Page 1


สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐำน จังหวัดหนองบัวลำภู THE 2017 INDUSTRIAL CENSUS BASIC INFORMATION NONG BUA LAMPHU PROVINCE

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม NATIONAL STATISTICAL OFFICE MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY


สำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐำน จังหวัดหนองบัวลำภู

THE 2017 INDUSTRIAL CENSUS BASIC INFORMATION NONG BUA LAMPHU PROVINCE


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042 316 737 โทรสำร 042 316 737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่

สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7498 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ binfopub@nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์

2560

จัดพิมพ์โดย

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต นั บ เปนกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สาขาหนึ่ งที่ มี ค วามสํ าคั ญ ใน การขับเคลื่ อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐ บาลมีนโยบายด้านการพัฒ นา อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่ อเป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ข้างหน้าตามกรอบการพั ฒ นา ประเทศไทย 4.0 สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้าน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อภาครัฐและ เอกชนใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุ ตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ในการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้น ฐานหรือการนั บจดสถานประกอบการทุกประเภท ซึ่งดําเนิน การใน ปี 2559 และขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรม การผลิตดําเนินการในปี 2560 รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการในปี 2559 ซึ่งจัดจําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ได้ แ ก่ สถานประกอบการที่ ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดหนองบัวลำภู สํานักงานสถิติแห่งชาติ ใคร่ขอขอบคุณผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่อไป


v

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรมท าให้ โครงสร้ างการด าเนิ น ธุร กิ จ และ อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจ ทางการค้ า การบริ ก าร และอุต สาหกรรมใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น เป็ น ต้ น ซึ่ งถื อ เป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ต่อ การเจริ ญ เติ บ โตของ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละ สารสนเทศโครงสร้างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และอุ ต สาหกรรม จึ ง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ ภาครัฐและเอกชนใช้ ในการกาหนดนโยบายและวางแผน พัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจในตลาดโลก สานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทาสามะโนอุตสาหกรรม ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ และ ได้วางแผนเปลี่ยนเป็นจัดทาทุก 5 ปี เพื่อให้ประเทศมีข้อมูล พื้นฐานที่สาคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ และติ ด ตามสถานการณ์ ด้ า น เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาสานักงาน สถิติแห่งชาติจัดทาสามะโนอุตสาหกรรมมาแล้ว 4 ครั้ง ใน ปี 2507 ปี 2550 และปี 2555 สาหรับ ปี 2560 เป็น การ จัดทาสามะโนอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 ของประเทศไทย ในการจัดทาสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ได้ กาหนดแผนการดาเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นการเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการ

ทุกประเภท ซึง่ ดาเนินการในปี 2559 และขั้นการเก็บรวบรวม ข้อมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการใน อุตสาหกรรมการผลิต ดาเนินการในปี 2560 การนาเสนอผลสามะโนในรายงานฉบับนี้ เป็นผล จากขั้ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล พื้ นฐานหรื อการนั บจด สถานประกอบการในปี 2559 ซึ่ งจั ดจ าแนกประเภท สถานประกอบการตามการจั ด ประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) ได้ แก่ ธุ รกิ จ ทางการค้ า ธุ รกิ จทางการบริ การ การผลิ ต การก่ อสร้ าง การขนส่ งทางบกและสถานที่ เก็ บสิ นค้ า กิ จกรรมด้ าน ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาล เอกชน ที่ตั้งอยู่ ใน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยดาเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาล ระหว่ างเดื อนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2559 และพื้ นที่ นอกเขตเทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ผลการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลพื้ นฐานของสถานประกอบการในจั งหวั ด หนองบั วล าภู พ บว่ า มี ส ถาน ประกอบการจานวนทั้งสิ้น 15,459 แห่ง ในจานวนนี้แยก เป็ นสถาน-ประกอบการที่ เก็ บรวบรวมรายการข้ อมู ล พื้นฐานในแบบสอบถามได้ครบถ้วน จานวน 14,730 แห่ง และสถาน-ประกอบการที่ เก็ บรวบรวมรายการข้ อมูลได้ เพียง ชื่อ ที่ตั้ง และประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม จานวน 729 แห่ง สาหรับข้อมูลที่นาเสนอผลในรายงานฉบับนี้จะ เป็ นข้อมูลของสถานประกอบการที่ เก็บรวบรวมข้อมูล พื้นฐานได้ครบถ้วน จานวน 14,730 แห่ง เท่านั้น สรุปได้ ดังนี้


ฉญ ควำมหนำแน่นของสถำนประกอบกำร สุวรรณคูหำ นำวัง

จังหวัดหนองบัวลำภู

นำกลำง เมือง หนองบัวลำภู

จำนวนสถำนประกอบกำร

ศรีบุญเรือง โนนสัง

1 – 500 สถำนประกอบกำร 501 – 1,000 สถำนประกอบกำร 1,001 – 3,500 สถำนประกอบกำร มำกกว่ำ 3,500 สถำนประกอบกำร

3. ควำมหนำแน่นของกำรจ้ำงงำน

สุวรรณคูหำ นำวัง

นำกลำง

ศรีบุญเรือง โนนสัง 1- 1,500 คน 1,501 – 4,500 คน 4,501 – 8,000 คน มำกกว่ำ 8,000 คน

จำนวนคนทำงำน


ช 1. จำนวนสถำนประกอบกำร

แผนภูมิ ก ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำม กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ผลการจัดทาสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 พบว่า มีจานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 14,730 แห่ง ส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมการผลิต จานวน 5,140 แห่ง หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 34.9 รองลงมาเป็ น การขายปลี ก จ านวน 4,906 แห่ ง สถานประกอบการ หรื อ คิ ด เป็ น ร้อยละ 33.3 บริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 1,090 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 การขายซ่อมแซมยานยนต์ และจั ก รยานยนต์ จ านวน 1,001 แห่ ง หรื อ คิ ด เป็ น ร้อยละ 6.8 กิ จ กรรมบริก ารอื่ น ๆ จ านวน 902 แห่ ง หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น แต่ละประเภทมีสัดส่วนต่า กว่าร้อยละ 6.0 ของจานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 2. ขนำดของสถำนประกอบกำร ขนาดของสถานประกอบการเมื่ อ วั ด ด้ ว ย จานวนคนทางาน พบว่ามีสถานประกอบการ 14,582 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.0 เป็นสถานประกอบการ ที่มีคนทางาน 1-15 คน สาหรับสถานประกอบการที่มี คนทางานตั้งแต่ 16 คนขึ้น ไป มีประมาณ 148 แห่ ง ส ถาน ป ระก อ บ ก ารที่ มี ค น ท างาน 1 6 -25 ค น มีประมาณ 76 แห่ง สถานประกอบการที่มีคนทางาน 26-30 คน และ 51-200 คน มี ป ระมาณ 21 แห่ ง เท่ ากัน สถานประกอบการที่มีคนทางาน 26-30 คน มี ป ระมาณ 20 แห่ ง และสถานประกอบการที่ มี คนทางานมากกว่า 200 คน มีประมาณ 10 แห่ง

แผนภูมิ ข จำนวนสถำนประกอบกำร จำแนกตำม ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน)

99.0% 14,730 แห่ง 1 -15 คน 16 คนขึน ้ ไป

1.0% ๔%

จำนวน (แห่ง)

76

21

20

21 10

16-25 คน 26-30 คน 31-50 คน 51-200 คน >200 คน

ขนำดของสถำนประกอบกำร


ญ แผนภูมิ ค จำนวนสถำนประกอบกำร จำแนกตำมระยะเวลำกำร

3. ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร

ดำเนินกิจกำร > 30 ปี 1,247 20-29 ปี 1,405 10-19 ปี 5-9 ปี

3,646 3,013 5,419

ต่ากว่า 5 ปี จำนวน (แห่ง)

แผนภูมิ ง ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำม รูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย

ระยะเวลาการด าเนิ น กิ จ กรรมของสถาน ประกอบการส่วนใหญ่ 5,419 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.8 ด าเนิ น กิ จการน้ อ ยกว่า 5 ปี ประมาณ 3,646 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 ดาเนินกิจการ 10-19 ปี สถานประกอบการประมาณ 3,013 แห่ง หรือคิดเป็น ร้อยละ 20.4 ดาเนินกิจการ 5-9 ปี สถานประกอบการ ประมาณ 1,405 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ดาเนิน กิ จ การ 20-29 ปี และสถานประกอบการประมาณ 1,247 แห่ ง หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 8.5 ด าเนิ น กิ จ การ มากกว่า 30 ปี 4. รูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย

96.6%

ส่วนใหญ่ ห รือประมาณร้อยละ 96.6 มีการ จัดตั้งรูปแบบเป็นส่วนบุคคล ส่วนสถานประกอบการที่ มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วน สามั ญ นิ ติ บุ ค คล และบริ ษั ท จ ากั ด บริ ษั ท จ ากั ด (มหาชน) มี ประมาณร้อยละ 0.9 เท่ ากั น รูปแบบการ จั ด ตั้ ง แบบอื่ น ๆ เช่ น กลุ่ ม แม่ บ้ าน ส่ ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และ อื่น ๆ มีประมาณ ร้อยละ 1.6

14,730 แห่ง

1.6%

0.9%

0.9% (

5. รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ

)

สถานประกอบการในจั งหวัด หนองบั ว ล าภู พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.2 เป็นสานักงานแห่ง เดี ย ว นอกนั้ น เป็ น รู ป แบบการจั ด ตั้ ง เป็ น ส านั ก งาน สาขา ประมาณร้ อ ยละ 0.6 เป็ น ส านั ก งานใหญ่ มี ประมาณร้อยละ 0.2

แผนภูมิ จ ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำม รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ ร้อยละ

99.2

0.2

0.6 รูปแบบกำรจัดตั้ง

สำนักงำนแห่งเดียว สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ ทำงเศรษฐกิจ


ฌ แผนภูมิ ฉ จำนวนคนทำงำนและลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ จำนวน (คน)

11,526 3,409

11,734 3,040 2,617 2,882 2,356 กิจกรรมทำง 1,075 1,290 1,588 1,107 เศรษฐกิจ 555 1,148113 583 899

1

3

4

5

6

9

15

2, 7, 8, 10,11 12, 13,14, 16

1. การผลิต 2. การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 3. การก่อสร้าง 4. การขาย-ซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 5. การขายส่ง 6. การขายปลีก 7. การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 8. ที่พักแรม 9. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 10.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 11.กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 12.กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 13.กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 14.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 15.กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 16.กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน พคนทำงำน หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรหรือหุน้ ส่วนทีท ่ ำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง

เงินเดือน และลูกจ้ำง

แผนภูมิ ช จำนวนคนทำงำนและลูกจ้ำง ของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) จำนวน (คน)

28,357

5,681

2,532 1,504 2,031 1,175 629617 755 950 543 1,174

1 – 15 คน 16 – 25 คน 26 – 30 คน 31 – 50 คน 51 -200 คน > 200 คน

ขนำดของสถำนประกอบกำร

คนทำงำน หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรหรือหุ้นส่วนทีท่ ำงำนโดยไม่ได้รบั ค่ำจ้ำง เงินเดือน และลูกจ้ำง

7. จำนวนคนทำงำน และลูกจ้ำง สาหรับจานวนคนทางานซึ่งหมายถึง เจ้าของ กิ จ การหรื อ หุ้ น ส่ ว นที่ ท างานโดยไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง เงิน เดือน และรวมลู กจ้างในสถานประกอบการของ จังหวัดหนองบัวลาภู มีจานวนทั้งสิ้น ประมาณ 34,926 คน ในจานวนนี้เป็นลูกจ้างประมาณ 10,996 คน โดย คนทางานประมาณ 11,734 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.6 ปฏิ บั ติ งานอยู่ ในสถานประกอบการที่ ด าเนิ น ธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีก รองลงมาปฏิบัติงานอยู่ใน สถานประกอบการที่ ด าเนิ น ธุร กิ จ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ประมาณ 11,526 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.0 การ ขายส่ งและการขายปลี ก การซ่ อมแซมยานยนต์แ ละ จักรยานยนต์ ประมาณ 2,617 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 บริการอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 2,356 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.8 ในขณ ะที่ กิ จ กรรมทาง เศรษฐกิจอื่น ๆ มีคนทางานในสัดส่วนที่ต่ากว่าร้อยละ 6.0 เมื่ อ พิ จ ารณ าการจ้ า งงานหรื อ ลู ก จ้ า งใน กิจกรรมแต่ละประเภท พบว่ามีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน สถานประกอบการธุรกิ จเกี่ย วกั บ การผลิ ต ประมาณ 3,409 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.0 รองลงมาเป็ น ลู ก จ้ า งในสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ การขายปลี ก ประมาณ 3,040 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 การ ขายส่ ง ประมาณ 899 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 8.2 การก่ อ สร้ า ง ประมาณ 583 หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.3 และบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 555 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ในจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู มี ลู ก จ้ างประมาณ 5,681 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.6 เป็ น ลู ก จ้ า งที่ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ มีคนทางาน 1-15 คน รองลงมาเป็ น ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาน ประกอบการที่ มี ค นท างาน 51-200 คน ประมาณ 2,031 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.5 เป็ น ลู ก จ้ า งที่ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทางานมากกว่า 200 คน มี ป ระมาณ 1,174 คน หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.7 เป็นลู กจ้างในสถานประกอบการที่มีคนทางาน 16-20 คน 26-30 คน และ 31-50 คน มี ป ระมาณ 950 คน, 617 คน และ 543 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 5.6 และ 4.9 ตามลาดับ


ญ แผนภูมิ ซ ร้อยละของสถำนประกอบกำร ที่มีกำรใช้คอมพิวเตอร์/

8. กำรใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ในกำรดำเนินกิจกำร

อินเตอร์เน็ต ในกำรดำเนินกิจกำร

คอมพิวเตอร์ ไม่ใช้

96.1%

14,730 แห่ง

ใช้ที่สถำนประกอบกำร

ใช้

3.9%

3.9%

0.04%

ใช้ที่อื่น

อินเตอร์เน็ต ไม่ใช้

96.9%

14,730 แห่ง

ใช้ 3.1%

การใช้คอมพิวเตอร์ พบว่าสถานประกอบการ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ป ระมาณ 581 แห่ ง หรื อ คิ ด เป็ น ร้อยละ 3.9 เป็นการใช้ในสถานประกอบการของ ตนเองประมาณ ร้อยละ 3.9 ใช้ที่อื่น ร้อยละ 0.04 ส่ ว นสถานประกอบการที่ ไ ม่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ มี ประมาณ 14,149 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 96.1 การใช้อินเตอร์เน็ต พบว่าสถานประกอบการ ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ประมาณ 458 แห่ ง หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.1 ส่ ว น สถาน ป ระกอบ การที่ ไม่ ใ ช้ อินเตอร์เน็ ตมีป ระมาณ 14,272 แห่ ง หรือคิดเป็ น ร้อยละ 96.9


สารบัญ คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญตาราง บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

หน้า ค จ ฐ

บทนา 1.1 ความเป็นมา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ประโยชน์ของข้อมูล

1 1 1

ระเบียบวิธีสถิติ 2.1 ประชากรเป้าหมาย 2.2 เวลาอ้างอิง 2.3 คานิยาม 2.4 รายการข้อมูล 2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 2.6 การประมวลผล

4 4 4 10 10 11

ผลการสามะโน 3.1 จานวนสถานประกอบการ 3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3.3 ขนาดของสถานประกอบการ 3.4 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 3.5 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 3.6 คนทางานและลูกจ้าง 3.7 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

13 14 14 14 15 17

ภาคผนวก

18 21

ตารางสถิติ

21


สารบัญตาราง หน้า ตาราง 3.1 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามอาเภอ ตาราง 3.2 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ตาราง 3.3 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามลักษณะของ สถานประกอบการ ตาราง 3.4 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ และขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) ตาราง 3.5 จานวนและร้อยละของคนทางานและลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของ สถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตาราง 3.6 เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการ ปี 2554 และปี 2559 จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจานวนคนทางาน ปี 2554 และปี 2559 จาแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

13 14 15 16 17 18 19


บทที่ 1 บทนำ 1.1 ควำมเป็นมำ

1.2 วัตถุประสงค์

สำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ ได้จั ดท ำสำมะโน อุ ต สำหกรรมทุ ก 10 ปี ตำมข้ อ เสนอแนะของ องค์กรสหประชำชำติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐำน ที่ ส ำคั ญ ทำงด้ ำนอุ ตสำห กรรมกำรผลิ ตมำ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจ โลกท ำให้ โค รงสร้ ำงกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จและ อุ ต สำหกรรมมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ท ำให้ หน่ วยงำนหลั กด้ ำนเศรษฐกิ จของประเทศ ได้ แก่ ส ำนั กงำนเศรษฐกิ จ อุ ต สำหกรรม กระทรวง อุ ตสำหกรรม ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำร เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิ ชย์ มีควำมจ ำเป็ นต้องใช้ข้อมูล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ใช้ ในกำรวิ เครำะห์ แ ละติ ด ตำม สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภำค จึ งขอให้ ส ำนั กงำนสถิ ติ แห่ งชำติ จั ดท ำส ำมะโน อุ ต สำหกรรมจำกทุ ก 10 ปี เป็ น จั ด ท ำทุ ก 5 ปี ประกอบกับประเทศต่ำงๆ ส่วนใหญ่ ได้มีกำรจัดทำ สำมะโนด้ำนเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 สำนักงำน สถิ ติ แห่ งชำติ ได้ วำงแผนปรั บ กำรจั ดท ำส ำมะโน อุ ตสำหกรรม เป็ นประจ ำทุ ก 5 ปี โดยบู รณำกำร ดำเนินกำรไปพร้อมกับสำมะโนธุรกิจทำงกำรค้ำและ ธุรกิจทำงกำรบริกำร ภำยใต้ชื่อ”สำมะโนธุรกิจและ อุตสำหกรรม” ส ำมะโนอุตสำหกรรมจัดทำมำแล้ ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และปี 2555 สำหรับ ในปี 2560 จะครบรอบ 5 ปี ในกำรจั ดท ำส ำมะโน อุตสำหกรรมซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย ส ำหรั บ กำรจั ดท ำส ำมะโนอุ ตสำหกรรม พ.ศ. 2560 ได้ ก ำหนดแผนกำรด ำเนิ น งำนเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนหรือ กำรนับจดสถำนประกอบกำรทุกประเภท ดำเนินกำร ในปี 2559 และขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียด หรือกำรแจงนับสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิต ซึ่งดำเนินกำรในปี 2560

1.2.1 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐำนที่ แสดงให้ เห็ น โครงสร้ำง และกำรกระจำยตั ว ของ สถำนประกอบกำรประเภทต่ ำ งๆ เช่ น สถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำ ธุรกิจทำงกำรบริกำร อุตสำหกรรมกำรผลิต กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ กิจกรรมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและ กำรสื่อสำร และโรงพยำบำลเอกชน เป็นต้น 1.2.2 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมรำยละเอีย ดกำร ดำเนินงำนของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับจำนวน และขนำดของสถำนประกอบกำร ป ระเภ ท อุ ต ส ำห ก ร ร ม จ ำน ว น ค น ท ำ งำ น ลู ก จ้ ำ ง ค่ ำ ตอบ แท นแรงงำน ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรผลิ ต และด ำเนิ น งำน มู ล ค่ ำ ขำยผลผลิ ต และรำยรั บ ส่ วนเปลี่ ยนแปลงของวัตถุดิบ และสิ นค้ำคงเหลื อ มู ลค่ ำสิ นทรัพย์ ถำวรของสถำนประกอบกำร และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต 1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในภำครัฐและเอกชน ดังนี้ ภำครัฐ : 1.3.1 ใช้ในกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำย พัฒ นำเศรษฐกิจด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิ ต ทั้งใน ระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ องถิ่ น เพื่ อเสริม สร้ำง ศักยภำพของอุตสำหกรรมให้สำมำรถแข่งขันได้ใน เวทีกำรค้ำโลก 1.3.2 ใช้ในกำรจัดทำดัชนีชี้วัดภำวะเศรษฐกิจ และภำวะกำรดำเนินกิจกำร เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม ตำรำงปั จ จั ย กำรผลิ ต และผลผลิ ต ของประเทศ สัดส่วนแรงงำนในภำคกำรผลิต กำรบริกำร เป็นต้น 1.3.3 ใช้ในกำรจัดท ำแผนวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด ย่อมของประเทศ


2 1.3.4 ใช้ ป ระกอบกำรพิ จ ำรณำก ำหนด นโยบำย ออกกฎหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ ส่ งเสริม และกำหนดทิ ศทำงกำรประกอบธุรกิ จ ท ำ งก ำ ร ค้ ำ ธุ ร กิ จ ท ำงก ำ ร บ ริ ก ำ ร แ ล ะ อุตสำหกรรมกำรผลิต ให้เป็นไปตำมแนวนโยบำย ที่กำหนดไว้ 1.3.5 เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนในกำรวำงแผน จั ด หำโครงสร้ ำงพื้ น ฐำน (Infrastructure) เพื่ อ สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศ 1.3.6 ใช้ในกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำร วำงแผนเตือนภัยทำงเศรษฐกิจและสังคม 1.3.7 ใช้ ป ระโยชน์ ในทำงสถิ ติ เพื่ อ จั ด ท ำ กรอบตัวอย่ำง สำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก สถำนประกอบกำรของหน่วยสถิติต่ำงๆ

ภำคเอกชน : 1.3.8 ผู้ป ระกอบกำรใช้ข้อมูล พื้นฐำนและ ข้อมู ล กำรดำเนิ น กิจ กำร เป็ น เครื่อ งมื อส ำหรับ

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ รวมทั้งกำร วำงแผนตัดสินใจเกี่ยวกับกำรลงทุนขยำยกิจกำร/ สำขำ บริหำรและควบคุมกำรดำเนิ นกิจกำรในด้ำน ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 1.3.9 ใช้ข้อมูลเป็นมำตรฐำน เพื่อเปรียบเทียบ ผลกำรด ำเนิ น งำนของตนเองกั บ กิ จ กำรอื่ น ๆ ใน อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน หรือขนำดต่ำงๆ 1.3.10 ส ำหรั บ นั ก วิ ช ำกำร นั ก วิ จั ย และ สถำบั น กำรศึ ก ษำ น ำไปศึ ก ษำวิ เครำะห์ ต่ อ ยอด สร้ำงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำ ธุ ร กิ จ ทำงกำรค้ ำ ธุ ร กิ จ ทำงกำรบริ ก ำร และ อุตสำหกรรมกำรผลิตที่อยู่ในควำมสนใจ และเรื่อง ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง


บทที่ 2 ระเบียบวิธีสถิติ 2.1 ประชากรเป้าหมาย สถานประกอบการทั่ ว ประเทศที่ มี คนทางานตั้งแต่ 1 คนขึ้น ไปที่ตั้งอยู่ ใน จังหวัด หนองบั ว ล าภู และประกอบกิ จ กรรมทาง เศรษ ฐกิ จ ตามการจั ด ป ระเภ ท มาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC2009) ดังนี้ - ธุ ร กิ จ ทางการค้ า และธุ ร กิ จ ทางการ บริการ - การผลิต - การก่อสร้าง - การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า - กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร - โรงพยาบาลเอกชน ไม่รวม : แผงลอยในตลาด แผงลอยและ หาบเร่ และแผงลอยในศูนย์การค้า 2.2 เวลาอ้างอิง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและลั กษณะ ต่าง ๆ ของสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม เป็นข้อมูล ของสถานประกอบการทีด่ าเนินกิจการในปี 2559 2.3 คานิยาม สถานประกอบการ หมายถึง หมายถึง สถานที่หรือบางส่วน ของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่ นอน และมีการดาเนิน กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ไม่ ว่ า กิ จ กรรมนั้ น จะ ดาเนิน งานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุม กิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก าร จั ด ท าส าม ะ โน อุ ต ส าห ก รร ม พ.ศ. 2555 ได้ จั ด จ าแนกสถานประกอบการ ต า ม ก า ร ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ท า งเศ ร ษ ฐ กิ จ ตามการจั ด ประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรม

ป ระ เท ศ ไท ย ปี 2 5 5 2 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC-2009) ดังนี้ 1) การผลิต (หมวดย่อย 10 - 33) ได้แก่ - การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณ ฑ์ โดยไม่ คานึ งถึงว่างานนั้น ทาด้ว ยเครื่องจักรหรือด้ วยมื อ หรือท าในโรงงาน โรงซ่อม หรือเคหะสถาน หรือ ผลิ ตภัณ ฑ์ นั้นจะนามาขายส่ งหรือขายปลี กก็ตาม การประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนับว่า เป็นการผลิตด้วย รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนของ ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบไม่ว่าจะได้จากที่ผลิ ต ขึ้นเองหรือซื้อมา - การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น การแปรรูปของเสีย (การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ ทางเคมี แ ต่ ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการผลิ ต วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเหล่านี้ คือการบาบัด หรือการแปรรูปของเสีย 2) การจัดการและการบาบัดนาเสีย ของ เสียและสิ่งปฏิกูล (หมวดย่อย 37 - 39) ได้แก่ - การดาเนินการของระบบท่อระบาย ของเสียหรือการบาบัดสิ่งปฏิกูล โดยการเก็บกักการ บาบัด และการกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล - การเก็บ การบาบัด การจากัดและ การขนย้ ายของเสี ยจากชุ ม ชนหรือ อุ ต สาหกรรม รวมถึงการดาเนินการเพื่อนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ (เช่น การคัดวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้จาก ขยะ) - การบริการบาบัด เช่นการทาความ สะอาดอาคารและสถานที่ พื้นดิน น้าบนพื้นผิวดิน หรือ น้าใต้ดินที่มีสิ่งปนเปื้อน 3) การก่ อ สร้ า ง (หมวดย่ อ ย 41 - 43) ได้แก่ - กิจกรรมการก่อสร้างทั่วไป และการ ก่อสร้างเฉพาะทางส าหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา


4 รวมถึงการก่อสร้างใหม่ การซ่อมแซม การต่อเติม และการดัดแปลง และการรื้อทาลายอาคาร การ สร้างโดยประกอบชิ้นส่วนอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง สาเร็จ รูป ณ สถานที่ก่อสร้าง และการก่อสร้าง อาคารที่มีลักษณะชั่วคราว หรือสิ่งก่อสร้างด้าน วิ ศ วกรรมโยธา อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ - การก่ อ สร้ า งอาคาร ทั้ ง ที่ เป็ น ที่ อ ยู่ อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านอยู่ อาศั ย แบบหลายครอบครั ว อาคารสู ง การ ปรั บ ปรุ งอาคาร/สิ่ งก่ อ สร้ างเพื่ อ อยู่ อ าศั ย การ ป ร ะ ก อ บ อ าค าร เพื่ อ อ ยู่ อ าศั ย ส า เร็ จ รู ป ณ สถาน ที่ ก่ อ สร้ า ง โรงงาน โรงพ ยาบาล โรงเรี ย น โรงแรม ร้ า นค้ า อาคารส านั ก งาน ห้างสรรพสิ น ค้า โรงจอดรถ โกดังสิน ค้า โรงยิม ฯลฯ - งานวิศวกรรมโยธา เช่น ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ และโครงการทางน้ า ระบบชลประทาน ระบบ ระ บ าย น้ า สิ่ งอ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง อุตสาหกรรม ท่อส่งและสายไฟฟ้า สนามกีฬา ซึ่ง หมายรวมทั้ ง การก่ อ สร้ า งใหม่ การต่ อ เติ ม ดัดแปลง และซ่อมแซมด้วย - ง า น ก่ อ ส ร้ า ง เฉ พ า ะ ท า ง เช่ น ส่วนประกอบของอาคารและงานวิศวกรรมโยธา โดยไม่ได้รั บ ผิ ด ชอบโครงการทั้ งหมด งานตอก เสาเข็ ม งานฐานราก งานโครงสร้ า ง งาน คอนกรีต งานก่ออิฐ งานก่อหิน งานนั่งร้าน งาน มุงหลั งคา ติ ดตั้ งลิ ฟ ต์ บั น ไดเลื่ อน การรื้ อถอน การติดตั้งกระจก การฉาบปูน การทาสี ตกแต่ง อาคาร การติดผนังและปูพื้นด้วยวัสดุต่าง ๆ การ ขัดพื้น ฯลฯ 4) การขาย - ซ่อ มแซมยานยนต์แ ละ รถจักรยานยนต์ (หมวดย่อย 45) ได้แก่ การด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ งหมด (ยกเว้ น การผลิตและการให้เช่า) ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และจักรยานยนต์ รวมถึงรถบรรทุก เช่น การขายส่ง

และขายปลีกยานยนต์ รถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และ ที่ใช้แล้ว รวมทั้งการบารุงรักษาและการซ่อมแซม การขายอะไหล่ และชิ้นส่ ว นอุปกรณ์ สาหรับ ยาน ยนต์และจักยานยนต์การดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง กับตัว แทนขายส่ งหรือขายปลี ก ยานยนต์ รวมถึง การล้าง การขัดเงายานยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ 5) การขายส่ง (หมวดย่อย 46) ได้แก่ - การขายส่งที่ดาเนินงานด้วยตนเอง หรือทาโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (ก ารข าย เพื่ อ ค่ าค อ ม มิ ช ชั่ น /ค่ าน าย ห น้ า) ซึ่งเกี่ยวกับการขายส่งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ (นาเข้า/ส่งออก) - ก า ร ข า ย ส่ ง คื อ ก า ร ข า ย ต่ อ (การขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า) สินค้าใหม่และที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ขายปลีกหรือการค้า แบบธุ ร กิ จ สู่ ธุ ร กิ จ เช่ น ขายให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ใ นงาน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบัน หรือผู้ใช้งาน ในวิชาชีพ หรือขายต่อให้กับผู้ขายส่งรายอื่นๆ หรือ บุคคล/บริษัทที่ทาหน้าที่ตัวแทนหรือนายหน้าซื้อ ขายสินค้า ประเภทของธุรกิจที่สาคัญ ได้แก่ พ่อค้า ขายส่ ง คื อ ผู้ ข ายส่ งที่ ด าเนิ น กิ จการซื้ อ และขาย สินค้าของตนเอง เช่น พ่อค้าขายส่ง ผู้แทนจาหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งสินค้าออก ผู้นาเข้าสินค้า และการรวมกลุ่มสหกรณ์เพื่อซื้อสินค้า สาขาและ สานักงานขาย (ไม่ใช้ร้านค้าปลีก) ซึ่งมีหน่วยผลิต หรือ เหมื องแร่ (ที่ แยกตั ว ออกมาต่ างหาก) เป็ น ผู้ ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจาหน่าย สิ นค้า และแทบจะไม่ เคยสั่ งสิ นค้าเพื่อให้ โรงงาน หรื อ แหล่ ง ผลิ ต ส่ งสิ น ค้ า ให้ โ ดยตรง ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง นายหน้าซื้อขายสินค้า การขายเพื่อนายหน้าและ ตัวแทนจาหน่าย และกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและ กลุ่ ม สหกรณ์ ซึ่งด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การจาหน่ าย ผลิ ตภัณ ฑ์ เกษตรออกสู่ ตลาด ผู้ ขายส่ งมักท าการ รวบรวมสินค้าในปริมาณมากมาคัดแยกขนาดและ คัดคุณภาพสิ นค้า นาสินค้ามาจัดแบ่งและทาการ บรรจุหีบห่อใหม่เพื่อจาหน่ายต่อ เช่น ร้านขายยาที่ ดาเนิน กิจกรรมเก็บสิ น ค้า แช่เย็น จัดส่ ง และจัด วางสินค้า ทาการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าและ ออกแบบฉลาก


5 6) ขายปลี ก (หมวดย่ อ ย 47) ไม่ ร วม หมู่ ใ หญ่ 478 แผงลอยและกิ จ กรรม 47999 เร่ขายสินค้า ได้แก่ - การนาสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้ว มาขายต่อให้ แก่ป ระชาชนทั่วไป (สิน ค้าที่นามา ขายไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ) เพื่อการบริโภคหรือ ใช้ป ระโยชน์ ส่ ว นบุ คคลหรือครัว เรือน โดยขาย สิ น ค้ าผ่ านทางช่ องทางการจ าหน่ ายต่างๆ เช่ น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ผู้บริโภค ฯลฯ 7) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า (หมวดย่อย 49 และ 52) ได้แก่ - หมวดย่ อ ย 49 ในกิ จ กรรมรหั ส 49201 49202 49203 49204 49209 49310 49329 49331 49332 49333 49334 และ กิจกรรม 49339 ได้แก่การขนส่งผู้โดยสารทางบก อื่ น ๆ ที่ มี ต ารางเวลา และที่ ไ ม่ มี ต ารางเวลา รวมถึงการขนส่งสินค้าทางถนน - หมวดย่ อ ย 52 ในกิ จ กรรมรหั ส 52101 52102 52109 และ52291 ได้แก่ การ ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในการ เก็ บ สิ น ค้ า ทุ ก ชนิ ด และสถานที่ เก็ บ สิ น ค้ า ทุ ก ประเภท เช่น การดาเนินงานของไซโลเก็บธัญพืช สถานเก็บ สิ น ค้าแช่เย็ น แท็งก์เก็บ สิ น ค้า สิ นค้า ประเภทเฟอร์ นิ เจอร์ รถยนต์ ไม้ ซุ ง ก๊ า ซและ น้ ามั น สารเคมี สิ่ ง ทอ อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงการเก็บสินค้าใน เขตการค้าระหว่างประเทศด้วย 8) ที่พักแรม (หมวดย่อย 55) ได้แก่ - การบริการที่พักแรมชั่วคราว/ระยะ สั้น แก่นั กเดิน ทางและนั กท่องเที่ย ว รวมถึงการ บริการ ที่พักระยาวส าหรับ นั กเรียน/นั กศึกษา พนั กงาน และบุ คคลอื่น ที่คล้ ายกัน ซึ่งบางแห่ ง อาจแบ่ งให้ บ ริก ารเฉพาะที่ พั ก ขณะที่ บ างแห่ ง ให้ บ ริ การทั้ งที่ พั ก อาหาร และ/หรือสิ่ งอานวย ความสะดวกเพื่อนันทนาการ เช่นโรงแรม โมเต็ล หอพัก ห้องพักภายในบ้าน เกสต์เฮ้าส์ ที่พักแรม เยาวชน ที่พักชั่วคราว เป็นต้น

9) บริ ก ารด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (หมวดย่อย 56) ไม่รวมกิจกรรม 56102 56103 56303 และ 56304 ได้แก่ - กิ จ ก รรม ก ารข าย อ าห ารแ ล ะ เครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที ไม่ ว่ า จะเป็ น ร้ า นอาหารทั่ ว ไป ร้ า นอาหารแบบ บริการตนเอง เช่น ภัตตาคาร คาเฟ่ สถานที่บริการ ขายอาหารกลางวันและร้านขายเครื่องดื่ม เป็นต้น 10) ข้ อ มู ล ข่ า วสาร คอมพิ ว เตอร์ และ การสื่อสาร (หมวดย่อย 58 – 63) ได้แก่ - กิ จ กรรม การจั ด จ าห น่ ายห รื อ เผยแพร่ ห นั ง สื อ โบรชั ว ร์ ใบปลิ ว พจนานุ ก รม สารานุก รม แผนที่ โลก แผนที่ และแผนภู มิ การ จัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิ ต ยสาร นามานุ ก รม รายชื่ อ และที่ อ ยู่ ท าง ไปรษณี ย์ของผู้ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณา เป็นประจา รวมถึงการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป - กิ จ กรรมการผลิ ต ภาพยนตร์ทั้ ง ที่ ฉายและไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ ไม่ว่าจะบันทึก ลงบนแผ่ น ฟิ ล์ ม เทปวีดี ทั ศน์ หรือ ดิส ก์ เพื่ อที่ จ ะ นาไปฉายในโรงภาพยนตร์หรือเพื่อออกอากาศทาง โทรทั ศ น์ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น เช่ น การล าดั บ ภาพยนตร์ การตั ด ต่ อ ภาพยนตร์ การพากย์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่/จาหน่ายภาพยนตร์ ให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ การฉายภาพยนตร์ รวมถึง การซื้ อ และขายสิ ท ธิ์ การเผยแพร่ / จ าหน่ า ย ภาพยนตร์ - กิจกรรมการสร้างสรรค์เนื้อหาและ การได้มาของสิทธิ์ในการเผยแพร่และการแพร่ภาพ กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ออกอากาศและการ จัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ตามรายการ บันเทิง รายการข่าว รายการสนทนาและที่คล้ายกัน การแพร่ภาพกระจายเสียงข้อมูลร่วมกันทั้งทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ผ่ านทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ทาง อากาศ ทางดาวเที ย ม ทางเครือข่ายเคเบิ ล หรือ ทางอิ น เทอร์ เน็ ต รวมถึ ง การผลิ ต รายการ (ที่ มี รูปแบบรายการที่ค่อนข้างจากัด เช่น รายการข่าว รายการกีฬา รายการเพื่อการศึกษา หรือรายการ


6 สาหรับเยาวชน) เพื่อให้บุคคลที่สามนารายการ ดั งกล่ า วไปแพร่ ภ าพกระจายเสี ย งให้ แ ก่ ลู ก ค้ า เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บอกรับเป็นสมาชิกหรือเสีย ค่าธรรมเนียมเข้าชม - กิจกรรมโทรคมนาคมและบริการที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การส่ งสั ญ ญาณเสี ย งพู ด ข้ อ มู ล ข้อความ เสียง และภาพ ระบบการส่งสัญญาณ อาจดาเนินการโดยใช้เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับ ส่วนของการผลิตข้อมูล - กิ จ กรรมการบริ ก ารความรู้ ค วาม ช านาญทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่ น การเขี ย น การแก้ไข การทดสอบ การให้ ความ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาทางด้ านซอฟต์ แ วร์ การวางแผนและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้ ว ยส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แวร์ และเทคโนโลยีก ารสื ่อ สารรวมเข้า ด้ว ยกัน การจั ด การและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบ คอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ของลูกค้า และ/หรือ สิ่ง อ านวยความสะดวกในการประมวลผลข้ อ มู ล และกิ จ กรรมด้ า นวิ ช าชี พ และเทคนิ ค ทางด้ า น คอมพิวเตอร์อื่นๆ - กิ จ กรรมเว็ บ ท่ า กิ จ กรรมการ ประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่ บ น เค รื่ อ ง แม่ ข่ า ย (web hosting) รวม ถึ ง กิจ กรรมอื่น ๆ ที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การบริก าร ข้อมูลเป็นหลัก 11) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (หมวดย่อย 68) ได้แก่ - การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ ก ารให้ เช่ าอ สั งห าริ ม ท รั พ ย์ ก ารบ ริ ก าร อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ๆ เช่ น การประเมิ น ราคา อสังหาริมทรัพย์ หรือทาหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agent) ด้าน อ สั งห าริ ม ท รั พ ย์ อ า จ ด า เนิ น ก า ร โด ย มี อสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ก็ได้ และอาจดาเนิ น การโดยได้รับ ค่าตอบแทน หรื อ สั ญ ญาจ้ า ง รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงการ ก่อสร้างของตนเองเพื่อให้เช่าพื้นที่

12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค (หมวดย่อย 69 - 74) ได้แก่ - การให้ ค าปรึ ก ษาและการเป็ น ตัวแทนในกิจกรรมด้านกฎหมาย คดีแพ่ง คดีอาญา หรื อ ข้ อ พิ พ าทด้ า นแรงงาน รวมถึ ง การเตรี ย ม เอกสารทางกฎหมาย การตรวจสอบบั ญ ชี การ เตรียมงบการเงินและการทาบัญชี - การให้ ค าปรึ ก ษาและให้ ค วาม ช่วยเหลื อแก่ธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ทางด้านการ บริหารจัดการ เช่น การวางแผนกลยุทธและองค์กร การวางแผนทางการเงินและการจัดทางบประมาณ เป้าหมายและนโยบายทางการตลาด การกาหนด นโยบายภารกิจ แผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การ จัดตารางการผลิตและจัดทาแผนควบคุม รวมถึง การควบคุม ดูแ ลและบริห ารจัด การหน่ว ยอื่น ๆ ของบริษัท - การบริ ห ารด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิศ วกรรม การจั ด ท าแบบแปลน การตรวจสอบ อาคาร การสารวจและการทาแผนที่ รวมถึ งการ บริ ก ารทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการ ทดสอบเพื่อการวิเคราะห์ด้านอื่นๆ - กิ จ กรรมการวิ จั ย พื้ น ฐาน เป็ น การศึ ก ษาในเชิ งทฤษฎี ห รือ เชิ งทดลอง การวิ จั ย ประยุกต์ เป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และการ ทดลองเชิงพัฒ นา เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่ง เป็นการวิจัยและการพัฒ นา การทดลองทางด้าน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ - การสร้ างสรรค์ งานโฆษณาและ การกาหนดรูปแบบงานโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หรื อ สื่ อ โฆษณาอื่ น ๆ รวมถึ งการ ออกแบบโครงสร้างและสถานที่จัดแสดงโฆษณา - ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ด้ า น วิ ช า ชี พ วิท ยาศาสตร์ และเทคนิค อื่ นๆ เช่น การตกแต่ ง ภายในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างอุตสาหกรรม การถ่ายภาพ การแปลเอกสารและล่าม การบริการ ให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ


7 13) กิจกรรมการบริหาร และการบริการ สนับสนุน (หมวดย่อย 77 - 82) ได้แก่ - กิ จ กรรมการให้ เช่ า มี 4 หมู่ ใหญ่ คือ การให้เช่ายานยนต์ อุปกรณ์เพื่อการกีฬาและ นันทนาการ เครื่องอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักร และเครื่องอุป กรณ์ อื่น ๆ ของใช้ส่ วนบุ คคลและ ของใช้ในครัวเรือน - กิจกรรมการจ้างงาน ตัวแทนจัดหางาน คัดเลือกนั กแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการ แสดงอื่น ๆ - กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริการสารอง และกิจกรรม มัคคุเทศก์ กิจกรรมการขายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ การแสดงละคร คอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬา - การบ ริ ก ารระบ บ รั ก ษ าค วาม ปลอดภัย บริการยาม และการสืบสวน - การบริ ก ารสนั บ สนุ น ทั่ ว ไป เช่ น การทาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ทุ ก ประเภท เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม รถไฟ รถโดยสาร เครื่ อ งบิ น ฯลฯ ตลอดจนการ ให้บริการออกแบบภูมิทัศน์ - การบริการด้านบริห าร สนั บสนุ น การดาเนินงานของสานักงานและกิจกรรมอื่นๆ ที่ สนับ สนุนทางธุรกิจ เช่นการจัดประชุมและการ สั ม มนา การแสดงสิ น ค้ า กิ จ กรรมของตั ว แทน จัดเก็บเงิน การบริการข้อมูล เครดิต การบรรจุ หีบ ห่ อ กิจ กรรมศูน ย์ บ ริการลูกค้าทางโทรศัพ ท์ (call centre) การให้เช่า ตู้เก็บเอกสารส่วนตัว (mailbox) 14) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (หมวดย่อย 90 - 93) ได้แก่ - กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ เช่น จิ ต รกร ช่ า งปั้ น ช่ า งแกะสลั ก ช่ า งท าพิ ม พ์ นั ก เขี ย น/นั ก หนั งสื อ พิ ม พ์ อิ ส ระทุ ก สาขา การ แสดงละครเวที คอนเสิร์ต ฯลฯ - กิ จ ก ร ร ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ว น พฤกษชาติ แ ละสวนสั ต ว์ แหล่ ง โบราณสถาน การอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ

- การพนั น และการเสี่ ย งโชค เช่ น การขายลอตเตอรี่/สลากกินแบ่งทุกประเภท - กิ จ กรรมด้ า นการนั น ทนาการ ความบันเทิง และกีฬา เช่น สนามฟุตบอล สนาม เทนนิส สระว่ายน้า ฯลฯ 15) กิจกรรมบริการอื่นๆ (หมวดย่อย 95 - 96) ได้แก่ - ก า ร ซ่ อ ม แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ต่ อ พวง อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร โทรคมนาคม และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน - กิจกรรมบริการส่ วนบุคคลอื่น ๆ เช่น การบริการซักรีด และซักแห้ง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และขนสั ตว์ การแต่ งผม และการเสริม สวยอื่ น ๆ การทาศพ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 16) กิ จ กรรมด้ า นโรงพยาบาลเอกชน (กิจกรรม 86101 - 86102) ได้แก่ - กิ จ กรรมของโรงพยาบาลทั่ ว ไป และโรงพยาบาลเฉพาะโรค (อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตเวช) สถานพักฟื้นสาหรับผู้ป่วยศูนย์ป้องกันโรค โรงพยาบาลโรคจิต ศูนย์ฟื้นฟู (ที่มีการรักษาทาง การแพทย์) สถานพยาบาล - กิจกรรมที่ให้บริการสาหรับผู้ป่วย ในเป็นส่วนใหญ่ และทาการรักษาภายใต้คาแนะนา ของแพทย์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการบริ ก ารของ คณะแพทย์และผู้ช่วยแพทย์สิ่งอานวยความสะดวก ในห้องปฏิบัติการและทางด้านเทคนิค รวมทั้งการ บริ ก ารทางด้ า นรั ง สี วิ ท ยาและวิ สั ญ ญี วิ ท ยา สิ่ ง อานวยความสะดวกด้านอาหารและด้านอื่น ๆ ของ โรงพยาบาล เช่น การบริหารด้านห้องฉุกเฉิน รูปแบบการจัดตังตามกฎหมาย จาแนกออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) ส่วนบุคคล หมายถึง สถานประกอบการ ที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน รวมกัน และให้หมายรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย


8 2) ห้างหุ้นส่วนจากัด (หจก.) ห้างหุ้นส่วน สามั ญ นิ ติ บุ ค คล (หสน.) หมายถึ ง สถาน ประกอบการที่จัดตั้งขึ้น โดยคณะบุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไป รวมทุน กัน เพื่ อประกอบกิจ การ และ รับ ผิ ดชอบร่ว มกัน โดย จดทะเบี ยนถูกต้องตาม กฎหมาย 3) บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) บริษัทจากัด : (บจก.) หมายถึง สถาน ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ริเริ่มคณะหนึ่ง และ ได้ จ ดทะเบี ย นถู กต้ อ งตามกฎหมายโดยมี ผู้ เริ่ม ดาเนินการอย่างน้อย 7 คนขึ้นไป บ ริ ษั ท จ ากั ด (มห าชน ): (บ มจ .) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการ แปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้น ต่อประชาชน โดยมีผู้ ริเริ่มดาเนิ นการตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป 4) ส่ ว นราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ หมายถึ ง สถานประกอบการที่รัฐบาลเป็ น เจ้าของ หรือมี ทุ น อยู่ ด้ ว ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของทุ น ทั้งหมด ในที่นี้ให้หมายรวมถึงสถานประกอบการ ที่ดาเนินการโดยรัฐบาลด้วย 5) สหกรณ์ หมายถึง สถานประกอบการ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ในรู ป ของสหกรณ์ โดยจดทะเบี ย น ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีผู้ก่อตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 คน 6) กลุ่มแม่บ้าน หมายถึง กลุ่มที่เกิดจาก ความต้องการของสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มี แ นวคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ลุ่ ม เพื่ อ ยกระดับ ความเป็ น อยู่ ของสมาชิกให้ ดี ยิ่งขึ้นทั้ ง คุณ ภาพชีวิ ต สิ่ งแวดล้ อ ม เศรษฐกิจ และสั งคม โดยใช้หลักการทางานแบบมีส่วนร่วม คือร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจและร่วมพัฒนาสมาชิก 7) สมาคม หมายถึง การก่อตั้งสมาคม เพื่อกระทาการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน และมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปัน กั น ต้ อ งมี ข้ อ บั งค ม แ ล ะจด ท ะเบี ย น ต าม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ โดยมีผู้ริเริ่ม ก่อตั้ง 3 คน

8) มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้ โดยเฉพาะส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การกุ ศ ล สาธารณ ะ การศาสนา ศิ ล ปะ วิ ท ยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่ อสาธารณประโยชน์ อย่ างอื่ น โดยมิ ได้ มุ่ งหาประโยชน์ ม าแบ่ ง ปั น กั น และการจัดการทรัพย์สิ นของมูล นิธิ ต้องมิใช่เป็ น การหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด 9) อื่ น ๆ หมายถึ ง สถานประกอบการที่ จัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น เช่น สโมสร ชมรมต่างๆ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น รูปแบบการจัดตังทางเศรษฐกิจ จาแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) สานักงานแห่งเดียว หมายถึง สถานประกอบการที่ไม่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาอื่นใด และไม่ เป็ น หน่ ว ยงานย่ อ ยหรื อ สาขาของสถาน ประกอบการอื่น 2) ส านั ก งาน ใหญ่ หมายถึ ง สถาน ประกอบการที่เป็นเจ้าของ และควบคุมกิจการของ สถานประกอบการอื่นที่ เป็น ส านั กงานสาขาหรื อ หน่วยงานย่อย 3) ส านั ก งาน สาขา หมายถึ ง สถาน ประกอบการที่เป็นสาขา หรือหน่วยงานย่อยของ สถานประกอบการอื่นที่เป็นสานักงานใหญ่ 4) อื่ น ๆ หมายถึ ง สถานประกอบการที่ จัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น คนทางาน หมายถึง คนที่ทางานในสถานประกอบการ ทั้งที่ได้รับ เงินเดือนและไม่ได้รับ เงินเดือนที่ส ถาน ประกอบการมีอยู่ตามปกติ รวมทั้งผู้ที่ปกติทางาน อยู่ในสถานประกอบการแห่ งนี้ แต่ในวันดังกล่ าว ไม่ได้มาทางาน เนื่องจากเจ็บป่วย ลาหยุด พักผ่อน โดยได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน คนทางานประกอบด้วย 1) คนทางานทังสิน ได้แก่ เจ้าของกิจการ หุ้ น ส่ ว น หรือสมาชิ กในครอบครัว ที่ท างานให้ กั บ สถานประกอบการผู้ที่มาฝึกงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการซึ่งมีจานวนชั่วโมงทางานไม่ ต่ ากว่ า สั ป ดาห์ ล ะ 20 ชั่ ว โมง โดยเจ้ า ของหรื อ ผู้ประกอบการอาจให้เงิน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือ ช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอื่นๆ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบใน เรื่องการจ่ายค่าแรงให้ตามกฎหมายและลูกจ้าง


9 2) ลู ก จ้ า ง ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ สถานประกอบการ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็ น ประจ าตั้ ง แต่ ร ะดั บ บริ ห าร นั ก วิ ช าการ เส มี ย น พ นั ก ง า น ต่ า ง ๆ เช่ น ผู้ จั ด ก า ร ผู้ อ านวยการ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ในห้ อ งทดลอง พนักงานขาย และลูกจ้างที่ทางานในกรรมวิธีการ ผลิ ต เป็ น ต้ น ค่ า จ้ า งที่ ได้ รั บ อาจเป็ น รายปั ก ษ์ รายสัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้นก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่สถานประกอบการส่งไป ป ระจ าที่ สถานป ระกอบ การอื่ น ด้ ว ย เช่ น พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คนท าความ สะอาด พนั ก งานขายตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า เป็นต้น ไม่รวมคนทางาน ดังต่อไปนี้ 1) ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ที่ได้รับเบี้ย ประชุมเป็นครั้งคราว 2) คนทางานของสถานประกอบการ อื่น ที่มาปฏิ บั ติงานประจ าที่ ส ถานประกอบการ แห่งนี้ 3) คนท างานที่ รั บ งานไปท าที่ บ้ า น แล้ ว น ามาส่ ง โดยไม่ ได้ ล งทุ น ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (แต่ถ้ามีการใช้เครื่องมือส่วนตัวเล็กน้อยได้ เช่น มีด เข็มด้าย) 4) ค น ง า น ที่ ล า งา น เป็ น ร ะ ย ะ เวลานาน เช่น ลาไปรับราชการทหาร 5) คนที่ ส ถานประกอบการจ้ างมา ทางานเฉพาะอย่างเป็ น ครั้งคราว เช่น กรรมกร ที่จ้างมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทน ขายที่ไม่มีเงินเดือนประจา เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ หมายถึ ง คอมพิวเตอร์ที่ส ถานประกอบการมีไว้ใช้ในการ ดาเนินธุรกิจ และสามารถใช้งานได้ จาแนกเป็น 1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ประกอบด้วย - ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เด ส ก์ ท็ อ ป (Desktop) หมายถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ งานตามบ้านและสานักงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให้ ตั้งบนโต๊ะมีการแยกชิ้น ส่ วนประกอบเป็ น ซีพี ยู จอภาพ และแป้นพิมพ์ และรวมถึงคอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อปแบบออลอินวัน (All In One Desktop)

ซึ่งออกแบบมาสาหรับใช้งานแบบ ตั้งโต๊ะ แต่รวมเอา ซีพียูผนวกเข้าไว้ร่วมกับจอภาพ - คอมพิ วเตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค /เน็ ต บุ๊ ค (Notebook/Net Book) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ พกพาส าหรั บ เคลื่ อ นย้ า ยไปใช้ ง านในที่ ต่ า งๆ มี น้ าหนั ก ประมาณ 1 - 3 กิ โ ลกรั ม สามารถใช้ พลั งงานทั้ งจากแบตเตอรี่ห รือพลั งงานไฟฟ้ าจาก การเสียบปลั๊กไฟ โดยทั่วไป Net Book จะมีขนาด หน้าจอประมาณ 10 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการ ประมวลผลที่ ด้อ ยกว่ า Note Book แต่ ป ระหยั ด พลั ง งานมากกว่ า ซึ่ ง เหมาะส าหรั บ การใช้ ง าน เชื่อมต่ อไร้ส าย อิน เทอร์เน็ ต แอพพลิ เคชั่ น และ โปรแกรมที่ ใช้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการประมวลผลต่ า ขณะที่ Note Book จะมีหน้าจอประมาณ 13 - 17 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการประมวลผลด้านวิดีโอ และกราฟฟิ ก ที่สู งกว่า Net Book โดยขึ้นอยู่ กั บ อุปกรณ์ที่ใช้ - แ ท็ บ เล็ ต พี ซี (Tablet PC) หมายถึ ง คอมพิ ว เตอร์ ช นิ ด พกพาที่ ท างานด้ ว ย ระบบสั ม ผั ส (Touch Screen) มี ข นาดหน้ า จอ ระหว่าง 7 - 10 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เหมาะส าหรั บ การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และ แอพพลิเคชั่น เป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับ Net Book สาหรับประเภทของ Tablet PC นั้นมีทั้ง แบบที่มี แป้ น พิ ม พ์ ซึ่ ง สามารถหมุ น และพั บ หน้ า จอได้ (Convertible Tablet) และไม่ มี แ ป้ น พิ ม พ์ แ ต่ สั่ ง การด้ ว ยแป้ น พิ ม พ์ ดิ จิ ทั ล ที่ อ ยู่ บ นหน้ าจอ (Slate Tablet) โดยการใช้ นิ้ ว มื อ สั ม ผั ส หรื อ ใช้ ป ากกา Stylus สั่งการทางาน - เวิ ร์ ค ส เต ชั่ น ( Workstation) หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีความสามารถ ในการคานวนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือ งานอื่นๆที่เน้นการแสดงผลด้านกราฟฟิกต่างๆ เช่น การน ามาช่ ว ยออกแบบภาพกราฟฟิ ก ในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อออกแบบชิ้นส่วนใหม่ๆ เป็นต้นซึ่ ง จากการที่ต้องทางานกราฟฟิกที่มีความละเอียดสูง ท าให้ เวิ ร์ ค สเต ชั่ น ใช้ ห น่ วยป ระม วล ผล ที่ มี ประสิทธิภาพมากรวมทั้งมีหน่วย เก็บข้อมูลสารอง จานวนมากด้ ว ยมี ผู้ ใช้บ างกลุ่ ม เรีย กเครื่อ งระดั บ เวิร์คสเตชั่นนี้ว่าซูเปอร์ไมโคร (Super Micro)


10 เพราะออกแบบมาให้ใช้งานแบบตั้งโต๊ ะแต่ชิปที่ ใช้ทางานนั้ น แตกต่างกัน มาก เนื่ องจาก เวิร์คส เตชั่ น ส่ ว นมากใช้ ชิ ป ประเภท RISC (Reduced Instruction Set Computer) ซึ่ ง เป็ น ชิ ป ที่ ล ด จานวนคาสั่งที่สามารถใช้สั่งงานให้เหลือเฉพาะที่ จาเป็นเพื่อให้สามารถทางานได้ด้วยความเร็วสูง - เท อ ร์ มิ นั ล (Terminal) เป็ น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการทางานช้า เพราะต้องรอการประมวลผลจากเครื่องแม่ข่าย เท่ านั้ น เครื่ อ งเท อร์ มิ นั ล ป ระกอบ ไปด้ ว ย จอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ เพื่อใช้ใน การแสดงข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย ทาให้ ป ระหยั ด ค่าอุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ได้อย่าง มาก เครื่องเทอร์มินัลเมื่อออกจากเครือข่ายจะไม่ สามารถท างานได้ แ ต่ ก ารดู แ ลรั ก ษาระบบ เครือข่ายที่ใช้เครื่องเทอร์มินั ลจะง่ายกว่าระบบ เครือข่ายที่ใช้เครื่องเวิร์คสเตชัน - คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการและ ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก ส่ ว น ก ล า ง ห ม า ย ถึ ง คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ส่วนกลาง เพื่อควบคุมการ ท างานและให้ บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งอื่ น ๆ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ (Server) เมนเฟรม(Mainframe) มิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ (Minicomputer) ซุ ป เปอร์ คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) การขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce) สถานประกอบการที่ มี ก ารขายสิ น ค้ า หรือบริการผ่านทางอิน เทอร์เน็ ต หรือหมายถึง การให้ลูกค้าสั่งซื้อ สั่งจอง สินค้าหรือบริการผ่าน ทางอิน เทอร์เน็ต (ผ่ านทางหน้ าเว็บ ไซต์ Social Network Extranet EDI หรือทาง e-mail ก็ได้) ส่วนการชาระเงินหรือจัดส่งสิ นค้าจะทาผ่านทาง ช่องทางใดก็ได้ ลักษณะที่พักแรม 1) ที่พักเพื่อการท่องเที่ยว คือ สถานบริการที่พักชั่วคราวสาหรับผู้เดินทางจากต่างถิ่น จากถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประจ าในจั งหวั ด หนึ่ ง ไปยั ง ส ถ า น ที่ ที่ อ ยู่ ใน อี ก จั งห วั ด ห นึ่ งชั่ ว ค ร า ว

โดยมี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว พั ก ผ่ อ น เยี่ ย ม ครอบครัว/ญาติมิตร ประชุม/สัมมนา เล่น/ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้ งเดินทางเพื่อไปรับ การรักษาตัว หรือประกอบภาระกิจอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ เพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ภายในสถานที่ ที่ บุ ค คลนั้ น เดิน ทางไปเยี่ ย มเยี ย น โดยมีบริการต่างๆ เพื่ อความสะดวกของผู้ที่มาพัก และมีการคิดค่าบริการเป็นรายวัน 2) ที่ พั กไม่ ใ ช่ เ พื่ อการท่ อ งเที่ ย ว คื อ สถานบริการที่พักสาหรับบุคคลในท้องถิ่น (จังหวัด) หรือบุ คคลที่เข้ามาเพื่ อการศึกษา (เรียนหนั งสื อ) หรือทางาน ประกอบอาชีพ/หารายได้ในจังหวัดนั้น 2.4 รายการข้อมูล 1) ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 2) ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถาน ประกอบการ 3) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 4) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 5) การจดทะเบียนพาณิชย์ 6) การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ 7) จานวนคนทางานและลูกจ้าง 8) ระยะเวลาการดาเนินกิจการ 9) สถานประกอบการที่พักแรม 10) จานวนเตียงของโรงพยาบาล 11) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 12) หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail Address 13) สถานที่ตั้งของสานักงานใหญ่ 2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การนับจด (Listing) 1) วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ วิธีก ารส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ อ อกไปท าการสั ม ภาษณ์ เจ้ า ของ ผู้ ป ระกอบ การห รื อ ผู้ แ ท น ที่ สถาน ประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล


11 2) คาบเวลาการปฏิบัติงาน - การเก็บรวบรวมข้อมูล  กรุงเทพฯ พ.ค. – ก.ย. 2559  ในเขตฯ พ.ค. – ส.ค. 2559  นอกเขตฯ ต.ค. – ธ.ค. 2559 - การประมวลผลและนาเสนอผลข้อมูล นับจด ภายในมิถุนายน 2560 การแจงนับ (Enumeration) - การเก็บรวบรวมข้อมูล เม.ย. – ก.ค. 2560 - การประมวลผล/นาเสนอผล  สรุปข้อมูลเบื้องต้น ภายใน ก.ค. 2561  ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ระดับจังหวัดและ ประเทศ ภายใน ก.ย. 2561 3) การอบรม 3.1) การอบรมการปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูล 1) ระดั บ สถิ ติ จั ง หวั ด เจ้ า หน้ า ที่ โครงการ อบรมชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ แผนงาน แนว ทางการบริหารโครงการและวิธีการปฏิบัติงาน 2) ร ะ ดั บ เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ อ บ ร ม เจ้าหน้าที่โครงการ อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้อบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่าย ใน ส่วนภูมิภาค และหัวหน้างานฯ กทม. 3) ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ วิ ช าการและ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล

เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ อ บรมท าการอบรมชี้ แ จงเจ้ า หน้ า ที่ วิช าการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ ป ฏิบั ติงานเก็บ รวบรวม ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ราชการและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ณ สานักงานสถิติจังหวัดทุ กจังหวัด และศู นย์อบรม สาหรับ กทม. 3.2) การอบรมการประมวลผลข้อมูล เจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก สถิ ติ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ สื่ อสาร และส านั กอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกัน ท า การอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้อบรม เจ้าหน้าที่วิชาการ เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการประมวลผลข้อมูล 2.6 การประมวลผล การประมวลผลทุกขั้นตอน และการจัดทา รายงานผลระดั บ จังหวัด ดาเนิ น การที่ ส านั กงาน สถิติจังหวัด โดยสานักงานสถิติในส่วนกลางให้การ สนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น การทาโปรแกรม สาหรับการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล และการจัดทาต้น แบบตารางเสนอผลและรายงาน ผล เป็นต้น สาหรับข้อมูลพื้นฐานระดับภาคและทั่ว ประเทศรวมทั้ ง ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การ ด าเนิ น กิ จ การของสถานประกอบการ ท าการ ประมวลผลและจั ด ท ารายงานที่ ส านั ก งานสถิ ติ แห่งชาติในส่วนกลาง


13

บทที 3 ผลการสามะโน การนาเสนอผลสามะโนในรายงานฉบับนี้ เป็นผลจากขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือ การนั บจด สถานประกอบการในปี 2559 ซึ่ งจั ด จ าแนกประเภทสถานประกอบการตามการจั ด ประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรมประเทศไทย ปี 2 5 5 2 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) ได้ แก่ ธุรกิจทางการค้ า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่ง ทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูล ข่ าวสารและการสื่ อสาร และกิ จกรรมด้ าน โรงพ ยาบ าลเอกช น ที่ ตั้ งอยู่ ใน จั งห วั ด หนองบั วลาภู โดยด าเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ล สถานประกอบการในพื้ นที่ เขตเทศบาล ระหว่ าง เดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2559 และพื้นที่นอก เขตเทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ผลการเก็บรวบรวมข้อมู ลพื้ นฐานของสถานประกอบการในจั งหวัดหนองบั วล าภู พบว่า มี สถาน ประกอบการ

จานวนทั้งสิ้ น 15,458 แห่ ง ในจ านวนนี้แยกเป็ น สถานประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการข้อมูล พื้ น ฐานในแบบสอบถามได้ ค รบถ้ ว น จ านวน 14,730 แห่ง และสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม รายการข้ อมู ล ได้ เพี ยงรายการ ชื่ อ ที่ ตั้ ง และ ประเภทธุ รกิ จ/อุ ตสาหกรรม จ านวน 728 แห่ ง สาหรับข้อมูลที่นาเสนอผลในรายงานฉบั บนี้จะ เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานได้ครบถ้วน จานวน 14,730 แห่ ง เท่านั้น สรุปได้ดังนี้ 3.1 จานวนสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่อาเภอศรีบุญเรือง จานวน 4,397 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา ได้แก่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จานวน 3,122 แห่ ง หรื อคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.2 อ าเภอโนนสั ง จานวน 2,515 แห่ ง หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 อาเภอนากลาง 2,362 แห่ง อาเภอสุวรรณคูหา 1,513 แห่ ง และ อาเภอนาวัง 821 แห่ ง หรือ ร้อยละ 16.0 10.3 และ 5.6 ตามลาดับ

ตาราง 3.1 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามอาเภอ อาเภอ จานวน รวม 14,730 อาเภอเมืองหนองบัวลาภู 3,122 อาเภอนากลาง 2,362 อาเภอโนนสัง 2,515 อาเภอศรีบุญเรือง 4,397 อาเภอสุวรรณคูหา 1,513 อาเภอนาวัง 821

ร้อยละ 100.0 21.2 16.0 17.1 29.8 10.3 5.6


14 3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากการดาเนิ นกิจ การจากสถาน ประกอบการทั้ ง สิ้ น 14,730 แห่ ง พบว่ า ประมาณ ร้ อ ยละ 34.9 การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต รองลงมาได้แก่ การดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีก มีประมาณ ร้อยละ 33.3

สถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีประมาณ ร้อ ยละ 8.1 สาหรับกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นแต่ละ ประเภทมี สั ด ส่ ว นต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 8.0 ของสถาน ประกอบการทั้งสิ้น

ตาราง 3.2 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จานวน ร้อยละ รวม 14,730 100.0 การผลิต 5,140 34.9 การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 18 0.1 การก่อสร้าง 235 1.6 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 1,001 6.8 และจักรยานยนต์ การขายส่ง 359 2.4 การขายปลีก 4,906 33.3 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 273 1.9 ที่พักแรม 99 0.7 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,090 7.4 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 113 0.8 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 223 1.5 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 58 0.4 กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 197 1.3 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 115 0.8 กิจกรรมบริการอื่น ๆ 902 6.1 กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 1 .. หมายเหตุ : .. ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีคา่ เป็น 0 หรือมีขอ้ มูลจานวนเล็กน้อย

3.3 ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ เมื่ อ วั ด ด้ ว ย จานวนทางาน พบว่า มีป ระมาณ 14,582 คน หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.0 เป็ น สถานประกอบการที่ มี คน ท างาน 1-15 คน ร้ อ ยละ 0.5 เป็ น สถาน ประกอบการที่มีคนทางาน 16-25 คน ร้อยละ 0.2 เป็ น สถานประกอบการที่ มี ค นท างาน 51-200 คน ร้ อ ยละ 0.1 เป็ น สถานประกอบการที่ มี ค นท างาน 26-30 คน และ 31-50 คน เท่ากัน ตามลาดับ

3.4 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย สถานประกอบการในจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ส่วนใหญ่หรือประมาณ ร้อยละ 96.6 มีรูปแบบการ จัดตั้งเป็นส่วนบุคคล ที่เหลือ ร้อยละ 3.4 จัดตั้งเป็น รู ป แบบอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สหกรณ์ กลุ่ ม แม่ บ้ า น สมาคม มู ล นิ ธิ และอื่ น ๆ ร้อยละ 1.6 ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ บุ ค คล ร้ อ ยละ 0.9 และบริ ษั ท จ ากั ด บริษั ท จ ากั ด (มหาชน) ร้อยละ 0.9


16 3.5 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สาหรับ รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ พบว่า เป็ น ส านั ก งานแห่ ง เดี ย วสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 99.2 ส่ ว น สถานประกอบการที่เป็นสานักงานสาขา มีประมาณ ร้อยละ 0.6 ในขณะที่จัดตั้งเป็นสานักงานใหญ่มีเพียง ร้อยละ 0.2 เท่านั้น

เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาแนก ตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่ ามากกว่ า ร้อยละ 96.0 ของสถานประกอบการในทุกประเภท กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เป็ น สถานประกอบการที่ มี คนทางาน 1-15 คน ยกเว้นกิจกรรมด้านโรงพยาบาล เอกชน เป็ น สถาน ประกอบการแห่ งเดี ย วที่ มี คนทางาน 51-200 คน

ตาราง 3.3 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ ลักษณะของสถานประกอบการ รวม ขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) 1 – 15 คน 16 – 25 คน 26 – 30 คน 31 – 50 คน 51 – 200 คน รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน สมาคม มูลนิธิ และอื่น ๆ รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สานักงานแห่งเดียว สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา หมายเหตุ : .. ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีคา่ เป็น 0 หรือมีขอ้ มูลจานวนเล็กน้อย

จานวน 14,730

ร้อยละ 100.0

14,582 76 21 20 31

99.0 0.5 0.1 0.1 0.2

14,730 14,234 133 126

100.0 96.6 0.9 0.9

232 14,730 14,620 25 85

1.6 100.0 99.2 0.2 0.6


14 ตาราง 3.4 จานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขนาดของ สถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม การผลิต การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

ขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) รวม 1-15 16-25 26-30 31-50 คน คน คน คน 14,730 14,582 76 21 20 (100.0) (99.1) (0.5) (0.1) (0.1) 5,140 5,086 24 9 9 (100.0) (98.9) (0.5) (0.2) (0.2) 18 18 -

51-200 คน 31 (0.2)

12 (0.2) -

การก่อสร้าง

(100.0) 235 (100.0)

(100.0) 229 (97.4)

2 (0.9)

1 (0.4)

3 (1.3)

-

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์

1,001

987

6

1

3

4

(100.0) 359 (100.0) 4,906 (100.0) 273 (100.0) 99 (100.0) 1,090 (100.0) 113 (100.0) 223 (100.0) 58 (100.0) 197 (100.0) 115 (100.0) 902 (100.0) 1 (100.0)

(98.6) 347 (96.7) 4874 (99.3) 268 (98.1) 97 (98.0) 1,084 (99.4) 113 (100.0) 223 (100.0) 58 (100.0) 197 (100.0) 99 (86.2) 902 (100.0) -

(0.6) 6 (1.7) 19 (0.4) 4 (1.5) 6 (0.6) 9 (7.8) -

(0.1) 1 (0.3) 3 (0.1) 1 (0.4) 2 (2.0) 3 (2.6) -

(0.3) 2 (0.5) 1 ( .. ) 2 (1.7) 1 (100.0)

(0.4) 3 (0.8) 9 (0.2) 2 (1.7) -

การขายส่ง การขายปลีก การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

หมายเหตุ : (1) ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราร้อยละ (2) .. ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจานวนเล็กน้อย


18 3.6 คนทางานและลูกจ้าง 3.6.1 จานวนคนทางาน จานวนคนทางานประมาณ 28,357 คน ห รื อ ร้ อ ยล ะ 81.2 ป ฏิ บั ติ งาน อยู่ ใน สถาน ประกอบการที่มีคนทางาน 1-15 คน ปฏิบัติงาน อยู่ ในสถานประกอบการที่ มีค นทางาน 51-200 คน มี ป ระมาณ 3,707 คน หรื อ ร้ อ ยละ 10.6 ป ฏิ บั ติ งาน อ ยู่ ใน ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก ารห รื อ มีคนท างาน 16-25 คน มีป ระมาณ ร้ อยละ 4.3 31-50 คน มี ป ระมาณ 2.2 และ 26-30 คน มี สัดส่วนต่าสุด คือ ร้อยละ 1.7

3.6.2 จานวนลูกจ้าง ด้ าน ก ารจ้ างงาน พ บ ว่ า มี ลู ก จ้ างที่ ปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการทั้ งสิ้ น 10,996 คน ในจานวนนี้เป็ นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการที่ มี คนท างาน 1-15 คน ประมาณ ร้อยละ 51.7 รองลงมา ได้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการที่มีคนทางาน 51-200 คน มีประมาณ ร้อยละ 29.2 อยู่ในสถานประกอบการ ที่มีคนทางาน 16-25 คน 26-30 คน และ 31-50 คน มี ป ระม าณ ร้ อ ยละ 8.6 5.6 และ 4.9 ตามลาดับ

ตาราง 3.5 จานวนและร้อยละของคนทางานและลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการและ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จานวน สถาน ประกอบการ 14,730

รวม ขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) 14,730 1 - 15 คน 14,582 16 - 25 คน 76 26 - 30 คน 21 31 - 50 คน 20 51 - 200 คน 31 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14,730 การผลิต 5,140 การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 18 การก่อสร้าง 235 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 1,001 และจักรยานยนต์ การขายส่ ง 359 การขายปลีก 4,906 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 273 ที่พักแรม 99 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,090 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 113 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 223 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 58 กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 197 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 115 กิจกรรมบริการอื่น ๆ 902 กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 1 หมายเหตุ : .. ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีคา่ เป็น 0 หรือข้อมูลจานวนเล็กน้อย

คนทางาน

ลูกจ้าง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

34,926

100.0

10,996

100.0

34,926 28,357 1,504 603 755 3,707 34,926

100.0 81.2 4.3 1.7 2.2 10.6 100.0

10,996 5,681 950 617 543 3,205 10,996

100.0 51.7 8.6 5.6 4.9 29.2 100.0

11,526

33.0 0.1

3,409 4

31.0 ..

