Page 1


การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์/โทรสำร 0 – 4231 - 6737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่

สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2143 1323 ต่อ 17496 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th

ปีทจี่ ัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

2560 สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ เริ่ ม จั ด ท ำโครงกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2526 มีกำรสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นกำร สำรวจนอกฤดูกำรเกษตรระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม รอบที่ 2 เป็นกำรสำรวจในฤดูกำรเกษตร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกัน ยำยน และช่ว งปี พ.ศ. 2527 - 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีล ะ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ส ำรวจในเดือ นกุม ภำพัน ธ์ รอบที ่ 2 ส ำรวจในเดือ นพฤษภำคม รอบที่ 3 ส ำรวจในเดือ น สิงหำคม และในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2543 เป็นต้นมำ ได้สำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ซึ่งทำกำร สำรวจในเดือนพฤศจิกำยน จึงทำให้ได้ข้อมูลเป็นรำยไตรมำส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ กำรสำรวจโครงกำรนี้ได้จัดเก็บข้อมูล เป็นรำยเดือน และ นำผลกำรสำรวจที่ได้มำเสนอผลกำรสำรวจเป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส โดยกำรเสนอผลข้อมูล เป็น รำยไตรมำสนั้น ได้นำข้อมูล ที่ได้จ ำกกำรสำรวจครั้งละ 3 เดือนมำประมวลผลและหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ซึ่งผลกำรสำรวจที่ได้จะสะท้อนถึงค่ำประมำณของเดือนที่ อยู่กึ่งกลำงคำบเวลำ สำรวจนั้น ๆ ส ำหรับ รำยงำนฉบับ นี ้ เป็น กำรเสนอผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ไตรมำสที่ 4 : ตุลำคม – ธัน วำคม 2560 ของจังหวัด หนองบัว ลำภู ที่ได้ดำเนินกำรสำรวจระหว่ำงเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2560 หำกผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลเป็นรำยเดือนในลักษณะเดิมยังสำมำรถติดต่อขอข้อมูล ได้ที่สำนัก งำนสถิติจังหวัด หนองบัว ลำภู และเนื่องจำกข้อมูล ที่นำเสนอในรำยงำนฉบับ นี้ได้มำจำกกำร สำรวจด้วยระเบียบวิธีตัวอย่ำงซึ่งอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรเลือ กตัวอย่ำงและควำมคลำดเคลื่อน อื่นๆ รวมอยู่ด้วย จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในกำรใช้ตัวเลขด้วย


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร แผนผังการจาแนกประชากรตามสถานภาพ แรงงาน การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560

จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 4 : ตุ ล าคม – ธั น วาคม 2560 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พบว่ า จ านวนผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป 368,480 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม จะท างาน 227,359 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 61.7) ซึ ่ง ประกอบด้ วย ผู้ มี งานท า 224,641 คน ผู้ ว่ างงาน 2,469 คน ผู้ รอฤดูกาล 249 คน ส่ วนผู้ ไม่อยู่ ในกาลั ง แรงงานในไตรมาสนี้ประมาณ 141,121 คน (คิด เป็น ร้อยละ 38.3) ประกอบด้วยผู้ทางานบ้าน 57,869 คน เรียนหนังสือ 27,366 คน และอื่นๆ 55,887 คน เมื่ อเปรียบเที ยบจ านวนผู้ มี งานท ากั บ ไตรมาส เดียวกันของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาลดลง 3,336 คน หรือลดลงร้อยละ 1.5 (จาก 227,977 คน เป็น 224,641 คน) โดยผู้มีงานทาตามประเภทอุตสาหกรรม 8 อันดับ แรก ทางานในสาขาการเกษตรกรรม การป่าไม้ และการ ประมง การขายส่ง ขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ การผลิต การบริหารราชการและการ ป้ อ งกั น ประเทศ การศึ ก ษา การก่ อ สร้ าง กิ จ กรรม โรงแรมและอาหาร การขนส่ งที่ เก็ บ สิ น ค้ าและการ คมนาคม และอื่นๆ ตามลาดับ หากเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่ า ผู้ มี งานท าเพิ่ มขึ้ นในสาขา การผลิ ต 11,675 คน การขนส่งที่เก็บสินค้าและการคมนาคมจานวน 6,259 คน กิ จกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 2,698 คน การก่อสร้าง จานวน 2,097 คน และอื่นๆ จานวน 1,417 คน ส่ วนกิ จกรรมที่ ผู้ มี งานท าลดลง ได้ แก่ การขายส่ ง ขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จานวน 12,904 คน การเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จานวน 5,571 คน การศึกษา จานวน 5,097 คน และการบริหาร ราชการและการป้องกันประเทศ จานวน 3,895 คน ตามลาดับ (แผนภูมิ 1)


เมื่อเปรีย บเทีย บจ านวนผู้ มีงานทาตามระดับ การศึ กษาที่ ส าเร็ จ กับ ไตรมาสเดี ย วกัน ของปี 2559 พ บ ว่ า ผู้ มี งาน ท าที่ ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าต่ าก ว่ า ประถมศึกษาเพิ่ม ขึ้น จานวน 7,730 คน ส่วนระดับ การศึกษาที่ลดลง ได้แก่ ประถมศึกษาลดลง จานวน 10,413 คน มัธยมศึกษาตอนต้นลดลง จานวน 4,465 คน มหาวิ ท ยาลั ย ลดลง จ านวน 2,385 คน ไม่มี การศึก ษาลดลง จานวน 500 คน และมัธ ยมศึกษา ตอนปลายลดลง จานวน 235 คน เมื่อเปรียบเทียบผู้มีงานทาในไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่อน พบว่า ผู้ มีงานท าจ านวน 224,641คน โดยผู้ มี งานท าเพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ลูก จ้า งเอกชน 9,587 คน นายจ้า ง 1,566 คน ส่ ว นผู้ มี งานท าลดลง ได้ แ ก่ ช่วยธุรกิจครัวเรือน 11,603 คน ลูกจ้างรัฐบาล 2,648 คน ทางานส่วนตัว 189 คน และการรวมกลุ่ม 48 คน หากพิ จารณาชั่ วโมงการท างานต่ อสั ปดาห์ ของ ผู้มีงานทาในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้มีงานท า ส่วนใหญ่ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งถือ ได้ ว่ าเป็ น ผู้ ท างานเต็ ม ที่ ในเรื่ อ งชั่ ว โมงการท างาน มีจานวน 194,664 คน หรือร้อยละ 86.7 ของผู้มีงานทา ทั้ งสิ้ น ส่ วนผู้ ที่ ท างานน้ อยกว่ า 35 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ มีจานวน 29,977 คน หรือร้อยละ 13.3 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2559 จะเห็ นว่าผู้มีงานทาตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ สั ปดาห์ มี จ านวนลดลง 13,893 คน ขณะที่ ผู้ มี งานท า ที่ทางานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นประมาณ 10,557 คน สาหรับ จานวนผู้ ว่างงานในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้ งสิ้ น 2,469 คน หรือคิดเป็ นอัตรา การว่ า งงานร้ อ ยละ 1.1 ของก าลั ง แรงงานรวม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2559 พบว่า ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1,659 คน (จาก 810 คนเป็น 2,469 คน)


