Page 1

ISSN 1685-1080

การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์/โทรสำร 0 – 4231 - 6737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่

สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2143 1323 ต่อ 17496 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th

ปีทจี่ ัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

2560 สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ เริ่ ม จั ด ท ำโครงกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2526 มีกำรสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นกำร สำรวจนอกฤดูกำรเกษตรระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม รอบที่ 2 เป็นกำรสำรวจในฤดูกำรเกษตร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกัน ยำยน และช่ว งปี พ.ศ. 2527 - 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีล ะ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ส ำรวจในเดือ นกุม ภำพัน ธ์ รอบที ่ 2 ส ำรวจในเดือ นพฤษภำคม รอบที่ 3 ส ำรวจในเดือ น สิงหำคม และในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2543 เป็นต้นมำ ได้สำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ซึ่งทำกำร สำรวจในเดือนพฤศจิกำยน จึงทำให้ได้ข้อมูลเป็นรำยไตรมำส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ กำรสำรวจโครงกำรนี้ได้จัดเก็บข้อมูล เป็นรำยเดือน และ นำผลกำรสำรวจที่ได้มำเสนอผลกำรสำรวจเป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส โดยกำรเสนอผลข้อมูล เป็น รำยไตรมำสนั้น ได้นำข้อมูล ที่ได้จ ำกกำรสำรวจครั้งละ 3 เดือนมำประมวลผลและหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ซึ่งผลกำรสำรวจที่ได้จะสะท้อนถึงค่ำประมำณของเดือนที่ อยู่กึ่งกลำงคำบเวลำ สำรวจนั้น ๆ ส ำหรับ รำยงำนฉบับ นี ้ เป็น กำรเสนอผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ไตรมำสที่ 3 : กรกฎำคม – กันยำยน 2560 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้ดำเนินกำรสำรวจระหว่ำงเดือน กรกฎำคม – กันยำยน 2560 หำกผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลเป็นรำยเดือนในลักษณะเดิมยังสำมำรถติดต่อขอ ข้อมูลได้ที่สำนักงำนสถิติจังหวัด หนองบัวลำภู และเนื่องจำกข้อมูลที่นำเสนอในรำยงำนฉบับนี้ได้มำจำกกำร สำรวจด้วยระเบียบวิธีตัวอย่ำงซึ่งอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรเลือ กตัวอย่ำงและควำมคลำดเคลื่อน อื่นๆ รวมอยู่ด้วย จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในกำรใช้ตัวเลขด้วย


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร แผนผั ง การจ าแนกประชากรตามสถานภาพ แรงงาน การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560

จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 3 : กรกฎาคม – กั น ยายน 2560 จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู พบว่ า จ านวนผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป 368,493 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม จะท างาน 231,871 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 62.9) ซึ ่ง ประกอบด้ วย ผู้ มี งานท า 225,837 คน ผู้ ว่ างงาน 4,652 คน ผู้รอฤดูกาล 1,382 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลัง แรงงานในไตรมาสนี้ประมาณ 136,622 คน (คิด เป็น ร้อยละ 37.1) ประกอบด้วยผู้ทางานบ้าน 47,464 คน เรียนหนังสือ 29,406 คน และอื่นๆ 59,752 คน เมื่ อเปรียบเที ยบจ านวนผู้ มี งานท ากั บ ไตรมาส เดียวกันของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาลดลง 6,962 คน หรือลดลงร้อยละ 2.9 (จาก 238,833 คน เป็น 231,871 คน) โดยผู้มีงานทาตามประเภทอุตสาหกรรม 8 อันดับ แรก ทางานในสาขาการเกษตรกรรม การป่าไม้ และการ ประมง การขายส่ง ขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ การผลิต การบริหารราชการและการ ป้ อ งกั น ประเทศ การศึ ก ษา การก่ อ สร้ าง กิ จ กรรม โรงแรมและอาหาร การขนส่ งที่ เก็ บ สิ น ค้ าและการ คมนาคม และอื่นๆ ตามลาดับ หากเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นในสาขาการขายส่ง ขายปลีกและ การซ่ อมแซมยานยนต์ และจั กรยานยนต์ จ านวน 4,379 คน กิ จ กรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 1,784 คน การศึ กษา จ านวน 1,655 คน การขนส่ งที่ เก็ บสิ นค้ าและ การคมนาคมจานวน 287 คน และอื่นๆ จานวน 875 คน ส่วนกิจกรรมที่ผู้มีงานทาลดลง ได้แก่ การเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง จ านวน 7,710 คน การผลิ ต 6,088 คน การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ จานวน 5,547 คน และการก่อสร้าง จานวน 370 คน ตามลาดับ (แผนภูมิ 1)


เมื่อเปรีย บเทีย บจ านวนผู้ มีงานทาตามระดับ การศึ กษาที่ ส าเร็ จ กับ ไตรมาสเดี ย วกัน ของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา ต อ น ป ล าย เพิ ่ม ขึ ้น จ าน ว น 6 ,3 1 0 ค น ไม่มี การศึก ษาเพิ ่ม ขึ้น จ านวน 420 คน ส่ ว นผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาต่ ากว่ า ป ระถมศึ ก ษ าลดลง จ านวน 11,597 คน มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ลดลง 2,545 คน ป ระถมศึ ก ษ าลดลง จ าน วน 1,876 คน และ มหาวิทยาลัยลดลง 1,447 คน เมื่อเปรียบเทียบผู้มีงานทาในไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่ อน พบว่ า ผู้ มี งานท าจ านวน 225,837 คน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่วนตัว โดยผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกจ้างเอกชน 4,486 คน และการรวมกลุ่ม 1,088 คน ส่วนผู้มีงานทาลดลง ได้แก่ ช่วยธุรกิจครัวเรือน 8,293 คน ลูก จ้างรัฐ บาล 4,819 คน ทางานส่ วนตัว 3,172 คน และนายจ้าง 25 คน หากพิ จารณาชั่ วโมงการท างานต่ อสั ปดาห์ ของ ผู้มีงานทาในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้มีงานท า ส่วนใหญ่ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งถือ ได้ ว่ าเป็ น ผู้ ท างานเต็ ม ที่ ในเรื่ อ งชั่ ว โมงการท างาน มีจานวน 196,691 คน หรือร้อยละ 87.1 ของผู้มีงานทา ทั้ งสิ้ น ส่ วนผู้ ที่ ท างานน้ อยกว่ า 35 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ มีจานวน 29,146 คน หรือร้อยละ 12.9 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2559 จะเห็ นว่าผู้มีงานทาตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ สั ปดาห์ มี จ านวนลดลง 13,384 คน ขณะที่ ผู้ มี งานท า ที่ทางานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นประมาณ 2,649 คน สาหรับ จานวนผู้ ว่างงานในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 4,652 คน หรือคิดเป็นอัตรา การว่ า งงานร้ อ ยละ 2.0 ของก าลั ง แรงงานรวม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2559 พบว่า ผู้ว่างงานเพิ่ มขึ้น 2,391 คน (จาก 2,261 คน เป็น 4,652 คน)


