Page 1

ISSN 1905-8314

2560 2017

รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Report

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office สำนักงานสถิติแห่งชาติ National Statistical Office


รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560 Provincial Statistical Report: 2017

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office

สำนักงานสถิติแหงชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวลำภู ถนน หนองบัวลำภู – เลย ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู โทร 0 4231 6736 โทรสำร 0 4231 6737 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nblamphu@nso.go.th

Division-in-Charge Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office Nong Bua Lam Phu Provincial Government Office Center Nong Bua Lam Phu – Loei Rd. Tambol Lam Phu Amphoe Mueang Nong Bua Lam Phu Changwat Nong Bua Lam Phu Tel. +66 (0) 4231 6736 Fax: +66 (0) 4231 6737 E-mail: nblamphu@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร 0 2141 7497 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: binfopub@nso.go.th

Distributed by Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office, The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th birthday Anniversary, Ratthaprasasanabhakti Building, 2nd Floor. Chaeng watthana Rd., Laksi, Bangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7497 Fax: +66 (0) 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

Published 2017 Printed by Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office

2560 สำนักงำนสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


คำนำ จากวิสัยทัศน์ของสานักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการ ตัดสิน ใจของประเทศ” และพัน ธกิจในการให้ บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ แก่ผู้ ใช้บริการทุกภาคส่ว น สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทารายงานสถิติจังหวัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนาเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม ทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสามะโนและการสารวจตัวอย่างของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ จากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป นาข้อมูลสถิตไิ ปใช้ในการกาหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ สาหรับรายงานสถิติจังหวัด หนองบัวลาภู พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนาเสนอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด หนองบัวลาภู แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยนาเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนาเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่ สาคัญของจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวกในการนาไปใช้ โดยได้นาเสนอตามสาขาสถิติ คือ สถิ ติ ป ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิ ติ แ รงงาน สถิ ติ ก ารศึ ก ษา สถิ ติ ศ าสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม สถิติสุ ขภาพ สถิติ สวัส ดิการสั งคม สถิติห ญิ งและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัว เรือน สถิติยุติธ รรม ความมั่น คง การเมือง และการปกครอง สถิติ บัญ ชีประชาชาติ สถิติ เกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้าและราคา สถิติ การขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิ ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถิ ติ ก ารเงิ น การธนาคาร และการประกั น ภั ย สถิ ติ ก ารคลั ง และ สถิ ติ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ทั ้ง นี ้ข ้อ มูล สถิต ิที ่น าเสนอได้ร ะบุแ หล่ง ที ่ม าของข้อ มูล ไว้ใ ต้ ตารางสถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถสืบค้น หารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น สานัก งานสถิติจัง หวัด หนองบัว ลาภู ขอขอบคุณ ส่ว นราชการ และรัฐ วิส าหกิจ ที่ใ ห้ค วาม อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาจัดทารายงานสถิติจังหวัด ไว้ ณ ที่นี้ และยินดีรับคาแนะนา ข้อคิด เห็นจากผู้ใช้ ข้อมูลสถิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานสถิติจังหวัดฉบับต่อไป ทั้งนี้หากสนใจ ข้อมูลของจังหวัดเพิ่มเติ ม สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ http://www.nso.go.th หรือศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


Preface As a vision is SMART Statistical Center for Decision Making, the National Statistical Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all users. The Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be used to guide policy planning, decision making and references purposes. The Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Report 2017 consists of; Part 1: Presentation of an overview of Nong Bua Lam Phu, on basic information, its map and statistical data in the form of Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The presentation has been classified based on statistical sectors namely: Demographic, Population and Housing Statistics, Labour Statistics, Education Statistics, Religion Art and Culture Statistics, Health Statistics, Social Security Statistics, Gender Statistics, Household Income and Expenditure Statistics, Justice, Security, Political and Public Administration Statistics, National Accounts, Agricultural and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy Statistics, Trade and Price Statistics, Transport and Logistics Statistics, Information Communication and Technology Statistics, Tourism and Sports Statistics, Finance, Banking and Insurance Statistics, Fiscal Statistics and Natural Resources and Environment Statistics. Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to seek additional information. The Nong Bua Lam Phu Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude to all government agencies and state enterprises for the kind support in providing statistical data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


N

W ต.นาสี

ต.ดงมะไฟ ต.บุญทัน

อ.สุวรรณคูหา

คูหา

ต.กุดผึง้

ต.นาดาน

ต.ดงสวรรค ต.กุดแห

จ.อุดรธานี

2097

ต.เกากลอย

ต.นาแก ต.กุดดินจี่

อ.นาวัง

-

ต.วังทอง

S

2352

ต.นาดี

210

E

-ต.สุวรรณ

ต.บานโคก

ต.วังปลาปอม

O

อ.นากลาง

ต.เทพคีรี

ต.นาเหลา

ต.กุดจิก

ต.ดานชาง - ต.นากลาง 210

ต.อุทยั สวรรค

ต.นาคําไฮ ต.ฝง แดง ต.หนองสวรรค

ต.หนองภัยศูนย ต.โพธิ์ชยั

อ.เมื องหนองบัวลําภู

ต.โนนเมือง ต.หนองกุงแกว

ต.โนนขมิน้

ต.โนนทัน

ต.ลําภู

ต.หนองบัว

228

ต.หนองหวา

ต.บานขาม

ต.โนนมวง 2141

ต.บานพราว

ต.หนองแก

จ.เลย

ต.กุดสะเทียน

ต.ยางหลอ

ต.หัวนา ต.เมืองใหม ต.หันนางาม

อ.ศรีบุญเรือง -

ต.นามะเฟอง ต.ปางกู

ต.บานถิน่ ต.ปาไมงาม

ต.กุดดู

ต.โนนสะอาด 228

ต.นากอก

ต.ศรีบญุ เรือง

ต.หนองบัวใต

ต.โคกมวง

2146

ต.นิคมพัฒนา

ต.บานคอ

ต.โนนสัง ต.ทรายทอง

อ.โนนสัง ต.โนนเมือง ต.หนองเรือ อางเก็บน้ําเขือ่ นอุบลรัตน

ต.โคกใหญ

จ.ขอนแกน

แผนที่จังหวัดหนองบัวลําภู ขอมูลเขตการปกครอง

เครือ่ งหมายแผนที่

นวนอําาเภอ เภอ 596 ตํอําาบล จํจําานวนอํ เภอ นวนกิ่งง่ อํอําาเภอ เภอ 0 0กิ่งกิอํง่ าอํเภอ จํจําานวนกิ าเภอ จํจําานวนตํ 59 นวนตําาบล บล 58 ตํตําาบล บล ขขออมูมูลล ครั ครัง้ ้งสุสุดดททายเมื ายเมื นวาคม 25442551 ่อ ่อธั นธัวาคม

เขตประเทศ เขตจัง หวัด เขตอําเภอ กิง่ อําเภอ เขตตําบล ถนนพื้น แข็ง ทางรถไฟ แม น้ํา

NO

NO

ที่ ตงั้ อําเภอ กิง่ อําเภอ ทางหลวงแผน ดิน ทางหลวงจัง หวัด

งานนําเสนอขอ มูล เชิงภูมิศาสตรและบริก ารแผนที่

ฝายแผนที่สถิ ติ

0

5 กิโลเมตร

กองวิ ช าการสถิ ติ

10

สํานัก งานสถิ ติแหงชาติ


จังหวัดหนองบัวลำภู ความเป็นมา หนองบัวลำภูแต่เดิมประมำณ พ.ศ.2106 พระเจ้ำ ไชยเชษฐำธิรำชแห่งเวียงจันทน์ ได้นำผู้คนอพยพเข้ำมำ อำศัยและสร้ำงบ้ำนแปลงเมืองขึ้นที่บริเวณหนองซำช้ำง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนำดใหญ่เชิงเขำภูพำน และยกฐำนะเป็น เมื อง “จ ำปำนครกำบแก้วบั วบำน ” มี ฐ ำนะเป็ น เมื อง หน้ำด่ำนของเมืองเวียงจันทน์ แต่คนทั่วไปเรียกชื่อเมือง ตำมลักษณะภูมิประเทศว่ำ “เมืองหนองบัวลุ่มภู” ซึ่งเป็น ต้นกำเนิดของเมืองหนองบัวลำภูในปัจจุบัน พ.ศ. 2117 ในระหว่ำงที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมำยุ 19 พรรษำ โดยได้ประทับพักแรมที่บริเวณหนองซำช้ำงแห่งนี้ (หนองบัวลำภูปัจจุบัน) ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชแห่งกรุงธนบุรี โปรดเกล้ ำให้ เจ้ำพระยำมหำกษั ต ริย์ศึกยกกองทั พ ไปตี เวียงจันทน์ได้สำเร็จนครเขื่อนขันธ์กำบแก้ว บัวบำนหรือ หนองบัวลำภู จึงขึ้นกับรำชอำณำจักรไทยตั้งแต่นั้นมำ พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ เจ้ ำอยู่ หั วทรงโปรดเกล้ ำให้ กระทรวง มหำดไทยรวมเมื อง ต่ำงๆ ในบริเวณหมำกแข้งตั้งเป็นเมืองจัตวำ เรียกว่ำ เมือง อุ ดรธำนี ส่ วนเมื องสั งกั ดในบริเวณให้ มี ฐำนะเป็ นอำเภอ เมื องหนองบั วล ำภู จึ งกลำยเป็ น “อ ำเภอหนองบั วล ำภู ” ขึ้นกับจังหวัดอุดรธำนีซึ่งมีควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดมำ เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจมำยัง ส่วนภูมิภำค เพื่อประโยชน์ในกำรปกครอง กำรให้บริกำร ของรัฐ กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนตลอดจนควำม มั่นคงของชำติคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำได้อนุมัติร่ำงพระรำช บัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู แล้วประกำศ จัดตั้งเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2536 ขนาดและที่ตั้ง จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นที่ประมำณ 3,859 ตำรำง กิโลเมตร ตั้ งอยู่ต อนบนของภำคตะวันออก เฉียงเหนื อ ห่ ำ งจำกกรุ ง เทพมหำนครประมำณ 518 กิ โ ลเมตร ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 228 (กรุงเทพมหำนครสีคิ้ว- ชัยภูมิ- ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู ) มีอำณำ เขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนี และจังหวัดขอนแก่น 1/

ทิศใต้ ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น ติดต่อกับจังหวัดเลย

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ภู มิ ป ร ะ เท ศ จ ะ เป็ น ที่ ร ำบ สู ง ตั้ งอ ยู่ สู งจ ำ ก ระดับน้ำทะเลปำนกลำงเฉลี่ยประมำณ 200 เมตร พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นดินทรำยและลูกรัง การปกครองและประชากร การปกครอง ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่ ง กำรปกครองออกเป็ น 6 อ ำเภอ 59 ต ำบล 719 หมู่ บ้ ำ น ประกอบด้ ว ยหมู่ บ้ ำ นที่ ตั้ ง อยู่ ในเขตเทศบำล ตำบล 23 แห่ง จำนวน 263 หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ นอกเขตเทศบำล 456 หมู่บ้ำน โดยมีอำเภอต่ำงๆ ดังนี้ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนำกลำง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหำ และอำเภอนำวัง กำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ำร บ ริ ห ำรส่ วน จั ง ห วั ด ห น องบั วล ำภู เท ศ บ ำล เมื อง หนองบั ว ล ำภู (29 ชุ ม ชน) เทศบำลต ำบล 23 แห่ ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 43 แห่ง ป ร ะ ช า ก ร จ ำ ก ส ถิ ติ ก ร ม ก ำ ร ป ก ค ร อ ง กระทรวงมหำดไทย เมื่ อ สิ้ น ปี พ .ศ.2559 จั ง หวั ด หนองบัวลำภู มีประชำกรทั้งสิ้น 510,734 คน เป็นชำย 255,910 คน หรือร้อยละ 50.1 เป็นหญิ ง 254,824 คน หรือร้อยละ 49.9 ประชำกร ที่ อำศัยอยู่ ในเขตเทศบำล 206,458 คนหรือร้อยละ 40.4 ส่วนที่เหลือ 303,276 คน หรือร้อยละ 59.6 อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล สำหรับควำม หนำแน่นของประชำกรทั้งจังหวัดเท่ำกับ 132.4 คน ต่อ ตำรำงกิโลเมตร ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้้าและสภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพ ยากรธรรมชาติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู พ.ศ. 25581/ มีพื้นที่ป่ำไม้ 288,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.98 ของพื้นที่ทั้งหมด แหล่งน้้า อ่ำงเก็บน้ำขนำดกลำง 1 แห่ งและขนำด เล็ก 34 แห่ง ฝำยคอนกรีต 53 แห่ง อาชี พ ประชำกรส่ วนใหญ่ ของจั งหวั ดหนองบั วล ำภู ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ สำคัญได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ย งสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย โรงงำน ดังนั้นหำกปี ใดประสบปัญ หำฝนแล้งไม่ตกต้อง ตำมฤดู ก ำล เกษตรกรมั ก ได้ รั บ ผลกระทบท ำให้ ต้ อ ง ออกไปหำงำนทำต่ำงถิ่น

