Page 1

ISSN 1685-1080

การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์/โทรสำร 0 – 4231 - 6737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่

สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2143 1323 ต่อ 17496 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th

ปีทจี่ ัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

2560 สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ เริ่ ม จั ด ท ำโครงกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2526 มีกำรสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นกำร สำรวจนอกฤดูกำรเกษตรระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม รอบที่ 2 เป็นกำรสำรวจในฤดูกำรเกษตร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกัน ยำยน และช่ว งปี พ.ศ. 2527 - 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีล ะ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ส ำรวจในเดือ นกุม ภำพัน ธ์ รอบที ่ 2 ส ำรวจในเดือ นพฤษภำคม รอบที่ 3 ส ำรวจในเดือ น สิงหำคม และในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2543 เป็นต้นมำ ได้สำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ซึ่งทำกำร สำรวจในเดือนพฤศจิกำยน จึงทำให้ได้ข้อมูลเป็นรำยไตรมำส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ กำรสำรวจโครงกำรนี้ได้จัดเก็บข้อมูล เป็นรำยเดือน และ นำผลกำรสำรวจที่ได้มำเสนอผลกำรสำรวจเป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส โดยกำรเสนอผลข้อมูล เป็น รำยไตรมำสนั้น ได้นำข้อมูล ที่ได้จ ำกกำรสำรวจครั้งละ 3 เดือนมำประมวลผลและหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ซึ่งผลกำรสำรวจที่ได้จะสะท้อนถึงค่ำประมำณของเดือนที่ อยู่กึ่งกลำงคำบเวลำ สำรวจนั้น ๆ ส ำหรับ รำยงำนฉบับ นี ้ เป็น กำรเสนอผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ไตรมำสที่ 2 : เมษำยน – มิถุนำยน 2560 ของจังหวัด หนองบัวลำภู ที่ได้ดำเนินกำรสำรวจระหว่ำงเดือน เมษำยน – มิถุน ำยน 2560 หำกผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูล เป็นรำยเดือนในลักษณะเดิมยังสำมำรถติดต่อ ขอ ข้อมูลได้ที่สำนักงำนสถิติจังหวัด หนองบัวลำภู และเนื่องจำกข้อมูลที่นำเสนอในรำยงำนฉบับนี้ได้มำจำกกำร สำรวจด้วยระเบียบวิธีตัวอย่ำงซึ่งอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรเลือ กตัวอย่ำงและควำมคลำดเคลื่อน อื่นๆ รวมอยู่ด้วย จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในกำรใช้ตัวเลขด้วย


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร แผนผังการจาแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน การสารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 368,338 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน (ผู้ที่พร้อมทางาน) 234,604 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน (ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน) 133,734 คน

ผู้มีงานทา 229,556 คน

ทางานบ้าน 54,306 คน

ผู้ว่างงาน 2,451 คน

เรียนหนังสือ 25,095 คน

ผู้รอฤดูกาล 2,597 คน

อื่น ๆ 54,333 คน

จากการส ารวจภาวการท างานของประชากร ไตรมาส 2 : เมษายน–มิ ถุ น ายน 2560 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พบว่ า จ านวนผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป 368,338 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานหรือ ผู้ที่พร้อม จะท างาน 234,604 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 63.7) ซึ ่ง ประกอบด้ ว ยผู้ มี งานท า 229,556 คน ผู้ ว่ างงาน 2,451 คน ผู้รอฤดูกาล 2,597 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลัง แรงงานในไตรมาสนี้ 133,734 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 36.3) ป ระกอบ ด้ วยผู้ ท างาน บ้ าน 54,306 คน เรียนหนังสือ 25,095 คน และอื่นๆ 54,333 คน เมื่ อเปรียบเที ยบจ านวนผู้ มี งานท ากั บ ไตรมาส เดียวกันของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น 10,937 คน หรือเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 5.0 (จาก 218,619 คน เป็ น 229,556 คน) โดยผู้มีงานทาตามประเภทอุตสาหกรรม 8 อันดับแรก ทางานในสาขาการเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การขายส่ง ขายปลีกและการซ่อมแซม ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ การผลิต การบริหารราชการ และการป้ อ งกั น ประเทศ การศึ ก ษา การก่ อ สร้ า ง กิจกรรมโรงแรมและอาหาร การขนส่งที่เก็บสินค้าและ การคมนาคม และอื่นๆ ตามลาดับ หากเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นในสาขา การเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จานวน 12,668 คน การผลิต จานวน 2,130 คน การขนส่ ง ที่ เก็ บสิ นค้ าและการคมนาคมจ านวน 1,461 คน การขายส่ ง ขายปลี กและการซ่ อมแซมยานยนต์ และ จักรยานยนต์ จานวน 1,432 คน และกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ จานวน 1,893 คน ส่วนกิจกรรมที่ผู้มีงานทาลดลง ได้แก่ กิ จ กรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 4,491 คน การบริหารราชการและการป้ องกันประเทศ จ านวน 2,140 คน การศึกษา จานวน 1,286 คน และการก่อสร้าง จานวน 730 คน ตามลาดับ (แผนภูมิ 1)


เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจ านวนผู้ มี งานท าตามระดั บ การศึก ษาที่ ส าเร็ จ กับ ไตรมาสเดี ย วกั น ของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา ต อ น ป ล าย เพิ ่ม ขึ ้น 7 ,4 14 ค น ระ ดับ ต่ าก ว่า ประถมศึก ษาเพิ ่ม ขึ ้น จ านวน 6,054 คน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 3,598 คน ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น เพิ ่ม ขึ ้น จ านวน 2,039 คน และไม่มีการศึกษา เพิ่มขึ้นจานวน 1,073 คน ในส่ว น ของระดับประถมศึกษามีจานวนลดลง 9,004 คน เมื่อเปรียบเทียบผู้มีงานทาในไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่อน พบว่า ผู้ มีงานทาจ านวน 229,556 คน ส่ วน ใหญ่ เป็ น ธุ รกิ จส่ วนตั ว โดยผู้ มี งานท าเพิ่ มขึ้ น ได้ แก่ ลูกจ้างเอกชน 5,877 คน ช่วยธุรกิจครัวเรือน 4,338 คน ทางานส่ว นตัว 1,616 คน การรวมกลุ่ม 368 คน และนายจ้ าง 299 คน ส่ วนลูก จ้า งรัฐ บาล มีจ านวน ลดลง 1,561 คน หากพิ จารณาชั่ ว โมงการท างานต่ อ สั ป ดาห์ ของผู้มีงานทาในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้มีงาน ท าส่ วนใหญ่ ท างานตั้ งแต่ 35 ชั่ วโมงขึ้ นไปต่ อสั ปดาห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นผู้ทางานเต็มที่ ในเรื่องชั่วโมงการทางาน มีจานวน 203,130 คน หรือร้อยละ 88.5 ของผู้มีงานทา ทั้ งสิ้ น ส่ วนผู้ ที่ ท างานน้ อยกว่ า 35 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ มีจานวน 26,426 คน หรือร้อยละ 11.5 เมื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2559 จะเห็นว่าผู้มีงานทาตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อสัปดาห์มีจานวนเพิ่มขึ้น 21,999 คน ขณะที่ผู้มีงานทา ที่ทางานน้ อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ลดลงประมาณ 11,062 คน ส าหรั บ จ านวนผู้ ว่ า งงานในไตรมาสทที่ 2 พ.ศ. 2560 มี จ านวนทั้ งสิ้ น 2,451 คน หรื อ คิ ด เป็ น อัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ของกาลังแรงงานรวม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2559 พบว่า ผู้ว่างงานลดลง 408 คน (จาก 2,859 คน เป็น 2,451 คน)