สารบัญ หน้า

คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง

ก ข จ ฉ

บทที่ 1

บทนา

1

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ 4. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 2 2 2

สรุปผลการสารวจ

7

1. ลักษณะของกาลังแรงงาน 2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ 2.2 อุตสาหกรรม 2.3 สถานภาพการทางาน 2.4 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ 2.5 การศึกษา 3. การว่างงาน

7 9 9 10 11 11 12

ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี ภาคผนวก ข ตารางสถิติ

15 17

บทที่ 2

13

ภาคผนวก


สารบัญแผนภูมิ หน้า แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน

11

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

11

แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา

12


สารบัญตาราง หน้า ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ

7

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

8

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ

9

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ

10

ตาราง ง จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ

11

ตาราง จ จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางานและเพศ

12

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

12

ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ

13


บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ทำกำรสำรวจ ภำวะกำรทำงำนของประชำกรทั่วประเทศอย่ำง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงแรกทำกำรสำรวจปีละ 2 รอบ และใน พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีละ 3 รอบ โดยรอบที ่ 1 ท ำกำรส ำรวจในเดือ น กุมภำพั นธ์ เป็ น ช่วงหน้ ำแล้งนอกฤดูกำรเกษตร รอบที่ 2 สำรวจในเดือนพฤษภำคม เป็นช่วงที่ กำลังแรงงำนใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จกำรศึกษำเริ่มเข้ำ สู่ตลำดแรงงำน รอบที่ 3 สำรวจในเดือนสิงหำคม เป็น ช่วงฤดูกำรเกษตร และต่อมำใน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมำ ได้เพิ่มกำรสำรวจอีก 1 รอบ รวมเป็น 4 รอบ โดยทำกำรสำรวจในเดือนพฤศจิกำยนของ ทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งฤดู ก ำรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทำง กำรเกษตร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ที่สะท้อนถึงภำวะกำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำนและ กำรประกอบกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของประชำกร ทั้งประเทศเป็นรำยไตรมำสและต่อเนื่องครบทุก ช่วงเวลำของปี เนื่ องจำกควำมจำเป็ น ต้องกำรใช้ข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยใน ระดับ จังหวัดมีมำกขึ้น ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ จึงได้กำหนดขนำดตัวอย่ำงเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถนำเสนอข้อมูลใน ระดับจังหวัดได้ โดยเสนอเฉพำะรอบกำรสำรวจ ของเดื อนกุม ภำพั น ธ์แ ละเดื อ นสิ งหำคมเท่ ำนั้ น กำรส ำรวจรอบที่ 4 ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดทำเป็นครั้งแรกได้เสนอผลในระดับ

จั งหวั ด ด้ วยและตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็ น ต้ น มำ ผลกำรส ำรวจทั ้ง 4 รอบได้เ สนอผลในระดับ จังหวัด หลั งจำกเกิ ด ภำวะวิ ก ฤตทำงเศรษฐกิ จ กลำงปี 2540 ควำมต้ อ งกำรใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำร วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนแรงงำนมีมำกขึ้น และเร่ ง ด่ วน ขึ้ น ใน ปี พ .ศ . 2544 จึ ง ได้ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรส ำรวจเป็ น รำยเดื อ นแล้ ว น ำข้ อ มู ล 3 เดือนรวมกันเพื่ อเสนอข้อมูล เป็นรำยไตรมำส โดยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ สำมำรถน ำเสนอในระดั บ จั งหวั ด ส ำหรั บ ข้ อ มู ล ของเดื อ น ที่ ต รงกั บ รอบ กำรส ำรวจเดิ ม คื อ ข้ อ มู ล เดื อ นกุ ม ภ ำพั นธ์ พฤษภำคม และ สิ ง หำคม ได้ จั ด ท ำสรุ ป ผล กำรส ำรวจเฉพำะข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ สำมำรถ เปรียบเทียบกับข้อมูลแต่ละรอบของปีที่ผ่ำนมำได้ และกำรส ำรวจตั้ งแต่ เดื อนกัน ยำยน พ.ศ.2544 เป็นต้นมำ สำมำรถนำเสนอผลของกำรสำรวจเป็น รำยเดื อ นทุ ก เดื อ นโดยสำมำรถเสนอผลใน ระดั บ ภำคเท่ ำ นั้ น เนื่ อ งจำกตั ว อย่ ำ งไม่ ม ำกพอ ที่ จะ น ำเส น อ ใน ระดั บ ย่ อ ย ก ว่ ำ นี้ แ ล ะ ใน ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ำรปรั บ อำยุ ผู้ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำนจำก 13 ปีขึ้นไปเป็ น 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎ หมำยกำรใช้ แ รงงำนเด็ ก ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด จ ำแนกประเภทของอำชี พ อุ ต สำหกรรมและสถำนภำพกำรท ำงำนให้ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสำกลในปั จจุบั นเพื่ อให้ สำมำรถเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล กั น ได้ ปรั บ เขต กำรปกครองจำกเดิ มเขตสุ ขำภิบ ำลถูกน ำเสนอ รวมเป็ น นอกเขตเทศบำล มำรวมเป็ น ในเขต เทศบำล เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542


วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ำคั ญ ของกำรส ำรวจ ภำวะกำรท ำงำนของประชำกรเพื่ อ ประมำณ จ ำ น ว น แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ำ ลั ง แ ร ง ง ำ น ภำยในประเทศและในจั งหวัด ต่ ำ ง ๆ ในแต่ ล ะ ไตรมำสของข้อมูลสถิตทิ ี่ได้จำกกำรสำรวจ 1. จ ำนวนประชำกรในวั ยท ำงำน (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชำกรนอกวัยทำงำน จำแนก ตำมเพศ 2. จำนวนประชำกรในวัยทำงำน จำแนก ตำมสถำนภำพแรงงำน อำยุ เพศ สถำนภำพ สมรส กำรศึกษำที่สำเร็จ 3. จ ำน วน ผู้ มี งำน ท ำ จ ำแ น ก ต ำม ลั ก ษณะที่ น่ ำ สนใจ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึ ก ษำ ที่สำเร็จ อำชีพ อุตสำหกรรม สถำนภำพกำรทำงำน ชั่วโมงทำงำน ค่ำจ้ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ได้รับจำกกำรทำงำน 4. จำนวนผู้ว่ำงงำน จำแนกตำมลักษณะ บำงประกำรที่น่ำสนใจ เช่น ระยะเวลำในกำรหำงำนทำ งำนที่ทำครั้งสุดท้ำย สำเหตุกำรว่ำงงำน เป็นต้น 2. คุ้มรวม ประชำกรที่ อ ำศั ย อยู่ ในครั ว เรื อ นส่ ว น บุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงำน 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ หมำยถึ ง ระยะเวลำ 7 วั น นั บ จำกวั น ก่ อ นวั น สั ม ภำษณ์ ย้ อ นหลั ง ไป 7 วั น เช่ น วั น สั ม ภำษณ์ คื อ วั น ที่ 9 กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2547 “ระหว่ำง 7 วัน ก่อนวัน สัมภำษณ์ ” คือ ระหว่ำง วันที่ 2 ถึง วันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 4. คาอธิบายศัพท์/แนวคิด/คาจากัดความ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ ป รั บ ปรุ ง แนวคิ ด และค ำนิ ย ำมที่ ใ ช้ ใ นกำรส ำรวจภำวะ กำรท ำงำนของประชำกรหลำยครั้ ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริง ทำงสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศตลอดจน ควำมต้องกำรของผู้ ใช้ข้อมูล และสอดคล้ องกับ มำตรฐำนสำกลขององค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ ง ประเทศ (ILO) กับ องค์กำรสหประชำชำติ (UN)