สำนักจัดกำรและฟื้นฟูพื้นทีป่ ่ำอนุรักษ์ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุ์พืช


ผลิตภัณฑ์จังหวัด ในปี 2558 (ตัวเลขเบื้องต้น) จังหวัด หนองบั วลำภู มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 19,959 ล้ำนบำท มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita GPP) 41,963 บำทเป็นอันดับที่ 20 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เป็นอันดับที่ 77 ของประเทศไทย การคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสาร การคมนาคมและขนส่ง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกำร คมนำคมติ ด ต่ อกั บ จั งหวั ด ต่ ำ งๆ ได้ เฉพำะทำงรถยนต์ เท่ ำนั้ น และภำยในจั ง หวั ด มี ถนนเชื่ อ มระหว่ ำงอำเภอ ต่ำงๆ สำมำรถใช้ได้ทุกฤดูกำล ก ารสื่ อ ส าร ใน ปี งบ ป ระม ำณ 2559 จั ง ห วั ด หนองบัวลำภู มีที่ทำกำรไปรษณีย์ รวม 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ (อำเภอนำวังไม่มีที่ทำกำรไปรษณีย์) กำรโทรศัพท์ ในปีงบประมำณ 2559 มีจำนวนเลขหมำยทั้งสิ้น 12,613 เลขหมำย เป็นเลขหมำยที่มีผู้เช่ำ 4,270 เลขหมำย การสาธารณูปโภค การประปา จังหวัดหนองบัวลำภูในปี 2559 ผลิตน้ำ ได้ทั้งสิ้น 3,502,482 ลูกบำศก์เมตร และปริมำณน้ำที่จ่ำย ให้แก่ผู้ใช้ 3,248,826 ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 92.75 ของปริ ม ำณที่ ผ ลิ ต ทั้ ง จั ง หวั ด มี ผู้ ใช้ น้ ำประปำทั้ ง สิ้ น 11,193 รำย การไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในปีงบประมำณ 2559 ทั้งสิ้น 272 ล้ำนยูนิต ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ในประเภทที่อยู่ อำศัย ประมำณร้อยละ 50.24 ของปริม ำณกำรใช้ไฟฟ้ ำ ทั้ ง หมด รองลงมำเป็ น สถำนธุ ร กิ จ และอุ ต สำหกรรม ประมำณ ร้อยละ 47.38 และอื่นๆ 2.38 การศึกษา กำรศึ ก ษำในปี ศึ ก ษำ 2559 จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู มี โ รงเรี ย นทั้ ง สิ้ น 361 แห่ ง มี ห้ อ งเรี ย น 3,838 ห้ อ ง จำนวนครู 4,098 คน และนักเรียน 70,456 คน คิดเป็น อั ต รำส่ วน นั ก เรีย น 17 คน ต่ อครู 1 คน และนั กเรีย น 18 คน ต่อ 1 ห้องเรียน มีสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 7 แห่ง มีอำจำรย์ 577 คน และนักศึกษำ จำนวน 7,036 คน การสาธารณสุข การสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู ในปี 2559 พบว่ำ มีโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 6 แห่ง จำนวน 658 เตียง โรงพยำบำลเอกชน 1 แห่ง จำนวน 50 เตียง นอกจำกนี้ยังมี โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล 89 แห่ง คลินิคเอกชน 117 แห่ง

สถานที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยว 1. พระราชานุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช สร้ ำ งเป็ น อนุ ส รณ์ ค รั้ ง สมเด็ จ พระนเรศวร มหำรำชเสด็จมำประทับพักแรมที่เมืองหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 ระหว่ ำ งยกทั พ ไปตี ก รุ ง ศรี สั ต ตนำคนหุ ต ตั้งอยู่บริเวณสวนสำธำรณะหนองบัว หน้ำที่ว่ำ กำรอำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ผู้ที่เดินทำงมำยังจังหวัดหนองบัวลำภู ควรได้แวะเคำรพสักกำระเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 2. อุทยานแห่งชาติภูเก้า -ภูพานค้า ภูเก้ำเป็นทิวเขำ สลับซับซ้อน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกเฒ่ำโต้ ลำนหิน ภำพแกะสลักและลำยเขียนสีบนผนังหินที่มีอำยุ เก่ำแก่นับในปีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ รอยพระพุทธบำท และอุดมไปด้วยป่ำไม้เบญจพรรณอันร่ม รื่น ภูพำนคำเป็น เทื อ กเขำทอดขนำนอ่ ำ งเก็ บ น้ ำเขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ มี ภู มิ ประเทศที่ ส วยงำมเป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจส ำหรั บ กำร ล่องเรือ แพริมน้ำ รับประทำนอำหำรสด ปลำน้ำจืดและ พักแรมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด 3. วัดถ้้ากลองเพลและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว วัดถ้ำ กลองเพลเดิ ม เป็ น ที่ จ ำพรรษำของหลวงปู่ ข ำวอนำลโย พระอริย สงฆ์ ซึ่ งมี จ ริย วัต รงดงำมเป็ น ที่ เลื่ อมใสศรัท ธำ ปัจจุบันเป็นสถำนที่อันสงบร่มรื่น เหมำะแก่กำรสำรวมใจ ปฏิ บั ติ ธ รรม ในอำณำบริเวณมี สิ่ ง ที่ ค วรเยี่ ย มชมได้ แ ก่ กลองโบรำณ พระพุ ท ธรู ป จ ำหลั ก ในก้ อ นหิ น และ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขำร หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขำว ซึ่งพุทธศำสนิกชน จำต้องหำโอกำสไปกรำบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล วัดถ้ำกลอง เพลตั้ งอยู่ ในเขตอ ำเภอเมื องหนองบั วล ำภู บนทำงหลวง หมำยเลข 210 เส้นทำงหนองบัวลำภู - อุดรธำนี ห่ำงจำก ตัวจังหวัดหนองบัวลำภู 15 กิโลเมตร 4. ถ้้าเอราวัณ สภำพเป็นถ้ำหินขนำดใหญ่ตั้งอยู่ บน เขำสูงลักษณะคล้ำยช้ำงนอนในเขตพื้ นที่ บ้ ำนผำอิน ทร์ แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนำวัง ห่ำงจำกตัวอำเภอ 22 กิโลเมตรภำยในถ้ำประกอบด้ ว ยหิ น งอกหิ น ย้ อย สลั ก เสลำ สวยงำม และมี ค วำมกว้ ำ งขวำง บรรจุ ค นได้ ประมำณ 1,000 คน กำรเดินทำงไปเยี่ยมชมถ้ำเอรำวัณ นอกจำกจะได้สัมผัสจิตรกรรมธรรมชำติในถ้ำแล้ว จำก บันไดทำงขึ้น 600 ขั้น ถึงบริเวณปำกถ้ำนักท่องเที่ยวจะ สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่ำงที่สวยงำมของจังหวัด หนองบัวลำภูอีกด้วย


5. พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อยู่บนเทือกเขำภู พำนคำบริเวณบ้ ำนห้ วยเดื่อ ตำบลโนนทั น อำเภอเมือง หนองบั ว ล ำภู เป็ น แหล่ ง ค้ น พบชั้ น หอยที่ เป็ น ฟอสซิ ล ฟอสซิลดังกล่ำวเป็นหอยกำบคู่ 2/ อยู่ในยุคจูแรสสิคตอน ปลำย อำยุ ป ระมำณ 145 - 157 ล้ ำนปี ปั จ จุ บั น มี ก ำร จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โบรำณชีววิทยำ ภำยในจัดแสดงควำม เป็ น ไปของโลกยุ ค โบรำณ และวิ วั ฒ นำกำรหอยดึ ก ด ำ บรรพ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ทำงวิชำกำร 6. แหล่ งโบราณคดี แหล่ งโบรำณคดี ที่ อยู่ ในเขต อำเภอโนนสัง ในที่นี้นำเสนอโดยสังเขป 3 แหล่ง คือ 6.1 แหล่งโบรำณคดีโนนสัง ตั้งอยู่ที่บ้ำนกุดคอเมย ต ำบลกุ ดดู่ อ ำเภอโนนสั ง กรมศิลปำกรส ำรวจเมื่ อ พ.ศ. 2524 ลั กษณะเป็ นเนินดินที่มี เส้นผ่ำศูนย์ กลำงประมำณ 150 เมตร พ บ หลั กฐำน ท ำงโบ รำณ คดี สมั ยก่ อน ประวัติศำสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ภำชนะดินเผำทั้ง แบบผิวเรียบและแบบแตกต่ำง กำรเขียนสีและวำดลวดลำย ต่ำงๆ แวดินเผำ หิ นบดยำ เครื่องมื อเหล็ ก เครื่องประดั บ สำริด อำยุประมำณ 2,500 ปีมำแล้ว 6.2 แหล่งโบรำณคดีโนนพร้ำว ตั้งอยู่ที่บ้ ำนกุด คอเมย ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มีลักษณะเป็นเนินดิน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 150 เมตร สูงประมำณ 2 เมตร จำกที่รำบโดยรอบ พบหลักฐำนต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศำสตร์ทวำรำวดีและล้ำนช้ำง และจำกกำรศึกษำ เปรีย บเที ย บโบรำณวั ต ถุ กั บ แหล่ ง โบรำณคดี ใกล้ เคี ย ง สำมำรถกำหนดอำยุได้ป ระมำณ 2,500 ปี มำแล้ว และ โบรำณวัตถุวัฒนธรรมล้ำนช้ำง ประมำณพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 6.3 แหล่ งโบรำณคดี โนนดอนกลำง (โนนป่ ำ กล้ ว ย) ตั้ งอยู่ ที่ บ้ ำนกุ ดกวำงสร้ อ ย ต ำบลบ้ ำนถิ่ น อำเภอโนนสัง นำยวิลเลี่ยม โซฟเฟลอร์ ขออนุญำตกรม ศิลปำกรขุดค้ นเมื่อ พ.ศ. 2517 และหน่วยศิลปำกรที่ 7 ขอนแก่ น ขุ ด ค้ น เมื่ อ พ.ศ. 2536 ลั กษณะเป็ น เนิ น ดิ น ขนำด 155 x 200 เมตร สูงประมำณ 2-3 เมตร จำกที่รำบ โดยรวมพบหลั กฐำนที่ สำมำรถก ำหนดอำยุ ได้ ป ระมำณ 2,500 ปีมำแล้ว และหลักฐำนโบรำณวัตถุวัฒนธรรมล้ำน ช้ำงอำยุประมำณพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 กำรเดิ น ทำงไปยั งแหล่ งโบรำณคดี นี้ ใช้ ท ำงหลวง หมำยเลข 2146 เส้นทำงหนองบัวลำภู ไปอำเภอโนนสัง ระยะทำงประมำณ 36 กิโลเมตร

