, Life Skills and Society

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

12,935

6,653

6,282

12,474

5,789

6,685

อาเภอเมือง

3,452

1,764

1,688

3,822

1,710

2,112

Mueang district

อาเภอนากลาง

2,274

1,161

1,113

2,136

1,030

1,106

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

1,716

901

815

2,239

1,203

1,036

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

2,100

1,098

1,002

1,841

844

997

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

2,063

1,105

958

1,210

500

710

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

1,330

624

706

1,226

502

724

Na Wang district

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

Total


สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม Religion, Art and Culture Statistics


ตำรำง 4.1 Table 4.1

วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสำมเณร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2015 วัด

สำนักสงฆ์

โบสถ์คริสต์

มัสยิด

พระภิกษุ

สำมเณร

Temple

House of Priest

Churche

Mosque

Buddhist monk

Novices

462

-

10

2

3,492

714

133

-

7

1

898

203

Mueang district

อำเภอนำกลำง

60

-

1

-

446

91

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

79

-

1

-

552

124

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

97

-

-

1

696

153

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

65

-

1

-

533

85

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

28

-

-

-

363

58

Na Wang district

อำเภอ

รวมยอด อำเภอเมือง

ที่มำ: สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Cultural Office

District

Total


สถิติสุขภาพ Health Statistics


ตำรำง 5.1 ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2551 - 2555 Table 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2008 - 2012 2551

2552

2553

2554

2555

(2008)

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

1,143,304

1,126,410

1,289,219

1,213,418

1,284,968

1. โรคติดเชื้อและปรสิต

69,867

70,388

74,445

72,690

2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

5,005

4,717

11,996

7,884

กลุ่มสาเหตุ รวมยอด

Total

74,144 1. Certain Infectious and parasitic diseases 10,394 2. Neoplasms

3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

Cause groups

3. Diseases of the blood and blood forming organs and 5,332

4,475

5,821

6,994

108,390

109,782

137,149

125,954

5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

17,546

17,403

24,564

19,841

23,066 5. Mental and behavioural disorders

6. โรคระบบประสาท

12,306

12,095

16,032

16,868

17,589 6. Diseases of the nervous system

7. โรคตารวมส่วนประกอบของตา

32,688

33,967

34,704

33,659

33,609 7. Diseases of the eye and adnexa

9,751

9,993

12,050

11,077

12,350 8. Diseases of the ear and mastoid process

69,362

65,755

89,046

84,716

93,704 9. Diseases of the circulatory system

10. โรคระบบหายใจ

240,705

239,019

272,514

243,485

268,672 10. Diseases of the respiratory system

11. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

149,611

145,740

158,616

159,240

169,599 11. Diseases of the digestive system

42,174

41,574

46,682

49,403

112,808

112,489

129,830

126,935

26,448

24,416

32,687

32,307

1,996

2,135

4,204

4,454

4,470 15. Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium

727

790

1,418

1,526

1,516 16. Certain conditions criginating in the perinatal period

4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม

8. โรคหูและปุ่มกกหู 9. โรคระบบไหลเวียนเลือด

12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 13. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 14. โรคระบบอวัยวะสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ 15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

6,450

certain disorder involving the immune mechanism

138,039 4. Endocrine, nutritional and metabolic diseases

52,512 12. Diseases of the skin and subcutaneous tissue 128,607 13. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 34,235 14. Diseases of the genitourinary system

16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึง 7 วันหลังคลอด)


ตำรำง 5.1 ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2551 - 2555 (ต่อ) Table 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2008 - 2012 (Cont.) กลุ่มสาเหตุ

2551

2552

2553

2554

2555

(2008)

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

17. รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ

17. Congenital malformations, deformations 15,734

774

1,776

2,355

1,849

18. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

Cause groups

and chromosomal abnormalities 18. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,

146,132

151,480

156,147

129,886

19. การเป็นพิษและผลที่ตามมา

6,221

6,150

2,423

3,566

2,528 19. Poisoning, toxic effect, and their sequelae

20. อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

7,678

7,368

7,141

7,857

8,354 20. Transport accidents and their sequelae

62,823

65,900

69,974

72,721

21. สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย

132,249

not elsewhere classified

71,032 21. Other external causes of morbidity and mortality (eg : accdients, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants,complications of medical and surgical care and other -unspecified causes)

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health


ตำรำง 5.2 10 ลำดับโรคของผู้ปว่ ยใน จำแนกตำมสำเหตุกำรป่วย 298 กลุ่มโรค จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2551 - 2555 Table 5.2 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2008 - 2012 2551

2552

2553

2554

2555

(2008)

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ

2,556

2,930

7,585

6,269

7,241

Other endocrine, nutritional and metabolic disorders

โรคความดันโลหิตสูง

1,573

1,547

2,753

2,551

2,971

Hypertensive diseases

โรคเบาหวาน

2,303

2,339

3,699

3,304

3,900

Diabetes mellitus

สาเหตุของโรค

อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และห้องปฏิบัติการ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด

Cause of illness

Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, 2,419

2,376

3,313

2,778

3,254

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่

not elsewhere classified Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders

เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

1,300

1,471

3,140

2,480

2,952

การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ)

2,239

2,209

2,736

2,286

2,799

Single spontaneous delivery

โรคติดเชื้ออื่นๆของลาไส้

2,113

2,377

2,813

2,224

2,599

Other intestinal infactious diseases

โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ

1,392

1,340

2,491

2,381

2,506

Other infectious and parasitic diseases

โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร

1,363

1,337

2,482

2,200

2,470

Other diseases of the digestive system

โรคตาและส่วนผนวก

2,291

2,549

2,136

2,055

2,075

Diseases of the eye and adnexa

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health

involving the immune mechanism


ตาราง 5.3 การตาย จาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558 Table 5.3 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2014 - 2015

สาเหตุตาย

รวมยอด มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด

การตาย

อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน

Deaths

Death rate per 100,000 population

2557 (2014)

2558 (2015)

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male Female Total

2,669 1,509 488

258

รวม

ชาย

1,158 2,674 230

584

2557 (2014) หญิง

รวม

ชาย

2558 (2015) หญิง

รวม

ชาย

Causes of Death หญิง

Male Female Total

Male Female Total

Male Female

1,557

1,117

524.5

296.5

227.6

524.2

305.2 219.0

366

218

95.9

50.7

45.2

114.5

71.8

Total

42.7 Malignant neoplasm, all forms Accident, event of undetermined intent,

อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและ ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย

supplementary factors related to causes 52

42

10

140

113

27

10.2

8.3

2.0

27.4

22.2

150

85

65

150

86

64

29.5

16.7

12.8

29.4

16.9

49

26

23

118

73

45

9.6

5.1

4.5

23.1

14.3

8.8 Disease of the heart

129

82

47

150

104

46

25.4

16.1

9.2

29.4

20.4

9.0 Pneumonia and other disease of lung

3

2

1

2

1

1

0.6

0.4

0.2

0.4

0.2

0.2 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis

โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน

60

45

15

65

43

22

11.8

8.8

2.9

12.7

8.4

4.3 Disease of liver and pancrease

การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย

23

19

4

24

22

2

4.5

3.7

0.8

4.7

4.3

0.4 Suicide, homicide

151

49

102

132

42

90

29.7

9.6

20.0

25.9

8.2

17.6 Diabetes mellitus

1,564

901

661

1,309

707

602

307.4

177.1

129.9

256.6

138.6

ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ

เบาหวาน อื่น ๆ ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

5.3 of martality 12.5 Hypertension and cerebrovascular disease

118.0 Others


ตาราง 5.4 สถานพยาบาลทีม่ ีเตียงผู้ปว่ ยรับไว้ค้างคืน จานวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค และผู้ปว่ ย จาแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2558 Table 5.4 Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2015

รวม Total

ผู้ปว่ ยนอก Outpatient

สถานพยาบาล Hospital and Medical Establishment

เตียง Bed

7

664

89

30

55

628

6

183,627

49,419

824,248

General services

6

614

86

30

53

619

6

159,372

46,292

803,120

Government

กระทรวงสาธารณสุข

6

614

86

30

53

619

6

159,372

46,292

803,120

กระทรวงอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

State enterprise

เทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Municipality

เอกชน

1

50

3

-

2

9

-

24,255

3,127

21,128

องค์กรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กระทรวงสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ministry of Public Health

กระทรวงอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Others

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภท/สังกัด

ประเภทบริการทั่วไป รัฐบาล

ประเภทบริการเฉพาะโรค รัฐบาล

เอกชน

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค Physician Dentist Pharmacist Nurse Technical nurse

ผู้ปว่ ย Patient ผู้ปว่ ยใน Inpatient

Type/jurisdiction

Ministry of Public Health Others

Private Independent organization Specialized services Government

Private


ตาราง

5.5 สถานพยาบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2558

Table

5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2015 โรงพยาบาลส่งเสริม อาเภอ

โรงพยาบาลรัฐบาล 1/

โรงพยาบาลเอกชน

สุขภาพตาบล 2/

คลินิกทุกประเภท

Government hospital

Private hospital

Health promoting

Clinic

District

hospital 6

1

89

101

Total

อาเภอเมือง

1

1

21

42

Mueang district

อาเภอนากลาง

1

-

13

12

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

1

-

15

7

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

1

-

18

28

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

1

-

14

8

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

1

-

8

4

Na Wang district

รวมยอด

1/ รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเทศบาล (ไม่รวมโรงพยาบาลเฉพาะโรค) Included government hospital, state enterprise hospital and municipality hospital (excluded specialized hospital). 2/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยที่มีการดาเนินงานด้านสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแถลงการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 Tambon health promoting hospital (sub-district) is mean public health service in communities, including community health centers or health center with service to heath aggressive. This revise and development public health was the statement of the Prime Minister on December 29, 2008. ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Province Provincial Health Office


ตาราง 5.6 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 5.6 Medical Personnel by District: 2015

อาเภอ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน

Medical personnels

Population per medical personnel

ทันตแพทย์

เภสัชกร

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

86

30

53

619

6

5,931

17,002

9,624

824

85,012

Total

51

9

24

289

3

2,656

16,506

6,189

514

49,519

Mueang district

อาเภอนากลาง

8

5

7

82

1

11,567

18,230

13,021

1,111

91,151

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

5

4

5

55

1

13,034

16,063

12,850

1,168

64,254

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

11

5

8

102

1

10,093

22,150

13,844

1,085

110,753

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

7

4

5

50

-

9,782

16,844

13,475

1,347

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

4

3

4

41

-

9,353

12,285

9,214

898

-

Na Wang district

รวมยอด อาเภอเมือง

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

พยาบาล พยาบาลเทคนิค

แพทย์

Technical nurse Physician

ทันตแพทย์ เภสัชกร Dentist

Pharmacist

พยาบาล พยาบาลเทคนิค

District

แพทย์

Nurse

Technical nurse


สถิติสวัสดิการสังคม Social Security Statistics


ตาราง Table

6.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2554 - 2558 6.1 Statistics of Social Security Fund: 2011 - 2015 รายการ

สถานประกอบการ 1/

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 2/ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 การใช้บริการของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ชราภาพ สงเคราะห์บตุ ร ว่างงาน

2554 (2011) 678 11,047 1,452

2555 (2012) 685 19,699 1,808

2556 (2013) 691 12,257 2,102

2557 (2014) 456 12,548 2,131

2558 (2015) 724 14,123 2,247

9,881 127 1,548 832 2,863 507

10,144 5 133 1,532 701 3,260 303

2,804 1 144 2,760 924 3,630 1,522

2,657 291 242 2,816 1,596 3,756 1,937

2,655 551 126 1,520 1,473 4,017 7,892

Item Establishments Insured person under article 33 1/ Insured person under article 39 2/ Number of utilization of insured person under article 33 and under article 39 Sickness Invalidity Death Maternity Old age Child allowance Unemployment

1/ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคมและ หรือจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม Insured person under Article 33: a person who pays contributions which provides entitlement to benefits under the Social Security Act. 2/ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2) คือ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และได้แจ้งความประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อ Insured person under Article 39: any person who has been an insured person under Artice 33 and whose insurance has subsequently ceased under Artice 38(2) and he or she notify his/her intention to continue to be insured person. ที่มา: สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Social Security Office, Ministry of Labour


ตาราง 6.2 ลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง พ.ศ. พ.ศ. 2554 - 2558 Table 6.2 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2011 - 2015 (ราย Case) ความร้ายแรง รวมยอด

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

51

57

39

28

48

1

2

-

-

3

-

-

ตาย

Degree of loss Total Death

ทุพพลภาพ

-

สูญเสียอวัยวะบางส่วน

-

3

3

-

4

หยุดงานเกิน 3 วัน

12

27

20

12

24

Temporary disability > 3 days

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

35

25

16

16

17

Temporary disability ≤ 3 days

-

จานวนลูกจ้างในข่ายกองทุนเงินทดแทน อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย

Permanent total disability

-

Permanent partial disability

Workmen's Compensation Fund Injury rate per 1000 employees

นับทุกกรณี

All case

นับกรณีร้ายแรง

Loss case

หมายเหตุ: ในข่ายกองทุนเงินทดแทน Note: Covered by Workmen's Compensation Fund. ที่มา: สานักงานกองทุนทดแทน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Office of the Workmen's Compensation Fund, Social Security Office, Ministry of Labour


สถิติหญิงและชาย Gender Statistics


ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2015 หมวดอายุ (ปี) Age group (year) 80 และ อาเภอ

รวม Total

ผู้ไม่ใช่

มากกว่า ไม่ทราบ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69 70-74 75-79 80 and Unknown over

รวมยอด ชาย

Not thai nationality

510,074 29,418 31,367 32,599 37,242 37,751 36,692 40,327 43,535 44,449 43,495 35,581 29,267 22,544 16,926 10,287 6,909

6,598

4,720

367

255,856 15,078 16,193 16,750 19,303 18,911 18,916 20,442 22,237 22,421 21,663 17,745 14,412 10,954

2,532

2,570

261

7,851 4,743 2,874

District

สัญชาติไทย

Total Male

อาเภอเมือง

67,757

3,838

4,178

4,336

5,070

4,926

4,841

5,226

5,910

5,997

6,011

4,806

4,020

2,976

2,163 1,335

796

723

507

98

Mueang district

อาเภอนากลาง

46,517

2,976

2,933

2,998

3,586

3,595

3,536

3,847

4,074

4,168

3,828

3,190

2,523

2,005

1,367

840

524

396

79

52

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

32,526

1,828

1,926

2,141

2,404

2,380

2,463

2,696

2,818

2,775

2,731

2,374

1,847

1,474

1,126

658

399

363

96

27

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

56,097

3,270

3,653

3,737

4,359

4,059

4,015

4,516

4,846

4,905

4,632

3,778

3,068

2,322

1,693

994

588

484

1,139

39

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

34,283

2,033

2,313

2,413

2,575

2,586

2,600

2,726

3,039

3,006

2,827

2,254

1,795

1,310

876

515

353

329

712

21

Suwanakhuha district

อาเภอนาวัง

18,676

1,133

1,190

1,125

1,309

1,365

1,461

1,431

1,550

1,570

1,634

1,343

1,159

867

626

401

214

237

37

24

Na Wang district

9,075 5,544 4,035

4,066

2,150

106

1,096

405

52

Mueang district

หญิง

254,218 14,340 15,174 15,849 17,939 18,840 17,776 19,885 21,298 22,028 21,832 17,836 14,855 11,590

Female

อาเภอเมือง

67,708

3,622

3,864

4,031

4,671

4,997

4,605

5,203

5,654

5,934

5,863

4,924

4,251

3,256

2,551 1,602 1,127

อาเภอนากลาง

46,017

2,750

2,854

2,916

3,420

3,526

3,291

3,581

3,943

3,960

3,924

3,172

2684

2,070

1,562 1,004

663

674

14

9

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

32,643

1,816

1,890

1,995

2,138

2,307

2,293

2,576

2,612

2,824

2,910

2,387

1,994

1,569

1,290

764

586

629

54

9

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

54,922

2,986

3,267

3,499

4,018

3,961

3,859

4,321

4,640

4,800

4,642

3,623

3,057

2,415

1,938 1,148

857

817

1,060

14

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

34,192

2,107

2,203

2,305

2,484

2,664

2,357

2,744

2,974

2,923

2,823

2,295

1,702

1,385

1,049

593

481

493

597

13

Suwanakhuha district

อาเภอนาวัง

18,736

1,059

1,096

1,103

1,208

1,385

1,371

1,460

1,475

1,587

1,670

1,435

1,167

895

685

433

321

357

20

9

หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคติ + ผู้อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง + ผู้อยู่ในระหว่างการย้าย ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Na Wang district

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar + Central house + During move. Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


ตาราง 7.2 การเกิด การตาย จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 7.2 Births and Deaths by Sex: 2011 - 2015 กำรเกิด Births ปี รวม Total

จำนวน Number ชำย หญิง Male Female

กำรตำย Deaths ต่อประชำกรพันคน Per 1,000 population

ต่อประชำกรพันคน Per 1,000 population รวม ชำย หญิง Total Male Female

รวม Total

จำนวน Number ชำย หญิง Male Female

รวม Total

ชำย Male

หญิง Female

Year

2554

5,198

2,660

2,538

10.3

10.5

10.2

2,679

1,477

1,202

5.3

5.8

4.8

2011

2555

5,214

2,714

2,500

10.1

10.4

9.7

2,664

1,522

1,142

5.2

5.9

4.4

2012

2556

4,892

2,521

2,371

9.4

9.7

9.2

2,768

1,569

1,199

5.3

6.0

4.7

2013

2557

4,855

2,522

2,333

9.5

9.9

9.2

2,838

1,631

1,207

5.6

6.4

4.8

2014

2558

4,503

2,272

2,231

8.8

4.5

4.4

2,316

1,351

965

4.5

2.6

1.9

2015

ที่มำ: สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office


ตาราง 7.3 ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จาแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 Table 7.3 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2016 2558 (2015)

สถานภาพแรงงาน

รวมยอด กาลังแรงงานรวม 1. กาลังแรงงานปัจจุบัน 1.1 ผู้มีงานทา 1.2 ผู้วา่ งงาน 2. กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

