Page 1

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


คำนำ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ โดยสำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวม ข้อมูลแรงงำนนอกระบบในไตรมำสที่ 3 (เดือนกรกฎำคม – กันยำยน ) พ.ศ. 2559 พบว่ำ แรงงำนนอกระบบซึ่ง เป็นผู้ที่ทำงำนแต่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทำงสังคมจำกกำรทำงำนถึงร้อยละ 78.1 ของผู้ ทำงำนทั้งหมด 236,572 คน และจำกข้อมูลยังพบว่ำ แรงงำนนอกระบเหล่ำนี้อยู่ในภำคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และมีกำรศึกษำไม่สูงนัก ดังนั้นสำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภูหวังว่ำ ข้อมูลกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบที่เผยแพร่ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสถิติให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ทรำบถึงลักษณะที่สำคัญของแรงงำนนอกระบบ ได้แก่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ ลักษณะกิจกรรมในด้ำนกำรผลิต ชั่วโมงกำรทำงำน รำยได้ และปั ญหำจำกกำรทำงำน เพื่อให้ หน่วยงำนที่ดูแลด้ำนแรงงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้มีช่องทำงที่จะเข้ำถึงและเตรียมควำมพร้อมให้กับแรงงำน นอกระบบเหล่ำนี้ เพื่อสำมำรถยกระดับและสร้ำงควำมเสมอภำคต่อกลุ่มแรงงำนนอกระบบให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งกับตัวแรงงำนเองและครอบครัวต่อไป


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร การส ารวจแรงงานนอกระบบ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พ.ศ. 2559 ท าการเก็ บ รวบรวม ข้อมู ล ระหว่างเดือ นกรกฎาคม – กัน ยายน พ.ศ. 2559 โดยการผนวกข้ อ ถามเข้ า กั บ การส ารวจ ภาวะการทางานของประชากร ซึ่งผลการสารวจ ในปี 2559 สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้ 1.แรงงำนในระบบ หมำยถึง ผู้ที่มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ หลั ก ประกั น ทางสั ง คม ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ ลูกจ้างประจา ของส่วนราชการส่วนกลางและส่วน ภู มิ ภ าค แ ล ะราช ก ารส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ า ง รั ฐ วิส าหกิ จ ครู ใหญ่ ห รื อ ครู โรงเรี ย นเอกชนตาม กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างของรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศลูกจ้างที่ ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและผู้ มี งานทาที่ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม มาตรา 33,39 และ 40

2.แรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ จากจ านวนประชากรผู้ มี ง านท าทั้ ง สิ้ น 236,572 คน เป็นผู้ทางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ จานวน 184,815 คน หรือร้อยละ 78.1 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ จ านวน 51,757 คน หรื อ ร้ อ ยละ 21.9 ส าหรั บ แรงงานนอกระบบ เมื่ อ พิ จ ารณาตามเพศพบว่ า เพศชายมีจานวนมากกว่าเพศหญิ ง คือเพศชายมี จานวน 105,248 คน หรือร้อยละ 57.0 เพศหญิงมี จานวน 79,567 คน หรือร้อยละ 43.0 ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบ จานวน 184,815 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน ด้ า นการเกษตรและการประมง มากที่ สุ ด คื อ ร้อยละ 54.3


3.ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จของแรงงำน นอกระบบ ส าหรั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ของแรงงานอก ระบบ พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาใน ระดับประถมศึกษาและต่ากว่ามากที่สุ ด จานวน 132,656 คน หรื อ ร้ อ ยละ 71.8 รองลงมาเป็ น ระดับมัธยมศึกษาจานวน 42,836 คน หรือร้อยละ 23.2 และระดับอุดมศึกษา 8,522 คน หรือร้อยละ 4.6 4.ปัญหำของแรงงำนนอกระบบ จากผลการส ารวจแรงงานนอกระบบต่อปัญ หา ต่าง ๆ จากการทางานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญ หา พบว่า ปัญหาจาก การท างานที่ แรงงานนอกระบบต้องการให้ ภ าครัฐ ช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทน ร้อยละ 30.9 รองลงมาเป็นงานขาดความต่อเนื่อ ง ร้อยละ 24.9 และปัญหางานหนัก ร้อยละ 23.1 ที่ เหลือเป็นปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ทางานไม่ตรงเวลาปกติ ไม่มีวันหยุด และไม่มีสวัสดิการ เป็นต้น ปั ญ หาจากสภาพแวดล้ อม ส าหรั บ ปั ญ หาจาก สภาพแวดล้ อมในการท างานที่ แรงงานนอกระบบ ประสบมากที่ สุ ดคื อ อิ ริยาบถในการท างาน ร้อยละ 58.7 แสงสว่ างไม่ เพี ยงพอ ร้ อยละ 15.7 และฝุ่ น ละออง ควัน กลิ่น ร้อยละ 15.1 ที่เหลือเป็นปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ สถานที่ทางานอากาศไม่ถ่ายเท สถานที่ทางาน ไม่สะอาด เสียงดัง สถานที่ทางานคับแคบ และปัญหา อื่น ๆ เป็นต้น การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน ส าหรั บ การได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อุ บั ติ เหตุ จ ากการ ทางานของแรงงานนอกระบบในปี 2559 มีจานวน 16,129 คน โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรือ บาดเจ็บจากได้รับสารเคมีเป็นพิษมีมากที่สุดร้อยละ 47.7 รองลงมาเป็นทางานในที่สูง/ใต้น้า/ใต้ดิน ร้อย ละ 38.0 เครื่องจักรเครื่องมือที่เป็นอันตราย ร้อย ละ 13.1 และไม่ทราบ ร้อยละ 1.1


5. เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของแรงงำนนอก ระบบในช่วงปี 2555 – 2559 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้ งแต่ ปี 2555 จนถึงปี 2559 พบว่า ในช่วงปี 2555 – 2559 แรงงานนอก ระบบเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 84.2 ในปี 2555 เป็ น ร้อยละ 85.2 ในปี 2556 และมีแนวโน้มลดลงจนถึงปี 2559 โดยลดลงจากร้อยละ 85.2 ในปี 2556 เป็ น ร้ อยละ 83.8 ในปี 2557 และร้ อ ยละ 78.9 ในปี 2558 เป็ น ร้ อ ยละ 78.1 ในปี 2559 เนื่ อ งจาก แนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันผู้ทางานใน ตลาดแรงงานจากผู้ทางานที่เป็นแรงงานนอกระบบให้ เข้าสู่ในระบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้น ไป จานวนแรงงานในระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส าหรั บระดั บการศึ กษาที่ ส าเร็ จของแรงงาน นอกระบบในช่ วงปี 2555 – 2559 พบว่า แรงงาน นอกระบบกลุ่มใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่า กว่ า ระดั บ ประถมศึ กษา รองลงมาเป็ นระดั บ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน ปลาย และอุดมศึกษา ตามลาดับ


สารบัญ หน้า คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญตาราง บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 1 1

บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 1. จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ

5

2. ระดับการศึกษาของแรงงานในระบบและนอกระบบ

5

3. อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ

6

4. อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ

8

5. ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ

9

6. แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน

9

7. วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ

10

8. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

11

8.1 ปัญหาจากการทางาน

11

8.2 ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยจากการทางาน

12

8.3 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน

12

ตารางสถิติ

13

สารบัญตารางสถิติ

14


สารบัญตาราง หน้า ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ

5

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ระดับการศึกษาสาเร็จ ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ

6 7

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม

8

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มีงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

9

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

10

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษาของการ ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

10

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ ทางานที่ต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลจาแนกตามการใช้สวัสดิการในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

11

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน

11

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

12

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางาน

12


บทที่ 1 บทนำ 1.ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยทำ กำรสำรวจพร้อมโครงกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรไตรมำส 3 เพื่อให้มีข้อมูล ใช้อย่ำงต่อเนื่องเป็น ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจนอกระบบ จึงได้ดำเนินกำรสำรวจเป็นประจำทุกปี สำหรับ กำรสำรวจในปี 2559 ซึ่งดำเนินกำรสำรวจพร้อมกับกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรไตรมำสที่ 3 ใน เดือน กรกฎำคม สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลแก่หน่วยงำนด้ำนกำร วำงแผนและกำหนดนโยบำย และใช้เป็ น ฐำนข้อมูล เพื่ อกำรศึกษำถึงแรงงำนนอกระบบ ในกำรขยำยควำม คุ้มครองและกำรประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ เพื่อให้ผู้ทำงำนนอกระบบได้เข้ำถึงกำรประกันสังคม และควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำน ได้รับควำมเป็นธรรม มีควำมมั่นคงจำกกำรทำงำน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงำนนอก ระบบเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ ได้ดำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวน และลักษณะต่ำง ๆ ของประชำกรที่มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทำงสังคม และ ไม่ได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ ได้แก่ 1) จำนวนแรงงำนที่อยู่ในระบบและนอกระบบ 2) ลั ก ษณะทำงประชำกรและสั งคมที่ ส ำคั ญ ของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึกษำที่สำเร็จ อำชีพ และอุตสำหกรรม ชั่วโมงกำรทำงำน เป็นต้น 3) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุจำกกำรทำงำน สิทธิกำรรักษำพยำบำล และ ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำน เป็นต้น 2.คุ้มรวม ประชำกรที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล (ประเภทคนงำน) 3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 12 ของเดือนกรกฎำคม สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2559 4.คำอธิบำยศัพท์/แนวคิด/คำจำกัดควำม 4.1 แรงงำนในระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือหลักประกันทำงสังคมจำกกำร ทำงำน ได้แก่ 1) ข้ำรำชกำร ลู กจ้ ำงประจำของส่ วนรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่ วนภูมิภ ำค และรำชกำรส่ว น ท้องถิ่น 2) ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน 4) ลูกจ้ำงของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 5) ลูกจ้ำงที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน 6) ผู้มีงำนทำที่ประกันตนตำม พรบ.ประกันสังคม มำตรำ 33,39 และ 40


4.2 แรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคม จำกกำรทำงำนเช่นเดียวกับแรงงำนในระบบ 4.3 ผู้มีงำนทำ หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ มีลักษณะอย่ำงหนึ่ง อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1) ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นสำหรับผลงำนที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ 2) ไม่ได้ทำงำนหรือทำงำนน้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 2.1) ยังไม่ได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2) ไม่ได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3) ทำงำนอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรือไร่นำเกษตรของหัวหน้ำครัวเรือน หรือสมำชิกในครัวเรือน 4.4 งำน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1) กิจกำรที่ทำแล้วได้รับค่ำตอบแทน เป็นเงินหรือสิ่งของ ค่ำตอบแทนที่เป็นเงิน อำจจ่ำยเป็นรำย เดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2) กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไรหรือหวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3) กิจกำรที่ทำให้ธุรกิจของสมำชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือผลกำไร ตอบแทนอย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง ซึ่งสมำชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสภำพกำรทำงำนเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือนำยจ้ำง 4.5 อำชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของงำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพใช้ตำม International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88) ขององค์ กำรแรงงำนระหว่ำง ประเทศ (ILO) 4.6 อุตสำหกรรม หมำยถึง ประเภทของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินกำร โดยสถำนประกอบกำรที่ บุคคลนั้ นกำลังทำงำนอยู่ หรือประเภทของธุรกิจซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ในสั ปดำห์ แห่ งกำรสำรวจ กำร จำแนกประเภทอุตสำหกรรม ใช้ตำม International Standard Industrial Classification (ISIC) ฉบับ Revision 3, 1989 ขององค์กำรสหประชำชำติ (UN) 4.7 สถำนภำพกำรทำงำน หมำยถึง สถำนะของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำน หรือธุรกิจ แบ่ง ออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) นำยจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้จ้ำงบุคคล อื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลำพังผู้เดียวหรือ อำจมี บุ ค คลอื่ น มำร่ ว มกิ จ กำรด้ ว ยเพื่ อ หวังผลก ำไรหรือ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ได้ จ้ำงลู กจ้ ำง แต่ อำจมี ส มำชิ ก ใน ครัวเรือน หรือผู้ฝึกงำนมำช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ 3) ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงใน ไร่นำ เกษตรหรือธุรกิจของสมำชิกในครัวเรือน


4) ลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง เป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือ เหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจเป็นเงินหรือสิ่งของ ลูกจ้ำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท -ลูกจ้ำงรัฐบำล หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เจ้ำหน้ำที่องค์กำรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวของรับบำล -ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ -ลูกจ้ำงเอกชน หมำยถึง ผู้ที่ ทำงำนให้ กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ ที่รับจ้ำง ทำงำนบ้ำน 5) กำรรวมกลุ่ ม หมำยถึง กลุ่มคนที่มำร่วมกันทำงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งพำตนเอง และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมำชิกแต่ละคนมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุกขั้นตอนไม่ว่ำจะเป็นกำร ลงทุน กำรขำย งำนอื่น ๆ ของกิจกำรที่ทำ ตลอดจนกำรแบ่งรำยได้ให้ แก่สมำชิกที่ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่ม ดังกล่ำว อำจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจ ำแนกประเภทสถำนภำพกำรท ำงำน ใช้ ต ำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 4.8 ชั่วโมงกำรทำงำน หมำยถึง จำนวนชั่วโมงทำงำนจริงทั้งหมด ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ สำหรับ ผู้ที่มีงำนประจำแต่ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ ให้บันทึกชั่วโมงกำรทำงำนเป็น 0 ชั่วโมง 4.9 ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ดังนี้ 1) ไม่มีกำรศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่ไม่เคยเข้ำศึกษำในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับกำรศึกษำ 2) ต่ำกว่ำประถมศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำต่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือ ประถมศึกษำปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิม 3) ส ำเร็จ ประถมศึก ษำ หมำยถึง บุค คลที่ส ำเร็จกำรศึก ษำตั้ งแต่ ชั้น ประถมศึก ษำปี ที่ 6 หรือ ประถมศึกษำปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4) สำเร็จมัธยมศึกษำตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5) สำเร็จมัธยมศึกษำตอนปลำย 5.1) สำยวิชำกำร หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทสำมัญศึกษำตั้งแต่ ชั้น ม.6 ม.ศ. 5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2) อำชีวศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพที่เรียนต่อ จำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.3) วิชำกำรศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ (กำรฝึกหัดครู) ใน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


6) อุดมศึกษำ 6.1) สำยวิชำกำร หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทสำมัญศึกษำหรือสำยวิชำกำรโดย ได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2) สำยวิชำชีพ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือสำยวิชำชีพที่ได้รับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี 6.3) วิ ช ำกำรศึ ก ษำ หมำยถึ ง บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทวิ ช ำกำรศึ ก ษำ และได้ รั บ ประกำศนียบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 7) อำชี ว ศึ ก ษำระยะสั้ น หมำยถึ ง บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรม ประเภท อำชีวศึกษำที่มีห ลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับประกำศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสำเร็จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้แตกต่ำงตำมวิชำเฉพำะแต่ละอย่ำงที่เรียน แต่อย่ำงต่ำต้องจบประถมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8) อื่น ๆ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 1. จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ รายงานผลการสารวจแรงงานนอกระบบฉบับนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 12 ของเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 ทาให้ทราบถึงจานวนผู้ทางานที่เป็นแรงงานในระบบและ นอกระบบ ลักษณะทางประชากรและสังคมที่สาคัญของแรงงานนอกระบบ ตลอดจนปัญหาและสวัสดิการ ต่าง ๆ ที่แรงงานนอกระบบได้รับ ซึ่งผลการสารวจสรุปได้ดังนี้ ผลการสารวจ พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จานวน 236,572 คน เป็นแรงงานใน ระบบ 51,575 คน หรือร้อยละ 21.9 และเป็นแรงงานนอกระบบ 184,815 คน หรือร้อยละ 78.1 สาหรับประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไปผู้มีงานทา จานวน 131,735 คน มีจานวน 26,488 คน หรือ ร้อยละ 20.1 เป็นแรงงานในระบบ และจานวน 105,248 คน หรือร้อยละ 79.9 เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วน ประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปผู้มีงานทา จานวน 104,836 คน มีจานวน 25,269 คน หรือร้อยละ 24.1 เป็นแรงงานในระบบ และจานวน 79,567 คน หรือร้อยละ 75.9 เป็นแรงงานนอกระบบ (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ

2. ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ สาหรับ การศึกษาที่ส าเร็ จ ผู้ มีงานท าส่ วนใหญ่ จานวน 76,756 คน หรือร้อยละ 32.4 ส าเร็จ การศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา จานวน 70,933 คน หรือร้อยละ 30.0 สาเร็จการศึกษาระดับ ต่า กว่า ประถมศึ กษา จ านวน 31,908 คน หรือ ร้อ ยละ 13.5 ส าเร็จ การศึก ษาระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น จานวน 27,960 และ 27,935 คน หรือร้อยละ 11.8 เท่ากัน สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่สาเร็จของผู้มีงานทาที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่า แรงงานในระบบส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.5 สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมาร้อยละ 22.3 สาเร็จ การศึ กษาระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย และร้อยละ 21.6 ส าเร็จ การศึ กษาระดับ ระดั บ ประถมศึ กษา ในขณะที่แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ร้อยละ 36.3 สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 35.5 สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และร้อยละ 14.3 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ตามลาดับ (ตารางที่ 2)