สารบัญ หน้า

คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง

ก ข จ ฉ

บทที่ 1

บทนา

1

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ 4. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 2 2 2

สรุปผลการสารวจ

7

1. ลักษณะของกาลังแรงงาน 2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ 2.2 อุตสาหกรรม 2.3 สถานภาพการทางาน 2.4 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ 2.5 การศึกษา 3. การว่างงาน

7 9 9 10 11 11 12 13

ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี ภาคผนวก ข ตารางสถิติ

15 17

บทที่ 2

ภาคผนวก


สารบัญแผนภูมิ หน้า แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน

11

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

11

แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา

12


สารบัญตาราง หน้า ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ

7

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

8

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ

9

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ

10

ตาราง ง จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ

11

ตาราง จ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางานและเพศ

12

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

12

ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ

13


บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ทำกำรสำรวจ ภำวะกำรทำงำนของประชำกรทั่วประเทศอย่ำง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงแรกทำกำรสำรวจปีละ 2 รอบ และใน พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีละ 3 รอบ โดยรอบที ่ 1 ท ำกำรส ำรวจในเดือ น กุมภำพั นธ์ เป็ น ช่วงหน้ ำแล้งนอกฤดูกำรเกษตร รอบที่ 2 สำรวจในเดือนพฤษภำคม เป็นช่วงที่ กำลังแรงงำนใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จกำรศึกษำเริ่มเข้ำ สู่ตลำดแรงงำน รอบที่ 3 สำรวจในเดือนสิงหำคม เป็น ช่วงฤดูกำรเกษตร และต่อมำใน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมำ ได้เพิ่มกำรสำรวจอีก 1 รอบ รวมเป็น 4 รอบ โดยทำกำรสำรวจในเดือนพฤศจิกำยนของ ทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งฤดู ก ำรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทำง กำรเกษตร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ที่สะท้อนถึงภำวะกำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำนและ กำรประกอบกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของประชำกร ทั้งประเทศเป็นรำยไตรมำสและต่อเนื่องครบทุก ช่วงเวลำของปี เนื่ องจำกควำมจำเป็ น ต้องกำรใช้ข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยใน ระดับ จังหวัดมีมำกขึ้น ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ จึงได้กำหนดขนำดตัวอย่ำงเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถนำเสนอข้อมูลใน ระดับจังหวัดได้ โดยเสนอเฉพำะรอบกำรสำรวจ ของเดื อนกุม ภำพั น ธ์แ ละเดื อ นสิ งหำคมเท่ ำนั้ น กำรส ำรวจรอบที่ 4 ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดทำเป็นครั้งแรกได้เสนอผลในระดับ

จั งหวั ด ด้ วยและตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็ น ต้ น มำ ผลกำรส ำรวจทั ้ง 4 รอบได้เ สนอผลในระดับ จังหวัด หลั งจำกเกิ ด ภำวะวิ ก ฤตทำงเศรษฐกิ จ กลำงปี 2540 ควำมต้ อ งกำรใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำร วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนแรงงำนมีมำกขึ้น และเร่ ง ด่ วน ขึ้ น ใน ปี พ .ศ . 2544 จึ ง ได้ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรส ำรวจเป็ น รำยเดื อ นแล้ ว น ำข้ อ มู ล 3 เดือนรวมกันเพื่ อเสนอข้อมูล เป็นรำยไตรมำส โดยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ สำมำรถน ำเสนอในระดั บ จั งหวั ด ส ำหรั บ ข้ อ มู ล ของเดื อ น ที่ ต รงกั บ รอบ กำรส ำรวจเดิ ม คื อ ข้ อ มู ล เดื อ นกุ ม ภ ำพั นธ์ พฤษภำคม และ สิ ง หำคม ได้ จั ด ท ำสรุ ป ผล กำรส ำรวจเฉพำะข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ สำมำรถ เปรียบเทียบกับข้อมูลแต่ละรอบของปีที่ผ่ำนมำได้ และกำรส ำรวจตั้ งแต่ เดื อนกัน ยำยน พ.ศ.2544 เป็นต้นมำ สำมำรถนำเสนอผลของกำรสำรวจเป็น รำยเดื อ นทุ ก เดื อ นโดยสำมำรถเสนอผลใน ระดั บ ภำคเท่ ำ นั้ น เนื่ อ งจำกตั ว อย่ ำ งไม่ ม ำกพอ ที่ จะ น ำเส น อ ใน ระดั บ ย่ อ ย ก ว่ ำ นี้ แ ล ะ ใน ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ำรปรั บ อำยุ ผู้ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำนจำก 13 ปีขึ้นไปเป็ น 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎ หมำยกำรใช้ แ รงงำนเด็ ก ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด จ ำแนกประเภทของอำชี พ อุ ต สำหกรรมและสถำนภำพกำรท ำงำนให้ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสำกลในปั จจุบั นเพื่ อให้ สำมำรถเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล กั น ได้ ปรั บ เขต กำรปกครองจำกเดิ มเขตสุ ขำภิบ ำลถูกน ำเสนอ รวมเป็ น นอกเขตเทศบำล มำรวมเป็ น ในเขต เทศบำล เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542


วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ำคั ญ ของกำรส ำรวจ ภำวะกำรท ำงำนของประชำกรเพื่ อ ประมำณ จ ำ น ว น แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ำ ลั ง แ ร ง ง ำ น ภำยในประเทศและในจั งหวัด ต่ ำ ง ๆ ในแต่ ล ะ ไตรมำสของข้อมูลสถิตทิ ี่ได้จำกกำรสำรวจ 1. จ ำนวนประชำกรในวั ยท ำงำน (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชำกรนอกวัยทำงำน จำแนก ตำมเพศ 2. จำนวนประชำกรในวัยทำงำน จำแนก ตำมสถำนภำพแรงงำน อำยุ เพศ สถำนภำพ สมรส กำรศึกษำที่สำเร็จ 3. จ ำน วน ผู้ มี งำน ท ำ จ ำแ น ก ต ำม ลั ก ษณะที่ น่ ำ สนใจ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึ ก ษำ ที่สำเร็จ อำชีพ อุตสำหกรรม สถำนภำพกำรทำงำน ชั่วโมงทำงำน ค่ำจ้ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ได้รับจำกกำรทำงำน 4. จำนวนผู้ว่ำงงำน จำแนกตำมลักษณะ บำงประกำรที่น่ำสนใจ เช่น ระยะเวลำในกำรหำงำนทำ งำนที่ทำครั้งสุดท้ำย สำเหตุกำรว่ำงงำน เป็นต้น 2. คุ้มรวม ประชำกรที่ อ ำศั ย อยู่ ในครั ว เรื อ นส่ ว น บุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงำน 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ หมำยถึ ง ระยะเวลำ 7 วั น นั บ จำกวั น ก่ อ นวั น สั ม ภำษณ์ ย้ อ นหลั ง ไป 7 วั น เช่ น วั น สั ม ภำษณ์ คื อ วั น ที่ 9 กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2547 “ระหว่ำง 7 วัน ก่อนวัน สัมภำษณ์ ” คือ ระหว่ำง วันที่ 2 ถึง วันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 4. คาอธิบายศัพท์/แนวคิด/คาจากัดความ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ ป รั บ ปรุ ง แนวคิ ด และค ำนิ ย ำมที่ ใ ช้ ใ นกำรส ำรวจภำวะ กำรท ำงำนของประชำกรหลำยครั้ ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริง ทำงสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศตลอดจน ควำมต้องกำรของผู้ ใช้ข้อมูล และสอดคล้ องกับ มำตรฐำนสำกลขององค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ ง ประเทศ (ILO) กับ องค์กำรสหประชำชำติ (UN)

แนวคิดและคำนิยำมที่ใช้ในกำรสำรวจไตรมำสนี้ ได้ เ ริ่ ม ใช้ ม ำตั้ ง แต่ ร อบที่ 1 พ.ศ. 2526 มี ก ำร ปรับ ปรุงบ้ ำงตำมล ำดั บ และตั้ งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ได้ ก ำหนดอำยุ ขั้ น ต่ ำของประชำกร วัยทำงำนเป็น 15 ปี คานิยามที่สาคัญ ๆ ที่ใช้ในการสารวจ มีดังนี้ ผู้มีงานทา ผู้มีงานทา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้ นไป และในสั ป ดาห์ แห่ งการส ารวจมี ลั กษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่ว โมงขึ้น ไป โดย ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง เงิ น เดื อ น ผลก ำไร เงิ น ปั น ผล ค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นส ำหรับผลงำน ที่ทำเป็นเงินสด หรือสิ่งของ 2. ไม่ ไ ด้ ท ำงำน หรื อ ท ำงำนน้ อ ยกว่ ำ 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่ำเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจา) 2.1 ยั ง ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจในระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2 ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือ ธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงำนอย่ ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้ รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรือไร่นำเกษตรของหัวหน้ำ ครัวเรือนหรือของสมำชิกในครัวเรือน ผู้ว่างงาน ผู้ว่างงาน หมำยถึง บุ คคลที่ มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป และในสั ป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจมี ลั ก ษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ แต่ได้ หำงำน สมั ค รงำนหรือ รอกำรบรรจุ ในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ 2. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ และ ไม่ได้หำงำนทำในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ


กาลังแรงงานปัจจุบัน กาลังแรงงานปัจจุบัน หมำยถึง บุคคล ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดำห์ แห่งกำรสำรวจ มี ง ำนท ำหรื อ ว่ ำ งงำน ตำมค ำนิ ย ำมที่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ำงต้น

7. ท ำงำนให้ แ ก่ อ งค์ ก ำร หรื อ สถำบั น กำรกุ ศ ลต่ ำงๆ โดยไม่ ได้ รับ ค่ ำจ้ ำงผลก ำไรส่ ว น แบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่ำงใด 8. ไม่พร้อมที่จะทำงำน เนื่องจำกเหตุผลอื่น

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ก าลั ง แรงงานที่ ร อฤดู ก าล หมำยถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในสั ป ดำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้มีงำนทำ หรื อ ผู้ ว่ ำ งงำน แต่ เป็ น ผู้ ร อฤดู ก ำลที่ เหมำะสม เพื่ อ ที่ จ ะท ำงำน และเป็ น บุ ค คลที่ ต ำมปกติ จ ะ ทำงำนที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นำเกษตร หรือ ธุร กิ จ ซึ่ งท ำกิ จ กรรมตำมฤดู ก ำล โดยมี หั ว หน้ ำ ครัวเรือน หรือสมำชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็น เจ้ำของหรือผู้ดำเนินกำร

งาน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. กิ จ ก ำ ร ที่ ท ำ แ ล้ ว ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนเป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ค่ ำ ตอบแทน ที่ เป็ น เงิน อำจจ่ ำยเป็ น รำยเดื อ น รำยสั ป ดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2. กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไร หรือ หวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3. กิ จ กำรที่ ท ำให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของ สมำชิ กในครั วเรื อน โดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ งหรือ ผล ก ำไรตอบแทนอย่ ำ งใดซึ่ ง สมำชิ ก ในครั ว เรื อ น ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ นั้ น จะมี ส ถำนภำพกำรท ำงำน เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนำยจ้ำง

กาลังแรงงานรวม ก าลั ง แรงงานรวม หมำยถึ ง บุ ค คล ทุ กค น ที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ใน สั ป ด ำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงำนปัจจุบัน หรือ เป็ น ผู้ ถูกจั ดจ ำแนกอยู่ ในประเภทกำลั งแรงงำน ที่รอฤดูกำลตำมคำนิยำมที่ได้ระบุข้ำงต้น ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน หมำยถึง บุคคล ที่ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้อยู่ในกำลังแรงงำนใน สัป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจ คือ บุ คคลซึ่งในสัป ดำห์ แห่งกำรสำรวจมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงำน และไม่พร้อมที่จะทำงำนเนื่องจำกเป็นผู้ที่ 1. ทำงำนบ้ำน 2. เรียนหนังสือ 3. ยังเด็กเกินไป หรือชรำมำก 4. ไม่สำมำรถทำงำนได้ เนื่องจำกพิกำร ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 5. ไม่สมัครใจทำงำน 6. ท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำจ้ ำ ง ผลก ำไร ส่วนแบ่ ง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่บุคคลซึ่ง มิได้เป็นสมำชิกในครัวเรือนเดียวกัน