2559 (2016)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

Labour force status

Male Female Total

366,843 175,282 191,561 367,019 175,354 191,665 367,233 175,444 191,789 367,345 175,474 191,871 367,480 175,540 191,940

235,198 134,508 100,691 224,958 134,408 90,550 246,914 136,469 110,446 244,604 140,801 103,803 238,098 134,994 103,104 Total labour force 233,313 133,246 100,067 224,343 134,012

90,331 246,539 136,362 110,176 244,301 140,497 103,803 236,539 134,188 102,351

232,088 132,640

88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423 235,987 133,958 102,029

99,448 221,010 132,354

1,225

606

620

3,333

1,658

1,675

1,926

550

1,376

2,016

636

1,381

552

230

322

1,885

1,262

623

615

396

219

376

106

269

303

303

-

1,559

806

753

1. Current labour force 1.1. Employed 1.2 Unemployed 2. Seasonally inactive labour force

131,645 40,774 90,870 142,061 40,946 101,115 120,319 38,975 81,343 122,741 34,673 88,068 129,382 40,546 88,836 Persons not in labour force

1. ทางานบ้าน

53,446

2,446

51,000

60,046

1,618

58,428

39,206

252

38,954

52,844

2,589

50,255

50,510

2,131

48,378

1. Household work

2. เรียนหนังสือ

27,119

12,407

14,711

28,323

13,062

15,260

28,571

13,604

14,966

20,439

9,314

11,125

29,403

14,563

14,840

2. Studies

3. อื่นๆ

51,081

25,921

25,159

53,693

26,266

27,427

52,542

25,119

27,423

49,458

22,770

26,688

49,470

23,852

25,618

3. Others

ที่มา: สารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: Labour Force Survey: 2015-2016, Provincial level, National Statistical Office


ตาราง 7.4 ครู จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา และนักเรียน จาแนกตามเพศและระดับการศึกษา พ.ศ. 2554 - 2558 Table 7.4 Teacher by Sex and Qualification and Student by Sex and Level of Education : 2011 - 2015 2554 (2011) ระดับการศึกษา

รวม

ชาย

2555 (2012) หญิง

รวม

ชาย

2556 (2013) หญิง

รวม

ชาย

2557 (2014) หญิง

รวม

ชาย

2558 (2015) หญิง

รวม

ชาย

Level of education

หญิง

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female ครู Teacher วุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต่ากว่าอนุปริญญา

4,482 1,915 2,567 3,976 1,568 2,408 4,140 1,599 2,541 4,127 1,616 2,508 3,730 1,510 2,220 250

372

151

2,131 3,167

1,268

Qualification

403

201

202

349

139

210

409

158

251

412

161

221 Master's Degree or higher

3,839

1,602

2,237

3,417

1,336

2,081

3,511

1,346

2,165

3,505

1,357

232

112

120

203

93

110

213

95

118

206

96

125

187

89

98 Dip.in Ed. Or equivalent

8

-

8

7

-

7

7

-

7

4

2

2

4

2

2 Lower than Diploma

1,899 Bachelor's Degree

นักเรียน Student ระดับการศึกษา

87,330 43,417 43,982 67,064 34,105 32,959 81,256 39,945 41,311 75,569 41,275 34,294 74,618 37,387 37,231

Level of education

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15,363

7,171

8,225

7,593

3,498

4,095

9,681

4,203

5,478

9,773

3,831

5,942 9,671

3,836

5,835 Upper Secondary

มัธยมศึกษาตอนต้น

17,048

7,958

9,127

8,426

3,881

4,545 10,744

4,665

6,079 17,856

9,264

8,592 17,531

9,113

8,418 Lower Secondary

ประถมศึกษา

41,607 21,413 20,194 39,481 20,461 19,020 43,112 21,530 21,582 36,273 21,172 15,101 35,742 18,346 17,396 Elementary

ก่อนประถมศึกษา

13,312

6,875

6,436 11,564

6,265

ทีมา: 1.ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล่าภู เขต 1 และเขต 2 2. ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวล่าภู

5,299 17,719

9,547

8,172 11,667

7,008

4,659 11,674

6,092

5,582 Pre-elementary

Source: 1.Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and Area 2 2.Nong Bua Lam Phu Seconary Educational Service Area Office, Area 19


ตาราง 7.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีต่ ้องการพัฒนาขีดความสามารถ จาแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 7.5 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2014 - 2016 2557 (2014) รายการ

2558 (2015)

2559 (2016)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

รวมยอด

19,375

9,342

10,034

21,361

10,343

9,748

23,538

11,295

12,242

Total

สถานภาพแรงงาน

19,375

9,342

10,034

21,361

10,343

9,748

23,538

11,295

12,242

Labour force status

16,028

8,576

7,452

17,499

9,741

7,758

18,475

10,071

8,404

217

-

-

-

Unempoyed

-

-

-

Seasonally inactive labour force

ผู้ที่มีงานทา

Item

ผู้วา่ งงาน

-

-

-

350

133

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล

-

-

-

336

133

3,347

766

2,581

3,176

336

1,773

5,063

1,224

3,839

19,375

9,342

10,033

21,361

11,613

9,748

23,538

11,295

12,242

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ไม่มีการศึกษา

-

-

Employed

Persons not in labour force Level of Education None

ต่ากว่าประถมศึกษา

4,566

2,787

1,780

3,144

1,541

1,603

3,748

2,296

1,452

Less than Elementary

ประถมศึกษา

6,545

2,819

3,725

8,993

4,760

4,233

7,326

3,164

4,163

Elementary

มัธยมศึกษา

7,068

3,031

4,037

7,816

4,757

3,059

10,532

4,729

5,803

Secondary

อุดมศึกษา

1,196

705

491

1,408

556

852

1,932

1,107

825

Higher Level


ตาราง 7.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีต่ ้องการพัฒนาขีดความสามารถ จาแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 7.5 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2014 - 2016 (Cont.) 2557 (2014)

รายการ

2558 (2015)

2559 (2016) Item

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

19,375

9,342

10,034

21,361

11,613

9,748

23,538

11,295

12,242

15-24

2,591

974

1,616

3,726

2,683

1,043

5,335

2,436

2,898

15-24

25-34

3,148

1,460

1,689

3,686

1,906

1,781

3,197

877

2,320

25-34

35-44

5,835

2,176

3,659

5,691

2,600

3,091

7,132

3,742

3,390

35-44

45-54

4,920

2,401

2,519

5,499

2,859

2,640

5,741

2,787

2,954

45-54

55-59

1,797

1,246

551

1,405

862

543

1,010

463

547

55-59

60 ปีขึ้นไป

1,084

1,084

-

1,353

703

650

1,123

990

133

60 and over

กลุ่มอายุ

ที่มา: การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557 - 2559 จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The 2014 - 2016 Skill Development Survey: Nong Bua Lam Phu, Provincial, National Statistical Office.

Age group (year)


สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน Household Income and Expenditure Statistics


ตาราง 8.1 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.1 Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household by Socio - Economic Class: 2015

สถานะทางเศรษฐสังคม

ครัวเรือนทัง้ สิน้

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน

หนีส้ ินเฉลีย่

ร้อยละของ

ของครัวเรือน

ของครัวเรือน

ต่อครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้

Average monthly income

Average monthly

Average amount of debt

Percentage of

per household

expenditure per household

per household

expenditure to income

22,553

18,761

98,768

83

ผูถ้ ือครองทาการเกษตร

Socio - Economic Class

Total Household Farm operators

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทีด่ ิน

21,872

17,930

28,669

82.0

Mainly owning land

ส่วนใหญ่เช่าทีด่ ิน / ทาฟรี

18,675

18,067

4,105

97.0

Mainly renting land / free

-

-

2,004

-

23,888

21,095

16,140

88.0

ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์,หาของป่า บริการทางการเกษตร

ผูด้ าเนินธุรกิจของตนเองทีไ่ ม่ใช่การเกษตร ลูกจ้าง

Fishing, Forestry,Agricultural services Own - account worker, non - farm Employees Professional, technical and

ผูป้ ฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร

37,976

27,757

6,866

73.0

คนงานเกษตร

-

-

-

-

Farm worker

คนงานทัว่ ไป

-

-

-

-

General worker

เสมียนพนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ

25,152

22,868

7,391

91.0

Clerical, sales and services worker

ผูป้ ฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

20,686

16,653

6,784

81.0

Production worker

20,274

16,994

26,461

84.0

Economically inactive

ผูไ้ ม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ทีม่ า:

การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

administrative worker


ตาราง 8.2 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.2 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class of Household: 2015 สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ผู้ถือครองทำกำรเกษตร / เพำะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพำะเลี้ยง ประเภทของค่ำใช้จำ่ ย

Plant/Animal/Culture ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน Mainly Mainly owning renting land land

ลูกจ้ำง Employees

ผู้ดำเนินธุรกิจ

ประมง,ป่ำไม้,

ของตนเอง

ผู้ปฏิบัติงำน

ผุ้ไม่ได้

ล่ำสัตว์,หำของป่ำ ที่ไม่ใช่ วิชำชีพ เสมียน ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน บริกำรทำง กำรเกษตร นักวิชำกำร คนงำน คนงำน พนักงำนขำย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ กำรเกษตร Own-account และนักบริหำร เกษตร ทั่วไป และให้บริกำร กำรผลิต EconoFishing, forestry, worker, Professional, Farm General Clerical, Production mically agricultural non-farm tech. & adm. worker worker sale & service worker Inactive services worker worker

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน

17,930

18,067

11,307

21,095

27,757

-

21,598

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

16,077

16,957

10,186

18,755

22,071

-

17,928

7,463

6,924

4,956

7,402

7,525

-

6,416

7,433

7,378

6,222

-

-

99

240

-

-

224

62

31

Alcoholic beverages

104

72

-

-

37

101

46

Tobacco products

อำหำรและเครือ่ งดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) เครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยำสูบ หมำก ยำนัตถุ์ และอื่นๆ

110 65

39

143

22,868

16,653

Type of expenditure

20,598 15,326

16,994 Total monthly expenditures 15,377 Consumption expenditures Food and Beverages (excludes alcoholic)

Household operation, furnitures ที่อยู่อำศัย เครือ่ งแต่งบ้ำนและเครือ่ งใช้

2,697

2,495

1,955

3,301

3,862

-

2,853

3,558

2,443

3,018

เครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้ำ

454

209

191

489

954

-

740

669

450

510

Apparel and footwear

ค่ำใช้จำ่ ยส่วนบุคคล

429

471

532

532

1,063

-

400

856

641

541

Personal care

เวชภัณฑ์ และค่ำตรวจรักษำพยำบำล

167

327

307

238

253

-

299

154

300

376

Medical and health care

4,005

5,875

1,756

5,304

7,359

-

6,903

6,648

3,506

3,424

กำรศึกษำ

148

169

39

196

347

-

620

188

126

Education

กำรบันเทิง กำรอ่ำนและกิจกรรมทำงศำสนำ

405

380

170

426

343

-

355

214

365

Recreation, Reading and Religious Activity

กำรจัดงำนพิธใี นโอกำสพิเศษ

134

69

136

414

54

-

44

42

720

Special ceremony expenses

1,853

1,110

1,122

2,341

5,686

-

2,270

1,327

กำรเดินทำง และกำรสื่อสำร

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

317 3,670

and equipment

Transport and communication

1,618 Non - consumption expenditures


ตาราง 8.3 รายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน จาแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.3 Average Total Monthly Income by Household Size: 2015 รำยได้

รายได้เฉลี่ยทัง้ สิ้นต่อเดือนต่อครัวเรือน ตำกว่ำ 1,500 บำท 1,500 - 3,000 บำท 3,001 - 5,000 บำท 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท รายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ต่ากว่า 500 500 - 1,500 บำท 1,500 - 3,000 บำท 3,001 - 5,000 บำท 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท

จำนวนครัวเรือน Total Houshold

ขนำดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) 1-2

3-4

5-7

8 และมำกกว่ำ 8 and over

127,624 3,446 18,761 27,950 50,922 19,909 4,977 1,787

37,211 3,014 10,531 8,149 9,117 4,242 1,972 186

55,941 448 6,489 14,545 26,236 6,321 1,063 839

32,866 1,709 5,029 14,527 9,104 1,906 592

1,606 186 1,033 209 178

1,021 19,271 36,118 48,880 10,848 8,168 2,297 1,021 -

2,047 7,405 14,066 5,321 5,805 1,600 1,005 -

839 7,608 17,062 23,775 4,419 1,622 671 -

197 8,611 11,306 10,977 1,183 592 -

1,020 406 178 -

ทีมำ: กำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

Income

Total monthly income per household Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht Total mothly income per capita 1,500 - 3,000 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht


ตาราง 8.4 ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ เฉลีย่ ต่อเดือน จาแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.4 Average Total Monthly Expenditure by Household Size: 2015 รายได้ รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ากว่า 1,500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท รายได้ประจาต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ากว่า 500 บาท 500 - 1,500 บาท 1,501 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person)

จ่านวนครัวเรือน Total Houshold

1-2

127,624 128 2,297 21,058 31,906 57,431 12,380 2,425 -

37,211 149 2,344 12,689 7,851 11,014 3,126 2,270 6,996 15,628 6,698 4,540 1,042 -

5-7

55,941 -

383 21,186 42,116 46,328 11,103 5,360 1,021 -

3-4

-

8 และมากกว่า 8 and over

32,866 -

7,440 17,174 25,957 4,252 1,175

1,606 -

953 6,836 19,227 4,798 1,052

1,219 209 178

-

-

-

-

-

-

392 8,000 19,859 22,992 3,804 839

10,320 14,461 7,526 559

625 803 178

-

-

-

-

-

-

ทีมา: การส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

Imcome Monthly Income Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht Monthly Cerrent Income Per Household Less Than 500 Baht 500 - 1,500 Baht 1,501 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht


ตาราง 8.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งทีม่ าของรายได้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.5 Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household: 2015

แหล่งที่มำของรำยได้

สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ผู้ถือครองทำกำรเกษตร / เพำะเลี้ยง ลูกจ้ำง Farm Operators / Culture Employees ผู้ดำเนินธุรกิจ ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพำะเลี้ยง ประมง,ป่ำไม้, ของตนเอง ผู้ปฏิบัติงำน ผุ้ไม่ได้ Plant/Animal/Culture ล่ำสัตว์,หำของป่ำ ที่ไม่ใช่ วิชำชีพ เสมียน ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ บริกำรทำง กำรเกษตร นักวิชำกำร คนงำน คนงำน พนักงำนขำย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน กำรเกษตร Own-account และนักบริหำร เกษตร ทั่วไป และให้บริกำร กำรผลิต EconoMainly Mainly Fishing, forestry, worker, Professional, Farm General Clerical, Production mically owning renting agricultural non-farm tech. & adm. worker worker sale & service worker Inactive land land services worker worker

Source of Income

รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน

21,872

18,675

19,259

23,888

37,976

-

24,221

25,152

20,686

20,274 Total monthly income

รายได้ประจา

21,756

18,623

19,049

23,482

37,310

-

23,804

25,026

20,641

18,613 Total current income

17,441

14,810

15,869

20,404

33,707

-

19,464

20,613

17,112

13,679

720

5,177

1,590

1,141

30,325

-

14,167

15,272

12,882

1,256

1,171

570

1,699

16,434

367

-

1,434

1,395

590

Net profits from business

กำไรสุทธิจำกกำรทำกำรเกษตร

12,579

7,240

11,405

720

1,352

-

3,030

1,804

364

1,442

Net profits from farming

เงินที่ได้รับเป็นกำรช่วยเหลือ

2,868

1,823

1,175

1,877

1,425

-

2,267

2,083

2,345

10,314

From current transfers From property income

รายได้ที่เป็นตัวเงิน ค่ำจ้ำงและเงินเดือน กำไรสุทธิจำกกำรทำธุรกิจ

-

รำยได้จำกทรัพย์สิน

104

-

-

233

238

-

-

21

125

78

รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

4,316

3,813

3,180

3,078

3,604

-

4,340

4,413

3,530

4,934

116

52

210

407

665

-

417

126

44

รายได้ไม่ประจา (ที่เป็นตัวเงิน)

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

Money income Wages and salaries

Non-money income

1,660 Non - current money income


ตำรำง 8.6 หนี้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรือน จำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรกูย้ ืม และสถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.6 Average Amount of Debt per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class of Household: 2015

วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยมื

สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ผู้ถือครองทำกำรเกษตร / เพำะเลี้ยง ลูกจ้ำง Farm Operators / Culture Employees ผู้ดำเนินธุรกิจ ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพำะเลี้ยง ประมง,ป่ำไม้, ของตนเอง ผู้ปฏิบัติงำน ผุ้ไม่ได้ Plant/Animal/Culture ล่ำสัตว์,หำของป่ำ ที่ไม่ใช่ วิชำชีพ เสมียน ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ บริกำรทำง กำรเกษตร นักวิชำกำร คนงำน คนงำน พนักงำนขำย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน กำรเกษตร Own-Account และนักบริหำร เกษตร ทั่วไป และให้บริกำร กำรผลิต EconoMainly Mainly Fishing, forestry, worker, Professional, Farm General Clerical, Production mically owning renting agricultural non-farm tech. & adm. worker worker sale & service worker Inactive land land services worker worker

Purpose of borrowing

จำนวนครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้สิน (ครัวเรือน) Average amount of debt จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บำท)

102,471

107,127

71,838

149,852

665,275

-

105,000

250,258

35,665

83,853

จำแนกตำมวัตถุประสงค์

per household (baht) By purpose of borrowing Purchase/hire purchase

ใช้ซื้อ/เช่ำซื้อบ้ำนและ/หรือที่ดิน

7,404

-

735

1,942

29,724

8,306

ใช้ในกำรทำธุรกิจ

3,708

ใช้ในกำรทำเกษตร

60,644

ใช้ในกำรศึกษำ ใช้จ่ำยอุปโภค บริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน

หนี้อื่น ๆ

256

-

51,832

190,868

-

-

75,442

1,053

5,235

2,452

53,881

-

-

6,817

1,158

508

8,068

33,270

386,805

-

105,000

78,534

20,035

42,903

3,433

3,070

43,968

17,887

-

-

1,411

1,477

7,427

Business

93,447

59,552

16,283

12,845

-

-

88,054

11,942

21,673

Farming

-

1,147

2,048

2,989

-

-

6,107

Others

665,275

จำแนกตำมแหล่งเงินกู้ หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ

-

-

102,109

104,912

69,472

147,247

362

2,215

2,367

2,605

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

-

-

house and/or land Education Household consumption

By source of loan 105,000 -

249,949

34,263

83,566

309

1,402

287

Formal sector Informal sector


สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง Justice, Security, Political and Pubilc Administration Statistics


ตาราง 9.1 สถิติคดีอาญาทีน่ ่าสนใจ จาแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2555 - 2558 Table 9.1 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2012-2015 2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

รับแจ้ง(ราย)

จับได้(ราย)

รับแจ้ง(ราย)

จับได้(ราย)

รับแจ้ง(ราย)

จับได้(ราย)

รับแจ้ง(ราย)

จับได้(ราย)

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

11

10

19

17

17

15

15

13

Violent crime

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

134

82

136

79

124

84

107

87

Crimes against person

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

159

94

226

147

126

57

129

74

Property of crimes

คดีที่นา่ สนใจ

102

23

68

23

70

25

123

90

Interesting crimes

1,487(1)

2,092(2)

1,867(1)

2,825(2)

1,929(1)

2,933(2)

1,669(1)

2,736(2)

Victimless crimes

ประเภทความผิด

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (1) จับได้ (ราย) Arrested (cases). (2) ผู้ต้องหา (คน) Accused (person) ที่มา: ตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Police

Type of crimes


สถิติเศรษฐกิจ Economic Statistics


บัญชีประชาชาติ National Accounts


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2557 Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาค/จังหวัด

ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว

การเรียงลาดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ประชากร

Gross Domestic Product (GDP), Gross Regional

(1,000 คน)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ของภาค

ของประเทศ

Product (GRP) and Gross Provincial Product (GPP)

Population

Per capita GPP

Of the Region

Of the country

(ล้านบาท Million Baht)

(1,000 persons)

(บาท Baht)

13,132,241 5,957,845 4,128,734 335,602 655,304 261,676 321,886 254,643 750,165 365,966 208,060 25,754 94,816 31,164 24,406

2,333,201 874,547 716,051 323,528 217,106 104,204 36,999 24,769 35,997

67,003 15,394 8,582 933 1,979 1,020 1,423 1,456 3,134 869 717 204 775 311 258 5,483 867 1,627 763 584 519 263 264 595

Per capita GPP rankings

195,995 387,036 481,118 359,566 331,142 256,501 226,173 174,854

1 2 3 4 5 6

2 7 8 11 12 17

239,332 420,963 289,998 126,547 122,373 100,086 94,626

1 2 3 4 5 6

5 9 26 28 34 39

425,527 1,008,615 439,975 423,965 371,776 200,699 140,763 93,669 60,502

1 2 3 4 5 6 7 8

1 3 4 6 14 24 41 65

Region/province

Whole Kingdom Bangkok and Vicinities Bangkok Samut Sakhon Samut Prakan Nakhon Pathom Pathum Thani Nonthaburi Central Region Phra Nakhon Si Ayutthaya Saraburi Sing Buri Lop Buri Chai Nat Ang Thong Eastern Region Rayong Chon Buri Chachoengsao Prachin Buri Chanthaburi Trat Nakhon Nayok Sa Kaeo


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันตก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ภาคเหนือ ลาพูน กาแพงเพชร เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร ลาปาง ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา สุโขทัย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน

การเรียงลาดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ประชากร

Gross Domestic Product (GDP), Gross Regional

(1,000 คน)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ของภาค

ของประเทศ

Product (GRP) and Gross Provincial Product (GPP)

Population

Per capita GPP

Of the Region

Of the country

(ล้านบาท Million Baht)

(1,000 persons)

(บาท Baht)

473,571 153,824 74,972 59,932 87,101 18,621 79,121 1,153,104 75,812 113,006 221,216 110,864 28,983 88,615 51,101 64,750 44,340 80,008 36,643 95,995 32,738 45,169 27,205 25,582 11,078

3,591 802 466 476 802 188 856 11,521 409 783 1,721 983 294 903 543 741 513 925 436 1,158 415 623 446 426 203

Per capita GPP rankings

131,887 191,870 160,851 125,827 108,602 98,844 92,409 100,088 185,499 144,269 128,503 112,787 98,544 98,126 94,036 87,440 86,506 86,491 84,003 82,899 78,974 72,548 61,010 60,093 54,615

1 2 3 4 5 6

15 20 27 31 35 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 22 25 29 36 37 40 46 47 48 49 50 52 56 62 67 75

Region/province

Western Region Ratchaburi Prachuap Khiri Khan Phetchaburi Kanchanaburi Samut Songkhram Suphan Buri Northern Region Lamphun Kamphaeng Phet Chiang Mai Nakhon Sawan Uthai Thani Phitsanulok Phichit Lampang Tak Phetchabun Uttaradit Chiang Rai Phayao Sukhothai Nan Phrae Mae Hong Son


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ ยโสธร หนองบัวลาภู

การเรียงลาดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ประชากร

Gross Domestic Product (GDP), Gross Regional

(1,000 คน)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ของภาค

ของประเทศ

Product (GRP) and Gross Provincial Product (GPP)

Population

Per capita GPP

Of the Region

Of the country

(ล้านบาท Million Baht)

(1,000 persons)

(บาท Baht)

1,338,671 187,348 245,248 103,059 42,737 34,621 38,854 22,322 22,459 66,693 49,605 104,480 62,762 66,135 74,648 48,772 55,383 51,771 15,313 25,731 20,730

18,779 1,742 2,503 1,269 541 452 573 350 354 1,077 816 1,725 1,044 1,115 1,259 830 959 926 280 484 478

Per capita GPP rankings

71,286 107,565 97,963 81,182 78,956 76,669 67,847 63,718 63,426 61,933 60,759 60,568 60,126 59,299 59,284 58,727 57,774 55,879 54,678 53,120 43,385

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 38 51 53 54 57 59 60 61 63 64 66 68 69 70 71 72 74 76 77

Region/province

Northeastern Region Khon Kaen Nakhon Ratchasima Udon Thani Loei Nong Khai Nakhon Phanom Mukdahan Bueng Kan Roi Et Sakon Nakhon Ubon Ratchathani Si Sa Ket Surin Buri Ram Maha Sarakham Chaiyaphum Kalasin Amnat Charoen Yasothon Nong Bua Lam Phu


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาค/จังหวัด

ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง ยะลา ปัตตานี พัทลุง นราธิวาส

การเรียงลาดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ประชากร

Gross Domestic Product (GDP), Gross Regional

(1,000 คน)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ของภาค

ของประเทศ

Product (GRP) and Gross Provincial Product (GPP)

Population

Per capita GPP

Of the Region

Of the country

(ล้านบาท Million Baht)

(1,000 persons)

(บาท Baht)

1,125,673 137,901 75,413 168,086 42,880 70,921 219,329 31,191 63,678 136,562 22,688 39,477 46,864 32,702 37,982

หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้น ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

9,101 533 370 1,035 265 482 1,521 278 617 1,502 253 442 622 499 683

Per capita GPP rankings

123,684 258,817 203,909 162,329 161,681 147,249 144,209 112,136 103,220 90,950 89,698 89,330 75,378 65,530 55,601

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 13 18 19 21 23 30 33 43 44 45 55 58 73

Region/province

Southern Region Phuket Krabi Surat Thani Phangnga Chumphon Songkhla Satun Trang Nakhon Si Thammarat Ranong Yala Pattani Phatthalung Narathiwat

Note: Data is preliminary Source: Office of the National Economic and Social Development Board


ตาราง 10.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 Table 10.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2010 - 2014 (ล้านบาท Million Baht)

สาขาการผลิต

2553

2554

2555

2556

2557p

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

p

(2014 )

7,088 6,677 411 14,204 254 2,090 301 929

6,255 5,796 459 14,475 225 2,093 321 855

2,175 20 551 1,368 976

2,286 19 568 1,468 1,009

1,127 3,536 566 254 56 21,292 44,376 480

850 3,905 593 257 27 20,730 43,385 478

ภาคเกษตร 4,645 5,455 5,773 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 4,317 5,128 5,434 การประมง 328 327 339 ภาคนอกเกษตร 12,905 13,522 13,326 การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 239 272 263 การผลิตอุตสาหกรรม 2,790 2,484 1,647 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 229 234 267 การก่อสร้าง 563 678 762 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 1,675 1,715 1,906 โรงแรม และภัตตาคาร 22 25 20 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 457 509 571 ตัวกลางทางการเงิน 1,026 1,052 1,204 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 1,344 1,351 933 การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1,062 1,199 1,290 การศึกษา 2,859 3,257 3,620 การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 423 492 548 การบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอืน่ ๆ 184 206 237 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 31 48 58 ผลิตภัณฑ์จังหวัด 17,550 18,976 19,099 มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 36,131 39,198 39,614 ประชากร (1,000 คน) 486 484 482 ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี Source: Office of the National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence ; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal services activities Private households with employed persons Gross provincial product (GPP) Per capita GPP (Baht) Population (1,000 persons)


ตาราง 10.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 Table 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2010 - 2014 (ล้านบาท Million Baht)

สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน โรงแรม และภัตตาคาร การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ การบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอืน่ ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557p (2014p)

2,487 2,194 313 9,057 177 1,189 217 424

2,934 2,615 318 9,445 207 1,176 227 480

2,579 2,302 273 9,676 200 1,214 263 524

2,627 2,343 283 9,886 185 1,315 258 621

2,745 2,471 250 9,802 160 1,299 270 567

1,173 22 430 743 1,435

1,166 24 479 750 1,438

1,222 18 538 863 984

1,407 18 517 952 1,030

1,414 17 530 1,012 1,070

756 1,897 313 144 30 11,456 11,549

833 2,031 360 155 44 12,302 12,462

868 2,134 392 173 49 12,018 12,246

729 2,018 392 182 42 12,293 12,500

529 2,130 397 181 18 12,314 12,615

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี Source: Office of the National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence ; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal services activities Private households with employed persons Gross provincial product (GPP) GPP per capita (Baht)


สถิิติเกษตร และประมง Agriculture and Fishery Statistics


ตาราง 11.1 การใช้ทดี่ ิน พ.ศ. 2553 - 2557 Table 11.1 Land Utilization: 2010 - 2014 (ไร่ Rai)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร Agricultural landuse เนื้อที่ทั้งหมด

ที่นา

ที่พชื ไร่

ที่ไม้ผลและ

ที่สวนผักและ

ที่อื่น ๆ

เนื้อที่ใช้ประโยชน์

ปี

Total

Paddy land

Upland field

ไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ประดับ

Miscellaneous

นอกการเกษตร

เนื้อที่ปา่ ไม้

Year

land

crop

Orchard and

Vegetable and

land

Non-agricultural

Forest land

perennial

ornamental

crop

plant

landuse

2553 (2010)

2,411,929

1,099,615

290,065

177,607

5,534

148,609

319,234

371,265

2554 (2011)

2,411,929

1,078,286

281,526

171,092

5,850

149,827

354,083

371,265

2555 (2012)

2,411,929

1,077,601

281,757

171,542

5,829

150,109

353,826

371,265

2556 (2013)

2,411,929

1,077,859

281,669

171,381

5,800

150,344

455,565

371,265

2557 (2014)

2,411,929

1,077,696

281,805

172,035

5,806

150,243

442,579

281,765

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source: Office of Agricultural Economics


ตาราง 11.2 ลักษณะการถือครองทีด่ ินทางการเกษตร พ.ศ. 2553 - 2557 Table 11.2 Type of Farm Holding Land: 2010 - 2014 (ไร่ Rai)

เนื้อที่ของตนเอง Owned

เนื้อที่ถือครอง

เนื้อที่ของผู้อื่น Others

ปี

ทางการเกษตร

รวม

ของตนเอง

จานองผู้อื่น

ขายฝาก

รวม

เช่าผู้อื่น

รับจานอง

รับขายฝาก

ได้ทาฟรี

Year

Farm holding

Total

Owner

Mortgaged out

Mortgaged out

Total

Rented

Mortgaged in

Mortgaged in

Free of charge

(period unspecified)

(period specified)

(period unspecified)

(period specified)

land

2553 (2010)

1,520,961

635,605

191,241

444,364

-

885,356

122,538

103

-

762,715

2554 (2011)

1,522,780

634,303

192,323

441,980

-

888,477

123,947

141

-

764,389

2555 (2012)

1,686,838

702,784

213,097

489,688

-

984,053

137,296

157

-

846,601

2556 (2013)

1,687,053

703,343

213,326

490,017

-

983,710

137,218

157

-

846,334

2557 (2014)

1,687,584

703,795

213,633

490,162

-

983,789

137,286

157

-

846,346

ที่มา: Source:

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economics


ตาราง 11.3 เนือ้ ทีป่ ลูกข้าวนาปี เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2557 Table 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014 ข้าวนาปี Major rice

อาเภอ

รวมยอด

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

Non-

Glutinous

Non-

Glutinous

Non-

Glutinous

Non-

Glutinous

glutinous rice

rice

glutinous rice

rice

glutinous rice

rice

glutinous rice

rice

District

228,446

484,039

225,850

473,659

85,396

189,258

378.1

399.6

อาเภอเมือง

66,619

163,401

66,619

163,401

24,080

64,145

361.5

392.6

Mueang district

อาเภอนากลาง

36,875

73,279

36,875

73,279

15,144

29,252

410.7

399.2

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

49,881

80,659

49,881

76,093

16,959

29,423

340.0

386.7

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

62,860

98,197

61,285

98,197

24,642

39,029

402.1

397.5

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

9,582

46,702

8,561

40,888

3,574

18,291

417.5

447.3

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

2,629

21,801

2,629

21,801

996

9,118

379.0

418.2

Na Wang district

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricultural Extension Office.

Total


ตาราง 11.4 เนือ้ ทีป่ ลูกข้าวนาปรัง เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2557 Table 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014 ข้าวนาปรัง Second rice

อาเภอ

รวมยอด

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

Non-

Glutinous

Non-

Glutinous

Non-

Glutinous

Non-

Glutinous

glutinous rice

rice

glutinous rice

rice

glutinous rice

rice

glutinous rice

rice

District

9,242

3,537

9,242

3,537

4,631

2,312

501.1

653.8

Total

189

502

189

502

82

267

434.0

531.1

Mueang district

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

7,751

496

7,751

496

3,762

454

485.4

915.7

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

1,302

2,163

1,302

2,163

786

1,341

604.0

620.0

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

-

370

-

370

-

248

-

670.0

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

-

6

-

6

-

3

-

450.0

Na Wang district

อาเภอเมือง อาเภอนากลาง

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricultural Extension Office.


ตาราง 11.5 เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกพืชไร่ เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2557 Table 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2014 เนื้อทีเ่ พาะปลูก (ไร่)

เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

111,114

65,118

209,948

3,224.1

29,375

29,375

20,803

708.2

546,382

407,466

4,412,619

10,829.4

4,168

4,168

997

239.2

Soybean

ถั่วลิสง

95

95

27

287.9

Peanut

ถั่วเขียว

378

378

70

184.0

Mungbean

ชนิดของพืชไร่ มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricultural Extension Office.

Type of field crops Cassava Maize Sugarcane(Industry)


ตาราง 11.6 เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกพืชผัก เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2557 Table 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2014 ชนิดของพืชผัก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of vegetable crops

พริกขี้หนู

71

50

16

319.0

Bird Chilli

หอมแบ่ง (ต้นหอม)

11

11

7

620.0

Spring onion

แตงโมเนื้อ

164

164

472

2,878.0

Water melon

แตงร้าน

316

257

794

3,087.5

Long Cucumber

แตงกวา

17

15

15

1,013.3

Cucumber

กะหล่่าปลี

46

46

97

2,097.8

Cabbage

ถั่วฟักยาว

133

77

127

1,655.2

Yard long bean

ผักกวางตุ้ง

398

369

388

1,052.0

Pakchoi,Mustard (Chinese)

ผักบุ้งจีน

20

17

17

1,000.0

Water Spinach

คะน้า

104

87

96

1,103.4

Chinese kale

ข้าวโพดรับประทานฝักสด

489

469

833

1,776.7

New Corn

ข้าวโพดหวาน

143

143

161

1,123.1

Sweet Corn

ที่มา: Source:

ส่านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล่าภู Nong Bua Lam Phu Provincial Agricultural Extension Office.


ตาราง 11.7 เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกไม้ผลและไม้ยนื ต้น เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยนื ต้น ปีเพาะปลูก 2557 Table 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2014

ชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น

กล้วยน้้าว้า

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons.)

Yield per rai (kgs.)

Type of fruit trees and tree crops

534

375

763

2,035.3

Banana (Kluai Namva)

มะม่วง

2,774

2,091

2,584

1,235.6

Mango

มะละกอ

161

127

649

5,112.6

Papaya

2,913

1,352

2,979

2,203.5

Longan

ฝรั่ง

28

3

4

1,450.0

Guavc

พุทรา

65

39

42

1,078.2

Jujube

น้อยหน่า

32

2

2

1,100.0

Sugar Apple

1,155

731

407

556.4

ล้าไย

มะขาม ที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล้าภู

Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricultural Extension Office.