สารบัญ หน้า

คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง

ก ข จ ฉ

บทที่ 1

บทนา

1

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ 4. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 2 2 2

สรุปผลการสารวจ

7

1. ลักษณะของกาลังแรงงาน 2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ 2.2 อุตสาหกรรม 2.3 สถานภาพการทางาน 2.4 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ 2.5 การศึกษา 3. การว่างงาน

7 9 9 10 11 11 12

ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี ภาคผนวก ข ตารางสถิติ

15 17

บทที่ 2

13

ภาคผนวก


สารบัญแผนภูมิ หน้า แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน

11

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

11

แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา

12


สารบัญตาราง หน้า ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ

7

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

8

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ

9

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ

10

ตาราง ง จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ

11

ตาราง จ จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางานและเพศ

12

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

12

ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ

13


บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ทำกำรสำรวจ ภำวะกำรทำงำนของประชำกรทั่วประเทศอย่ำง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงแรกทำกำรสำรวจปีละ 2 รอบ และใน พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีละ 3 รอบ โดยรอบที ่ 1 ท ำกำรส ำรวจในเดือ น กุมภำพั นธ์ เป็ น ช่วงหน้ ำแล้งนอกฤดูกำรเกษตร รอบที่ 2 สำรวจในเดือนพฤษภำคม เป็นช่วงที่ กำลังแรงงำนใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จกำรศึกษำเริ่มเข้ำ สู่ตลำดแรงงำน รอบที่ 3 สำรวจในเดือนสิงหำคม เป็น ช่วงฤดูกำรเกษตร และต่อมำใน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมำ ได้เพิ่มกำรสำรวจอีก 1 รอบ รวมเป็น 4 รอบ โดยทำกำรสำรวจในเดือนพฤศจิกำยนของ ทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งฤดู ก ำรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทำง กำรเกษตร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ที่สะท้อนถึงภำวะกำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำนและ กำรประกอบกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของประชำกร ทั้งประเทศเป็นรำยไตรมำสและต่อเนื่องครบทุก ช่วงเวลำของปี เนื่ องจำกควำมจำเป็ น ต้องกำรใช้ข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยใน ระดับ จังหวัดมีมำกขึ้น ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ จึงได้กำหนดขนำดตัวอย่ำงเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถนำเสนอข้อมูลใน ระดับจังหวัดได้ โดยเสนอเฉพำะรอบกำรสำรวจ ของเดื อนกุม ภำพั น ธ์แ ละเดื อ นสิ งหำคมเท่ ำนั้ น กำรส ำรวจรอบที่ 4 ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดทำเป็นครั้งแรกได้เสนอผลในระดับ

จั งหวั ด ด้ วยและตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็ น ต้ น มำ ผลกำรส ำรวจทั ้ง 4 รอบได้เ สนอผลในระดับ จังหวัด หลั งจำกเกิ ด ภำวะวิ ก ฤตทำงเศรษฐกิ จ กลำงปี 2540 ควำมต้ อ งกำรใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำร วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนแรงงำนมีมำกขึ้น และเร่ ง ด่ วน ขึ้ น ใน ปี พ .ศ . 2544 จึ ง ได้ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรส ำรวจเป็ น รำยเดื อ นแล้ ว น ำข้ อ มู ล 3 เดือนรวมกันเพื่ อเสนอข้อมูล เป็นรำยไตรมำส โดยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ สำมำรถน ำเสนอในระดั บ จั งหวั ด ส ำหรั บ ข้ อ มู ล ของเดื อ น ที่ ต รงกั บ รอบ กำรส ำรวจเดิ ม คื อ ข้ อ มู ล เดื อ นกุ ม ภ ำพั นธ์ พฤษภำคม และ สิ ง หำคม ได้ จั ด ท ำสรุ ป ผล กำรส ำรวจเฉพำะข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ สำมำรถ เปรียบเทียบกับข้อมูลแต่ละรอบของปีที่ผ่ำนมำได้ และกำรส ำรวจตั้ งแต่ เดื อนกัน ยำยน พ.ศ.2544 เป็นต้นมำ สำมำรถนำเสนอผลของกำรสำรวจเป็น รำยเดื อ นทุ ก เดื อ นโดยสำมำรถเสนอผลใน ระดั บ ภำคเท่ ำ นั้ น เนื่ อ งจำกตั ว อย่ ำ งไม่ ม ำกพอ ที่ จะ น ำเส น อ ใน ระดั บ ย่ อ ย ก ว่ ำ นี้ แ ล ะ ใน ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ำรปรั บ อำยุ ผู้ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำนจำก 13 ปีขึ้นไปเป็ น 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎ หมำยกำรใช้ แ รงงำนเด็ ก ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด จ ำแนกประเภทของอำชี พ อุ ต สำหกรรมและสถำนภำพกำรท ำงำนให้ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสำกลในปั จจุบั นเพื่ อให้ สำมำรถเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล กั น ได้ ปรั บ เขต กำรปกครองจำกเดิ มเขตสุ ขำภิบ ำลถูกน ำเสนอ รวมเป็ น นอกเขตเทศบำล มำรวมเป็ น ในเขต เทศบำล เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542


วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ำคั ญ ของกำรส ำรวจ ภำวะกำรท ำงำนของประชำกรเพื่ อ ประมำณ จ ำ น ว น แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ำ ลั ง แ ร ง ง ำ น ภำยในประเทศและในจั งหวัด ต่ ำ ง ๆ ในแต่ ล ะ ไตรมำสของข้อมูลสถิตทิ ี่ได้จำกกำรสำรวจ 1. จ ำนวนประชำกรในวั ยท ำงำน (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชำกรนอกวัยทำงำน จำแนก ตำมเพศ 2. จำนวนประชำกรในวัยทำงำน จำแนก ตำมสถำนภำพแรงงำน อำยุ เพศ สถำนภำพ สมรส กำรศึกษำที่สำเร็จ 3. จ ำน วน ผู้ มี งำน ท ำ จ ำแ น ก ต ำม ลั ก ษณะที่ น่ ำ สนใจ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึ ก ษำ ที่สำเร็จ อำชีพ อุตสำหกรรม สถำนภำพกำรทำงำน ชั่วโมงทำงำน ค่ำจ้ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ได้รับจำกกำรทำงำน 4. จำนวนผู้ว่ำงงำน จำแนกตำมลักษณะ บำงประกำรที่น่ำสนใจ เช่น ระยะเวลำในกำรหำงำนทำ งำนที่ทำครั้งสุดท้ำย สำเหตุกำรว่ำงงำน เป็นต้น 2. คุ้มรวม ประชำกรที่ อ ำศั ย อยู่ ในครั ว เรื อ นส่ ว น บุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงำน 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ หมำยถึ ง ระยะเวลำ 7 วั น นั บ จำกวั น ก่ อ นวั น สั ม ภำษณ์ ย้ อ นหลั ง ไป 7 วั น เช่ น วั น สั ม ภำษณ์ คื อ วั น ที่ 9 กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2547 “ระหว่ำง 7 วัน ก่อนวัน สัมภำษณ์ ” คือ ระหว่ำง วันที่ 2 ถึง วันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 4. คาอธิบายศัพท์/แนวคิด/คาจากัดความ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ ป รั บ ปรุ ง แนวคิ ด และค ำนิ ย ำมที่ ใ ช้ ใ นกำรส ำรวจภำวะ กำรท ำงำนของประชำกรหลำยครั้ ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริง ทำงสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศตลอดจน ควำมต้องกำรของผู้ ใช้ข้อมูล และสอดคล้ องกับ มำตรฐำนสำกลขององค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ ง ประเทศ (ILO) กับ องค์กำรสหประชำชำติ (UN)

แนวคิดและคำนิยำมที่ใช้ในกำรสำรวจไตรมำสนี้ ได้ เ ริ่ ม ใช้ ม ำตั้ ง แต่ ร อบที่ 1 พ.ศ. 2526 มี ก ำร ปรับ ปรุงบ้ ำงตำมล ำดั บ และตั้ งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ได้ ก ำหนดอำยุ ขั้ น ต่ ำของประชำกร วัยทำงำนเป็น 15 ปี คานิยามที่สาคัญ ๆ ที่ใช้ในการสารวจ มีดังนี้ ผู้มีงานทา ผู้มีงานทา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้ นไป และในสั ป ดาห์ แห่ งการส ารวจมี ลั กษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่ว โมงขึ้น ไป โดย ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง เงิ น เดื อ น ผลก ำไร เงิ น ปั น ผล ค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นส ำหรับผลงำน ที่ทำเป็นเงินสด หรือสิ่งของ 2. ไม่ ไ ด้ ท ำงำน หรื อ ท ำงำนน้ อ ยกว่ ำ 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่ำเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจา) 2.1 ยั ง ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจในระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2 ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือ ธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงำนอย่ ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้ รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรือไร่นำเกษตรของหัวหน้ำ ครัวเรือนหรือของสมำชิกในครัวเรือน ผู้ว่างงาน ผู้ว่างงาน หมำยถึง บุ คคลที่ มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป และในสั ป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจมี ลั ก ษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ แต่ได้ หำงำน สมั ค รงำนหรือ รอกำรบรรจุ ในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ 2. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ และ ไม่ได้หำงำนทำในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ


กาลังแรงงานปัจจุบัน กาลังแรงงานปัจจุบัน หมำยถึง บุคคล ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดำห์ แห่งกำรสำรวจ มี ง ำนท ำหรื อ ว่ ำ งงำน ตำมค ำนิ ย ำมที่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ำงต้น

7. ท ำงำนให้ แ ก่ อ งค์ ก ำร หรื อ สถำบั น กำรกุ ศ ลต่ ำงๆ โดยไม่ ได้ รับ ค่ ำจ้ ำงผลก ำไรส่ ว น แบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่ำงใด 8. ไม่พร้อมที่จะทำงำน เนื่องจำกเหตุผลอื่น

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ก าลั ง แรงงานที่ ร อฤดู ก าล หมำยถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในสั ป ดำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้มีงำนทำ หรื อ ผู้ ว่ ำ งงำน แต่ เป็ น ผู้ ร อฤดู ก ำลที่ เหมำะสม เพื่ อ ที่ จ ะท ำงำน และเป็ น บุ ค คลที่ ต ำมปกติ จ ะ ทำงำนที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นำเกษตร หรือ ธุร กิ จ ซึ่ งท ำกิ จ กรรมตำมฤดู ก ำล โดยมี หั ว หน้ ำ ครัวเรือน หรือสมำชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็น เจ้ำของหรือผู้ดำเนินกำร

งาน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. กิ จ ก ำ ร ที่ ท ำ แ ล้ ว ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนเป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ค่ ำ ตอบแทน ที่ เป็ น เงิน อำจจ่ ำยเป็ น รำยเดื อ น รำยสั ป ดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2. กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไร หรือ หวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3. กิ จ กำรที่ ท ำให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของ สมำชิ กในครั วเรื อน โดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ งหรือ ผล ก ำไรตอบแทนอย่ ำ งใดซึ่ ง สมำชิ ก ในครั ว เรื อ น ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ นั้ น จะมี ส ถำนภำพกำรท ำงำน เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนำยจ้ำง

กาลังแรงงานรวม ก าลั ง แรงงานรวม หมำยถึ ง บุ ค คล ทุ กค น ที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ใน สั ป ด ำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงำนปัจจุบัน หรือ เป็ น ผู้ ถูกจั ดจ ำแนกอยู่ ในประเภทกำลั งแรงงำน ที่รอฤดูกำลตำมคำนิยำมที่ได้ระบุข้ำงต้น ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน หมำยถึง บุคคล ที่ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้อยู่ในกำลังแรงงำนใน สัป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจ คือ บุ คคลซึ่งในสัป ดำห์ แห่งกำรสำรวจมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงำน และไม่พร้อมที่จะทำงำนเนื่องจำกเป็นผู้ที่ 1. ทำงำนบ้ำน 2. เรียนหนังสือ 3. ยังเด็กเกินไป หรือชรำมำก 4. ไม่สำมำรถทำงำนได้ เนื่องจำกพิกำร ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 5. ไม่สมัครใจทำงำน 6. ท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำจ้ ำ ง ผลก ำไร ส่วนแบ่ ง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่บุคคลซึ่ง มิได้เป็นสมำชิกในครัวเรือนเดียวกัน

