Page 1

ISSN 1685-1080

การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


การสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดหนองบัวลาภู ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2560

สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์/โทรสำร 0 – 4231 - 6737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่

สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2143 1323 ต่อ 17496 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th

ปีทจี่ ัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

2560 สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ เริ่ ม จั ด ท ำโครงกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2526 มีกำรสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นกำร สำรวจนอกฤดูกำรเกษตรระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม รอบที่ 2 เป็นกำรสำรวจในฤดูกำรเกษตร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกัน ยำยน และช่ว งปี พ.ศ. 2527 - 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีล ะ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ส ำรวจในเดือ นกุม ภำพัน ธ์ รอบที ่ 2 ส ำรวจในเดือ นพฤษภำคม รอบที่ 3 ส ำรวจในเดือ น สิงหำคม และในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2543 เป็นต้นมำ ได้สำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ซึ่งทำกำร สำรวจในเดือนพฤศจิกำยน จึงทำให้ได้ข้อมูลเป็นรำยไตรมำส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ กำรสำรวจโครงกำรนี้ได้จัดเก็บข้อมูล เป็นรำยเดือน และ นำผลกำรสำรวจที่ได้มำเสนอผลกำรสำรวจเป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส โดยกำรเสนอผลข้อมูล เป็น รำยไตรมำสนั้น ได้นำข้อมูล ที่ได้จ ำกกำรสำรวจครั้งละ 3 เดือนมำประมวลผลและหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ซึ่งผลกำรสำรวจที่ได้จะสะท้อนถึงค่ำประมำณของเดือนที่ อยู่กึ่งกลำงคำบเวลำ สำรวจนั้น ๆ ส ำหรับ รำยงำนฉบับ นี ้ เป็น กำรเสนอผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ไตรมำสที่ 1 : มกรำคม – มีนำคม 2560 ของจังหวัด หนองบัวลำภู ที่ได้ดำเนินกำรสำรวจระหว่ำงเดือน มกรำคม – มีนำคม 2560 หำกผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลเป็นรำยเดือนในลักษณะเดิมยังสำมำรถติดต่อขอข้อมูล ได้ที่สำนัก งำนสถิติจังหวัด หนองบัว ลำภู และเนื่องจำกข้อมูล ที่นำเสนอในรำยงำนฉบับ นี้ได้มำจำกกำร สำรวจด้วยระเบียบวิธีตัวอย่ำงซึ่งอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรเลือ กตัวอย่ำงและควำมคลำดเคลื่อน อื่นๆ รวมอยู่ด้วย จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในกำรใช้ตัวเลขด้วย


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร แผนผั ง การจ าแนกประชากรตามสถานภาพ แรงงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560

จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 1 : มกราคม – มี น าคม 2560 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู พบว่ า จ านวนผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป 368,129 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม จะท างาน 236,629 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 64.3) ซึ ่ง ประกอบด้ วย ผู้ มี งานท า 234,138 คน ผู้ ว่ างงาน 2,198 คน ผู้ รอฤดูกาล 292 คน ส่ วนผู้ ไม่อยู่ ในกาลั ง แรงงานในไตรมาสนี้ 131,500 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 35.7) ประกอบด้ ว ยผู้ ท างาน บ้ าน 45,874 คน เรียนหนังสือ 30,475 คน และอื่นๆ 55,151 คน เมื่ อเปรียบเที ยบจ านวนผู้ มี งานท ากั บ ไตรมาส เดียวกันของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาลดลง 1,849 คน หรือลดลงร้อยละ 0.8 (จาก 235,987 คน ในปี 2559 เป็ น 234,138 คน ในปี 2560) โดยผู้ มี งานท าตาม ประเภทอุตสาหกรรม 8 อันดับแรก ทางานในสาขาการ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การขายส่ง ขาย ปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ การ บริ ห ารราชการและการป้ อ งกั น ประเทศ การผลิ ต การศึ กษา การก่ อสร้าง กิ จกรรมโรงแรมและอาหาร การขนส่ งที่ เก็ บ สิ น ค้ าและการคมนาคม และอื่ น ๆ ตามลาดับ หากเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ มีงานทาเพิ่มขึ้นในสาขาการขายส่ง ขายปลี ก และการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จ านวน 7,311 คน กิจกรรมโรงแรมและอาหาร จานวน 3,764 คน การผลิต จานวน 1,815 คน ส่วนกิจกรรมที่ผู้มีงานทา ลดลง ได้ แ ก่ การเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง จานวน 11,926 คน การบริหารราชการและการป้องกัน ประเทศ จ านวน 2,392 คน การก่ อสร้ าง จ านวน 1,218 คน การขนส่ ง ที่ เก็ บสิ นค้า และการคมนาคม จานวน 1,103 คน การศึกษา จ านวน 170 คน และ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ จานวน 8,444 คน ตามลาดับ (แผนภูมิ 1)


เมื่อเปรีย บเที ยบจ านวนผู้ มีงานทาตามระดับ การศึกษาที่สาเร็จกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาที่สาเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลายเพิ่มขึ้น 5,924 คน ระดับต่ากว่าประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 2,894 คน ไม่มีก ารศึกษา เพิ่ม ขึ้น 179 คน ไม่ทราบระดับการศึกษา เพิ่มขึ้น 95 คน ส่ว นระดับ การศึก ษาที่ล ดลง ได้แ ก่ ร ะดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ลดลง 5,043 คน มหาวิทยาลัยลดลง 3,484 คน และ ประถมศึกษา ลดลง 2,414 คน ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบผู้มีงานทาในไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน พบว่า ผู้มีงานทาจานวน 234,138 คน ส่วนใหญ่ เป็นการทางานส่ว นตัว โดยผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น ได้แก่ เป็ นลูก จ้างเอกชน 1,742 คน ช่ว ยธุร กิจ ครัว เรือ น 1,387 คน ส่วนผู้มีงานทาลดลง ได้แก่ ลูกจ้างรัฐบาล 3,050 คน ทางานส่วนตัว 1,833 คน การรวมกลุ่ม 64 คน และนายจ้าง 32 คน หากพิจารณาชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ ของผู้มี งานทาในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้มีงานทาส่วน ใหญ่ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งถือได้ว่า เป็ นผู้ ทางานเต็มที่ ในเรื่ องชั่วโมงการท างาน มี จานวน 206,616 คน หรื อร้ อยละ 88.2 ของผู้ มี งานท าทั้ งสิ้ น ส่วนผู้ที่ทางานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจานวน 27,522 คน หรือร้อยละ 11.8 เมื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2559 จะเห็นว่าผู้มีงานทาตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อสัปดาห์มีจานวนลดลง 2,072 คน ขณะที่ผู้มีงานทา ที่ ท างานน้ อยกว่ า 35 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ลดลงเช่ นกั น ประมาณ 223 คน ส าหรั บ จ านวนผู้ ว่ า งงานในไตรมาส ที่ 1 พ.ศ. 2560 มี จ านวนทั้ งสิ้ น 2,198 คน หรื อ คิ ด เป็ น อัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ของกาลังแรงงานรวม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2559 พบว่ า ผู้ ว่ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น 1,206 คน (จาก 552 คน เป็น 2,198 คน)