Tamarind


ตาราง 11.8 ปศุสัตว์ จาแนกเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 11.8 Livestock by District: 2015 โคเนื้อ

กระบือ

สุกร

แพะ

ไก่

เป็ด

โคนม

ไก่งวง

แกะ

Cattle

Buffalo

Swine

Goat

Chicken

Duck

Dairy cattle

Turkey

Sheep

14,979

4,050

34,149

47

993,155

100,784

1,129

3,551

30

Total

อำเภอเมือง

4,276

1,614

21,580

-

577,669

22,231

74

3,281

30

Mueang district

อำเภอนำกลำง

2,717

421

6,591

-

176,323

46,511

319

211

-

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

4,984

1,037

1,845

14

67,891

8,261

-

-

-

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

1,445

579

996

-

49,735

3,410

-

-

-

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

1,117

360

2,613

33

80,191

17,190

-

-

Suwankhuha district

440

39

524

-

41,364

3,181

736

-

Na Wang district

อำเภอ รวมยอด

อำเภอนำวัง

ที่มำ: สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Livestock Office

-

59 -

District


ตาราง 11.9 ครัวเรือนทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จ้าแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้้าจืด เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 Table 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2015 ประเภทการเลี้ยง (ไร่) อ้าเภอ

Type of culture (Rai)

ครัวเรือน

District

รวมเนื้อที่

บ่อ

นา

ร่องสวน

กระชัง

Production of Freshwater

Total area

Pond

Paddy cum fish

Ditch

Cage

Aquaculture (kgs.)

11,550

14,572

14,572

-

-

-

1,975,740

อ้าเภอเมือง

2,757

2,603

2,603

-

-

-

153,060

Mueang district

อ้าเภอนากลาง

1,788

2,332

2,332

-

-

-

283,470

Na Klang district

อ้าเภอโนนสัง

1,556

1,859

1,859

-

-

-

193,760

Non Sang district

อ้าเภอศรีบญ ุ เรือง

2,176

2,894

2,894

-

-

-

547,430

Si Bun Ruang district

อ้าเภอสุวรรณคูหา

2,153

3,473

3,473

-

-

-

606,470

Suwankhuha district

อ้าเภอนาวัง

1,120

1,411

1,411

-

-

-

191,550

Na Wang district

รวมยอด

Household

ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืด (กก.)

ที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล้าภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Fishery Office

Total


ตำรำง 11.10 สัตว์น้ำจืดทีจ่ ับได้ จ้ำแนกตำมชนิดของสัตว์น้ำจืด เป็นรำยอ้ำเภอ พ.ศ. 2558 Table 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2015 (กก. Kgs.)

อาเภอ

รวม

ปลาดุก

ปลาตะเพียน

ปลานิล

ปลาไน

ปลายี่สกเทศ

Total

Walking

Common

Nile

Common

India

catfish

silver

tilapia

carp

carp

District

barb 1,975,740

178,690

340,150

1,446,320

9,700

150

อาเภอเมือง

153,060

24,070

2,950

125,110

70

150

Mueang district

อาเภอนากลาง

283,470

17,610

64,130

197,110

4,620

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

193,760

11,160

44,600

134,330

3,660

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

547,430

104,800

106,650

335,980

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

606,470

20,570

79,230

505,320

1,350

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

191,550

480

42,590

148,470

-

-

Na Wang district

รวมยอด

ที่มา: สานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Fishery Office

Total


สถิิติอุตสาหกรรม Industrial Statistics


ตาราง 12.1 สถานประกอบการ คนทางาน และลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 Table 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 ขนาดของสถานประกอบการ/ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สถานประกอบการ establishments

รวมยอด

14,636

คนทางาน Person engaged จานวน ร้อยละ Number Percentage 36,304

100.0

ลูกจ้าง Employee จานวน ร้อยละ Number Percentage 8,783

ขนาดของสถานประกอบการ 1 - 15 คน 14,452 27,746 76.4 4,063 16 - 25 คน 88 1,811 5.0 611 26 - 30 คน 35 1,011 2.8 241 31 - 50 คน 33 1,315 3.6 473 51 - 200 คน 22 1,702 4.7 933 มากกว่า 200 คน 6 2,719 7.5 2,462 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14,636 36,304 100.0 8,783 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 1,017 1,959 5.4 658 การขายส่ง 432 1,401 3.9 647 การขายปลีก 4,833 9,911 27.3 1,096 ที่พกั แรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,075 2,274 6.3 469 ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร 102 239 0.7 94 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 174 236 0.7 21 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 66 129 0.4 15 การให้เช่า บริการท่องเที่ยว และการบริการ สนับสนุนอื่นๆ 229 477 1.3 139 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 129 1,320 3.6 982 กิจกรรมบริการอื่น ๆ 878 1,113 3.1 75 การผลิต 5,245 15,503 42.7 3,514 การจัดการและการบาบัดนาเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 9 85 0.2 การก่อสร้าง 212 1,197 3.3 887 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 234 373 1.0 102 กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 1 87 0.2 84 ที่มา: สามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ข้อมูลพืนฐาน) จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2012 Business and Industrial census (Basic Information) Nong Bua Lam Phu Provincial, National Statistical Office

100.0 46.3 7.0 2.7 5.4 10.6 28.0 100.0 7.5 7.4 12.5 5.3 1.1 0.2 0.2 1.6 11.2 0.9 40.0 10.1 1.2 1.0

Size of establishments/ Economic activity Total Size of establishments 1 - 15 persons 16 - 25 persons 26 - 30 persons 31 - 50 persons 51 - 200 persons More than 200 persons Economic activity Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Accommodation, food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Land transport and storage Private hospital activities


ตาราง 12.2 สถานประกอบการ และลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2013 - 2015 2556 (2013)

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) Size of Establishment (person)

2557 (2014)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2558 (2015)

Percentage change 2557 (2014)

2558 (2015)

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

รวมยอด (Total)

733

7,256

721

8,531

738

8,780

-1.6

17.6

2.4

2.9

1-4

457

989

414

914

416

907

-9.4

-7.6

0.5

-0.8

5-9

173

1,158

169

1,121

177

1,180

-2.3

-3.2

4.7

5.3

10 - 19

52

688

69

928

71

934

32.7

34.9

2.9

0.6

20 - 49

34

1,058

50

1,574

54

1,667

47.1

48.8

8.0

5.9

50 - 99

13

897

11

812

12

901

-15.4

-9.5

9.1

11.0

100 - 299

2

399

5

644

5

613

150.0

61.4

-

-4.8

300 - 499

-

-

1

428

1

468

100.0

100.0

-

9.3

500 - 999

1

811

1

812

1

812

-

0.1

-

-

1,000 ขึ้นไป

1

1,256

1

1,298

1

1,298

-

3.3

-

-

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน Source: Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour


ตาราง 12.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 - 2558 Table 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2013 - 2015 ประเภทอุตสาหกรรม รวมยอด การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นเิ จอร์และเครื่องเรือน เคมี ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ ยาง พลาสติก อโลหะ โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครืองจักรกล ขนส่ง เครื่องแต่งกาย อื่น ๆ

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

187 19 19 0 3 17 1 2 5 2 3 57 1 18 8 14 1 17

183 19 20 0 3 16 1 2 4 2 2 55 1 17 8 14 1 18

192 19 19 1 3 18 1 2 6 2 2 58 1 17 8 15 1 19

17

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2557 2558 (2014) (2015) -2.1 0.0 5.3 0.0 0.0 -5.9 0.0 0.0 -20.0 0.0 -33.3 -3.5 0.0 -5.6 0.0 0.0 0.0 5.9-

4.9 0.0 -5.0 100.0 0.0 12.5 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 5.6

Type of Industries Total Agriculture Food Beverages Textils Wood and wood products Furniture Chemaical Petrochemical and products Rubber Plastic Non-metallic Metals Metal products Machinery and equipment Transport Clothing Others

หมายเหตุ: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม

Note: Industrial establshment is mean factory, building or vehicle used machinery from 5 horsepower or the equivalent 5 horsepower or employees from 7 or more people to used the machinery or not. ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Industrial Office.


ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน จาแนกเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2015

อาเภอ

สถานประกอบการ

เงินทุน

คนงาน (คน)

อุตสาหกรรม

(บาท)

Employees (Person)

Industrial

Capital

รวม

ชาย

หญิง

establishment

(Baht)

Total

Male

Female

รวมยอด

District

192

9,719,650,697

3,963

1,852

5,824

Total

อาเภอเมือง

83

1,326,015,997

1,395

1,272

2,667

Mueang district

อาเภอนากลาง

29

7,368,869,000

1,317

81

1,398

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

11

25,125,000

70

7

77

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

43

785,719,500

923

485

1,417

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

9

48,772,000

78

1

79

Suwankhuha district

180

6

186

อาเภอนาวัง

17

ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Industrial Office.

165,149,200 259049200

Na Wang district


ตาราง 12.5 เหมืองแร่ คนงาน และปริมาณแร่ทผี่ ลิตได้ จาแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 12.5 Active Mine, Workes Employed and Production by Kind of Mineral: 2011 - 2015 รายการ จานวนเหมืองแร่ จานวนคนงาน ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน) หินปูน

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

6

6

5

3

3

125

125

100

75

75

1,326,242

1,230,157

824,422

908,014

1,060,848

1,326,242

1,230,157

824,422

908,014

1,060,848

ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Industrial Office

Items Number of active mines Number of workers employed Production (metricton) Limestone (Industrial rock construction)


ตาราง 12.6 ผู้ทไี่ ด้รับอนุมตั ใิ ห้กอ่ สร้าง สิง่ ก่อสร้าง และพื้นทีก่ อ่ สร้างอาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2558 Table 12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2015 เขตเทศบาล Municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction ชนิดของอาคาร

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

ก่อสร้างใหม่ New construction

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จานวนทีอ่ นุมัติ

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง

จานวนทีอ่ นุมัติ

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง

จานวนทีอ่ นุมัติ

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง

จานวนทีอ่ นุมัติ

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Type of building

ราย

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

332

402

126,073

7

7

932

42

55

14,631

5

5

327

292

324

49,505

6

6

408

37

49

5,107

5

5

327

25

45

20,674

1

1

524

4

5

9,348

-

-

-

Commercial building

โรงแรม

2

12

1,117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hotel

เพือ่ การอุตสาหกรรมและโรงงาน

1

1

840

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Industrial and factory building

เพือ่ การศึกษา

5

6

2,289

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educational building

เพือ่ การบันเทิง

4

4

1,467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entertainment

เพือ่ ประโยชน์อนื่ ๆ

3

10

50,181

-

-

-

1

1

176

-

-

-

Others

รวมยอด เพือ่ อยูอ่ าศัย เพือ่ การพาณิชย์

ทีม่ า: การประมวลข้อมูลพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2015 Construction Area, National Statistical Office

Total Residential building


ตาราง 12.7 ผู้ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพืน้ ที่ก่อสร้างที่มใิ ช่อาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2558 Table 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2015 เขตเทศบาล Municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction ชนิดของสิง่ ก่อสร้าง

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

ก่อสร้างใหม่ New construction

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จานวนทีอ่ นุมตั ิ

ความยาว (ม.)

จานวนทีอ่ นุมตั ิ

ความยาว (ม.)

จานวนทีอ่ นุมตั ิ

ความยาว (ม.)

จานวนทีอ่ นุมตั ิ

ความยาว (ม.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง (ตร.ม.) ราย Person

แห่ง Unit

9

9

รั้ว/กาแพง

7

ถนน/ทางรถไฟ, สะพาน

3,247

-

-

-

2

2

183

-

-

-

7

1,464

-

-

-

2

2

183

-

-

-

Fence/wall

1

1

1,096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Road,bridge

ท่อ/ทางระบายน้า

1

1

687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Water drain

รวม (พืน้ ทีเ่ ป็น ตร.ม.)

12

12

3,239

-

-

-

5

5

-

-

-

ปัม้ น้ามัน

1

1

1,335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Petrol station

ลานจอดรถ

1

1

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Car park

ป้ายโฆษณา

1

1

328

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advertising board

อืป้น่ าๆยโฆษณา

9

9

1,528

-

-

-

5

5

6,786

-

-

-

Others

ทีม่ า: การประมวลข้อมูลพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง พ.ศ. 2558 สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: The 2015 Construction Area, National Statistical Office

ราย Person

แห่ง Unit

Construction area (sq.m.)

พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง (ตร.ม.)

แห่ง Unit

อืน่ ๆ

Construction area (sq.m.)

พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง (ตร.ม.)

ราย Person

รวม (ความยาวเป็น ม.)

Construction area (sq.m.)

พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง (ตร.ม.)

Type of construction

6,786

ราย Person

แห่ง Unit

Construction area (sq.m.) Total (Length in m.)

Total (Area in sq.m.)

Others


สถิิติพลังงาน Energy Statistics


ตาราง 13.1 ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2558 Table 13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2015 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ

กำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (ล้ำนกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)

(รำย) อำเภอ

สถำนที่รำชกำร

Number of

รวม

ที่อยู่อำศัย

อุตสำหกรรม

และสำธำรณะ

อื่น ๆ

consumer

Total

Residential

Business and

Government office

Others

industry

and public utility

(Person) รวมยอด

สถำนธุรกิจและ

District

133,487

255.529

127.593

118.820

-

9.116

Total

อำเภอเมือง

37,704

96.987

43.033

52.958

-

0.996

Muang district

อำเภอนำกลำง

24,674

40.604

22.112

17.150

-

1.342

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

16,811

26.430

16.199

6.944

-

3.287

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

27,714

50.938

23.354

24.766

-

2.818

Si Bun Rueang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

16,187

19.689

13.578

5.781

-

0.330

Suwanakhuha district

อำเภอนำวัง

10,397

20.881

9.317

11.221

-

0.343

Na Wang district

ที่มำ: กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Electricity Authority

หมายเหตุ : ตั้งแต่ ตุลำคม 2555 ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทองค์กรที่ไม่แสวงกำไร จะถูกจัดเข้ำประเภทกิจกรรมขนำดเล็กหรือกิจกรรมขนำดกลำงหรือกิจกรรมขนำดใหญ่ แล้วแต่กรณี


ตาราง Table

13.2 ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง จ้าแนกตามชนิดของน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 - 2558 13.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2013 - 2015 (พันลิตร Thousand litre) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Precent change)

25556

2557

2558

(2013)

(2014)

(2015)

55,949.0

58,420.0

62,342.0

9.81

4.42

6.71

96.0

7.0

25.0

100.00

-92.71

257.14

431.0

-

-

-88.54

-100.00

-

-

183.0

248.0

-

100.00

35.52

37,118.0

38,324.0

41,847.0

7.44

3.25

9.19

Diesel Fuel

แก๊สโซฮอล์ E20

4,000.0

5,436.0

3,541.0

75.53

35.90

-34.86

Gasohol E20

แก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 91

3,955.0

4,641.0

5,727.0

24.40

17.35

23.40

Gasohol 91 - E10

แก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 95

2,220.0

2,187.0

3,287.0

66.26

-1.49

50.30

Gasohol 95 - E10

-

-

-

-

-

-

162.0

298.0

402.0

-4.14

83.95

34.90

Fuel oil

7,967.0

7,344.0

7,265.0

6.40

-7.82

-1.08

LPG (Liguefied petrolem gas)1/

ชนิดของน้ำมันเชือเพลิง รวมยอด เบนซิน เบนซิน ออกเทน 91 แก๊สโซฮอล์E85 ดีเซลหมุนเร็ว

ดีเซลหมุนเร็ว บี 2 น้ำมันเตำ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว1/ 1/ ปริมำณเป็นพันกิโลกรัม 1/ Quantities in thousand kilogram ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy

2556 (2013)

2557 (2014)

Type of oil

2558 (2015)

Total Gasoline Unleaded gasoline research octane number 91

High speed diesel B 2


สถิิติการค้า และราคา Trade and Price Statistics


ตาราง 14.1 ทะเบียนนิติบคุ คลทีค่ งอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2549 - 2558 Table 14.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2006 - 2015 หน่วยเป็นบาท Unit of baht

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ปี Year

ราย

รวมยอด

บริษทั จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล

บริษทั มหาชนจากัด

Total

Company limited

Limited partnership

Ordinary partnership

Public company limited

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital 2548 (2005)

443

-

86

-

356

-

1

-

-

-

2549 (2006)

555

-

143

-

412

-

-

-

-

-

2550 (2007)

467

-

96

-

371

-

-

-

-

-

2551 (2008)

477

-

100

-

377

-

-

-

-

-

2552 (2009)

397

-

102

-

295

-

-

-

-

-

2553 (2010)

454

-

116

-

338

-

-

-

-

-

2554 (2011)

512

-

135

-

377

-

-

-

-

-

2555 (2012)

607

-

158

-

449

-

-

-

-

-

2556 (2013)

573

-

150

-

423

-

-

-

-

-

2557 (2014)

580

850,083,000

172

8,091,000

408

841,992,000

-

-

-

-

2558 (2015)

631

9,070,975,000

186

8,182,248,000

445

888,727,000

-

-

-

-

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตาราง 14.2 ทะเบียนนิติบคุ คลทีค่ งอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 หน่วยเป็นบาท Unit of baht ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration อาเภอ ราย

รวมยอด

บริษทั จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล

บริษทั มหาชนจากัด

Total

Company limited

Limited partnership

Ordinary partnership

Public company limited

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

District

ทุนจดทะเบียน

Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital รวมยอด

93

118,500,000

20

32,200,000

73

86,300,000

-

-

-

-

Total

อาเภอเมือง

49

66,900,000

12

22,100,000.00

37

44,800,000.00

-

-

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

15

12,400,000

3

2,100,000.00

12

10,300,000.00

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

8

8,000,000

'-

'-

8

8,000,000.00

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

14

23,000,000

3

6,000,000.00

11

17,000,000.00

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

4

6,000,000

1

1,000,000.00

3

5,000,000.00

-

-

-

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

3

2,200,000

1 172

1,000,000.00

2

1,200,000.00

-

-

-

-

Na Wang district

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตาราง 14.3 ทะเบียนนิตบิ ุคคลทีค่ งอยู่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 Table 14.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015

หมวดธุรกิจ

รวมยอด เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และระบบการปรับอากาศ การจัดหานา การจัดการนาเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พกั แรม และบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้า และบริการที่ทาขึนเองเพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู

รวมยอด Total 91 0 0 1 3 0 0 37 30 0 6 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration บริษทั ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน จากัด จากัด สามัญนิตบิ คุ คล Company Limited Ordinary limited partnership partnership 20

71 -

1

1 2

3 9

34 21

1

5

-

1

1 1

-

2

2

1 -

1 1 1 2 1

-

-

บริษทั มหาชน จากัด Public company limited

Category

Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตาราง 14.4 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 หน่วยเป็นบาท Unit of baht ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration อาเภอ ราย

รวมยอด

บริษทั จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล

บริษทั มหาชนจากัด

Total

Company limited

Limited partnership

Ordinary partnership

Public company limited

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

ทุนจดทะเบียน

ราย

District

ทุนจดทะเบียน

Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

รวมยอด

91

116,100,000

20

32,200,000

71

83,900,000

-

-

-

-

Total

อาเภอเมือง

49

66,900,000

12

22,100,000

37

44,800,000

-

-

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

15

14,800,000

3

2,100,000

12

12,700,000

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

8

8,000,000

-

8

8,000,000

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

13

22,000,000

3

6,000,000

10

16,000,000

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

3

2,200,000

1

1,000,000

2

1,200,000

-

-

-

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

3

2,200,000

1

1,000,000

2

1,200,000

-

-

-

-

Na Wang district

-

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตำรำง 14.5 ทะเบียนนิตบิ ุคคลใหม่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 Table 14.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015

หมวดธุรกิจ

รวมยอด เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และระบบการปรับอากาศ การจัดหานา การจัดการนาเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พกั แรม และบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

รวมยอด Total 92 2 0 2 1 1 0 36 25 0 6 0 1 1 1 3 0 0 0 1 4 1 7

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration บริษัท ห้างหุน้ ส่วน ห้างหุน้ ส่วน บริษัทมหาชน จากัด จากัด สามัญนิติบุคคล จากัด Company Limited Ordinary Public company limited partnership partnership limited 19 1 4

73 2 2 1 32

1 1 1 1 2

5 1 1 2 1 3 1 5

8

17

-

-

Category

Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities


ตาราง 14.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2554 - 2558 Table 14.6 Licence Concerning Drug: 2011- 2015 ยาแผนปัจจุบนั

ยาแผนโบราณ

Modern drugs

Traditional drugs

ขย1.