3.1 7.5 4.5 33.6 1.4 0.9 6.7 0.6 0.9 0.4 1.3 2.4 3.3 0.3

583 1,290 899 3,040 195 136 555 48 18 39 142 440 113 85

5.3 11.8 8.2 27.6 1.8 1.2 5.0 0.4 0.2 0.4 1.3 4.0 1.0 0.8

37 1,075 2,617 1,588 11,734 505 306 2,356 228 314 125 456 824 1,148 87


14 3.7 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของสถาน ประกอบการในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 3.7.1 จานวนสถานประกอบการ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานจากการทา สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสามะโน ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นข้อมูล พื้นฐานปี 2559 เทียบกับปี 2554 พบว่า มีสถาน ประกอบการเพิ่มขึ้น (จาก 14,636 เป็น 14,730) ในจ านวนนี้ เ ป็ น สถานประกอบการขนาด คนท างาน 51-200 คน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.7 และขนาดคนท างาน 1-15 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.9 ในขณะที่ขนาดของสถานประกอบการอื่น ๆ ลดลง

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า กิ จ กรรมการจั ด การและบ าบั ด น้ าเสี ย ของเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2559 ร้อยละ 100.0 (สถานประกอบการเพิ่มจาก 9 เป็ น 1 8 ) ร อ ง ล ง ม า ได้ แ ก่ กิ จ ก ร ร ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2559 ร้ อ ยละ 28.2 (จาก 102 เป็น 113 ) การขนส่งทางบก และสถานที่ เก็บ สิ นค้ า เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 16.7 การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.8 และที่พัก แรม บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ร้อยละ 10.6 ตามลาดับ ตาราง 3.6 เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการ ปี 2554 และ ปี 2559 จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม ขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขายส่ง การขายปลีก การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

ปี 2554 1/

ปี 2559

ร้อยละการ เปลี่ยนแปลง 0.6 0.6 0.9 -13.6 -40.0 -39.4 10.7 0.6 -2.0 100.0 10.8

14,636 14,636 14,452 88 35 33 28 14,636 14,7 5,245 30 0.69 212

14,730 14,730 14,582 76 21 20 31 14,730 5,140 18 235

1,017

1,001

-1.6

432 4,833 234 1,075 102 174 66 229 129 878 1

359 4,906 273 1,189 113 223 58 197 115 902 1

-16.9 1.5 16.7 10.6 10.8 28.2 -12.2 -14.0 -10.8 2.7 -

หมายเหตุ : - ไม่มีขอ้ มูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจานวนเล็กน้อย 1/ สามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองบัวลาภู


20 3.7.2 การจ้างงาน ด้ า นการเป ลี่ ย นแป ลงของจ าน วน คนทางานในสถานประกอบการในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานจาก การทาสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และ สามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่ง เป็นข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 เทียบกับ ปี 2554 พบว่ าจ านวนคนท างานในปี 2559 ลดลง ร้อยละ 3.8 (จาก 36,304 เป็น 34,926 คน) โดยส่วนใหญ่ คนทางานลดลง ในขนาดสถาน ประกอบการที่มีคนทางาน 31-50 คน ลดลง ร้อ ยละ 42.6 ขนาดสถานประกอบการที่ มี คนท างาน 26-30 คน ลดลง ร้ อยละ 40.4 ขนาด 51-200 คน ลดลง ร้อยละ 16.2

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า การขนส่ งทางบก สถานที่ เก็ บ สิ น ค้ า มี ก ารจ้ างงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.4 การขายส่ งและการขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 33.2 กิ จ กรรมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 33.0 ส่ ว นการขายปลี ก ที่ พั ก แรม บริก าร อาหารและเครื่องดื่ม การขายส่ง และกิจกรรมบริการ อื่ น ๆเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 18.4 17.1 13.4 และ 3.1 ตามลาดับ ส่วนกิจกรรมที่เหลือมีการจ้างงานลดลง

ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจานวนคนทางาน ปี 2554 และ ปี 2559 จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ปี 2554 1/

รวม 36,304 ขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) 1 - 15 คน 27,746 16 - 25 คน 1,811 26 - 30 คน 1,011 31 - 50 คน 1,315 51 - 200 คน 4,421 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 36,304 การผลิต 15,503 การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 85 การก่อสร้าง 1,197 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 1,959 และจักรยานยนต์ การขายส่ง 1,401 การขายปลีก 9,911 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 373 ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2,274 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 239 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 236 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 129 กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 477 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1,320 กิจกรรมบริการอื่น ๆ 1,113 กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 87 หมายเหตุ : - ไม่มีขอ้ มูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจานวนเล็กน้อย 1/ สามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองบัวลาภู

ปี 2559

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

34,926

-3.8

28,357 1,504 603 755 3,707 34,926 11,526 37 1,075

2.2 17.0 -40.4 -42.6 -16.2 -3.8 -25.6 -56.5 -10.2

2,617

33.2

1,588 11,734 505 2,662 228 314 125 456 824 1,148 87

13.4 18.4 35.4 17.1 -4.6 33.0 -3.0 -4.4 -37.6 3.1 ..


ภาคผนวก ตารางสถิติ APPENDIX STATISTICAL TABLES


สารบัญตารางสถิติ ตาราง 1 TABLE 1 ตาราง 2 TABLE 2 ตาราง 3 TABLE 3 ตาราง 4 TABLE 4 ตาราง 5 TABLE 5 ตาราง 6 TABLE 6 ตาราง 7 TABLE 7 ตาราง 8 TABLE 8 ตาราง 9 TABLE 9

จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อาเภอและตาบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) อาเภอและตาบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จานวนของสถานประกอบการ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ อาเภอและตาบล NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION, AMPHOE AND TAMBON จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอ และตาบล NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON

หน้า 25 29 34 39

43

47

51

55

60


สารบัญ (ต่อ) หน้า ตาราง 10 TABLE 10 ตาราง 11 TABLE 11 ตาราง 12 TABLE 12 ตาราง 13 TABLE 13 ตาราง 14 TABLE 14 ตาราง 15 TABLE 15 ตาราง 16 TABLE 16 ตาราง 17 TABLE 17

จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนของสถานประกอบการ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND ECONOMIC ACTIVITY จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY

66

69

72

75

78

81

84

87


ตาราง 1 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity การผลิต Manufacturing อาเภอ/ตาบล

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลหนองภัยศูนย์ ตาบลโพธิช์ ัย ตาบลหนองสวรรค์ ตาบลหัวนา ตาบลบ้านขาม ตาบลนามะเฟือง ตาบลบ้านพร้าว ตาบลโนนขมิน ตาบลลาภู ตาบลกุดจิก ตาบลโนนทัน ตาบลนาคาไฮ ตาบลป่าไม้งาม ตาบลหนองหว้า อาเภอนากลาง ตาบลนากลาง ตาบลด่านช้าง ตาบลกุดดินจี่ ตาบลฝั่งแดง ตาบลเก่ากลอย ตาบลโนนเมือง ตาบลอุทัยสวรรค์ ตาบลดงสวรรค์ ตาบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตาบลโนนสัง ตาบลบ้านถิ่น ตาบลหนองเรือ ตาบลกุดดู่ ตาบลบ้านค้อ ตาบลโนนเมือง ตาบลโคกใหญ่ ตาบลโคกม่วง ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลปางกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตาบลเมืองใหม่ ตาบลศรีบุญเรือง ตาบลหนองบัวใต้ ตาบลกุดสะเทียน ตาบลนากอก ตาบลโนนสะอาด

จานวน สถาน ประกอบการ Number of establishments

14,730 3,122 844 138 247 49 148 160 171 76 55 587 221 93 229 63 41 2,362 593 278 366 304 133 239 170 148 131 2,515 421 482 308 462 182 125 166 152 109 108 4,397 535 747 319 113 354 172

5,140 543 107 20 20 5 59 45 58 7 2 53 79 15 53 15 5 511 62 62 73 103 23 62 71 27 28 1,308 68 407 169 282 74 37 104 61 55 51 2,307 98 490 151 20 85 36

การจัดการ

การก่อสร้าง

การขาย-

การขายส่ง

และการบาบัด Construction ซ่อมแซมยานยนต์ Wholesale trade นาเสีย ของเสีย และจักรยานยนต์ และสิ่งปฏิกลู Sale and Sewerage, retail trade; waste repair of motor management vehicles and and remediation motorcycles activities 18 3 1 2 1 1 9 6 2 -

235 39 13 2 6 1 1 1 1 7 5 2 54 11 6 8 6 1 10 5 3 4 26 9 4 4 4 1 2 1 1 56 7 7 1 4 11

1,001 274 67 34 32 4 8 17 6 6 2 59 9 8 16 6 199 61 24 36 17 10 20 9 14 8 102 23 6 13 25 6 13 4 5 3 4 215 36 26 19 5 24 6

359 90 40 2 6 1 2 6 1 12 11 1 6 2 73 29 8 11 8 4 4 4 1 4 71 15 5 15 14 7 3 8 2 1 1 66 16 8 4 1 11 7

การขายปลีก การขนส่งทางบก

ที่พกั แรม

Retail trade สถานที่เก็บสินค้า Accommodation Land transport and storage

4,906 1,207 292 59 65 30 54 58 71 50 42 175 90 55 105 38 23 876 202 100 137 103 58 94 53 61 68 643 169 48 74 79 56 52 30 58 38 39 1,200 248 124 89 50 158 90

273 40 13 1 5 1 4 5 7 4 56 6 3 15 7 8 9 5 1 2 31 7 3 5 2 3 2 2 1 6 50 2 6 5 2 9 7

99 34 8 1 11 1 10 3 27 17 6 2 1 1 6 3 1 1 1 16 3 2 4 -

บริการอาหาร

ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ

และเครื่องดื่ม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ food and Information Real estate beverage and activities service activities communication

1,090 323 122 14 33 3 8 7 15 7 3 78 4 8 12 7 2 225 89 28 34 18 8 14 9 19 6 154 55 6 13 21 20 12 8 13 4 2 217 47 37 21 22 31 9

113 31 10 6 1 2 1 1 1 3 2 2 2 24 5 4 4 3 3 2 1 2 11 3 1 3 3 1 19 4 5 1 1 -

223 145 32 26 2 80 5 42 34 1 1 5 1 6 4 1 1 20 2 8 4 3 -

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์และ การบริหาร เทคนิค และการบริการ Professional, สนับสนุน scientific and Administration technical and activities support service activities 58 17 9 8 16 12 3 1 7 6 1 10 5 1 -

197 52 13 9 2 3 2 1 15 2 4 1 41 10 5 3 6 3 6 3 3 2 30 10 3 3 3 1 2 3 2 3 39 10 5 5 2 8 2

ศิลปะ กิจกรรมบริการอืน่ ๆ ความบันเทิง และนันทนาการ Arts, entertainment and recreation

115 28 6 1 4 1 1 1 8 1 2 2 1 27 6 3 4 1 2 4 3 4 17 5 1 7 1 3 25 2 5 5 3 2 -

กิจกรรม

Other service ด้านโรงพยาบาล activities เอกชน Hospital private activities

902 298 111 4 24 2 11 18 14 4 4 74 11 4 15 1 1 188 49 28 35 26 11 12 7 13 7 102 43 5 8 20 7 4 5 5 4 1 148 55 18 14 7 12 4

1 1 1 -

Amphoe/Tambon

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at


ตาราง 1 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity การผลิต Manufacturing อาเภอ/ตาบล

ตาบลยางหล่อ ตาบลโนนม่วง ตาบลหนองกุงแก้ว ตาบลหนองแก ตาบลทรายทอง ตาบลหันนางาม อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี ตาบลบ้านโคก ตาบลนาดี ตาบลนาด่าน ตาบลดงมะไฟ ตาบลสุวรรณคูหา ตาบลบุญทัน ตาบลกุดผึง อาเภอนาวัง ตาบลนาเหล่า ตาบลนาแก ตาบลวังทอง ตาบลวังปลาป้อม ตาบลเทพคีรี ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลโพธิช์ ัย ตาบลหัวนา ตาบลนามะเฟือง ตาบลลาภู ตาบลนาคาไฮ อาเภอนากลาง ตาบลนากลาง ตาบลด่านช้าง ตาบลกุดดินจี่ ตาบลฝั่งแดง ตาบลเก่ากลอย ตาบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตาบลโนนสัง ตาบลหนองเรือ ตาบลกุดดู่ ตาบลบ้านค้อ

จานวน สถาน ประกอบการ Number of establishments

275 126 97 98 1,378 183 1,513 124 273 271 207 143 298 92 105 821 280 132 183 96 130 7,540 1,901 788 208 73 120 587 125 1,593 517 201 366 304 133 72 1,084 421 308 173 182

89 22 16 18 1,263 19 302 18 39 66 61 27 39 18 34 169 51 38 36 14 30 1,860 282 99 17 33 48 53 32 315 56 43 73 103 23 17 384 68 169 73 74

การจัดการ

การก่อสร้าง

การขาย-

การขายส่ง

และการบาบัด Construction ซ่อมแซมยานยนต์ Wholesale trade นาเสีย ของเสีย และจักรยานยนต์ และสิ่งปฏิกลู Sale and Sewerage, retail trade; waste repair of motor management vehicles and and remediation motorcycles activities 1 3 1 2 2 1 1 6 1 1 1 1 -

15 1 1 3 6 36 4 1 12 5 1 6 1 6 24 14 4 2 1 3 158 26 12 6 1 7 34 11 5 8 6 1 3 20 9 4 3 4

23 10 9 6 16 35 130 11 27 15 15 10 43 6 3 81 23 12 19 9 18 578 171 67 28 4 4 59 9 126 46 14 36 17 10 3 56 23 13 14 6

4 1 1 2 11 45 4 6 13 3 4 7 6 2 14 2 6 3 3 234 55 38 2 12 3 60 25 8 11 8 4 4 49 15 15 12 7

การขายปลีก การขนส่งทางบก

ที่พกั แรม

Retail trade สถานที่เก็บสินค้า Accommodation Land transport and storage

91 78 58 65 76 73 646 63 136 105 68 75 117 40 42 334 108 59 68 54 45 2,580 589 255 48 21 36 175 54 581 179 73 137 103 58 31 335 169 74 36 56

8 2 3 1 3 2 70 8 6 19 21 8 3 4 1 26 11 8 2 5 168 29 13 4 4 5 3 39 6 2 15 7 8 1 17 7 5 2 3

1 6 10 1 2 2 5 6 1 4 1 59 27 6 10 1 10 15 10 2 2 1 4 3 1

บริการอาหาร

ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ

และเครื่องดื่ม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ food and Information Real estate beverage and activities service activities communication

17 4 2 3 8 16 98 9 17 16 11 4 26 9 6 73 36 3 16 9 9 720 248 119 28 5 13 78 5 159 75 20 34 18 8 4 101 55 13 13 20

4 4 19 1 3 1 2 4 6 2 9 1 2 3 2 1 74 20 9 6 1 3 1 20 4 4 4 3 3 2 8 3 3 2 -

1 1 1 4 1 1 2 6 1 3 1 1 194 142 32 26 80 4 39 32 1 1 5 6 4 1 1

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์และ การบริหาร เทคนิค และการบริการ Professional, สนับสนุน scientific and Administration technical and activities support service activities 1 3 6 2 1 3 2 2 51 17 9 8 16 12 3 1 7 6 1 -

4 1 1 1 20 1 4 2 2 9 2 15 7 4 3 1 126 40 13 7 3 15 2 29 10 5 3 6 3 2 18 10 3 2 3

ศิลปะ กิจกรรมบริการอืน่ ๆ ความบันเทิง และนันทนาการ Arts, entertainment and recreation

7 1 11 4 1 2 2 2 7 1 1 5 63 20 5 4 1 8 2 14 4 3 4 1 2 7 5 1 1 -

กิจกรรม

Other service ด้านโรงพยาบาล activities เอกชน Hospital private activities

17 4 3 4 4 6 113 4 27 16 16 7 30 6 7 53 22 6 11 2 12 668 234 110 22 6 12 74 10 145 47 21 35 26 11 5 71 43 8 13 7

1 1 1 -

Amphoe/Tambon

TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho


ตาราง 1 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity การผลิต Manufacturing อาเภอ/ตาบล

อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตาบลเมืองใหม่ ตาบลศรีบุญเรือง ตาบลโนนสะอาด ตาบลยางหล่อ ตาบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี ตาบลบ้านโคก ตาบลนาดี ตาบลนาด่าน ตาบลสุวรรณคูหา ตาบลบุญทัน ตาบลกุดผึง อาเภอนาวัง ตาบลนาเหล่า ตาบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลหนองภัยศูนย์ ตาบลโพธิช์ ัย ตาบลหนองสวรรค์ ตาบลหัวนา ตาบลบ้านขาม ตาบลนามะเฟือง ตาบลบ้านพร้าว ตาบลโนนขมิน ตาบลกุดจิก ตาบลโนนทัน ตาบลนาคาไฮ ตาบลป่าไม้งาม ตาบลหนองหว้า อาเภอนากลาง ตาบลนากลาง ตาบลด่านช้าง ตาบลโนนเมือง ตาบลอุทัยสวรรค์ ตาบลดงสวรรค์ ตาบลกุดแห่

จานวน สถาน ประกอบการ Number of establishments

1,520 415 560 172 275 98 1,130 52 200 271 207 250 92 58 312 224 88 7,190 1,221 56 138 39 49 75 160 51 76 55 221 93 104 63 41 769 76 77 239 170 148 59

608 40 425 36 89 18 220 5 29 66 61 21 18 20 51 33 18 3,280 261 8 20 3 5 26 45 10 7 2 79 15 21 15 5 196 6 19 62 71 27 11

การจัดการ

การก่อสร้าง

การขาย-

การขายส่ง

และการบาบัด Construction ซ่อมแซมยานยนต์ Wholesale trade นาเสีย ของเสีย และจักรยานยนต์ และสิ่งปฏิกลู Sale and Sewerage, retail trade; waste repair of motor management vehicles and and remediation motorcycles activities 2 2 2 2 12 2 2 -

34 4 4 11 15 31 2 12 5 6 1 5 13 12 1 77 13 1 2 1 1 1 5 2 20 1 10 5 3 1

87 34 18 6 23 6 100 5 24 15 15 33 6 2 38 22 16 423 103 34 4 4 4 17 2 6 2 9 8 7 6 73 15 10 20 9 14 5

30 12 6 7 4 1 37 3 4 13 3 6 6 2 3 2 1 125 35 2 2 4 1 2 6 1 11 1 3 2 13 4 4 4 1 -

การขายปลีก การขนส่งทางบก

ที่พกั แรม

Retail trade สถานที่เก็บสินค้า Accommodation Land transport and storage

520 212 62 90 91 65 441 22 86 105 68 104 40 16 114 83 31 2,326 618 37 59 17 30 33 58 35 50 42 90 55 51 38 23 295 23 27 94 53 61 37

19 3 7 8 1 54 3 4 19 21 3 4 10 7 3 105 11 1 1 1 7 1 17 1 9 5 1 1

1 1 10 1 2 2 5 2 1 1 40 7 2 1 1 3 12 7 4 1 -

บริการอาหาร

ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ

และเครื่องดื่ม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ food and Information Real estate beverage and activities service activities communication

89 42 18 9 17 3 87 7 15 16 11 25 9 4 36 32 4 370 75 3 14 5 3 3 7 2 7 3 4 8 7 7 2 66 14 8 14 9 19 2

12 3 5 4 12 2 1 2 5 2 2 1 1 39 11 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 2 1 -

3 2 1 3 1 1 1 1 1 29 3 2 1 3 2 1 -

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์และ การบริหาร เทคนิค และการบริการ Professional, สนับสนุน scientific and Administration technical and activities support service activities 5 5 4 2 2 2 2 7 -

15 10 3 2 16 3 2 9 2 8 7 1 71 12 2 2 2 1 2 2 1 12 6 3 3 -

ศิลปะ กิจกรรมบริการอืน่ ๆ ความบันเทิง และนันทนาการ Arts, entertainment and recreation

10 2 1 7 11 4 1 2 2 2 1 1 52 8 1 1 1 1 1 2 1 13 2 4 3 4 -

กิจกรรม

Other service ด้านโรงพยาบาล activities เอกชน Hospital private activities

85 48 12 4 17 4 102 4 27 16 16 28 6 5 31 20 11 234 64 1 4 2 2 5 18 2 4 4 11 4 5 1 1 43 2 7 12 7 13 2

-

Amphoe/Tambon

AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae


ตาราง 1 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Economic Activity การผลิต Manufacturing อาเภอ/ตาบล

อาเภอโนนสัง ตาบลบ้านถิ่น ตาบลกุดดู่ ตาบลโนนเมือง ตาบลโคกใหญ่ ตาบลโคกม่วง ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลปางกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตาบลเมืองใหม่ ตาบลศรีบุญเรือง ตาบลหนองบัวใต้ ตาบลกุดสะเทียน ตาบลนากอก ตาบลโนนม่วง ตาบลหนองกุงแก้ว ตาบลทรายทอง ตาบลหันนางาม อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี ตาบลบ้านโคก ตาบลดงมะไฟ ตาบลสุวรรณคูหา ตาบลกุดผึง อาเภอนาวัง ตาบลนาเหล่า ตาบลนาแก ตาบลวังทอง ตาบลวังปลาป้อม ตาบลเทพคีรี