2/

กรมศิลปำกร สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2524 และทำกำรขุดค้น เมื่อ พ.ศ. 2536

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ภูพานน้อย” ภู พ ำนน้ อ ย ตั้ ง อยู่ ท ำงทิ ศ ตะวั น ออก ของจั ง หวั ด หนองบัวลำภู ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 9 กิโลเมตร เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของเทื อ กเขำภู พ ำน ที่ ท อดตั ว ยำวจำกทิ ศ ตะวันออกของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไปทำงทิศใต้สู่ เทือกเขำภูเก้ำ อำเภอโนนสัง มีสภำพเป็นป่ำเต็งรัง 60% ป่ำเบญจพรรณ 40% ไม้เด่น คือ ไม้ เต็ง รัง แดง และมี สมุ น ไพรพื้ น บ้ ำนหลำยชนิ ด เช่น ตีน นก หว้ำเล็ ก ซ่ำ น ใหญ่ แคขำว พังดีเป็นต้น ปี 2548 ส่ ว นรำชกำรต่ ำ งๆ น ำโดยผู้ ว่ ำ รำชกำร จังหวัดหนองบัวลำภูในขณะนั้น (นำยต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์) ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ภูพำน น้อย” ทำกำรปรับปรุงถนนทำงขึ้น พัฒนำเส้นทำงศึกษำ ธรรมชำติ จัดบริเวณพื้นที่บริกำรและนันทนำกำร สร้ำง ลำนชมวิ ว ห้ อ งสุ ข ำ และสิ่ ง อ ำนวยสะดวกพื้ น ฐำน ปัจจุบันสำมำรถให้บริกำรนักเรียน ลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำ ค่ำยพักแรม และมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมได้ทั้งในเวลำ กลำงวันและเวลำกลำงคืน

ค้าขวัญจังหวัดหนองบัวล้าภู ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานค้า แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้้าเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน


สารบัญ Contents หน้า/Page iii v vii ix xiii xiii xxv xxv xxvii xxvii

คำนำ Preface แผนที่จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู สำรบัญตำรำงสถิติ List of Statistical Tables สัญลักษณ์ Symbols มองจังหวัดผ่ำนข้อมูลสถิติ Province at a glance

สารบัญตารางสถิติ List of Statistical Tables สถิตสิ ังคม Social Statistics สถิตปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ Demographic, Population and Housing Statistics 1.1 ประชำกรจำกกำรทะเบียน อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง และควำมหนำแน่นของประชำกร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2012 - 2016 1.2 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ เขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 1.3 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2016 1.4 เนื้อที่ ระยะทำงจำกอำเภอถึงจังหวัด และเขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2016 1.5 จำนวนและอัตรำเกิดมีชีพ กำรตำย ทำรกตำย และมำรดำตำย พ.ศ. 2555 - 2559 1.5 Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2012 - 2016 1.6 กำรเกิด กำรตำย กำรย้ำยเข้ำ และกำรย้ำยออก จำแนกตำมเพศ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 1.7 กำรจดทะเบียนสมรส และหย่ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2012 - 2016

5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12


หน้า/Page 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11

ผู้รับบริกำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวิธคี ุมกำเนิด พ.ศ. 2555 - 2559 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2012 -2016 ผู้รับบริกำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวิธคี ุมกำเนิด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2016 บ้ำนจำกกำรทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 House from Registration Record by District: 2012 - 2016 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตำมลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2553 - 2556 2558 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Nong Bua Lam Phu Province: 2010 - 2013,2015

13 13 14 14 15 15 16 16

สถิตแิ รงงาน Labour Statistics 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน และเพศ เป็นรำยภำค พ.ศ. 2559 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2016 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2557 - 2560 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2014 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมอำชีพ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมอุตสำหกรรม และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมจำนวนชั่วโมงทำงำนต่อสัปดำห์ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ผู้วำ่ งงำน และอัตรำกำรว่ำงงำน จำแนกตำมเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2557 - 2560 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2014 - 2017 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2560 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2012 - 2017

21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29


หน้า/Page

สถิตกิ ารศึกษา Education Statistics 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.10 3.10 3.11 3.11 3.12 3.12

โรงเรียน จำแนกตำมสังกัด เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2016 โรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 School by Level of Education and District: Academic Year 2016 ห้องเรียน จำแนกตำมสังกัด และระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2016 ครู จำแนกตำมสังกัด และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 นักเรียน จำแนกตำมสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2016 นักเรียน จำแนกตำมสังกัด และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 นักเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2016 อัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Ratio of Student per Classroom and Student per Teacher by Level of Education and District: Academic Year 2016 นักเรียนที่ออกกลำงคัน จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2016 สถำนศึกษำ อำจำรย์ และนักศึกษำในระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ จำแนกตำมสังกัด และเพศ ปีกำรศึกษำ 2559 Institution, Lecturer and Student Enrollment in Vocational and Higher Education by Jurisdiction and Sex: Academic Year 2016 อำจำรย์ในระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ จำแนกตำมวุฒกิ ำรศึกษำ สังกัด และเพศ ปีกำรศึกษำ 2559 Lecturer in Vocational and Higher Education by Qualification, Jurisdiction and Sex: Academic Year 2016 ผู้เรียน/นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำแนกตำมเพศ และกิจกรรมกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2559 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2016

33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46


หน้า/Page 3.13 ผู้เรียน/นักศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำแนกตำมกิจกรรม กำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 3.13 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2016

47 47

สถิตศิ าสนา ศิลปะ วัฒนธรรม Religion, Art and Culture Statistics 4.1 วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสำมเณร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2016

51 51

สถิตสิ ุขภาพ Health Statistics 5.1 ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 5.2 10 ลำดับโรคของผู้ปว่ ยใน จำแนกตำมสำเหตุกำรป่วย 298 กลุ่มโรค จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2554 - 2558 5.2 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 200 - 2015 5.3 กำรตำย จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2558 - 2559 5.3 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2015 - 2016 5.4 สถำนพยำบำลที่มีเตียงผู้ปว่ ยรับไว้ค้ำงคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล ผู้ช่วยพยำบำล และผู้ปว่ ย จำแนกตำมประเภทสถำนพยำบำล และสังกัด พ.ศ. 2559 5.4 Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2016 5.5 สถำนพยำบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2016 5.6 เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ของรัฐบำล เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 5.6 Medical Personnel in the Government by District: 2016

55 55 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61


หน้า/Page

สถิตสิ วัสดิการสังคม Social Security Statistics 6.1 6.1 6.2 6.2

สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 Statistics of Social Security Fund: 2012 - 2016 ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมควำมร้ำยแรง พ.ศ. 2555 - 2559 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2012 - 2016

65 65 66 66

สถิตหิ ญิงและชาย Gender Statistics 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5

ประชำกรจำกกำรลงทะเบียน จำแนกตำมเพศ และหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Population from Registration Record by Sex, Age Group and District: 2016 กำรเกิดมีชีพ กำรตำย จำแนกตำมเพศ พ.ศ. 2555 - 2559 Livebirth and Death by Sex: 2012 - 2016 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมเพศ และสถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2016 - 2017 ครู จำแนกตำมเพศและวุฒกิ ำรศึกษำ และนักเรียน จำแนกตำมเพศและระดับกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 - 2559 Teacher by Sex and Qualification and Student by Sex and Level of Education: 2012- 2016 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ จำแนกตำมเพศ สถำนภำพแรงงำน ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2557 - 2559 7.5 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2014 - 2016

69 69 70 70 71 71 72 72 73 73

สถิตริ ายได้และรายจ่ายของครัวเรือน Household Income and Expenditure Statistics 8.1 8.1 8.2 8.2

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย และขนำดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Household Size: 2016 ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตำมช่วงของค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Average Monthly Expenditure per Household by Intervals of Total monthly expenditures per household: 2016 8.3 ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน จำแนกตำมขนำดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 8.3 Average Total Monthly Expenditure by Household Size: 2016

77 77 78 78 79 79


หน้า/Page

สถิตยิ ุตธิ รรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง Justice, Security, Political and Public Administration Statistics 9.1 สถิติคดีอำญำที่น่ำสนใจ จำแนกตำมประเภทควำมผิด พ.ศ. 2556 - 2559 9.1 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2013 - 2016

83 83

สถิตเิ ศรษฐกิจ Economic Statistics บัญชีประชาชาติ National Accounts 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค และจังหวัด ณ รำคำประจำปี พ.ศ. 2558 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจำปี จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2011 - 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ (ปีอ้ำงอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2011 - 2015

89 89 94 94 95 95

สถิตเิ กษตร และประมง Agriculture and Fishery Statistics 11.1 11.1 11.2 11.2 11.3

กำรใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 - 2558 Land Utilization: 2011 - 2015 ลักษณะกำรถือครองที่ดินทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2554 - 2558 Type of Farm Holding Land: 2011 - 2015 เนื้อที่ปลูกข้ำวนำปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ ปีเพำะปลูก 2559

11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016 11.4 เนื้อที่ปลูกข้ำวนำปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ ปีเพำะปลูก 2559 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016

99 99 100 100 101 101 102 102


หน้า/Page 11.5 เนื้อที่เพำะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดของพืชไร่ ปีเพำะปลูก 2559 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2016 11.6 เนื้อที่เพำะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดพืชผัก ปีเพำะปลูก 2559 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2016 11.7 เนื้อที่เพำะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดของไม้ผล และไม้ยืนต้น ปีเพำะปลูก 2559 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2016 11.8 ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 11.8 Livestock by District: 2016 11.9 ครัวเรือนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตำมประเภทกำรเลี้ยง และผลผลิตกำรเลี้ยงสัตวน้ำจืด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2016 11.10 สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตำมชนิดของสัตว์น้ำจืด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2016

103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108

สถิตอิ ุตสาหกรรม Industrial Statistics 12.1 สถำนประกอบกำร คนทำงำน และลูกจ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2560 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2017 12.2 สถำนประกอบกำร และลูกจ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2557 - 2559 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2014 - 2016 12.3 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม พ.ศ. 2557 - 2559 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2014 - 2016 12.4 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงำน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2016

111 111 112 112 113 113 114 114


หน้า/Page 12.5 เหมืองแร่ คนงำน และปริมำณแร่ที่ผลิตได้ จำแนกตำมชนิดแร่ พ.ศ. 2555 - 2559 12.5 Active Mine, Workers Employed and Production by Kind of Mineral: 2012 - 2016 12.6 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือน จำแนกตำมเขตกำรปกครอง และชนิดของอำคำร พ.ศ. 2559 12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2016 12.7 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือน จำแนกตำมเขตกำรปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้ำง พ.ศ. 2559 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2016

115 115 116 116 117 117

สถิตพิ ลังงาน Energy Statistics 13.1 13.1 13.2 13.2

ผู้ใช้ไฟฟ้ำ และกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำแนกตำมประเภทผู้ใช้ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2016 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตำมชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2557 - 2559 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2014 - 2016

121 121 122 122

สถิตกิ ารค้า และราคา Trade and Price Statistics 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3 14.3 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8

ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน พ.ศ. 2550 - 2559 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2007 - 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 ใบอนุญำตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ พ.ศ. 2555 - 2559 Licence Concerning Drug: 2012 - 2016 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตำมหมวดสินค้ำ พ.ศ. 2555 - 2558 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2012 - 2015 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป เป็นรำยจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2558 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2012 - 2015

125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132


หน้า/Page

สถิตกิ ารขนส่ง และโลจิสติกส์ Transport and Logistics Statistics 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3