ขย2.

ขย3.

ผย1.

นย1.

ขยบ.

ผยบ.

นยบ.

A licence

A licence to sell

A licence

A licence to

A licence to

A licence

A licence

A licence to

ปี

to sell

only ready-packed

to sell

produce

import or

to sell

to produce

to import

Year

modern drugs.

modern drugs

only

modern

order drugs

traditional

traditional

or order

which are not

ready-packed

drugs.

into the

drugs.

drugs.

traditional

dangerous or

modern drugs

specially-controlled

for

into the

drugs.

veterinary use.

Kingdom.

Kingdom.

drugs

2554 (2011)

26

13

9

-

-

13

-

-

2555 (2012)

27

13

10

-

-

11

1

-

2556 (2013)

32

13

7

-

-

13

-

-

2557 (2014)

45

11

5

-

-

12

-

-

2558 (2015)

45

11

5

-

-

12

-

-

ที่มา:

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source: Food and Drug Adminstration, Ministry of Public Heath


ตาราง 14.7 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป จาแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2555 - 2558 Table 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2012 - 2015 [2554 (2011)= 100]

หมวดสินค้ำ

สัดส่วน น้ำหนักปีฐำน Weight

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ข้ำว แป้ง และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง เนือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ผัก และผลไม้ เครื่องประกอบอำหำร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อำหำรบริโภค-ในบ้ำน อำหำรบริโภค-นอกบ้ำน หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้ำ หมวดเคหสถำน หมวดกำรตรวจรักษำ และบริกำรส่วนบุคคล หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน และกำรศึกษำ หมวดยำสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 1/ กลุ่มอาหารสด และพลังงาน อำหำรสด พลังงำน

100.0 43.1 10.2 13.4 2.8 4.9 2.1 0.9 6.6 2.2 56.9 3.4 18.5 5.4 24.9 4.3 0.4 59.4 40.6 31.3 9.3

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป General Consumer Price Index 2555 2556 2557 2558 (2012) (2013) (2014) (2015) 105.8 107.6 106.4 101.9 98.3 119.0 98.9 100.3 109.1 105.3 103.9 102.4 104.0 101.0 104.9 107.9 103.2 102.8 108.5 108.3 109.2

1/ ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ที่หักรวมรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและพลังงำน ที่มำ: ส้ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส้ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงพำณิชย์

อัตรำเงินเฟ้อ Inflation Rate 2556 2557 2558 (2013) (2014) (2015)

Commodity group

109.5 114.4 117.3 3.6 4.4 2.5 General consumer price index 111.8 112.3 114.2 3.9 0.5 1.7 Food and beverages 102.3 99.7 99.7 -3.9 -2.5 0.0 Rice flour and cereal products 107.9 114.2 116.4 5.9 5.9 1.9 Meat, poultry and fish 102.8 104.0 101.6 4.6 1.2 -2.4 Eggs and dairy products 130.3 118.1 130.1 9.5 -9.3 10.2 Vegetables and fruits 97.8 99.2 98.6 -1.1 1.4 -0.6 Seasonings and condiments 106.5 109.2 109.5 6.2 2.5 0.2 Non-alcoholic beverages 115.3 116.0 116.7 5.6 0.6 0.6 Prepared food at home 114.8 115.7 115.7 9.0 0.8 0.0 Food away from home 107.2 115.3 118.9 3.2 7.6 3.1 Non-food and beverages 107.9 109.0 109.0 5.3 1.1 0.0 Apparel and footware 109.6 135.3 147.1 5.4 23.5 8.7 Housing and furnishing 101.7 101.7 101.6 0.7 0.0 -0.1 Medical and personal care 106.7 106.4 105.9 1.7 -0.3 -0.5 Transportation and communication 111.3 111.2 112.7 3.1 -0.1 1.4 Recreation and education 109.4 112.0 113.0 6.0 2.4 0.9 Tobacco and alcoholic beverages 106.0 113.7 117.5 3.1 7.2 3.4 Core consumer price index 1/ 112.7 113.3 114.8 3.9 0.6 1.3 Raw food and energy 112.3 112.7 115.2 3.8 0.3 2.2 Raw food 113.5 115.3 113.3 4.0 1.5 -1.7 Energy 1/ The core consumer price index excludes raw food and energy items from the consumer price index basket. Source: Bureau of Trade and Economic Indices, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


ตาราง 14.8 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป เป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2558 Table 14.8 General Consumer Price Index by Province in Northeastern Region: 2012 - 2015 [2554 (2011)= 100]

หมวดสินค้า

ทั่วราชอาณาจักร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อ

General Consumer price index

Inflation rate

2555

2556

2557

2558

2556

2557

2558

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2013)

(2014)

(2015)

103.1 103.9 103.4 102.8 101.7 100.7 109.2 102.0 103.4 105.8 103.9 103.2 103.1 103.3 103.4 102.9 104.0 102.6 104.0 102.2

107.6 107.3 109.8 108.4 106.6 105.1 116.5 105.4 106.7 109.5 109.2 108.7 106.2 107.8 107.6 108.2 109.8 106.8 108.2 104.4

ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

111.2 109.4 113.7 110.5 110.6 108.1 117.6 107.6 108.1 114.4 113.5 111.0 108.9 109.7 109.6 110.0 111.3 110.2 109.9 107.9

110.0 107.5 113.0 109.2 109.9 107.7 117.4 106.4 108.1 117.3 112.9 109.8 108.2 108.7 108.9 108.4 110.7 109.4 108.9 107.7

4.4 3.3 6.2 5.4 4.8 4.4 6.8 3.3 3.2 3.6 5.1 5.4 3.0 4.3 4.0 5.2 5.5 4.1 4.0 2.2

3.3 2.0 3.5 2.0 3.8 2.8 0.9 2.1 1.3 4.4 3.9 2.1 2.5 1.8 1.8 1.7 1.4 3.2 1.6 3.3

-1.1 -1.8 -0.6 -1.2 -0.7 -0.3 -0.2 -1.1 2.5 -0.5 -1.1 -0.6 -1.0 -0.6 -1.4 -0.5 -0.8 -0.9 -0.2

Commodity group

Whole Kingdom Northeastern Region Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Chareon Bung Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan

Source: Bureau of Trade and Economic Indices, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


สถิิติการขนส่ง และโลจิสติกส์ Transport and Logistics Statistics


ตาราง 15.1 รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.1 Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 ประเภทรถ รวมยอด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม รถพ่วง รถจักรยานยนต์สาธารณะ

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

115,471 6,582 719 24,481 81,957 1,397 43 260 30 2

ที่มา: สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office

127,378 9,155 726 27,069 88,024 2,054 50 269 27 4

136,202 11,455 728 29,578 91,226 2,845 69 275 22 4

140,825 12,903 729 31,757 91,370 3,676 82 277 26 5

145,016 14,298 773 33,788 91,242 4,512 92 281 5 25

Type of vehicles Total Sedan (not more than 7 passengers) Microbus & passenger van Van & pick up Motortricycle Interprovincial taxi Urban taxi Fixed route taxi Motortricycle taxi (tuk tuk) Hotel taxi Tour taxi Cars for hire Motorcycle Tractor Road roller Farm vehicle Trailer Public motorcycle


ตาราง 15.2 รถใหม่ทจี่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.2 New Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 ประเภทรถ รวมยอด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม รถพ่วง รถจักรยานยนต์สาธารณะ

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

18,421

20,956

17,266

12,270

14,711

1,404

2,527

2,281

1,448

1,420

30

21

22

22

13

2,016

2,616

2,553

2,179

1,852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,464

15,126

11,605

7,770

10,447

490

656

785

831

963

3

3

16

13

13

13

6

4

2

1

1

-

-

4

1

-

1

-

1

1

ที่มา: สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office

Type of vehicle Total Sedan (not more than 7 passengers) Microbus & passenger van Van & pick up Motortricycle Interprovincial taxi Urban taxi Fixed route taxi Motortricycle taxi (tuk tuk) Hotel taxi Tour taxi Cars for hire Motorcycle Tractor Road roller Farm vehicle Trailer Public motorcycle


ตาราง 15.3 รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.3 Vehicles and New Vehicles Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 ประเภทรถ

รวมยอด รถโดยสาร ประจาทาง ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถบรรทุก ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก รวมยอด รถโดยสาร ประจาทาง ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถบรรทุก ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก ที่มา: สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

5,353 647 551 27 69 4,703 176 4,527 3 839 50 36 7 7 789 14 775 -

รถจดทะเบียน (vehicle registration) 6,190 7,098 7,652 639 641 672 539 539 539 35 38 67 65 64 66 5,549 6,455 6,978 204 238 320 5,345 6,215 6,658 2 2 2 รถใหม่จดทะเบียน (new vehicle registration) 896 1,114 549 41 35 26 31 29 8 4 29 2 2 2 855 1,079 523 21 16 82 834 1,063 443 Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office

8,084 701 553 80 68 7,381 676 6,705 2 666 55 36 15 4 611 55 556 -

Type of vehicle Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus


ตาราง 15.4 อุบตั ิเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.4 Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2011 - 2015 อุบตั ิเหตุการจราจรทางบก จานวนอุบตั เิ หตุ (แห่ง) จานวนคนตายและบาดเจ็บ (ราย) - ตาย - บาดเจ็บ ทรัพย์สนิ เสียหาย (บาท) สาเหตุที่เกิดอุบตั เิ หตุ - ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด - ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด - ฝ่าฝืนป้ายหยุด - ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร - ไม่ให้สัญญาณจอด/ชลอ/เลี้ยว - บรรทุกเกินพิกดั - ขับรถไม่ชานาญ - อุปกรณ์ชารุด - เมาสุรา - หลับใน - อื่นๆ

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

278 385 73 312 8,377,310 278 46 124 1 1 5 17 2 4 2 76

379 402 69 333 7,740,750 379 43 167 6 8 4 30 2 5 5 109

288 270 70 200 3,947,000 240 25 50 11 5 33 4 12 100

182 207 70 137 2,857,000 182 17 60 1 3 22 5 4 70

328 338 70 268 6,586,000 328 63 96 1 5 34 2 2 15 110

ที่มา: กองกากับการตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Police Office

Road traffic accidents Number of reported accidents (place) Number of casualties (person) - Dead - Injured Property damaged (baht) Accident cases - Exceeding speed limit - Dangerous lane changing - Violation of stop sign - Violation of traffic lights or signals - No direction signals - Cargo overload - Inexperience or new driver - Equipment failure - Drunk driver - Falling asleep at the wheel - Others


สถิิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Communication and Technology Statistics


ตาราง 16.1 บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 16.1 Telephone Services: 2011 - 2015 รำยกำร

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

1/

เลขหมายโทรศัพท์ที่มี

บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) บริษทั สัมปทำน

Line capacity 12,356

13,368

17,594

13,217

10,536

2,077

2,077

2,020

2,077

2,161

เลขหมายโทรศัพท์ที่มผี ู้เช่า บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)

8,163

10,619

6,858

4,722

41

42

41

40

46

บ้ำนพัก

6,890

7,291

9,903

6,299

4,154

รำชกำร

354

352

172

345

360

15

15

13

23

22

506

463

490

141

140

901

843

677

612

570

ธุรกิจ

บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) บริษทั สัมปทำน

1/

TOT Public Company Limited Concessionaires Main telephone line

7,806

โทรศัพท์สำธำรณะ 2/

Item

TOT Public Company Limited Business Residence Government TOT Public Company Limited Public telephone line 2/ Concessionaires

1/ Consist of ordinary telephone lines and public telephone lines 2/ สำหรับจำนวนเลขหมำยของโทรศัพท์สำธำรณะแสดงข้อมูลเฉพำะที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) 2/ For public telephone, only phone numbers operated by TOT are presented,not including the numbers for which TOT rents booths/telephone ดำเนินกำรเอง ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) เช่ำตู้/เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท. 1/ ประกอบด้วยเลขหมำยโทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์สำธำรณะ

set from private companies and TOT gives CAT a right to operate ที่มำ: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

Source: TOT Public Company Limited


ตาราง 16.2 บริการไปรษณีย์ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 Table 16.2 Postal Services by District: Fiscal Year 2014 - 2015 (ชิ้น Pieces)

2557 (2014) อำเภอ

รวมยอด

ที่ทำกำรไปรษณีย์ ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำ พัสดุไปรษณีย์ Post offices 6

2558 (2015) บริกำรพิเศษ ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำ พัสดุไปรษณีย์

บริกำรพิเศษ

Postal

Postal

Special

Postal

Postal

Special

ordinary

parcel

service

ordinary

parcel

service

907,696

10,380

362,722

624,253

10,902

348,327

District

Total

อำเภอเมือง

1

659,345

4,864

208,569

304,276

4,163

128,264

Mueang district

อำเภอนำกลำง

2

147,558

1,555

65,103

176,038

2,600

93,172

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

1

21,531

803

20,747

28,073

1,169

26,353

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

1

63,289

2,203

49,255

75,750

2,542

69,104

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

1

15,973

955

19,048

40,116

428

31,434

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

-

-

-

-

-

Na Wang district

หมำยเหตุ: ไม่รวมที่ทำกำรไปรษณีย์อนุญำต ที่มำ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

-

-

Note: Excluding licensed post offices. Source: Thailand Post Co.,Ltd.


ตาราง 16.3 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จาแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 16.3 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2013 - 2015 (คน Person) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

จานวน Number

ร้อยละ Percent

2556

2557

2558

2556

2557

2558

(2013)

(2014)

(2015)

(2013)

(2014)

(2015)

การใช้คอมพิวเตอร์

Use information and communication technology Computer using

ใช้

131,929

124,364

111,442

26.31

28.33

25.41

Used

ไม่ใช้

369,517

314,592

327,196

73.69

71.67

74.59

None

การใช้อนิ เทอร์เน็ต ใช้ ไม่ใช้

Internet using 84,040

80,786

93,180

16.76

18.40

21.24

Used

417,406

358,170

345,458

83.24

81.60

78.76

None

การมีโทรศัพท์มอื ถือ

Mobile user

มี

342,823

302,196

303,851

68.37

68.84

69.27

Have

ไม่มี

158,623

136,760

134,787

31.63

31.16

30.73

None

ที่มา: การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556 - 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ Sourec: The Information and Communication Technology Survey on Household: 2013 - 2015, National Statistical Office


ตาราง 16.4 ประชากรทีม่ ีอุปกรณ์ เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 Table 16.4 Population with Information and Communication Technology Devices by Province in Northeastern Region: 2015

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

1/ 1/ ที่มา: Sourec:

ประชากรที่มีอุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Population with information and communication technology devices โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์1/ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1/ Telephone Computer Connect to internet มี ไม่มี มี ไม่มี เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ Have None Have None Connect None 17,423,371 5,094,985 12,328,386 2,333,101 1,156,920 1,025,504 960,005 1,596,287 449,967 892,345 259,223 322,842 438,638 1,641,623 1,179,037 504,967 418,728 778,526 996,979 759,279 858,230 526,760 324,410

5,250,863 1,880,077 3,370,786 754,751 319,063 315,829 253,446 529,985 118,384 245,897 65,338 85,643 111,442 625,947 337,464 113,809 116,196 250,473 321,197 205,827 233,558 156,546 90,070

12,172,508 3,214,908 8,957,600 1,578,350 837,857 709,675 706,559 1,066,302 331,583 646,448 193,885 237,199 327,196 1,015,676 849,115 391,158 302,532 528,053 675,782 553,452 624,672 370,214 234,340

รวมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิว้ พีดีเอ และ สมาร์ทโฟน Including Personal computer, Notebook, PDA and Smartphone. สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ The Information and Communication Technology Survey on Household, 2015 National Statistical Office

5,264,498 1,919,790 3,344,708 852,076 288,065 339,897 248,673 517,643 109,044 262,779 59,047 80,643 93,180 643,300 371,528 106,661 93,087 253,705 293,795 194,811 222,621 141,553 92,389