สารบัญ หน้า

คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง

ก ข จ ฉ

บทที่ 1

บทนา

1

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ 4. คาอธิบายศัพท์ แนวคิด คาจากัดความ

1 2 2 2

สรุปผลการสารวจ

7

1. ลักษณะของกาลังแรงงาน 2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ 2.2 อุตสาหกรรม 2.3 สถานภาพการทางาน 2.4 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ 2.5 การศึกษา 3. การว่างงาน

7 9 9 10 11 11 12

ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี ภาคผนวก ข ตารางสถิติ

15 17

บทที่ 2

13

ภาคผนวก


สารบัญแผนภูมิ หน้า แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน

11

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางาน

11

แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา

12


สารบัญตาราง หน้า ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ

7

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

8

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ

9

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ

10

ตาราง ง จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ

11

ตาราง จ จานวนผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมงการทางานและเพศ

12

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ

12

ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ

13


บทที่ 1 บทนา 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ทำกำรสำรวจ ภำวะกำรทำงำนของประชำกรทั่วประเทศอย่ำง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงแรกทำกำรสำรวจปีละ 2 รอบ และใน พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2540 ได้ทำกำรสำรวจปีละ 3 รอบ โดยรอบที ่ 1 ท ำกำรส ำรวจในเดือ น กุมภำพั นธ์ เป็ น ช่วงหน้ ำแล้งนอกฤดูกำรเกษตร รอบที่ 2 สำรวจในเดือนพฤษภำคม เป็นช่วงที่ กำลังแรงงำนใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จกำรศึกษำเริ่มเข้ำ สู่ตลำดแรงงำน รอบที่ 3 สำรวจในเดือนสิงหำคม เป็น ช่วงฤดูกำรเกษตร และต่อมำใน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมำ ได้เพิ่มกำรสำรวจอีก 1 รอบ รวมเป็น 4 รอบ โดยทำกำรสำรวจในเดือนพฤศจิกำยนของ ทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งฤดู ก ำรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทำง กำรเกษตร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ที่สะท้อนถึงภำวะกำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำนและ กำรประกอบกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของประชำกร ทั้งประเทศเป็นรำยไตรมำสและต่อเนื่องครบทุก ช่วงเวลำของปี เนื่ องจำกควำมจำเป็ น ต้องกำรใช้ข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยใน ระดับ จังหวัดมีมำกขึ้น ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ จึงได้กำหนดขนำดตัวอย่ำงเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถนำเสนอข้อมูลใน ระดับจังหวัดได้ โดยเสนอเฉพำะรอบกำรสำรวจ ของเดื อนกุม ภำพั น ธ์แ ละเดื อ นสิ งหำคมเท่ ำนั้ น กำรส ำรวจรอบที่ 4 ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดทำเป็นครั้งแรกได้เสนอผลในระดับ

จั งหวั ด ด้ วยและตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็ น ต้ น มำ ผลกำรส ำรวจทั ้ง 4 รอบได้เ สนอผลในระดับ จังหวัด หลั งจำกเกิ ด ภำวะวิ ก ฤตทำงเศรษฐกิ จ กลำงปี 2540 ควำมต้ อ งกำรใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำร วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนแรงงำนมีมำกขึ้น และเร่ ง ด่ วน ขึ้ น ใน ปี พ .ศ . 2544 จึ ง ได้ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรส ำรวจเป็ น รำยเดื อ นแล้ ว น ำข้ อ มู ล 3 เดือนรวมกันเพื่ อเสนอข้อมูล เป็นรำยไตรมำส โดยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ สำมำรถน ำเสนอในระดั บ จั งหวั ด ส ำหรั บ ข้ อ มู ล ของเดื อ น ที่ ต รงกั บ รอบ กำรส ำรวจเดิ ม คื อ ข้ อ มู ล เดื อ นกุ ม ภ ำพั นธ์ พฤษภำคม และ สิ ง หำคม ได้ จั ด ท ำสรุ ป ผล กำรส ำรวจเฉพำะข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ สำมำรถ เปรียบเทียบกับข้อมูลแต่ละรอบของปีที่ผ่ำนมำได้ และกำรส ำรวจตั้ งแต่ เดื อนกัน ยำยน พ.ศ.2544 เป็นต้นมำ สำมำรถนำเสนอผลของกำรสำรวจเป็น รำยเดื อ นทุ ก เดื อ นโดยสำมำรถเสนอผลใน ระดั บ ภำคเท่ ำ นั้ น เนื่ อ งจำกตั ว อย่ ำ งไม่ ม ำกพอ ที่ จะ น ำเส น อ ใน ระดั บ ย่ อ ย ก ว่ ำ นี้ แ ล ะ ใน ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ำรปรั บ อำยุ ผู้ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำนจำก 13 ปีขึ้นไปเป็ น 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎ หมำยกำรใช้ แ รงงำนเด็ ก ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด จ ำแนกประเภทของอำชี พ อุ ต สำหกรรมและสถำนภำพกำรท ำงำนให้ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสำกลในปั จจุบั นเพื่ อให้ สำมำรถเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล กั น ได้ ปรั บ เขต กำรปกครองจำกเดิ มเขตสุ ขำภิบ ำลถูกน ำเสนอ รวมเป็ น นอกเขตเทศบำล มำรวมเป็ น ในเขต เทศบำล เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542


วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ำคั ญ ของกำรส ำรวจ ภำวะกำรท ำงำนของประชำกรเพื่ อ ประมำณ จ ำ น ว น แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ำ ลั ง แ ร ง ง ำ น ภำยในประเทศและในจั งหวัด ต่ ำ ง ๆ ในแต่ ล ะ ไตรมำสของข้อมูลสถิตทิ ี่ได้จำกกำรสำรวจ 1. จ ำนวนประชำกรในวั ยท ำงำน (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชำกรนอกวัยทำงำน จำแนก ตำมเพศ 2. จำนวนประชำกรในวัยทำงำน จำแนก ตำมสถำนภำพแรงงำน อำยุ เพศ สถำนภำพ สมรส กำรศึกษำที่สำเร็จ 3. จ ำน วน ผู้ มี งำน ท ำ จ ำแ น ก ต ำม ลั ก ษณะที่ น่ ำ สนใจ เช่ น อำยุ เพศ กำรศึ ก ษำ ที่สำเร็จ อำชีพ อุตสำหกรรม สถำนภำพกำรทำงำน ชั่วโมงทำงำน ค่ำจ้ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ได้รับจำกกำรทำงำน 4. จำนวนผู้ว่ำงงำน จำแนกตำมลักษณะ บำงประกำรที่น่ำสนใจ เช่น ระยะเวลำในกำรหำงำนทำ งำนที่ทำครั้งสุดท้ำย สำเหตุกำรว่ำงงำน เป็นต้น 2. คุ้มรวม ประชำกรที่ อ ำศั ย อยู่ ในครั ว เรื อ นส่ ว น บุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงำน 3. สัปดาห์แห่งการสารวจ หมำยถึ ง ระยะเวลำ 7 วั น นั บ จำกวั น ก่ อ นวั น สั ม ภำษณ์ ย้ อ นหลั ง ไป 7 วั น เช่ น วั น สั ม ภำษณ์ คื อ วั น ที่ 9 กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2547 “ระหว่ำง 7 วัน ก่อนวัน สัมภำษณ์ ” คือ ระหว่ำง วันที่ 2 ถึง วันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 4. คาอธิบายศัพท์/แนวคิด/คาจากัดความ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ ป รั บ ปรุ ง แนวคิ ด และค ำนิ ย ำมที่ ใ ช้ ใ นกำรส ำรวจภำวะ กำรท ำงำนของประชำกรหลำยครั้ ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริง ทำงสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศตลอดจน ควำมต้องกำรของผู้ ใช้ข้อมูล และสอดคล้ องกับ มำตรฐำนสำกลขององค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ ง ประเทศ (ILO) กับ องค์กำรสหประชำชำติ (UN)