จานวน สถาน ประกอบการ Number of establishments

1,431 482 289 125 166 152 109 108 2,877 120 187 319 113 354 126 97 1,378 183 383 72 73 143 48 47 509 56 132 183 96 42

924 407 209 37 104 61 55 51 1,699 58 65 151 20 85 22 16 1,263 19 82 13 10 27 18 14 118 18 38 36 14 12

การจัดการ

การก่อสร้าง

การขาย-

การขายส่ง

และการบาบัด Construction ซ่อมแซมยานยนต์ Wholesale trade นาเสีย ของเสีย และจักรยานยนต์ และสิ่งปฏิกลู Sale and Sewerage, retail trade; waste repair of motor management vehicles and and remediation motorcycles activities 7 4 2 1 1 1 2 1 1

6 1 1 2 1 1 22 3 3 1 4 1 1 3 6 5 2 1 1 1 11 2 4 2 1 2

46 6 11 13 4 5 3 4 128 2 8 19 5 24 10 9 16 35 30 6 3 10 10 1 43 1 12 19 9 2

22 5 2 3 8 2 1 1 36 4 2 4 1 11 1 2 11 8 1 2 4 1 11 6 3 2

การขายปลีก การขนส่งทางบก

ที่พกั แรม

Retail trade สถานที่เก็บสินค้า Accommodation Land transport and storage

308 48 43 52 30 58 38 39 680 36 62 89 50 158 78 58 76 73 205 41 50 75 13 26 220 25 59 68 54 14

ที่มา : สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐาน) จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

14 3 2 2 1 6 31 2 3 5 2 9 2 3 3 2 16 5 2 8 1 16 4 8 2 2

2 1 1 15 2 2 4 1 6 4 4 -

บริการอาหาร

ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม กิจกรรมทางวิชาชีพ

และเครื่องดื่ม และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ food and Information Real estate beverage and activities service activities communication

53 6 8 12 8 13 4 2 128 5 19 21 22 31 4 2 8 16 11 2 2 4 1 2 37 4 3 16 9 5

3 1 1 1 7 1 1 1 4 7 1 1 4 1 7 2 3 2 -

17 7 4 3 1 1 1 1 1 5 3 1 1

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์และ การบริหาร เทคนิค และการบริการ Professional, สนับสนุน scientific and Administration technical and activities support service activities 5 1 1 3 2 1 1 -

12 1 1 2 3 2 3 24 2 5 2 8 4 1 1 1 4 1 1 2 7 4 3 -

ศิลปะ กิจกรรมบริการอืน่ ๆ ความบันเทิง และนันทนาการ Arts, entertainment and recreation

10 6 1 3 15 4 5 3 2 1 6 1 5 -

กิจกรรม

Other service ด้านโรงพยาบาล activities เอกชน Hospital private activities

31 5 7 4 5 5 4 1 63 7 6 14 7 12 4 3 4 6 11 7 2 2 22 2 6 11 2 1

-

Amphoe/Tambon

AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 2 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ตามกฎหมาย อาเภอและตาบล TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อาเภอ/ตาบล

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลหนองภัยศูนย์ ตาบลโพธิช์ ัย ตาบลหนองสวรรค์ ตาบลหัวนา ตาบลบ้านขาม ตาบลนามะเฟือง ตาบลบ้านพร้าว ตาบลโนนขมิ้น ตาบลลาภู ตาบลกุดจิก ตาบลโนนทัน ตาบลนาคาไฮ ตาบลป่าไม้งาม ตาบลหนองหว้า อาเภอนากลาง ตาบลนากลาง ตาบลด่านช้าง ตาบลกุดดินจี่ ตาบลฝั่งแดง ตาบลเก่ากลอย ตาบลโนนเมือง ตาบลอุทยั สวรรค์ ตาบลดงสวรรค์ ตาบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตาบลโนนสัง ตาบลบ้านถิน่ ตาบลหนองเรือ ตาบลกุดดู่ ตาบลบ้านค้อ ตาบลโนนเมือง

จานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ส่วนบุคคล Individual proprietor

14,730 3,122 844 138 247 49 148 160 171 76 55 587 221 93 229 63 41 2,362 593 278 366 304 133 239 170 148 131 2,515 421 482 308 462 182 125

14,234 2,944 758 126 242 46 145 155 168 74 53 548 218 89 218 63 41 2,294 560 274 362 301 130 231 160 147 129 2,423 396 470 296 452 179 117

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ นิติบคุ คล Juristic partnership 133 63 35 7 4 1 1 11 1 3 24 20 2 1 1 -

บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) Company limited, Public company limited 126 88 48 3 1 28 2 5 12 12 -

8 5 1 1 -

8 6 -

1 -

1 -

1 -

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ Government, State-enterprises

สหกรณ์ Cooperatives

กลุ่มแม่บา้ น Community enterprise

อื่น ๆ Others

1 1 -

61 14 1 -

112 11 1 1 -

2 -

1 2 3 1 -

63 2 1 -

1 1 -

1 -

19 1 2 2 -

3 -

2 7 2 1 2 14 -

1 -

1 -

2 1 2 2 2 2 10 1 2 7 21 4 7 2 -

1 -

1

6

1 -

1 41 10 4 9 8 1 1

Amphoe/Tambon

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang


ตาราง 2 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ตามกฎหมาย อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อาเภอ/ตาบล

ตาบลโคกใหญ่ ตาบลโคกม่วง ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลปางกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตาบลเมืองใหม่ ตาบลศรีบญ ุ เรือง ตาบลหนองบัวใต้ ตาบลกุดสะเทียน ตาบลนากอก ตาบลโนนสะอาด ตาบลยางหล่อ ตาบลโนนม่วง ตาบลหนองกุงแก้ว ตาบลหนองแก ตาบลทรายทอง ตาบลหันนางาม อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี ตาบลบ้านโคก ตาบลนาดี ตาบลนาด่าน ตาบลดงมะไฟ ตาบลสุวรรณคูหา ตาบลบุญทัน ตาบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตาบลนาเหล่า ตาบลนาแก ตาบลวังทอง ตาบลวังปลาป้อม ตาบลเทพคีรี

จานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ส่วนบุคคล Individual proprietor

166 152 109 108 4,397 535 747 319 113 354 172 275 126 97 98 1,378 183 1,513 124 273 271 207 143 298 92 105 821 280 132 183 96 130

161 150 100 102 4,304 518 725 309 108 340 169 270 123 95 96 1,376 175 1,476 117 273 262 206 140 283 91 104 793 265 129 178 96 125

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ นิติบคุ คล Juristic partnership -

บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) Company limited, Public company limited -

17 7 -

12 7 4 -

2 2 -

1 -

6 12 1 -

3 -

1 10 -

1 2 -

9 5 1 2 -

4 3 -

1

1

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ Government, State-enterprises -

สหกรณ์ Cooperatives

กลุ่มแม่บา้ น Community enterprise

อื่น ๆ Others

-

2 -

3 1 4 -

1 3 3 11 3 3 3 2 5 1 1 3 -

2 3 44 1 11 9 4 8 2 3 2 2 2 15 4 8 1 1 1 9 2 2 2 3

9 2 4 1 1 1 2 1 1 6 5 1 -

Amphoe/Tambon

TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 2 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ตามกฎหมาย อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อาเภอ/ตาบล

ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลโพธิช์ ัย ตาบลหัวนา ตาบลนามะเฟือง ตาบลลาภู ตาบลนาคาไฮ อาเภอนากลาง ตาบลนากลาง ตาบลด่านช้าง ตาบลกุดดินจี่ ตาบลฝั่งแดง ตาบลเก่ากลอย ตาบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตาบลโนนสัง ตาบลหนองเรือ ตาบลกุดดู่ ตาบลบ้านค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตาบลเมืองใหม่ ตาบลศรีบญ ุ เรือง ตาบลโนนสะอาด ตาบลยางหล่อ ตาบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี ตาบลบ้านโคก ตาบลนาดี ตาบลนาด่าน ตาบลสุวรรณคูหา ตาบลบุญทัน ตาบลกุดผึ้ง

จานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ส่วนบุคคล Individual proprietor

7,540 1,901 788 208 73 120 587 125 1,593 517 201 366 304 133 72 1,084 421 308 173 182 1,520 415 560 172 275 98 1,130 52 200 271 207 250 92 58

7,247 1,772 705 205 73 119 548 122 1,553 492 197 362 301 130 71 1,035 396 296 164 179 1,491 401 555 169 270 96 1,102 50 200 262 206 235 91 58

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ นิติบคุ คล Juristic partnership 102 49 35 2 1 11 -

บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) Company limited, Public company limited 109 77 46 1 -

2 1 -

28 2 6 6 -

7 5 1 -

8 6 1 -

1 9 7 -

1 12 7 4 -

2 -

1 -

10 -

2 -

10 -

2 -

21 18 -

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ Government, State-enterprises

สหกรณ์ Cooperatives

กลุ่มแม่บา้ น Community enterprise

อื่น ๆ Others

-

18 2 1 -

27 -

37 1 1 -

8 1 2 2 -

2 -

2 1 1 -

1 -

1 3 1 2 5 4 1 5 3 2 3 3 -

1 -

2 -

28 10 9 8 1 -

11 1 -

2 1 -

8 1 -

1 -

1 3 1 -

1 -

Amphoe/Tambon

Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng


ตาราง 2 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ตามกฎหมาย อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อาเภอ/ตาบล

อาเภอนาวัง ตาบลนาเหล่า ตาบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลหนองภัยศูนย์ ตาบลโพธิช์ ัย ตาบลหนองสวรรค์ ตาบลหัวนา ตาบลบ้านขาม ตาบลนามะเฟือง ตาบลบ้านพร้าว ตาบลโนนขมิ้น ตาบลกุดจิก ตาบลโนนทัน ตาบลนาคาไฮ ตาบลป่าไม้งาม ตาบลหนองหว้า อาเภอนากลาง ตาบลนากลาง ตาบลด่านช้าง ตาบลโนนเมือง ตาบลอุทยั สวรรค์ ตาบลดงสวรรค์ ตาบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตาบลบ้านถิน่ ตาบลกุดดู่ ตาบลโนนเมือง ตาบลโคกใหญ่ ตาบลโคกม่วง ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลปางกู่

จานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ส่วนบุคคล Individual proprietor

312 224 88 7,190 1,221 56 138 39 49 75 160 51 76 55 221 93 104 63 41 769 76 77 239 170 148 59 1,431 482 289 125 166 152 109 108

294 210 84 6,987 1,172 53 126 37 46 72 155 49 74 53 218 89 96 63 41 741 68 77 231 160 147 58 1,388 470 288 117 161 150 100 102

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ นิติบคุ คล Juristic partnership 6 5 1 31 14 7 2 1 1 3 3 2 1 1 1 -

บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) Company limited, Public company limited 4 3 1 17 10 2 3 2 3 6 6 -

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ Government, State-enterprises

สหกรณ์ Cooperatives

กลุ่มแม่บา้ น Community enterprise

อื่น ๆ Others

1 1 -

43 12 -

4 2 2 85 11 1 1 -

2 -

1 2 3 1 -

4 4 26 1 -

1 1 -

1 -

11 -

1 -

1 -

2 1 2 2 2 1 7 7 16 7 1 1 1 3 3

7 2 1 1 13 6 2 2 3

1 13 4 1 3 1 4 -

Amphoe/Tambon

AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku


ตาราง 2 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ตามกฎหมาย อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย Form of legal organization อาเภอ/ตาบล

อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตาบลเมืองใหม่ ตาบลศรีบญ ุ เรือง ตาบลหนองบัวใต้ ตาบลกุดสะเทียน ตาบลนากอก ตาบลโนนม่วง ตาบลหนองกุงแก้ว ตาบลทรายทอง ตาบลหันนางาม อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี ตาบลบ้านโคก ตาบลดงมะไฟ ตาบลสุวรรณคูหา ตาบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตาบลนาเหล่า ตาบลนาแก ตาบลวังทอง ตาบลวังปลาป้อม ตาบลเทพคีรี

จานวน สถานประกอบการ Number of establishments

ส่วนบุคคล Individual proprietor

2,877 120 187 319 113 354 126 97 1,378 183 383 72 73 143 48 47 509 56 132 183 96 42

2,813 117 170 309 108 340 123 95 1,376 175 374 67 73 140 48 46 499 55 129 178 96 41

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ นิติบคุ คล Juristic partnership 8 2 6 2 1 1 3 1 2 -

บริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) Company limited, Public company limited 1 1 -

ทีม่ า : สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐาน) จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ Government, State-enterprises

สหกรณ์ Cooperatives

กลุ่มแม่บา้ น Community enterprise

อื่น ๆ Others

-

6 -

41 1 10 9 4 8 3 2 2 2 4 3 -

9 2 4 1 1 1 -

3 3 2 1 1 -

1 5 2 2 1

2 1 1 -

Amphoe/Tambon

AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 3 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON จำนวน อำเภอ/ตำบล

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลลำภู ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลบ้ำนถิ่น ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ ตำบลโนนเมือง

รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization

สถำนประกอบกำร

สำนักงำนแห่งเดียว

สำนักงำนใหญ่

สำนักงำนสำขำ

Number of

Single unit

Head office

Branch

establishments 14,730 3,122 844 138 247 49 148 160 171 76 55 587 221 93 229 63 41 2,362 593 278 366 304 133 239 170 148 131 2,515 421 482 308 462 182 125

14,620 3,061 808 134 246 49 148 160 171 75 55 571 221 92 226 63 41 2,348 580 278 365 304 133 239 170 148 131 2,508 415 482 307 462 182 125

25 12 7 1 1 3 3 2 1 1 1 -

85 50 29 3 1 13 1 3 11 11 6 6 -

Amphoe/ Tambon

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang


ตาราง 3 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองแก ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization

สถำนประกอบกำร

สำนักงำนแห่งเดียว

สำนักงำนใหญ่

สำนักงำนสำขำ

Number of

Single unit

Head office

Branch

establishments 166 152 109 108 4,397 535 747 319 113 354 172 275 126 97 98 1,378 183 1,513 124 273 271 207 143 298 92 105 821 280 132 183 96 130

166 152 109 108 4,384 531 742 318 113 354 172 275 126 96 98 1,376 183 1,504 124 272 271 207 142 291 92 105 816 277 132 183 96 128

7 3 1 1 2 1 1 1 1

6 4 2 8 1 7 4 3 1

Amphoe/ Tambon

TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 3 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหัวนำ ตำบลนำมะเฟือง ตำบลลำภู ตำบลนำคำไฮ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง

รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization

สถำนประกอบกำร

สำนักงำนแห่งเดียว

สำนักงำนใหญ่

สำนักงำนสำขำ

Number of

Single unit

Head office

Branch

establishments 7,541 1,901 788 208 73 120 587 125 1,593 517 201 366 304 133 72 1,084 421 308 173 182 1,520 415 560 172 275 98 1,130 52 200 271 207 250 92 58

7,450 1,849 754 207 73 120 571 124 1,582 507 201 365 304 133 72 1,077 415 307 173 182 1,513 411 557 172 275 98 1,122 52 199 271 207 243 92 58

15 9 5 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

75 43 29 13 1 9 9 6 6 6 4 2 7 7 -

Amphoe/ Tambon

Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng


ตาราง 3 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลบ้ำนถิ่น ตำบลกุดดู่ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่

รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization

สถำนประกอบกำร

สำนักงำนแห่งเดียว

สำนักงำนใหญ่

สำนักงำนสำขำ

Number of

Single unit

Head office

Branch

establishments 312 224 88 7,190 1,221 56 138 39 49 75 160 51 76 55 221 93 104 63 41 769 76 77 239 170 148 59 1,431 482 289 125 166 152 109 108

307 221 86 7,170 1,211 54 134 39 49 75 160 51 75 55 221 92 102 63 41 766 73 77 239 170 148 59 1,431 482 289 125 166 152 109 108

1 1 10 3 2 1 1 1 -

4 3 1 10 7 3 1 1 2 2 2 -

Amphoe/ Tambon

AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku


ตาราง 3 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization

สถำนประกอบกำร

สำนักงำนแห่งเดียว

สำนักงำนใหญ่

สำนักงำนสำขำ

Number of

Single unit

Head office

Branch

establishments 2,877 120 187 319 113 354 126 97 1,378 183 383 72 73 143 48 47 509 56 132 183 96 42

2,871 120 185 318 113 354 126 96 1,376 183 382 72 73 142 48 47 509 56 132 183 96 42

6 2 1 1 2 -

1 1 -

ที่มำ : สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

Amphoe/ Tambon

AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 4 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลลำภู ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถำนประกอบกำร

14,730 3,122 844 138 247 49 148 160 171 76 55 587 221 93 229 63 41 2,362 593 278 366 304 133 239 170 148 131 2,515 421 482 308 462 182 125 166 152 109 108

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

>100

14,084 2,888 739 120 228 48 145 155 168 73 55 540 214 89 211 62 41 2,236 546 256 355 294 124 227 161 146 127 2,436 390 478 299 450 174 117 164 152 108 104

350 120 51 9 11 2 2 1 1 24 6 2 10 1 75 28 14 10 8 4 5 3 1 2 47 17 4 5 8 5 5 1 1 1

148 46 21 3 4 1 2 1 1 7 6 25 9 2 2 1 3 6 1 1 18 8 1 1 3 3 1 1

49 24 11 1 3 1 1 5 1 1 5 3 1 1 8 2 2 2 2

27 12 7 1 3 1 5 3 1 1 3 2 1 -

21 7 3 1 1 1 1 3 1 1 1 -

20 8 3 1 1 2 1 4 1 2 1 3 2 1 -

21 10 7 1 2 6 2 3 1 -

10 7 2 2 3 3 2 1 -

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku


ตาราง 4 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองแก ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหัวนำ ตำบลนำมะเฟือง ตำบลลำภู ตำบลนำคำไฮ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถำนประกอบกำร

4,397 535 747 319 113 354 172 275 126 97 98 1,378 183 1,513 124 273 271 207 143 298 92 105 821 280 132 183 96 130 7,540 1,901 788 208 73 120 587 125 1,593 517 201 366 304

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

>100

4,271 497 728 300 108 342 167 265 126 97 98 1,377 166 1,468 118 268 261 202 141 285 91 102 785 270 126 177 92 120 7,119 1,728 687 192 73 119 540 117 1,510 483 184 355 294

63 29 4 6 2 7 5 3 1 6 21 1 1 2 3 1 11 2 24 8 3 4 4 5 246 89 49 11 24 5 55 19 13 10 8

34 3 10 7 2 2 3 7 16 5 4 2 1 2 1 1 9 2 3 1 3 76 34 21 3 1 7 2 12 8 1 2

9 3 2 2 2 1 1 2 2 36 18 11 1 5 1 5 3 1 -

6 3 1 1 1 1 1 20 10 7 3 4 3 -

8 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 10 4 3 1 2 1 -

3 1 1 1 2 2 14 6 3 1 2 2 1 -

3 1 1 1 2 2 14 8 6 2 2 1 -

5 4 1 3 1 1 -

AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng


ตาราง 4 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

ตำบลเก่ำกลอย ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถำนประกอบกำร

133 72 1,084 421 308 173 182 1,520 415 560 172 275 98 1,130 52 200 271 207 250 92 58 312 224 88 7,190 1,221 56 138 39 49 75 160 51 76 55 221 93 104 63 41

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

>100

124 70 1,024 390 299 161 174 1,464 381 553 167 265 98 1,098 51 197 261 202 240 91 56 295 215 80 6,965 1,160 52 120 36 48 72 155 49 73 55 214 89 94 62 41

4 1 35 17 5 8 5 38 28 2 5 3 17 1 2 3 9 2 12 8 4 104 31 2 9 2 2 1 1 6 2 5 1 -

1 13 8 1 1 3 7 2 2 3 7 3 2 1 1 3 1 2 72 12 3 1 1 2 1 4 -

1 6 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 13 6 1 2 1 1 1 -

1 3 2 1 2 2 1 1 7 2 1 1 -

1 2 1 1 2 1 1 11 3 1 1 1 -

1 3 2 1 1 1 2 2 6 2 1 1 -

1 2 1 1 2 2 7 2 1 1 -

3 2 1 1 -

TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa


ตาราง 4 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลกุดดู่ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

สถำนประกอบกำร

769 76 77 239 170 148 59 1,431 482 289 125 166 152 109 108 2,877 120 187 319 113 354 126 97 1,378 183 383 72 73 143 48 47 509 56 132 183 96 42

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

>100

726 63 72 227 161 146 57 1,412 478 289 117 164 152 108 104 2,807 116 175 300 108 342 126 97 1,377 166 370 67 71 141 45 46 490 55 126 177 92 40

20 9 1 5 3 1 1 12 4 5 1 1 1 25 1 2 6 2 7 1 6 4 1 1 2 12 3 4 4 1

13 1 1 3 6 1 1 5 3 1 1 27 1 8 7 2 2 7 9 5 1 1 1 1 6 1 3 1 1

2 2 5 1 2 2 -

1 1 4 1 1 1 1 -

1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 -

2 2 2 1 1 -

4 1 3 1 1 -

1 1 -

ทีม่ ำ : สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 5 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล TABLE 5 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of persons engaged

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลลำภู ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน

34,926 9,666 3,505 888 643 97 260 292 287 161 95 2,034 451 203 576 107 67 6,600 2,632 884 714 544 366 605 350 240 265 4,703 1,112 626 619 773 396 282 300 231 171 193

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

23,877 5,193 1,496 211 418 86 215 234 237 121 95 1,012 380 148 375 98 67 3,802 1,046 422 612 464 202 393 241 219 203 3,788 727 596 513 623 321 204 276 231 163 134

2,587 883 366 69 78 16 16 9 9 180 44 15 72 9 550 206 99 82 52 28 38 23 6 16 361 131 30 36 63 36 42 9 8 6

1,893 580 260 39 53 11 26 11 15 90 75 337 112 24 28 12 45 86 15 15 226 97 12 12 39 36 15 15

890 434 203 20 51 16 16 90 18 20 88 51 20 17 142 36 35 33 38

614 266 154 25 65 22 115 68 22 25 69 46 23 -

603 199 85 29 30 28 27 87 27 30 30 -

755 301 97 44 43 83 34 137 32 74 31 117 75 42 -

1,457 680 483 73 124 364 130 179 55 -

1,075 826 361 103 362 249 148 101 -

304 304 304 -

871 871 871 -

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku


ตาราง 5 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 5 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of persons engaged

อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองแก ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหัวนำ ตำบลนำมะเฟือง ตำบลลำภู ตำบลนำคำไฮ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน

8,977 1,319 1,564 843 245 668 321 667 203 143 173 2,282 549 3,273 260 523 801 411 253 646 180 199 1,707 569 246 375 173 344 19,108 6,271 3,159 529 103 184 2,034 262 3,691 1,325 580 714 544

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

7,210 902 1,268 474 179 513 279 474 203 143 173 2,276 326 2,538 190 469 431 334 236 544 166 168 1,346 486 192 302 145 221 12,807 3,228 1,407 350 103 173 1,012 183 2,620 902 315 612 464

460 197 38 50 14 53 42 22 6 38 157 8 8 17 22 6 80 16 176 57 19 28 28 44 1,810 647 353 78 180 36 403 142 93 82 52

436 36 133 88 27 27 37 88 199 62 46 29 11 22 14 15 115 26 35 15 39 953 426 260 42 11 90 23 151 99 12 28