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ที่สาเร็จ

3. อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ เมื่อพิจารณาตามลักษณะอาชีพของแรงงานในระบบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้าน ต่ าง ๆ ร้ อ ยละ 19.2 รองลงมาคื อ พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานในร้านค้ าและตลาด ร้ อ ยละ 18.3 ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 12.5 เสมียน ร้อยละ 11.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 10.5 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ใน ด้านการขายและการให้ บ ริ การ ร้ อ ยละ 8.4 ผู้ บั ญ ญั ติก ฎหมาย ข้ าราชการระดับ อาวุ โส และผู้ จั ดการ ร้อยละ 7.8 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 7.4 และผู้ปฏิบัติงานที่มี ฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 4.7 สาหรับแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อย ละ 68.2 รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 13.8 และผู้ปฏิบัติงานด้าน ความสามารถทางฝี มือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.0 ที่เหลื อเป็นผู้ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมี สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 4.0 (ตารางที่ 3)


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ


4. อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ จากผลการสารวจ จะเห็นว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ทางานสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการ ประมง จานวน 127,384 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.9 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง – การขายปลีกการ ซ่อมแซมยานยนต์ จานวน 22,662 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาการผลิต จานวน 14,111 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.6 และสาขาการก่อสร้าง จานวน 5,602 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามลาดับ สาหรับแรงงานในระบบ ส่วนใหญ่ทางานสาขาการขายส่ง – การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จ านวน 10,421 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.1 รองลงมาเป็ น สาขาการผลิ ต จ านวน 8,114 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 15.7 และสาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ จานวน 7,221 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 (ตารางที่ 4) ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : อืน่ ๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและ การสื่อสาร กิจการทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล


5. ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ ผลการสารวจ จาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ พบว่า แรงงานนอกระบบที่มีชั่วโมงการ ทางาน 40 – 49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด จานวน 89,556 คน หรือร้อยละ 48.5 รองลงมาชั่วโมงทางาน 30 – 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 40,821 คน หรือร้อยละ 22.1 ทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ จานวน 39,193 คน หรือร้อยละ 21.2 ขณะที่ผู้ทางานน้อยกว่า 30 (1-29) ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจานวน 14,888 คน หรือร้อยละ 8.0 สาหรับแรงงานในระบบมีชั่วโมงการทางาน 40 – 49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุดเช่นเดียวกันคือ มี จานวน 21,112 คน หรือร้อยละ 40.8 รองลงมาชั่วโมงทางาน 30 – 39 ชั่วโมง จานวน 18,825 คน หรือ ร้อยละ 36.4 และทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 11,325 คน หรือร้อยละ 21.9 (ตารางที่ 5) ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มีงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

6. แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน ผลการสารวจเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทางานของแรงงานนอกระบบ พบว่า จานวนแรงงานนอกระบบ 184,815 คน เป็นผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจานวน 165,853 คน หรือ ร้อยละ 89.7 และผู้ทไี่ ด้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จานวน 18,962 คน หรือร้อยละ 10.3 สาหรับประเภทของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทางาน ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง จานวน 14,291 คน หรือร้อยละ 7.7 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้ม จานวน 2,811 คน หรือร้อยละ 1.5 ที่เหลือเป็นอุบัติเหตุอื่น ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ ไฟฟ้าช็อต ถูกไฟ/น้าร้อนลวก และได้รับสารเคมี ตามลาดับ


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุ

7. วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ สาหรับวิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบที่ เกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทางาน แรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก การท างานจ านวน 18,962 คน โดยเป็ น การได้ รับ บาดเจ็ บ หรือ อุบั ติ เหตุ เล็ กน้ อย ไม่ได้ รับ การรักษา จานวน 12,556 คน หรือร้อยละ 66.2 ไปซื้อยาจากร้านมารักษาเอง จานวน 4,063 คน หรือร้อยละ 21.4 ต้ อ งไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลไม่ เกิ น 3 วั น จ านวน 1,923 คน หรื อ ร้อ ยละ 10.1 ส่ ว นผู้ ที่ ต้ อ งรับ การ รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน จานวน 235 คน หรือร้อยละ 1.2 (ตารางที่ 7) ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษาของการ ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ


สาหรับแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อใน สถานพยาบาล ส่วนใหญ่ ใช้บัตรประกัน สุ ขภาพถ้วนหน้า 1,686 คน หรือร้อยละ 78.1 รองลงมาเป็น สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 175 คน หรือร้อยละ 8.1 ที่เหลือเป็นอื่ น ๆ จานวน 235 คน หรือร้อยละ 10.9 (ตารางที่ 8) ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ ทางานที่ต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาล จาแนกตามการใช้สวัสดิการในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

8.ปัญหาของแรงงานนอกระบบ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาของแรงงานนอกระบบ ซึ่งในการสารวจครั้งนี้ สนใจปัญหา 3 เรื่องหลัก คือ ปัญหาจากการทางาน ปัญหาจากสภาพแวดล้อม และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการทางาน 8.1 ปัญหาจากการทางาน ผลการสารวจพบว่า แรงงานนอกระบบมี ปัญหาจากค่าตอบแทน จานวน 8,115 คน หรือร้อยละ 30.9 รองลงมาคืองานขาดความต่อเนื่ อง จานวน 6,532 คน หรือร้อยละ 24.9 และงานหนัก จานวน 6,063 คน หรือร้อยละ 23.1 (ตารางที่ 9) ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน


8.2.ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน แรงงานนอกระบบที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน จานวน 16,129 คน ส่วนใหญ่เป็น เรื่องการได้รับสารเคมีเป็นพิษ จานวน 7,696 คน หรือร้อยละ 47.7 รองลงมาทางานในที่สูง/ใต้น้า/ใต้ดิน จานวน 6,134 คน หรือร้อยละ 38.0 และทางานกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่เป็นอันตราย จานวน 2,114 คน หรือร้อยละ 13.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 10) ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