งาน

อาชีพ อาชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของ งำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ บุคคลส่วนมำกมีอำชีพเดียว สำหรับบุคคลที่ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจมีอำชีพ มำกกว่ำ 1 อำชีพ ให้ นั บ อำชี พ ที่ มีชั่ ว โมงท ำงำน มำกที่สุด ถ้ำชั่วโมงทำงำนแต่ละอำชีพเท่ำกันให้ นับอำชีพที่มีรำยได้มำกกว่ำ ถ้ำชั่วโมงทำงำนและ รำยได้ที่ได้รับจำกแต่ละอำชีพเท่ำกัน ให้นับอำชีพ ที่ ผู้ ต อบสั ม ภำษณ์ พอใจมำกที่ สุ ด ถ้ ำ ผู้ ต อบ สั ม ภำษณ์ ตอบไม่ ได้ ให้ นั บ อำชี พ ที่ ได้ ท ำมำนำน ที่สุด กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพ ตั้งแต่ไตรมำส ที่ 1 พ .ศ . 2554 ป รั บ ใช้ ต ำม International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง ประเทศ (ILO)


ก่อน พ.ศ. 2553 กำรจั ดประเภทอำชีพ จำแนกตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะอำชีพของ ป ร ะ เท ศ ไท ย โ ด ย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88) อุตสาหกรรม อุ ต สาหกรรม หมำยถึ ง ประเภทของ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนิน กำรโดยสถำน ประกอบกำรที่ บุ ค คลนั้ น ก ำลั ง ท ำงำนอยู่ หรื อ ประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ ในสัปดำห์แห่ งกำรส ำรวจ ถ้ำบุคคลหนึ่งมีอำชีพ มำกกว่ำหนึ่ ง อย่ ำง ให้ บั น ทึ ก อุ ต สำหกรรมตำม อำชี พ ที่ บั น ทึ กไว้ กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท อุตสำหกรรม ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับ ใ ช้ ต ำ ม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) ก่ อ น พ .ศ .2553 ก ำ ร จั ด ป ร ะ เภ ท อุ ตสำหกรรมจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมกั บ ลั ก ษณะอุ ต สำหกรรมของประเทศไทย โดย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, (ISIC : 1989) สถานภาพการทางาน สถานภาพการทางาน หมำยถึง สถำนะ ของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำนหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.นายจ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้ จ้ำงบุคคลอื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ของตนเองโดยล ำพั ง ผู้ เดี ย ว หรื อ อำจมี บุ ค คลอื่ น มำร่ ว มกิ จ กำรด้ ว ย เพื่ อ หวั ง ผลก ำไร หรื อ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ไ ด้ จ้ ำ ง ลูกจ้ำงแต่อำจมีสมำชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงำน ม ำ ช่ ว ย ท ำ งำ น โด ย ไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง ห รื อ ค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ

3. ช่วยธุ ร กิจในครั วเรื อนโดยไม่ ได้รั บ ค่ า จ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ที่ ช่ ว ยท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ำจ้ำงในไร่นำเกษตร หรือในธุรกิจของสมำชิกใน ครัวเรือน 4. ลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับ ค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือเหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4.1 ลู กจ้ างรั ฐบ าล ห มำยถึ ง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตลอดจนลูกจ้ำงประจำ และ ชั่วครำวของรัฐบำล 4.2 ลู ก จ้ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ หมำยถึ ง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 4.3 ลู ก จ้ า งเอกชน หมำยถึ ง ผู้ ที่ ทำงำนให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง ผู้ที่รับจ้ำงทำงำนบ้ำน 5. การรวมกลุ่ม หมำยถึง กลุ่ มคนที่มำ ร่ว มกัน ทำงำนโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อพึ่ งตนเอง และช่ วยเหลื อซึ่งกัน และกัน สมำชิกแต่ล ะคนมี ควำมเท่ ำเที ยมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุ ก ขั้น ตอนไม่ ว่ำเป็ น กำรลงทุ น กำรขำย งำนอื่ น ๆ ของกิ จกำรที่ท ำ ตลอดจนกำรแบ่ งรำยได้ ให้ แ ก่ สมำชิกตำมที่ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่มดังกล่ำวอำจ จดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท สถำนภ ำพ กำรทำงำน ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ใช้ตำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำร แรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) มีสถำนภำพกำร ท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 กลุ่ ม คื อ กำรรวมกลุ่ ม (Member of Producers’ Cooperative) ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงทางาน หมำยถึง จำนวนชั่วโมง ท ำงำนจริ งทั้ ง หมด ในสั ป ดำห์ แ ห่ ง กำรส ำรวจ สำหรับบุคคลที่มีอำชีพมำกกว่ำหนึ่งอำชีพ ชั่วโมง ท ำงำน หมำยถึ ง ยอดรวมของชั่ ว โมงท ำงำน


ทุกอำชีพ สำหรับผู้ที่มีงำนประจำซึ่งไม่ได้ทำงำน ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจให้บันทึกจำนวนชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง กำรส ำรวจก่อนปี พ.ศ. 2544 ผู้ ที่มีงำน ประจำซึ่งไม่ได้ทำงำนในสั ปดำห์ แห่ งกำรสำรวจ ให้ นั บ จ ำนวนชั่ว โมงท ำงำนปกติ ต่อสั ป ดำห์ เป็ น ชั่วโมงทำงำน รายได้ของลูกจ้าง รายได้ของลู กจ้าง หมำยถึง รำยได้ของ ผู้ที่มีสถำนภำพกำรทำงำนเป็น ลูกจ้ำง ที่ได้รับมำ จำกกำรท ำงำนของอำชี พ ที่ ท ำในสั ป ดำห์ แ ห่ ง ก ำรส ำรว จ ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย ค่ ำจ้ ำงแ ล ะ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับลูกจ้ำง ระยะเวลาของการหางานทา ระยะเวลาของการหางานทา หมำยถึง ระยะเวลำที่ ผู้ ว่ ำ งงำนได้ อ อกหำงำนท ำให้ นับตั้งแต่วันที่เริ่มหำงำนทำจนถึงวันสุดท้ำยก่อน วันสัมภำษณ์ คาบการแจงนับ คาบการแจงนั บ หมำยถึ ง ระยะเวลำ ที่ พ นั ก งำนออกไปสั ม ภำษณ์ บุ ค คลในครัว เรือ น ตัวอย่ำง ซึ่งโดยปกติเป็นวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน ประเภทของครัวเรือนที่อยู่ในขอบข่ายการสารวจ ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ในขอบข่ ำ ยกำรส ำรวจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ครัวเรือนส่วนบุ ค คล ประกอบด้ว ย ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียวซึ่งหุงหำอำหำร และจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่กำรครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับ ผู้ใดซึ่งอำจพำนั กอยู่ในเคหสถำน เดี ย วกั น หรื อ ครั ว เรื อ นที่ มี บุ ค คลตั้ งแต่ ส องคน ขึ้ น ไปร่ ว มกั น จั ด หำ และใช้ สิ่ งอุ ป โภคบริโภคที่ จ ำเป็ น แก่ ก ำรค รองชี พ ร่ ว ม กั น ค รั ว เรื อ น ส่ ว นบุ ค คลอำจอำศั ย อยู่ ในเคหะที่ เป็ นเรื อนไม้ ตึกแถว ห้องแถว ห้องชุด เรือแพ เป็นต้น

2. ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 2.1 ป ร ะ เภ ท ค น ง า น ไ ด้ แ ก่ ครัวเรือนซึ่งประกอบด้วย บุคคลหลำยคนอยู่กิน ร่วมกันในที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น ที่พักคนงำน เป็นต้น 2.2 ประเภทสถาบั น ซึ่ ง หมำยถึ ง บุคคลหลำยคนอยู่ร่วมกันในสถำนที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น สถำนที่กักกัน วัด กรมทหำร โดยไม่แยกที่อยู่ เป็ น สั ด ส่ ว นเฉพำะคนหรื อ เฉพำะครั ว เรื อ น นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ป ระจ ำที่ โ รงเรี ย นหรื อ ในหอพั ก นักเรียน เป็นต้น ไม่อยู่ในคุ้มรวมของการสารวจนี้ ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำ ที่สำเร็จดังนี้ 1. ไม่ มี ก ารศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ไม่ เคยเข้ ำศึ ก ษำในโรงเรีย น หรือ ไม่ เคยได้ รั บ กำรศึกษำ 2. ต่ากว่าประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ส ำเร็จกำรศึ กษำต่ ำกว่ำชั้น ประถมปีที่ 6 หรือ ชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 3. สาเร็จประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตั้ งแต่ ชั้ น ประถมปี ที่ 6 หรื อ ชั้ น ป ระถ ม ปี ที่ 7 ห รื อ ชั้ น ม .3 เดิ ม ขึ้ น ไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.1 สายสามั ญ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำตั้ ง แต่ ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2 อาชี ว ศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพ ที่ เรี ย นต่ อ จำกระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ ำ โดยมี ห ลั ก สู ต รไม่ เ กิ น 3 ปี และ ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


5.3 วิชาการศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ (กำร ฝึกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ เทียบเท่ำขึ้นไปแต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูง กว่ำ

6.3 สายวิ ช าการศึ ก ษา หมำยถึ ง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ และได้ รับประกำศนี ยบั ตรระดั บอนุ ปริญญำและ ปริญญำตรี

6. อุดมศึกษา 6.1 สายวิชาการ หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำหรื อ สำยวิชำกำร โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2 สายวิ ช าชี พ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ หรือสำย วิชำชีพที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี

7. อาชีวศึกษาระยะสั้น หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรมประเภท อำชี ว ศึ ก ษำที่ มี ห ลั ก สู ต รไม่ เกิ น 1 ปี และได้ รั บ ป ระกำศนี ยบั ต รห รื อ ใบ รั บ รองเมื่ อส ำเร็ จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้ แตกต่ ำงตำมวิ ช ำเฉพำะแต่ ล ะอย่ ำงที่ เรีย น แต่ อย่ำงต่ำต้องจบประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8. อื่ น ๆ ห ม ำยถึ ง บุ คคลที่ ส ำเร็ จ กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 สรุปผลการสารวจ 1. ลักษณะของกาลังแรงงาน จากผลการส ารวจภาวะการท างานของ ประชากร ไตรมาสที่ 2: เมษายน – มิถุนายน 2560 จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า มีจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ ้น ไป 368,338 คน เป็น ผู ้ที ่อ ยู ่ใ นก าลัง แรงงานรวม 234,604 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 63.7 ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มี 133,734 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3

ก าลั งแรงงานปั จจุ บั นซึ่ งประกอบด้ วย ผู้ มี งานท าและ ผู้พร้อมจะทางาน มีจานวน 232,007 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.0 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้ น ไป (ชายร้อยละ 75.7 หญิงร้อยละ 51.4) จานวนผู้ว่างงาน มี 2,451 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 (ชายร้อยละ 0.9 หญิงร้อยละ 1.3) (ตาราง ก)

ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ สถานภาพการทางาน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กาลังแรงงานรวม กาลังแรงงานปัจจุบนั ผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ทางานบ้าน เรียนหนังสือ อื่นๆ

อัตราการว่างงาน

รวม จานวน ร้อยละ 368,338 100.0 234,604 63.7 232,007 63.0 229,556 62.3 2,451 0.7 2,597 0.7 133,734 36.3 54,306 14.7 25,095 6.8 54,333 14.8

2,451

1.0

ชาย หญิง จานวน ร้อยละ จานวน 175,752 100.0 192,495 134,675 76.6 99,929 133,070 75.7 98,936 131,875 75.0 97,681 1,195 0.7 1,255 1,605 0.9 992 41,168 23.4 92,566 2,460 1.4 51,846 13,048 7.4 12,046 25,659 14.6 28,674

1,195

0.9

1,225

ร้อยละ 100.0 51.9 51.4 50.7 0.7 0.5 48.1 26.9 6.3 14.9 1.3

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน อัตราการว่างงาน = ผูว้ ่างงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน


เมื่ อ พิ จ ารณ าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จบ การศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.7 ระดั บ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.9 ระดั บ มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 17.3

ระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 11.9 ระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามลาดับ (ตาราง ข)

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษา ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไม่ทราบ

รวม จานวน ร้อยละ 368,338 100.0 6,364 1.7 124,262 33.7 91,751 24.9 63,572 17.3 44,011 11.9 34,447 9.4 9,565 2.6 38,286 10.4 18,022 4.9 11,905 3.2 8,359 2.3 91 0.1

ชาย จานวน ร้อยละ 175,843 100.0 1,666 0.9 54,043 30.7 45,514 25.9 33,123 18.8 23,970 13.6 17,613 10.0 6,358 3.6 17,436 9.9 7,835 4.5 6,084 3.5 3,516 2.0 91 0.1

หญิง จานวน ร้อยละ 192,495 100.0 4,698 2.4 70,219 36.5 46,237 24.0 30,449 15.8 20,041 10.4 16,834 8.7 3,207 1.7 20,850 10.8 10,186 5.3 5,821 3.0 4,843 2.5 -

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกอบจานวน 14,716 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆจานวน 11,448 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.0 ผู้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายข้ าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการจานวน 6,652 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.9 เสมียนจานวน 6,460 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ด้ านเทคนิค สาขาต่ างๆ และอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจ านวน 3,723 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 1.6 ตามลาดับ (ตาราง ค)

