Page 1


คำนำ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ โดยสำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวม ข้อมูลแรงงำนนอกระบบในไตรมำสที่ 3 (เดือนกรกฎำคม – กันยำยน ) พ.ศ. 2560 พบว่ำ แรงงำนนอกระบบซึ่ง เป็นผู้ที่ทำงำนแต่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทำงสังคมจำกกำรทำงำนถึงร้อยละ 78.1 ของผู้ ทำงำนทั้งหมด 225,837 คน และจำกข้อมูลกำรสำรวจยังพบว่ำ แรงงำนนอกระบบเหล่ำนี้อยู่ในภำคเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ และมีกำรศึกษำไม่สูงนัก ดังนั้นสำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูหวังว่ำ ข้อมูลกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบที่เผยแพร่ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสถิติให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ทรำบถึงลักษณะที่สำคัญของแรงงำนนอกระบบ ได้แก่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ ลักษณะกิจกรรมในด้ำนกำรผลิต ชั่วโมงกำรทำงำน รำยได้ และปัญหำจำกกำรทำงำน เพื่อให้ หน่วยงำนที่ดูแลด้ำนแรงงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้มีช่องทำงที่จะเข้ำถึงและเตรียมควำมพร้อมให้กับแรงงำน นอกระบบเหล่ำนี้ เพื่อสำมำรถยกระดับและสร้ำงควำมเสมอภำคต่อกลุ่มแรงงำนนอกระบบให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งกับตัวแรงงำนเองและครอบครัวต่อไป


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร การส ารวจแรงงานนอกระบบ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พ.ศ. 2560 ท าการเก็ บ รวบรวม ข้อมู ล ระหว่างเดือ นกรกฎาคม – กัน ยายน พ.ศ. 2560 โดยการผนวกข้ อ ถามเข้ า กั บ การส ารวจ ภาวะการทางานของประชากร ซึ่งผลการสารวจ ในปี 2560 สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้ 1.แรงงำนในระบบ หมำยถึง ผู้ที่มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ หลั ก ประกั น ทางสั ง คม ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ ลูกจ้างประจา ของส่วนราชการส่วนกลางและส่วน ภู มิ ภ าค แ ล ะราช ก ารส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ า ง รั ฐ วิส าหกิ จ ครู ใหญ่ ห รื อ ครู โรงเรี ย นเอกชนตาม กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างของรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศลูกจ้างที่ ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและผู้ มี งานทาที่ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม มาตรา 33,39 และ 40

2.แรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ จากจ านวนประชากรผู้ มี ง านท าทั้ ง สิ้ น 225,837 คน เป็นผู้ทางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ จานวน 172,184 คน หรือร้อยละ 76.2 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ จ านวน 53,652 คน หรื อ ร้ อ ยละ 23.8 ส าหรั บ แรงงานนอกระบบ เมื่ อ พิ จ ารณาตามเพศพบว่ า เพศชายมีจานวนมากกว่าเพศหญิ ง คือเพศชายมี จานวน 97,538 คน หรือร้อยละ 56.6 เพศหญิงมี จานวน 74,647 คน หรือร้อยละ 43.4 ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบ จานวน 123,359 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน ด้ า นการเกษตรและการประมง มากที่ สุ ด คื อ ร้อยละ 54.6


3.ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จของแรงงำนนอกระบบ ส าหรับการศึกษาที่ ส าเร็จของแรงงานนอก ระบบ พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาใน ระดับประถมศึกษาและต่ากว่ามากที่สุ ด จานวน 120,542 คน หรื อ ร้ อ ยละ 70.0 รองลงมาเป็ น ระดับมัธยมศึกษาจานวน 42,430 คน หรือร้อยละ 24.6 และระดับอุดมศึกษา 8,096 คน หรือร้อยละ 4.7 ตามลาดับ 4.ปัญหำของแรงงำนนอกระบบ จากผลการส ารวจแรงงานนอกระบบต่ อ ปัญ หาต่าง ๆ จากการท างานเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาจากการทางานที่แรงงานนอกระบบต้องการ ให้ ภ าครัฐ ช่ว ยเหลื อ มากที่ สุ ด คื อ งานขาดความ ต่อเนื่อง ร้อยละ 36.2 รองลงมาเป็น งานหนัก ร้อยละ 23.4 ทางานไม่ตรงเวลาปกติ ร้อยละ 16.7 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน ร้ อ ยละ 15.8 ไม่ มี วันหยุด ร้อยละ 1.4และไม่ทราบ ร้อยละ 6.5 ปั ญหาจากสภาพแวดล้ อม ส าหรับปั ญหาจาก สภาพแวดล้ อมในการท างานที่ แรงงานนอกระบบ ประสบมากที่สุดคือ อิริยาบถในการทางาน ร้อยละ 61.3 แสงสว่ างไม่ เพี ยงพอ ร้อยละ 17.5 สถานที่ ทางานไม่สะอาด ร้อยละ 8.9 ที่เหลือเป็นปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น สถานที่ทางานคับแคบ และไม่ทราบ เป็นต้น การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน ส าหรั บ การได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อุ บั ติ เหตุ จ ากการ ทางานของแรงงานนอกระบบในปี 2560 มีจานวน 14,348 คน โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรือ บาดเจ็บจากได้รับสารเคมีเป็นพิษมีมากที่สุดร้อยละ 72.3 รองลงมาเป็ น ท างานในที่ สู ง /ใต้ น้ า/ใต้ ดิ น ร้อยละ 15.5 เครื่องจักรเครื่องมือที่ เป็น อันตราย ร้อยละ 2.6 และไม่ทราบ ร้อยละ 9.6


5. เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของแรงงำนนอก ระบบในช่วงปี 2555 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้ งแต่ ปี 2555 จนถึงปี 2560 พบว่า ในช่วงปี 2555 – 2560 แรงงานนอก ระบบเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 84.2 ในปี 2555 เป็ น ร้อยละ 85.2 ในปี 2556 และมีแนวโน้มลดลงจนถึงปี 2560 โดยลดลงจากร้อยละ 85.2 ในปี 2556 เป็ น ร้อยละ 83.8 ในปี 2557 ร้อยละ 78.9 ในปี 2558 ร้ อ ยละ 78.1 ในปี 2559 และร้ อ ยละ 76.2 ใน ปี 2560 เนื่องจาก แนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ ผลั กดันผู้ทางานในตลาดแรงงานจากผู้ทางานที่เป็น แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ ในระบบ ซึ่งจะเห็ นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป จานวนแรงงานในระบบมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรั บระดั บการศึ กษาที่ ส าเร็ จของแรงงาน นอกระบบในช่ วงปี 2555 – 2560 พบว่า แรงงาน นอกระบบกลุ่มใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่า กว่ า ระดั บ ประถมศึ กษา รองลงมาเป็ นระดั บ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน ปลาย และอุดมศึกษา ตามลาดับ


สารบัญ หน้า คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญตาราง บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 1 1

บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 1. จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ

5

2. ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ

5

3. อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ

6

4. อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ

8

5. ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ

9

6. แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน

9

7. วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ

10

8. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

11

8.1 ปัญหาจากการทางาน

11

8.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน

12

8.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน

12

ตารางสถิติ

13

สารบัญตารางสถิติ

14


สารบัญตาราง หน้า ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ

5

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ระดับการศึกษาสาเร็จ ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ

6 7

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม

8

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มีงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

9

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

10

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษาของการ ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

10

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ ทางานที่ต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลจาแนกตามการใช้สวัสดิการในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

11

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน

11

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

12

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางาน

12


บทที่ 1 บทนำ 1.ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยทำ กำรสำรวจพร้อมโครงกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรไตรมำส 3 เพื่อให้มีข้อมูล ใช้อย่ำงต่อเนื่องเป็น ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจนอกระบบ จึงได้ดำเนินกำรสำรวจเป็นประจำทุกปี สำหรับ กำรสำรวจในปี 2560 ซึ่งดำเนินกำรสำรวจพร้อมกับกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรไตรมำสที่ 3 ใน เดือน กรกฎำคม สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลแก่หน่วยงำนด้ำนกำร วำงแผนและกำหนดนโยบำย และใช้เป็ น ฐำนข้อมูล เพื่ อกำรศึกษำถึงแรงงำนนอกระบบ ในกำรขยำยควำม คุ้มครองและกำรประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ เพื่อให้ผู้ทำงำนนอกระบบได้เข้ำถึงกำรประกันสังคม และควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำน ได้รับควำมเป็นธรรม มีควำมมั่นคงจำกกำรทำงำน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงำนนอก ระบบเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ ได้ดำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวน และลักษณะต่ำง ๆ ของประชำกรที่มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทำงสังคม และ ไม่ได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรทำงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ ได้แก่ 1) จำนวนแรงงำนที่อยู่ในระบบและนอกระบบ 2) ลั ก ษณะทำงประชำกรและสั งคมที่ ส ำคั ญ ของแรงงำนในระบบและนอกระบบ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึกษำที่สำเร็จ อำชีพ และอุตสำหกรรม ชั่วโมงกำรทำงำน เป็นต้น 3) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุจำกกำรทำงำน สิทธิกำรรักษำพยำบำล และ ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำน เป็นต้น 2.คุ้มรวม ประชำกรที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล (ประเภทคนงำน) 3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 12 ของเดือนกรกฎำคม สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2560 4.คำอธิบำยศัพท์/แนวคิด/คำจำกัดควำม 4.1 แรงงำนในระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือหลักประกันทำงสังคมจำกกำร ทำงำน ได้แก่ 1) ข้ำรำชกำร ลู กจ้ ำงประจำของส่ วนรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่ วนภูมิภ ำค และรำชกำรส่ว น ท้องถิ่น 2) ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน 4) ลูกจ้ำงของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 5) ลูกจ้ำงที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน 6) ผู้มีงำนทำที่ประกันตนตำม พรบ.ประกันสังคม มำตรำ 33,39 และ 40


4.2 แรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนทำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคม จำกกำรทำงำนเช่นเดียวกับแรงงำนในระบบ 4.3 ผู้มีงำนทำ หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ มีลักษณะอย่ำงหนึ่ง อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1) ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นสำหรับผลงำนที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ 2) ไม่ได้ทำงำนหรือทำงำนน้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่ำเป็น ผู้ที่ปกติมีงำนประจำ) 2.1) ยังได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2) ไม่ได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3) ทำงำนอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรื อไร่นำเกษตรของหัวหน้ำครัวเรือน หรือสมำชิกในครัวเรือน 4.4 งำน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1) กิจกำรที่ทำแล้วได้รับค่ำตอบแทน เป็นเงินหรือสิ่งของ ค่ำตอบแทนที่เป็นเงิน อำจจ่ำยเป็นรำย เดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2) กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไรหรือหวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3) กิจกำรที่ทำให้ ธุรกิจของสมำชิกในครัวเรือ น โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือผลกำไรตอบแทนอย่ำงใด ซึ่งสมำชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถำนภำพกำรทำงำนเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือนำยจ้ำง 4.5 อำชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของงำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพใช้ตำม International Standard Classification of Occupation (ISCO – 08) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 4.6 อุตสำหกรรม หมำยถึง ประเภทของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินกำร โดยสถำนประกอบกำรที่ บุคคลนั้ นกำลังทำงำนอยู่ หรือประเภทของธุรกิจซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ในสั ปดำห์ แห่ งกำรสำรวจ กำร จ ำแนกประเภทอุ ต สำหกรรม ใช้ ต ำม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC) 2009 ฉบั บ ปรับปรุง โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ 4.7 สถำนภำพกำรทำงำน หมำยถึง สถำนะของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำน หรือธุรกิจ แบ่ง ออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) นำยจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้จ้ำงบุคคล อื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลำพังผู้เดียวหรือ อำจมี บุ ค คลอื่ น มำร่ ว มกิ จ กำรด้ ว ยเพื่ อ หวังผลก ำไรหรือ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ได้ จ้ำงลู กจ้ ำง แต่ อำจมี ส มำชิ ก ใน ครัวเรือน หรือผู้ฝึกงำนมำช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ 3) ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ช่วยทำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในไร่นำ เกษตรหรือธุรกิจของสมำชิกในครัวเรือน


4) ลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง เป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือ เหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจเป็นเงินหรือสิ่งของ ลูกจ้ำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท -ลูกจ้ำงรัฐบำล หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เจ้ำหน้ำที่องค์กำรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวของรัฐบำล -ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ -ลูกจ้ำงเอกชน หมำยถึง ผู้ที่ ทำงำนให้ กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ ที่รับจ้ำง ทำงำนบ้ำน 5) กำรรวมกลุ่ ม หมำยถึง กลุ่มคนที่มำร่วมกันทำงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งพำตนเอง และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมำชิกแต่ละคนมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุกขั้นตอนไม่ว่ำจะเป็นกำร ลงทุน กำรขำย งำนอื่น ๆ ของกิจกำรที่ทำ ตลอดจนกำรแบ่งรำยได้ให้ แก่ สมำชิกที่ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่ม ดังกล่ำว อำจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจ ำแนกประเภทสถำนภำพกำรท ำงำน ใช้ ต ำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) มีสถำนภำพกำทำงำนเพิ่มขึ้ น อีก 1 กลุ่ม คือ กำรรวมกลุ่ม (Member of Producer’Cooperative) 4.8 ชั่วโมงกำรทำงำน หมำยถึง จำนวนชั่วโมงทำงำนจริงทั้งหมด ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ สำหรับ ผู้ที่มีงำนประจำแต่ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ ให้บันทึกชั่วโมงกำรทำงำนเป็น 0 ชั่วโมง 4.9 ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ดังนี้ 1) ไม่มีกำรศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่ไม่เคยเข้ำศึกษำในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับกำรศึกษำ 2) ต่ำกว่ำประถมศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึ กษำต่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปีที่ หรือชั้น ประถมศึกษำปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิม 3) สำเร็จประถมศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4) สำเร็จมัธยมศึกษำตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึ กษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5) สำเร็จมัธยมศึกษำตอนปลำย 5.1) สำยวิชำกำร หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทสำมัญศึกษำตั้งแต่ ชั้น ม.6 ม.ศ. 5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2) อำชีวศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพที่เรียนต่อ จำกระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ โดยมีห ลั กสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.3) วิช ำกำรศึก ษำ หมำยถึง บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำประเภทวิช ำกำรศึ กษำ (กำรฝึ กหั ดครู) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