8.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน เมื่อพิจารณาปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานนอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มี ปัญหาจากอิริยาบถในการทางาน จานวน 10,807 คน หรือร้อยละ 58.7 รองลงมาเป็นแสงสว่างไม่เพียงพอ จานวน 2,891 คน หรือร้อยละ 15.7 และฝุ่ นละออง ควัน กลิ่น จานวน 2,774 คน หรือร้อยละ 15.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 11) ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางาน


ตารางสถิติ


สารบัญตารางสถิติ หน้า ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2559 ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ พ.ศ. 2559

15 16

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2559

17

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2559

18

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม จานวนชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ และเพศ พ.ศ. 2559

19

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม สถานภาพการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

20

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

21

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม วิธีการรักษา ของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และเพศ พ.ศ. 2559

22

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2559

23

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

24

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

25

ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

26


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2559 กลุ่มอายุ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม 15 - 19

236,572 131,735 104,836 4,127

51,757 26,488 25,269 184,815 105,248

79,567

3,175

952

242

242

-

3,885

2,933

952

20 - 24

18,318 10,281

8,037

4,176

1,415

2,762

14,142

8,867

5,275

25 - 29

18,451 10,447

8,004

6,597

2,474

4,123

11,853

7,973

3,881

30 - 34

19,128 10,147

8,982

6,032

3,332

2,700

13,097

6,815

6,282

35 - 39

24,804 12,519 12,285

7,396

2,865

4,531

17,408

9,654

7,754

40 - 44

31,070 17,072 13,998

9,683

4,912

4,772

21,387 12,160

9,226

45 - 49

32,317 17,410 14,907

7,532

5,011

2,521

24,785 12,399

12,386

50 - 54

32,395 19,462 12,933

5,364

3,692

1,672

27,031 15,770

11,261

55 - 59

27,336 13,952 13,385

3,991

2,025

1,966

23,346 11,927

11,419

60 ปีขึ้นไป

28,625 17,270 11,355

744

520 ร้อยละ

224

27,881 16,750

11,131

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15 - 19

1.7

2.4

0.9

0.5

0.9

-

2.1

2.8

1.2

20 - 24

7.7

7.8

7.7

8.1

5.3

10.9

7.7

8.4

6.6

25 - 29

7.8

7.9

7.6

12.7

9.3

16.3

6.4

7.6

4.9

30 - 34

8.1

7.7

8.6

11.7

12.6

10.7

7.1

6.5

7.9

35 - 39

10.5

9.5

11.7

14.3

10.8

17.9

9.4

9.2

9.7

40 - 44

13.1

13.0

13.4

18.7

18.5

18.9

11.6

11.6

11.6

45 - 49

13.7

13.2

14.2

14.6

18.9

10.0

13.4

11.8

15.6

50 - 54

13.7

14.8

12.3

10.4

13.9

6.6

14.6

15.0

14.2

55 - 59

11.6

10.6

12.8

7.7

7.6

7.8

12.6

11.3

14.4

60 ปีขึ้นไป

12.1

13.1

10.8

1.4

2.0

0.9

15.1

15.9

14.0

ยอดรวม

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ พ.ศ. 2559 ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน)

ยอดรวม ไม่มีการศึกษา

236,572 131,735 104,836

51,757 26,488 25,269

184,815 105,248 79,567

1,080

78

1,003

279

-

279

801

78

723

ต่ากว่าประถมศึกษา

70,933

37,857

33,076

3,843

2,273

1,571

67,090

35,584

31,505

ประถมศึกษา

76,756

42,629

34,127

11,189

6,502

4,686

65,567

36,126

29,440

มัธยมศึกษาตอนต้น

31,908

21,297

10,610

5,475

2,734

2,741

26,433

18,563

7,869

มัธยมศึกษาตอนปลาย

27,960

16,136

11,824

11,557

7,296

4,261

16,403

8,840

7,562

24,184

13,480

10,705

9,777

5,747

4,030

14,408

7,733

6,675

3,622

2,656

966

1,627

1,549

78

1,995

1,107

888

154

-

154

154

-

154

-

-

-

27,935

13,739

14,196

19,413

7,683 11,730

8,522

6,056

2,466

สายวิชาการ

11,683

5,703

5,980

9,039

3,531

5,508

2,644

2,172

472

สายวิชาชีพ

9,453

5,592

3,861

5,177

2,656

2,522

4,276

2,936

1,340

สายวิชาการศึกษา

6,799

2,444

4,355

5,197

1,496 ร้อยละ

3,701

1,602

948

654

ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.5

0.1

1.0

0.5

-

1.1

0.4

0.1

0.9

ต่ากว่าประถมศึกษา

30.0

28.7

31.6

7.4

8.6

6.2

36.3

33.8

39.6

ประถมศึกษา

32.4

32.4

32.6

21.6

24.5

18.5

35.5

34.3

37.0

มัธยมศึกษาตอนต้น

13.5

16.2

10.1

10.6

10.3

10.8

14.3

17.6

9.9

มัธยมศึกษาตอนปลาย

11.8

12.2

11.3

22.3

27.5

16.9

8.9

8.4

9.5

10.2

10.2

10.2

18.9

21.7

15.9

7.8

7.3

8.4

สายอาชีวศึกษา

1.5

2.0

0.9

3.1

5.8

0.3

1.1

1.1

1.1

สายวิชาการศึกษา

0.1

-

0.1

0.3

-

0.6

-

-

-

11.8

10.4

13.5

37.5

29.0

46.4

4.6

5.8

3.1

สายวิชาการ

4.9

4.3

5.7

17.5

13.3

21.8

1.4

2.1

0.6

สายวิชาชีพ

4.0

4.2

3.7

10.0

10.0

10.0

2.3

2.8

1.7

สายวิชาการศึกษา

2.9

1.9

4.2

10.0

5.6

14.6

0.9

0.9

0.8

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

ไม่มีการศึกษา

สายสามัญ

อุดมศึกษา

ทีมา: การส่ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 ส่านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2559 อาชีพ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ผูบ้ ัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโสและผูจ้ ัดการ