แนวคิดและคำนิยำมที่ใช้ในกำรสำรวจไตรมำสนี้ ได้ เ ริ่ ม ใช้ ม ำตั้ ง แต่ ร อบที่ 1 พ.ศ. 2526 มี ก ำร ปรับ ปรุงบ้ ำงตำมล ำดั บ และตั้ งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ได้ ก ำหนดอำยุ ขั้ น ต่ ำของประชำกร วัยทำงำนเป็น 15 ปี คานิยามที่สาคัญ ๆ ที่ใช้ในการสารวจ มีดังนี้ ผู้มีงานทา ผู้มีงานทา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้ นไป และในสั ป ดาห์ แห่ งการส ารวจมี ลั กษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่ว โมงขึ้น ไป โดย ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง เงิ น เดื อ น ผลก ำไร เงิ น ปั น ผล ค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นส ำหรับผลงำน ที่ทำเป็นเงินสด หรือสิ่งของ 2. ไม่ ไ ด้ ท ำงำน หรื อ ท ำงำนน้ อ ยกว่ ำ 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่ำเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจา) 2.1 ยั ง ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจในระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2 ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือ ธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงำนอย่ ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้ รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรือไร่นำเกษตรของหัวหน้ำ ครัวเรือนหรือของสมำชิกในครัวเรือน ผู้ว่างงาน ผู้ว่างงาน หมำยถึง บุ คคลที่ มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป และในสั ป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจมี ลั ก ษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ แต่ได้ หำงำน สมั ค รงำนหรือ รอกำรบรรจุ ในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ 2. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ และ ไม่ได้หำงำนทำในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ


กาลังแรงงานปัจจุบัน กาลังแรงงานปัจจุบัน หมำยถึง บุคคล ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดำห์ แห่งกำรสำรวจ มี ง ำนท ำหรื อ ว่ ำ งงำน ตำมค ำนิ ย ำมที่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ำงต้น

7. ท ำงำนให้ แ ก่ อ งค์ ก ำร หรื อ สถำบั น กำรกุ ศ ลต่ ำงๆ โดยไม่ ได้ รับ ค่ ำจ้ ำงผลก ำไรส่ ว น แบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่ำงใด 8. ไม่พร้อมที่จะทำงำน เนื่องจำกเหตุผลอื่น

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ก าลั ง แรงงานที่ ร อฤดู ก าล หมำยถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในสั ป ดำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้มีงำนทำ หรื อ ผู้ ว่ ำ งงำน แต่ เป็ น ผู้ ร อฤดู ก ำลที่ เหมำะสม เพื่ อ ที่ จ ะท ำงำน และเป็ น บุ ค คลที่ ต ำมปกติ จ ะ ทำงำนที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นำเกษตร หรือ ธุร กิ จ ซึ่ งท ำกิ จ กรรมตำมฤดู ก ำล โดยมี หั ว หน้ ำ ครัวเรือน หรือสมำชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็น เจ้ำของหรือผู้ดำเนินกำร

งาน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. กิ จ ก ำ ร ที่ ท ำ แ ล้ ว ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนเป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ค่ ำ ตอบแทน ที่ เป็ น เงิน อำจจ่ ำยเป็ น รำยเดื อ น รำยสั ป ดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2. กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไร หรือ หวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3. กิ จ กำรที่ ท ำให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของ สมำชิ กในครั วเรื อน โดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ งหรือ ผล ก ำไรตอบแทนอย่ ำ งใดซึ่ ง สมำชิ ก ในครั ว เรื อ น ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ นั้ น จะมี ส ถำนภำพกำรท ำงำน เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนำยจ้ำง

กาลังแรงงานรวม ก าลั ง แรงงานรวม หมำยถึ ง บุ ค คล ทุ กค น ที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ใน สั ป ด ำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงำนปัจจุบัน หรือ เป็ น ผู้ ถูกจั ดจ ำแนกอยู่ ในประเภทกำลั งแรงงำน ที่รอฤดูกำลตำมคำนิยำมที่ได้ระบุข้ำงต้น ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน หมำยถึง บุคคล ที่ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้อยู่ในกำลังแรงงำนใน สัป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจ คือ บุ คคลซึ่งในสัป ดำห์ แห่งกำรสำรวจมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงำน และไม่พร้อมที่จะทำงำนเนื่องจำกเป็นผู้ที่ 1. ทำงำนบ้ำน 2. เรียนหนังสือ 3. ยังเด็กเกินไป หรือชรำมำก 4. ไม่สำมำรถทำงำนได้ เนื่องจำกพิกำร ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 5. ไม่สมัครใจทำงำน 6. ท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำจ้ ำ ง ผลก ำไร ส่วนแบ่ ง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่บุคคลซึ่ง มิได้เป็นสมำชิกในครัวเรือนเดียวกัน

งาน

อาชีพ อาชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของ งำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ บุคคลส่วนมำกมีอำชีพเดียว สำหรับบุคคลที่ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจมีอำชีพ มำกกว่ำ 1 อำชีพ ให้ นั บ อำชี พ ที่ มีชั่ ว โมงท ำงำน มำกที่สุด ถ้ำชั่วโมงทำงำนแต่ละอำชีพเท่ำกันให้ นับอำชีพที่มีรำยได้มำกกว่ำ ถ้ำชั่วโมงทำงำนและ รำยได้ที่ได้รับจำกแต่ละอำชีพเท่ำกัน ให้นับอำชีพ ที่ ผู้ ต อบสั ม ภำษณ์ พอใจมำกที่ สุ ด ถ้ ำ ผู้ ต อบ สั ม ภำษณ์ ตอบไม่ ได้ ให้ นั บ อำชี พ ที่ ได้ ท ำมำนำน ที่สุด กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพ ตั้งแต่ไตรมำส ที่ 1 พ .ศ . 2554 ป รั บ ใช้ ต ำม International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง ประเทศ (ILO)