166 54 40 36 36 20 20 40 40 651 329 203 16 90 20 88 51 20 -

139 68 25 25 21 25 25 446 219 154 65 90 68 -

227 28 57 30 54 28 30 60 30 30 30 30 287 113 85 28 57 27 -

115 48 36 31 85 85 536 223 97 43 83 63 32 -

224 54 100 70 189 189 955 524 400 124 118 63 -

663 562 200 362 101 101 -

-

-

AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng


ตาราง 5 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 5 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of persons engaged

ตำบลเก่ำกลอย ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน

366 162 2,541 1,112 619 414 396 3,353 1,089 1,103 321 667 173 2,530 86 385 801 411 558 180 109 722 470 252 15,818 3,395 346 888 114 97 157 292 103 161 95 451 203 314 107 67

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

202 125 1,825 727 513 264 321 2,648 737 985 279 474 173 1,934 78 351 431 334 481 166 93 552 402 150 11,070 1,965 89 211 68 86 112 234 64 121 95 380 148 192 98 67

28 6 266 131 36 63 36 273 191 18 42 22 129 8 17 22 66 16 92 57 35 777 236 13 69 16 16 9 9 44 15 36 9 -

12 160 97 12 12 39 90 25 28 37 88 34 29 11 14 38 11 27 940 154 39 11 11 26 15 52 -

17 104 36 35 33 70 34 36 20 20 40 40 239 105 20 35 16 16 18 -

22 69 46 23 43 43 25 25 168 47 25 22 -

30 57 29 28 60 30 30 316 86 29 30 27 -

31 117 75 42 48 48 85 85 219 78 44 34 -

55 124 54 70 189 189 502 156 83 73 -

412 264 161 103 -

304 304 304 -

871 -

TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa


ตาราง 5 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 5 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of persons engaged

อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลกุดดู่ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน

2,909 1,307 304 605 350 240 103 2,162 626 359 282 300 231 171 193 5,624 230 461 843 245 668 203 143 2,282 549 743 174 138 253 88 90 985 99 246 375 173 92

Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

1,182 144 107 393 241 219 78 1,963 596 359 204 276 231 163 134 4,562 165 283 474 179 513 203 143 2,276 326 604 112 118 236 63 75 794 84 192 302 145 71

147 64 6 38 23 6 10 95 30 42 9 8 6 187 6 20 50 14 53 6 38 28 8 6 14 84 19 28 28 9

186 13 12 45 86 15 15 66 36 15 15 346 11 105 88 27 27 88 111 62 12 11 11 15 77 15 35 15 12

38 38 96 20 40 36 -

25 25 96 25 25 25 21 -

30 30 170 28 28 30 54 30 30 30 -

74 74 67 36 31 -

246 67 179 100 100 -

148 148 -

-

871 871 -

ทีม่ ำ : สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 6 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) อาเภอและตาบล TABLE 6 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลลำภู ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร

14,730 3,122 844 138 247 49 148 160 171 76 55 587 221 93 229 63 41 2,362 593 278 366 304 133 239 170 148 131 2,515 421 482 308 462 182 125 166 152 109 108 4,397 535 747

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

1,369 485 216 17 40 1 8 9 7 4 2 143 10 8 19 1 234 119 26 25 24 9 9 12 5 5 160 72 15 24 18 12 2 2 3 8 4 274 106 40

185 66 25 4 8 3 1 1 15 2 6 1 42 21 4 4 3 2 5 2 1 21 8 1 2 1 7 1 1 30 8 5

96 38 18 2 4 1 2 2 5 1 3 20 7 1 1 3 6 1 1 6 4 1 1 24 4 8

34 21 12 1 1 6 1 1 1 3 1 2 8 1 1

14 7 3 1 2 1 2 1 1 5 1 1

22 8 5 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 6 2 2

13 9 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 -

14 6 5 1 5 2 3 2 -

9 7 2 2 3 2 2 -

ไม่มี

Amphoe/Tambon

No 12,974 2,475 555 109 194 47 140 146 162 69 53 408 208 83 199 62 40 2,049 440 241 337 276 121 219 150 142 123 2,323 334 466 284 442 168 116 163 149 100 101 4,047 413 690

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang


ตาราง 6 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 6 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองแก ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหัวนำ ตำบลนำมะเฟือง ตำบลลำภู ตำบลนำคำไฮ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลกุดแห่

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร

319 113 354 172 275 126 97 98 1,378 183 1,513 124 273 271 207 143 298 92 105 821 280 132 183 96 130 7,540 1,901 788 208 73 120 587 125 1,593 517 201 366 304 133 72

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

14 4 24 16 16 4 3 3 3 41 116 5 21 8 15 5 56 3 3 100 47 5 20 7 21 1,045 416 215 38 2 7 143 11 186 101 22 25 24 9 5

6 1 2 2 2 4 15 2 5 1 6 1 11 4 2 2 3 118 50 25 6 1 15 3 28 15 4 4 3 2 -

3 2 2 1 4 4 3 1 4 1 1 2 46 27 18 4 5 7 6 1 -

2 1 1 2 1 1 25 20 12 1 6 1 1 1 -

1 2 7 5 3 2 1 1 -

2 2 1 1 15 6 5 1 4 2 1 1

1 7 6 3 3 -

1 1 1 1 9 5 4 1 2 1 1 -

4 4 1 3 -

ไม่มี

Amphoe/Tambon

No 291 106 323 154 254 122 94 95 1,375 130 1,375 114 247 260 191 138 236 89 100 705 228 125 162 87 103 6,264 1,362 502 159 71 112 408 110 1,364 392 172 337 276 121 66

TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonKut Hae


ตาราง 6 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 6 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร

1,084 421 308 173 182 1,520 415 560 172 275 98 1,130 52 200 271 207 250 92 58 312 224 88 7,190 1,221 56 138 39 49 75 160 51 76 55 221 93 104 63 41 769 76 77

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

125 72 24 17 12 159 101 23 16 16 3 99 3 17 8 15 50 3 3 60 45 15 324 69 1 17 2 1 6 9 4 2 10 8 8 1 48 18 4

11 8 2 1 13 8 1 2 2 10 3 1 5 1 6 4 2 67 16 4 2 3 1 2 3 1 14 6 -

5 4 1 6 3 2 1 1 1 50 11 2 1 2 2 1 3 13 1 1

1 1 2 1 1 1 1 9 1 1 -

1 1 7 2 1 1 1 -

1 1 2 1 1 2 1 1 7 2 1 1 1 -

1 1 6 3 2 1 2 1

1 1 1 1 5 1 1 3 1 2

5 3 1 2 2 2 -

ไม่มี

Amphoe/Tambon

No 940 334 284 154 168 1,336 301 532 154 254 95 1,018 49 180 260 191 195 89 54 244 175 69 6,710 1,113 53 109 35 47 69 146 50 69 53 208 83 89 62 40 685 48 69

AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang


ตาราง 6 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 6 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

Number of establishments

ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลกุดดู่ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร

239 170 148 59 1,431 482 289 125 166 152 109 108 2,877 120 187 319 113 354 126 97 1,378 183 383 72 73 143 48 47 509 56 132 183 96 42

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

9 12 5 35 15 1 2 2 3 8 4 115 5 17 14 4 24 4 3 3 41 17 2 4 5 6 40 2 5 20 7 6

5 2 1 10 1 7 1 1 17 4 6 1 2 4 5 2 2 1 5 2 2 1

3 6 1 1 1 1 18 1 6 3 2 2 4 4 3 1 3 1 1 1

2 2 6 1 2 1 2 -

1 4 1 1 2 -

1 4 1 1 2 -

1 1 1 -

1 1 -

-

ทีม่ ำ : สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

ไม่มี

Amphoe/Tambon

No 219 150 142 57 1,383 466 288 116 163 149 100 101 2,711 112 158 291 106 323 122 94 1,375 130 357 65 67 138 41 46 461 53 125 162 87 34

TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 7 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล TABLE 7 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON อำเภอ/ตำบล จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลลำภู ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้

จำนวน ลูกจ้ำง Number of employees 10,996 4,800 2,215 631 210 13 16 74 55 42 4 1,216 73 52 189 7 3 2,812 1,690 442 81 98 70 195 141 29 66 705 343 39 54 55 50 61 11 4 26 62 1,763 420 323 323

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

2,252 820 380 21 60 2 11 19 16 6 4 249 12 13 24 3 416 224 38 36 38 9 16 35 11 9 256 109 25 42 30 14 3 3 4 19 7 424 145 67 16

1,716 643 268 46 60 5 16 9 144 35 2 51 7 369 140 54 45 36 22 33 22 4 13 200 86 14 12 17 13 38 8 7 5 294 126 32 41

1,488 517 233 36 47 11 24 10 13 81 62 305 96 21 24 10 42 84 14 14 113 56 23 20 14 359 34 112 57

620 383 188 19 23 15 14 89 15 20 45 45 44 8 36 128 39 38

438 254 143 25 64 22 63 39 24 20 20 101 59 22

476 160 79 29 26 26 84 26 29 29 174 27 53 15

540 269 92 42 20 83 32 111 30 51 30 72 72 88 23 35

1,220 626 472 35 119 301 128 173 195 26 99

1,072 824 360 103 361 248 148 100 -

304 304 304 -

870 870 870 -

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai


ตาราง 7 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 7 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) อำเภอ/ตำบล ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองแก ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหัวนำ ตำบลนำมะเฟือง ตำบลลำภู ตำบลนำคำไฮ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ

จำนวน ลูกจ้ำง Number of employees 42 169 39 141 8 4 6 6 282 564 65 77 149 65 10 163 7 28 352 131 28 56 26 111 6,319 3,485 1,974 189 4 26 1,216 76 1,044 506 246 81 98 70 43 498 343 54

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

9 46 17 19 8 4 6 4 83 187 5 39 10 21 6 93 7 6 149 70 3 29 7 40 1,690 719 379 57 4 16 249 14 306 186 28 36 38 9 9 191 109 42

8 30 22 5 2 28 103 3 6 12 15 4 55 8 107 36 11 12 19 29 1,187 501 268 60 144 29 251 92 52 45 36 22 4 128 86 12

25 23 30 78 118 57 32 15 14 76 25 14 15 22 697 374 233 37 10 81 13 127 83 10 24 10 79 56 -

17 34 20 20 423 312 188 15 89 20 45 45 8 -

20 301 207 143 64 39 39 20 20 -

50 29 58 29 29 244 105 79 26 55 26 29 -

30 350 195 92 20 83 60 30 30 72 72 -

70 98 98 766 511 392 119 61 61 -

661 561 200 361 100 100 -

-

-

TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea


ตาราง 7 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 7 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) อำเภอ/ตำบล ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่

จำนวน ลูกจ้ำง Number of employees 51 50 667 352 129 39 141 6 434 5 51 149 65 143 7 14 191 113 78 4,677 1,315 241 631 21 13 12 74 29 42 4 73 52 113 7 3 1,768 1,184 196 195 141 29 23

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

26 14 221 137 42 17 19 6 161 2 29 10 21 86 7 6 92 67 25 562 101 1 21 3 2 7 19 6 4 12 13 10 3 110 38 10 16 35 11 -

17 13 162 122 13 22 5 87 3 12 15 49 8 58 36 22 529 142 46 5 16 9 35 2 22 7 118 48 2 33 22 4 9

23 66 23 13 30 30 22 8 21 10 11 791 143 36 10 11 24 13 49 178 13 11 42 84 14 14

8 38 21 17 20 20 197 71 19 8 15 14 15 -

35 35 137 47 25 22 24 24 -

26 26 58 29 29 232 55 29 26 29 29 -

23 23 190 74 42 32 51 51 -

96 26 70 98 98 454 115 80 35 240 67 173 -

411 263 160 103 148 148 -

304 304 304 -

870 870 870 -

TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae


ตาราง 7 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 7 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON (Cont.) อำเภอ/ตำบล อาเภอโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลกุดดู่ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

จำนวน ลูกจ้ำง Number of employees 207 39 4 61 11 4 26 62 1,096 68 194 323 42 169 8 4 6 282 130 60 26 10 20 14 161 18 28 56 26 33

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Amphoe/Tambon 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

>500

65 25 4 3 3 4 19 7 203 8 25 16 9 46 8 4 4 83 26 3 10 6 7 57 3 3 29 7 15

72 14 38 8 7 5 132 4 19 41 8 30 2 28 16 6 4 6 49 11 12 19 7

34 20 14 293 11 99 57 25 23 78 88 57 10 7 14 55 15 14 15 11

36 36 90 18 38 34 -

66 24 22 20 -

148 27 27 15 50 29 -

65 35 30 -

99 99 -

-

-

-

ทีม่ ำ : สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 8 จานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ TABLE 8 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT จำนวน อำเภอ/ตำบล

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลลำภู ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่

SIZE.R = 2

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร (ปี) Period of operation (Year)

สถำนประกอบกำร Number of

<5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

establishments 14,730 3,122 844 138 247 49 148 160 171 76 55 587 221 93 229 63 41 2,362 593 278 366 304 133 239 170 148 131 2,515 421 482 308 462 182 125 166 152 109 108

5,419 1,376 358 63 126 20 60 60 103 29 21 244 85 47 117 27 16 890 240 110 165 107 46 70 45 58 49 1,316 201 338 145 301 101 46 27 45 59 53

3,013 610 151 23 52 12 34 26 30 22 9 125 37 17 49 12 11 618 166 70 76 64 40 90 62 23 27 562 65 84 57 87 28 46 103 56 21 15

3,646 707 183 34 53 6 38 57 28 19 16 126 57 20 41 18 11 606 130 71 73 85 29 65 58 60 35 424 87 44 54 52 39 21 32 32 26 37

1,405 269 88 12 13 5 13 12 5 3 6 58 25 5 17 4 3 185 40 18 41 40 11 12 5 5 13 133 41 9 36 8 12 8 4 12 3

1,247 160 64 6 3 6 3 5 5 3 3 34 17 4 5 2 63 17 9 11 8 7 2 2 7 80 27 7 16 14 2 4 7 3 -

Amphoe/Tambon

Nong Bua Lam Phu AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonLam Phu TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonBan Thin TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku


ตาราง 8 จานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ต่อ) TABLE 8 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองแก ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี ในเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหัวนำ ตำบลนำมะเฟือง ตำบลลำภู ตำบลนำคำไฮ

SIZE.R = 2

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร (ปี) Period of operation (Year)

สถำนประกอบกำร Number of

<5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

establishments 4,397 535 747 319 113 354 172 275 126 97 98 1,378 183 1,513 124 273 271 207 143 298 92 105 821 280 132 183 96 130 7,540 1,901 788 208 73 120 587 125

1,028 180 196 85 53 104 67 110 41 36 36 45 75 529 38 103 70 64 47 129 45 33 280 121 36 56 26 41 3,067 877 336 111 34 77 244 75

645 113 119 46 27 69 39 56 32 25 33 36 50 384 38 69 94 53 35 61 14 20 194 52 44 42 28 28 1,602 362 138 42 18 21 125 18

1,188 145 192 178 33 177 36 68 40 32 29 207 51 482 38 88 96 72 48 77 26 37 239 63 43 60 31 42 1,753 386 170 39 12 18 126 21

644 53 158 10 2 17 24 9 4 363 4 92 8 11 10 14 10 23 4 12 82 33 8 19 9 13 741 171 82 13 7 2 58 9

892 44 82 2 13 17 4 727 3 26 2 2 1 4 3 8 3 3 26 11 1 6 2 6 377 105 62 3 2 2 34 2

Amphoe/Tambon

AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonNong Kae TambonSai Thong TambonHan Na Ngam AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonPho Chai TambonHua Na TambonNa Mafueang TambonLam Phu TambonNa Kham Hai


ตาราง 8 จานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ต่อ) TABLE 8 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.) ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร (ปี) Period of operation (Year)

จำนวน อำเภอ/ตำบล

อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลกุดดินจี่ ตำบลฝั่งแดง ตำบลเก่ำกลอย ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้ำนค้อ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลโนนสะอำด ตำบลยำงหล่อ ตำบลหนองแก อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลนำดี ตำบลนำด่ำน ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลบุญทัน ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลเทพคีรี นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตำบลหนองบัว ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิช์ ัย ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหัวนำ

สถำนประกอบกำร Number of

<5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

establishments 1,593 517 201 366 304 133 72 1,084 421 308 173 182 1,520 415 560 172 275 98 1,130 52 200 271 207 250 92 58 312 224 88 7,190 1,221 56 138 39 49 75

640 208 88 165 107 46 26 547 201 145 100 101 482 154 115 67 110 36 387 14 73 70 64 106 45 15 134 105 29 2,352 499 22 63 15 20 26

376 136 42 76 64 40 18 192 65 57 42 28 306 96 82 39 56 33 305 24 52 94 53 52 14 16 61 40 21 1,411 248 13 23 10 12 16

369 119 48 73 85 29 15 198 87 54 18 39 374 104 137 36 68 29 352 12 64 96 72 63 26 19 74 50 24 1,893 321 13 34 14 6 26

152 37 15 41 40 11 8 93 41 36 4 12 227 41 145 17 24 66 2 9 10 14 21 4 6 32 23 9 664 98 6 12 5 6

56 17 8 11 8 7 5 54 27 16 9 2 131 20 81 13 17 20 2 1 4 8 3 2 11 6 5 870 55 2 6 6 1

Amphoe/Tambon

AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonKut Din Chi TambonFang Daeng TambonKao Kloi TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonNon Sang TambonNong Ruea TambonKut Du TambonBan Kho AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNon Sa-at TambonYang Lo TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonNa Di TambonNa Dan TambonSuwan Khuha TambonBun Than TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai TambonNong Sawan TambonHua Na


ตาราง 8 จานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ต่อ) TABLE 8 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

ตำบลบ้ำนขำม ตำบลนำมะเฟือง ตำบลบ้ำนพร้ำว ตำบลโนนขมิ้น ตำบลกุดจิก ตำบลโนนทัน ตำบลนำคำไฮ ตำบลป่ำไม้งำม ตำบลหนองหว้ำ อาเภอนากลาง ตำบลนำกลำง ตำบลด่ำนช้ำง ตำบลโนนเมือง ตำบลอุทยั สวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อาเภอโนนสัง ตำบลบ้ำนถิน่ ตำบลกุดดู่ ตำบลโนนเมือง ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนำ ตำบลปำงกู่ อาเภอศรีบญ ุ เรือง ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบญ ุ เรือง ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดสะเทียน ตำบลนำกอก ตำบลโนนม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลทรำยทอง ตำบลหันนำงำม

SIZE.R = 2

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร (ปี) Period of operation (Year)

สถำนประกอบกำร Number of

<5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

establishments 160 51 76 55 221 93 104 63 41 769 76 77 239 170 148 59 1,431 482 289 125 166 152 109 108 2,877 120 187 319 113 354 126 97 1,378 183

60 26 29 21 85 47 42 27 16 250 32 22 70 45 58 23 769 338 201 46 27 45 59 53 546 26 81 85 53 104 41 36 45 75

26 9 22 9 37 17 31 12 11 242 30 28 90 62 23 9 370 84 45 46 103 56 21 15 339 17 37 46 27 69 32 25 36 50

57 10 19 16 57 20 20 18 11 237 11 23 65 58 60 20 226 44 34 21 32 32 26 37 814 41 55 178 33 177 40 32 207 51

12 3 3 6 25 5 8 4 3 33 3 3 12 5 5 5 40 9 4 8 4 12 3 417 12 13 10 2 9 4 363 4

5 3 3 3 17 4 3 2 7 1 2 2 2 26 7 5 4 7 3 761 24 1 2 4 727 3

Amphoe/Tambon

TambonBan Kham TambonNa Mafueang TambonBan Phrao TambonNon Khamin TambonKut Chik TambonNon Than TambonNa Kham Hai TambonPa Mai Ngam TambonNong Wa AmphoeNa Klang TambonNa Klang TambonDan Chang TambonNon Mueang TambonUthai Sawan TambonDong Sawan TambonKut Hae AmphoeNon Sang TambonBan Thin TambonKut Du TambonNon Mueang TambonKhok Yai TambonKhok Muang TambonNikhom Phatthana TambonPang Ku AmphoeSi Bun Rueang TambonMueang Mai TambonSi Bunrueang TambonNong Bua Tai TambonKut Sathian TambonNa Kok TambonNon Muang TambonNong Kung Kaeo TambonSai Thong TambonHan Na Ngam


ตาราง 8 จานวนของสถานประกอบการธุรกิจ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ และขนาดของสถานประกอบการ (ต่อ) TABLE 8 NUMBER OF BUSINESS ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (Cont.) จำนวน อำเภอ/ตำบล

อาเภอสุวรรณคูหา ตำบลนำสี ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหำ ตำบลกุดผึ้ง อาเภอนาวัง ตำบลนำเหล่ำ ตำบลนำแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลำป้อม ตำบลเทพคีรี

SIZE.R = 2

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร (ปี) Period of operation (Year)

สถำนประกอบกำร Number of

<5

5-9

10 - 19

20 - 29

> 30

establishments 383 72 73 143 48 47 509 56 132 183 96 42

142 24 30 47 23 18 146 16 36 56 26 12

79 14 17 35 9 4 133 12 44 42 28 7

130 26 24 48 14 18 165 13 43 60 31 18

26 6 2 10 2 6 50 10 8 19 9 4

6 2 3 1 15 5 1 6 2 1

ทีม่ ำ : สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

Amphoe/Tambon

AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si TambonBan Khok TambonDong Mafai TambonSuwan Khuha TambonKut Phueng AmphoeNa Wang TambonNa Lao TambonNa Kae TambonWang Thong TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri


ตาราง 9 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอและตาบล TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology

อาเภอ/ตาบล

จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านตลาดกลาง

ขายผ่านทาง

ไม่มี

None

Yes

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

อิเล็กทรอนิกส์

Social Network

No

Use other

Sale through

Sale through

e-Marketplace

place

own website

other website

จานวน

ทีส่ ถานฯ

ทีอ่ ื่น

สถานประกอบการ

ตนเอง

Number of

Use own

establishments

establishment

14,730

576

6

14,149

458

14,272

28

13

16

36

Amphoe/Tambon

14,664 Nong Bua Lam Phu

3,122

240

1

2,882

197

2,925

17

7

9

30

3,076

ตาบลหนองบัว

844

123

-

721

101

743

11

-

1

7

827

TambonNong Bua

ตาบลหนองภัยศูนย์

138

8

-

130

9

129

2

-

-

1

135

TambonNong Phai Sun

ตาบลโพธิช์ ัย

247

20

1

226

16

231

-

-

-

3

244

TambonPho Chai

49

1

-

48

1

48

-

-

-

-

49

ตาบลหัวนา

148

2

-

146

2

-

-

-

-

-

148

TambonHua Na

ตาบลบ้านขาม

160

1

-

159

1

159

-

-

-

-

160

TambonBan Kham

ตาบลนามะเฟือง

171

5

-

166

3

168

-

-

-

1

170

TambonNa Mafueang

ตาบลบ้านพร้าว

76

1

-

75

-

76

-

-

-

-

76

TambonBan Phrao TambonNon Khamin

ตาบลหนองสวรรค์

ตาบลโนนขมิ้น

AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu

TambonNong Sawan

55

-

-

55

-

55

-

-

-

-

55

ตาบลลาภู

587

65

-

522

56

531

4

6

7

16

567

TambonLam Phu

ตาบลกุดจิก

221

-

-

221

-

221

-

-

-

-

221

TambonKut Chik TambonNon Than

ตาบลโนนทัน

93

1

-

92

-

93

-

-

-

-

93

ตาบลนาคาไฮ

229

10

-

219

7

222

-

1

1

2

227

TambonNa Kham Hai

ตาบลป่าไม้งาม

63

1

-

62

1

62

-

-

-

-

63

TambonPa Mai Ngam

41

1

-

40

-

41

-

-

-

-

41

TambonNong Wa

อาเภอนากลาง

ตาบลหนองหว้า

2,362

100

2

2,260

63

2,299

-

-

2

1

2,359

AmphoeNa Klang

ตาบลนากลาง

593

60

-

533

42

551

-

-

-

-

593

TambonNa Klang

ตาบลด่านช้าง

278

3

2

273

3

275

-

-

1

-

277

TambonDan Chang

ตาบลกุดดินจี่

366

10

-

356

9

357

-

-

-

1

365

TambonKut Din Chi

ตาบลฝั่งแดง

304

3

-

301

1

303

-

-

-

-

304

TambonFang Daeng

ตาบลเก่ากลอย

133

10

-

123

6

127

-

-

-

-

133

TambonKao Kloi

ตาบลโนนเมือง

239

1

-

238

-

239

-

-

-

-

239

TambonNon Mueang

ตาบลอุทยั สวรรค์

170

7

-

163

-

170

-

-

-

-

170

TambonUthai Sawan

ตาบลดงสวรรค์

148

5

-

143

-

148

-

-

-

-

148

TambonDong Sawan

ตาบลกุดแห่

131

1

-

130

2

129

-

-

1

-

130

TambonKut Hae


ตาราง 9 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology

อาเภอ/ตาบล

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านตลาดกลาง

ขายผ่านทาง

ไม่มี

None

Yes

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

อิเล็กทรอนิกส์

Social Network

No

Use other

Sale through

Sale through

e-Marketplace

place

own website

other website

จานวน

ทีส่ ถานฯ

ทีอ่ ื่น

สถานประกอบการ

ตนเอง

Amphoe/Tambon

Number of

Use own

establishments

establishment

อาเภอโนนสัง

2,515

69

-

2,446

60

2,455

1

-

-

2

2,512

AmphoeNon Sang

ตาบลโนนสัง

421

51

-

370

50

371

1

-

-

2

418

TambonNon Sang

ตาบลบ้านถิน่

482

2

-

480

-

482

-

-

-

-

482

TambonBan Thin

ตาบลหนองเรือ

308

-

-

308

-

308

-

-

-

-

308

TambonNong Ruea

ตาบลกุดดู่

462

13

-

449

9

453

-

-

-

-

462

TambonKut Du

ตาบลบ้านค้อ

182

-

-

182

-

182

-

-

-

-

182

TambonBan Kho

ตาบลโนนเมือง

125

1

-

124

-

125

-

-

-

-

125

TambonNon Mueang

ตาบลโคกใหญ่

166

2

-

164

1

165

-

-

-

-

166

TambonKhok Yai

ตาบลโคกม่วง

152

-

-

152

-

152

-

-

-

-

152

TambonKhok Muang

ตาบลนิคมพัฒนา

109

-

-

109

-

109

-

-

-

-

109

TambonNikhom Phatthana

108

-

-

108

-

108

-

-

-

-

108

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

ตาบลปางกู่

4,397

87

3

4,307

80

4,317

10

6

5

3

4,383

AmphoeSi Bun Rueang

TambonPang Ku

ตาบลเมืองใหม่

535

47

2

486

43

492

8

4

3

2

524

TambonMueang Mai

ตาบลศรีบญ ุ เรือง

747

13

-

734

14

733

2

2

2

-

745

TambonSi Bunrueang

ตาบลหนองบัวใต้

319

2

-

317

1

318

-

-

-

-

319

TambonNong Bua Tai

ตาบลกุดสะเทียน

113

-

-

113

-

113

-

-

-

-

113

TambonKut Sathian

ตาบลนากอก

354

2

-

352

-

354

-

-

-

-

354

TambonNa Kok

ตาบลโนนสะอาด

172

-

-

172

-

172

-

-

-

-

172

TambonNon Sa-at

ตาบลยางหล่อ

275

9

-

266

10

265

-

-

-

-

275

TambonYang Lo

ตาบลโนนม่วง

TambonNon Muang

126

-

-

126

-

126

-

-

-

-

126

ตาบลหนองกุงแก้ว

97

-

1

96

1

96

-

-

-

-

97

TambonNong Kung Kaeo

ตาบลหนองแก

98

-

-

98

-

98

-

-

-

-

98

TambonNong Kae

ตาบลทรายทอง

1,378

1

-

1,377

-

1,378

-

-

-

-

1,378

TambonSai Thong

ตาบลหันนางาม

183

13

-

170

11

172

-

-

-

1

182

TambonHan Na Ngam

อาเภอสุวรรณคูหา

1,513

41

-

1,472

25

1,488

-

-

-

-

1,513

AmphoeSuwan Khuha

ตาบลนาสี

124

4

-

120

1

123

-

-

-

-

124

TambonNa Si

ตาบลบ้านโคก

273

6

-

267

5

268

-

-

-

-

273

TambonBan Khok


ตาราง 9 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology

อาเภอ/ตาบล

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านตลาดกลาง

ขายผ่านทาง

ไม่มี

None

Yes

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

อิเล็กทรอนิกส์

Social Network

No

Use other

Sale through

Sale through

e-Marketplace

place

own website

other website

271

-

-

-

-

271

TambonNa Di

จานวน

ทีส่ ถานฯ

ทีอ่ ื่น

สถานประกอบการ

ตนเอง

Amphoe/Tambon

Number of

Use own

establishments

establishment

ตาบลนาดี

271

3

-

268

ตาบลนาด่าน

207

4

-

203

2

205

-

-

-

-

207

TambonNa Dan

ตาบลดงมะไฟ

143

5

-

138

3

140

-

-

-

-

143

TambonDong Mafai

ตาบลสุวรรณคูหา

298

17

-

281

13

285

-

-

-

-

298

TambonSuwan Khuha

ตาบลบุญทัน

92

2

-

90

ตาบลกุดผึ้ง

105

-

-

105

อาเภอนาวัง

821

39

-

782

ตาบลนาเหล่า

280

18

-

ตาบลนาแก

132

5

-

ตาบลวังทอง

183

7

-

ตาบลวังปลาป้อม

-

1

91

-

-

-

-

92

105

-

-

-

-

105

33

788

-

-

-

-

821

AmphoeNa Wang

262

17

263

-

-

-

-

280

TambonNa Lao

127

3

129

-

-

-

-

132

TambonNa Kae

176

5

178

-

-

-

-

183

TambonWang Thong

-

96

3

-

93

3

93

-

-

-

-

96

ตาบลเทพคีรี

130

6

-

124

5

125

-

-

-

-

130

ในเขตเทศบาล

7,540

475

5

7,060

404

7,136

26

13

16

34

7,478

อาเภอเมืองหนองบัวลาภู

TambonBun Than TambonKut Phueng

TambonWang Pla Pom TambonThep Khiri Municipal area

1,901

217

1

1,683

178

1,723

15

7

9

29

1,858

ตาบลหนองบัว

788

119

-

669

97

691

11

-

1

7

771

TambonNong Bua

ตาบลโพธิช์ ัย

208

20

1

187

16

192

-

-

-

3

205

TambonPho Chai TambonHua Na

ตาบลหัวนา

AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu

73

1

-

72

1

72

-

-

-

-

73

ตาบลนามะเฟือง

120

5

-

115

3

117

-

-

-

1

119

TambonNa Mafueang

ตาบลลาภู

587

65

-

522

56

531

4

6

7

16

567

TambonLam Phu

ตาบลนาคาไฮ

125

7

-

118

5

120

-

1

1

2

123

อาเภอนากลาง

1,593

76

2

1,515

63

1,530

-

-

2

1

1,590

AmphoeNa Klang

ตาบลนากลาง

517

49

-

468

42

475

-

-

-

-

517

TambonNa Klang

ตาบลด่านช้าง

201

3

2

196

3

198

-

-

1

-

200

TambonDan Chang

ตาบลกุดดินจี่

366

10

-

356

9

357

-

-

-

1

365

TambonKut Din Chi

ตาบลฝั่งแดง

304

3

-

301

1

303

-

-

-

-

304

TambonFang Daeng

ตาบลเก่ากลอย

133

10

-

123

6

127

-

-

-

-

133

TambonKao Kloi

72

1

-

71

2

70

-

-

1

-

71

TambonKut Hae

ตาบลกุดแห่

TambonNa Kham Hai


ตาราง 9 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology

อาเภอ/ตาบล

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านตลาดกลาง

ขายผ่านทาง

ไม่มี

None

Yes

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

อิเล็กทรอนิกส์

Social Network

No

Use other

Sale through

Sale through

e-Marketplace

place

own website

other website

จานวน

ทีส่ ถานฯ

ทีอ่ ื่น

สถานประกอบการ

ตนเอง

Amphoe/Tambon

Number of

Use own

establishments

establishment

อาเภอโนนสัง

1,084

60

-

1,024

57

1,027

1

-

-

2

1,081

AmphoeNon Sang

ตาบลโนนสัง

421

51

-

370

50

371

1

-

-

2

418

TambonNon Sang

ตาบลหนองเรือ

308

-

-

308

-

308

-

-

-

-

308

TambonNong Ruea

ตาบลกุดดู่

173

9

-

164

7

166

-

-

-

-

173

TambonKut Du

ตาบลบ้านค้อ

182

-

-

182

-

182

-

-

-

-

182

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

1,520

67

2

1,451

65

1,455

10

6

5

2

1,507

AmphoeSi Bun Rueang

ตาบลเมืองใหม่

415

47

2

366

43

372

8

4

3

2

404

TambonMueang Mai

ตาบลศรีบญ ุ เรือง

560

11

-

549

12

548

2

2

2

-

558

TambonSi Bunrueang

ตาบลโนนสะอาด

172

-

-

172

-

172

-

-

-

-

172

TambonNon Sa-at

ตาบลยางหล่อ

275

9

-

266

10

265

-

-

-

-

275

TambonYang Lo

ตาบลหนองแก

TambonBan Kho

98

-

-

98

-

98

-

-

-

-

98

1,130

31

-

1,099

19

1,111

-

-

-

-

1,130

52

1

-

51

-

52

-

-

-

-

52

ตาบลบ้านโคก

200

5

-

195

4

196

-

-

-

-

200

TambonBan Khok

ตาบลนาดี

271

3

-

268

-

271

-

-

-

-

271

TambonNa Di

ตาบลนาด่าน

207

4

-

203

2

205

-

-

-

-

207

TambonNa Dan

ตาบลสุวรรณคูหา

TambonSuwan Khuha

อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลนาสี

TambonNong Kae AmphoeSuwan Khuha TambonNa Si

250

16

-

234

12

238

-

-

-

-

250

ตาบลบุญทัน

92

2

-

90

1

91

-

-

-

-

92

TambonBun Than

ตาบลกุดผึ้ง

58

-

-

58

-

58

-

-

-

-

58

TambonKut Phueng

อาเภอนาวัง

312

24

-

288

22

290

-

-

-

-

312

AmphoeNa Wang

ตาบลนาเหล่า

224

18

-

206

17

207

-

-

-

-

224

TambonNa Lao

ตาบลเทพคีรี

88

6

-

82

5

83

-

-

-

-

88

7,190

100

1

7,089

54

7,136

2

-

-

2

7,186

1,221

22

-

1,199

19

1,202

2

-

-

1

1,218

56

4

-

52

4

52

-

-

-

-

56

138

8

-

130

9

129

2

-

-

1

135

39

-

-

39

-

39

-

-

-

-

39

นอกเขตเทศบาล อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว ตาบลหนองภัยศูนย์ ตาบลโพธิช์ ัย

TambonThep Khiri Non - municipal area AmphoeMueang Nong Bua Lam Phu TambonNong Bua TambonNong Phai Sun TambonPho Chai


ตาราง 9 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology

อาเภอ/ตาบล

ตาบลหนองสวรรค์ ตาบลหัวนา

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านตลาดกลาง

ขายผ่านทาง

ไม่มี

None

Yes

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

อิเล็กทรอนิกส์

Social Network

No

Use other

Sale through

Sale through

e-Marketplace

place

own website

other website

48

-

-

-

-

49

TambonNong Sawan TambonHua Na

จานวน

ทีส่ ถานฯ

ทีอ่ ื่น

สถานประกอบการ

ตนเอง

Number of

Use own

establishments

establishment

49

1

-

48

1

Amphoe/Tambon

75

1

-

74

1

74

-

-

-

-

75

ตาบลบ้านขาม

160

1

-

159

1

159

-

-

-

-

160

ตาบลนามะเฟือง

51

-

-

51

-

51

-

-

-

-

51

TambonNa Mafueang

ตาบลบ้านพร้าว

76

1

-

75

-

76

-

-

-

-

76

TambonBan Phrao

ตาบลโนนขมิ้น

55

-

-

55

-

55

-

-

-

-

55

TambonNon Khamin

221

-

-

221

-

221

-

-

-

-

221

TambonKut Chik

ตาบลโนนทัน

93

1

-

92

-

93

-

-

-

-

93

TambonNon Than

ตาบลนาคาไฮ

104

3

-

101

2

102

-

-

-

-

104

TambonNa Kham Hai

ตาบลป่าไม้งาม

63

1

-

62

1

62

-

-

-

-

63

TambonPa Mai Ngam

ตาบลกุดจิก

ตาบลหนองหว้า

TambonBan Kham

41

1

-

40

-

41

-

-

-

-

41

TambonNong Wa

อาเภอนากลาง

769

24

-

745

-

769

-

-

-

-

769

AmphoeNa Klang

ตาบลนากลาง

76

11

-

65

-

76

-

-

-

-

76

TambonNa Klang

ตาบลด่านช้าง

77

-

-

77

-

77

-

-

-

-

77

TambonDan Chang

ตาบลโนนเมือง

239

1

-

238

-

239

-

-

-

-

239

TambonNon Mueang

ตาบลอุทยั สวรรค์

170

7

-

163

-

170

-

-

-

-

170

TambonUthai Sawan

ตาบลดงสวรรค์

TambonDong Sawan

148

5

-

143

-

148

-

-

-

-

148

ตาบลกุดแห่

59

-

-

59

-

59

-

-

-

-

59

อาเภอโนนสัง

1,431

9

-

1,422

3

1,428

-

-

-

-

1,431

AmphoeNon Sang

ตาบลบ้านถิน่

482

2

-

480

-

482

-

-

-

-

482

TambonBan Thin

ตาบลกุดดู่

289

4

-

285

2

287

-

-

-

-

289

TambonKut Du

ตาบลโนนเมือง

125

1

-

124

-

125

-

-

-

-

125

TambonNon Mueang

ตาบลโคกใหญ่

166

2

-

164

1

165

-

-

-

-

166

TambonKhok Yai

ตาบลโคกม่วง

152

-

-

152

-

152

-

-

-

-

152

TambonKhok Muang

ตาบลนิคมพัฒนา

109

-

-

109

-

109

-

-

-

-

109

TambonNikhom Phatthana

ตาบลปางกู่

108

-

-

108

-

108

-

-

-

-

108

TambonPang Ku

TambonKut Hae


ตาราง 9 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเภอและตาบล (ต่อ) TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, AMPHOE AND TAMBON (Cont.) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / The use of information and communication technology

อาเภอ/ตาบล

การใช้อินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือบริการทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านทางเว็บไซด์

ขายผ่านตลาดกลาง

ขายผ่านทาง

ไม่มี

None

Yes

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

อิเล็กทรอนิกส์

Social Network

No

Use other

Sale through

Sale through

e-Marketplace

place

own website

other website

จานวน

ทีส่ ถานฯ

ทีอ่ ื่น

สถานประกอบการ

ตนเอง

Number of

Use own

establishments

establishment

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

2,877

20

1

2,856

ตาบลเมืองใหม่

120

-

-

ตาบลศรีบญ ุ เรือง

187

2

-

ตาบลหนองบัวใต้

319

2

ตาบลกุดสะเทียน

113

ตาบลนากอก

354

ตาบลโนนม่วง

126

ตาบลหนองกุงแก้ว

ทีม่ า

การใช้คอมพิวเตอร์

Amphoe/Tambon

15

2,862

-

-

-

1

2,876

AmphoeSi Bun Rueang

120

-

120

-

-

-

-

120

TambonMueang Mai

185

2

185

-

-

-

-

187

TambonSi Bunrueang

-

317

1

318

-

-

-

-

319

TambonNong Bua Tai

-

-

113

-

113

-

-

-

-

113

TambonKut Sathian

2

-

352

-

354

-

-

-

-

354

TambonNa Kok

-

-

126

-

126

-

-

-

-

126

TambonNon Muang

97

-

1

96

1

96

-

-

-

-

97

ตาบลทรายทอง

1,378

1

-

1,377

-

1,378

-

-

-

-

1,378

TambonNong Kung Kaeo

ตาบลหันนางาม

183

13

-

170

11

172

-

-

-

1

182

TambonHan Na Ngam

อาเภอสุวรรณคูหา

AmphoeSuwan Khuha

TambonSai Thong

383

10

-

373

6

377

-

-

-

-

383

ตาบลนาสี

72

3

-

69

1

71

-

-

-

-

72

TambonNa Si

ตาบลบ้านโคก

73

1

-

72

1

72

-

-

-

-

73

TambonBan Khok

ตาบลดงมะไฟ

TambonDong Mafai

143

5

-

138

3

140

-

-

-

-

143

ตาบลสุวรรณคูหา

48

1

-

47

1

47

-

-

-

-

48

TambonSuwan Khuha

ตาบลกุดผึ้ง

47

-

-

47

-

47

-

-

-

-

47

TambonKut Phueng

อาเภอนาวัง

509

15

-

494

11

498

-

-

-

-

509

AmphoeNa Wang

ตาบลนาเหล่า

56

-

-

56

-

56

-

-

-

-

56

TambonNa Lao

ตาบลนาแก

132

5

-

127

3

129

-

-

-

-

132

TambonNa Kae

ตาบลวังทอง

TambonWang Thong

183

7

-

176

5

178

-

-

-

-

183

ตาบลวังปลาป้อม

96

3

-

93

3

93

-

-

-

-

96

TambonWang Pla Pom

ตาบลเทพคีรี

42

-

-

42

-

42

-

-

-

-

42

TambonThep Khiri

: สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ ฐาน) จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.


ตาราง 10 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 10 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

รวม

จำนวน สถำนประกอบกำร Number of establishments

รูปแบบกำรจัดตังตำมกฎหมำย Form of legal organization ส่วนบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ส่วนรำชกำร สหกรณ์ Individual ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บริษัทจำกัด รัฐวิสำหกิจ Cooperatives proprietor นิติบคุ คล (มหำชน) Government, Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited

กลุ่มแม่บำ้ น Community enterprise

อืน่ ๆ Others Economic activity

14,730

14,234

133

126

1

61

112

63

5,140

5,011

13

12

1

1

84

18

18

18

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

235

204

25

2

-

-

-

4

Construction

1,001

952

22

26

-

-

-

1

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

359

331

10

12

-

4

1

1

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

4,906

4,698

50

44

-

56

21

37

273

256

8

9

-

-

-

-

Land transport and storage

99

98

1

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

1,090

1,086

-

4

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

113

108

2

2

-

-

1

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

223

222

-

-

-

-

1

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

58

56

1

1

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

197

187

1

9

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

115

109

-

1

-

-

3

2

Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ

902

898

-

3

-

-

1

-

Other service activities

1

-

-

1

-

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พักแรม

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Total Manufacturing

Retail trade


ตาราง 10 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 10 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.)

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาล

จำนวน สถำนประกอบกำร Number of establishments

รูปแบบกำรจัดตังตำมกฎหมำย Form of legal organization ส่วนบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ส่วนรำชกำร สหกรณ์ Individual ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บริษัทจำกัด รัฐวิสำหกิจ Cooperatives proprietor นิติบคุ คล (มหำชน) Government, Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited

กลุ่มแม่บำ้ น Community enterprise

อืน่ ๆ Others Economic activity

7,540

7,247

102

109

-

18

27

37

1,860

1,805

10

8

-

1

21

15

6

6

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

158

136

17

1

-

-

-

4

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

578

535

19

23

-

-

-

1

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

234

211

8

10

-

3

1

1

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,580

2,472

37

40

-

14

3

14

168

152

7

9

-

-

-

-

Land transport and storage

59

59

-

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

720

717

-

3

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

74

70

2

2

-

-

-

-

Information and communication

194

194

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

51

49

1

1

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

126

118

1

7

-

-

-

-

Administrative and support service activities

63

58

-

1

-

-

2

2

Arts, entertainment and recreation

668

665

-

3

-

-

-

-

Other service activities

1

-

-

1

-

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พักแรม

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Municipal area Manufacturing

Retail trade


ตาราง 10 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 10 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.)

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

นอกเขตเทศบาล

จำนวน สถำนประกอบกำร Number of establishments

รูปแบบกำรจัดตังตำมกฎหมำย Form of legal organization ส่วนบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ส่วนรำชกำร สหกรณ์ Individual ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บริษัทจำกัด รัฐวิสำหกิจ Cooperatives proprietor นิติบคุ คล (มหำชน) Government, Juristic Company limited, State-enterprises partnership Public company limited

กลุ่มแม่บำ้ น Community enterprise

อืน่ ๆ Others Economic activity

7,190

6,987

31

17

1

43

85

26

3,280

3,206

3

4

1

-

63

3

Manufacturing

กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

12

12

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

77

68

8

1

-

-

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

423

417

3

3

-

-

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

125

120

2

2

-

1

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,326

2,226

13

4

-

42

18

23

105

104

1

-

-

-

-

-

Land transport and storage

40

39

1

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

370

369

-

1

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

39

38

-

-

-

-

1

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

29

28

-

-

-

-

1

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

7

7

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

71

69

-

2

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

52

51

-

-

-

-

1

-

Arts, entertainment and recreation

234

233

-

-

-

-

1

-

Other service activities

-

-

-

-

-

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พักแรม

กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน ที่มำ

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

Non - municipal area

Retail trade


ตาราง 11 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

รวม

จำนวน สถำนประกอบกำร Number of establishments

รูปแบบกำรจัดตังทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization สำนักงำนแห่งเดียว สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ Single unit Head office Branch

Economic activity

14,730

14,620

25

85

5,140

5,130

4

6

Manufacturing

18

18

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

235

235

-

-

Construction

1,001

973

9

19

กำรขำยส่ง

359

352

4

3

กำรขำยปลีก

4,906

4,865

6

35

273

265

-

8

Land transport and storage

99

99

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

1,090

1,085

1

4

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสือ่ สำร

113

111

-

2

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

223

223

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

58

58

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

197

189

-

8

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

115

115

-

-

Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ

902

901

1

-

Other service activities

1

1

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิง่ ปฎิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

กำรขนส่งทำงบก สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ ทีพ่ กั แรม

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Total

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade


ตาราง 11 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.)

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาล

จำนวน สถำนประกอบกำร Number of establishments

รูปแบบกำรจัดตังทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization สำนักงำนแห่งเดียว สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ Single unit Head office Branch

Economic activity

7,540

7,450

15

75

1,860

1,856

-

4

Manufacturing

6

6

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

158

158

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

578

552

8

18

กำรขำยส่ง

234

229

2

3

กำรขำยปลีก

2,580

2,545

4

31

168

160

-

8

Land transport and storage

59

59

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

720

716

1

3

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสือ่ สำร

74

72

-

2

Information and communication

194

194

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

51

51

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

126

120

-

6

Administrative and support service activities

63

63

-

-

Arts, entertainment and recreation

668

668

-

-

Other service activities

1

1

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิง่ ปฎิกูล

กำรขนส่งทำงบก สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ ทีพ่ กั แรม

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Municipal area

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade


ตาราง 11 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 11 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.)