236,572 131,735 104,836

51,757 26,488 25,269 184,815 105,248 79,567

7,034

5,311

1,723

4,046

2,931

1,115

2,988

2,380

608

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

10,288

2,855

7,434

9,928

2,627

7,301

360

228

132

6,247

3,517

2,730

3,846

2,276

1,570

2,401

1,241

1,160

เสมียน พนักงานบริการและพนักงานใน ร้านค้า และตลาด ผูป้ ฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้าน การเกษตร และการประมง ผูป้ ฏิบัติงานด้านความสามารถทาง ฝีมือ และธุรกิจอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ฏิบัติงานโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบัติงานด้านการประกอบ อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการ ขาย และ การให้บริการ

6,469

3,289

3,180

5,738

3,000

2,738

732

289

442

34,960

13,348

21,612

9,494

4,217

5,276

25,466

9,130 16,336

128,507

77,398

51,110

2,443

1,143

1,300

126,064

76,255 49,809

20,229

11,690

8,538

5,430

4,291

1,139

14,798

7,399

7,399

11,546

7,369

4,177

6,469

3,686

2,783

5,077

3,683

1,394

11,291

6,959

4,333

4,363

2,317 ร้อยละ

2,046

6,928

4,642

2,286

ยอดรวม ผูบ้ ัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโสและผูจ้ ัดการ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

3.0

4.0

1.6

7.8

11.1

4.4

1.6

2.3

0.8

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

4.3

2.2

7.1

19.2

9.9

28.9

0.2

0.2

0.2

2.6

2.7

2.6

7.4

8.6

6.2

1.3

1.2

1.5

เสมียน พนักงานบริการและพนักงานใน ร้านค้า และตลาด ผูป้ ฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้าน การเกษตร และการประมง ผูป้ ฏิบัติงานด้านความสามารถทาง ฝีมือ และธุรกิจอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ฏิบัติงานโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบัติงาน ด้านการประกอบ

2.7

2.5

3.0

11.1

11.3

10.8

0.4

0.3

0.6

14.8

10.1

20.6

18.3

15.9

20.9

13.8

8.7

20.5

54.3

58.8

48.8

4.7

4.3

5.1

68.2

72.5

62.6

8.6

8.9

8.1

10.5

16.2

4.5

8.0

7.0

9.3

4.9

5.6

4.0

12.5

13.9

11.0

2.7

3.5

1.8

4.8

5.3

4.1

8.4

8.7

8.1

3.7

4.4

2.9

อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการ ขาย และ การให้บริการ

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรม

รวม

รวม ชาย

แรงงานในระบบ รวม ชาย หญิง

หญิง

แรงงานนอกระบบ รวม ชาย หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม

236,572 131,735 104,836 51,757 26,488 25,269 184,815 105,248 79,567 130,964 79,190 51,774

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 130,964

นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต

3,581

1,850 127,384 77,460

1,730

49,924

9,412 12,813

8,114

4,270

3,845 14,111

5,142

8,969

7,128

2,809

1,752

1,057

5,602

5,376

226

33,083 15,366 17,717 10,421

5,778

4,643 22,662

9,588

13,074

8,411

การขายส่ง-การขายปลีก

1,850 127,384 77,460 49,924

105,608 52,545 53,062 48,176 24,757 23,419 57,431 27,788 29,643 22,225

การก่อสร้าง

79,190 51,774

3,581 1,730

1,283

การขนส่งที่เก็บสินค้า

1,297

1,297

-

727

727

-

569

569

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

6,286

2,018

4,268

1,420

87

1,334

4,866

1,931

2,935

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

7,613

2,074

5,539

7,221

2,074

5,147

393

-

393

การศึกษา

3,838

976

2,862

3,628

976

2,653

209

-

209

8,579 13,835

9,094

4,741

9,020

5,182

3,838

100.0

100.0

100.0

100.0

อื่นๆ

22,855 14,276

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

ภาคเกษตรกรรม

55.4

60.1

49.4

6.9

6.5

7.3

68.9

73.6

62.7

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

55.4

60.1

49.4

6.9

6.5

7.3

68.9

73.6

62.7

นอกภาคเกษตรกรรม

44.6

39.9

50.6

93.1

93.5

92.7

31.1

26.4

37.3

การผลิต

9.4

7.1

12.2

15.7

16.1

15.2

7.6

4.9

11.3

การก่อสร้าง

3.6

5.4

1.2

5.4

6.6

4.2

3.0

5.1

0.3

14.0

11.7

16.9

20.1

21.8

18.4

12.3

9.1

16.4

การขนส่งที่เก็บสินค้า

0.5

1.0

-

1.4

2.7

-

0.3

0.5

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

2.7

1.5

4.1

2.7

0.3

5.3

2.6

1.8

3.7

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

3.2

1.6

5.3

14.0

7.8

20.4

0.2

-

0.5

การศึกษา

1.6

0.7

2.7

7.0

3.7

10.5

0.1

-

0.3

อื่นๆ

9.7

10.8

8.2

26.7

34.3

18.8

4.9

4.9

4.8

การขายส่ง-การขายปลีก

100.0 100.0

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ

ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 ส้านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตำรำงที่ 5 จำนวนและร้อยละผู้มงี ำนทำทีอ่ ยู่ในแรงงำนในระบบและนอกระบบ จำแนกตำม จำนวนชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์ และเพศ พ.ศ. 2559 จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน

รวม รวม

แรงงำนในระบบ

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

แรงงำนนอกระบบ

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

จำนวน (คน) ยอดรวม

236,572 131,735 104,836 51,757 26,488 25,269 184,815 105,248 79,567

0 ชั่วโมง

635

467

168

279

111

168

356

356

-

1-9 ชั่วโมง

148

-

148

-

-

-

148

-

148

10-19 ชั่วโมง

627

450

176

-

-

-

627

450

176

20-29 ชั่วโมง

14,329

8,172

6,157

216

216

-

14,113

7,956

6,157

30-39 ชั่วโมง

59,646

28,466 31,180

18,825

8,116 10,709

40,821

20,350

20,471

40-49 ชั่วโมง

110,668

64,259 46,409

21,112 11,184

9,928

89,556

53,075

36,480

50 ชั่วโมงขึ้นไป

50,518

29,921 20,598

11,325

4,464

39,193

23,060

16,133

6,861 ร้อยละ

ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง

0.3

0.4

0.2

0.5

0.4

0.7

0.2

0.3

-

1-9 ชั่วโมง

0.1

-

0.1

-

-

-

0.1

-

0.2

10-19 ชั่วโมง

0.3

0.3

0.2

-

-

-

0.3

0.4

0.2

20-29 ชั่วโมง

6.1

6.2

5.9

0.4

0.8

-

7.6

7.6

7.7

30-39 ชั่วโมง

25.2

21.6

29.7

36.4

30.6

42.4

22.1

19.3

25.7

40-49 ชั่วโมง

46.8

48.8

44.3

40.8

42.2

39.3

48.5

50.4

45.8

50 ชั่วโมงขึ้นไป

21.4

22.7

19.6

21.9

25.9

17.7

21.2

21.9

20.3

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามสถานภาพการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559 สถานภาพการทางาน

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม นายจ้าง

236,572 131,735 104,836 51,757 26,488 25,269 184,815 105,248 1,764

1,764

-

87

87

105,846 70,327

35,519

1,768

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

66,226 23,750

42,476

1,239

ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

การรวมกลุ่ม

-

79,567

1,677

1,677

-

672

1,096 104,078

69,655

34,423

193

1,046

64,988

23,557

41,431

26,116 13,324

12,792 22,772 11,081 11,692

3,344

2,243

1,101

36,542 22,570

13,971 25,814 14,455 11,359

10,728

8,116

2,612

77

-

77

77

ร้อยละ

77

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.7

1.3

-

0.2

0.3

-

0.9

1.6

-

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

44.7

53.4

33.9

3.4

2.5

4.3

56.3

66.2

43.3

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

28.0

18.0

40.5

2.4

0.7

4.1

35.2

22.4

52.1

ลูกจ้างรัฐบาล

11.0

10.1

12.2

44.0

41.8

46.3

1.8

2.1

1.4

ลูกจ้างเอกชน

15.4

17.1

13.3

49.9

54.6

45.0

5.8

7.7

3.3

การรวมกลุ่ม

-

0.1

0.1

-

0.3

-

-

-

ยอดรวม นายจ้าง

หมายเหตุ : … มีค่าน้อยกว่า 0.1 ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัตเิ หตุจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559 การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัตเิ หตุ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ไม่เคยได้รับ

236,572 131,735 104,836 51,757 26,488 25,269 184,815 105,248 79,567 216,349 119,164 97,185 50,496 25,806 24,690 165,853 93,358 72,496

เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 1.พลัดตกหกล้ม

20,223 12,572

7,651 1,261

681

580 18,962 11,890

7,071

3,030

1,433

1,597

218

-

218

2,811

1,433

1,378

15,064

9,627

5,437

773

512

261

14,291

9,115

5,176

3.ถูกไฟน้าร้อนลวก

371

106

265

-

-

-

371

106

265

4.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

798

798

-

170

170

-

628

628

-

5.ไฟฟ้าช็อต

500

334

165

-

-

-

500

334

165

6.ได้รับสารเคมี

175

175

-

-

-

-

175

175

-

7.ไม่ทราบ

285

98

187

100

-

100

185

98

86

100.0 100.0 100.0 100.0 92.7 97.6 97.4 97.7

100.0 89.7

100.0 88.7

100.0 91.1

2.ของมีคมบาด/ทิม่ /แทง

ร้อยละ ยอดรวม

100.0 91.5

100.0 90.5

8.5

9.5

7.3

2.4

2.6

2.3

10.3

11.3

8.9

1.พลัดตกหกล้ม

1.3

1.1

1.5

0.4

-

0.9

1.5

1.4

1.7

2.ของมีคมบาด/ทิม่ แทง

6.4

7.3

5.2

1.5

1.9

1.0

7.7

8.7

6.5

3.ถูกไฟน้าร้อนลวก

0.2

0.1

0.3

-

-

-

0.2

0.1

0.3

4.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

0.3

0.6

-

0.3

0.6

-

0.3

0.6

-

5.ไฟฟ้าช็อต

0.2

0.3

0.2

-

-

-

0.3

0.3

0.2

6.ได้รับสารเคมี

0.1

0.1

-

-

-

-

0.1

0.2

-

7.ไม่ทราบ

0.1

0.1

0.2

0.2

-

0.4

0.1

0.1

0.1

ไม่เคยได้รับ เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 ส้านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษา ของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัตเิ หตุ และเพศ พ.ศ. 2559 วิธีการรักษา

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

แรงงานนอกระบบ

รวม ชาย หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

20,223 12,572 7,651 1,261

681

580 18,962 11,890 7,071

13,156

7,979 5,177

600

121

479 12,556

2.ซื้อยามากินเอง

4,623

3,181 1,443

561

561

-

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

1,923

1,078

845

-

-

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

235

235

-

-

5.ไม่ทราบ

285

98

187

100

1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล

7,858

4,698

4,063

2,620

1,443

-

1,923

1,078

845

-

-

235

235

-

-

100

185

98

86

ร้อยละ ยอดรวม

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล

65.1

63.5

67.7

47.6

17.7 82.7

66.2

66.1

66.4

2.ซื้อยามากินเอง

22.9

25.3

18.9

44.4

82.3

-

21.4

22.0

20.4

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

9.5

8.6

11.0

-

-

-

10.1

9.1

11.9

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

1.2

1.9

-

-

-

-

1.2

2.0

-

5.ไม่ทราบ

1.4

0.8

2.4

8.0

- 17.3

1.0

0.8

1.2

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2559 สวัสดิการในการเบิกจ่าย

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

2,158 1,313

845

-

-

-

2,158 1,313

845

62

62

-

-

-

-

62

62

-

62

62

-

-

-

-

62

62

-

2,096 1,251

845

-

-

-

2,096 1,251

845

1,686

841

845

-

-

-

1,686

841

845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ

175

175

-

-

-

-

175

175

-

อืน่ ๆ

235

235

-

-

ร้อยละ

-

235

235

-

100.0 100.0 100.0

-

-

-

จ่ายเอง ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

ยอดรวม ไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายเอง ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ อืน่ ๆ