แนวคิดและคำนิยำมที่ใช้ในกำรสำรวจไตรมำสนี้ ได้ เ ริ่ ม ใช้ ม ำตั้ ง แต่ ร อบที่ 1 พ.ศ. 2526 มี ก ำร ปรับ ปรุงบ้ ำงตำมล ำดั บ และตั้ งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ได้ ก ำหนดอำยุ ขั้ น ต่ ำของประชำกร วัยทำงำนเป็น 15 ปี คานิยามที่สาคัญ ๆ ที่ใช้ในการสารวจ มีดังนี้ ผู้มีงานทา ผู้มีงานทา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้ นไป และในสั ป ดาห์ แห่ งการส ารวจมี ลั กษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ได้ทำงำนตั้งแต่ 1 ชั่ว โมงขึ้น ไป โดย ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง เงิ น เดื อ น ผลก ำไร เงิ น ปั น ผล ค่ำตอบแทนที่มี ลักษณะอย่ำงอื่นส ำหรับผลงำน ที่ทำเป็นเงินสด หรือสิ่งของ 2. ไม่ ไ ด้ ท ำงำน หรื อ ท ำงำนน้ อ ยกว่ ำ 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่ำเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจา) 2.1 ยั ง ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจในระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน 2.2 ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ จ้ ำ ง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจำกงำนหรือ ธุรกิจใน ระหว่ำงที่ไม่ได้ทำงำน แต่ยังมีงำนหรือ ธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงำนอย่ ำงน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้ รับค่ำจ้ำงในวิสำหกิจหรือไร่นำเกษตรของหัวหน้ำ ครัวเรือนหรือของสมำชิกในครัวเรือน ผู้ว่างงาน ผู้ว่างงาน หมำยถึง บุ คคลที่ มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป และในสั ป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจมี ลั ก ษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ แต่ได้ หำงำน สมั ค รงำนหรือ รอกำรบรรจุ ในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ 2. ไม่ได้ทำงำนและไม่มีงำนประจำ และ ไม่ได้หำงำนทำในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ


กาลังแรงงานปัจจุบัน กาลังแรงงานปัจจุบัน หมำยถึง บุคคล ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดำห์ แห่งกำรสำรวจ มี ง ำนท ำหรื อ ว่ ำ งงำน ตำมค ำนิ ย ำมที่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ำงต้น

7. ท ำงำนให้ แ ก่ อ งค์ ก ำร หรื อ สถำบั น กำรกุ ศ ลต่ ำงๆ โดยไม่ ได้ รับ ค่ ำจ้ ำงผลก ำไรส่ ว น แบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่ำงใด 8. ไม่พร้อมที่จะทำงำน เนื่องจำกเหตุผลอื่น

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ก าลั ง แรงงานที่ ร อฤดู ก าล หมำยถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในสั ป ดำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้มีงำนทำ หรื อ ผู้ ว่ ำ งงำน แต่ เป็ น ผู้ ร อฤดู ก ำลที่ เหมำะสม เพื่ อ ที่ จ ะท ำงำน และเป็ น บุ ค คลที่ ต ำมปกติ จ ะ ทำงำนที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นำเกษตร หรือ ธุร กิ จ ซึ่ งท ำกิ จ กรรมตำมฤดู ก ำล โดยมี หั ว หน้ ำ ครัวเรือน หรือสมำชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็น เจ้ำของหรือผู้ดำเนินกำร

งาน หมำยถึง กิจกำรที่ทำที่มีลักษณะ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 1. กิ จ ก ำ ร ที่ ท ำ แ ล้ ว ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนเป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ค่ ำ ตอบแทน ที่ เป็ น เงิน อำจจ่ ำยเป็ น รำยเดื อ น รำยสั ป ดำห์ รำยวัน หรือรำยชิ้น 2. กิจกำรที่ทำแล้วได้ผลกำไร หรือ หวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นกำรตอบแทน 3. กิ จ กำรที่ ท ำให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของ สมำชิ กในครั วเรื อน โดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ งหรือ ผล ก ำไรตอบแทนอย่ ำ งใดซึ่ ง สมำชิ ก ในครั ว เรื อ น ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ นั้ น จะมี ส ถำนภำพกำรท ำงำน เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนำยจ้ำง

กาลังแรงงานรวม ก าลั ง แรงงานรวม หมำยถึ ง บุ ค คล ทุ กค น ที่ มี อ ำยุ 15 ปี ขึ้ น ไป ใน สั ป ด ำห์ แห่ ง กำรสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงำนปัจจุบัน หรือ เป็ น ผู้ ถูกจั ดจ ำแนกอยู่ ในประเภทกำลั งแรงงำน ที่รอฤดูกำลตำมคำนิยำมที่ได้ระบุข้ำงต้น ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน หมำยถึง บุคคล ที่ไม่เข้ำข่ำยคำนิยำมของผู้อยู่ในกำลังแรงงำนใน สัป ดำห์ แห่ งกำรส ำรวจ คือ บุ คคลซึ่งในสัป ดำห์ แห่งกำรสำรวจมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงำน และไม่พร้อมที่จะทำงำนเนื่องจำกเป็นผู้ที่ 1. ทำงำนบ้ำน 2. เรียนหนังสือ 3. ยังเด็กเกินไป หรือชรำมำก 4. ไม่สำมำรถทำงำนได้ เนื่องจำกพิกำร ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 5. ไม่สมัครใจทำงำน 6. ท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ ำจ้ ำ ง ผลก ำไร ส่วนแบ่ ง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่บุคคลซึ่ง มิได้เป็นสมำชิกในครัวเรือนเดียวกัน

งาน

อาชีพ อาชีพ หมำยถึง ประเภทหรือชนิดของ งำนที่บุคคลนั้นทำอยู่ บุคคลส่วนมำกมีอำชีพเดียว สำหรับบุคคลที่ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจมีอำชีพ มำกกว่ำ 1 อำชีพ ให้ นั บ อำชี พ ที่ มีชั่ ว โมงท ำงำน มำกที่สุด ถ้ำชั่วโมงทำงำนแต่ละอำชีพเท่ำกันให้ นับอำชีพที่มีรำยได้มำกกว่ำ ถ้ำชั่วโมงทำงำนและ รำยได้ที่ได้รับจำกแต่ละอำชีพเท่ำกัน ให้นับอำชีพ ที่ ผู้ ต อบสั ม ภำษณ์ พอใจมำกที่ สุ ด ถ้ ำ ผู้ ต อบ สั ม ภำษณ์ ตอบไม่ ได้ ให้ นั บ อำชี พ ที่ ได้ ท ำมำนำน ที่สุด กำรจัดจำแนกประเภทอำชีพ ตั้งแต่ไตรมำส ที่ 1 พ .ศ . 2554 ป รั บ ใช้ ต ำม International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง ประเทศ (ILO)