6) อุดมศึกษำ 6.1) สำยวิช ำกำร หมำยถึง บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำประเภทสำมัญ ศึกษำหรือสำยวิชำกำร โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2) สำยวิชำชีพ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือสำยวิชำชีพที่ได้รับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี 6.3) วิ ช ำกำรศึ ก ษำ หมำยถึ ง บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทวิ ช ำกำรศึ ก ษำ และได้ รั บ ประกำศนียบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี 7) อำชี ว ศึ ก ษำระยะสั้ น หมำยถึ ง บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรม ประเภท อำชีวศึกษำที่มีห ลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับประกำศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสำเร็จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้แตกต่ำงตำมวิชำเฉพำะแต่ละอย่ำงที่เรียน แต่อย่ำงต่ำต้องจบประถมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8) อื่น ๆ หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 1. จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ รายงานผลการสารวจแรงงานนอกระบบฉบับนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 12 ของเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560 ทาให้ทราบถึงจานวนผู้ทางานที่เป็นแรงงานในระบบและ นอกระบบ ลักษณะทางประชากรและสังคมที่สาคัญของแรงงานนอกระบบ ตลอดจนปัญหาและสวัสดิการ ต่าง ๆ ที่แรงงานนอกระบบได้รับ ซึ่งผลการสารวจสรุปได้ดังนี้ จากผลการสารวจ พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จานวน 225,837 คน เป็นแรงงาน ในระบบ 53,652 คน หรือร้อยละ 23.8 และเป็นแรงงานนอกระบบ 172,184 คน หรือร้อยละ 76.2 สาหรับประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไปผู้มีงานทา จานวน 125,525 คน มีจานวน 27,987 คน หรือ ร้อยละ 22.3 เป็นแรงงานในระบบ และจานวน 97,538 คน หรือร้อยละ 77.7 เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วน ประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปผู้มีงานทา จานวน 100,312 คน มีจานวน 25,665 คน หรือร้อยละ 25.6 เป็นแรงงานในระบบ และจานวน 74,647 คน หรือร้อยละ 74.4 เป็นแรงงานนอกระบบ (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ ผู้มีงานทา รวมยอด แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

225,837 53,652 172,184

100.0 23.8 76.2

125,525 27,987 97,538

100.0 22.3 77.7

100,312 25,665 74,647

100.0 25.6 74.4

2. ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ ส าหรั บ การศึกษาที่ส าเร็ จ ผู้มีงานทาส่ ว นใหญ่ จ านวน 74,879 คน หรือร้อยละ 33.2 ส าเร็จ การศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา จานวน 59,336 คน หรือร้อยละ 26.3 สาเร็จการศึกษาระดับต่า กว่าประถมศึกษา จานวน 34,270 คน หรือร้อยละ 15.2 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 29,363 และ 26,488 คน หรือร้อยละ 13.0 และ 11.7 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับอุดมศึกษา ตามลาดับ เมื่อเปรี ย บเทียบระดับ การศึกษาที่ส าเร็จของผู้มีงานทาที่เป็น แรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่า แรงงานในระบบส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.3 สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมาร้อยละ 24.1 สาเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละ 18.2 สาเร็จการศึกษาระดับ ประถมศึ กษา ในขณะที่แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ร้อยละ 37.8 สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 32.2 สาเร็จการศึกษาระดับ ต่ากว่าประถมศึกษา และร้อยละ 12.4 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ตามลาดับ (ตารางที่ 2)


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ที่สาเร็จ ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

รวม จานวน 225,837 1,500 59,336 74,879 29,363 34,270 29,958 4,313 26,488 12,779 6,682 7,027

ร้อยละ 100.0 0.7 26.3 33.2 13.0 15.2 13.3 1.9 11.7 5.7 3.0 3.1

แรงงานในระบบ จานวน ร้อยละ 53,652 100.0 385 0.7 3,913 7.3 9,759 18.2 8,299 15.5 12,904 24.1 11,206 20.9 1,699 3.2 18,392 34.3 9,383 17.5 3,517 6.6 5,493 10.2

แรงงานนอกระบบ จานวน ร้อยละ 100.0 172,184 0.6 1,116 32.2 55,422 37.8 65,120 12.2 21,064 12.4 21,366 10.9 18,752 1.5 2,614 4.7 8,096 2.0 3,396 1.8 3,165 0.9 1,534

3. อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ เมื่อพิจารณาตามลักษณะอาชีพของแรงงานในระบบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริการและ พนั กงานในร้ านค้าและตลาด ร้ อยละ 21.1 รองลงมาคือ ผู้ ประกอบวิช าชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 16.8 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ ร้อยละ 12.4 ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 11.7 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 10.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝี มือและธุรกิจอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ร้อยละ 9.2 เสมียน ร้อยละ 8.4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 6.3 และผู้ประกอบวิชาชีพด้าน เทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 3.9 ตามลาดับ สาหรับแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 14.8 และผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.2 ที่เหลือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมี สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 4.0 (ตารางที่ 3)


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ อาชีพ ยอดรวม ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโสและผู้จดั การ

รวม

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน ร้อยละ 225,837 100.0

จานวน ร้อยละ 53,652 100.0

จานวน ร้อยละ 172,184 100.0

8,300

3.7

6,668

12.4

1,632

0.9

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง

9,883

4.4

8,993

16.8

890

0.5

3,037

1.3

2,072

3.9

965

0.6

เสมียน พนักงานบริการและพนักงานใน ร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝมี ือในด้าน การเกษตร และการประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง ฝีมือ และธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร และผูป้ ฏิบัติงานด้านการประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการ ขาย และ การให้บริการ