100.0 100.0 100.0

2.9

4.7

-

-

-

-

2.9

4.7

-

2.9

4.7

-

-

-

-

2.9

4.7

-

97.1

95.3 100.0

-

-

-

97.1

95.3 100.0

78.1

64.0 100.0

-

-

-

78.1

64.0 100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

13.3

-

-

-

-

8.1

13.3

-

10.9

17.9

-

-

-

-

10.9

17.9

-

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา จากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559 ปัญหาจากการทางาน

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

32,171 17,740 14,431

5,887 3,109 2,778 26,285 14,631 11,654

12,173

5,874

6,299

4,058

1,642

2,416

8,115

4,232

3,883

งานหนัก

7,360

4,650

2,710

1,297

1,110

187

6,063

3,540

2,523

ทางานไม่ตรงเวลาปกติ

4,961

2,622

2,339

72

72

-

4,889

2,550

2,339

งานขาดความต่อเนื่อง

6,532

4,034

2,498

-

-

-

6,532

4,034

2,498

ชั่วโมงทางานมากเกินไป

115

115

-

115

115

-

-

-

-

ไม่มีวนั หยุด

568

170

398

243

170

74

325

-

325

ไม่มีสวัสดิการ

176

176

-

-

-

-

176

176

-

ไม่ทราบ

285

98

187

100

ร้อยละ

100

185

98

86

ค่าตอบแทน

ยอดรวม

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

ค่าตอบแทน

37.8

33.1

43.6

68.9

52.8

87.0

30.9

28.9

33.3

งานหนัก

22.9

26.2

18.8

22.0

35.7

6.7

23.1

24.2

21.6

ทางานไม่ตรงเวลาปกติ

15.4

14.8

16.2

1.2

2.3

-

18.6

17.4

20.1

งานขาดความต่อเนื่อง

20.3

22.7

17.3

-

-

-

24.9

27.6

21.4

ชั่วโมงทางานมากเกินไป

0.4

0.6

-

2.0

3.7

-

-

-

-

ไม่มีวนั หยุด

1.8

1.0

2.8

4.1

5.5

2.7

1.2

-

2.8

ไม่มีสวัสดิการ

0.5

1.0

-

-

-

-

0.7

1.2

-

ไม่ทราบ

0.9

0.6

1.3

1.7

-

3.6

0.7

0.7

0.7

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559 ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

แรงงานนอกระบบ

รวม ชาย หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบประสาท ทางานในที่สูง / ใต้นา / ใต้ดิน ไม่ทราบ

19,585 12,699 6,886 3,457 2,440 1,017 16,129 10,260 8,257

5,572 2,685

460

101

7,696

5,112

2,584

4,628

3,282 1,346 2,514 1,698

816

2,114

1,584

530

209

-

209

209

-

-

-

-

3,537 2,668

72

72

-

6,134

3,465

2,668

100

-

100

185

98

86

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

6,206 285

209

561

5,869

98

187

ร้อยละ ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบประสาท ทางานในที่สูง / ใต้นา / ใต้ดิน ไม่ทราบ

42.2

43.9

39.0

16.2

18.9

9.9

47.7

49.8

44.0

23.6

25.8

19.5

72.7

69.6

80.2

13.1

15.4

9.0

1.1

1.6

-

6.1

8.6

-

-

-

-

31.7

27.9

38.8

2.1

3.0

-

38.0

33.8

45.5

1.5

0.8

2.7

2.9

-

9.9

1.1

1.0

1.5

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา จากสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559 ปัญหาจากสภาพแวดล้อม

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

23,119 13,132 9,987 4,706 2,843 1,863 18,413 10,289

8,124

สถานที่ทางานคับแคบ

195

104

91

-

-

-

195

104

91

สถานที่ทางานไม่สะอาด

214

214

-

-

-

-

214

214

-

1,033

391

642

-

-

-

1,033

391

642

768 1,502 10,807 5,559

5,248

สถานที่ทางานอากาสไม่ถ่ายเท อิริยาบทในการทางาน

13,077 6,327 6,750 2,269

ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น

4,119 2,958 1,161 1,345 1,084

261

เสียงดัง

1,061 1,061

-

837

837

-

แสงสว่างไม่เพียงพอ

2,891 1,824 1,067

-

-

-

2,774 1,874 224

900

224

-

2,891 1,824

1,067

อื่น ๆ

243

154

88

154

154

-

88

-

88

ไม่ทราบ

285

98

187

100

ร้อยละ

100

185

98

86

100.0 100.0

100.0

ยอดรวม

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

สถานที่ทางานคับแคบ

0.8

0.8

0.9

-

-

-

1.1

1.0

1.1

สถานที่ทางานไม่สะอาด

0.9

1.6

-

-

-

-

1.2

2.1

-

สถานที่ทางานอากาสไม่ถ่ายเท

4.5

3.0

6.4

-

-

-

5.6

3.8

7.9

อิริยาบทในการทางาน

56.6

48.2

67.6

48.2

27.0

80.6

58.7

54.0

64.6

ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น

17.8

22.5

11.6

28.6

38.1

14.0

15.1

18.2

11.1

4.6

8.1

-

17.8

29.4

-

1.2

2.2

-

12.5

13.9

10.7

-

-

-

15.7

17.7

13.1

อื่น ๆ

1.0

1.2

0.9

3.3

5.4

-

0.5

-

1.1

ไม่ทราบ

1.2

0.7

1.9

2.1

-

5.4

1.0

1.0

1.1

เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานโครงการแรงงานนอกระบบ พ ศ 2559  
รายงานโครงการแรงงานนอกระบบ พ ศ 2559  
Advertisement