ก่อน พ.ศ. 2553 กำรจั ดประเภทอำชีพ จำแนกตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะอำชีพของ ป ร ะ เท ศ ไท ย โ ด ย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88) อุตสาหกรรม อุ ต สาหกรรม หมำยถึ ง ประเภทของ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ได้ดำเนิน กำรโดยสถำน ประกอบกำรที่ บุ ค คลนั้ น ก ำลั ง ท ำงำนอยู่ หรื อ ประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นได้ดำเนินกำรอยู่ ในสัปดำห์แห่ งกำรส ำรวจ ถ้ำบุคคลหนึ่งมีอำชีพ มำกกว่ำหนึ่ ง อย่ ำง ให้ บั น ทึ ก อุ ต สำหกรรมตำม อำชี พ ที่ บั น ทึ กไว้ กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท อุตสำหกรรม ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับ ใ ช้ ต ำ ม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) ก่ อ น พ .ศ .2553 ก ำ ร จั ด ป ร ะ เภ ท อุ ตสำหกรรมจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมกั บ ลั ก ษณะอุ ต สำหกรรมของประเทศไทย โดย อ้ ำ ง อิ ง International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, (ISIC : 1989) สถานภาพการทางาน สถานภาพการทางาน หมำยถึง สถำนะ ของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ที่ทำงำนหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.นายจ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ของตนเองเพื่อหวังผลกำไร หรือส่วนแบ่ง และได้ จ้ำงบุคคลอื่นมำทำงำนในธุรกิจในฐำนะลูกจ้ำง 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ของตนเองโดยล ำพั ง ผู้ เดี ย ว หรื อ อำจมี บุ ค คลอื่ น มำร่ ว มกิ จ กำรด้ ว ย เพื่ อ หวั ง ผลก ำไร หรื อ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ไ ด้ จ้ ำ ง ลูกจ้ำงแต่อำจมีสมำชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงำน ม ำ ช่ ว ย ท ำ งำ น โด ย ไม่ ได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง ห รื อ ค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นสำหรับงำนที่ทำ

3. ช่วยธุ ร กิจในครั วเรื อนโดยไม่ ได้รั บ ค่ า จ้ า ง หมำยถึ ง ผู้ ที่ ช่ ว ยท ำงำนโดยไม่ ได้ รั บ ค่ำจ้ำงในไร่นำเกษตร หรือในธุรกิจของสมำชิกใน ครัวเรือน 4. ลูกจ้าง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับ ค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน รำยชิ้น หรือเหมำจ่ำย ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรทำงำน อำจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4.1 ลู กจ้ างรั ฐบ าล ห มำยถึ ง ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตลอดจนลูกจ้ำงประจำ และ ชั่วครำวของรัฐบำล 4.2 ลู ก จ้ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ หมำยถึ ง ผู้ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 4.3 ลู ก จ้ า งเอกชน หมำยถึ ง ผู้ ที่ ทำงำนให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง ผู้ที่รับจ้ำงทำงำนบ้ำน 5. การรวมกลุ่ม หมำยถึง กลุ่ มคนที่มำ ร่ว มกัน ทำงำนโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อพึ่ งตนเอง และช่ วยเหลื อซึ่งกัน และกัน สมำชิกแต่ล ะคนมี ควำมเท่ ำเที ยมกันในกำรกำหนดกำรทำงำนทุ ก ขั้น ตอนไม่ ว่ำเป็ น กำรลงทุ น กำรขำย งำนอื่ น ๆ ของกิ จกำรที่ท ำ ตลอดจนกำรแบ่ งรำยได้ ให้ แ ก่ สมำชิกตำมที่ตกลงกัน (กำรรวมกลุ่มดังกล่ำวอำจ จดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้) กำรจั ด จ ำแน กป ระเภ ท สถำนภ ำพ กำรทำงำน ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2544 ใช้ตำม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์กำร แรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) มีสถำนภำพกำร ท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 กลุ่ ม คื อ กำรรวมกลุ่ ม (Member of Producers’ Cooperative) ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงทางาน หมำยถึง จำนวนชั่วโมง ท ำงำนจริ งทั้ ง หมด ในสั ป ดำห์ แ ห่ ง กำรส ำรวจ สำหรับบุคคลที่มีอำชีพมำกกว่ำหนึ่งอำชีพ ชั่วโมง ท ำงำน หมำยถึ ง ยอดรวมของชั่ ว โมงท ำงำน


ทุกอำชีพ สำหรับผู้ที่มีงำนประจำซึ่งไม่ได้ทำงำน ในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจให้บันทึกจำนวนชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง กำรส ำรวจก่อนปี พ.ศ. 2544 ผู้ ที่มีงำน ประจำซึ่งไม่ได้ทำงำนในสั ปดำห์ แห่ งกำรสำรวจ ให้ นั บ จ ำนวนชั่ว โมงท ำงำนปกติ ต่อสั ป ดำห์ เป็ น ชั่วโมงทำงำน รายได้ของลูกจ้าง รายได้ของลู กจ้าง หมำยถึง รำยได้ของ ผู้ที่มีสถำนภำพกำรทำงำนเป็น ลูกจ้ำง ที่ได้รับมำ จำกกำรท ำงำนของอำชี พ ที่ ท ำในสั ป ดำห์ แ ห่ ง ก ำรส ำรว จ ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย ค่ ำจ้ ำงแ ล ะ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับลูกจ้ำง ระยะเวลาของการหางานทา ระยะเวลาของการหางานทา หมำยถึง ระยะเวลำที่ ผู้ ว่ ำ งงำนได้ อ อกหำงำนท ำให้ นับตั้งแต่วันที่เริ่มหำงำนทำจนถึงวันสุดท้ำยก่อน วันสัมภำษณ์ คาบการแจงนับ คาบการแจงนั บ หมำยถึ ง ระยะเวลำ ที่ พ นั ก งำนออกไปสั ม ภำษณ์ บุ ค คลในครัว เรือ น ตัวอย่ำง ซึ่งโดยปกติเป็นวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน ประเภทของครัวเรือนที่อยู่ในขอบข่ายการสารวจ ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ในขอบข่ ำ ยกำรส ำรวจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ครัวเรือนส่วนบุ ค คล ประกอบด้ว ย ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียวซึ่งหุงหำอำหำร และจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่กำรครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับ ผู้ใดซึ่งอำจพำนั กอยู่ในเคหสถำน เดี ย วกั น หรื อ ครั ว เรื อ นที่ มี บุ ค คลตั้ งแต่ ส องคน ขึ้ น ไปร่ ว มกั น จั ด หำ และใช้ สิ่ งอุ ป โภคบริโภคที่ จ ำเป็ น แก่ ก ำรค รองชี พ ร่ ว ม กั น ค รั ว เรื อ น ส่ ว นบุ ค คลอำจอำศั ย อยู่ ในเคหะที่ เป็ นเรื อนไม้ ตึกแถว ห้องแถว ห้องชุด เรือแพ เป็นต้น

2. ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 2.1 ป ร ะ เภ ท ค น ง า น ไ ด้ แ ก่ ครัวเรือนซึ่งประกอบด้วย บุคคลหลำยคนอยู่กิน ร่วมกันในที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น ที่พักคนงำน เป็นต้น 2.2 ประเภทสถาบั น ซึ่ ง หมำยถึ ง บุคคลหลำยคนอยู่ร่วมกันในสถำนที่อยู่แห่งหนึ่ง เช่น สถำนที่กักกัน วัด กรมทหำร โดยไม่แยกที่อยู่ เป็ น สั ด ส่ ว นเฉพำะคนหรื อ เฉพำะครั ว เรื อ น นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ป ระจ ำที่ โ รงเรี ย นหรื อ ในหอพั ก นักเรียน เป็นต้น ไม่อยู่ในคุ้มรวมของการสารวจนี้ ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ได้จำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำ ที่สำเร็จดังนี้ 1. ไม่ มี ก ารศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ไม่ เคยเข้ ำศึ ก ษำในโรงเรีย น หรือ ไม่ เคยได้ รั บ กำรศึกษำ 2. ต่ากว่าประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ส ำเร็จกำรศึ กษำต่ ำกว่ำชั้น ประถมปีที่ 6 หรือ ชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 3. สาเร็จประถมศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตั้ งแต่ ชั้ น ประถมปี ที่ 6 หรื อ ชั้ น ป ระถ ม ปี ที่ 7 ห รื อ ชั้ น ม .3 เดิ ม ขึ้ น ไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 4. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมำยถึง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.1 สายสามั ญ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำตั้ ง แต่ ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จ ระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ 5.2 อาชี ว ศึ ก ษา หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำหรือวิชำชีพ ที่ เรี ย นต่ อ จำกระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ ำ โดยมี ห ลั ก สู ต รไม่ เ กิ น 3 ปี และ ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ


5.3 วิชาการศึกษา หมำยถึง บุคคล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ (กำร ฝึกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ เทียบเท่ำขึ้นไปแต่ไม่สำเร็จระดับกำรศึกษำที่สูง กว่ำ

6.3 สายวิ ช าการศึ ก ษา หมำยถึ ง บุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทวิชำกำรศึกษำ และได้ รับประกำศนี ยบั ตรระดั บอนุ ปริญญำและ ปริญญำตรี

6. อุดมศึกษา 6.1 สายวิชาการ หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำประเภทสำมั ญ ศึ ก ษำหรื อ สำยวิชำกำร โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี โท เอก 6.2 สายวิ ช าชี พ หมำยถึ ง บุ ค คล ที่สำเร็จกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ หรือสำย วิชำชีพที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่ำอนุปริญญำ ปริญญำตรี

7. อาชีวศึกษาระยะสั้น หมำยถึง บุคคล ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหรื อ กำรฝึ ก อบรมประเภท อำชี ว ศึ ก ษำที่ มี ห ลั ก สู ต รไม่ เกิ น 1 ปี และได้ รั บ ป ระกำศนี ยบั ต รห รื อ ใบ รั บ รองเมื่ อส ำเร็ จ กำรศึกษำ พื้นควำมรู้ของผู้เข้ำเรียนได้กำหนดให้ แตกต่ ำงตำมวิ ช ำเฉพำะแต่ ล ะอย่ ำงที่ เรีย น แต่ อย่ำงต่ำต้องจบประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 8. อื่ น ๆ ห ม ำยถึ ง บุ คคลที่ ส ำเร็ จ กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเทียบชั้นได้


บทที่ 2 สรุปผลการสารวจ 1. ลักษณะของกาลังแรงงาน จากผลการส ารวจภาวะการท างานของ ประชากร ไตรมาสที่ 1: มกราคม – มีน าคม 2560 จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า มีจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ ้น ไป 368,129 คน เป็น ผู ้ที ่อ ยู ่ใ นก าลัง แรงงานรวม 236,629 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 64.3 ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มี 131,500 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.7

ก าลั งแรงงานปั จจุ บั นซึ่ งประกอบด้ วย ผู้ มี งานท าและ ผู้พร้อมจะทางาน มีจานวน 236,336 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.2 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้ น ไป (ชายร้อยละ 76.6 หญิงร้อยละ 52.9) จานวนผู้ว่างงาน มี 2,198 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 (ชายร้อยละ 1.0 หญิงร้อยละ 0.8) (ตาราง ก)

ตาราง ก จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ สถานภาพการทางาน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กาลังแรงงานรวม กาลังแรงงานปัจจุบนั ผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ทางานบ้าน เรียนหนังสือ อื่นๆ

อัตราการว่างงาน

รวม จานวน ร้อยละ 368,129 100.0 236,629 64.3 236,336 64.2 234,138 63.6 2,198 0.6 292 0.1 131,500 35.7 45,874 12.5 30,475 8.3 55,151 15.0

2,198

0.9

ชาย หญิง จานวน ร้อยละ จานวน 175,752 100.0 192,377 134,901 76.8 101,728 134,609 76.6 101,728 133,227 75.8 100,911 1,382 0.8 817 292 0.2 40,851 23.2 90,649 1,365 0.8 44,509 13,403 7.6 17,073 26,083 14.8 29,067

292

1.0

817

ร้อยละ 100.0 52.9 52.9 52.5 0.4 47.1 23.1 8.9 15.0 0.8

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน อัตราการว่างงาน = ผูว้ ่างงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน


เมื่ อ พิ จ ารณ าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จบ การศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.1 ระดั บ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.7 ระดั บ มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 17.5

ระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 10.6 ระดั บ มหาวิท ยาลั ย คิด เป็ น ร้อยละ 8.6 ตามล าดั บ (ตาราง ข)

ตาราง ข จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษา ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

รวม จานวน ร้อยละ 368,129 100.0 4,923 1.3 129,346 35.1 98,380 26.7 64,584 17.5 38,889 10.6 28,465 7.7 9,866 2.7 558 0.2 31,668 8.6 15,775 4.3 10,550 2.9 5,343 1.5

ชาย จานวน ร้อยละ 175,752 100.0 1,842 1.0 54,798 31.2 50,324 28.6 31,307 17.8 21,586 12.3 15,049 8.6 6,154 3.5 383 0.2 15,556 8.9 8,341 4.7 4,764 2.7 2,451 1.4

หญิง จานวน ร้อยละ 192,377 100.0 3,081 1.6 74,547 38.8 48,056 25.0 33,277 17.3 17,303 9.0 13,416 7.0 3,712 1.9 175 0.1 16,112 8.4 7,434 3.9 5,786 3.0 2,892 1.5