4,899

2.2

4,486

8.4

413

0.2

36,850

16.3

11,369

21.2

25,481

14.8

123,359

54.6

3,377

6.3

119,982

69.7

19,031

8.4

4,955

9.2

14,076

8.2

9,065

4.0

6,298

11.7

2,767

1.6

11,413

5.1

5,435

10.1

5,978

3.5

4. อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ จากผลการสารวจ จะเห็นว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ทางานสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และ การประมง จานวน 119,912 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง – การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จานวน 24,613 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 สาขาการผลิต จานวน 7,370 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.3 และสาขาการก่อสร้าง จานวน 6,810 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามลาดับ สาหรับแรงงานในระบบ ส่วนใหญ่ทางานสาขาการขายส่ง – การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จานวน 12,848 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมาเป็นสาขาการผลิต จานวน 8,767 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.3 และสาขาการศึกษา จานวน 8,674 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 (ตารางที่ 4)


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้และการ ประมง นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก การขนส่งที่เก็บสินค้า กิจกรรมโรงแรมและอาหาร การบริหารราชการและป้องกัน ประเทศ

การศึกษา อื่น ๆ

รวม

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน 225,837 123,254

ร้อยละ 100.0 54.6

จานวน 53,652 3,342

ร้อยละ 100.0 6.2

จานวน 172,184 119,912

ร้อยละ 100.0 69.6

123,254

54.6

3,342

6.2

119,912

69.6

102,583 16,137 8,041 37,461 1,583 8,070

45.4 7.1 3.6 16.6 0.7 3.6

50,311 8,767 1,231 12,848 427 2,795

93.8 16.3 2.3 23.9 0.8 5.2

52,272 7,370 6,810 24,613 1,157 5,275

30.4 4.3 4.0 14.3 0.7 3.1

8,443

3.7

7,982

14.9

462

0.3

9,269 13,577

4.1 6.0

8,674 7,587

16.2 14.1

595 5,991

0.3 3.5

หมายเหตุ : อืน่ ๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและ การสื่อสาร กิจการทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

5. ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ ผลการสารวจ จาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ พบว่า แรงงานนอกระบบที่มีชั่วโมงการ ทางาน 40 – 49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด จานวน 77,516 คน หรือร้อยละ 45.0 รองลงมาทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ สัปดาห์ จานวน 44,529 คน หรือร้อยละ 25.9 ทางาน 30 – 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 36,111 คน หรือร้อยละ 21.0 ขณะที่ผู้ทางานน้อยกว่า 30 (1-29) ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจานวน 12,319 คน หรือร้อยละ 7.1 สาหรับแรงงานในระบบมีชั่วโมงการทางาน 30 – 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากที่สุดคือ มีจานวน 19,333 คน หรื อ ร้ อ ยละ 36.0 รองลงมาท างาน 40 – 49 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ จ านวน 18,719 คน หรือร้อยละ 34.9 และทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ จานวน 14,270 คน หรือร้อยละ 26.6 (ตารางที่ 5)


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มีงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน จานวนชั่วโมงการทางาน ยอดรวม 0 ชั่วโมง 1-9 ชั่วโมง 10-19 ชั่วโมง 20-29 ชั่วโมง 30-39 ชั่วโมง 40-49 ชั่วโมง 50 ชั่วโมงขึ้นไป

รวม จานวน 225,837 2,390 1,105 3,684 8,180 55,444 96,235 58,799

ร้อยละ 100.0 1.1 0.5 1.6 3.6 24.6 42.6 26.0

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน 53,652 681 649 19,333 18,719 14,270

จานวน 172,184 1,709 1,105 3,684 7,530 36,111 77,516 44,529

ร้อยละ 100.0 1.3 1.2 36.0 34.9 26.6

ร้อยละ 100.0 1.0 0.6 2.1 4.4 21.0 45.0 25.9

6. แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน ผลการส ารวจเกี่ย วกับ การได้รั บ บาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทางานของแรงงานนอกระบบ พบว่า จานวนแรงงานนอกระบบ 172,184 คน เป็นผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจานวน 144,188 คน หรือร้อยละ 83.7 และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จานวน 27,997 คน หรือร้อยละ 16.3 สาหรับประเภทของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทางาน ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง จานวน 19,224 คน หรือร้อยละ 11.2 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้ม จานวน 5,491 คน หรือร้อยละ 3.2 ที่เหลือเป็นอุบัติเหตุอื่น ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ การชน/ กระแทกโดยวัสดุ ถูกไฟ/น้าร้อนลวก และได้รับสารเคมี ตามลาดับ (ตารางที่ 6) ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ยอดรวม ไม่เคยได้รับ เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 1.พลัดตกหกล้ม 2.ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 3.ถูกไฟน้าร้อนลวก 4.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 5.การชน/กระแทก โดยวัสดุ 6.ได้รับสารเคมี 7.อื่น ๆ 8.ไม่ทราบ หมายเหตุ : ... มีคา่ น้ อยกว่า 0.1

รวม จานวน 225,837 191,686 34,151 6,484 22,430 406 2,671 928 100 226 906

ร้อยละ 100.0 84.9 15.1 2.9 9.9 0.2 1.2 0.4 … 0.1 0.4

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน ร้อยละ 53,652 100.0 47,498 88.5 6,154 11.5 993 1.9 3,206 6.0 114 0.2 1,321 2.5 295 0.5 226 0.4 -

จานวน ร้อยละ 172,184 100.0 144,188 83.7 27,997 16.3 5,491 3.2 19,224 11.2 293 0.2 1,350 0.8 634 0.4 100 0.1 906 0.5


7. วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ สาหรับวิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ ที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทางาน แรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทางานจานวน 27,997 คน โดยเป็นการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย ไม่ได้รับการรักษา จานวน 19,504 คน หรือร้อยละ 69.7 ไปซื้อยาจากร้านมารักษาเอง จานวน 5,570 คน หรือร้อยละ 19.9 ต้ อ งไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลไม่ เกิ น 3 วั น จ านวน 1,918 คน หรื อ ร้ อ ยละ 6.8 ส่ ว นผู้ ที่ ต้ อ งรั บการ รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน จานวน 100 คน หรือร้อยละ 0.4 (ตารางที่ 7) ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษาของการ ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ วิธีการรักษา ยอดรวม 1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล 2.ซื้อยามากินเอง 3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน 4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

5.ไม่ทราบ

รวม

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน ร้อยละ 34,15 1 100.0 22,855 66.9 7,536 22.1 2,477 7.3 377 1.1 906 2.7

จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

27,997 19,504 5,570 1,918 100 906

100.0 69.7 19.9 6.8 0.4 3.2

6,154 3,351 1,967 560 276 -

100.0 54.5 32.0 9.1 4.5 -

สาหรับแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อใน สถานพยาบาล ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งหมด จานวน 2,018 คน หรือร้อยละ 100.0 (ตารางที่ 8) ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก การทางานที่ต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาล จาแนกตามการใช้สวัสดิการใน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการในการเบิกจ่าย ยอดรวม ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน อื่น ๆ