งาน

อาชีพ อาชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของ งำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ บุคคลส่วนมำกมีอำชีพเดียว สำหรับบุคคลที่ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจมีอำชีพ มำกกว่ำ 1 อำชีพ ให้ นั บ อำชี พ ที่ มีชั่ ว โมงท ำงำน มำกที่สุด ถ้ำชั่วโมงทำงำนแต่ละอำชีพเท่ำกันให้ นับอำชีพที่มีรำยได้มำกกว่ำ ถ้ำชั่วโมงทำงำนและ รำยได้ที่ได้รับจำกแต่ละอำชีพเท่ำกัน ให้นับอำชีพ ที่ ผู้ ต อบสั ม ภำษณ์ พอใจมำกที่ สุ ด ถ้ ำ ผู้ ต อบ สั ม ภำษณ์ ตอบไม่ ได้ ให้ นั บ อำชี พ ที่ ได้ ท ำมำนำน ที่สุด กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพ ตั้งแต่ไตรมำส ที่ 1 พ .ศ . 2554 ป รั บ ใช้ ต ำม International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง ประเทศ (ILO)


ก่อน พ.ศ. 2553 กำรจั ดประเภทอำชีพ จำแนกตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะอำชีพของ ป ร ะ เท ศ ไท ย โ ด ย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88) อุตสาหกรรม อุ ต สาหกรรม หมำยถึ ง ประเภทของ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนิน กำรโดยสถำน ประกอบกำรที่ บุ ค คลนั้ น ก ำลั ง ท ำงำนอยู่ หรื อ ประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ ในสัปดำห์แห่ งกำรส ำรวจ ถ้ำบุคคลหนึ่งมีอำชีพ มำกกว่ำหนึ่ ง อย่ ำง ให้ บั น ทึ ก อุ ต สำหกรรมตำม อำชี พ ที่ บั น ทึ กไว้ กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท อุตสำหกรรม ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับ ใ ช้ ต ำ ม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) ก่ อ น พ .ศ .2553 ก ำ ร จั ด ป ร ะ เภ ท อุ ตสำหกรรมจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมกั บ ลั ก ษณะอุ ต สำหกรรมของประเทศไทย โดย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, (ISIC : 1989) สถานภาพการทางาน สถานภาพการทางาน หมำยถึง สถำนะ ของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำนหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.นายจ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้ จ้ำงบุคคลอื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ของตนเองโดยล ำพั ง ผู้ เดี ย ว หรื อ อำจมี บุ ค คลอื่ น มำร่ ว มกิ จ กำรด้ ว ย เพื่ อ หวั ง ผลก ำไร หรื อ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ไ ด้ จ้ ำ ง ลูกจ้ำงแต่อำจมีสมำชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงำน ม ำ ช่ ว ย ท ำ งำ น โด ย ไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง ห รื อ ค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ

3. ช่วยธุ ร กิจในครั วเรื อนโดยไม่ ได้รั บ ค่ า จ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ที่ ช่ ว ยท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ำจ้ำงในไร่นำเกษตร หรือในธุรกิจของสมำชิกใน ครัวเรือน 4. ลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับ ค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือเหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4.1 ลู กจ้ างรั ฐบ าล ห มำยถึ ง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตลอดจนลูกจ้ำงประจำ และ ชั่วครำวของรัฐบำล 4.2 ลู ก จ้ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ หมำยถึ ง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 4.3 ลู ก จ้ า งเอกชน หมำยถึ ง ผู้ ที่ ทำงำนให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง ผู้ที่รับจ้ำงทำงำนบ้ำน 5. การรวมกลุ่ม หมำยถึง กลุ่ มคนที่มำ ร่ว มกัน ทำงำนโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อพึ่ งตนเอง และช่ วยเหลื อซึ่งกัน และกัน สมำชิกแต่ล ะคนมี ควำมเท่ ำเที ยมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุ ก ขั้น ตอนไม่ ว่ำเป็ น กำรลงทุ น กำรขำย งำนอื่ น ๆ ของกิ จกำรที่ท ำ ตลอดจนกำรแบ่ งรำยได้ ให้ แ ก่ สมำชิกตำมที่ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่มดังกล่ำวอำจ จดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท สถำนภ ำพ กำรทำงำน ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ใช้ตำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำร แรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) มีสถำนภำพกำร ท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 กลุ่ ม คื อ กำรรวมกลุ่ ม (Member of Producers’ Cooperative) ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงทางาน หมำยถึง จำนวนชั่วโมง ท ำงำนจริ งทั้ ง หมด ในสั ป ดำห์ แ ห่ ง กำรส ำรวจ สำหรับบุคคลที่มีอำชีพมำกกว่ำหนึ่งอำชีพ ชั่วโมง ท ำงำน หมำยถึ ง ยอดรวมของชั่ ว โมงท ำงำน


ทุกอำชีพ สำหรับผู้ที่มีงำนประจำซึ่งไม่ได้ทำงำน ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจให้บันทึกจำนวนชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง กำรส ำรวจก่อนปี พ.ศ. 2544 ผู้ ที่มีงำน ประจำซึ่งไม่ได้ทำงำนในสั ปดำห์ แห่ งกำรสำรวจ ให้ นั บ จ ำนวนชั่ว โมงท ำงำนปกติ ต่อสั ป ดำห์ เป็ น ชั่วโมงทำงำน รายได้ของลูกจ้าง รายได้ของลู กจ้าง หมำยถึง รำยได้ของ ผู้ที่มีสถำนภำพกำรทำงำนเป็น ลูกจ้ำง ที่ได้รับมำ จำกกำรท ำงำนของอำชี พ ที่ ท ำในสั ป ดำห์ แ ห่ ง ก ำรส ำรว จ ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย ค่ ำจ้ ำงแ ล ะ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับลูกจ้ำง ระยะเวลาของการหางานทา ระยะเวลาของการหางานทา หมำยถึง ระยะเวลำที่ ผู้ ว่ ำ งงำนได้ อ อกหำงำนท ำให้ นับตั้งแต่วันที่เริ่มหำงำนทำจนถึงวันสุดท้ำยก่อน วันสัมภำษณ์ คาบการแจงนับ คาบการแจงนั บ หมำยถึ ง ระยะเวลำ ที่ พ นั ก งำนออกไปสั ม ภำษณ์ บุ ค คลในครัว เรือ น ตัวอย่ำง ซึ่งโดยปกติเป็นวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน ประเภทของครัวเรือนที่อยู่ในขอบข่ายการสารวจ ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ในขอบข่ ำ ยกำรส ำรวจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ครัวเรือนส่วนบุ ค คล ประกอบด้ว ย ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียวซึ่งหุงหำอำหำร และจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่กำรครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับ ผู้ใดซึ่งอำจพำนั กอยู่ในเคหสถำน เดี ย วกั น หรื อ ครั ว เรื อ นที่ มี บุ ค คลตั้ งแต่ ส องคน ขึ้ น ไปร่ ว มกั น จั ด หำ และใช้ สิ่ งอุ ป โภคบริโภคที่ จ ำเป็ น แก่ ก ำรค รองชี พ ร่ ว ม กั น ค รั ว เรื อ น ส่ ว นบุ ค คลอำจอำศั ย อยู่ ในเคหะที่ เป็ นเรื อนไม้ ตึกแถว ห้องแถว ห้องชุด เรือแพ เป็นต้น

2. ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 2.1 ป ร ะ เภ ท ค น ง า น ไ ด้ แ ก่ ครัวเรือนซึ่งประกอบด้วย บุคคลหลำยคนอยู่กิน ร่วมกันในที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น ที่พักคนงำน เป็นต้น 2.2 ประเภทสถาบั น ซึ่ ง หมำยถึ ง บุคคลหลำยคนอยู่ร่วมกันในสถำนที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น สถำนที่กักกัน วัด กรมทหำร โดยไม่แยกที่อยู่ เป็ น สั ด ส่ ว นเฉพำะคนหรื อ เฉพำะครั ว เรื อ น นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ป ระจ ำที่ โ รงเรี ย นหรื อ ในหอพั ก นักเรียน เป็นต้น ไม่อยู่ในคุ้มรวมของการสารวจนี้ ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำ ที่สำเร็จดังนี้ 1. ไม่ มี ก ารศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ไม่ เคยเข้ ำศึ ก ษำในโรงเรีย น หรือ ไม่ เคยได้ รั บ กำรศึกษำ 2. ต่ากว่าประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ส ำเร็จกำรศึ กษำต่ ำกว่ำชั้น ประถมปีที่ 6 หรือ ชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 3. สาเร็จประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตั้ งแต่ ชั้ น ประถมปี ที่ 6 หรื อ ชั้ น ป ระถ ม ปี ที่ 7 ห รื อ ชั้ น ม .3 เดิ ม ขึ้ น ไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.1 สายสามั ญ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำตั้ ง แต่ ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2 อาชี ว ศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพ ที่ เรี ย นต่ อ จำกระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ ำ โดยมี ห ลั ก สู ต รไม่ เ กิ น 3 ปี และ ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


5.3 วิชาการศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ (กำร ฝึกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ เทียบเท่ำขึ้นไปแต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูง กว่ำ

6.3 สายวิ ช าการศึ ก ษา หมำยถึ ง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ และได้ รับประกำศนี ยบั ตรระดั บอนุ ปริญญำและ ปริญญำตรี

6. อุดมศึกษา 6.1 สายวิชาการ หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำหรื อ สำยวิชำกำร โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2 สายวิ ช าชี พ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ หรือสำย วิชำชีพที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี

7. อาชีวศึกษาระยะสั้น หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรมประเภท อำชี ว ศึ ก ษำที่ มี ห ลั ก สู ต รไม่ เกิ น 1 ปี และได้ รั บ ป ระกำศนี ยบั ต รห รื อ ใบ รั บ รองเมื่ อส ำเร็ จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้ แตกต่ ำงตำมวิ ช ำเฉพำะแต่ ล ะอย่ ำงที่ เรีย น แต่ อย่ำงต่ำต้องจบประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8. อื่ น ๆ ห ม ำยถึ ง บุ คคลที่ ส ำเร็ จ กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 สรุปผลการสารวจ 1. ลักษณะของกาลังแรงงาน จากผลการส ารวจภาวะการท างานของ ประชากร ไตรมาสที่ 4 : ตุ ลาคม– ธั นวาคม 2560 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พบว่ า จ านวนประชากร อายุ 15 ปีขึ ้น ไป 368,480 คน เป็น ผู ้ที ่อ ยู ่ใ น ก าลัง แรงงานรวมประมาณ 227,359 คน หรื อ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 61.7 ส่ ว นผู้ ไม่ อ ยู ในก าลั งแรงงาน ประมาณ 141,121 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.3

กาลังแรงงานปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทา และผู้พร้อมจะทางาน จานวนประมาณ 224,641 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.0 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้ น ไป (ชายร้ อยละ 73.7 หญิ งร้ อยละ 49.4) จานวนผู้ ว่างงานมีประมาณ 2,469 คน หรือคิดเป็ น อั ตราการว่ างงานร้ อยละ 1.1 (ชายร้ อยละ 1.4 หญิ ง ร้อยละ 0.6) (ตาราง ก)

ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ สถานภาพแรงงาน

รวม จานวน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

ชาย ร้อยละ

จานวน

หญิง ร้อยละ

ร้อยละ

จานวน

368,480

100.0 175,870

227,359

61.7 131,723

74.9

95,636

49.7

227,110

61.6 131,474

74.8

95,636

49.7

ผู้มีงานทา

224,641

61.0 129,566

73.7

95,075

49.4

ผู้ว่างงาน

2,469

0.7

1,908

1.1

561

0.3

249

0.1

249

0.1

-

-

141,121

38.3

44,147

25.1

96,974

50.3

ทางานบ้าน

57,869

15.7

5,984

3.4

51,884

26.9

เรียนหนังสือ

27,366

7.4

12,135

6.9

15,231

7.9

อื่นๆ

55,887

15.2

26,027

14.8

29,859

15.5

กาลังแรงงานรวม กาลังแรงงานปัจจุบนั

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

อัตราการว่างงาน

1.1

100.0 192,610

100.0

1.4

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน อัตราการว่างงาน = ผูว้ ่างงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน

0.6


เมื่ อ พิ จ ารณ าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป กั บ ระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จบ การศึกษาต่ากว่าประถมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 35.1 ระดับประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 26.5

ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.9 ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น ร้อยละ 11.9 ระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามลาดับ (ตาราง ข)

ตารางที่ ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษา ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา อื่นๆ ไม่ทราบ

รวม จานวน 368,480 5,577 129,512 97,470 62,236 44,000 38,191 5,810 29,287 15,174 8,855 5,259 146 251

ร้อยละ 100.0 1.5 35.1 26.5 16.9 11.9 10.4 1.6 7.9 4.1 2.4 1.4 ... 0.1

ชาย จานวน ร้อยละ 175,870 2,027 55,279 50,957 32,846 20,866 17,102 3,764 13,496 6,693 4,854 1,949 146 251

100.0 1.2 31.4 29.0 18.7 11.9 9.7 2.1 7.7 3.8 2.8 1.1 0.1 0.1

หญิง จานวน ร้อยละ 192,610 3,550 74,232 46,513 29,389 23,134 21,089 2,046 15,791 8,481 4,001 3,309 -

100.0 1.8 38.5 24.1 15.3 12.0 10.9

หมายเหตุ : ... มีค่าน้อยกว่า 0.1 ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน

1.1 8.2 4.4 2.1 1.7 -


2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ จากผลการสารวจ พบว่าประชากรผู้มีงานทา ส่ ว น ให ญ่ ใน จั ง ห วั ด ห น องบั วล าภู ท างาน เป็ น ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ม าก ที่ สุ ด คื อ จ าน ว น 117,966 ค น คิ ด เป็ น ร้อยละ 52.5 รองลงมา ได้แก่ พนั ก งานบริ ก ารและ พ น ัก ง า น ใ น ร ้า น ค ้า แ ล ะ ต ล า ด จ า น ว น 35,448 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.8 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความสามารถ ทางฝี ม ื อ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จานวน 19,055 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 8.5 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