ก่อน พ.ศ. 2553 กำรจั ดประเภทอำชีพ จำแนกตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะอำชีพของ ป ร ะ เท ศ ไท ย โ ด ย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88) อุตสาหกรรม อุ ต สาหกรรม หมำยถึ ง ประเภทของ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนิน กำรโดยสถำน ประกอบกำรที่ บุ ค คลนั้ น ก ำลั ง ท ำงำนอยู่ หรื อ ประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ ในสัปดำห์แห่ งกำรส ำรวจ ถ้ำบุคคลหนึ่งมีอำชีพ มำกกว่ำหนึ่ ง อย่ ำง ให้ บั น ทึ ก อุ ต สำหกรรมตำม อำชี พ ที่ บั น ทึ กไว้ กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท อุตสำหกรรม ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับ ใ ช้ ต ำ ม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) ก่ อ น พ .ศ .2553 ก ำ ร จั ด ป ร ะ เภ ท อุ ตสำหกรรมจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมกั บ ลั ก ษณะอุ ต สำหกรรมของประเทศไทย โดย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, (ISIC : 1989) สถานภาพการทางาน สถานภาพการทางาน หมำยถึง สถำนะ ของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำนหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.นายจ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้ จ้ำงบุคคลอื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ของตนเองโดยล ำพั ง ผู้ เดี ย ว หรื อ อำจมี บุ ค คลอื่ น มำร่ ว มกิ จ กำรด้ ว ย เพื่ อ หวั ง ผลก ำไร หรื อ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ไ ด้ จ้ ำ ง ลูกจ้ำงแต่อำจมีสมำชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงำน ม ำ ช่ ว ย ท ำ งำ น โด ย ไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง ห รื อ ค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ

3. ช่วยธุ ร กิจในครั วเรื อนโดยไม่ ได้รั บ ค่ า จ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ที่ ช่ ว ยท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ำจ้ำงในไร่นำเกษตร หรือในธุรกิจของสมำชิกใน ครัวเรือน 4. ลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับ ค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือเหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4.1 ลู กจ้ างรั ฐบ าล ห มำยถึ ง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตลอดจนลูกจ้ำงประจำ และ ชั่วครำวของรัฐบำล 4.2 ลู ก จ้ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ หมำยถึ ง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 4.3 ลู ก จ้ า งเอกชน หมำยถึ ง ผู้ ที่ ทำงำนให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง ผู้ที่รับจ้ำงทำงำนบ้ำน 5. การรวมกลุ่ม หมำยถึง กลุ่ มคนที่มำ ร่ว มกัน ทำงำนโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อพึ่ งตนเอง และช่ วยเหลื อซึ่งกัน และกัน สมำชิกแต่ล ะคนมี ควำมเท่ ำเที ยมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุ ก ขั้น ตอนไม่ ว่ำเป็ น กำรลงทุ น กำรขำย งำนอื่ น ๆ ของกิ จกำรที่ท ำ ตลอดจนกำรแบ่ งรำยได้ ให้ แ ก่ สมำชิกตำมที่ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่มดังกล่ำวอำจ จดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท สถำนภ ำพ กำรทำงำน ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ใช้ตำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำร แรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) มีสถำนภำพกำร ท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 กลุ่ ม คื อ กำรรวมกลุ่ ม (Member of Producers’ Cooperative) ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงทางาน หมำยถึง จำนวนชั่วโมง ท ำงำนจริ งทั้ ง หมด ในสั ป ดำห์ แ ห่ ง กำรส ำรวจ สำหรับบุคคลที่มีอำชีพมำกกว่ำหนึ่งอำชีพ ชั่วโมง ท ำงำน หมำยถึ ง ยอดรวมของชั่ ว โมงท ำงำน


ทุกอำชีพ สำหรับผู้ที่มีงำนประจำซึ่งไม่ได้ทำงำน ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจให้บันทึกจำนวนชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง กำรส ำรวจก่อนปี พ.ศ. 2544 ผู้ ที่มีงำน ประจำซึ่งไม่ได้ทำงำนในสั ปดำห์ แห่ งกำรสำรวจ ให้ นั บ จ ำนวนชั่ว โมงท ำงำนปกติ ต่อสั ป ดำห์ เป็ น ชั่วโมงทำงำน รายได้ของลูกจ้าง รายได้ของลู กจ้าง หมำยถึง รำยได้ของ ผู้ที่มีสถำนภำพกำรทำงำนเป็น ลูกจ้ำง ที่ได้รับมำ จำกกำรท ำงำนของอำชี พ ที่ ท ำในสั ป ดำห์ แ ห่ ง ก ำรส ำรว จ ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย ค่ ำจ้ ำงแ ล ะ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับลูกจ้ำง ระยะเวลาของการหางานทา ระยะเวลาของการหางานทา หมำยถึง ระยะเวลำที่ ผู้ ว่ ำ งงำนได้ อ อกหำงำนท ำให้ นับตั้งแต่วันที่เริ่มหำงำนทำจนถึงวันสุดท้ำยก่อน วันสัมภำษณ์ คาบการแจงนับ คาบการแจงนั บ หมำยถึ ง ระยะเวลำ ที่ พ นั ก งำนออกไปสั ม ภำษณ์ บุ ค คลในครัว เรือ น ตัวอย่ำง ซึ่งโดยปกติเป็นวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน ประเภทของครัวเรือนที่อยู่ในขอบข่ายการสารวจ ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ในขอบข่ ำ ยกำรส ำรวจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ครัวเรือนส่วนบุ ค คล ประกอบด้ว ย ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียวซึ่งหุงหำอำหำร และจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่กำรครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับ ผู้ใดซึ่งอำจพำนั กอยู่ในเคหสถำน เดี ย วกั น หรื อ ครั ว เรื อ นที่ มี บุ ค คลตั้ งแต่ ส องคน ขึ้ น ไปร่ ว มกั น จั ด หำ และใช้ สิ่ งอุ ป โภคบริโภคที่ จ ำเป็ น แก่ ก ำรค รองชี พ ร่ ว ม กั น ค รั ว เรื อ น ส่ ว นบุ ค คลอำจอำศั ย อยู่ ในเคหะที่ เป็ นเรื อนไม้ ตึกแถว ห้องแถว ห้องชุด เรือแพ เป็นต้น

2. ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 2.1 ป ร ะ เภ ท ค น ง า น ไ ด้ แ ก่ ครัวเรือนซึ่งประกอบด้วย บุคคลหลำยคนอยู่กิน ร่วมกันในที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น ที่พักคนงำน เป็นต้น 2.2 ประเภทสถาบั น ซึ่ ง หมำยถึ ง บุคคลหลำยคนอยู่ร่วมกันในสถำนที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น สถำนที่กักกัน วัด กรมทหำร โดยไม่แยกที่อยู่ เป็ น สั ด ส่ ว นเฉพำะคนหรื อ เฉพำะครั ว เรื อ น นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ป ระจ ำที่ โ รงเรี ย นหรื อ ในหอพั ก นักเรียน เป็นต้น ไม่อยู่ในคุ้มรวมของการสารวจนี้ ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำ ที่สำเร็จดังนี้ 1. ไม่ มี ก ารศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ไม่ เคยเข้ ำศึ ก ษำในโรงเรีย น หรือ ไม่ เคยได้ รั บ กำรศึกษำ 2. ต่ากว่าประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ส ำเร็จกำรศึ กษำต่ ำกว่ำชั้น ประถมปีที่ 6 หรือ ชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 3. สาเร็จประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตั้ งแต่ ชั้ น ประถมปี ที่ 6 หรื อ ชั้ น ป ระถ ม ปี ที่ 7 ห รื อ ชั้ น ม .3 เดิ ม ขึ้ น ไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.1 สายสามั ญ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำตั้ ง แต่ ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2 อาชี ว ศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพ ที่ เรี ย นต่ อ จำกระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ ำ โดยมี ห ลั ก สู ต รไม่ เ กิ น 3 ปี และ ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


5.3 วิชาการศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ (กำร ฝึกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ เทียบเท่ำขึ้นไปแต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูง กว่ำ

6.3 สายวิ ช าการศึ ก ษา หมำยถึ ง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ และได้ รับประกำศนี ยบั ตรระดั บอนุ ปริญญำและ ปริญญำตรี

6. อุดมศึกษา 6.1 สายวิชาการ หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำหรื อ สำยวิชำกำร โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2 สายวิ ช าชี พ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ หรือสำย วิชำชีพที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี

7. อาชีวศึกษาระยะสั้น หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรมประเภท อำชี ว ศึ ก ษำที่ มี ห ลั ก สู ต รไม่ เกิ น 1 ปี และได้ รั บ ป ระกำศนี ยบั ต รห รื อ ใบ รั บ รองเมื่ อส ำเร็ จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้ แตกต่ ำงตำมวิ ช ำเฉพำะแต่ ล ะอย่ ำงที่ เรีย น แต่ อย่ำงต่ำต้องจบประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8. อื่ น ๆ ห ม ำยถึ ง บุ คคลที่ ส ำเร็ จ กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 สรุปผลการสารวจ 1. ลักษณะของกาลังแรงงาน

กาลั งแรงงานปั จจุบั นซึ่งประกอบด้วย ผู้ มีงานทาและ ผู้ พ ร้ อ มจะท างาน จ านวนประมาณ 230,489 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.5 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้ น ไป (ชายร้ อยละ 73.2 หญิ งร้ อยละ 52.8) จานวนผู้ ว่างงานมีประมาณ 4,652 คน หรือคิดเป็ น อั ตราการว่ างงานร้ อยละ 2.0 (ชายร้ อยละ 2.5 หญิ ง ร้อยละ 1.3) (ตาราง ก)

จากผลการส ารวจภาวะการท างานของ ประชากร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2560 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พบว่ า จ านวนประชากร อายุ 15 ปีขึ ้น ไป 368,493 คน เป็น ผู ้ที ่อ ยู ่ใ น ก าลัง แรงงานรวมประมาณ 231,871 คน หรื อ คิ ดเป็ น ร้อยละ 62.9 ส่ ว นผู้ ไม่ อ ยู ในก าลั งแรงงาน ประมาณ 136,622 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1

ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ

สถานภาพแรงงาน

รวม จานวน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

ชาย ร้อยละ

จานวน

หญิง ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

368,493

100.0 175,878

100.0 192,615

100.0

231,871

62.9 129,607

73.7 102,263

53.1

230,489

62.5 128,821

73.2 101,667

52.8

ผู้มีงานทา

225,837

61.3 125,525

71.4 100,312

52.1

ผู้วา่ งงาน

4,652

1.3

3,297

1.9

1,355

0.7

1,382

0.4

786

0.4

596

0.3

136,622

37.1

46,271

26.3

90,352

46.9

ทางานบ้าน

47,464

12.9

3,399

1.9

44,065

22.9

เรียนหนังสือ

29,406

8.0

14,298

8.1

15,107

7.8

อื่นๆ

59,752

16.2

28,573

16.2

31,179

16.2

กาลังแรงงานรวม กาลังแรงงานปัจจุบนั

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

อัตราการว่างงาน

2.0

2.5

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน อัตราการว่างงาน = ผูว้ ่างงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน

1.3


เมื่ อ พิ จ ารณ าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป กั บ ระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จบ การศึกษาต่ากว่าประถมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 33.0 ระดับประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 26.1

ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.5 ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น ร้อยละ 13.1 ระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามลาดับ (ตาราง ข)

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ รวม ชาย หญิง ระดับการศึกษา จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ยอดรวม 368,493 100.0 175,878 100.0 192,615 100.0 ไม่มีการศึกษา 7,000 1.9 1,948 1.1 5,052 2.6 ต่ากว่าประถมศึกษา 121,430 33.0 52,251 29.7 69,180 35.9 ประถมศึกษา 96,359 26.1 48,974 27.8 47,384 24.6 มัธยมศึกษาตอนต้น 60,878 16.5 32,446 18.4 28,432 14.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 48,200 13.1 24,589 14.0 23,612 12.3 สายสามัญ 41,287 11.2 20,414 11.6 20,873 10.8 สายอาชีวศึกษา 6,913 1.9 4,174 2.4 2,739 1.4 สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย 34,205 9.3 15,249 8.7 18,956 9.8 สายวิชาการ 16,780 4.6 7,596 4.3 9,184 4.8 สายวิชาชีพ 8,715 2.4 4,230 2.4 4,486 2.3 สายวิชาการศึกษา 8,710 2.4 3,423 1.9 5,287 2.7 ไม่ทราบ 422 0.1 422 0.2 หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ จากผลการสารวจ พบว่าประชากรผู้มีงานทา ส่ ว น ให ญ่ ใน จั ง ห วั ด ห น องบั วล าภู ท างาน เป็ น ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ม าก ที่ สุ ด คื อ จ าน ว น 123,359 ค น คิ ด เป็ น ร้อยละ 54.6 รองลงมา ได้แก่ พนั ก งานบริ ก ารและ พ น ัก ง า น ใ น ร ้า น ค ้า แ ล ะ ต ล า ด จ า น ว น 36,850 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.3 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความสามารถ ทางฝี ม ื อ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จานวน 19,031 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 8.4 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