รวม

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน ร้อยละ 2,854 100.0

จานวน ร้อยละ 836 100.0

จานวน ร้อยละ 2,018 100.0

2,854 2,250 327 276

100.0 78.8 11.5 9.7

836 232 327 276

100.0 27.8 39.2 33.0

2,018 2,018 -

100.0 100.0 -


8.ปัญหาของแรงงานนอกระบบ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาของแรงงานนอกระบบ ซึ่งในการสารวจครั้งนี้ สนใจปัญหา 3 เรื่องหลัก คือ ปัญหาจากการทางาน ปัญหาจากสภาพแวดล้อม และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการทางาน 8.1 ปัญหาจากการทางาน ผลการสารวจพบว่า แรงงานนอกระบบมี ปัญหาจากงานขาดความต่อเนื่อง จานวน 7,647 คน หรือร้อยละ 36.2 รองลงมาคืองานหนัก จานวน 4,939 คน หรือร้อยละ 23.4 ทางานไม่ตรงเวลาปกติ จานวน 3,521 คน หรือร้อยละ 16.7 และค่าตอบแทน จานวน 3,331 คน หรือร้อยละ 15.8 (ตารางที่ 9) ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน ปัญหาจากการทางาน ยอดรวม ค่าตอบแทน งานหนัก ทางานไม่ตรงเวลาปกติ งานขาดความต่อเนื่อง ชั่วโมงทางานมากเกินไป ไม่มีวันหยุด ลาพักผ่อนไม่ได้ ไม่มสี วัสดิการ ไม่ทราบ

รวม จานวน 28,944 7,995 6,187 3,521 7,927 293 510 615 518 1,377

ร้อยละ 100.0 27.6 21.4 12.2 27.4 1.0 1.8 2.1 1.8 4.8

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน 7,837 4,664 1,248 280 293 219 615 518 -

จานวน 21,107 3,331 4,939 3,521 7,647 291 1,377

ร้อยละ 100.0 59.5 15.9 3.6 3.7 2.8 7.9 6.6 -

ร้อยละ 100.0 15.8 23.4 16.7 36.2 1.4 6.5

8.2.ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน แรงงานนอกระบบที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทางาน จานวน 14,348 คน ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องการได้รับสารเคมีเป็นพิษ จานวน 10,376 คน หรือร้อยละ 72.3 รองลงมาเป็นทางานในที่สู ง/ ใต้น้า/ใต้ดิน จานวน 2,222 คน หรือร้อยละ 15.5 และทางานกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่เป็นอันตราย จานวน 373 คน หรือร้อยละ 2.6 ตามลาดับ (ตารางที่ 10) ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน ความไม่ปลอดภัยในการทางาน ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย ทางานในที่สูง / ใต้น้า / ใต้ดิน ไม่ทราบ

รวม

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน ร้อยละ 15,696 100.0 10,948 69.8 1,149 7.3 2,222 14.2 1,377 8.8

จานวน ร้อยละ 1,348 100.0 572 42.4 776 57.6 -

จานวน 14,348 10,376 373 2,222 1,377

ร้อยละ 100.0 72.3 2.6 15.5 9.6


8.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน เมื่อพิจารณาปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานนอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่ มีปั ญหาจากอิริ ยาบถในการทางาน จ านวน 11,967 คน หรือร้อยละ 61.3 รองลงมาเป็นแสงสว่างไม่ เพียงพอ จานวน 3,413 คน หรือร้อยละ 17.5 และสถานที่ทางานไม่สะอาด จานวน 1,739 คน หรือร้อย ละ 8.9 ตามลาดับ (ตารางที่ 11) ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางาน ปัญหาจากสภาพแวดล้อม ยอดรวม สถานที่ทางานคับแคบ สถานที่ทางานไม่สะอาด สถานที่ทางานอากาสไม่ถ่ายเท อิริยาบถในการทางาน ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่ทราบ

รวม จานวน 22,686 162 1,739 663 13,279 2,054 3,413 1,377

ร้อยละ 100.0 0.7 7.7 2.9 58.5 9.1 15.0 6.1

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

3,169 663 1,312 1,194 -

100.0 20.9 41.4 37.7 -

19,517 162 1,739 11,967 860 3,413 1,377

ร้อยละ 100.0 0.8 8.9 61.3 4.4 17.5 7.1


ตารางสถิติ


สารบัญตารางสถิติ หน้า ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2559 ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ พ.ศ. 2559

15 16

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2559

17

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2559

18

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม จานวนชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ และเพศ พ.ศ. 2559

19

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม สถานภาพการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

20

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

21

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม วิธีการรักษา ของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และเพศ พ.ศ. 2559

22

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2559

23

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

24

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

25

ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตาม ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2559

26


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2560 กลุ่มอายุ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม 15 - 19

225,837 125,525 100,312

53,652 27,987 25,665

172,184 97,538 74,647

4,208

2,393

1,815

1,610

880

730

2,598

1,513 1,084

20 - 24

17,233

9,804

7,429

7,940

4,357

3,583

9,293

5,447 3,846

25 - 29

17,397

9,136

8,261

6,689

3,453

3,236

10,708

5,683 5,025

30 - 34

16,225

8,592

7,633

6,247

2,952

3,295

9,979

5,640 4,338

35 - 39

22,260

11,483

10,776

5,669

1,952

3,716

16,591

9,531 7,060

40 - 44

32,091

16,804

15,287

8,191

3,285

4,907

23,900 13,520 10,380

45 - 49

31,724

17,010

14,714

5,201

3,101

2,100

26,523 13,909 12,614

50 - 54

32,129

18,231

13,898

5,500

3,813

1,687

26,629 14,418 12,211

55 - 59

26,521

14,830

11,691

4,556

2,290

2,266

21,965 12,540 9,425

60 ปีขึ้นไป

26,049

17,241

8,808

2,050

1,905 ร้อยละ

145

23,999 15,336 8,663

ยอดรวม 15 - 19

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1.9

1.9

1.8

3.0

3.1

2.8

1.5

1.6

1.5

20 - 24

7.6

7.8

7.4

14.8

15.6

14.0

5.4

5.6

5.2

25 - 29

7.7

7.3

8.2

12.5

12.3

12.6

6.2

5.8

6.7

30 - 34

7.2

6.8

7.6

11.6

10.5

12.8

5.8

5.8

5.8

35 - 39

9.9

9.1

10.7

10.6

7.0

14.5

9.6

9.8

9.5

40 - 44

14.2

13.4

15.2

15.3

11.7

19.1

13.9

13.9

13.9

45 - 49

14.0

13.6

14.7

9.7

11.1

8.2

15.4

14.3

16.9

50 - 54

14.2

14.5

13.9

10.3

13.6

6.6

15.5

14.8

16.4

55 - 59

11.7

11.8

11.7

8.5

8.2

8.8

12.8

12.9

12.6

60 ปีขึ้นไป

11.5

13.7

8.8

3.8

6.8

0.6

13.9

15.7

11.6

100.0 100.0

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ พ.ศ. 2560 ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน)