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2. ผู้มีงานทา 2.1 อาชีพ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ งจ านวน 26,745 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.4 ผุ้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและ เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบจานวน 17,632 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.5 ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้านต่างๆจานวน 10,754 คน คิด เป็ น ร้อยละ 4.6 ผู้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายข้ า ราชการระดั บ อาวุ โ สและ ผู้ จั ด การจ านวน 6,230 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.7 เสมียนจานวน 6,110 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และผู้ ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่ เกี่ ย วข้ อ งจ านวน 2,082 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.9 ตามลาดับ (ตาราง ค)

จากผลการสารวจ พบว่าประชากรผู้มีงานทา ส่ ว น ให ญ่ ใน จั ง ห วั ด ห น องบั วล าภู ท างาน เป็ น ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มากที่สุด คือ จานวน 87,551 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาได้ แ ก่ พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานใน ร้ า นค้ า และตลาดจ านวน 40,158 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.2 ผู้ ประกอบอาชี พขั้นพื้ นฐานต่ างๆ ใน การขายและการบริ การจ านวน 36,876 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 15.7 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ

ตาราง ค จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ อาชีพ ยอดรวม ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่ เกี่ยวข้อง เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตรและการประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ การค้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูป้ ฏิบัติงาน ด้านการประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

234,138 6,230 10,754

100.0 2.7 4.6

133,227 5,127 4,240

100.0 100,911 3.8 1,102 3.2 6,515

100.0 1.1 6.5

2,082 6,110 40,158 87,551

0.9 2.6 17.2 37.4

461 2,093 15,420 53,479

0.3 1.6 11.6 40.1

1,621 4,017 24,738 34,073

1.6 4.0 24.5 33.8

26,745

11.4

19,365

14.5

7,380

7.3

17,632 36,876

7.5 15.7

13,462 19,581

10.1 14.7

4,170 17,295

4.1 17.1

หมายเหตุในตารางสถิติผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.2 อุตสาหกรรม

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ จักรยานยนต์ จานวน 34,630 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 โดยสั ด ส่ ว นเพศหญิ งสู งกว่า เพศชายคิ ดเป็ นร้ อยละ 15.8 และ 14.0 และผู้ ท างานด้ านการผลิ ต จ านวน 25,442 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.9 โดยเพศหญิ ง มี สัดส่วนสูงกว่าเพศชายคือ ร้อ ยละ 11.9 และ 10.1 ส าห รับ ส่ว น ที ่เ หลือ กระจายอยู่ ในอุ ต สาหกรรม ป ร ะ เภ ท อื่ น ๆ ต า ม ล า ดั บ (ต า ร า ง ฆ )( ตา

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งประเภทอุ ต สาหกรรมหรื อ ลั ก ษณะของการประกอบกิ จ กรรมของผู้ มี งานท า เชิงเศรษฐกิจ พบว่าผู้มีงานทาในสาขาเกษตรกรรม การป่ า ไม้ แ ละการประมงมี จ านวน 110,963 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.4 ของผู้มีงานทาโดยสัดส่วน ข อ ง เพ ศ ช า ย ม า ก ก ว่ า เพ ศ ห ญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.4 และ 44.7 รองลงมา คื อ ผู้ ท าอาชี พ

ตาราง ฆ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ อุตสาหกรรม ยอดรวม

รวม จานวน 234,138

ชาย ร้อยละ

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

100.0 133,227

100.0

100,911

100.0

ภาคเกษตรกรรม

110,963

47.4

65,821

49.4

45,142

44.7

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

110,963

47.4

65,821

49.4

45,142

44.7

นอกภาคเกษตรกรรม

123,175

52.6

67,405

50.6

55,769

55.3

การผลิต

25,442

10.9

13,419

10.1

12,024

11.9

การก่อสร้าง

12,985

5.5

11,035

8.3

1,951

1.9

การขายส่ง-การขายปลีก

34,630

14.8

18,654

14.0

15,976

15.8

3,095

1.3

3,095

2.3

-

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

12,560

5.4

2,272

1.7

10,288

10.2

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

11,984

5.1

8,874

6.7

3,110

3.1

9,444

4.0

4,566

3.4

4,878

4.8

13,034

5.6

5,491

4.1

7,543

7.5

การขนส่งที่เก็บสินค้า

การศึกษา อื่นๆ

หมายเหตุ :1. อื่นๆ หมายถึง การทาเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบาบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ 2. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนือ่ งจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


2.3 สถานภาพการทางาน เมื่ อ พิ จ ารณ าถึ ง สถานภาพการท างาน ในจ านวนผู ้ม ีง านท าทั ้ง สิ ้น 234,138 คน พบว่า ส่ วน ให ญ่ ท างาน ส่ วน ตั ว จ าน วน 89,699 ค น หรือร้อยละ 38.3 โดยเพศชายมีสั ดส่ วนสู งกว่า เพศ หญิงคิดเป็นร้อยละ 44.1 และ 30.7 รองลงมาเป็น ลูกจ้างเอกชนจานวน 70,554 คน หรือร้อยละ 30.1 โดยเพศชายมีส ัด ส่ว นสูง กว่า เพศหญิง คิ ด เป็ น ร้อยละ 33.1 และ 26.3 ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดย ไม่ได้รับ ค่าจ้ างจานวน 46,510 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.9 โดยเพศหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย คิดเป็น ร้ อ ยละ 31.1 และ 11.3 นอกนั้ น ผู้ มี ง านท ามี สถานภาพการท างานเป็ น ลู กจ้ างรั ฐ บาล นายจ้า ง และการรวมกลุ่ ม มี จานวน 24,583 คน 1,760 คน และ 1,033 คน ตามล าดั บ หรือคิ ดเป็ นร้ อยละ 10..5 0.8 และ 0.4 ตามลาดับ (ตามแผนภูมิที่ 1 และ ตาราง ง) แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการ ทางาน 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

30.1

38.3 19.9

10.5 0.8

0.4

2.4 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทางาน (จานวนชั่วโมง ท างานจริ ง ทั้ ง หมดในสั ป ดาห์ แ ห่ ง การส ารวจ) ประช ากรผู้ มี งาน ท าในจั ง ห วั ด ห นองบั วล าภู 91,736 คน หรือร้อยละ 39.2 เป็นผู้ที่ทางานตั้งแต่ 40-49 ชั่วโมง จานวน 69,514 คน หรือร้อยละ 29.7 ท างาน ตั้ งแ ต่ 5 0 ชั่ ว โม งขึ้ น ไป แ ล ะ จ า น ว น 45,366 คน หรือร้อยละ 19.4 ทางานตั้งแต่ 35-39 ชั่วโมงหรือกล่าวได้ว่า ผู้มีงานทาร้อยละ 88.3 ทางาน ตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่ อสั ปดาห์ และจัดว่าบุ คคล กลุ่ ม นี้ เป็ น ผู้ ท างานเต็ ม ที่ ในความหมายของเวลา ทางานขณะที่ผู้ ที่ท างานน้อยกว่า 35 (1-34) ชั่วโมง ต่ อ สั ป ด าห์ ซึ่ งจั ด ว่ าเป็ น ผู้ ท างาน ไม่ เต็ ม ที่ มี 23,127 คน หรือร้อยละ 9.9 สาหรับผู้ที่มีงานประจา แต่ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ (0 ชั่วโมง) มี 4,396 คน หรือร้อยละ 1.9 ส าหรับเพศชายและ เพศหญิง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมง ขึ้ น ไป ต่ อ สั ป ด า ห์ ก ล่ า ว คื อ มี 118,660 ค น หรือร้อยละ 89.1 ของประชากรชายผู้มีงานทาทั้งสิ้น และเพศหญิ ง 87,956 คนหรื อ ร้ อ ยละ 87.1 ของ ประชากรหญิงผู้มีงานทาทั้งสิ้นเป็นผู้ทางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ (แผนภูมิ 2 และตาราง จ) แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามชั่วโมง การทางาน