รถจดทะเบียน ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 รถใหม่ที่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 New Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 รถ และรถใหม่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 15.4 อุบตั ิเหตุกำรจรำจรทำงบก และควำมเสียหำย พ.ศ. 2555 - 2559 15.4 Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2012 - 2016

135 135 136 136 137 137 138 138

สถิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Communication and Technology Statistics 16.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3

บริกำรโทรศัพท์ พ.ศ. 2555- 2559 Telephone Services: 2012 - 2016 บริกำรไปรษณีย์ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2558 - 2559 Postal Services by District: Fiscal Years 2015 - 2016 ประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกำรใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2557 - 2559 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2014 - 2016 16.4 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2559 16.4 Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Norteastern Region: 2016

141 141 142 142 143 143 144 144

สถิตกิ ารท่องเทีย่ วและกีฬา Tourism and Sports Statistics 17.1 สถำนพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว เป็นรำยจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Northeastern Region: 2016

147 147


หน้า/Page 17.2 สถิติกำรท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2557 - 2559 17.2 Nong Bua Lam Phu Tourism Statistics: 2014 - 2016

148 148

สถิตกิ ารเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Finance, Banking and Insurance Statistics 18.1 18.1 18.2 18.2 18.3 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5

เงินรับฝำก และเงินให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ เป็นรำยจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region 2016 เงินรับฝำก และเงินให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ. 2550 - 2559 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2007 - 2016 สำขำ เงินฝำก เงินถอน และเงินฝำกคงเหลือของธนำคำรออมสิน จำแนกตำมประเภทบัญชี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2016 สหกรณ์ จำแนกตำมประเภทสหกรณ์ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2016 สถิติกำรรับประกันชีวติ พ.ศ. 2550 - 2559 Statistics of Life Insurance Business: 2007 - 2016

153 153 154 154 155 155 156 156 157 157

สถิตกิ ารคลัง Fiscal Statistics 19.1 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำแนกตำมประเภท ปีงบประมำณ 2558 - 2559 19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2015 - 2016 19.2 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงของเทศบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และเทศบำล ปีงบประมำณ 2559 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 19.3 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปีงบประมำณ 2559 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 19.4 รำยได้จำกกำรจัดเก็บเงินภำษีของกรมสรรพำกร จำแนกตำมประเภทภำษี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2016

161 161 162 162 164 164 167 167


หน้า/Page 19.5 รำยได้จำกกำรจัดเก็บเงินภำษีของกรมสรรพสำมิต จำแนกตำมรำยกำร พ.ศ. 2555 - 2559 19.5 Revenue of Excise Tax by Items: 2012 - 2016

168 168

สถิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics สถิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics 20.1 ปริมำณน้ำที่นำไปใช้งำนได้ จำกอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ จำแนกตำมอ่ำงเก็บน้ำ เขื่อน เป็นรำยภำค ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 - 2560 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2015 - 2017 20.2 แหล่งน้ำ จำแนกตำมประเภทแหล่งน้ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 20.3 ปริมำณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จำแนกตำมประเภทแหล่งน้ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 20.4 สถิติกำรประปำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 20.4 Statistics of Water Supply by District: 2016 20.5 ปริมำณขยะมูลฝอย เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2559 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2016 20.6 อุณหภูมิ และควำมกดอำกำศ ณ สถำนีตรวจอำกำศ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data: 2015 - 2016 20.7 ควำมชื้นสัมพัทธ์ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2558 - 2559 20.8 ปริมำณฝนเป็นรำยเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 20.8 Monthly Rainfall Data: 2015 - 2016

173 173 175 175 176 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181 181

ตัวชี้วัด Indicators ตัวชี้วดั ที่สำคัญของจังหวัด Provincial Key Indicators

185 185


สัญลักษณ์ ตัวย่อ และชื่อย่อ

Symbols, Abbreviations and Acronyms ... -e r p x D สปก.

ยังไม่มีข้อมูล มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่ำเป็น 0 ตัวเลขประมำณ ตัวเลขปรับปรุงใหม่ ตัวเลขเบื้องต้น แยกรำยละเอียดไม่ได้ หรือคำนวณไม่ได้ ตัวเลขไม่พึงเปิดเผย สถำนประกอบกำร ลูกจ้ำง ควำมกดอำกำศเฉลี่ย ค่ำออกเทน

ขย1

ขำยยำแผนปัจจุบัน

ขย2

ขำยยำแผนปัจจุบัน เฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือ ยำควบคุมพิเศษ

ขย3

ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุ เสร็จสำหรับสัตว์

ผย1

ผลิตยำแผนปัจจุบัน

นย1

นำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำใน รำชอำณำจักร

ขยบ

ขำยยำแผนโบรำณ

ผยบ

ผลิตยำแผนโบรำณ

นยบ

นำหรือสั่ง ยำแผนโบรำณเข้ำมำ ในรำชอำณำจักร

Est. EFC. Emp. hPa RON

Data not available Negligible amount Nil or zero Estimated Revised Preliminary Data unclassified or not computable Disclosure prohibited Establishment Effective Storage Capacity Employee Hegtopascarl Research Octane Number A licence to sell modern drug A licence to sell only ready-packed modern drugs which are not dangerous or speciallycontrolled drug A licence to sell only ready-packed modern drug for veterinary use A licence to produce Modern drug A licence to import or order drug into the Kingdom A licence to sell traditional drug A licence to produce traditional drug A licence to import or order traditional drug into the Kingdom

ข้อสังเกต: ข้อมูลบำงตำรำง ผลรวมของแต่ละจำนวนอำจไม่เท่ำกับรวมยอด เนื่องจำกกำรปัดเศษ

Remarks: Figures for some table may not add up to total because of rounding data.


มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ Province at a glance


สถิติสังคม Social Statistics


สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ Demographic, Population and Housing Statistics


ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2012 - 2016 ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ความหนาแน่น

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

อาเภอ

(ต่อ ตร. กม.)

District

2555

2556

2557

2558

2559

2556

2557

2558

2559

Population density

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2013)

'(2014)

(2015)

'(2016)

(per sq. km.)

502,551

507,137

508,864

510,074

510,734

0.91

0.34

0.24

0.13

132.20

133,063

134,457

135,030

135,465

135,865

1.05

0.43

0.32

0.30

149.30

Mueang district

อาเภอนากลาง

91,095

91,982

92,321

92,534

92,736

0.97

0.37

0.23

0.22

162.10

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

64,318

64,823

65,065

65,169

65,242

0.79

0.37

0.16

0.11

112.80

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

109,208

110,309

110,785

111,019

111,018

1.01

0.43

0.21

0.00

133.70

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

67,685

68,132

68,234

68,475

68,484

0.66

0.15

0.35

0.01

106.00

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

37,182

37,434

37,429

37,412

37,389

0.68

-0.01

-0.05

-0.06

114.60

Na Wang district

รวมยอด อาเภอเมือง

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Total


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 อาเภอ และ เขตการปกครอง รวมยอด ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล อาเภอเมือง เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู เทศบาลตาบลนาคาไฮ เทศบาลตาบลนามะเฟือง เทศบาลตาบลหัวนา นอกเขตเทศบาล อาเภอนากลาง เทศบาลตาบลกุดดินจี่ เทศบาลตาบลนากลาง เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตาบลฝั่งแดง เทศบาลตาบลเก่ากลอย นอกเขตเทศบาล อาเภอโนนสัง เทศบาลตาบลกุดดู่ เทศบาลตาบลโนนสัง เทศบาลตาบลบ้านค้อ

2557 (2014) รวม Total

ชาย Male

508,864 206,367 302,497 135,030 21,528 5,079 4,096 3,719 100,608 92,321 5,854 20,609 10,711 12,036 9,002 34,109 65,065 2,877 8,546 5,130

255,508 103,075 152,433 67,598 10,492 2,545 1,962 1,880 50,719 46,494 2,903 10,259 5,422 6,130 4,535 17,245 32,510 1,435 4,235 2,573

2558 (2015) หญิง Female 253,356 103,292 150,064 67,432 11,036 2,534 2,134 1,839 49,889 45,827 2,951 10,350 5,289 5,906 4,467 16,864 32,555 1,442 4,311 2,557

รวม Total

ชาย Male

510,074 206,591 303,483 135,465 21,522 5,077 4,108 3,700 101,058 92,534 5,782 20,597 10,762 12,074 9,048 34,271 65,169 2,850 8,526 5,139

255,856 103,077 152,779 67,757 10,456 2,561 1,970 1,865 50,905 46,517 2,869 10,230 5,441 6,126 4,553 17,298 32,526 1,418 4,223 2,580

2559 (2016) หญิง Female 254,218 103,514 150,704 67,708 11,066 2,516 2,138 1,835 50,153 46,017 2,913 10,367 5,321 5,948 4,495 16,973 32,643 1,432 4,303 2,559

รวม Total

ชาย Male

510,734 206,458 304,276 135,865 21,559 5,076 4,089 3,694 101,447 92,736 5,755 20,556 10,867 12,100 9,065 34,393 65,242 2,843 8,533 5,152

255,910 114,751 141,159 67,843

10,435 2,544 1,966 1,858 51,040 46,561

2,868 10,204 5,481 6,123 4,576 17,309 32,565 1,418 4,229 2,587

หญิง Female 254,824 115,246 139,578

District and Administration Zone

Total Municipal area Non-municipal area 68,022 Mueang district 11,124 Nong Bua Lam Phu Town Municipality 2,532 Na Kham Hai Subdistrict Municipality 2,123 Na Mafuang Subdistrict Municipality 1,836 Hua Na Subdistrict Municipality 50,407 Non-municipal area 46,175 Na Klang district 2,887 Kut Din Chi Subdistrict Municipality 10,352 Na Klang Subdistrict Municipality 5,386 Na Nong Tum Subdistrict Municipality 5,977 Fung Daeng Subdistrict Municipality 4,489 Khao kloy Subdistrict Municipality 17,084 Non-municipal area 32,677 Non Sang district 1,425 Kut Du Subdistrict Municipality 4,304 Non Sang Subdistrict Municipality 2,565 Ban Kho Subdistrict Municipality


เทศบาลตาบลหนองเรือ นอกเขตเทศบาล อาเภอศรีบญ ุ เรือง เทศบาลตาบลจอมทอง เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย เทศบาลตาบลยางหล่อ เทศบาลตาบลโนนสะอาด เทศบาลตาบลหนองแก นอกเขตเทศบาล อาเภอสุวรรณคูหา เทศบาลตาบลบ้านโคก เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา เทศบาลตาบลนาดี เทศบาลตาบลนาด่าน เทศบาลตาบลบุญทัน นอกเขตเทศบาล อาเถอนาวัง เทศบาลตาบลนาเหล่า นอกเขตเทศบาล

9,646 38,866 110,785 5,136 5,148 9,198 12,419 8,249 70,635 68,234 6,709 7,913 10,707 9,026 6,074 27,805 37,429 30,474 6,955

4,828 19,439 55,998 2,627 2,510 4,599 6,324 4,210 35,728 34,214 3,233 3,931 5,378 4,588 3,074 14,010 18,694 15,292 3,402

4,818 19,427 54,787 2,509 2,638 4,599 6,095 4,039 34,907 34,020 3,476 3,982 5,329 4,438 3,000 13,795 18,735 15,182 3,553

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provinicial Administration, Ministry of Interior

9,648 39,006 111,019 5,127 5,073 9,219 12,480 8,293 70,827 68,475 6,735 7,956 10,776 9,044 6,096 27,868 37,412 15,261 6,959

4,835 19,470 56,097 2,621 2,478 4,607 6,347 4,242 35,802 34,283 3,232 3,944 5,398 4,580 3,086 14,043 18,676 15,261 3,415

4,813 19,536 54,922 2,506 2,595 4,612 6,133 4,051 35,025 34,192 3,503 4,012 5,378 4,464 3,010 13,825 18,736 15,192 3,544