ยอดรวม ไม่มีการศึกษา

225,837 125,525 100,312

53,652 27,987 25,665

172,184

97,538 74,647

1,500

560

941

385

-

385

1,116

560

556

ต่ากว่าประถมศึกษา

59,336

33,251

26,085

3,913

2,946

967

55,422

30,305

25,118

ประถมศึกษา

74,879

41,237

33,643

9,759

5,325

4,434

65,120

35,912

29,208

มัธยมศึกษาตอนต้น

29,363

19,192

10,170

8,299

6,011

2,288

21,064

13,182

7,882

มัธยมศึกษาตอนปลาย

34,270

19,050

15,220

12,904

6,015

6,889

21,366

13,035

8,332

29,958

16,072

13,885

11,206

4,982

6,223

18,752

11,090

7,662

4,313

2,978

1,335

1,699

1,033

666

2,614

1,945

669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,488

12,235

14,254

18,392

7,690 10,702

8,096

4,545

3,551

สายวิชาการ

12,779

6,263

6,516

9,383

4,280

5,103

3,396

1,984

1,413

สายวิชาชีพ

6,682

3,495

3,187

3,517

1,638

1,879

3,165

1,857

1,308

สายวิชาการศึกษา

7,027

2,476

4,551

5,493

1,772 ร้อยละ

3,721

1,534

704

830

ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.7

0.4

0.9

0.7

-

1.5

0.6

0.6

0.7

ต่ากว่าประถมศึกษา

26.3

26.5

26.0

7.3

10.5

3.8

32.2

31.1

33.6

ประถมศึกษา

33.2

32.9

33.5

18.2

19.0

17.3

37.8

36.8

39.1

มัธยมศึกษาตอนต้น

13.0

15.3

10.1

15.5

21.5

8.9

12.2

13.5

10.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15.2

15.2

15.2

24.1

21.5

26.8

12.4

13.4

11.2

13.3

12.8

13.8

20.9

17.8

24.2

10.9

11.4

10.3

1.9

2.4

1.3

3.2

3.7

2.6

1.5

2.0

0.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.7

9.7

14.2

34.3

27.5

41.7

4.7

4.7

4.8

สายวิชาการ

5.7

5.0

6.5

17.5

15.3

19.9

2.0

2.0

1.9

สายวิชาชีพ

3.0

2.8

3.2

6.6

5.9

7.3

1.8

1.9

1.8

สายวิชาการศึกษา

3.1

2.0

4.5

10.2

6.3

14.5

0.9

0.7

1.1

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

ไม่มีการศึกษา

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

ทีมา: การส่ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 ส่านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2560 อาชีพ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ผูบ้ ัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโสและผูจ้ ัดการ

225,837 125,525 100,312

53,652 27,987 25,665 172,184

97,538 74,647

8,300

5,162

3,139

6,668

3,897

2,771

1,632

1,265

368

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

9,883

3,574

6,308

8,993

3,314

5,679

890

261

629

3,037

1,396

1,641

2,072

1,208

863

965

187

778

เสมียน พนักงานบริการและพนักงานใน ร้านค้า และตลาด ผูป้ ฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้าน การเกษตร และการประมง ผูป้ ฏิบัติงานด้านความสามารถทาง ฝีมือ และธุรกิจอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ฏิบัติงานโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบัติงานด้านการประกอบ อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการ ขาย และ การให้บริการ

4,899

2,487

2,412

4,486

2,074

2,412

413

413

-

36,850

15,454

21,396

11,369

4,498

6,871

25,481

10,956 14,525

123,359

72,504

50,855

3,377

1,858

1,519

119,982

70,646 49,336

19,031

13,121

5,910

4,955

4,459

496

14,076

8,662

5,414

9,065

4,950

4,115

6,298

2,809

3,489

2,767

2,142

625

11,413

6,876

4,536

5,435

3,871 ร้อยละ

1,564

5,978

3,005

2,972

ยอดรวม ผูบ้ ัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโสและผูจ้ ัดการ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

3.7

4.1

3.1

12.4

13.9

10.8

0.9

1.3

0.5

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

4.4

2.8

6.3

16.8

11.8

22.1

0.5

0.3

0.8

1.3

1.1

1.6

3.9

4.3

3.4

0.6

0.2

1.0

เสมียน พนักงานบริการและพนักงานใน ร้านค้า และตลาด ผูป้ ฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้าน การเกษตร และการประมง ผูป้ ฏิบัติงานด้านความสามารถทาง ฝีมือ และธุรกิจอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ฏิบัติงานโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบัติงาน ด้านการประกอบ

2.2

2.0

2.4

8.4

7.4

9.4

0.2

0.4

-

16.3

12.3

21.3

21.2

16.1

26.8

14.8

11.2

19.5

54.6

57.8

50.7

6.3

6.6

5.9

69.7

72.4

66.1

8.4

10.5

5.9

9.2

15.9

1.9

8.2

8.9

7.3

4.0

3.9

4.1

11.7

10.0

13.6

1.6

2.2

0.8

5.1

5.5

4.5

10.1

13.8

6.1

3.5

3.1

4.0

อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการ ขาย และ การให้บริการ

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรม

รวม

รวม ชาย

หญิง

แรงงานในระบบ รวม ชาย หญิง

แรงงานนอกระบบ รวม ชาย หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม

225,837 125,525 100,312 53,652 27,987 25,665 172,184 97,538 74,647 123,254 72,907 50,347

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 123,254

นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก

72,907 50,347

3,342 2,407

935 119,912 70,500 49,412

3,342

935 119,912 70,500

2,407

49,412

102,583 52,618 49,965 50,311 25,581 24,730 52,272 27,037 25,235 16,137

6,876

9,261

8,767

3,995

4,773

7,370

2,882

4,488

8,041

6,888

1,153

1,231

1,136

95

6,810

5,752

1,059

37,461 19,731 17,730 12,848

8,090

4,758 24,613 11,641

12,972

การขนส่งที่เก็บสินค้า

1,583

1,103

480

427

134

293

1,157

969

187

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

8,070

2,377

5,693

2,795

342

2,453

5,275

2,035

3,240

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

8,443

5,351

3,093

7,982

5,070

2,912

462

281

181

การศึกษา

9,269

3,970

5,298

8,674

3,749

4,926

595

222

373

13,577

6,322

7,255

7,587

3,066

4,521

5,991

3,256

2,734

100.0

100.0

100.0

100.0

อื่นๆ

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

ภาคเกษตรกรรม

54.6

58.1

50.2

6.2

8.6

3.6

69.6

72.3

66.2

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

54.6

58.1

50.2

6.2

8.6

3.6

69.6

72.3

66.2

นอกภาคเกษตรกรรม

45.4

41.9

49.8

93.8

91.4

96.4

30.4

27.7

33.8

การผลิต

7.1

5.5

9.2

16.3

14.3

18.6

4.3

3.0

6.0

การก่อสร้าง

3.6

5.5

1.1

2.3

4.1

0.4

4.0

5.9

1.4

16.6

15.7

17.7

23.9

28.9

18.5

14.3

11.9

17.4

การขนส่งที่เก็บสินค้า

0.7

0.9

0.5

0.8

0.5

1.1

0.7

1.0

0.3

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

3.6

1.9

5.7

5.2

1.2

9.6

3.1

2.1

4.3

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

3.7

4.3

3.1

14.9

18.1

11.3

0.3

0.3

0.2

การศึกษา

4.1

3.2

5.3

16.2

13.4

19.2

0.3

0.2

0.5

อื่นๆ

6.0

5.0

7.2

14.1

11.0

17.6

3.5

3.3

3.7

การขายส่ง-การขายปลีก

100.0 100.0

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ

ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 ส้านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตำรำงที่ 5 จำนวนและร้อยละผู้มงี ำนทำทีอ่ ยู่ในแรงงำนในระบบและนอกระบบ จำแนกตำม จำนวนชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์ และเพศ พ.ศ. 2560 จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน

รวม รวม

แรงงำนในระบบ

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

แรงงำนนอกระบบ

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

จำนวน (คน) ยอดรวม

225,837 125,525 100,312 53,652 27,987 25,665 172,184

97,538 74,647

0 ชั่วโมง

2,390

1,108

1,282

681

-

681

1,709

1,108

601

1-9 ชั่วโมง

1,105

-

1,105

-

-

-

1,105

-

1,105

10-19 ชั่วโมง

3,684

2,003

1,681

-

-

-

3,684

2,003

1,681

20-29 ชั่วโมง

8,180

4,256

3,923

649

533

116

7,530

3,723

3,807

30-39 ชั่วโมง

55,444

27,071 28,373

19,333

8,942 10,391

36,111

18,129

17,982

40-49 ชั่วโมง

96,235

58,008 38,227

18,719 11,542

7,177

77,516

46,466

31,050

50 ชั่วโมงขึ้นไป

58,799

33,078 25,721

14,270

7,300

44,529

26,109

18,420

6,970 ร้อยละ

ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง

1.1

0.9

1.3

1.3

-

2.7

1.0

1.1

0.8

1-9 ชั่วโมง

0.5

-

1.1

-

-

-

0.6

-

1.5

10-19 ชั่วโมง

1.6

1.6

1.7

-

-

-

2.1

2.1

2.3

20-29 ชั่วโมง

3.6

3.4

3.9

1.2

1.9

0.5

4.4

3.8

5.1

30-39 ชั่วโมง

24.6

21.6

28.3

36.0

32.0

40.5

21.0

18.6

24.1

40-49 ชั่วโมง

42.6

46.2

38.1

34.9

41.2

28.0

45.0

47.6

41.6

50 ชั่วโมงขึ้นไป

26.0

26.4

25.6

26.6

24.9

28.4

25.9

26.8

24.7

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามสถานภาพการทางาน และเพศ พ.ศ. 2560

สถานภาพการทางาน

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม นายจ้าง

225,837 125,525 100,312 53,652 27,987 25,665 172,184 97,538 74,647 1,739

1,689

50

-

-

-

102,674

69,953

32,721

2,172

1,015

1,157

100,502 68,938 31,564

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

57,933

19,011

38,922

845

276

569

57,088 18,735 38,353

ลูกจ้างรัฐบาล

21,298

10,444

10,854 20,426

9,955 10,471

871

489

383

ลูกจ้างเอกชน

41,028

23,354

17,674 30,118 16,741 13,377

10,910

6,613

4,297

การรวมกลุ่ม

1,165

1,073

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

92

92

1,739

1,689

50

-

92

1,073

1,073

-

ร้อยละ ยอดรวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.8

1.3

...

-

-

-

1.0

1.7

0.1

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

45.5

55.7

32.6

4.0

3.6

4.5

58.4

70.7

42.3

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

25.7

15.1

38.8

1.6

1.0

2.2

33.2

19.2

51.4

ลูกจ้างรัฐบาล

9.4

8.3

10.8

38.1

35.6

40.8

0.5

0.5

0.5

ลูกจ้างเอกชน

18.2

18.6

17.6

56.1

59.8

52.1

6.3

6.8

5.8

การรวมกลุ่ม

0.5

0.9

0.1

0.2

-

0.4

0.6

1.1

-

นายจ้าง

หมายเหตู : ... มีค่าน้อยกว่า 0.1 ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัตเิ หตุจากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2560 การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัตเิ หตุ

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ไม่เคยได้รับ

225,837 125,525 100,312 53,652 27,987 25,665 172,184 97,538 74,647 191,686 101,824 89,862 47,498 23,263 24,235 144,188 78,561 65,626

เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 1.พลัดตกหกล้ม 2.ของมีคมบาด/ทิม่ /แทง 3.ถูกไฟน้าร้อนลวก

34,151 23,701 10,450 6,154 4,724 1,430 27,997 18,976 6,484

3,321

22,430 17,201 406

179

4.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

2,671

1,673

5.การชน/กระแทก โดยวัสดุ

928

6.ได้รับสารเคมี

3,162

565

428

5,229 3,206 3,020

186

5,491

2,756

2,735

19,224 14,181

5,043

114

-

114

293

179

114

997 1,321

618

703

1,350

1,055

295

619

310

295

295

-

634

324

310

100

100

-

-

-

-

100

100

-

7.อื่น ๆ

226

226

-

226

226

-

-

-

-

8.ไม่ทราบ

906

381

525

-

ร้อยละ

-

906

381

525

100.0 84.9

100.0 81.1

100.0 100.0 100.0 100.0 89.6 88.5 83.1 94.4

100.0 83.7

100.0 80.5

100.0 87.9

15.1

18.9

10.4

11.5

16.9

5.6

16.3

19.5

12.1

1.พลัดตกหกล้ม

2.9

2.6

3.2

1.9

2.0

1.7

3.2

2.8

3.7

2.ของมีคมบาด/ทิม่ /แทง

9.9

13.7

5.2

6.0

10.8

0.7

11.2

14.5

6.8

3.ถูกไฟน้าร้อนลวก

0.2

0.1

0.2

0.2

-

0.4

0.2

0.2

0.2

4.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

1.2

1.3

1.0

2.5

2.2

2.7

0.8

1.1

0.4

5.การชน/กระแทก โดยวัสดุ

0.4

0.5

0.3

0.5

1.1

-

0.4

0.3

0.4

6.ได้รับสารเคมี

0.0

0.1

-

-

-

-

0.1

0.1

-

7.อื่น ๆ

0.1

0.2

-

0.4

0.8

-

-

-

-

8.ไม่ทราบ

0.4

0.3

0.5

-

-

-

0.5

0.4

0.7

ยอดรวม ไม่เคยได้รับ เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

228

993

9,020

ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 ส้านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามวิธีการรักษา ของการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัตเิ หตุ และเพศ พ.ศ. 2560 วิธีการรักษา

รวม รวม

ชาย

แรงงานในระบบ หญิง

แรงงานนอกระบบ

รวม ชาย หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม 1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล

34,151 23,701 10,450 6,154 4,724 1,430 27,997 18,976 9,020 22,855 16,076 6,779 3,351 2,845