จ านวน 11,413 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.1 ผู้ ประกอบ อาชี พด้ านต่ างๆ จ านวน 9,883 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.4 ผู้ ป ฏิ บั ติ การโรงงาน และเครื่ อ งจั ก รและ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบจ านวน 9,065 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.0 ผู้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายข้ าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ จานวน 8,300 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.7 เสมียนจานวน 4,899 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และผู้ ประกอบวิช าชีพ ด้ า นเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจ านวน 3,037 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 1.3 ตามลาดับ (ตาราง ค)

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ อาชีพ ยอดรวม

รวม จานวน 225,837

ชาย ร้อยละ

จานวน

100.0 125,525

หญิง ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

100.0 100,312

100.0

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

8,300

3.7

5,162

4.1

3,139

3.1

ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่ เกี่ยวข้อง

9,883

4.4

3,575

2.8

6,308

6.3

3,037

1.3

1,396

1.1

1,641

1.6

เสมียน

4,899

2.2

2,487

2.0

2,412

2.4

36,850

16.3

15,454

12.3

21,396

21.3

123,359

54.6

72,504

57.8

50,855

50.7

19,031

8.4

13,121

10.5

5,910

5.9

9,065

4.0

4,950

3.9

4,115

4.1

11,413

5.1

6,876

5.5

4,536

4.5

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตรและการประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่ เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูป้ ฏิบัติงานด้านการ ประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

หมายเหตุในตารางสถิติผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.2 อุตสาหกรรม เมื่ อ พิ จ ารณ าประเภทอุ ต สาหกรรมหรื อ ลั ก ษณะของการประกอบกิ จ กรรมของผู้ มี งานท า เชิ ง เศรษฐกิ จ พบว่ า ผู้ มี ง านท าในสาขาเกษตร กรรมการป่าไม้และการประมง จานวน 123,254 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.6 ของผู้มีงานทาโดยสัดส่วน ของเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.1 และ 50.2 รองลงมาคือ ผู้ ท าอาชีพ การขายส่ งและ การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ จานวน 37,461 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 โดยสัด ส่วนเพศหญิงสู งกว่า เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 15.7 และผู้ ท างานด้ า นการผลิ ต จ านวน 16,137 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.1 โดยเพศหญิ ง มี สั ด ส่ ว นสู งกว่ าเพศชายคือ ร้อ ยละ 9.2 และ 5.5 ส าห รับ ส่ว น ที ่เ หลือ กระจายอยู่ ในอุ ต สาหกรรม ป ร ะ เภ ท อื่ น ๆ ต า ม ล า ดั บ (ต า ร า ง ฆ )()

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ อุตสาหกรรม รวม ชาย จานวน ร้อยละ จานวน ยอดรวม 225,837 100.0 125,525 ภาคเกษตรกรรม 123,254 54.6 72,907 เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 123,254 54.6 72,907 นอกภาคเกษตรกรรม 102,583 45.4 52,618 การผลิต 16,137 7.1 6,876 การก่อสร้าง 8,041 3.6 6,888 การขายส่ง-การขายปลีก 37,461 16.6 19,731 การขนส่งที่เก็บสินค้า 1,583 0.7 1,103 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 8,070 3.6 2,377 การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 8,443 3.7 5,351 การศึกษา 9,269 4.1 3,970 อื่นๆ 13,577 6.0 6,322

ร้อยละ 100.0 58.1 58.1 41.9 5.5 5.5 15.7 0.9 1.9 4.3 3.2 5.0

หญิง จานวน ร้อยละ 100,312 100.0 50,347 50.2 50,347 50.2 49,965 49.8 9,261 9.2 1,153 1.1 17,730 17.7 480 0.5 5,693 5.7 3,093 3.1 5,298 5.3 7,255 7.2

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ 2 ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.3 สถานภาพการทางาน

2.4 ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

เมื่ อ พิ จ ารณ าถึ ง สถานภาพการท างาน ในจ านวนผู ้ม ีง านท าทั ้ง สิ ้น 225,837 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ ท างานส่ วนตั ว จ านวน 102,674 คน หรื อ ร้อยละ 45.5 โดยเพศชายมีสัดส่วนสู งกว่าเพศหญิ ง คิดเป็ น ร้อยละ 55.7 และ 32.6 รองลงมาเป็น ช่ว ย ธุ ร กิ จ ใน ครั ว เรื อ นโดยไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งจ านวน 57,933 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.7 โดยเพศหญิ ง มีสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.8 และ 15.1 และลู ก จ้ า งเอกชน จ านวน 41,028 คน หรื อ ร้อ ยละ 18.2 โดยเพศชายมีส ัด ส่ว นสูง กว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 18.6 และ 17.6 นอกนั้นผู้มี งานท ามี ส ถานภาพการท างานเป็ น ลู ก จ้ า งรั ฐ บาล นายจ้ า ง และการรวมกลุ่ ม มี จ านวน 21,298 คน 1,739 คน และ 1,165 คนตามล าดั บ หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 9.4 0.8 และ 0.5 ตามล าดั บ (ตามแผนภู มิ ที่ 1 และตาราง ง)

เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทางาน (จานวนชั่วโมง ท างานจริ ง ทั้ ง หมดในสั ป ดาห์ แ ห่ ง การส ารวจ) ประชากรผู้มีงานทาในจังหวัดหนองบัวลาภู 96,235 คน หรือร้อยละ 42.6 เป็ นผู้ ที่ ท างานตั้ งแต่ 40-49 ชั่ ว โมง จ านวน 58,799 คน หรื อ ร้ อ ยละ 26.0 ท างาน ตั้ งแต่ 50 ชั่ ว โม งขึ้ น ไป แล ะจ าน ว น 41,657 คน หรือร้อยละ 18.4 ทางานตั้งแต่ 35-39 ชั่วโมงหรือกล่าวได้ว่า ผู้มีงานทาร้อยละ 87.0 ทางาน ตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่ อสั ปดาห์ และจัดว่าบุ คคล กลุ่ ม นี้ เป็ น ผู้ ท างานเต็ ม ที่ ในความหมายของเวลา ทางาน ขณะที่ผู้ที่ทางานน้อยกว่า 35 (1-34) ชั่วโมง ต่ อสั ป ดาห์ ซึ่ งจั ด ว่ าเป็ น ผู้ ท างาน ไม่ เต็ ม ที่ มี 26,756 คน หรื อ ร้ อ ยละ 11.8 ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ง าน ประจ าแต่ ไม่ ได้ ท างานในสั ป ดาห์ แ ห่ งการส ารวจ (0 ชั่วโมง) มี 2,390 คน หรือร้อยละ 1.1 สาหรับเพศ ชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมง ขึ้นไปต่อสัปดาห์ กล่าวคือมี 196,691 คน หรือร้อยละ 87.0 ของประชากรชายผู้มีงานทาทั้งสิ้น 111,273 คน ร้ อยละ 88.7 และเพศหญิ ง 85,417 คนหรือร้อยละ 85.1 ของประชากรหญิ งผู้ มีงานท า ทั้งสิ้นเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมง ขึ้นไปต่อสัปดาห์ (แผนภูมิ 2 และตาราง จ) แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมง การทางาน