จากผลการสารวจ พบว่าประชากรผู้มีงานทา ส่ ว น ให ญ่ ใน จั ง ห วั ด ห น องบั วล าภู ท างาน เป็ น ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มากที่ สุ ด คื อ จ านวน 103,568 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 45.1 รองลงมาได้ แ ก่ พนั ก งานบริ ก ารก า ร แ ล ะ พนั ก งานในร้ า นค้ า และตลาด จ านวน 37,295 ค น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 1 6 .2 ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ฝี ม ื อ แ ล ะ ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จานวน 25,097 คน คิดเป็ น ร้อยละ 10 .9 อาชี พ ขั้ น พื้ น ฐานต่ างๆ ในการขายและการบริ ก าร จานวน 20,597 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ อาชีพ ยอดรวม ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่ เกี่ยวข้อง เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตรและการประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ การค้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูป้ ฏิบัติงาน ด้านการประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ จานวน

ร้อยละ

229,556 6,652 11,448

100.0 2.9 5.0

131,875 5,169 4,242

100.0 97,681 3.9 1,482 3.2 7,206

100.0 1.5 7.4

3,723 6,460 37,295 103,568

1.6 2.8 16.2 45.1

1,915 2,283 13,881 64,162

1.5 1,809 1.7 4,177 10.5 23,414 48.7 39,405

1.9 4.3 24.0 40.3

25,097

10.9

18,649

14.1

6,449

6.6

14,716 20,597

6.4 9.0

9,829 11,746

7.5 8.9

4,887 8,852

5.0 9.1

หมายเหตุในตารางสถิติผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.2 อุตสาหกรรม

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ จักรยานยนต์ จานวน 33,702 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 โดยสั ด ส่ ว นเพศหญิ งสู งกว่า เพศชายคิ ดเป็ นร้ อยละ 16.7 และ 13.2 และผู้ ท างานด้ านการผลิ ต จ านวน 23,778 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.4 โดยเพศหญิ ง มี สัดส่ วนสู งกว่าเพศชายคือ ร้อ ยละ 12.3 และ 8.9 ส าห รับ ส่ว น ที ่เ หลือ กระจายอยู่ ในอุ ต สาหกรรม ป ร ะ เภ ท อื่ น ๆ ต า ม ล า ดั บ (ต า ร า ง ฆ )( ตา

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งประเภทอุ ต สาหกรรมหรื อ ลั ก ษณะของการประกอบกิ จ กรรมของผู้ มี งานท า เชิงเศรษฐกิจ พบว่าผู้มีงานทาในสาขาเกษตรกรรม การป่ า ไม้ แ ละการประมงมี จ านวน 111,460 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 ของผู้มีงานทาโดยสัดส่วน ข อ ง เพ ศ ช า ย ม า ก ก ว่ า เพ ศ ห ญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.2 และ 42.3 รองลงมา คื อ ผู้ ท าอาชี พ

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ อุตสาหกรรม ยอดรวม

รวม จานวน 229,556

ชาย ร้อยละ

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

100.0 131,875

100.0

97,681

100.0

ภาคเกษตรกรรม

111,460

48.6

70,142

53.2

41,318

42.3

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

111,460

48.6

70,142

53.2

41,318

42.3

นอกภาคเกษตรกรรม

118,096

51.4

61,733

46.8

56,363

57.7

การผลิต

23,778

10.4

11,722

8.9

12,056

12.3

การก่อสร้าง

15,598

6.8

13,629

10.3

1,969

2.0

การขายส่ง-การขายปลีก

33,702

14.7

17,427

13.2

16,275

16.7

การขนส่งที่เก็บสินค้า

1,276

0.6

1,276

1.0

-

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

8,155

3.6

1,276

1.0

6,879

7.0

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

11,152

4.9

7,660

5.8

3,492

3.6

การศึกษา

10,718

4.7

4,332

3.3

6,386

6.5

อื่นๆ

13,717

6.0

4,410

3.3

9,307

9.5

หมายเหตุ :1. อื่นๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ 2. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนือ่ งจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.3 สถานภาพการทางาน

2.4 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์

เมื่ อ พิ จ ารณ าถึ ง สถานภาพการท างาน ในจ านวนผู ้ม ีง านท าทั ้ง สิ ้น 229,556 คน พบว่า ส่ วน ให ญ่ ท างาน ส่ วน ตั ว จ าน วน 94,680 ค น หรือร้อยละ 41.2 โดยเพศชายมีสั ดส่ วนสู งกว่า เพศ หญิงคิดเป็นร้อยละ 46.9 และ 33.7 รองลงมาเป็น ลูกจ้างเอกชนจานวน 55,857 คน หรือร้อยละ 24.3 โดยเพศชายมีส ัด ส่ว นสูง กว่า เพศหญิง คิ ด เป็ น ร้อยละ 26.9 และ 20.9 ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดย ไม่ได้รับ ค่าจ้ างจานวน 49,852 คน คิดเป็ น ร้อยละ 21.7 โดยเพศหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย คิดเป็น ร้ อ ยละ 31.1 และ 14.7 นอกนั้ น ผู้ มี ง านท ามี สถานภาพการท างานเป็ น ลู กจ้ างรั ฐ บาล นายจ้า ง และการรวมกลุ่ ม มี จานวน 26,551 คน 1,494 คน และ 1,123 คน ตามล าดั บ หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 11.6 0.7 และ 0.5 ตามลาดับ (ตามแผนภูมิที่ 1 และ ตาราง ง)

เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทางาน (จานวนชั่วโมง ท างานจริ ง ทั้ ง หมดในสั ป ดาห์ แ ห่ ง การส ารวจ) ประช ากรผู้ มี งาน ท าในจั ง ห วั ด ห นองบั วล าภู 102,758 คน หรือร้อยละ 44.8 เป็นผู้ที่ทางานตั้งแต่ 40-49 ชั่วโมง จานวน 53,297 คน หรือร้อยละ 23.2 ท างาน ตั้ งแ ต่ 5 0 ชั่ ว โม งขึ้ น ไป แ ล ะ จ า น ว น 47,076 คน หรือร้อยละ 20.5 ทางานตั้งแต่ 35-39 ชั่วโมงหรือกล่าวได้ว่า ผู้มีงานทาร้อยละ 88.5 ทางาน ตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่ อสั ปดาห์ และจัดว่าบุ คคล กลุ่ ม นี้ เป็ น ผู้ ท างานเต็ ม ที่ ในความหมายของเวลา ทางานขณะที่ผู้ ที่ท างานน้อยกว่า 35 (1-34) ชั่วโมง ต่ อ สั ป ด าห์ ซึ่ งจั ด ว่ าเป็ น ผู้ ท างาน ไม่ เต็ ม ที่ มี 21,627 คน หรือร้อยละ 9.4 สาหรับผู้ที่มีงานประจา แต่ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ (0 ชั่วโมง) มี 4,800 คน หรือร้อยละ 2.1 ส าหรับเพศชายและ เพศหญิง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมง ขึ้ น ไป ต่ อ สั ป ด า ห์ ก ล่ า ว คื อ มี 116,106 ค น หรือร้อยละ 88.0 ของประชากรชายผู้มีงานทาทั้งสิ้น และเพศหญิ ง 87,024 คนหรื อ ร้ อ ยละ 89.1 ของ ประชากรหญิงผู้มีงานทาทั้งสิ้นเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ (แผนภูมิ 2 และตาราง จ)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการ ทางาน 60.0 40.0 20.0 0.0