12,158,873 3,175,195 8,983,678 1,481,025 868,855 685,607 711,332 1,078,644 340,923 629,566 200,176 242,199 345,458 998,323 807,509 398,306 325,641 524,821 703,184 564,468 635,609 385,207 232,021

12,964,156 3,974,672 8,989,484 1,806,209 755,941 665,237 628,399 1,381,754 406,632 661,147 185,560 223,016 303,851 1,367,739 893,069 368,415 303,201 564,494 720,765 538,665 605,995 365,648 218,419

Norteatern Region

Northeastern Region Municipal area Non-municipal area Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


สถิิติการท่องเที่ยวและกีฬา Tourism and Sports Statistics


ตาราง 17.1 สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเทีย่ ว เป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 Table 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province in Northeastern Region: 2015 ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

รายได้จากการ

ห้องพัก (ห้อง)

นักท่องเที่ยว

นักทัศนาจร

ท่องเที่ยว (ล้านบาท)

Room

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

67,885 15,456 3,491 2,948 1,625 3,619 606 2,395 325 1,556 634 6,603 6,755 5,588 4,455 1,155 1,521 718 3,213 2,474 2,748

19,750,153 4,597,649 829,623 856,730 524,412 1,471,607 251,472 697,011 171,763 317,324 171,382 2,493,113 2,240,664 1,087,948 1,241,475 318,383 436,389 301,319 652,911 447,779 641,199

15,181,535 3,281,922 590,210 269,871 901,707 1,194,506 261,772 721,822 106,698 219,803 172,660 1,388,533 1,004,844 845,174 1,275,870 173,726 292,093 252,453 483,734 534,841 1,209,296

66,287.44 15,818.21 2,039.37 2,209.71 1,766.62 5,664.72 609.18 1,467.85 372.39 838.95 336.65 10,756.40 8,084.70 3,347.14 4,507.69 673.30 1,009.74 799.80 1,781.00 1,555.73 2,648.29 Source: Department of Tourism

Provincial Northeastern Region Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


ตาราง 17.2 สถิติการท่องเทีย่ วของจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2556 - 2558 Table 17.2 Nong Bua Lam Phu Tourism Statistics: 2013 - 2015 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง รำยกำร จำนวนสถำนพักแรม (แห่ง) จำนวนห้อง (ห้อง) จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยว1/ ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ จำนวนนักทัศนำจร2/ ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ ระยะเวลำพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย (บำท/คน/วัน) ผู้เยี่ยมเยือน ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ

2556

2557

2558p

(2013)

(2014)

(2015p)

Percentage change (%) 2557 (2014)

Item

2558p (2015p)

554 321,763 320,460 1,303 159,244 158,853 391 162,519 161,607 912 2 2 2

611 329,043 327,649 1,394 163,253 162,858 395 165,790 164,791 999 2 2 3

634 344,042 342,479 1,563 171,382 170,938 444 172,660 171,541 1,119 2 2 3

10.3 2.3 2.2 7.0 2.5 2.5 1.0 2.0 2.0 9.5 -4.7 -4.7 1.2

3.8 4.6 4.5 12.1 5.0 5.0 12.4 4.1 4.1 12.0 -0.4 -0.4 2.8

571 570 764

591 590 762

608 608 776

3.5 3.6 -0.2

2.9 2.9 1.8

Number of accommodation (place) Number of room in accommodation (room) Number of visitor Thai Foreigner Number of tourist1/ Thai Foreigner Number of excursionist2/ Thai Foreigner Average length of stay (Day) Thai Foreigner Average expenditure (Baht/Person/Day) Visitors Thai Foreigner


ตาราง 17.2 สถิติการท่องเทีย่ วของจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2556 - 2558 (ต่อ) Table 17.2 Nong Bua Lam Phu Tourism Statistics: 2013 - 2015 (Cont.) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง รำยกำร นักท่องเที่ยว ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ นักทัศนำจร ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท) ผู้เยี่ยมเยือน ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ

Percentage change (%)

2556

2557

2558p

(2013)

(2014)

(2015p)

666 665 1,016 353 352 493

691 690 1,015 372 372 511

710 709 1,017 385 384 527

3.7 3.7 -0.1 5.4 5.4 3.5

2.8 2.8 0.2 3.5 3.5 3.3

306 304 1

313 312 2

337 335 2

2.5 2.5 5.6

7.5 7.4 15.8

2557 (2014)

Item

2558p (2015p)

1/ นักท่องเที่ยว หมำยถึง ผู้ที่เดินทำงไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ที่ไม่ใช่กำรไปทำงำนประจำ กำรศึกษำ และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนำ หรือศึกษำอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ต้องพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 1 คืน Tourist: These who visit to province on their own any seasons excepting work, education and these who are not the person living or education in the province must stay at least one night. 2/ นักทัศนำจร หมำยถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้ำงคืน Excursionist: The visitors who do not stay overnight in the province ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว Source: Department of Tourism

Tourist Thai Foreigner Excursionist Thai Foreigner Tourism receipt (Million baht) Visitors Thai Foreigner


สถิิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัย Finance, Banking and Insurance Statistics


ตาราง

18.1 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558

Table 18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province in Northeastern Region 2015 (ล้านบาท Million Baht)

เงินฝาก Deposits จานวน จังหวัด

จ่ายคืนเมื่อ

นครราชสีมา

เงินฝาก

สานักงาน

รวม

ทวงถาม

ออมทรัพย์

ประจา

อื่น ๆ

รวม

Number of

Total

Demand

Saving

Time

Others

Total

deposit

deposit

deposit

offices ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สินเชื่อ Credits

962 143

บุรีรัมย์

53

สุรินทร์

48

ศรีสะเกษ

44

อุบลราชธานี

91

ยโสธร

20

ชัยภูมิ

38

อานาจเจริญ

13

บึงกาฬ

13

หนองบัวลาภู

18

ขอนแก่น

122

อุดรธานี

87

เลย

31

647,201 131,055 33,856 28,210 25,266 57,777 11,857 20,539 6,461 5,356 8,472 93,503 68,807 15,892

21,657 3,071 1,294 1,113 1,146 2,328 476 986 143 186 431 3,016 1,987 695

422,530 82,999 23,540 20,489 16,374 37,621 8,060 13,095 4,419 4,135 5,953 58,338 42,739 10,239

201,906 44,739 8,965 6,597 7,671 17,737 3,302 6,450 1,890 1,035 2,063 31,947 23,895 4,924

1,107 815,665 246 148,094 57 40,232 11 46,450 75 28,221 91 82,641 19 18,558 8 23,101 9 10,570 0 7,984 25 11,536 202 133,708 185 74,159 33 22,595

เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม Overdraft

146,545 21,216 7,469 7,280 5,911 11,510 3,845 6,149 2,605 2,401 2,946 19,822 12,975 4,996

Loan

ตั๋วเงิน

อื่น ๆ

Bills

Others

476,716 192,267 93,426 33,441 18,399 14,363 20,908 18,261 13,757 8,537 51,941 19,168 8,627 6,042 13,602 3,348 4,815 3,149 4,828 754 5,076 3,514 87,941 25,932 52,278 8,883 10,340 7,259

Provincial

136 Northeastern Region 10 Nakhon Ratchasima 0 Buri Ram 0 Surin 15 Si Sa Ket 23 Ubon Ratchathani 43 Yasothon 2 Chaiyaphum 0 Amnat Charoen 1 Bueng Kan 0 Nong Bua Lam Phu 12 Khon Kaen 24 Udon Thani 0 Loei


ตาราง

18.1 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

Table 18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province in Northeastern Region 2015 (Cont.) (ล้านบาท Million Baht)

เงินฝาก Deposits จานวน จังหวัด

สินเชื่อ Credits

จ่ายคืนเมื่อ

เงินฝาก

สานักงาน

รวม

ทวงถาม

ออมทรัพย์

ประจา

อื่น ๆ

รวม

Number of

Total

Demand

Saving

Time

Others

Total

deposit

deposit

deposit

offices หนองคาย

35

มหาสารคาม

45

ร้อยเอ็ด

45

กาฬสินธุ์

31

สกลนคร

40

นครพนม

26

มุกดาหาร

19

25,533 22,690 25,443 16,914 24,511 14,942 10,116

421 1,011 940 793 664 604 353

17,253 14,944 17,060 10,856 17,057 10,620 6,740

หมายเหตุ: ข้อมูลบางตารางผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวมเนื่องจากการปัดเศษ Note: Figures for some table may not add up to total because of rounding data ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย Source: Bank of Thailand

7,843 6,725 7,420 5,246 6,783 3,686 2,988

16 11 24 18 7 33 35

17,508 26,178 41,362 24,129 31,066 15,524 12,050

เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม Overdrafts

3,771 5,501 8,684 6,294 7,216 3,250 2,701

Loans

11,404 14,618 20,631 13,080 16,228 8,153 6,662

ตั๋วเงิน

อื่น ๆ

Bills

Other

2,332 6,059 12,045 4,754 7,621 4,120 2,684

0 0 1 1 1 1 2

Provincial

Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


ตาราง 18.2 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2549 - 2558 Table 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2006 - 2015 (ล้านบาท Million Baht)

เงินฝาก Deposits จานวน ปี

สินเชื่อ Credits

จ่ายคืนเมื่อ

เงินฝาก

สานักงาน

รวม

ทวงถาม

ออมทรัพย์

ประจา

อื่น ๆ

รวม

Number of

Total

Demand

Saving

Time

Others

Total

Overdraft

Loan

Bills

Others

deposit

deposit

deposit

branch

เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม ตั๋วเงิน

อื่น ๆ

Year

2549

10

3,581

158

2,116

1,308

-

3,862

831

1,277

1,753

1

2006

2550

10

4,021

215

2,603

1,202

-

4,186

817

1,328

2,039

1

2007

2551

10

4,194

200

2,512

1,482

-

4,489

924

1,514

2,049

1

2008

2552

11

4,789

359

3,098

1,332

-

4,880

1,000

1,514

2,365

1

2009

2553

12

5,196

241

3,389

1,566

-

5,469

1,110

1,631

2,726

1

2010

2554

13

6,042

278

3,999

1,766

-

6,582

1,393

2,012

3,176

1

2011

2555

16

7,070

301

4,669

2,100

-

8,636

2,057

2,606

3,973

-

2012

2556

17

7,774

508

5,026

2,240

-

8,752

2,594

3,455

2,703

-

2013

2557

17

7,866

594

2,117

5,155

59

7,926

2,850

4,236

3,277

-

2014

2558

18

8,472

431

5,953

2,063

25

11,536

2,946

5,076

3,514

-

2015

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย Source: Bank of Thailand


ตาราง 18.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จาแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2015 (พันบำท Thousand Baht)

ประเภทเผื่อเรียก Savings deposits จำนวน อำเภอ

เงินฝำกคงเหลือ

สำขำ

เงินฝำก

Number of

Deposit

เงินถอน

เมื่อสิ้นปี

Withdrawal Deposit outstandings

branche รวมยอด

ประเภทประจำ Fixed deposits เงินฝำกคงเหลือ เงินฝำก

เงินถอน

เมื่อสิ้นปี

Deposit

Withdrawal

Deposit outstandings

at the end of the year

District

at the end of the year

6

11,606,052

11,418,798

2,966,364

241,796

203,586

408,380

อำเภอเมือง

1

2,547,598

2,462,954

761,289

28,524

19,962

178,582

Mueang district

อำเภอนำกลำง

1

2,799,993

2,709,593

773,821

48,812

49,506

108,180

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

1

2,865,561

2,848,132

612,810

62,362

50,957

62,122

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

1

2,062,924

2,230,771

454,747

22,461

25,384

25,002

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

1

1,209,638

1,150,121

260,585

73,268

57,708

28,194

Suwannakhuha district

อำเภอนำวัง

1

120,339

17,227

103,112

6,369

69

6,300

ที่มำ: ธนำคำรออมสิน ภำค 10 จังหวัดอุดรธำนี Source: Government Saving Bank, Regional Office No.10, Udon Thani

Total

Na wang district


ตาราง 18.4 สหกรณ์ จาแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2015

อาเภอ

สหกรณ์ภาคเกษตร

สหกรณ์นอกภาคเกษตร

รวม

Agricultural co-operatives

Non-agricultural co-operatives

Total

การเกษตร

ประมง

ออมทรัพย์

สหกรณ์

ร้านค้า

บริการ

Agricultural

Fishery

Thrift and credit

เครดิตยูเนียน

Consumer

Service

District

Credit Union รวมยอด

68

52

1

4

5

2

4

17

11

-

3

-

-

3

Mueang district

อาเภอนากลาง

7

6

-

1

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

8

5

1

-

-

1

1

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

17

16

-

-

-

1

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

15

10

-

-

5

-

-

Suwankhuha district

4

4

-

-

-

-

-

Na Wang district

อาเภอเมือง

อาเภอนาวัง

ที่มา: สานักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Cooperative Office

Total


ตาราง 18.5 สถิติการรับประกันชีวติ พ.ศ. 2548 - 2557 Table 18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2006 - 2014 ปี Year

จำนวนกรมธรรม์ ทีม่ ีผลบังคับ (รำย) Policies in force (Policies)

จำนวน เงินเอำประกันภัย (พันบำท) Sum Insured (Thousand Baht)

เบีย้ ประกันภัย รับทัง้ สิ้น (พันบำท) Premiums (Thousand Baht)

เงินทีจ่ ำ่ ย ตำมกรมธรรม์ (พันบำท) Benefit Payment (Thousand Baht)

2548 (2005)

77,180

7,918,880

374,551

110,762

2549 (2006)

89,318

10,197,887

406,633

140,089

2550 (2007)

98,830

13,408,021

486,486

152,216

2551 (2008)

107,566

15,726,607

539,742

164,910

2552 (2009)

113,912

17,079,351

502,234

178,845

2553 (2010)

124,370

18,358,495

598,032

213,004

2554 (2011)

135,485

21,335,470

712,254

234,682

2555 (2012)

139,866

22,987,689

863,865

294,380

2556 (2013)

153,519

30,294,206

1,004,882

417,373

2557 (2014)

162,748

32,765,123

1,104,529

450,432

ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย Source: Office of Insurance Commission


ตาราง 18.6 เงินกูข้ องเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาแนกตามประเภทเงินกู้ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 18.6 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2015 (ล้านบาท Million Baht)

อาเภอ

รวมต้นเงินทุน

เพือ่ ประกอบอาชีพ

ทุกประเภท

For work ต้นเงิน

เป็นลูกหนี้ จ่ายเงินกู้ รับชาระคืน

ที่ลูกค้า

Loans Repayment เป็นลูกหนี้

outstanding disbursed

รวมยอด

รอการขายผลผลิต

Development of quality

Waiting for

ชาระหนี้สินภายนอก

ผู้ประกอบการ

the purchasing of product

Payment of external debt

Investment cost

ต้นเงิน

ต้นเงิน

ต้นเงิน

ที่ลูกค้า

จ่ายเงินกู้ รับชาระคืน ที่ลูกค้า

จ่ายเงินกู้ รับชาระคืน ที่ลูกค้า

and knowledge

ที่เกษตรกร

Total

เพือ่ พัฒนาความรู้หรือเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

จ่ายเงินกู้ รับชาระคืน

Loans Repayment เป็นลูกหนี้

Outstanding disbursed

ค่าลงทุนในการดาเนินกิจการร่วมกับ

Loans Repayment เป็นลูกหนี้

Outstanding disbursed

Loans Repayment เป็นลูกหนี้

Outstanding disbursed

District

ต้นเงิน จ่ายเงินกู้ รับชาระคืน

ที่ลูกค้า

Loans Repayment เป็นลูกหนี้

Outstanding disbursed

Outstanding

10,129.5 4,772.7

3,577.3

8,131.7

877.1

682.5

1,761.6

8.4

-

9.7

7.2

48.7

216.5

22.8

3.0

อาเภอเมือง

3,110.4 1,839.9

1,602.7

2,650.4

191.3

151.6

432.0

6.2

-

6.5

1.2

8.8

31.5

-

-

- Mueang district

อาเภอนากลาง

1,628.8

617.4

433.6

1,270.2

162.8

123.5

308.8

-

-

-

3.6

12.7

44.0

5.8

-

5.8 Na Klang district

อาเภอโนนสัง

1,055.3

376.8

250.0

782.9

80.9

74.5

225.7

-

-

0.5

1.0

6.8

37.3

8.7

-

8.9 Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

1,922.5

880.6

576.7

1,547.8

206.2

146.1

347.2

1.4

-

1.4

-

7.4

22.3

6.8

3.0

3.8 Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

1,451.8

617.1

428.8

1,097.0

149.0

114.0

297.4

0.8

-

1.3

1.2

8.2

54.6

1.5

-

1.5 Suwankhuha district

960.7

440.9

285.5

783.4

86.9

72.8

150.5

-

-

-

0.2

4.8

26.8

-

-

- Na Wang district

อาเภอนาวัง

ที่มา: ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nong Bua Lam Phu Provincial

20.0

Total


สถิิติการคลัง Fiscal Statistics


ตาราง 19.1 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2557 - 2558 Table 19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2014 - 2015 2557 (2014)

ประเภท

รายได้รวม รายได้ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค เบ็ดเตล็ด เงินอุดหนุน รายจ่ายรวม รายจ่ายประจา รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายงบกลาง

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด Provincial Administration Organization 275,392,688 213,717,500 204,954,879 861,307 5,409,815 2,491,500 61,675,188 249,444,273 115,458,532 112,716,589 21,269,152

ที่มา : สานักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู Source : Nong Bua Lam Phu Provincial Local Office

เทศบาล Municipality

1,157,075,856 695,921,422 642,544,786 8,467,290 19,349,832 4,064,770 21,494,744 461,154,435 767,455,513 608,573,156 102,583,717 56,298,639

(บาท Baht)

2558 (2015) องค์การบริหาร ส่วนตาบล Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด Provincial Administration Organization

1,262,773,419 646,233,854 622,769,658 2,690,949 8,185,930 5,606,429 6,980,889 616,539,565 948,836,159 737,213,626 155,910,822 55,711,711