ตาราง ง จานวนและร้อยละของผูม้ งี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ รวม ชาย หญิง สถานภาพการทางาน จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ยอดรวม 225,837 100.0 125,525 100.0 100,312 นายจ้าง 1,739 0.8 1,689 1.3 50 ลูกจ้างรัฐบาล 21,298 9.4 10,444 8.3 10,854 ลูกจ้างเอกชน 41,028 18.2 23,354 18.6 17,674 ทางานส่วนตัว 102,674 45.5 69,953 55.7 32,721 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 57,933 25.7 19,011 15.1 38,922 การรวมกลุ่ม 1,165 0.5 1,073 0.9 92

ร้อยละ 100.0 … 10.8 17.6 32.6 38.8 0.1

หมายเหตุ : … มีค่าน้อยกว่า 0.1 ทีม่ า: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิติจงั หวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ


ตาราง จ จานวนและร้อยละของผูมงี านทา จาแนกตามชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ รวม ชาย หญิง ชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ยอดรวม 225,837 100.0 125,525 100.0 100,312 100.0 0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทางาน) 1-9 10-19 20-29 30-34 35-39 40-49 50 ชั่วโมง ขึ้นไป

1/

2,390 1,105 3,684 8,180 13,787 41,657 96,235 58,799

1.1 1,108 0.5 1.6 2,003 3.6 4,256 6.1 6,884 18.4 20,187 42.6 58,008 26.0 33,078

0.9 1,282 - 1,105 1.6 1,681 3.4 3,923 5.5 6,904 16.1 21,469 46.2 38,227 26.4 25,721

1.3 1.1 1.7 3.9 6.9 21.4 38.1 25.6

ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ร้ อยละ 15.2 ระดั บ มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 13.0 ระดับมหาวิทยาลัย ร้ อ ยละ 11.7 และไม่ มี การศึ กษา ร้ อ ยละ 0 .7 (ตาราง ฉ ) แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับ การศึกษา

1/ผู้ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ

2.5 การศึกษา เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ของ ผู้มีงานทาจานวน 225,837 คน พบว่า ผู้มีงานทา ส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้อยละ 33.2 ระดับต่ากว่าประถมศึกษาร้อยละ 26.3

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

รวม ชาย หญิง จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 225,837 100.0 125,525 100.0 100,312 100.0 1,500 0.7 560 0.4 941 0.9 59,336 26.3 33,251 26.5 26,085 26.0 74,879 33.2 41,237 32.9 33,643 33.5 29,363 13.0 19,192 15.3 10,170 10.1 34,270 15.2 19,050 15.2 15,220 15.2 29,958 13.3 16,072 12.8 13,885 13.8 4,313 1.9 2,978 2.4 1,335 1.3 26,488 11.7 12,235 9.7 14,254 14.2 12,779 5.7 6,263 5.0 6,516 6.5 6,682 3.0 3,495 2.8 3,187 3.2 7,027 3.1 2,476 2.0 4,551 4.5

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


3. การว่างงาน ส าห รั บ อั ต ราการว่ า งงานของป ระช ากร หมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจานวนประชากร ที่ อยู่ ในก าลั งแรงงานพบว่ า จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู มีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 2.0 โดยสัดส่วน ของชายมี อั ต ราการว่ า งงานสู ง กว่ า หญิ ง คิ ด เป็ น ร้อยละ 2.5 และ 1.3 (ตาราง ช)

จากการส ารวจพบว่า ประชากรของจังหวัด หนองบั ว ล าภู มี ผู้ ว่ า งงานประมาณ 4,652 คน เป็ นชายจ านวน 3,297 คน และเป็ นหญิ งประมาณ 1,355 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.9 และ 29.1 ของผู้ ว่างงานตามลาดับ ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ ประชากร อายุ15ขึ้นไป

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

368,493

ชาย หญิง

เพศ ยอดรวม

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่ งงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน

ผู้ว่างงาน จานวน

อัตรา

231,871

4,652

2.0

175,878

129,607

3,297

2.5

192,615

102,263

1,355

1.3


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี 1. วิธีการสารวจ การสารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานที่อยู่ใน เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชาวต่างชาติที่ทางานในสถานทูตหรือ องค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ในการสารวจแต่ละเดือนได้ดาเนินการสารวจทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง แบบStratified Two-stage Sampling โดยหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 คือ เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) ซึ่งมีจานวน 1,990 EA ตัวอย่าง จากจานวนทั้งสิ้น 127,460 EAs และหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 คือ ครัวเรือน ซึ่งมี จานวนครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 27,960 ครัวเรือน หรือคิดเป็นจานวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างประมาณ 95,064 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างในแต่ละเดือนดังกล่าวสามารถนาเสนอข้อมูลในระดับภาคและประเทศจาแนกเขต การปกครอง แต่ไม่เพี ย งพอที่ จะน าเสนอข้อมูล ในระดับ จังหวัดหรือพื้ นที่ย่อยกว่านี้ ฉะนั้นเพื่ อให้ ส ามารถ นาเสนอผลของข้อมูลในระดับจังหวัดได้ จึงได้ใช้ข้อมูลของการสารวจในแต่ละเดือน 3 เดือนที่ติดต่อกันมา รวมกันเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างเพียงพอและทาการประมาณค่าข้อมูลยอดรวมของจังหวัดต่อไป สาหรับการสรุป รายงานผลการส ารวจในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 ก็ได้นาข้อมูล ของเดือนเมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2560 มารวมกัน เป็นต้น สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ ตกเป็นตัวอย่าง โดยข้าราชการและพนักงานของสานักงานสถิติแห่งชาติจานวน ประมาณ 800 คน ที่ประจาใน ทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ทาการสัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ใน การปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน ส่วนการประมวลผลข้อมูลนั้นดาเนินการในส่วนกลางตามหลักวิชาสถิติ โดยนาข้อมูลที่ได้จาก ครัวเรือนตัวอย่างมาประมาณค่า โดยการถ่วงน้าหนัก (Weighty) ซึ่งค่าน้าหนักจะได้จากสูตรในการประมาณ ค่าที่เหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ค่าประมาณของประชากรในแต่ละจังหวัดใกล้เคียงกับค่าที่ แท้จริง