9,642 39,072 111,018 5,105 5,022 9,231 12,468 8,308 70,884 68,484 6,726 7,908 10,749 9,076 6,009 28,016 6,925 6,925 30,464

4,837 19,494 56,022 2,590 2,452 4,591 6,322 4,231 35,836 34,262 3,222 3,915 5,393 4,601 3,046 14,085 3,395 3,395 15,262

4,805 Nong Rua Subdistrict Municipality 19,578 Non-municipal area 54,996 Si Bun Ruang district 2,515 Chom Thong Subdistrict Municipality 2,570 Non Sung Plueai Subdistrict Municipality 4,640 Yang Lo Subdistrict Municipality 6,146 Non Sa Ad Subdistrict Municipality 4,077 Nong Kae Subdistrict Municipality 35,048 Non-municipal area 34,222 Suwankhuha district 3,504 Ban Khok Subdistrict Municipality 3,993 Suwankhuha Subdistrict Municipality 5,356 Na Dee Subdistrict Municipality 4,475 Na Dan Subdistrict Municipality 2,963 Boon Tum Subdistrict Municipality 13,931 Non-municipal area 3,530 Na Wang district 3,530 Na Lao Subdistrict Municipality 15,202 Non-municipal area


ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2016 หมวดอายุ (ปี) Age group (year) 80 และ อาเภอ

รวม Total

ผู้ไม่ใช่

มากกว่า 0-4

5-9

ประชากรอยู่

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย

ประชากรใน

District

ทะเบียนบ้านกลาง

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 and ไม่ทราบ A Non-Thai Transferring Population registered over Unknown national

population

in central house file

รวมยอด ในเขตเทศบาล

510,734 28,342 31,058 32,446 35,436 37,985 36,783 39,415 42,383 44,137 44,297 36,997 29,992 23,742 17,636 11,084 7,077 6,856

0

403

717

3,948

206,458 11,401 12,549 13,099 14,368 15,401 14,928 15,719 16,883 17,870 17,928 15,234 12,506

9,858 7,203 4,514 2,912 2,862

0

207

405

611

นอกเขตเทศบาล

304,276 16,941 18,509 19,347 21,068 22,584 21,855 23,696 25,500 26,267 26,369 21,763 17,486 13,884 10,433 6,570 4,165 3,994

0

196

312

3,337

135,865 7,224 8,022 8,420 9,164 9,983 9,584 10,142 11,320 11,824 12,101 10,069 8,387

6,578 4,968 3,165 2,002 1,889

0

153

226

644

Mueang district

อาเภอเมือง

Total Municipal area Non-municipal area

อาเภอนากลาง

92,736 5,484 5,773 5,950 6,572 7,210 6,901 7,273

7,767 8,143 7,882 6,604 5,367

4,296 3,050 1,983 1,222 1,116

0

69

63

11

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

65,242 3,547 3,747 4,091 4,359 4,700 4,674 5,155

5,369 5,473 5,813 4,891 3,969

3,145 2,521 1,538 1,022 1,015

0

43

160

10

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

111,018 6,066 6,790 7,095 8,055 8,100 7,903 8,545

9,273 9,605 9,454 7,745 6,242

5,027 3,745 2,335 1,445 1,394

0

67

136

1,996

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

68,484 3,950 4,438 4,638 4,867 5,327 4,922 5,402

5,760 5,988 5,711 4,772 3,658

2,820 1,988 1,183

815

846

0

41

101

1,257

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

37,389 2,071 2,288 2,252 2,419 2,665 2,799 2,898

2,894 3,104 3,336 2,916 2,369

1,876 1,364

571

596

0

30

31

30

หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคติ + ผู้อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง + ผู้อยู่ในระหว่างการย้าย ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

880

Na Wang district

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar + Central house + During move. Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


ตาราง 1.4 เนื้อที่ ระยะทางจากอาเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2016 เขตการปกครอง Administration Zone

ระยะทางจาก

อาเภอ

เนื้อที่

อาเภอถึงจังหวัด

(ตร.กม.)

(กม.)

Area

Distance

เทศบาลเมือง

เทศบาลตาบล

ส่วนตาบล

ตาบล

หมู่บา้ น

(Sq.km.)

from district

Town

Subdistrict

Subdistrict

Subdistrict

Village

to province

municipality

municipality

administration

องค์การบริหาร

(Km.)

District

organization

รวมยอด ในเขตเทศบาล

3859.10

-

1

23

43

59

719

1148.57

-

1

23

27

29

263

นอกเขตเทศบาล

2710.33

-

-

-

16

46

456

Total Municipal area

อาเภอเมือง

907.56

3

1

3

13

15

186

Non-municipal area Mueang district

อาเภอนากลาง

570.70

30

-

5

5

9

127

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

577.74

42

-

4

7

10

107

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

830.64

33

-

5

9

12

158

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

646.10

65

-

5

4

8

91

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

326.37

43

-

1

5

5

51

Na Wang district

1/ ไม่รวมหมู่บา้ นในเขตเทศบาลเมือง 1/ Excludes Municipal Area Specially ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Depatment of Local Administration, Ministry Interior


ตาราง 1.5 จานวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.5 Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2012 - 2016 จานวน Number ปี

อัตรา Rate (2)

(3)

Year

Livebirth

Death

2555

5,214

2,664

15

1

10.1

5.2

2.9

0.3

2012

2556

4,892

2,768

17

2

9.4

5.3

3.5

0.4

2013

2557

4,855

2,838

3

1

9.2

5.4

0.6

0.2

2014

2558

4,503

2,316

3

-

8.5

5.2

0.5

-

2015

2559

4,295

3,141

20

-

8.3

5.9

4.7

-

2016

(1) อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน

มารดาตาย

(1)

ตาย

หมายเหตุ:

ทารกตาย

(1)

เกิดมีชีพ

เกิด

Infant mortatity Maternal mortality Crude birth

ตาย

ทารกตาย

Crude death Infant mortatity Maternal mortality

Note: (1) Crude birth and death rate per 1,000 populations.

(2) อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน

(2) Infant mortality rate per 1,000 livebirths.

(3) อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

(3) Maternal mortality rate per 100,000 livebirths.

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

มารดาตาย


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016

อาเภอ

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

4,295

2,170

2,125

3,141

1,795

1,346

18,793

10,258

8,535

18,843

10,254

2,897

1,483

1,414

1,130

680

450

5,401

2,912

2,489

6,936

3,724

อาเภอนากลาง

270

140

130

475

262

213

3,548

1,920

1,628

3,003

1,646

3,212 Mueang district 1,357 Na Klang district

อาเภอโนนสัง

126

61

65

370

200

170

2,316

1,283

1,033

1,926

1,058

868 Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

654

315

339

618

356

262

3,821

2,082

1,739

3,681

2,000

1,681 Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

274

134

140

349

184

165

2,375

1,329

1,046

2,134

1,190

74

37

37

199

113

86

1,332

732

600

1,163

636

รวมยอด อาเภอเมือง

อาเภอนาวัง

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

8,589

Total

944 Na KlangSuwankhuha 527 Na Wang district


ตาราง 1.7 การจดทะเบียนสมรส และหย่า เป็นรายอาเภอ พ.ศ.2555 - 2559 Table 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2012 - 2016 อำเภอ

2555 (2012)

สมรส Marriage 2556 2557 2558 (2013) (2014_) (2015)

รวมยอด

1,674

2,418

2,018

1,990

2,021

586

673

667

อำเภอเมือง

600

704

607

562

563

243

220

อำเภอนำกลำง

374

500

407

360

408

140

อำเภอโนนสัง

263

206

201

193

194

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

31

491

450

467

อำเภอสุวรรณคูหำ

261

345

221

อำเภอนำวัง

145

172

132

ที่มำ: ที่ทำกำรปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Administration Office

หย่ำ Divorce 2557 2558 (2014_) (2015)

2559 (2016)

District

707

733

Total

200

222

240

Mueang district

119

114

134

154

Na Klang district

84

88

80

62

76

Non Sang district

493

-

104

130

151

126

Si Bun Ruang district

270

226

98

93

97

93

92

Suwankhuha district

138

137

55

49

46

45

45

Na Wang district

2559 (2016)

2555 (2012)

2556 (2013)


ตาราง 1.8 ผู้รบั บริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด พ.ศ.2555 - 2559 Table 1.8 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2012 -2016 วิธีคมุ กาเนิด Contraceptive methods ปี (Year)

ห่วงอนามัย รวม

Intrauterine

ยาเม็ด

ทาหมันหญิง

ทาหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝัง

ถุงยางอนามัย

อื่น ๆ

Total

device

Oral pill

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

Others

2555(2012)

9,592

11

5,589

223

1

3,523

7

178

-

2556(2013)

35,022

59

16,400

7,827

147

4,660

81

3,310

2,538

2557(2014)

34,837

23

21,691

61

3

12,032

91

916

20

2558(2015)

92,211

99

33,361

16,131

220

10,247

147

6,405

15,193

2559(2016)

70,240

105

35,181

17,290

224

10,764

157

6,519

-

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office


ตาราง 1.9 ผู้รบั บริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.9 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2016 วิธีคุมกาเนิด Contraceptive methods ห่วงอนามัย

อาเภอ

District

รวม

Intrauterine

ยาเม็ด

ทาหมันหญิง

ทาหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝัง

ถุงยางอนามัย

อื่น ๆ

Total

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

Others

70,240

105

35,181

17,290

224

10,764

157

6,519

-

อาเภอเมือง

19,979

21

10,792

5,452

44

2,261

57

1,352

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

15,458

31

7,229

3,732

65

2,065

13

2,323

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

7,629

22

3,659

1,448

47

1,391

22

1,040

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

16,152

21

7,859

3,946

46

2,937

46

1,297

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

6,787

6

3,753

1,090

5

1,501

6

426

-

Na KlangSuwankhuha

อาเภอนาวัง

4,235

4

1,889

1,622

17

609

13

81

-

Na Wang district

รวมยอด

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

Total


ตาราง 1.10 บ้านจากการทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.10 House from Registration Record by District: 2012 - 2016 อาเภอ

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราการเปลี่ยนแปลง

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

Percentage change (%)

District

2559 (2016) 134,178

136,692

139,187

141,602

143,720

1.5

อาเภอเมือง

39,084

40,035

41,072

42,001

42,756

1.8

Mueang district

อาเภอนากลาง

23,730

24,165

24,618

25,033

25,438

1.6

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

15,398

15,599

15,799

16,013

16,216

1.3

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

28,249

28,719

29,155

29,647

30,071

1.4

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

17,728

18,024

18,223

18,456

18,678

1.2

Suwankhuha district

9,989

10,150

10,320

10,452

10,561

1.0

Na Wang district

รวมยอด

อาเภอนาวัง

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Total


สถิติแรงงาน Labour Statistics


ตาราง 2.1 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายภาค พ.ศ. 2559 Table 2.1 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2016 (หน่วยเป็นพัน In thousands) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานภาพแรงงาน

ทั่วราชอาณาจักร

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

Northeastern

ภาคใต้

Whole Kingdom

Bangkok

Central region

Northern region

region

Southern region

ชาย Male รวมยอด กาลังแรงงานรวม 1. กาลังแรงงานปัจจุบัน 1.1 ผู้มีงานทา 1.1.1 ทางาน 1.1.2 ไม่ทางานแต่มีงานประจา 1.2 ผู้วา่ งงาน 1.2.1 หางานทา 1.2.2 ไม่หางานทาแต่พร้อมที่จะทางาน 2. กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