218,757,667 25,979,377 15,951,993 3,664,204 5,570,253 792,927 192,778,290 233,117,373 103,158,279 110,765,300 19,193,794

เทศบาล Municipality

178,774,765 78,751,525 33,967,546 7,563,789 14,014,858 1,904,149 21,301,184 100,023,240 509,594,672 392,043,088 77,242,656 40,308,928

องค์การบริหาร ส่วนตาบล Subdistrict Administration Organization 319,683,332 129,940,529 100,138,161 5,831,397 6,798,963 3,786,958 13,385,051 189,742,803 604,094,118 462,141,353 114,126,477 27,826,288

Type

Total of Revenue Revenue Taxes and duties Fees and fines Property Public utilities Miscellaneous Subsidies Total of Expenditure Permanent expenditure Expenditure of investment Central expenditure


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2558 Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (บาท Baht)

อาเภอ/เทศบาล

รวมยอด

รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

Taxes and

ค่าปรับ

Property

Public

duties

Fees and fine

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

Miscellaneous Subsidies

utilities

รายจ่ายประจา

รายจ่าย

รายจ่าย

เพื่อการลงทุน

งบกลาง

Permanent Expenditure of Expenditure

investment

District/municipality

Central expenditure

33,967,546

7,563,789

14,014,858

1,904,149

21,301,184

100,023,240

392,043,088

77,242,656

40,308,928

29,947,050

4,715,059

10,017,367

355,060

735,416

17,560,130

148,131,789

33,906,834

14,041,205 Mueang district

10,880,145

4,182,350

8,507,741

-

715,416

11,903,525

87,164,237

24,459,416

5,846,465

Nong Bua Lam Phu Town Municipality

221,311

209,326

374,171

355,060

20,000

1,787,890

23,257,182

2,907,936

2,648,348

Na Kham Hai Subdistrict Municipality

18,798,696

130,048

579,668

-

-

2,306,716

19,303,467

1,598,502

2,505,758

Na Mafuang Subdistrict Municipality

46,898

193,336

555,787

-

-

1,562,000

18,406,904

4,940,980

3,040,634

Hua Na Subdistrict Municipality

1,920,891

778,424

1,146,306

842,610

194,346

25,761,571

77,444,884

15,985,398

เทศบาลตาบลกุดดินจี่

483,075

213,868

770,429

834,142

-

2,551,744

25,736,927

4,672,350

4,325,991

เทศบาลตาบลนากลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Klang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนาหนองทุม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kut Din Chi Subdistrict Municipality

1,225,509

415,037

237,198

-

194,346

19,074,668

31,303,480

6,806,170

1,475,579

Fang Daeng Subdistrict Municipality

212,306

149,519

138,679

8,468

-

4,135,159

20,404,477

4,506,878

840,531

841,299

1,190,010

1,399,247

-

266,225

24,188,229

77,062,671

11,194,573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เทศบาลตาบลโนนสัง

547,478

745,717

895,477

-

266,225

17,590,716

39,117,982

5,267,614

2,039,986

เทศบาลตาบลหนองเรือ

157,950

426,868

274,636

-

-

4,642,513

23,839,566

669,670

890,837

เทศบาลตาบลบ้านค้อ

135,871

17,425

229,134

-

-

1,955,000

14,105,123

5,257,290

1,424,251

อาเภอเมือง เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู เทศบาลตาบลนาคาไฮ เทศบาลตาบลนามะเฟือง เทศบาลตาบลหัวนา อาเภอนากลาง

เทศบาลตาบลฝั่งแดง เทศบาลตาบลเก่ากลอย อาเภอโนนสัง เทศบาลตาบลกุดดู่

Total

6,642,101 Na Klang district Kut din Chi Subdistrict Municipality

Kao Kloi SubdistrictMunicipality

4,355,074 Non Sang district Kut Du Subdistrict Municipality Non sang Subdistrict Municipality Nong Ruea Subdistrict Municipality Ban Kho Subdistrict Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (บาท Baht)

อาเภอ/เทศบาล

อาเภอศรีบุญเรือง

รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

Taxes and

ค่าปรับ

Property

Public

duties

Fees and fine

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

Miscellaneous Subsidies

utilities

รายจ่ายประจา

รายจ่าย

รายจ่าย

เพื่อการลงทุน

งบกลาง

Permanent Expenditure of Expenditure

investment

District/municipality

Central expenditure

817,834

342,985

1,215,710

619,424

501,400

9,118,319

57,743,637

6,596,111

เทศบาลตาบลจอมทอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chom Thong Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non sung Plueai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

319,198

192,945

682,845

-

-

5,197,842

23,923,895

1,767,450

1,303,666

เทศบาลตาบลยางหล่อ

310,878

90,793

401,807

619,424

501,400

3,025,000

10,094,511

4,305,061

10,488,296

เทศบาลตาบลหนองแก

187,759

59,247

131,057

-

-

895,477

23,725,232

523,600

875,538

440,471

537,311

236,228

87,055

19,603,798

23,394,990

31,660,106

9,559,739

เทศบาลตาบลบ้านโคก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ban Khok Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suwankhuha Subdistrict Municipality

330,317

365,050

191,363

47,185

19,475,110

21,324,990

26,358,431

9,310,739

1,753,372

เทศบาลตาบลนาด่าน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เทศบาลตาบลบุญทัน

110,155

172,261

44,865

39,870

128,688

2,070,000

5,301,675

249,000

849,676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อาเภอสุวรรณคูหา

เทศบาลตาบลนาดี

อาเภอนาวัง เทศบาลตาบลนาเหล่า

ที่มา : สานักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู Source : Nong Bua Lam Phu Provincial Local Office

12,667,500 Si Bun Ruang district

Non Sa-At Subdistrict Municipality Yang Lo Subdistrict Municipality Nong Kae Subdistrict Municipality

2,603,048 Suwankhuha district

Na Di Subdistrict Municipality Na Dan SubdistrictMunicipality Bun Than Subdistrict Municipality Na Wang district Na Lao Subdistrict Municipality


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (บาท Baht)

อาเภอ/องค์การบริหารส่วนตาบล

รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure รายจ่าย

รายจ่าย

District/Subdistrict

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Administration

Taxes and

ค่าปรับ

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure of

Central

Organization

duties

Fees and fines

Expenditure

investment

expenditure

100,138,161

5,831,397

6,798,963

3,786,958

13,385,051

189,742,803

462,141,353

114,126,477

27,826,288

25,705,226

3,201,065

2,635,411

2,195,214

10,067,728

58,983,611

147,642,440

37,958,331

14,456,677

518,343

270,211

191,707

5,416.00

-

1,870,033

18,003,369

3,752,345

854,149

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองภัยศูนย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสวรรค์

157,400

237,763

124,697

80,686

79,620

8,733,003

18,289,331

1,771,050

543,141

Nong Sawan Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวนา

155,177

247,213

272,523

6,940

-

2,613,996

12,025,312

4,664,500

507,224

Hua Na Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาม

144,074

589,249

279,450

-

-

4,903,348

13,742,188

3,401,450

959,923

Ban Kham Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลนามะเฟือง

118,820

32,124

276,748

228,995

158,619

23,209,317

15,176,575

7,404,805

8,186,939

Na Mafuang Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพร้าว

215,139

452,886

739,093

-

-

4,779,463

18,125,737

3,523,392

774,816

Ban Phrao Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิน้

127,210

306,101

268,583

-

79,100

3,435,289

14,741,412

4,698,383

695,298

Non Kamin Subdistrict Administration Organization

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทัน

418,430

489,579

210,553

1,873,177

9,702,138

3,541,161

9,680,094

3,198,143

694,836

Non Than Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลนาคาไฮ

23,728,422

455,458

186,470

-

48,250

2,811,114

14,275,050

4,408,595

659,680

Na Kham Hai Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pa Mai Ngam Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหว้า

122,210

120,480

85,587

-

-

3,086,888

13,583,373

1,135,668

580,671

รวมยอด อาเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดจิก

utilities

Total Mueang district Nong Bua Subdistrict Administration Organization Nong Phai Sun Subdistrict Administration Organization

Kut Chik Subdistrict Administration Organization

Nong Wa Subdistrict Administration Organization


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (บาท Baht)

อาเภอ/องค์การบริหารส่วนตาบล

อาเภอนากลาง

รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure รายจ่าย

รายจ่าย

District/Subdistrict

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Administration

Taxes and

ค่าปรับ

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure of

Central

Organization

duties

Fees and fines

Expenditure

investment

expenditure

utilities

16,148,549

552,108

909,012

544,027

1,764,254

21,137,129

82,758,910

17,555,729

3,516,344

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง

278,433

10,256

64,795

290,077

97,294

5,340,214

15,856,377

1,892,163

438,706

Dan Chang Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง

128,528

39,192

337,994

253,400

1,138,423

4,100,001

16,994,865

6,266,972

967,862

Non Muang Subdistrict Administration Organization

14,978,100

111,064

129,997

-

260,561

8,753,461

16,557,570

5,616,542

488,385

Uthai Sawan Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลดงสวรรค์

105,550

372,756

213,882

550

220,360

2,943,453

16,147,267

3,291,151

604,655

Dong Sawan Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่

657,939

18,840

162,344

-

47,617

-

17,202,832

488,900

1,016,736

15,088,186

534,890

433,170

-

15,000

3,953,956

40,565,578

7,157,691

1,664,134

14,928,133

128,078

193,566

-

-

2,516,869

13,520,223

3,339,861

564,590

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดดู่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kut Du Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non Muang Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกใหญ่

42,552

331,494

149,280

-

15,000

1,031,700

12,687,089

1,286,000

485,336

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกม่วง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Khok Muang Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nikhom Phattana Subdistrict Administration Organization

117,501

75,318

90,324

-

-

405,387

14,358,266

2,531,830

614,208

องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์

อาเภอ โนนสัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถิน่

องค์การบริหารส่วนตาบลปางกู่

Na Klang district

Kut Hae Subdistrict Administration Organization Non Sang district Ban thin Subdistrict Administration Organization

Khok Yai Subdistrict Administration Organization

Pang Ku Subdistrict Administration Organization


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (บาท Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

อาเภอ/องค์การบริหารส่วนตาบล

อาเภอศรีบุญเรือง

รายจ่าย

รายจ่าย

District/Subdistrict

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพื่อการลงทุน

งบกลาง

Administration

Taxes and

ค่าปรับ

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure of

Central

Organization

duties

Fees and fines

Expenditure

investment

expenditure

utilities

42,498,316

884,829

2,297,778

405,139

324,079

52,914,139

127,074,720

31,877,450

4,938,705

482,765

64,912

267,329

-

-

2,096,437

11,690,749

847,965

382,550

Muang Mai Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีบญ ุ เรือง

14,604,174

86,515

537,142

59,604

158,554

7,551,328

15,985,746

2,454,500

439,542

Si Bun Ruang Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวใต้

134,757

409,955

350,112

-

-

5,267,469

16,109,853

3,914,220

490,626

Nong Bua Tai Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน

109,782

420

97,945

100

145,525

18,390,295

25,045,508

4,170,352

667,274

Kut Sathian Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลนากอก

26,658,547

25,261

206,663

-

20,000

6,382,168

29,243,545

10,066,119

1,034,772

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนม่วง

79,133

102,273

295,349

345,435

-

4,007,663

18,003,599

6,052,894

741,852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง

83,139

11,480

272,712

-

-

2,987,079

7,904,627

3,986,400

697,101

Sai Thong Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม

346,020

184,014

270,527

-

-

6,231,700

3,091,092

385,000

484,988

Han Na Ngam Subdistrict Administration Organization

230,292

188,946

192,336

189,360

125,835

19,214,682

15,194,667

3,583,100

811,384

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Si Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ban Khok Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ

230,292

188,946

192,336

189,360

125,835

19,214,682

15,194,667

3,583,100

811,384

Dong Mafai Subdistrict Administration Organization

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kut Phueng Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงแก้ว

อาเภอสุวรรณคูหา

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง

Si Bun Ruang district

Na Kok Subdistrict Administration Organization Non Muang Subdistrict Administration Organization Nong Kung Kaeo Subdistrict Administration Organization

Suwan Khuha district


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (บาท Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

อาเภอ/องค์การบริหารส่วนตาบล

อาเภอนาวัง

รายจ่าย

รายจ่าย

District/Subdistrict

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพื่อการลงทุน

งบกลาง

Administration

Taxes and

ค่าปรับ

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure of

Central

Organization

duties

Fees and fines

Expenditure

investment

expenditure

utilities

467,592

469,559

331,256

453,218

1,088,155

33,539,286

48,905,038

15,994,176

2,439,044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Lao Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก

117,630

190,620

89,757

341,468

955,755

18,747,268

18,221,012

11,330,950

560,396

Na Kae Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง

233,851

188,609

185,206

-

132,400

14,012,518

19,089,531

2,443,987

954,486

Wang Thong Subdistrict Administration Organization

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116,110

90,330

56,292

111,750

-

779,500

11,594,496

2,219,240

924,162

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเหล่า

องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม องค์การบริหารส่วนตาบลเทพคีรี

ทีม่ า : สานักงานท้องถิน่ จังหวัดหนองบัวลาภู Source : Nong Bua Lam Phu Provincial Local Office

Na Wang district

Wang Pla Pom Subdistrict Administration Organization Thep Ke Ri Subdistrict Administration Organization


ตาราง Table

19.4 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จาแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2015 (ล้ านบาท Million Baht)

ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) อาเภอ

รวม Total

รวมยอด

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

มูลค่าเพิ่ม

Personal income tax Corporate income tax Value added tax

ธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่น ๆ

Specific duties

Stamp duties

Others

District

469.113

105.013

66.076

272.979

18.142

5.639

1.264

อาเภอเมือง

148.241

28.254

29.551

74.517

11.812

3.656

0.451 Mueang district

อาเภอนากลาง

260.015

57.196

25.328

171.990

4.602

0.707

0.192 Na Klang district

อาเภอโนนสัง

11.465

4.372

2.062

4.556

0.106

0.253

0.116 Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

31.756

9.061

5.720

14.502

1.550

0.601

0.322 Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

7.800

3.391

1.538

2.460

0.047

0.272

0.092 Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

9.836

2.739

1.877

4.954

0.025

0.150

0.091 Na Wang district

ที่มา: สานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Revenue Office

Total


ตาราง 19.5 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2554 - 2558 Table 19.5 Revenue of Excise Tax by Type: 2011 - 2015 2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

1,634,311

1,116,567

2,157,278

4,438,128

3,200,102

-

-

-

455,396

47,880

13,800

-

-

-

-

264,770

168,995

496,982

431,935

408,167

-

-

5,010

3,148

1,500

Fragrances

302,265

112,545

15,822

-

-

Motorcycle

-

-

-

-

33,603

Automobile

990,526

778,825

1,572,064

3,455,090

2,603,862

62,950

56,202

67,400

92,560

105,091

ประเภทภาษี รวมยอด ภาษีน้ามัน ภาษีสุรา ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเครื่องหอม ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีรถยนต์ รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค ที่มา: ส้านักงานสรรพสามิตพืนที่จังหวัดหนองบัวล้าภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Excise Office

Type Total Petroleum Spirit Non - Alcoholic Beverages

Miscellaneous Night club and discotheque


สถิิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics


สถิิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics


ตาราง 20.1 ปริมาณน้าทีน่ ้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 st Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1 January: 2013 - 2015 (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres)

10.0

ปริมาตรใช้การ Effective storage capacity ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน ทั่วราชอาณาจักร ภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบ้ารุงแดน ห้วยหลวง น้าอุน น้าพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ล้าปาว ล้าตะคอง ล้าพระเพลิง มูลบน ล้าแซะ ล้านางรอง สิรินธร

ความจุที่ระดับน้าสูงสุด ปริมาตรใช้การ Maximum Storage Effective Capacity storage capacity 70,370 46,867 13,462 9,510 265 263 106 170 939

9,662 6,660 243 249 102 164 896

135 520 166 164 2,431 1,980 314 110 141 275 121 1,966

128 477 156 127 1,850 1,880 291 109 134 268 118 1,135

2556 (2013) 2557 (2014) ปริมาตรใช้การ ร้อยละ ปริมาตรใช้การ ร้อยละ EFC. Percent EFC. Percent 24,888 53.2 28,070 59.9 ภาคเหนือ (Northern Region) 3,974 41.1 3,400 35.2 2,904 43.6 2,900 43.5 159 65.4 233 95.9 102 41.0 121 48.6 82 80.4 92 90.2 157 95.8 189 115.4 597 66.6 534 59.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Region) 28 21.9 76 59.4 170 35.6 292 61.2 68 43.6 69 44.2 82 64.6 100 78.7 378 20.4 1,143 61.8 211 11.2 820 43.6 118 40.5 273 93.8 77 70.6 106 97.2 42 31.3 135 100.7 141 52.6 294 109.7 82 69.5 113 95.8 583 51.4 892 78.6

2558 (2015) ปริมาตรใช้การ ร้อยละ EFC. Percent 21,281 45.4

Region/Reservoir/Dam Whole Kingdom

2,329 3,049 163 34 74 93 635

24.1 45.8 67.1 13.7 72.5 56.8 70.9

Bhumibol Sirikit Mae Ngat Mae Kuang Kiu Lom Kiu Kor Mar Kwae Noi Bamrungdan

49 279 61 77 605 1,020 137 27 63 151 78 759

38.3 58.5 39.1 60.6 32.7 54.3 47.1 24.8 47.0 56.3 66.1 66.9

Huai Luang Nam Un Nam Pung Chulabhon Ubol Ratana Lam Pao Lam Takhong Lam Phra Phloeng Upper Muun Lam Sae Lam Nang Rong Sirindhorn


ตาราง 20.1 ปริมาณน้าทีน่ ้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 (ต่อ) st Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1 January: 2013 - 2015 (Cont.) (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres)

ปริมาตรใช้การ Effective storage capacity ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน

ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ (เขาแหลม) ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์ แก่งกระจาน ปราณบุรี รัชชประภา บางลาง

ความจุที่ระดับน้าสูงสุด ปริมาตรใช้การ Maximum Storage Effective Capacity storage capacity 960 160 240