ตาราง ง จานวนและร้อยละของผูม้ ีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ สถานภาพการทางาน ยอดรวม นายจ้าง

รวม จานวน 234,138

ชาย ร้อยละ

จานวน

100.0 133,227

หญิง ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

100.0 100,911

100.0

1,760

0.8

937

0.7

824

ลูกจ้างรัฐบาล

24,583

10.5

13,825

10.4

10,758

0.8 10.7

ลูกจ้างเอกชน

70,554

30.1

44,033

33.1

26,521

26.3

ทางานส่วนตัว

89,699

38.3

58,769

44.1

30,930

30.7

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

46,510

19.9

15,092

11.3

31,418

31.1

1,033

0.4

572

0.4

461

0.5

การรวมกลุม่

0 ชั่วโมง 1-9 (ไม่ได้ 0.2% ทางาน) 1.9% 50 ชั่วโมง ขึ้นไป 29.7%

40-49 39.2%

10-19 0.8%

35-39 19.4%

20-29 4.3% 30-34 4.6%


แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตาม ระดับการศึกษา 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

29.3 30.4 0.5

14.4 14.2 10.9

2.5 การศึกษา เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สาเร็จของผู้มีงาน ท าจ านวน 234,138 คน พบว่ า ผู้ มี งานท าส่ วนใหญ่ ส าเร็ จ การศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 30.4 ระดับต่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 29.3

ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ 14.4 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ าตอน ป ลาย ร้ อ ยละ 14.2 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ร้ อ ยละ 10.9 และไม่ มี ก ารศึ ก ษา ร้อยละ 0.5 (ตาราง ฉ)

ตาราง ฉ จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

รวม ชาย หญิง จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 100.0 234,138 100.0 133,227 100.0 100,911 0.3 1,285 0.5 1,027 0.8 258 30.7 68,656 29.3 37,655 28.3 31,001 28.6 71,176 30.4 42,271 31.7 28,905 14.3 33,782 14.4 19,303 14.5 14,479 14.1 33,274 14.2 19,041 14.3 14,233 10.9 24,361 10.4 13,377 10.0 10,985 3.0 8,354 3.6 5,281 4.0 3,073 0.2 558 0.2 383 0.3 175 11.9 25,624 10.9 13,589 10.2 12,034 6.3 14,428 6.2 8,048 6.0 6,380 3.4 7,126 3.0 3,730 2.8 3,396 2.2 4,070 1.7 1,811 1.4 2,258

หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากแต่ละจานวนได้มีการปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


3. การว่างงาน ส าห รั บ อั ต ราการว่ า งงานของป ระช ากร หมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจานวนประชากร ที่ อยู่ ในก าลั งแรงงานพบว่ า จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 โดยสัดส่วนของชาย มีอัตราการว่างงานมากกว่าหญิง (ตาราง ช)

จากการส ารวจพบว่ า ประชากรของจั งหวั ด หนองบัวลาภู มีผู้ว่างงาน 2,198 คนเป็นชายจานวน 1,382 คน และเป็ น หญิ ง 817 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.8 และ 37.2 ของผู้ว่างงานตามลาดับ ตาราง ช จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ ประชากร อายุ15ขึ้นไป

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

ยอดรวม

368,129

ชาย หญิง

เพศ

อัตราการว่างงาน =

ผู้วา่ งงาน X 100 ผูอ้ ยู่ในกาลังแรงงาน

ผู้ว่างงาน จานวน

อัตรา

236,629

2,198

0.9

175,752

134,901

1,382

1.0

192,377

101,728

817

0.8


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี


ภาคผนวก ก ระเบียบวิธี 1. วิธีการสารวจ การสารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานที่อยู่ใน เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชาวต่างชาติที่ทางานในสถานทูตหรือ องค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ในการสารวจแต่ละเดือนได้ดาเนินการสารวจทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง แบบStratified Two-stage Sampling โดยหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 คือ เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) ซึ่งมีจานวน 1,990 EA ตัวอย่าง จากจานวนทั้งสิ้น 127,460 EAs และหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 คือ ครัวเรือน ซึ่งมี จานวนครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 27,960 ครัวเรือน หรือคิดเป็นจานวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างประมาณ 95,064 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างในแต่ละเดือนดังกล่าวสามารถนาเสนอข้อมูลในระดับภาคและประเทศจาแนกเขต การปกครอง แต่ไม่เพี ย งพอที่ จะน าเสนอข้อมูล ในระดับ จังหวัดหรือพื้ นที่ย่อยกว่านี้ ฉะนั้นเพื่ อให้ ส ามารถ นาเสนอผลของข้อมูลในระดับจังหวัดได้ จึงได้ใช้ข้อมูลของการสารวจในแต่ละเดือน 3 เดือนที่ติดต่อกันมา รวมกันเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างเพียงพอและทาการประมาณค่าข้อมูลยอดรวมของจังหวัดต่อไป สาหรับการสรุป รายงานผลการส ารวจในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 ก็ได้นาข้อมูล ของเดือนมกราคม กุมภาพัน ธ์ และ มีนาคม 2560 มารวมกัน เป็นต้น สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ ตกเป็นตัวอย่าง โดยข้าราชการและพนักงานของสานักงานสถิติแห่งชาติจานวน ประมาณ 800 คน ที่ประจาใน ทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ทาการสัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ใน การปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน ส่วนการประมวลผลข้อมูลนั้นดาเนินการในส่วนกลางตามหลักวิชาสถิติ โดยนาข้อมูลที่ได้จาก ครัวเรือนตัวอย่างมาประมาณค่า โดยการถ่วงน้าหนัก (Weighty) ซึ่งค่าน้าหนักจะได้จากสูตรในการประมาณ ค่าที่เหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ค่าประมาณของประชากรในแต่ละจังหวัดใกล้เคียงกับค่าที่ แท้จริง

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสารวจได้ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 12 ของเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2560 สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ตกเป็น ตัวอย่ าง โดยพนั กงานสั มภาษณ์ ของส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ ในการส ารวจและพนั กงาน สัมภาษณ์ทุกคนจะมีคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน

3. การปัดตัวเลข ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจานวนได้มี การปัดเศษเป็นจานวนเต็ม โดยอิสระจากกัน