Labour force status

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

ชาย Male

หญิง Female

26,873 28,737

3,618

3,912

7,973

8,451

4,576

4,912

7,165

7,740

3,541

3,722

20,849 17,418

2,796

2,480

6,345

5,395

3,479

2,927

5,360

4,332

2,869

2,283 Total labour force

20,731

17,339

2,790

2,478

6,319

5,381

3,458

2,914

5,297

4,285

2,866

2,281

20,522

17,170

2,760

2,461

6,253

5,333

3,426

2,885

5,254

4,243

2,829

2,249

20,253

16,993

2,756

2,459

6,209

5,305

3,369

2,859

5,162

4,173

2,757

2,196

269

178

4

2

44

28

57

25

92

69

72

53

209

169

30

17

66

48

32

29

43

42

37

33

40

39

7

6

17

12

6

8

4

6

6

7

169

130

23

11

49

36

26

21

40

36

31

26

118

78

5

3

26

14

21

14

63

47

3

2

6,024 11,319

823

1,431

1,628

3,056

1,097

1,985

1,805

3,408

672

Total 1. Current labour force 1.1. Employed 1.1.1 At work 1.1.2 With job but not at work 1.2 Unemployed 1.2.1 Looking for work 1.2.2 Not looking but available for work 2. Seasonally inactive labour force

1,439 Persons not in labour force

1. ทางานบ้าน

235

4,965

32

640

96

1,420

47

823

40

1,361

20

721

1. Household work

2. เรียนหนังสือ

2,049

2,280

281

301

523

574

364

388

638

716

242

300

2. Studies

3. ยังเล็ก ชรา/ไม่สามารถทางานได้

2,610

3,371

262

339

660

850

538

692

851

1,139

299

353

3. Too young/old/incapable of work

4. อื่น ๆ

1,130

704

247

151

349

213

147

82

276

193

111

65

หมายเหตุ: ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยของ 4 ไตรมาส ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ

4. Others

Note:The data is the average of four quarters. Source: The Labour Force Survey: 2016, National Statistical Office


ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2560 Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2014 - 2017

ปี รวม Total

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over กำลังแรงงำนรวม ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน Total labour force Persons not in labour force กำลังแรงงำนปัจจุบัน กำลังแรงงำน Current labour force ที่รอฤดูกำล ทำงำนบ้ำน รวม รวม ผู้มีงำนทำ ผู้ว่ำงงำน Seasonally inactive Household เรียนหนังสือ Total Employed Unemployed labour force work Total Studies

Year อื่นๆ Others

2557 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

237,198 240,523 247,034 242,526

233,587 239,723 247,034 240,254

233,015 239,150 246,097 239,474

572 573 937 780

3,611 801 2,273

128,570 125,610 119,405 124,094

47,106 49,836 42,840 52,636

25,427 25,454 27,826 25,394

56,038 50,320 48,739 46,063

2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

51,081 53,693 52,542 49,458

2015 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2558 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

235,198 224,958 246,914 244,604

233,313 224,343 246,539 244,301

232,088 221,010 244,613 242,284

1,225 3,333 1,926 2,016

1,885 615 376 303

131,645 142,061 120,319 122,741

53,446 60,046 39,206 52,844

27,119 28,323 28,571 20,439

2559 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

238,098 226,302 238,833 230,059

236,539 221,478 238,833 228,787

235,987 218,619 236,572 227,977

552 2,859 2,261 810

1,559 4,824 1,272

129,382 141,344 129,013 137,913

50,510 57,046 44,821 55,258

29,403 27,385 30,736 29,316

49,470 56,913 53,456 53,339

ไตรมำสที่ 1

236,629

236,336

234,138

2,198

292

131,500

45,874

30,475

55,151

2560 ที่มำ: กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ. 2557 - 2560 ระดับจังหวัด สำนักงำนสถิติแห่งชำติ Source: The Labour Force Survey: 2014 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office

2016 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2017 Quarter 1


ตาราง 2.3 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอาชีพ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.3 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน In thousands) 2560 (2017)

2559 (2016) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1

อาชีพ

รวมยอด ผู้จดั การ ข้าราชการระดับอาวุโส

ไตรมาสที่ 2 Quarter 2

ไตรมาสที่ 3 Quarter 3 หญิง

ไตรมาสที่ 1 Quarter 1

ไตรมาสที่ 4 Quarter 4

รวม

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

Male

Female

Total

Male Female Total

ชาย

Occupation หญิง

Male Female

6,946

4,708

2,238

8,575

5,594

2,981

7,034

5,311

1,723

4,966

3,188 1,778

6,230

5,127

1,102

เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิขาชีพ

11,917

5,033

6,884

10,806

4,060

6,747 10,288

2,855

7,434

8,806

2,866 5,941

10,754

4,240

6,515

Professional

6,674

4,103

2,571

4,193

2,548

1,645

3,517

2,730

3,913

2,328 1,585

2,082

461

1,621

Technician and associate

6,247

professional

ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เสมียน

Managers, senior official and legislator

และผู้บัญญัติกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

Total

235,987 133,958 102,029 218,619 126,854 91,765 236,572 131,735 104,836 227,977 129,927 98,050 234,138 133,227 100,911

4,713

532

4,181

6,458

พนักงานบริการและผู้จาหน่ายสินค้า

30,009

10,810

19,199

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร

90,731

52,234

38,496

2,116

4,342

6,469

3,289

3,180

33,939

15,338 18,601

34,960

13,348

21,612

89,452

56,277 33,175 128,507

77,398

4,219

Clerk

2,133 2,086

6,110

2,093

4,017

39,238 16,764 22,475

40,158

15,420

24,738

Service worker and sell goods

51,110 125,398 77,512 47,885

87,551

53,479

34,073

Skilled agricultural forest and fishery worker

ป่าไม้ และประมง ช่างฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

24,808

15,895

8,913

27,387

17,493

9,894 20,229

11,690

8,538

18,451 10,682 7,769

26,745

19,365

7,380

Craft and associate professional

ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร

17,461

14,294

3,167

13,650

9,798

3,851 11,546

7,369

4,177

10,939

17,632

13,462

4,170

Plant and machine controlor

7,578 3,360

and assembler

และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ ฐาน คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

42,729

26,349

16,380

24,159

-

-

-

-

13,630 10,528 -

-

11,291

6,959

4,333

12,046

-

-

-

-

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office

6,876 5,170 -

-

36,876

19,581

17,295

-

-

-

Elementary occupation Worker not classifiable by occupation


ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปทีม่ งี านทา จาแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เป็นรายไตรมาส พ .ศ. 2559 - 2560 Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 อุตสาหกรรม

รวมยอด ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และระบบปรับอากาศ การจัดหานา การจัดการ และการบาบัดนาเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกลู การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจการอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้า และบริการที่ทาขีนเองเพือ่ ใช้ในครัวเรือน กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ทราบ

2559 (2016) ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 Quarter 2 Quarter 3 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

235,987 133,958 102,029 218,619 126,854 122,889 73,052 49,837 98,791 62,615 122,889 73,052 49,837 98,791 62,615 113,098 60,906 52,192 119,827 64,239 87 87 23,628 9,484 14,144 22,346 9,207 331 331 993 493 501 -

91,765 36,177 36,177 55,588 13,139 -

2560 (2017) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

ไตรมาสที่ 4 Quarter 4 รวม ชาย หญิง Total Male Female

236,572 131,735 104,836 227,977 129,927 130,964 79,190 51,774 130,193 79,900 130,964 79,190 51,774 130,193 79,900 105,608 52,545 53,062 97,783 50,027 690 522 168 745 745 22,225 9,412 12,813 18,290 7,514 113 113 128 128 780 261 518 1,708 753

98,050 50,293 50,293 47,756 10,776 954

14,204 27,319

12,821 13,254

1,382 14,065

17,739 31,571

13,481 16,920

4,257 14,651

8,411 33,083

7,128 15,366

1,283 17,717

7,263 32,599

6,479 16,347

784 16,253

4,197 8,796 81 1,518 200 1,444 14,376

4,197 2,978 652 200 729 10,462

5,818 81 866 715 3,914

2,562 8,885 1,155 294 389 1,116 15,643

2,562 2,555 381 294 389 480 10,148

6,330 775 636 5,495

1,297 6,286 1,676 807 748 13,990

1,297 2,018 979 641 340 9,604

4,268 698 165 407 4,386

949 6,492 2,076 206 153 837 11,410

949 1,904 1,431 206 153 369 8,096

4,588 645 468 3,313

9,614 3,668 1,396 1,132 446

3,768 605 566 697 -

5,846 3,063 831 436 446

9,257 2,854 2,221 2,779 685

4,167 462 1,246 1,522 95

5,091 2,392 975 1,257 590

7,613 3,838 1,796 2,255 -

2,074 976 947 868 -

5,539 2,862 849 1,388 -

6,466 3,831 1,241 3,057 332

1,573 1,430 529 1,344 77

4,892 2,401 713 1,713 256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office

Industries

234,138 133,227 100,911 Total 110,963 65,821 45,142 Agriculture 110,963 65,821 45,142 Agriculture, forestry and fishing 123,175 67,405 55,769 Non - Agriculture 88 88 - Mining and quarrying 25,442 13,419 12,024 Manufacturing 99 99 - Electricity, gas , stearm and air conditioning supply 1,226 618 608 Water supply; sewerage , waste management and remediation activities 12,985 11,035 1,951 Construction 34,630 18,654 15,976 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 3,095 3,095 - Transportation and storage 12,560 2,272 10,288 Accommodation and food service activities 255 255 - Information and communication 1,476 1,188 289 Financial and insurance activities - Real estate activities 265 140 125 Professional , scientific and technical activities 472 472 - Administrative and support service activities 11,984 8,874 3,110 Public administration and defence , compulsory social security 9,444 4,566 4,878 Education 3,269 591 2,678 Human health and social work activities 2,054 712 1,342 Arts , entertainment and recreation 2,521 1,328 1,193 Other service activities 1,308 1,308 Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use - Activities of extraterritorial organizations and bodies - Unknown


ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 2559 (2016)

สถานภาพการทางาน

รวมยอด นายจ้าง

2560 (2017)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Work status

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

235,987 133,958 102,029 218,619 126,854 91,765 236,572 131,735 104,836 227,977 129,927 98,050 234,138 133,227 100,911 1,792

1,230

562

1,195

603

592

1,764

1,764

-

1,334

771

563

1,760

937

Total

824 Employer

ลูกจ้างรัฐบาล

27,633 15,316 12,316 28,112 15,177 12,935 26,116 13,324 12,792 22,252 11,697 10,555 24,583 13,825 10,758 Government employee

ลูกจ้างเอกชน

68,811 44,876 23,935 49,980 31,259 18,722 36,542 22,570 13,971 34,863 21,764 13,099 70,554 44,033 26,521 Private employee

ทางานส่วนตัว

91,532 57,713 33,819 93,064 61,204 31,860 105,846 70,327 35,519 96,790 67,442 29,348 89,699 58,769 30,930 Own account worker

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

45,123 14,187 30,935 45,513 18,125 27,388 66,226 23,750 42,476 72,286 28,254 44,032 46,510 15,092 31,418 Unpaid family worker

การรวมกลุ่ม

1,097

635

461

754

487

268

77

-

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office

77

453

-

453

1,033

572

461 Member of producers cooperative


ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 2559 (2016) ระดับการศึกษาทีส่าเร็จ

รวมยอด ไม่มีการศึกษา

ไตรมาสที 1 Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

ไตรมาสที 2 Quarter 2 รวม ชาย หญิง Total Male Female

2560 (2017)

ไตรมาสที 3 Quarter 3 รวม ชาย หญิง Total Male Female

ไตรมาสที 4 Quarter 4 รวม ชาย หญิง Total Male Female

ไตรมาสที 1 Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

Level of educational attainment

235,987 133,958 102,029 218,619 126,854 91,765 236,572 131,735 104,836 227,976 129,927 98,050 234,138 133,227 100,911 1,107

626

481

1,267

418

850

1,080

78

1,003

1,374

697

677

1,285

1,027

Total

258 None education

ต่ากว่าประถมศึกษา

65,762 36,877 28,885 54,256 29,648 24,608 70,933 37,857 33,076 58,382 32,199 26,184 68,656 37,655 31,001 Less than elementary