0.7

11.6

24.3

41.2 21.7 0.5

ตาราง ง จานวนและร้ อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ รวม ชาย หญิง สถานภาพ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ ยอดรวม 229,556 100.0 131,875 100.0 97,681 100.0 นายจ้าง 1,494 0.7 1,345 1.0 148 0.2 ลูกจ้างรัฐบาล 26,551 11.6 12,814 9.7 13,736 14.1 ลูกจ้างเอกชน 55,857 24.3 35,444 26.9 20,413 20.9 ทางานส่วนตัว 94,680 41.2 61,797 46.9 32,883 33.7 ช่วยธุรกิจ 49,852 21.7 19,440 14.7 30,411 31.1 การรวมกลุม่ 1,123 0.5 1,033 0.8 90 0.1

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมง การทางาน 0 ชั่วโมง 1-9 (ไม่ได้ 0.2% ทางาน) 2.1%

10-19 20-29 0.5% 5.9% 50 ชั่วโมง ขึ้นไป 23.2% 40-49 44.8%

35-39 20.5%

30-34 2.8%


ตาราง จ จานวนและร้อยละของผูมีงานทา จาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ ชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ ยอดรวม 0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทางาน) 1-9 10-19 20-29 30-34 35-39 40-49 50 ชั่วโมง ขึ้นไป 1/

1/

รวม ชาย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 229,556 100.0 131,875 100.0 2.1 1.9 4,800 2,446 372 0.2 111 0.1 1,156 0.5 464 0.4 13,619 5.9 8,413 6.4 6,480 2.8 4,335 3.3 47,076 20.5 25,582 19.4 102,758 44.8 58,211 44.1 53,297 23.2 32,313 24.5

หญิง จานวน ร ้อยละ 97,681 100.0 2.4 2,354 261 0.3 691 0.7 5,205 5.3 2,145 2.2 21,495 22.0 44,546 45.6 20,983 21.5

ผูไ้ ม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ

2.5 การศึกษา เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สาเร็จของผู้ มีงานท าจ านวน 229,556 คน พบว่า ผู้ มี งานท าส่ วน ใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้อ ยละ 30.3 ระดับต่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 26.3 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.3 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ร้อยละ 14.0 ระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 14.0 และไม่มีการศึกษา ร้อยละ 1.0 (ตาราง ฉ)

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

รวม ชาย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 229,556 100.0 131,875 100.0 2,340 1.0 825 0.6 60,310 26.3 35,578 27.0 69,663 30.3 40,672 30.8 32,891 14.3 19,297 14.6 32,185 14.0 19,415 14.7 25,920 11.3 14,033 10.6 6,266 2.7 5,382 4.1 32,167 14.0 16,089 12.2 15,297 6.7 7,156 5.4 9,868 4.3 5,817 4.4 7,002 3.1 3,116 2.4

หญิง จานวน ร้อยละ 97,681 100.0 1,515 1.6 24,732 25.3 28,991 29.7 13,594 13.9 12,770 13.1 11,886 12.2 884 0.9 16,079 16.5 8,141 8.3 4,051 4.1 3,886 4.0

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


3. การว่างงาน ส าห รั บ อั ต ราการว่ า งงานของป ระช ากร หมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจานวนประชากร ที่ อยู่ ในก าลั งแรงงานพบว่ า จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 โดยสัดส่วนของเพศ ชายน้อยกว่าเพศหญิง (ตาราง ช)

จากการส ารวจพบว่ า ประชากรของจั งหวั ด หนองบัวลาภู มีผู้ว่างงาน 2,451 คนเป็นชายจานวน 1,195 คน และเป็ นหญิ ง 1,255 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 และ 51.2 ของผู้ว่างงานตามลาดับ ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ ประชากร อายุ15ขึ้นไป

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

ยอดรวม

368,338

ชาย หญิง

เพศ

อัตราการว่างงาน = ผูว้ ่างงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน

ผู้ว่างงาน จานวน

อัตรา

234,604

2,451

1.0

175,843

134,675

1,195

0.9

192,495

99,929

1,255

1.3


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี 1. วิธีการสารวจ การสารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานที่อยู่ใน เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชาวต่างชาติที่ทางานในสถานทูตหรือ องค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ในการสารวจแต่ละเดือนได้ดาเนินการสารวจทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง แบบStratified Two-stage Sampling โดยหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 คือ เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) ซึ่งมีจานวน 1,990 EA ตัวอย่าง จากจานวนทั้งสิ้น 127,460 EAs และหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 คือ ครัวเรือน ซึ่งมี จานวนครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 27,960 ครัวเรือน หรือคิดเป็นจานวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างประมาณ 95,064 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างในแต่ละเดือนดังกล่าวสามารถนาเสนอข้อมูลในระดับภาคและประเทศจาแนกเขต การปกครอง แต่ไม่เพี ย งพอที่ จะน าเสนอข้อมูล ในระดับ จังหวัดหรือพื้ นที่ย่อยกว่านี้ ฉะนั้นเพื่ อให้ ส ามารถ นาเสนอผลของข้อมูลในระดับจังหวัดได้ จึงได้ใช้ข้อมูลของการสารวจในแต่ละเดือน 3 เดือนที่ติดต่อกันมา รวมกันเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างเพียงพอและทาการประมาณค่าข้อมูลยอดรวมของจังหวัดต่อไป สาหรับการสรุป รายงานผลการส ารวจในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 ก็ได้นาข้อมูล ของเดือนเมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2560 มารวมกัน เป็นต้น สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ ตกเป็นตัวอย่าง โดยข้าราชการและพนักงานของสานักงานสถิติแห่งชาติจานวน ประมาณ 800 คน ที่ประจาใน ทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ทาการสัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ใน การปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน ส่วนการประมวลผลข้อมูลนั้นดาเนินการในส่วนกลางตามหลักวิชาสถิติ โดยนาข้อมูลที่ได้จาก ครัวเรือนตัวอย่างมาประมาณค่า โดยการถ่วงน้าหนัก (Weighty) ซึ่งค่าน้าหนักจะได้จากสูตรในการประมาณ ค่าที่เหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ค่าประมาณของประชากรในแต่ละจังหวัดใกล้เคียงกับค่าที่ แท้จริง