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจได้ ด าเนิ น การพร้ อมกั น ทั่ วประเทศในระหว่ างวั น ที่ 1– 12 ของเดื อนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560 สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน ที่ตกเป็ น ตัวอย่ าง โดยพนั กงานสั มภาษณ์ ของส านักงานสถิ ติแห่ งชาติ ซึ่งมี ประสบการณ์ ในการส ารวจและ พนักงานสัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทาง เดียวกัน

3. การปัดตัวเลข ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจานวนได้มี การปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


ภาคผนวก ข ตารางสถิติ


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

368,493

175,878

192,615

231,871

129,607

102,263

230,489

128,821

101,667

ผู้มีงำนทำ

225,837

125,525

100,312

ผู้ว่ำงงำน

4,652

3,297

1,355

1,382

786

596

136,622

46,271

90,352

ทำงำนบ้ำน

47,464

3,399

44,065

เรียนหนังสือ

29,406

14,298

15,107

อื่นๆ

59,752

28,573

31,179

100.0

100.0

100.0

62.9

73.7

53.1

62.5

73.2

52.8

ผู้มีงำนทำ

61.3

71.4

52.1

ผู้ว่ำงงำน

1.3

1.9

0.7

0.4

0.4

0.3

37.1

26.3

46.9

ทำงำนบ้ำน

12.9

1.9

22.9

เรียนหนังสือ

8.0

8.1

7.8

16.2

16.2

16.2

จานวน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กาลังแรงงานรวม กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ร้อยละ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กาลังแรงงานรวม กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

อื่นๆ

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

ระดับการศึกษา

รวม

ชาย

หญิง

368,493 7,000 121,430 96,359 60,878 48,200 41,287

175,878 1,948 52,251 48,974 32,446 24,589 20,414

192,615 5,052 69,180 47,384 28,432 23,612 20,873

6,913 34,205 16,780

4,174 15,249 7,596

2,739 18,956 9,184

8,715 8,710 422

4,230 3,423 422

4,486 5,287 -

100.0 1.1 29.7 27.8 18.4 14.0 11.6 2.4 8.7 4.3 2.4 1.9 0.2

100.0 2.6 35.9 24.6 14.8 12.3 10.8 1.4 9.8 4.8 2.3 2.7 -

จานวน ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไม่ทราบ

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไม่ทราบ

100.0 1.9 33.0 26.1 16.5 13.1 11.2 1.9 9.3 4.6 2.4 2.4 0.1

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

อาชีพ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน ยอดรวม

225,837

125,525

100,312

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

8,300

5,162

3,139

ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ

9,883

3,575

6,308

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

3,037

1,396

1,641

เสมียน

4,899

2,487

2,412

36,850

15,454

21,396

123,359

72,504

50,855

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

19,031

13,121

5,910

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

9,065

4,950

4,115

11,413

6,876 ร้อยละ

4,536

100.0

100.0

100.0

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

3.7

4.1

3.1

ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ

4.4

2.8

6.3

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

1.3

1.1

1.6

เสมียน

2.2

2.0

2.4

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

16.3

12.3

21.3

ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

54.6

57.8

50.7

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

8.4

10.5

5.9

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

4.0

3.9

4.1

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

5.1

5.5

4.5

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ ยอดรวม

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

อุตสาหกรรม

รวม

ชาย

หญิง

225,837

125,525

100,312

ภาคเกษตรกรรม

123,254

72,907

50,347

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

123,254

72,907

50,347

นอกภาคเกษตรกรรม

102,583

52,618

49,965

16,137

6,876

9,261

8,041

6,888

1,153

37,461

19,731

17,730

การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า

1,583

1,103

480

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

8,070

2,377

5,693

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

8,443

5,351

3,093

การศึกษา

9,269

3,970

5,298

13,577

6,322 ร้อยละ 100.0 58.1 58.1 41.9 5.5 5.5 15.7 0.9 1.9 4.3 3.2 5.0

7,255

จานวน ยอดรวม

การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก

อื่นๆ ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า กิจกรรมโรงแรมและอาหาร การบริหารราชการและป้องกันประเทศ การศึกษา อื่นๆ

100.0 54.6 54.6 45.4 7.1 3.6 16.6 0.7 3.6 3.7 4.1 6.0

100.0 50.2 50.2 49.8 9.2 1.1 17.7 0.5 5.7 3.1 5.3 7.2

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ ที่มา: การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ.2560 ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

สถานภาพการทางาน

รวม

ชาย

หญิง

225,837

125,525

100,312

1,739

1,689

50

ลูกจ้างรัฐบาล

21,298

10,444

10,854

ลูกจ้างเอกชน

41,028

23,354

17,674

ทางานส่วนตัว

102,674

69,953

32,721

57,933

19,011

38,922

1,165

1,073

92

100.0

100.0

100.0

นายจ้าง

0.8

1.3

ลูกจ้างรัฐบาล

9.4

8.3

10.8

ลูกจ้างเอกชน

18.2

18.6

17.6

ทางานส่วนตัว

45.5

55.7

32.6

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

25.7

15.1

38.8

0.5

0.9

0.1

จานวน ยอดรวม นายจ้าง

ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม

ร้อยละ ยอดรวม

การรวมกลุ่ม

หมายเหตุ : … มีคา่ น้อยกว่า 0.1 ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูมงี านทา จาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

รวม

ชาย

หญิง

225,837

125,525

100,312

0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทำงำน)

2,390

1,108

1,282

1-9

1,105

-

1,105

10-19

3,684

2,003

1,681

20-29

8,180

4,256

3,923

30-34

13,787

6,884

6,904

35-39

41,657

20,187

21,469

40-49

96,235

58,008

38,227

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

58,799

33,078

25,721

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทำงำน)

1.1

0.9

1.3

1-9

0.5

-

1.1

10-19

1.6

1.6

1.7

20-29

3.6

3.4

3.9

30-34

6.1

5.5

6.9

35-39

18.4

16.1

21.4

40-49

42.6

46.2

38.1

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

26.0

26.4

25.6

จานวน ยอดรวม

ร้อยละ ยอดรวม

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 3/2560

ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

รวม

ชาย

หญิง

225,837

จานวน 125,525

100,312

1,500 59,336 74,879 29,363 34,270

560 33,251 41,237 19,192 19,050

941 26,085 33,643 10,170 15,220

29,958 4,313 26,488

16,072 2,978 12,235

13,885 1,335 14,254

12,779 6,682 7,027

6,263 3,495 2,476

6,516 3,187 4,551

100.0 0.4 26.5 32.9 15.3 15.2 12.8 2.4 9.7 5.0 2.8 2.0

100.0 0.9 26.0 33.5 10.1 15.2 13.8 1.3 14.2 6.5 3.2 4.5

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

100.0 0.7 26.3 33.2 13.0 15.2 13.3 1.9 11.7 5.7 3.0 3.1

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 3 2560  
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 3 2560  
Advertisement