จานวน 18,105 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผู้ปฏิบัติ การ โรงงานและเครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการ ประกอบจ านวน 11,087 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.9 ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ จานวน 7,569 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.4 ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ จานวน 6,966 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้ า นเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพ ที่ เกี่ย วข้อ งจ านวน 4,967 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.2 และเสมียนจานวน 3,478 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.5 ตามลาดับ (ตาราง ค)

ตารางที่ ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ อาชีพ ยอดรวม

รวม จานวน

224,641

ชาย ร้อยละ

จานวน

100.0 129,566

หญิง ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

100.0 95,075

100.0

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

6,966

3.1

4,706

3.6

2,260

2.4

ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่ เกี่ยวข้อง เสมียน

7,569

3.4

2,351

1.8

5,218

5.5

4,967

2.2

3,317

2.6

1,650

1.7

3,478

1.5

695

0.5

2,783

2.9

35,448

15.8

13,853

10.7 21,596

22.7

117,966

52.5

73,524

56.7 44,442

46.7

19,055

8.5

11,824

9.1

7,231

7.6

11,087

4.9

8,824

6.8

2,263

2.4

18,105

8.1

10,473

8.1

7,632

8.0

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตรและการประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูป้ ฏิบัติงานด้าน การประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

หมายเหตุ : ในตารางสถิติผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.2 อุตสาหกรรม เมื่ อ พิ จ ารณ าประเภทอุ ต สาหกรรมหรื อ ลั ก ษณะของการประกอบกิ จ กรรมของผู้ มี งานท า เชิ ง เศรษฐกิ จ พบว่ า ผู้ มี ง านท าในสาขาเกษตร กรรมการป่าไม้และการประมง จานวน 124,622 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ของผู้มีงานทาโดยสัดส่วน ของเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 และ 48.5 รองลงมาคือ ผู้ ท าอาชีพ การขายส่ งและ การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ จานวน 29,965 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดยสัด ส่วนเพศหญิงสู งกว่า เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ 10.3 และผู้ ท างานด้ า นการผลิ ต จ านวน 19,695 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.8 โดยเพศหญิ ง มี สั ด ส่ ว นสู งกว่ าเพศชายคือ ร้อ ยละ 9.7 และ 8.1 ส าห รับ ส่ว น ที ่เ หลือ กระจายอยู่ ในอุ ต สาหกรรม ป ร ะ เภ ท อื่ น ๆ ต า ม ล า ดั บ (ต า ร า ง ฆ )()

ตารางที่ ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ อุตสาหกรรม รวม ชาย จานวน ร้อยละ จานวน ยอดรวม 224,641 100.0 129,566 ภาคเกษตรกรรม 124,622 55.5 78,482 เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 124,622 55.5 78,482 นอกภาคเกษตรกรรม 100,018 44.5 51,083 การผลิต 19,695 8.8 10,445 การก่อสร้าง 7,515 3.3 6,604 การขายส่ง-การขายปลีก 29,965 13.3 13,406 การขนส่งที่เก็บสินค้า 1,369 0.6 1,154 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 9,360 4.2 3,593 การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 9,190 4.1 5,686 การศึกษา 7,208 3.2 3,088 อื่นๆ 15,717 7.0 7,108

หญิง ร้อยละ 100.0 60.6 60.6 39.4 8.1 5.1 10.3 0.9 2.8 4.4 2.4 5.5

จานวน 95,075 46,140 46,140 48,935 9,249 911 16,559 216 5,767 3,504 4,121 8,609

ร้อยละ 100.0 48.5 48.5 51.5 9.7 1.0 17.4 0.2 6.1 3.7 4.3 9.1

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ


2.3 สถานภาพการทางาน

2.4 ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

เมื่ อ พิ จ ารณ าถึ ง สถานภาพการท างาน ในจ านวนผู ้ม ีง านท าทั ้ง สิ ้น 224,641 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ ท างานส่ วนตั ว จ านวน 96,601 คน หรื อ ร้อยละ 43.0 โดยเพศชายมีสัดส่วนสู งกว่าเพศหญิ ง คิดเป็ น ร้อยละ 52.7 และ 29.8 รองลงมาเป็น ช่ว ย ธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างจานวน 60,682 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 โดยเพศหญิง มีสัดส่วนสูง กว่าเพศชาย คิดเป็ น ร้อยละ 40.1 และ 17.4 และ ลูกจ้างเอกชนจานวน 44,450 คน หรือร้อยละ 19.8 โดยเพศชายมีสัด ส่ว นสูง กว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อย ละ 20.5 และ 18.8 นอกนั้น ผู้มีงานทามีสถานภาพ การท างานเป็ น ลู ก จ้ า งรั ฐ บาล นายจ้ า ง และการ รวมกลุ่มมีจานวน 19,604 คน 2,900 คน และ 405 คนตามล าดั บ หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 8.7 1.3 และ 0.2 ตามลาดับ (ตามแผนภูมิที่ 1 และตาราง ง)

เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทางาน (จานวนชั่วโมง ท างานจริ ง ทั้ ง หมดในสั ป ดาห์ แ ห่ ง การส ารวจ) ประชากรผู้มีงานทาในจังหวัดหนองบัวลาภู 114,580 คน หรือร้อยละ 51.0 เป็ นผู้ ที่ ท างานตั้ งแต่ 40-49 ชั่วโมง ในขณะที่ผู้ทางาน 30-39 ชั่วโมง และผู้ทางาน 50 ชั่ วโมงขึ้ นไป มี สั ดส่ วนเท่ ากั นคื อ ร้อยละ 17.8 หรื อ มี จ านวน 40,085 คน และ 39,999 คน หรือกล่าวได้ว่า ผู้มีงานทาร้อยละ 86.6 ทางานตั้งแต่ 35 ชั่ วโมงขึ้ นไปต่อสั ปดาห์ และจั ดว่าบุ คคลกลุ่ มนี้ เป็ น ผู้ ท างานเต็ ม ที่ ในความหมายของเวลาท างาน ขณะที่ ผู้ ที่ ท างานน้ อ ยกว่ า 35 (1-34) ชั่ ว โมงต่ อ สัปดาห์ ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ทางานไม่เต็มที่มี 27,810 คน หรือร้อยละ 12.4 ส าหรับ ผู้ ที่ มี งานประจ าแต่ ไม่ ได้ ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ (0 ชั่วโมง) มี 2,167 คน หรือร้อยละ 1.0 ส าหรับเพศชายและเพศหญิ ง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมง ขึ้นไปต่อ สั ปดาห์ กล่ าวคือมี 112,591 คนหรือร้อยละ 86.9 ของประชากรชายผู้ มี งานท าทั้ งสิ้ น และเพศหญิ ง 82,074 คน หรือร้อยละ 86.3 ของประชากรหญิงผู้มี งานทาทั้งสิ้นเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมง ขึ้นไปต่อ สัปดาห์ (แผนภูมิ 2 และตาราง จ) แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมง การทางาน