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสารวจได้ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 1– 12 ของเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560 สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ตกเป็น ตัวอย่ าง โดยพนั กงานสั มภาษณ์ ของส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ ในการส ารวจและพนั กงาน สัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน

3. การปัดตัวเลข ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจานวนได้มี การปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


ภาคผนวก ข ตารางสถิติ


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

จานวน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

368,338

175,843

192,495

กาลังแรงงานรวม

234,604

134,675

99,929

232,007

133,070

98,936

ผู้มีงำนทำ

229,556

131,875

97,681

ผู้ว่ำงงำน

2,451

1,195

1,255

2,597

1,605

992

133,734

41,168

92,566

ทำงำนบ้ำน

54,306

2,460

51,846

เรียนหนังสือ

25,095

13,048

12,046

อื่นๆ

54,333

25,659

28,674

100.0

100.0

100.0

63.7

76.6

51.9

63.0

75.7

51.4

ผู้มีงำนทำ

62.3

75.0

50.7

ผู้ว่ำงงำน

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.5

36.3

23.4

48.1

ทำงำนบ้ำน

14.7

1.4

26.9

เรียนหนังสือ

6.8

7.4

6.3

14.8

14.6

14.9

กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ร้อยละ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กาลังแรงงานรวม กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

อื่นๆ

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

ระดับการศึกษา

รวม

ชาย

หญิง

368,338 6,364 124,262 91,751 63,572 44,011

175,843 1,666 54,043 45,514 33,123 23,970

192,495 4,698 70,219 46,237 30,449 20,041

34,447 9,565 38,286

17,613 6,358 17,436

16,834 3,207 20,850

18,022 11,905 8,359 91

7,835 6,084 3,516 91

10,186 5,821 4,843 -

100.0 0.9 30.7 25.9 18.8 13.6 10.0 3.6 9.9 4.5 3.5 2.0 0.1

100.0 2.4 36.5 24.0 15.8 10.4 8.7 1.7 10.8 5.3 3.0 2.5 -

จานวน ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไม่ทราบ

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไม่ทราบ

100.0 1.7 33.7 24.9 17.3 11.9 9.4 2.6 10.4 4.9 3.2 2.3 0.1

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

อาชีพ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน ยอดรวม

229,556

131,875

97,681

6,652

5,169

1,482

11,448

4,242

7,206

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

3,723

1,915

1,809

เสมียน

6,460

2,283

4,177

37,295

13,881

23,414

103,568

64,162

39,405

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

25,097

18,649

6,449

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

14,716

9,829

4,887

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

20,597

11,746 ร้อยละ

8,852

100.0

100.0

100.0

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

2.9

3.9

1.5

ผู้ประกอบอาเชีพด้านต่างๆ

5.0

3.2

7.4

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

1.6

1.5

1.9

เสมียน

2.8

1.7

4.3

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

16.2

10.5

24.0

ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

45.1

48.7

40.3

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

10.9

14.1

6.6

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

6.4

7.5

5.0

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

9.0

8.9

9.1

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

ยอดรวม

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

อุตสาหกรรม

รวม

ชาย

หญิง

229,556

131,875

97,681

ภาคเกษตรกรรม

111,460

70,142

41,318

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

111,460

70,142

41,318

นอกภาคเกษตรกรรม

118,096

61,733

56,363

การผลิต

23,778

11,722

12,056

การก่อสร้าง

15,598

13,629

1,969

การขายส่ง-การขายปลีก

33,702

17,427

16,275

การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า

1,276

1,276

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

8,155

1,276

6,879

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

11,152

7,660

3,492

การศึกษา

10,718

4,332

6,386

อื่นๆ

13,717

4,410 ร้อยละ 100.0 53.2 53.2 46.8 8.9 10.3 13.2 1.0 1.0 5.8 3.3 3.3

9,307

จานวน ยอดรวม

ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า กิจกรรมโรงแรมและอาหาร การบริหารราชการและป้องกันประเทศ การศึกษา อื่นๆ

100.0 48.6 48.6 51.4 10.4 6.8 14.7 0.6 3.6 4.9 4.7 6.0

100.0 42.3 42.3 57.7 12.3 2.0 16.7 7.0 3.6 6.5 9.5

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ ที่มา: การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ.2560 ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

สถานภาพการทางาน

รวม

ชาย

หญิง

229,556

131,875

97,681

1,494

1,345

148

ลูกจ้างรัฐบาล

26,551

12,814

13,736

ลูกจ้างเอกชน

55,857

35,444

20,413

ทางานส่วนตัว

94,680

61,797

32,883

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

49,852

19,440

30,411

1,123

1,033

90

100.0

100.0

100.0

0.7

1.0

0.2

ลูกจ้างรัฐบาล

11.6

9.7

14.1

ลูกจ้างเอกชน

24.3

26.9

20.9

ทางานส่วนตัว

41.2

46.9

33.7

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

21.7

14.7

31.1

0.5

0.8

0.1

จานวน ยอดรวม นายจ้าง

การรวมกลุ่ม

ร้อยละ ยอดรวม นายจ้าง

การรวมกลุ่ม

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูมงี านทา จาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

รวม

ชาย

หญิง

229,556

131,875

97,681

4,800

2,446

2,354

372

111

261

10-19

1,156

464

691

20-29

13,619

8,413

5,205

30-34

6,480

4,335

2,145

35-39

47,076

25,582

21,495

40-49

102,758

58,211

44,546

53,297

32,313

20,983

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง1/

2.1

1.9

2.4

1-9

0.2

0.1

0.3

10-19

0.5

0.4

0.7

20-29

5.9

6.4

5.3

30-34

2.8

3.3

2.2

35-39

20.5

19.4

22.0

40-49

44.8

44.1

45.6

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

23.2

24.5

21.5

จานวน ยอดรวม 0 ชั่วโมง1/ 1-9

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

ร้อยละ ยอดรวม

1/

ผู้ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์กำรสำรวจ แต่มีงำนประจำ

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 2/2560

ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวม

ชาย

หญิง

229,556

131,875

97,681

2,340

825

1,515

60,310

35,578

24,732

69,663

40,672

28,991

32,891

19,297

13,594

32,185

19,415

12,770

25,920

14,033

11,886

6,266

5,382

884

32,167

16,089

16,079

15,297

7,156

8,141

9,868

5,817

4,051

7,002

3,116

3,886

100.0 0.6 27.0 30.8 14.6 14.7 10.6 4.1 12.2 5.4 4.4 2.4

100.0 1.6 25.3 29.7 13.9 13.1 12.2 0.9 16.5 8.3 4.1 4.0

จานวน ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

100.0 1.0 26.3 30.3 14.3 14.0 11.3 2.7 14.0 6.7 4.3 3.1

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 2 2560  
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 2 2560  
Advertisement