506 19,504 13,231

6,272

924

5,570

3,943

1,627

2.ซื้อยามากินเอง

7,536

4,986 2,550 1,967 1,043

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

2,477

1,881

597

560

560

-

1,918

1,321

597

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

377

377

-

276

276

-

100

100

-

5.ไม่ทราบ

906

381

525

-

-

-

906

381

525

ร้อยละ ยอดรวม

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.ไม่ได้ไปรับการรักษาพยาบาล

66.9

67.8

64.9

54.5

60.2 35.4

69.7

69.7

69.5

2.ซื้อยามากินเอง

22.1

21.0

24.4

32.0

22.1 64.6

19.9

20.8

18.0

3.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

7.3

7.9

5.7

9.1

11.8

-

6.8

7.0

6.6

4.ต้องไปรับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

1.1

1.6

-

4.5

5.8

-

0.4

0.5

-

5.ไม่ทราบ

2.7

1.6

5.0

-

-

-

3.2

2.0

5.8

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2560 สวัสดิการในการเบิกจ่าย

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายเอง ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ อืน่ ๆ ยอดรวม ไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายเอง ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

2,854 2,257

597

836

836

-

2,018 1,421

597

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,854 2,257

597

836

836

-

2,018 1,421

597

2,250 1,653

597

232

232

-

2,018 1,421

597

327

327

-

327

327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

-

276

276 ร้อยละ

-

-

-

-

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

-

100.0 100.0 100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

-

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

78.8

73.2 100.0

27.8

27.8

-

ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

11.5

14.5

-

39.2

39.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.7

12.2

-

33.0

33.0

-

-

-

-

สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ อืน่ ๆ

ทีม่ า: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา จากการทางาน และเพศ พ.ศ. 2560 ปัญหาจากการทางาน

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม

28,944 15,749 13,195

7,837 4,378 3,459 21,107 11,371 9,736

ค่าตอบแทน

7,995

4,074

3,922

4,664

2,450

2,214

3,331

1,624

1,707

งานหนัก

6,187

3,508

2,679

1,248

955

293

4,939

2,552

2,387

ทางานไม่ตรงเวลาปกติ

3,521

1,659

1,862

-

-

-

3,521

1,659

1,862

งานขาดความต่อเนื่อง

7,927

5,043

2,884

280

280

-

7,647

4,763

2,884

ชั่วโมงทางานมากเกินไป

293

-

293

293

-

293

-

-

-

ไม่มีวนั หยุด

510

291

219

219

-

219

291

291

-

ลาพักผ่อนไม่ได้

615

439

176

615

439

176

-

-

-

ไม่มีสวัสดิการ

518

253

264

518

253

264

-

-

-

1,377

481

895

-

ร้อยละ

-

1,377

481

895

ไม่ทราบ ยอดรวม

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

ค่าตอบแทน

27.6

25.9

29.7

59.5

56.0

64.0

15.8

14.3

17.5

งานหนัก

21.4

22.3

20.3

15.9

21.8

8.5

23.4

22.4

24.5

ทางานไม่ตรงเวลาปกติ

12.2

10.5

14.1

-

-

-

16.7

14.6

19.1

งานขาดความต่อเนื่อง

27.4

32.0

21.9

3.6

6.4

-

36.2

41.9

29.6

ชั่วโมงทางานมากเกินไป

1.0

-

2.2

3.7

-

8.5

-

-

-

ไม่มีวนั หยุด

1.8

1.8

1.7

2.8

-

6.3

1.4

2.6

-

ลาพักผ่อนไม่ได้

2.1

2.8

1.3

7.9

10.0

5.1

-

-

-

ไม่มีสวัสดิการ

1.8

1.6

2.0

6.6

5.8

7.6

-

-

-

ไม่ทราบ

4.8

3.1

6.8

-

-

-

6.5

4.2

9.2

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2560 ความไม่ปลอดภัยในการทางาน

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

แรงงานนอกระบบ

รวม ชาย หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย

15,696 9,222 6,474 1,348

934

414 14,348

8,288

6,060

10,948

572

344

228 10,376

6,078

4,298

6,422 4,526

1,149

962

186

776

590

186

373

373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทางานในที่สูง / ใต้นา / ใต้ดิน

2,222

1,356

867

-

-

-

2,222

1,356

867

ไม่ทราบ

1,377

481

895

-

-

-

1,377

481

895

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบประสาท

ร้อยละ ยอดรวม ได้รับสารเคมีเป็นพิษ เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบประสาท ทางานในที่สูง / ใต้นา / ใต้ดิน ไม่ทราบ

69.8

69.6

69.9

42.4

36.8

55.0

72.3

73.3

70.9

7.3

10.4

2.9

57.6

63.2

45.0

2.6

4.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.2

14.7

13.4

-

-

-

15.5

16.4

14.3

8.8

5.2

13.8

-

-

-

9.6

5.8

14.8

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละผู้มงี านทาทีอ่ ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามปัญหา จากสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพศ พ.ศ. 2560 ปัญหาจากสภาพแวดล้อม

รวม รวม

แรงงานในระบบ

ชาย

หญิง

รวม ชาย

แรงงานนอกระบบ

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

จานวน (คน) ยอดรวม สถานที่ทางานคับแคบ สถานที่ทางานไม่สะอาด สถานที่ทางานอากาสไม่ถ่ายเท อิริยาบทในการทางาน

22,686 13,203 9,484 3,169 2,187 162

162

-

-

-

1,739 1,255

484

-

-

-

368

663

295

368

-

-

13,279 7,965 5,314 1,312

698

614 11,967 7,267

4,700

663

295

2,054 1,847

แสงสว่างไม่เพียงพอ

3,413 1,359 2,054

-

-

ไม่ทราบ

1,377

-

ร้อยละ

481

207 1,194 1,194 895

-

162

8,502

-

ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น

ยอดรวม

982 19,517 11,015 -

162

1,739 1,255

484

-

653

207

-

3,413 1,359

2,054

-

1,377

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

860

481

895

100.0 100.0

100.0

สถานที่ทางานคับแคบ

0.7

-

1.7

-

-

-

0.8

-

1.9

สถานที่ทางานไม่สะอาด

7.7

9.5

5.1

-

-

-

8.9

11.4

5.7

สถานที่ทางานอากาสไม่ถ่ายเท

2.9

2.2

3.9

20.9

13.5

37.5

-

-

-

อิริยาบทในการทางาน

58.5

60.3

56.0

41.4

31.9

62.5

61.3

66.0

55.3

ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น

9.1

14.0

2.2

37.7

54.6

-

4.4

5.9

2.4

แสงสว่างไม่เพียงพอ

15.0

10.3

21.7

-

-

-

17.5

12.3

24.2

6.1

3.6

9.4

-

-

-

7.1

4.4

10.5

ไม่ทราบ

ที่มา: การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ ศ 2560  
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ ศ 2560  
Advertisement