ประถมศึกษา

73,590 41,623 31,967 78,666 46,772 31,894 76,756 42,629 34,127 82,298 46,638 35,660 71,176 42,271 28,905 Elementary

มัธยมศึกษาตอนต้น

38,825 23,972 14,853 30,852 19,864 10,988 31,908 21,297 10,610 35,432 22,399 13,033 33,782 19,303 14,479 Lower secondary level

มัธยมศึกษาตอนปลาย

27,350 15,198 12,152 24,771 14,997

9,773 27,960 16,136 11,824 24,131 13,319 10,812 33,274 19,041 14,233 Upper secondary level

23,175 12,898 10,277 21,120 12,082

9,038 24,184 13,480 10,705 21,271 11,208 10,062 24,361 13,377 10,985

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา

3,816

1,941

1,875

3,651

2,916

735

3,622

2,656

966

2,860

2,111

749

8,354

5,281

3,073

359

359

-

-

-

-

154

-

154

-

-

-

558

383

175

General/Academic Vocational Teacher training

29,108 15,418 13,691 28,569 15,004 13,565 27,935 13,739 14,196 26,281 14,597 11,685 25,624 13,589 12,034 Higher Level

สายวิชาการ

13,097

6,217

6,879 15,166

7,533

7,633 11,683

5,703

5,980 12,946

7,554

5,391 14,428

8,048

6,380

Academic

สายวิชาชีพ

10,753

7,529

3,224

8,030

5,456

2,574

9,453

5,592

3,861

8,209

6,099

2,110

7,126

3,730

3,396

Higher technical education

5,259

1,671

3,588

5,373

2,015

3,358

6,799

2,444

4,355

5,126

943

4,183

4,070

1,811

2,258

Teacher training

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245

245

-

237

151

87

-

-

-

79

79

-

340

340

สายวิชาการศึกษา อืน ๆ ไม่ทราบ

ทีมา: การส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด ส่านักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office

- Others - Unknown


ตาราง 2.7 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามจานวนชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.7 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 2559 (2016) ชั่วโมงทางาน

รวมยอด ไม่ได้ทางาน

2560 (2017)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Hours worked

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Female

235,987 133,958 102,029 218,619 126,854 91,765 236,572 131,735 104,836 227,977 129,927 98,050 234,138 133,227 100,911

Total

5,541

2,983

2,558

5,757

4,439

1,317

635

467

168

208

208

-

4,396

2,884

1,511 Not work

1 - 9 ชั่วโมง

657

363

294

3,495

2,141

1,354

148

-

148

163

163

-

391

-

391 1 - 9 hours

10 - 19 ชั่วโมง

1,838

1,458

380

3,664

1,546

2,118

627

450

176

95

95

-

1,854

1,238

617 10 - 19 hours

20 - 29 ชั่วโมง

10,630

6,929

3,702 14,264

8,883

5,381 14,329

8,172

6,157

8,380

6,379

2,001 10,164

5,762

4,402 20 - 29 hours

30 - 34 ชั่วโมง

8,633

4,665

3,968 10,308

6,087

4,221 10,758

5,544

5,214 10,574

6,386

4,189 10,718

4,684

6,034 30 - 34 hours

35 - 39 ชั่วโมง

42,913 22,481 20,432 41,518 22,558 18,960 48,888 22,922 25,966 41,552 20,535 21,017 45,366 24,687 20,679 35 - 39 hours

40 - 49 ชั่วโมง

99,837 54,896 44,942 96,248 54,114 42,134 110,668 64,259 46,409 119,503 71,054 48,448 91,736 54,574 37,162 40 - 49 hours

50 ชั่วโมงขึ้นไป

65,938 40,184 25,753 43,365 27,086 16,279 50,519 29,921 20,598 47,502 25,107 22,395 69,514 39,399 30,115 50 hours and over

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office


ตาราง Table

2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2560 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2014 - 2017 ปี

รวม Total

ผู้ว่างงาน Unemployed ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

อัตราการว่างงาน Unemployment rate (%) ชาย Male

Year

หญิง Female

2557

2014 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

572 573 937 780

572 374 534 384

199 402 395

0.2 0.2 0.4 0.3

0.4 0.3 0.4 0.3

0.2 0.4 0.4

2558

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2015 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1,225 3,333 1,926 2,016

606 1,658 550 636

620 1,675 1,376 1,381

0.5 1.5 0.8 0.8

0.4 1.2 0.4 0.5

0.6 1.8 1.2 1.3

2559

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2016 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

552 2,859 2,261 810

230 1,266 1,237 400

322 1,593 1,025 410

0.2 1.3 0.9 0.4

0.2 1.0 0.9 0.3

0.3 1.7 1.0 0.4

2560

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2017 ไตรมาสที่ 1

2,198

1,382

817

หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ไม่มงี านทา/กาลังแรงงานรวม) x 100 Note: Unemployment rate = (Unemployment /total labour force) x 100. ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2557 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2014 - 2017 , Provincial level , National Statistical Office

0.9

1.0

0.8

Quarter 1


ตาราง 2.9 อัตราค่าจ้างขั้นต่า เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554-2559 Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2011-2016 (บาท/วัน Baht/day)

จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

2554 (2011) ม.ค. Jan. 183 166 162 160 171 166 165 163 165 167 171 173 169 163 166 167 166 164 165

2555 (2012) ม.ค. Jan. 255 232 226 223 239 232 230 227 236 230 233 239 201 236 227 232 233 232 229 230

ค่าจ้าง Wage 2556 2557 (2013) (2014) มิ.ย. ม.ค. Jun. Jan. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lan Phu Provincial Labour Protection and Welfare Office

2558 (2015) ม.ค. Jan. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

2559 (2016) ม.ค. Jan. 308 305 305 305 305 305 305 305 305 305 308 305 305 305 305 305 305 305 305 305

2554 (2011) ม.ค. Jan. 5.8 5.7 5.9 5.3 6.9 5.7 5.8 5.2 5.8 6.4 7.5 6.1 6.3 5.8 5.7 6.4 5.7 5.8 6.5

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change (%) 2555 2556 2557 2558 (2012) (2013) (2014) (2015) ม.ค. มิ.ย. ม.ค. ม.ค. Jan. Jun. Jan. Jan. 39.3 39.8 39.5 39.4 39.8 39.8 39.4 39.3 100.0 39.4 39.5 39.8 39.3 39.6 39.3 39.8 39.5 39.8 39.6 39.4

17.6 29.3 32.7 34.5 25.5 29.3 30.4 32.2 27.1 30.4 28.8 25.5 24.5 27.1 32.2 29.3 28.8 29.3 31.0 30.4

-

-

2559 (2016) ม.ค. Jan. 2.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Province

Northeastern Region Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Chareon Buengkan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


สถิติการศึกษา Education Statistics


ตาราง 3.1 โรงเรียน จาแนกตามสังกัด เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2016

อำเภอ รวม Total รวมยอด เขต 1 อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบญ ุ เรือง เขต 2 อำเภอนำกลำง อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง เขต 19 อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบญ ุ เรือง อำเภอนำกลำง อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง

สังกัด Jurisdiction สำนักบริหำรงำน สนง.คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรส่งเสริม กรมส่งเสริม กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำเอกชน กำรปกครองส่วนท้องถิ่น Office of the Basic Office of the Private Department of Local Education Commission Education Commission Administration

361 233 90 60 83 107 45 38 24 21 4 4 5 3 3 2

ที่มำ: สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 จังหวัดหนองบัวลำภู

340 214 76 58 80 105 44 37 24 21 4 4 5 3 3 2

14 14 10 1 3 -

1 1 1 -

สนง.พระพุทธศำสนำ แห่งชำติ National Office Of Buddhism 6 4 3 1 2 1 1 -

District

Total Area 1 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Area 2 Na Klang district Suwankhuha district Na Wang district Area 19 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Na Klang district Suwankhuha district Na Wang district

Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19


ตาราง 3.2 โรงเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2016 ระดับการศึกษา Level of education

อาเภอ รวม Total รวมยอด เขต 1 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบญ ุ เรือง เขต 2 อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง เขต 19 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบญ ุ เรือง อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง

อนุบาล Kindergarten

อนุบาลอนุบาล-มัธยมฯ อนุบาล-มัธยมฯ เด็กเล็กประถมศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย ประถมศึกษา Kindergarten- Kindergarten- Kindergarten- Pre-primary elementary lower secondaryupper secondary elementary

ประถมฯ-มัธยมฯ ประถมฯ-มัธยมฯ มัธยมฯ ตอนต้น ตอนปลาย ตอนต้น ประถมศึกษา Elementary- ElementaryLower Elementary lower secondaryupper secondary secondary

มัธยมฯ ตอนต้นมัธยมฯ ตอนปลาย Lower-upper secondary

361

5

242

85

2

-

-

-

-

-

27

233 90 60 83 107 45 38 24 21 4 4 5 3 3 2

5 4 1 -

170 61 48 61 72

52 20 11 21 33 11 18 4 -

-

-

-

-

-

4 3 1

33 19 20 -

2 2 -

1/ รวมกรมศาสนา ที่มา: สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2 1 1 -

1/ Including The Religions Affairs Department Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19 Department of Local Administration

21 4 4 5 3 3 2

District

Total Area 1 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Area 2 Na Klang district SuwanKhuha district Na Wang district Area 19 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Na Klang district Suwankhuha district Na Wang district


ตาราง 3.3 ห้องเรียน จาแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2016

อำเภอ

รวมยอด เขต 1 อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบญ ุ เรือง เขต 2 อำเภอนำกลำง อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง เขต 19 อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบญ ุ เรือง อำเภอนำกลำง อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง

รวม Total 3,838 2,229 925 514 790 1,072 449 416 207 537 120 83 115 112 52 55

สังกัด Jurisdiction กรมส่งเสริม สำนักบริหำรงำน คณะกรรมกำรส่งเสริม กำรปกครอง สนง.คณะกรรมกำร กำรศึกษำเอกชน ส่วนท้องถิ่น กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน Office of the Private Department of Office of the Basic Education Local Education Commission Commission Administration 3,596 209 9 1,993 209 9 739 162 9 500 11 754 36 1,066 446 413 207 537 120 83 115 112 52 55 -

1/ รวมกรมศำสนำ ที่มำ: สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับกำรศึกษำ Level of education

District 1/

อื่นๆ Others 18 18 15 3 3 3 -

ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ Pre-elementary Elementary Secondary 739 2,216 883 517 1,487 225 220 587 118 118 358 38 179 542 69 222 729 121 89 319 41 85 263 68 48 147 12 537 120 83 115 112 52 55 -

Total Area 1 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Area 2 Na Klang district SuwanKhuha district Na Wang district Area 19 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Na Klang district SuwanKhuha district Na Wang district

1/ Including The Religions Affairs Department Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19 Department of Local Administration


ตาราง 3.4 ครู จาแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2017 สังกัด Jurisdiction

อาเภอ

รวม Total รวมยอด เขต 1 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง เขต 2 อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง เขต 19 อาเภอเมือง อาเภอนากลาง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง

4,098 2,112 951 452 709 1,133 494 442 197 853 214 175 138 168 83 75

รวม Total ชาย Male 1,622 793 321 184 288 479 175 218 86 350 79 66 55 82 37 31

หญิง Female 2,476 1,319 630 268 421 654 319 224 111 503 135 109 83 86 46 44

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 3,786 1,811 706 433 672 1,122 489 436 197 853 214 175 138 168 83 75

1,536 715 255 178 282 471 171 214 86 350 79 66 55 82 37 31

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

2,250 1,096 451 255 390 651 318 222 111 503 135 109 83 86 46 44 -

สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน Office of the Private Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 253 253 202 14 37 0