957 143 200

17,745 8,860

7,480 5,848

224 420 117 164 248

220 390 105 150 228

710 391 5,639 1,454

643 373 4,287 1,194

2556 (2013) 2557 (2014) ปริมาตรใช้การ ร้อยละ ปริมาตรใช้การ ร้อยละ EFC. Percent EFC. Percent ภาคกลาง (Central Region) 641 67.0 767 80.1 60 42.0 59 41.3 83 41.5 201 100.5 ภาคตะวันตก ( Western Region) 5,185 69.3 5,051 67.5 4,252 72.7 4,207 71.9 ภาคตะวันออก ( Eastern Region) 159 72.3 167 75.9 307 78.7 308 79.0 65 61.9 67 63.8 144 96.0 144 96.0 203 89.0 211 92.5 ภาคใต้ (Southern Region) 480 74.7 604 93.9 157 47.7 323 86.5 2,738 63.9 3,417 79.7 459 38.4 762 63.8

ที่มา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Source: The Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives

2558 (2015) ปริมาตรใช้การ ร้อยละ EFC. Percent

Region/Reservoir/Dam

753 36 89

78.7 25.2 44.5

Pasak Chonlasittha Thap Salao Krasieo

2,720 2,180

36.4 37.3

Srinagarindra Khao Laem

180 186 48 135 216

81.8 47.7 45.7 90.0 94.7

Khundanprakanchon Klong Sri Yat Bang Phra Nongphalai Pra Sae

370 238 3,296 1,151

57.5 63.7 76.9 96.4

Kaeng Krachan Pran Buri Rajjaprabha Bang Lang


ตำรำง 20.2 แหล่งน้ำ จ้ำแนกตำมประเภทแหล่งน้ำ เป็นรำยอ้ำเภอ พ.ศ. 2557 - 2558 Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2014 - 2015 2557 (2014)

2558 (2015)

ประเภทแหล่งนำ Type of Water Resources อำเภอ

รวม

อ่ำงเก็บนำ

Total

Reservoir ใหญ่

กลำง

ฝำย

คอนกรีต ทำนบ หนอง, เล็ก Concrete Weir

Large Medium Small

รวมยอด

สระ,

Weir

บึง

บ่อ คู,

บ่อ

รวม

อ่ำงเก็บนำ

บำดำล นำตืน Total

Reservoir

well

-

1

34

53

1,319

-

1

7

11

8

590

134

532

อำเภอนำกลำง

800

-

-

10

13

10

442

69

255

1

อำเภอโนนสัง

599

-

-

5

4

5

138

15

414

อำเภอศรีบุญเรือง

310

-

-

3

13

3

83

61

อำเภอสุวรรณคูหำ

561

-

-

6

9

6

133

อำเภอนำวัง

399

-

-

3

3

3

14

ทีม่ ำ: สำนักงำนชลประทำนจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Regional Irrigation Office Nong Bua Lam Phu

311 2,008

well

3,988

อำเภอเมือง

ใหญ่

คลอง Artesian Shallow

Lagoon Canal

35 1,400

ประเภทแหล่งนำ Type of Water Resources

กลำง

ฝำย

สระ,

คอนกรีต ทำนบ หนอง, เล็ก Concrete Weir

Large Medium Small

Weir

บึง

บ่อ คู,

บำดำล นำตืน

District

คลอง Artesian Shallow

Lagoon Canal

35 1,400

บ่อ

well

well

311 2,008

146

146 3,988

-

1

34

53

Total

36 1,319

-

1

7

11

8

590

134

532

36 Mueang district

800

-

-

10

13

10

442

69

255

1 Na Klang district

18

599

-

-

5

4

5

138

15

414

18 Non Sang district

143

4

310

-

-

3

13

3

83

61

143

4 Si Bun Ruang district

9

384

14

561

-

-

6

9

6

133

9

384

14 Suwankhuha district

23

280

73

399

-

-

3

3

3

14

23

280

73 Na Wang district


ตาราง

20.3 ปริมาณน้้าทีเ่ ก็บเฉลี่ยทัง้ ปี จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2557 - 2558

Table

20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2014 - 2015 (ลูกบาศก์เมตร cubic metre)

ประเภทแหล่งนา Type of water resources 2557 (2014) อาเภอ

รวม

อ่างเก็บนา

Total

Reservior

2558 (2015)

ฝายคอนกรีต ประตูระบายนา Concrete

Floodgate

รวม

อ่างเก็บนา

Total

Reservior

wire รวมยอด

District

ฝายคอนกรีต ประตูระบายนา Concrete

Floodgate

wire

10,279,000

10,279,000

-

3

10,279,000

10,279,000

-

3

อาเภอเมือง

2,540,000

2,540,000

-

3

2,540,000

2,540,000

-

3 Mueang district

อาเภอนากลาง

1,975,000

1,975,000

-

-

1,975,000

1,975,000

-

- Na Klang district

-

-

-

-

-

-

-

- Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

750,000

750,000

-

-

750,000

750,000

-

- Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

2,050,000

2,050,000

-

-

2,050,000

2,050,000

-

- Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

2,964,000

2,964,000

-

-

2,964,000

2,964,000

-

- Na Wang district

อาเภอโนนสัง

ที่มา: สานักงานชลประทานจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Regional Irrigation Office Nong Bua Lam Phu

Total


ตาราง 20.4 สถิติการประปา เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558 Table 20.4 Statistics of Water Supply by District: 2015 ปริมำณนำที่จ่ำย อำเภอ

กำลังกำรผลิต

นำที่ผลิตได้

ปริมำณนำที่จำหน่ำย

เพื่อสำธำรณประโยชน์

ปริมำณนำที่ใช้ในระบบ

ผู้ใช้นำ

(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)

และรั่วไหล (ลบ.ม)

(ลบ.ม.)

(รำย)

Water sales

Water supplied for public

Water for system

Consumers

(Cu.M.)

use and leak in streams

production

(Persons)

(Cu.M.)

(Cu.M.)

Water capacity Water production (Cu.M.)

รวมยอด

(Cu.M.)

District

71,532,700

3,522,426

3,214,729

2,535,712

2,509,629

10,773

Total

46,784,605

2,148,238

2,054,376

1,664,173

1,663,313

6,140

Mueang district

อำเภอนำกลำง

9,678,705

456,254

412,965

321,679

296,456

1,430

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

5,461,495

411,931

372,418

295,076

295,076

1,252

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

9,607,895

506,003

374,970

254,784

254,784

1,951

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

-

-

-

-

-

-

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

-

-

-

-

-

-

Na Wang district

อำเภอเมือง

ที่มำ: สำนักงำนกำรประปำจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Office of Waterworks Authority Nong Bua Lam Phu


ตาราง 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย เป็นรายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2558 Table 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2015 (หน่วยเป็นตันต่อวัน In ton per day) 2557 (2014) จังหวัด รวมยอด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

รวม Total 19,276 2,264 1,553 1,304 1,361 1,188 245 1,072 272 341 487 1,829 1,622 577 498 894 913 957 1,078 641 180

2558 (2015)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

Municipal area 7,812 931 620 236 333 469 98 319 116 115 217 986 897 226 194 169 415 585 587 178 121

Non-municipal area 11,464 1,333 933 1,068 1,028 719 147 753 156 226 270 843 725 351 304 725 498 372 491 463 59

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม Total 19,660 2,294 1,559 1,302 1,382 1,172 241 1,087 271 397 498 1,870 1,672 631 509 908 909 983 1,123 673 179

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

Municipal area 7,990 939 620 232 310 465 97 328 118 133 228 1,022 906 263 200 187 406 611 613 192 120

Non-municipal area 11,670 1,355 939 1,070 1,072 707 144 759 153 264 270 848 766 368 309 721 503 372 510 481 59

Province Total Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan

Sourec: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment


ตาราง 20.6 อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 Table 20.6 Monthly MONTHLY Temperature TEMPERATURE andAND Atmospheric ATMOSPHERIC Pressure PRESSURE Data : 2014 DATA- :2015 2014 - 2015 2557 (2014 )

2558 (2015 )

ควำมกดอำกำศ

อุณหภูมิ ( ซ ) เดือน

เฉลี่ย Mean

ทัง้ ปี

Temperature ( ๐ C ) เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่่ำสุด สูงสุด

เฉลี่ย ต่่ำสุด Mean atmospheric เฉลี่ย

Mean maximum Mean minimum Maximum Minimum pressure (HPA)

27.2

32.8

21.7

มกรำคม

20.5

27.8

13.2

32.8

กุมภำพันธ์

25.5

32.9

18.2

มีนำคม

29.4

36.6

เมษำยน

30.4

พฤษภำคม

เฉลี่ย ต่่ำสุด Mean atmospheric

Monthly

Mean Mean maximum Mean minimum Maximum Minimum pressure (HPA)

27.0

33.4

21.9

6.2

1,015.7

21.4

29.1

14.6

34.5

9.8

1,014.7

January

36.2

14.7

1,009.8

24.6

31.8

18.4

37.4

14.0

1,009.5

February

22.3

41.7

19.3

1,001.9

28.5

35.3

22.8

38.5

20.5

1,010.1

March

36.6

24.3

40.3

20.7

1,010.2

29.2

36.8

22.9

41.9

16.2

1,008.6

April

30.1

35.4

25.0

39.2

21.8

1,008.6

30.1

37.4

24.8

39.5

22.2

1,005.6

May

มิถุนำยน

29.6

34.2

25.1

36.8

23.6

1,005.0

29.7

35.9

24.3

39.5

22.3

1,004.8

June

กรกฎำคม

28.6

32.6

24.7

36.2

22.6

1,005.6

27.9

33.0

23.8

40.0

21.5

1,004.6

July

สิงหำคม

28.1

32.3

23.9

35.5

22.6

1,007.8

27.4

32.5

23.4

35.5

22.0

1,003.3

August

กันยำยน

28.2

32.5

24.0

36.0

21.0

1,008.6

27.4

32.7

23.5

35.2

20.9

1,007.4

September

ตุลำคม

27.4

32.4

22.5

34.0

19.4

1,012.8

26.3

31.9

22.3

33.9

19.5

1,011.2

October

พฤศจิกำยน

26.1

31.7

20.6

34.1

16.2

1,013.7

26.8

32.9

22.2

35.2

20.3

1,011.8

November

ธันวำคม

22.7

28.8

16.6

33.2

11.9

1,016.8

24.5

31.0

19.5

34.5

14.3

1,014.2

December

Source: Nong Bua Lam Phu Meteorological Station

6.2

Temperature ( ๐ C ) เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่่ำสุด สูงสุด

1,009.7

ทีม่ ำ: สถำนีอุตุนิยมวิทยำหนองบัวล่ำภู

41.7

ควำมกดอำกำศ

อุณหภูมิ ( ซ )

41.9

9.8

1,008.8

Annual


ตาราง Table

20.7 ความชืน้ สัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2014 - 2015 2557 (2014 ) เดือน

ทั้งปี

2558 (2015 )

เฉลี่ย

เฉลี่ยสูงสุด

เฉลี่ยต่่ำสุด

ต่่ำสุด

วันที่ต่ำสุด

เฉลี่ย

เฉลี่ยสูงสุด

เฉลี่ยต่่ำสุด

ต่่ำสุด

วันที่ต่ำสุด

Mean

Mean

Mean

Minimum

Date

Mean

Mean

Mean

Minimum

Date

maximum

minimum

maximum

minimum

52.2

21.0

21 Mar.

73.6

51.9

18.0

3-Apr Annual

42.3

29.0

25

63.0

91.7 87.3

38.7

28.0

1,27

January

73.5

minimum

Monthly

minimum

มกรำคม

67.3

91.8 92.4

กุมภำพันธ์

61.7

87.2

38.1

24.0

3

67.2

89.8

43.3

24.0

28

February

มีนำคม

58.4

83.6

35.8

21.0

29

66.8

89.5

44.6

29.0

5

March

เมษำยน

67.4

87.9

45.4

23.0

1

61.6

83.4

39.0

18.0

3

April

พฤษภำคม

75.3

91.7

53.7

38.0

24

70.5

89.3

46.5

34.0

2

May

มิถนุ ำยน

78.9

93.1

60.3

47.0

25,28

71.9

91.3

49.5

33.0

30

June

กรกฎำคม

83.5

95.1

65.6

50.0

4

79.9

93.4

62.2

31.0

1,2,3

July

สิงหำคม

84.4

95.8

66.7

52.0

12

84.8

96.7

66.0

52.0

24

August

กันยำยน

84.8

96.3

66.5

54.0

20

84.9

97.1

66.3

51.0

29

September

ตุลำคม

76.8

93.8

54.3

43.0

15

82.4

96.2

62.5

44.0

28

October

พฤศจิกำยน

75.7

94.3

51.9

36.0

30

77.1

94.7

53.9

43.0

12

November

ธันวำคม

67.3

89.8

45.5

31.0

18

72.7

91.4

50.3

38.0

12

December

1

ที่มำ: สถำนีอตุ นุ ยิ มวิทยำหนองบัวล่ำภู Source: Nong Bua Lam Phu Meteorological Station


ตาราง 20.8 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2014 - 2015

เดือน

ทั้งปี มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถนุ ำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

2557 (2014 ) 2557 (2015 ) จำนวนวัน ปริมำณฝน วันที่ปริมำณ จำนวนวัน ปริมำณฝน วันที่ปริมำณ ปริมำณฝน ที่ฝนตก สูงสุด ฝนสูงที่สดุ ปริมำณฝน ที่ฝนตก สูงสุด ฝนสูงที่สดุ Rainfall No. of rainy Daily maximum Date of daily Rainfall No. of rainy Daily maximum Date of daily (มิลลิเมตร mm.) day (มิลลิเมตร mm.) highest (มิลลิเมตร mm.) day (มิลลิเมตร mm.) highest 1,132.8 10.2 182.6 135.3 133.7 181.6 279.0 135.2 25.9 49.3 -

ที่มำ: สถำนีอุตุนิยมวิทยำหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Meteorological Station

124 5 10 16 18 24 24 16 6 5 -

97.0 7.0 97.0 73.0 42.0 51.4 65.8 36.0 19.4 25.3 -

27-Apr 20 27 2 29 16 15 28 30 7 -

1,101.0 88.8 11.2 19.5 70.1 96.9 226.9 161.1 186.2 192.7 47.7 0.5

117 7 3 8 13 12 22 20 18 9 4 1

63.6 36.5 10.2 10.8 20.6 33.6 40.1 44.2 57.4 63.6 30.4 0.5

3-Oct 18.0 10 7 17 20 8 11 17 3 14 5

Monthly

January February March April May June July August September October November December


ตัวชี้วัด Indicators


ตัวชี้วัดทีส่ ำคัญของจังหวัด Provincial Key Indicator ตัวชี้วัด อัตราเพิ่มของประชากร (1) ความหนาแน่นของประชากรต่อ ตร.กม. อัตราส่วนเพศ อัตราการเป็นภาระ อัตราเจริญพันธุ์ อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงานตามฤดูกาล อัตราการมีงานทา อัตราเพิ่มของผู้มีงานทา อัตราค่าจ้างรายวัน อัตราส่วนนักเรียนต่อครู - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน

2554 (2011) -0.1 130.2 101.0 0.4 36.3 10.3 6.2 2.3 0.3 1.1 0.6 98.4 5.8 165.0 20:1 37:1 18:1 8,045

2555 (2012) 0.5 130.9 101.0 0.4 37.0 10.2 4.9 2.9 0.3 0.2 0.4 99.4 0.5 230.0 17:1 22:1 19:1 8,212

2556 (2013) 0.4 131.4 101.0 0.4 34.6 9.9 5.5 3.5 0.4 0.4 0.6 98.8 -0.4 300.0 20:1 17:1 25:1 7,741

2557 (2014) 0.3 131.9 100.9 0.5 33.5 9.2 5.4 0.6 0.2 0.3 0.7 99.0 -19.1 300.0 18:1 17:1 25:1 8,044

2558 (2015) 0.2 132.2 100.6 0.5 32.2 8.5 5.2 0.7 0.9 0.3 64.8 -1.8 300.0 20:1 15:1 16:1 5,931

Indicator Population growth rate (1) Population density per Sq.Km. Sex ratio Dependency ratio Fertility rate Crude birth rate per 1,000 population Crude death rate per 1,000 population Infant mortality rate per 1,000 livebirths Maternal mortality rate per 100,000 livebirths Unemployment rate Unemployment rate by seasonally Employment rate Growth rate of employed person Wage rate per day Ratio of student per teacher - Elementary level - Secondary level Ratio of population per physician


ตัวชี้วัดทีส่ ำคัญของจังหวัด (ต่อ) Provincial Key Indicator (Cont.) ตัวชี้วัด รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปี 2545 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว สัดส่วนของเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรต่อเนื้อที่ทั้งหมด สัดส่วนพื้นที่ปา่ ไม้ต่อพื้นที่จังหวัด ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ อัตราเพิ่มของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 100 คน อัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีโทรศัพท์มือถือ ที่มา: (1) กรมการปกครอง

2554 (2011) 4,510 4,311 8.1 39,198 69.9 0.2 425.0 5.4 24.6 18.1 62.3

2555 (2012) 3,611 5.8 41,642 69.9 0.2 382.0 7.4 24.8 19.0 66.1

2556 (2013) 4,397 3,904 11.9 46,804 69.9 0.2 402.0 3.6 26.3 16.8 68.4

2557 (2014) 5,035 43,385 70.0 0.2 388.8 0.2 28.3 18.4 68.8

2558 (2015) 15,390 11,473 0.2 360.0 (-0.14) 25.4 21.2 69.3

Indicator Average monthly income per capita Average monthly expenditures per capita Growth rate of GPP at 2002 prices GPP per capita Proportion of farm holding land per total land Proportion area of forest land per area province Rice average yield per rai Growth rate of motorcycle registered Ratio of computer per 100 population Ratio of internet user per 100 population Proportion of population 6 years and over accessing to mobile phone Source: (1) Department of Provincial Administration


รายงานสถิติจังหวัด 2559  
รายงานสถิติจังหวัด 2559  
Advertisement