ตาราง ง จานวนและร้อยละของผูม้ งี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ รวม ชาย หญิง สถานภาพการทางาน จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ยอดรวม 224,641 100.0 129,566 100.0 95,075 นายจ้าง 2,900 1.3 2,314 1.8 585 ลูกจ้างรัฐบาล 19,604 8.7 9,821 7.6 9,783 ลูกจ้างเอกชน 44,450 19.8 26,580 20.5 17,869 ทางานส่วนตัว 96,601 43.0 68,272 52.7 28,329 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 60,682 27.0 22,578 17.4 38,104 การรวมกลุ่ม 405 0.2 - 405

ร้อยละ 100.0 0.6 10.3 18.8 29.8 40.1 0.4

ทีม่ า: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิติจงั หวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ


ตาราง จ จานวนและร้อยละของผูมงี านทา จาแนกตามชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ รวม ชาย หญิง ชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ยอดรวม 224,641 100.0 129,566 100.0 95,075 100.0 0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทางาน) 1-9 10-19 20-29 30-34 35-39 40-49 50 ชั่วโมง ขึ้นไป

1/

2,167 449 2,331 11,596 13,434 40,085 114,580 39,999

1.0 1,218 0.2 207 1.0 1,699 5.2 6,940 6.0 6,912 17.8 21,672 51.0 67,843 17.8 23,076

0.9 949 0.2 242 1.3 632 5.4 4,656 5.3 6,522 16.7 18,414 52.4 46,737 17.8 16,923

1.0 0.3 0.7 4.9 6.9 19.4 49.2 17.8

ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ 13.8 ระดั บ มั ธยมศึ กษ าตอนปลาย ร้ อ ยละ 13.7 ร ะ ด ับ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.6 และไม่มีการศึกษา ร้อยละ 0.4 (ตาราง ฉ ) แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับ การศึกษาที่สาเร็จ

1/ผู้ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ

2.5 การศึกษา เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ของผู้ มี งานท า จ านวน 224,641 คน พบว่ า ผู้ มี งานท าส่ ว น ใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อยละ 32.0 ระดับต่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 29.4

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา อื่นๆ

รวม ชาย หญิง จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 100.0 129,566 100.0 95,075 100.0 224,641 874 0.4 684 0.5 190 0.2 66,112 29.4 38,319 29.6 27,793 29.2 71,885 32.0 41,832 32.3 30,054 31.6 30,967 13.8 19,835 15.3 11,132 11.7 30,760 13.7 17,361 13.4 13,399 14.1 27,386 3,374 23,896

12.2 1.5 10.6

14,632 2,728 11,389

12,661 7,081 4,154 146

5.6 3.2 1.8 0.1

6,210 4,047 1,133 146

11.3 12,754 2.1 646 8.8 12,507 4.8 3.1 0.9 0.1

6,451 3,035 3,021 -

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน

13.4 0.7 13.2 6.8 3.2 3.2 -


2.6 การว่างงาน ส าห รั บ อั ต ราการว่ า งงานของป ระช ากร หมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจานวนประชากร ที่ อยู่ ในก าลั งแรงงานพบว่ า จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู มีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 1.1 โดยสัดส่วน ของชายมี อั ต ราการว่ า งงานสู ง กว่ า หญิ ง คิ ด เป็ น ร้อยละ 1.4 และ 0.6 (ตาราง ช)

จากการส ารวจพบว่า ประชากรของจังหวัด หนองบั ว ล าภู มี ผู้ ว่ า งงานประมาณ 2,469 คน เป็ นชายจ านวน 1,908 คน และเป็ นหญิ งประมาณ 561 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.3 และ 22.7 ของผู้ ว่างงานตามลาดับ ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ ประชากร อายุ15ขึ้นไป

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

368,480

ชาย หญิง

เพศ ยอดรวม

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่ งงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน

ผู้ว่างงาน จานวน

อัตรา

227,359

2,469

1.1

175,870

131,723

1,908

1.4

192,610

95,636

561

0.6


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี 1. วิธีการสารวจ การสารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานที่อยู่ใน เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชาวต่างชาติที่ทางานในสถานทูตหรือ องค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ในการสารวจแต่ละเดือนได้ดาเนินการสารวจทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง แบบStratified Two-stage Sampling โดยหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 คือ เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) ซึ่งมีจานวน 1,990 EA ตัวอย่าง จากจานวนทั้งสิ้น 127,460 EAs และหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 คือ ครัวเรือน ซึ่งมี จานวนครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 27,960 ครัวเรือน หรือคิดเป็นจานวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างประมาณ 95,064 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างในแต่ละเดือนดังกล่าวสามารถนาเสนอข้อมูลในระดับภาคและประเทศจาแนกเขต การปกครอง แต่ไม่เพี ย งพอที่ จะน าเสนอข้อมูล ในระดับ จังหวัดหรือพื้ นที่ย่อยกว่านี้ ฉะนั้นเพื่ อให้ ส ามารถ นาเสนอผลของข้อมูลในระดับจังหวัดได้ จึงได้ใช้ข้อมูลของการสารวจในแต่ละเดือน 3 เดือนที่ติดต่อกันมา รวมกันเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างเพียงพอและทาการประมาณค่าข้อมูลยอดรวมของจังหวัดต่อไป สาหรับการสรุป รายงานผลการส ารวจในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 ก็ได้นาข้อมูลของเดือนตุล าคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560 มารวมกัน เป็นต้น สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ ตกเป็นตัวอย่าง โดยข้าราชการและพนักงานของสานักงานสถิติแห่งชาติจานวน ประมาณ 800 คน ที่ประจาใน ทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ทาการสัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ใน การปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน ส่วนการประมวลผลข้อมูลนั้นดาเนินการในส่วนกลางตามหลักวิชาสถิติ โดยนาข้อมูลที่ได้จาก ครัวเรือนตัวอย่างมาประมาณค่า โดยการถ่วงน้าหนัก (Weighty) ซึ่งค่าน้าหนักจะได้จากสูตรในการประมาณ ค่าที่เหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ค่าประมาณของประชากรในแต่ละจังหวัดใกล้เคียงกับค่าที่ แท้จริง

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสารวจได้ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 1– 12 ของเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ตกเป็น ตัวอย่ าง โดยพนั กงานสั มภาษณ์ ของส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ ในการส ารวจและพนั กงาน สัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มอื การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน

3. การปัดตัวเลข ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจานวนได้มี การปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


ภาคผนวก ข ตารางสถิติ


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

368,480

175,870

192,610

227,359

131,723

95,636

227,110

131,474

95,636

ผู้มีงำนทำ

224,641

129,566

95,075

ผู้ว่ำงงำน

2,469

1,908

561

249

249

-

141,121

44,147

96,974

ทำงำนบ้ำน

57,869

5,984

51,884

เรียนหนังสือ

27,366

12,135

15,231

อื่นๆ

55,887

26,027

29,859

100.0

100.0

100.0

61.7

74.9

49.7

61.6

74.8

49.7

ผู้มีงำนทำ

61.0

73.7

49.4

ผู้ว่ำงงำน

0.7

1.1

0.3

0.1

0.1

-

38.3

25.1

50.3

ทำงำนบ้ำน

15.7

3.4

26.9

เรียนหนังสือ

7.4

6.9

7.9

15.2

14.8

15.5

จานวน ยอดรวม ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีม่ ีงานทา กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ร้อยละ ยอดรวม ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีม่ ีงานทา กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

อื่นๆ

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

ระดับการศึกษา ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา อืนๆ ไม่ทราบ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา อืนๆ ไม่ทราบ

รวม 368,480 5,577 129,512 97,470 62,236 44,000 38,191 5,810 29,287 15,174 8,855 5,259 146 251 100.0 1.5 35.1 26.5 16.9 11.9 10.4 1.6 7.9 4.1 2.4 1.4 ... 0.1

ชาย จานวน 175,870 2,027 55,279 50,957 32,846 20,866 17,102 3,764 13,496 6,693 4,854 1,949 146 251 ร้อยละ 100.0 1.2 31.4 29.0 18.7 11.9 9.7 2.1 7.7 3.8 2.8 1.1 0.1 0.1

หมายเหตุ : … มีคา่ น้อยกว่า 0.1 ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ

หญิง 192,610 3,550 74,232 46,513 29,389 23,134 21,089 2,046 15,791 8,481 4,001 3,309 100.0 1.8 38.5 24.1 15.3 12.0 10.9 1.1 8.2 4.4 2.1 1.7 -


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

อาชีพ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน ยอดรวม

224,641

129,566

95,075

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

6,966

4,706

2,260

ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ

7,569

2,351

5,218

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

4,967

3,317

1,650

เสมียน

3,478

695

2,783

35,448

13,853

21,596

117,966

73,524

44,442

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

19,055

11,824

7,231

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

11,087

8,824

2,263

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

18,105

10,473

7,632

-

-

-

100.0

100.0

100.0

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

3.1

3.6

2.4

ผู้ประกอบอาเชีพด้านต่างๆ

3.4

1.8

5.5

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

2.2

2.6

1.7

เสมียน

1.5

0.5

2.9

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

15.8

10.7

22.7

ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

52.5

56.7

46.7

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

8.5

9.1

7.6

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

4.9

6.8

2.4

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

8.1

8.1

8.0

-

-

-

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

ร้อยละ ยอดรวม

คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

อุตสาหกรรม

รวม

ชาย

หญิง

224,641

129,566

95,075

ภาคเกษตรกรรม

124,622

78,482

46,140

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

124,622

78,482

46,140

นอกภาคเกษตรกรรม

100,018

51,083

48,935

19,695

10,445

9,249

7,515

6,604

911

29,965

13,406

16,559

การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า

1,369

1,154

216

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

9,360

3,593

5,767

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

9,190

5,686

3,504

การศึกษา

7,208

3,088

4,121

15,717

7,108

8,609

100.0 60.6 60.6 39.4 8.1 5.1 10.3 0.9 2.8 4.4 2.4 5.5

100.0 48.5 48.5 51.5 9.7 1.0 17.4 0.2 6.1 3.7 4.3 9.1

จานวน ยอดรวม

การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก

อื่นๆ

ร้อยละ ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า กิจกรรมโรงแรมและอาหาร การบริหารราชการและป้องกันประเทศ การศึกษา อื่นๆ

100.0 55.5 55.5 44.5 8.8 3.3 13.3 0.6 4.2 4.1 3.2 7.0

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ ที่มา: การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ.2560 ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

สถานภาพการทางาน

รวม

ชาย

หญิง

224,641

129,566

95,075

2,900

2,314

585

ลูกจ้างรัฐบาล

19,604

9,821

9,783

ลูกจ้างเอกชน

44,450

26,580

17,869

ทางานส่วนตัว

96,601

68,272

28,329

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

60,682

22,578

38,104

405

-

405

100.0

100.0

100.0

นายจ้าง

1.3

1.8

0.6

ลูกจ้างรัฐบาล

8.7

7.6

10.3

ลูกจ้างเอกชน

19.8

20.5

18.8

ทางานส่วนตัว

43.0

52.7

29.8

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

27.0

17.4

40.1

0.2

-

0.4

จานวน ยอดรวม นายจ้าง

การรวมกลุ่ม

ร้อยละ ยอดรวม

การรวมกลุ่ม

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูมงี านทา จาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

รวม

ชาย

หญิง

224,641

129,566

95,075

2,167

1,218

949

449

207

242

10-19

2,331

1,699

632

20-29

11,596

6,940

4,656

30-34

13,434

6,912

6,522

35-39

40,085

21,672

18,414

40-49

114,580

67,843

46,737

39,999

23,076

16,923

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทำงำน)

1.0

0.9

1.0

1-9

0.2

0.2

0.3

10-19

1.0

1.3

0.7

20-29

5.2

5.4

4.9

30-34

6.0

5.3

6.9

35-39

17.8

16.7

19.4

40-49

51.0

52.4

49.2

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

17.8

17.8

17.8

จานวน ยอดรวม 0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทำงำน) 1-9

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

ร้อยละ ยอดรวม

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 4/2560

ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวม

ชาย

หญิง

224,641 874 66,112 71,885 30,967 30,760

129,566 684 38,319 41,832 19,835 17,361

95,075 190 27,793 30,054 11,132 13,399

27,386 3,374 23,896

14,632 2,728 11,389

12,754 646 12,507

12,661 7,081 4,154 146

6,210 4,047 1,133 146

6,451 3,035 3,021 -

100.0 0.5 29.6 32.3 15.3 13.4 11.3 2.1 8.8 4.8 3.1 0.9 0.1

100.0 0.2 29.2 31.6 11.7 14.1 13.4 0.7 13.2 6.8 3.2 3.2 -

จานวน ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา อืนๆ

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา อืนๆ

100.0 0.4 29.4 32.0 13.8 13.7 12.2 1.5 10.6 5.6 3.2 1.8 0.1

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560  
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560  
Advertisement