ภาคผนวก ข ตารางสถิติ


ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

จานวน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

368,129

175,752

192,377

กาลังแรงงานรวม

236,629

134,901

101,728

236,336

134,609

101,728

ผู้มีงำนทำ

234,138

133,227

100,911

ผู้ว่ำงงำน

2,198

1,382

817

292

292

-

131,500

40,851

90,649

ทำงำนบ้ำน

45,874

1,365

44,509

เรียนหนังสือ

30,475

13,403

17,073

อื่นๆ

55,151

26,083

29,067

100.0

100.0

100.0

64.3

76.8

52.9

64.2

76.6

52.9

ผู้มีงำนทำ

63.6

75.8

52.5

ผู้ว่ำงงำน

0.6

0.8

0.4

0.1

0.2

-

35.7

23.2

47.1

ทำงำนบ้ำน

12.5

0.8

23.1

เรียนหนังสือ

8.3

7.6

8.9

15.0

14.8

15.1

กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ร้อยละ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กาลังแรงงานรวม กำลังแรงงำนปัจจุบัน

กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

อื่นๆ

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ

0.9

1.0

0.8


ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

ระดับการศึกษา

รวม

ชาย

หญิง

368,129 4,923 129,346 98,380 64,584 38,889

175,752 1,842 54,798 50,324 31,307 21,586

192,377 3,081 74,547 48,056 33,277 17,303

28,465 9,866 558 31,668

15,049 6,154 383 15,556

13,416 3,712 175 16,112

15,775 10,550 5,343

8,341 4,764 2,451

7,434 5,786 2,892

100.0 1.0 31.2 28.6 17.8 12.3 8.6 3.5 0.2 8.9 4.7 2.7 1.4

100.0 1.6 38.8 25.0 17.3 9.0 7.0 1.9 0.1 8.4 3.9 3.0 1.5

จานวน ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

100.0 1.3 35.1 26.7 17.5 10.6 7.7 2.7 0.2 8.6 4.3 2.9 1.5

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

อาชีพ

รวม

ชาย

หญิง

จานวน ยอดรวม

234,138

133,227

100,911

6,230

5,127

1,102

10,754

4,240

6,515

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

2,082

461

1,621

เสมียน

6,110

2,093

4,017

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

40,158

15,420

24,738

ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

87,551

53,479

34,073

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

26,745

19,365

7,380

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

17,632

13,462

4,170

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

36,876

19,581 ร้อยละ

17,295

100.0

100.0

100.0

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ

2.7

3.8

1.1

ผู้ประกอบอาเชีพด้านต่างๆ

4.6

3.2

6.5

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

0.9

0.3

1.6

เสมียน

2.6

1.6

4.0

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

17.2

11.6

24.5

ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง

37.4

40.1

33.8

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง

11.4

14.5

7.3

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่ งจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

7.5

10.1

4.1

15.7

14.7

17.1

ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จดั การ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ

ยอดรวม

อาชีพขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ในการขายและการบริการ

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

อุตสาหกรรม

รวม

ชาย

หญิง

234,138

133,227

100,911

ภาคเกษตรกรรม

110,963

65,821

45,142

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

110,963

65,821

45,142

นอกภาคเกษตรกรรม

123,175

67,405

55,769

การผลิต

25,442

13,419

12,024

การก่อสร้าง

12,985

11,035

1,951

การขายส่ง-การขายปลีก

34,630

18,654

15,976

3,095

3,095

-

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

12,560

2,272

10,288

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ

11,984

8,874

3,110

9,444

4,566

4,878

13,034

5,491 ร้อยละ 100.0 49.4 49.4 50.6 10.1 8.3 14.0 2.3 1.7 6.7 3.4 4.1

7,543

จานวน ยอดรวม

การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า

การศึกษา อื่นๆ ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง-การขายปลีก การขนส่งทีเ่ ก็บสินค้า กิจกรรมโรงแรมและอาหาร การบริหารราชการและป้องกันประเทศ การศึกษา อื่นๆ

100.0 47.4 47.4 52.6 10.9 5.5 14.8 1.3 5.4 5.1 4.0 5.6

100.0 44.7 44.7 55.3 11.9 1.9 15.8 10.2 3.1 4.8 7.5

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง การท้าเหมืองแร่เหมืองหิน การไฟฟ้าก๊าซและไอน้า การจัดหาน้าบ้าบัดน้าเสีย ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่ทราบ ที่มา: การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ.2560 ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

สถานภาพการทางาน

รวม

ชาย

หญิง

234,138

133,227

100,911

1,760

937

824

ลูกจ้างรัฐบาล

24,583

13,825

10,758

ลูกจ้างเอกชน

70,554

44,033

26,521

ทางานส่วนตัว

89,699

58,769

30,930

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

46,510

15,092

31,418

1,033

572

461

100.0

100.0

100.0

0.8

0.7

0.8

ลูกจ้างรัฐบาล

10.5

10.4

10.7

ลูกจ้างเอกชน

30.1

33.1

26.3

ทางานส่วนตัว

38.3

44.1

30.7

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

19.9

11.3

31.1

0.4

0.4

0.5

จานวน ยอดรวม นายจ้าง

การรวมกลุ่ม

ร้อยละ ยอดรวม นายจ้าง

การรวมกลุ่ม

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ.2560 สานักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูมงี านทา จาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์และเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

รวม

ชาย

หญิง

234,138

133,227

100,911

4,396

2,884

1,511

391

-

391

10-19

1,854

1,238

617

20-29

10,164

5,762

4,402

30-34

10,718

4,684

6,034

35-39

45,366

24,687

20,679

40-49

91,736

54,574

37,162

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

69,514

39,399

30,115

100.0

100.0

100.0

0 ชั่วโมง1/

1.9

2.2

1.5

1-9

0.2

-

0.4

10-19

0.8

0.9

0.6

20-29

4.3

4.3

4.4

30-34

4.6

3.5

6.0

35-39

19.4

18.5

20.5

40-49

39.2

41.0

36.8

50 ชั่วโมง ขึ้นไป

29.7

29.6

29.8

จานวน ยอดรวม 0 ชั่วโมง1/ 1-9

ร้อยละ ยอดรวม

1/

ผู้ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์กำรสำรวจ แต่มีงำนประจำ

ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ.2560 สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ


ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามระดับการศึกษาทีส่ าเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 1/2560

ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวม

ชาย

หญิง

234,138 1,285 68,656 71,176 33,782 33,274

133,227 1,027 37,655 42,271 19,303 19,041

100,911 258 31,001 28,905 14,479 14,233

24,361 8,354 558 25,624

13,377 5,281 383 13,589

10,985 3,073 175 12,034

14,428 7,126 4,070

8,048 3,730 1,811

6,380 3,396 2,258

100.0 0.8 28.3 31.7 14.5 14.3 10.0 4.0 0.3 10.2 6.0 2.8 1.4

100.0 0.3 30.7 28.6 14.3 14.1 10.9 3.0 0.2 11.9 6.3 3.4 2.2

จานวน ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

ร้อยละ ยอดรวม ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา

100.0 0.5 29.3 30.4 14.4 14.2 10.4 3.6 0.2 10.9 6.2 3.0 1.7

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ.2560 ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิตแิ ห่งชาติ


236,572

131,735

104,836

1,080

78

1,003

70,933

37,857

33,076

76,756

42,629

34,127

31,908

21,297

10,610

27,960

16,136

11,824

24,184

13,480

10,705

3,622

2,656

966

154

-

154

27,935

13,739

14,196

11,683

5,703

5,980

9,453

5,592

3,861

6,799

2,444

4,355

236,572

131,735

104,836

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 1 2560  
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 1 2560  
Advertisement