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

นอกเขตเทศบาล

จำนวน สถำนประกอบกำร Number of establishments

รูปแบบกำรจัดตังทำงเศรษฐกิจ Form of economic organization สำนักงำนแห่งเดียว สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ Single unit Head office Branch

Economic activity

7,190

7,170

10

10

3,280

3,274

4

2

Manufacturing

กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิง่ ปฎิกูล

12

12

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

77

77

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

423

421

1

1

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

125

123

2

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,326

2,320

2

4

Retail trade

105

105

-

-

Land transport and storage

40

40

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

370

369

-

1

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสือ่ สำร

39

39

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

29

29

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

7

7

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

71

69

-

2

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

52

52

-

-

Arts, entertainment and recreation

234

233

1

-

Other service activities

-

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต

กำรขนส่งทำงบก สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ ทีพ่ กั แรม

กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน ทีม่ ำ

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

Non - municipal area


ตาราง 12 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 12 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

สถำนประกอบกำร Number of

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

14,730

14,084

350

148

49

27

21

20

21

10

5,140

4,965

81

40

16

8

9

9

10

2

Manufacturing

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

235

180

40

9

2

-

1

3

-

-

Construction

1,001

944

30

13

2

4

1

3

2

2

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

359

310

26

11

5

1

1

2

2

1

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

4,906

4,714

100

60

14

5

3

1

6

3

Retail trade

273

261

5

2

1

3

1

-

-

-

Land transport and storage

99

89

8

-

-

-

2

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

1,090

1,045

35

4

5

1

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

113

108

3

2

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

223

223

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

58

56

2

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

197

184

11

2

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

115

92

5

2

4

5

3

2

-

2

Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

902

895

4

3

-

-

-

-

-

-

Other service activities

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Private hospital activities

establishments รวม กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Total


ตาราง 12 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 12 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

สถำนประกอบกำร Number of

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

7,540

7,119

246

76

36

20

10

14

14

5

1,860

1,774

44

16

8

3

4

6

5

-

Manufacturing

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

158

114

33

6

2

-

-

3

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

578

534

22

11

2

3

1

3

2

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

234

198

21

6

4

1

1

1

1

1

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,580

2,457

69

27

12

5

2

-

5

3

Retail trade

168

159

4

1

-

3

1

-

-

-

Land transport and storage

59

53

5

-

-

-

1

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

720

679

32

3

5

1

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

74

71

2

1

-

-

-

-

-

-

Information and communication

194

194

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

51

50

1

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

126

116

8

2

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

63

51

1

2

3

4

-

1

-

1

Arts, entertainment and recreation

668

663

4

1

-

-

-

-

-

-

Other service activities

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Private hospital activities

establishments ในเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Municipal area


ตาราง 12 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 12 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

สถำนประกอบกำร Number of

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 50

51 - 100

> 100

7,190

6,965

104

72

13

7

11

6

7

5

3,280

3,191

37

24

8

5

5

3

5

2

Manufacturing

กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

77

66

7

3

-

-

1

-

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

423

410

8

2

-

1

-

-

-

2

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

125

112

5

5

1

-

-

1

1

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,326

2,257

31

33

2

-

1

1

1

-

Retail trade

105

102

1

1

1

-

-

-

-

-

Land transport and storage

40

36

3

-

-

-

1

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

370

366

3

1

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

39

37

1

1

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

29

29

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

7

6

1

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

71

68

3

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

52

41

4

-

1

1

3

1

-

1

Arts, entertainment and recreation

234

232

-

2

-

-

-

-

-

-

Other service activities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Private hospital activities

establishments นอกเขตเทศบาล กำรผลิต

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน ที่มำ

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

Non - municipal area


ตาราง 13 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 13 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน Number of

Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

34,926

23,877

2,587

1,893

890

614

603

755

1,457

1,075

304

871

11,526

7,401

634

537

298

186

258

352

685

-

304

871 Manufacturing

37

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

1,075

500

279

108

38

-

28

122

-

-

-

- Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

2,617

1,597

204

162

35

91

27

116

134

251

-

- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

1,588

769

198

131

87

22

29

68

182

102

-

- Wholesale trade

กำรขำยปลีก

11,734

8,896

756

764

256

111

88

34

369

460

-

- Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

505

329

42

24

19

64

27

-

-

-

-

- Land transport and storage

ที่พกั แรม

306

195

55

-

-

-

56

-

-

-

-

- Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

2,356

1,956

242

52

85

21

-

-

-

-

-

- Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

228

182

21

25

-

-

-

-

-

-

-

- Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

314

314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

125

113

12

-

-

-

-

-

-

-

-

- Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

456

357

73

26

-

-

-

-

-

-

-

- Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

824

156

36

26

72

119

90

63

-

262

-

- Arts, entertainment and recreation

1,148

1,075

35

38

-

-

-

-

-

-

-

- Other service activities

87

-

-

-

-

-

-

-

87

-

-

- Private hospital activities

persons engaged รวม กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500

> 500 Total


ตาราง 13 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 13 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน Number of

Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

19,108

12,807

1,810

953

651

446

287

536

955

663

-

-

4,284

2,820

343

212

150

68

118

234

339

-

-

- Manufacturing

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sewerage, waste management and remediation activities

778

313

234

71

38

-

-

122

-

-

-

- Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

1,665

1,003

146

138

35

66

27

116

134

-

-

- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

1,079

488

168

69

70

22

29

32

99

102

-

- Wholesale trade

กำรขำยปลีก

6,889

4,896

517

332

219

111

58

-

296

460

-

- Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

335

196

35

13

-

64

27

-

-

-

-

- Land transport and storage

ที่พกั แรม

184

120

36

-

-

-

28

-

-

-

-

- Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

1,689

1,322

221

40

85

21

-

-

-

-

-

- Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

147

121

13

13

-

-

-

-

-

-

-

- Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

275

275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

107

101

6

-

-

-

-

-

-

-

-

- Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

309

234

49

26

-

-

-

-

-

-

-

- Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

403

89

7

26

54

94

-

32

-

101

-

- Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

862

814

35

13

-

-

-

-

-

-

-

- Other service activities

87

-

-

-

-

-

-

-

87

-

-

- Private hospital activities

persons engaged ในเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล กำรก่อสร้ำง

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500

> 500 Municipal area


ตาราง 13 จานวนคนทางานในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 13 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

คนทำงำน Number of

Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

15,818

11,070

777

940

239

168

316

219

502

412

304

871

7,242

4,581

291

325

148

118

140

118

346

-

304

871 Manufacturing

22

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

297

187

45

37

-

-

28

-

-

-

-

- Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

952

594

58

24

-

25

-

-

-

251

-

- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

509

281

30

62

17

-

-

36

83

-

-

- Wholesale trade

กำรขำยปลีก

4,845

4,000

239

432

37

-

30

34

73

-

-

- Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

170

133

7

11

19

-

-

-

-

-

-

- Land transport and storage

ที่พกั แรม

122

75

19

-

-

-

28

-

-

-

-

- Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

667

634

21

12

-

-

-

-

-

-

-

- Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

81

61

8

12

-

-

-

-

-

-

-

- Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

39

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

18

12

6

-

-

-

-

-

-

-

-

- Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

147

123

24

-

-

-

-

-

-

-

-

- Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

421

67

29

-

18

25

90

31

-

161

-

- Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

286

261

-

25

-

-

-

-

-

-

-

- Other service activities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Private hospital activities

persons engaged นอกเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน ที่มำ

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

> 500 Non - municipal area


ตาราง 14 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 14 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร Number of

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

14,730

1,369

185

96

34

14

22

13

14

9

5,140

146

38

23

9

5

9

6

6

2

18

2

-

-

-

-

-

-

-

-

235

96

16

5

2

2

1

-

-

-

113 Construction

1,001

207

13

11

2

2

1

3

2

2

758 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

359

120

18

4

4

-

-

1

2

1

207 Wholesale trade

กำรขำยปลีก

4,906

445

68

41

12

2

4

3

2

3

273

19

5

1

3

1

1

-

-

-

99

34

3

-

-

-

2

-

-

-

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

1,090

162

14

4

2

1

-

-

-

-

907 Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

113

8

2

-

-

-

-

-

-

-

103 Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

223

13

-

-

-

-

-

-

-

-

210 Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

58

20

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

197

47

3

1

-

-

-

-

-

-

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

115

14

3

3

-

1

2

-

1

1

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

902

36

2

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

establishments รวม กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

31 - 50 51 - 100

> 100

Economic activity

ไม่มี No 12,974

Total

4,896 Manufacturing 16 Sewerage, waste management and remediation activities

4,326 Retail trade 243 Land transport and storage 60 Accommodation

38 Professional, scientific and technical activities 146 Administrative and support service activities 90 Arts, entertainment and recreation 861 Other service activities - Private hospital activities


ตาราง 14 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 14 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร Number of

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

7,540

1,045

118

46

25

7

15

7

9

4

6,264

1,860

106

13

6

3

1

5

3

2

-

1,721 Manufacturing

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรก่อสร้ำง

158

69

13

3

2

1

1

-

-

-

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

578

169

9

10

2

1

1

3

2

-

381 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

234

75

16

2

4

-

2

-

1

1

133 Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,580

326

45

17

10

2

3

1

2

3

168

13

4

1

2

1

1

-

-

-

59

24

2

-

-

-

1

-

-

-

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

720

142

11

4

2

1

-

-

-

-

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

74

7

1

-

-

-

-

-

-

-

194

11

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

51

17

-

-

-

-

-

-

-

-

34 Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

126

40

2

1

-

-

-

-

-

-

83 Administrative and support service activities

63

10

-

1

-

-

1

-

1

-

50 Arts, entertainment and recreation

668

34

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

establishments ในเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

31 - 50 51 - 100

> 100

Economic activity

ไม่มี No

Municipal area

4 Sewerage, waste management and remediation activities 69 Construction

2,171 Retail trade 146 Land transport and storage 32 Accommodation 560 Food and beverage service activities 66 Information and communication 183 Real estate activities

631 Other service activities - Private hospital activities


ตาราง 14 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 14 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนลูกจ้ำง) Size of establishment (Number of employees)

สถำนประกอบกำร Number of

1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

7,190

324

67

50

9

7

7

6

5

5

6,710

3,280

40

25

17

6

4

4

3

4

2

3,175 Manufacturing

กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

77

27

3

2

-

1

-

-

-

-

44 Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

423

38

4

1

-

1

-

-

-

2

กำรขำยส่ง

125

45

2

2

-

-

-

1

1

-

กำรขำยปลีก

2,326

119

23

24

2

-

1

2

-

-

105

6

1

-

1

-

-

-

-

-

97 Land transport and storage

40

10

1

-

-

-

1

-

-

-

28 Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

370

20

3

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

39

1

1

-

-

-

-

-

-

-

37 Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

29

2

-

-

-

-

-

-

-

-

27 Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

71

7

1

-

-

-

-

-

-

-

63 Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

52

4

3

2

-

1

1

-

-

1

40 Arts, entertainment and recreation

234

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

establishments นอกเขตเทศบาล กำรผลิต

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน ที่มำ

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

31 - 50 51 - 100

> 100

Economic activity

ไม่มี No

Non - municipal area

377 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 74 Wholesale trade 2,155 Retail trade

347 Food and beverage service activities

4 Professional, scientific and technical activities

230 Other service activities - Private hospital activities


ตาราง 15 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 15 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจ้ำง Number of

Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

10,996

3,002

1,437

1,242

629

321

617

543

1,059

972

304

870

3,409

363

309

313

169

116

259

276

430

-

304

870

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

583

282

122

63

38

48

30

-

-

-

-

-

Construction

1,290

441

101

136

38

48

26

115

134

251

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

899

269

140

47

72

-

56

35

178

102

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

3,040

902

532

528

218

45

107

117

132

459

-

-

Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

195

35

42

12

58

21

27

-

-

-

-

-

Land transport and storage

ที่พกั แรม

136

65

18

-

-

-

53

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

555

347

96

55

36

21

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

48

32

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

39

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

142

109

21

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

440

37

21

41

-

22

59

-

100

160

-

-

Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

113

59

19

35

-

-

-

-

-

-

-

-

Other service activities

85

-

-

-

-

-

-

-

85

-

-

-

Private hospital activities

employees รวม กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 > 500 Total Manufacturing


ตาราง 15 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 15 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจ้ำง Number of

Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

6,319

2,246

895

582

464

154

420

307

690

561

-

-

944

254

103

79

57

21

147

142

141

-

-

-

Manufacturing

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

430

200

100

39

38

23

30

-

-

-

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

888

359

69

124

38

23

26

115

134

-

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

632

162

120

22

72

-

56

-

98

102

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,167

658

346

216

183

45

78

50

132

459

-

-

Retail trade

154

22

32

12

40

21

27

-

-

-

-

-

Land transport and storage

83

45

12

-

-

-

26

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

483

298

73

55

36

21

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

37

28

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

31

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

116

92

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

164

23

-

11

-

-

30

-

100

-

-

-

Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

86

55

19

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Other service activities

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

85

-

-

-

-

-

-

-

85

-

-

-

Private hospital activities

employees ในเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พกั แรม

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 > 500 Municipal area


ตาราง 15 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 15 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) จำนวน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged)

ลูกจ้ำง Number of

Economic activity 1-5

6 - 10

11- 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

4,677

756

542

660

165

167

197

236

369

411

304

870

2,465

109

206

234

112

95

112

134

289

-

304

870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

153

82

22

24

-

25

-

-

-

-

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

402

82

32

12

-

25

-

-

-

251

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

267

107

20

25

-

-

-

35

80

-

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

873

244

186

312

35

-

29

67

-

-

-

-

Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

41

13

10

-

18

-

-

-

-

-

-

-

Land transport and storage

ที่พกั แรม

53

20

6

-

-

-

27

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

72

49

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

11

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

26

17

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

276

14

21

30

-

22

29

-

-

160

-

-

Arts, entertainment and recreation

27

4

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

Other service activities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Private hospital activities

employees นอกเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

ที่มำ

31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 > 500

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

Non - municipal area Manufacturing


ตาราง 16 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 16 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY 6 จำนวน ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) ลูกจ้ำง กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ Number of 1-5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 employees รวม

Economic activity >500

11,075

2,252

1,716

1,488

620

438

476

540

1,299

1,072

304

870

3,409

215

369

364

166

131

194

216

580

-

304

870

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

583

174

184

94

33

-

25

73

-

-

-

-

Construction

1,290

355

149

144

33

83

26

115

134

251

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

899

215

131

102

60

20

26

65

178

102

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

3,040

725

533

644

223

100

81

32

243

459

-

-

Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

195

30

37

22

18

61

27

-

-

-

-

-

Land transport and storage

ที่พักแรม

136

49

34

-

-

-

53

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

555

258

159

45

72

21

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

48

22

17

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

39

33

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

142

75

49

18

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

440

24

25

11

15

22

44

39

-

260

-

-

Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ

113

55

23

35

-

-

-

-

-

-

-

-

Other service activities

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

164

-

-

-

-

-

-

-

164

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

Total Manufacturing


ตาราง 16 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 16 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) 6 จำนวน ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) ลูกจ้ำง กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ Number of 1-5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 employees ในเขตเทศบาล

Economic activity >500

6,398

1,690

1,187

697

423

301

244

350

845

661

-

-

944

174

168

94

37

41

87

102

241

-

-

-

Manufacturing

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

430

111

153

60

33

-

-

73

-

-

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

888

293

107

122

33

58

26

115

134

-

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

632

128

111

57

60

20

26

30

98

102

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,167

523

370

267

188

100

52

-

208

459

-

-

Retail trade

154

22

32

12

-

61

27

-

-

-

-

-

Land transport and storage

83

31

26

-

-

-

26

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

483

209

146

35

72

21

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

37

18

10

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

31

29

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

116

64

34

18

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

164

18

5

11

-

-

-

30

-

100

-

-

Arts, entertainment and recreation

86

51

23

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Other service activities

164

-

-

-

-

-

-

-

164

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ ที่พักแรม

กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

Municipal area


ตาราง 16 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนทางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 16 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.) 6 จำนวน ขนำดของสถำนประกอบกำร (จำนวนคนทำงำน) Size of establishment (Number of persons engaged) ลูกจ้ำง กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ Number of 1-5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 employees นอกเขตเทศบาล

Economic activity >500

4,677

562

529

791

197

137

232

190

454

411

304

870

2,465

41

201

270

129

90

107

114

339

-

304

870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

153

63

31

34

-

-

25

-

-

-

-

-

Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

402

62

42

22

-

25

-

-

-

251

-

-

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

267

87

20

45

-

-

-

35

80

-

-

-

Wholesale trade

กำรขำยปลีก

873

202

163

377

35

-

29

32

35

-

-

-

Retail trade

กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ

41

8

5

10

18

-

-

-

-

-

-

-

Land transport and storage

ที่พักแรม

53

18

8

-

-

-

27

-

-

-

-

-

Accommodation

บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่

72

49

13

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Food and beverage service activities

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

11

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

8

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professional, scientific and technical activities

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

26

11

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrative and support service activities

276

6

20

-

15

22

44

9

-

160

-

-

Arts, entertainment and recreation

27

4

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

Other service activities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Private hospital activities

กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

ที่มำ

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.

Non - municipal area Manufacturing


ตาราง 17 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TABLE 17 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY

SIZE.R =

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

จำนวน สถำนประกอบกำร

กำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร / The use of information and communication technology กำรใช้คอมพิวเตอร์

กำรใช้อินเทอร์เน็ต

กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรทำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

None

Yes

ไม่ใช้ ขำยผ่ำนทำงเว็บไซด์ ขำยผ่ำนทำงเว็บไซด์ ขำยผ่ำนตลำดกลำง

ทีส่ ถำนฯ

ทีอ่ ื่น

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

Number of

ตนเอง

Use other

Sale through

Sale through

establishments

Use own

place

own website

other website

ขำยผ่ำนทำง

ไม่มี

อิเล็กทรอนิกส์ Social Network

No

Economic activity

e-Marketplace

establishment รวม กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

14,730

575

6

14,149

458

14,272

28

13

16

36

5,140

50

-

5,090

37

5,103

-

-

1

-

14,664

Total

5,139 Manufacturing

18

-

-

18

-

18

-

-

-

-

235

11

-

224

4

231

-

-

-

-

235 Construction

1,001

61

1

939

54

947

7

1

3

3

991 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

359

49

-

310

28

331

2

1

1

1

355 Wholesale trade

กำรขำยปลีก

4,906

156

3

4,747

122

4,784

7

4

3

12

273

14

-

259

13

260

1

-

-

-

99

30

-

69

29

70

-

1

-

4

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

1,090

22

-

1,068

18

1,072

2

2

2

5

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

113

61

-

52

58

55

4

2

4

-

108 Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

223

7

1

215

7

216

-

-

-

1

222 Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

58

32

-

26

26

32

2

1

-

2

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

197

33

1

163

21

176

2

1

1

2

192 Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

115

34

-

81

25

90

-

-

-

3

112 Arts, entertainment and recreation

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ

902

14

-

888

15

887

1

-

1

3

898 Other service activities

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

กำรขนส่งทำงบก สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ ทีพ่ กั แรม

กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

18 Sewerage, waste management and remediation activities

4,888 Retail trade 272 Land transport and storage 95 Accommodation 1,084 Food and beverage service activities

54 Professional, scientific and technical activities

1 Private hospital activities


ตาราง 17 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 17 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.)

SIZE.R =

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

จำนวน สถำนประกอบกำร

กำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร / The use of information and communication technology กำรใช้คอมพิวเตอร์

กำรใช้อินเทอร์เน็ต

กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรทำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

None

Yes

ไม่ใช้ ขำยผ่ำนทำงเว็บไซด์ ขำยผ่ำนทำงเว็บไซด์ ขำยผ่ำนตลำดกลำง

ทีส่ ถำนฯ

ทีอ่ ื่น

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

Number of

ตนเอง

Use other

Sale through

Sale through

establishments

Use own

place

own website

other website

ขำยผ่ำนทำง

ไม่มี

อิเล็กทรอนิกส์ Social Network

No

Economic activity

e-Marketplace

establishment ในเขตเทศบาล กำรผลิต กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

7,540

475

5

7,060

404

7,136

26

13

16

34

1,860

42

-

1,818

34

1,826

-

-

1

-

7,478

Municipal area

1,859 Manufacturing

6

-

-

6

-

6

-

-

-

-

กำรก่อสร้ำง

158

4

-

154

3

155

-

-

-

-

158 Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

578

56

-

522

49

529

6

1

3

2

570 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

234

40

-

194

25

209

2

1

1

1

230 Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,580

134

3

2,443

110

2,470

6

4

3

11

168

14

-

154

13

155

1

-

-

-

59

26

-

33

24

35

-

1

-

4

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

720

18

-

702

16

704

2

2

2

5

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

74

45

-

29

45

29

4

2

4

-

194

7

1

186

7

187

-

-

-

1

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

51

30

-

21

25

26

2

1

-

2

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

126

28

1

97

20

106

2

1

1

2

63

17

-

46

18

45

-

-

-

3

668

13

-

655

14

654

1

-

1

3

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

กำรขนส่งทำงบก สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ ทีพ่ กั แรม

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน

6 Sewerage, waste management and remediation activities

2,564 Retail trade 167 Land transport and storage 55 Accommodation 714 Food and beverage service activities 69 Information and communication 193 Real estate activities 47 Professional, scientific and technical activities 121 Administrative and support service activities 60 Arts, entertainment and recreation 664 Other service activities 1 Private hospital activities


ตาราง 17 จานวนสถานประกอบการ จาแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ต่อ) TABLE 17 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY (Cont.)

SIZE.R =

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

จำนวน สถำนประกอบกำร

กำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร / The use of information and communication technology กำรใช้คอมพิวเตอร์

กำรใช้อินเทอร์เน็ต

กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรทำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต

Use computer

Use internet

Sales of goods via internet

ใช้ / Use

ไม่ใช้

ใช้

None

Yes

ไม่ใช้ ขำยผ่ำนทำงเว็บไซด์ ขำยผ่ำนทำงเว็บไซด์ ขำยผ่ำนตลำดกลำง

ทีส่ ถำนฯ

ทีอ่ ื่น

No

ของตนเอง

ของคนอื่น

Number of

ตนเอง

Use other

Sale through

Sale through

establishments

Use own

place

own website

other website

ขำยผ่ำนทำง

ไม่มี

อิเล็กทรอนิกส์ Social Network

No

Economic activity

e-Marketplace

establishment นอกเขตเทศบาล กำรผลิต

7,190

100

1

7,089

54

7,136

2

-

-

2

7,186

Non - municipal area

3,280

8

-

3,272

3

3,277

-

-

-

-

3,280 Manufacturing

กำรจัดกำรและกำรบำบัดนำเสีย ของเสียและสิ่งปฎิกูล

12

-

-

12

-

12

-

-

-

-

12 Sewerage, waste management and remediation activities

กำรก่อสร้ำง

77

7

-

70

1

76

-

-

-

-

77 Construction

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์

423

5

1

417

5

418

1

-

-

1

421 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

กำรขำยส่ง

125

9

-

116

3

122

-

-

-

-

125 Wholesale trade

กำรขำยปลีก

2,326

22

-

2,304

12

2,314

1

-

-

1

105

-

-

105

-

105

-

-

-

-

40

4

-

36

5

35

-

-

-

-

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

370

4

-

366

2

368

-

-

-

-

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร

39

16

-

23

13

26

-

-

-

-

39 Information and communication

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

29

-

-

29

-

29

-

-

-

-

29 Real estate activities

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค

7

2

-

5

1

6

-

-

-

-

กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำรสนับสนุน

71

5

-

66

1

70

-

-

-

-

71 Administrative and support service activities

ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร

52

17

-

35

7

45

-

-

-

-

52 Arts, entertainment and recreation

234

1

-

233

1

233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรขนส่งทำงบก สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ ทีพ่ กั แรม

กิจกรรมบริกำรอื่น ๆ กิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน ทีม่ ำ

: สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืนฐำน) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

Source : The 2017 Industrial Census (Basic Information), Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Sociaty.

2,324 Retail trade 105 Land transport and storage 40 Accommodation 370 Food and beverage service activities

7 Professional, scientific and technical activities

234 Other service activities - Private hospital activities


รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม 2560  
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม 2560  
Advertisement