50 50 41 3 6 0 -

203 203 161 11 31 0 -

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration รวม ชาย หญิง Total Male Female 16 16 16 0 -

4 4 4 0 -

12 12 12 0 -

สนง.พระพุทธศาสนา แห่งชาติ National Office Of Buddhism รวม ชาย หญิง Total Male Female 43 32 27 5 11 5 6 -

32 24 21 3 8 4 4 -

District

11 Total 8 6 Mueang district 2 Non Sang district - Si Bun Ruang district 3 1 Na Klang district 2 SuwanKhuha district - Na Wang district - Total - Mueang district - Na Klang district - Non Sang district - Si Bun Ruang district - Suwankhuha district - Na Wang district

Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19


3.5 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 Table 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2016 ตาราง

ชั้นเรียน

มัธยม 6 รวมยอด เขต 1 ก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก ประถมศึกษา ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6 มัธยมต้น มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน สนง.คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม กรมส่งเสริม สนง.พระพุทธศาสนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน การปกครองท้องถิ่น แห่งชาติ Grade รวม Office of the Basic Office of the Private Department of Local National Office Total Education Commission Education Commission Administration Of Buddhism รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Matayom 6 2910 Male 1098 Female 1812 Total 70,456 34,947 35,509 64,532 31,876 32,656 5,624 2,918 2,706 300 153 147 716 716 - Total 33,586 17,677 15,909 27,662 14,606 13,056 5,624 2,918 2,706 300 153 147 417 417 - Area 1 7,403 3,556 3,258 589 21,405 3,523 3,473 3,469 3,563 3,688 3,689 4,505 1,519 1,532 1,454

3,861 1,847 1,725 289 11,072 1,862 1,802 1,790 1,831 1,886 1,901 2,585 893 860 832

3,542 1,709 1,533 300 10,333 1,661 1,671 1,679 1,732 1,802 1,788 1,920 626 672 622

5,356 2,725 2,631 18,584 2,991 2,971 3,013 3,117 3,238 3,254 3,722 1,232 1,251 1,239

2,805 1,428 1,377 9,653 1,607 1,549 1,546 1,614 1,651 1,686 2,148 729 712 707

2,551 1,297 1,254 8,931 1,384 1,422 1,467 1,503 1,587 1,568 1,574 503 539 532

1,747 531 627 589 2,821 532 502 456 446 450 435 783 287 281 215

903 266 348 289 1,419 255 253 244 217 235 215 437 164 148 125

844 265 279 300 1,402 277 249 212 229 215 220 346 123 133 90

300 300 -

153 153 -

147 147 -

299 100 126 73

299 100 126 73

- Pre-elementary - Kindergarten 1 - Kindergarten 2 - Kindergarten 3 - Pre- primary - Elementary - Pratom 1 - Pratom 2 - Pratom 3 - Pratom 4 - Pratom 5 - Pratom 6 - Lower Secondary - Matayom 1 - Matayom 2 - Matayom 3


3.5 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2016 (Cont.) ตาราง

ชั้นเรียน

มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 เขต 2 ก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก ประถมศึกษา ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6

รวม Total 273 87 102 84 18,629 3,499 1,748 1,751 12,678 1,909 2,032 2,101 2,210 2,169 2,257

รวม Total ชาย หญิง Male Female 159 114 52 35 62 40 45 39 9,563 9,066 1,820 1,679 903 845 917 834 6,468 6,210 980 929 1,025 1,007 1,073 1,028 1,135 1,075 1,100 1,069 1,155 1,102

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 18,629 9,563 9,066 3,499 1,820 1,679 1,748 903 845 1,751 917 834 12,678 6,468 6,210 1,909 980 929 2,032 1,025 1,007 2,101 1,073 1,028 2,210 1,135 1,075 2,169 1,100 1,069 2,257 1,155 1,102

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม กรมส่งเสริม สนง.พระพุทธศาสนา การศึกษาเอกชน การปกครองท้องถิ่น แห่งชาติ Grade Office of the Private Department of Local National Office Education Commission Administration Of Buddhism รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female 273 159 114 118 118 - Upper Secondary 87 52 35 52 52 - Matayom 4 102 62 40 54 54 - Matayom 5 84 45 39 12 12 - Matayom 6 - Area 2 - Pre-elementary - Kindergarten 1 - Kindergarten 2 - Kindergarten 3 - Pre- primary - Elementary - Pratom 1 - Pratom 2 - Pratom 3 - Pratom 4 - Pratom 5 - Pratom 6


3.5 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2016 (Cont.) ตาราง

ชั้นเรียน

มัธยมต้น มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 เขต 19 มัธยมต้น มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6

รวม Total 2,452 840 875 737 18,241 9,957 3,223 3,208 3,526 8,284 2,531 2,843 2,910

รวม Total ชาย หญิง Male Female 1,275 1,177 427 413 471 404 377 360 7,707 10,534 4,607 5,350 1,524 1,699 1,466 1,742 1,617 1,909 3,100 5,184 956 1,575 1,046 1,797 1,098 1,812

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 2,452 1,275 1,177 840 427 413 875 471 404 737 377 360 18,241 7,707 10,534 9,957 4,607 5,350 3,223 1,524 1,699 3,208 1,466 1,742 3,526 1,617 1,909 8,284 3,100 5,184 2,531 956 1,575 2,843 1,046 1,797 2,910 1,098 1,812

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม กรมส่งเสริม สนง.พระพุทธศาสนา การศึกษาเอกชน การปกครองท้องถิ่น แห่งชาติ Grade Office of the Private Department of Local National Office Education Commission Administration Of Buddhism รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female - Lower Secondary - Matayom 1 - Matayom 2 - Matayom 3 - Upper Secondary - Matayom 4 - Matayom 5 - Matayom 6 - Area 19 - Lower Secondary - Matayom 1 - Matayom 2 Matayom 3 - Upper Secondary - Matayom 4 - Matayom 5 - Matayom 6 Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19


ตาราง 3.6 นักเรียน จาแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.6 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016

อำเภอ

รวมยอด เขต 1 อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง เขต 2 อำเภอนำกลำง อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง เขต 19 อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนำกลำง อำเภอสุวรรณคูหำ อำเภอนำวัง

รวม Total 70,456 33,586 16,076 6,123 11,387 18,629 8,124 7,305 3,200 18,241 4,514 2,577 4,046 3,650 1,867 1,587

รวม Total ชำย หญิง Male Female 34,947 35,509 17,677 15,909 8,508 7,568 3,113 3,010 6,056 5,331 9,563 9,066 4,165 3,959 3,730 3,575 1,668 1,532 7,707 10,534 1,776 2,738 1,238 1,339 1,683 2,363 1,501 2,149 795 1,072 714 873

สนง.คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน Office of the Basic Education Commission รวม ชำย หญิง Total Male Female 64,532 31,876 32,656 27,662 14,606 13,056 11,187 5,941 5,246 5,831 2,968 2,863 10,644 5,697 4,947 18,629 9,563 9,066 8,124 4,165 3,959 7,305 3,730 3,575 3,200 1,668 1,532 18,241 7,707 10,534 4,514 1,776 2,738 2,577 1,238 1,339 4,046 1,683 2,363 3,650 1,501 2,149 1,867 795 1,072 1,587 714 873

ที่มำ: สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 จังหวัดหนองบัวลำภู

สังกัด Jurisdiction สำนักบริหำรงำน คณะกรรมกำรส่งเสริม สนง.พระพุทธศำสนำ กำรศึกษำเอกชน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แห่งชำติ District Office of the Private Department of Local National Office Education Commission Administration Of Buddhism รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female 5,624 2,918 2,706 300 153 147 564 564 Total 5,624 2,918 2,706 300 153 147 387 - Area 1 387 4,589 2,414 2,175 300 153 147 299 299 - Mueang district 292 145 147 88 - Non Sang district 88 743 359 384 0 - Si Bun Ruang district 177 - Area 2 177 60 60 - Na Klang district 117 - Suwankhuha district 117 - Na Wang district - Area 19 - Mueang district - Non Sang district - Si Bun Ruang district - Na Klang district - Suwankhuha district - Na Wang district Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19


ตาราง 3.7 นักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2016 ระดับการศึกษา Level of education

รวม

รวม Total ชาย

Total

Male

อาเภอ

หญิง

ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary รวม ชาย หญิง

Female Total

ประถมศึกษา Elementary รวม ชาย หญิง

Male Female Total

มัธยมต้น Lower Secondary รวม ชาย หญิง

Male Female Total

มัธยมปลาย Upper Secondary รวม ชาย หญิง

Male Female Total

Male Female

District

รวมยอด

70,456 34,947 35,509 10,902

5,681

5,221 34,083 17,540 16,543 16,914

8,467

8,447

8,557

3,259

5,298

เขต 1 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง เขต 2 อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง เขต 19 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง

33,586 17,677 15,909 7,403 16,076 8,508 7,568 3,646 6,123 3,113 3,010 1,414 11,387 6,056 5,331 2,343 18,629 9,563 9,066 3,499 8,124 4,165 3,959 1,429 7,305 3,730 3,575 1,318 3,200 1,668 1,532 752 18,241 7,707 10,534 4,514 1,776 2,738 2,577 1,238 1,339 4,046 1,683 2,363 3,650 1,501 2,149 1,867 795 1,072 1,587 714 873 -

3,861 1,877 729 1,255 1,820 736 683 401 -

3,542 21,405 11,072 10,333 1,769 9,692 5,048 4,644 685 4,206 2,104 2,102 1,088 7,507 3,920 3,587 1,679 12,678 6,468 6,210 693 5,785 2,943 2,842 635 4,665 2,363 2,302 351 2,228 1,162 1,066 -

2,585 1,424 280 881 1,275 486 684 105 4,607 1,085 727 1,005 965 383 442

1,920 1,041 223 656 1,177 424 638 115 5,350 1,351 722 1,144 1,166 502 465

273 273 8,284 2,078 1,128 1,897 1,519 982 680

159 159 3,100 691 511 678 536 412 272

114 Area 1 114 Mueang district - Non Sang district - Si Bun Ruang district - Area 2 - Na Klang district - Suwankhuha district - Na Wang district 5,184 Area 19 1,387 Mueang district 617 Non Sang district 1,219 Si Bun Ruang district 983 Na Klang district 570 SuwanKhuha district 408 Na Wang district

1/ รวมกรมศาสนา ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

4,505 2,465 503 1,537 2,452 910 1,322 220 9,957 2,436 1,449 2,149 2,131 885 907

Total

1/ Including The Religions Affairs Department Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19


ตาราง 3.8 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จาแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.8 Ratio of Student per Classroom and Student per Teacher by Level of Education and District: Academic Year 2016

อาเภอ

รวมยอด เขต 1 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง เขต 2 อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง เขต 19 อาเภอเมือง อาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู

Ratio of student per classroom

Ratio of student per teacher

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

Total

Pre-elementary

Elementary

Secondary

Total

Pre-elementary

Elementary

Secondary

18:1 15:1 17:1 12:1 14:1 17:1 18:1 18:1 15:1 34:1 38:1 31:1 35:1 33:1 36:1 29:1

15:1 14:1 17:1 12:1 13:1 16:1 16:1 16:1 16:1 -

15:1 14:1 17:1 12:1 14:1 17:1 18:1 18:1 15:1 -

29:1 21:1 23:1 34:1 38:1 31:1 35:1 33:1 36:1 29:1

17:1 16:1 17:1 14:1 16:1 16:1 16:1 17:1 16:1 21:1 21:1 15:1 29:1 22:1 22:1 21:1

17:1 16:1 17:1 14:1 16:1 16:1 16:1 17:1 16:1

17:1 16:1 17:1 14:1 16:1 16:1 16:1 17:1 16:1

-

-

17:1 16:1 17:1 21:1 21:1 15:1 29:1 22:1 22:1 21:1

1/ รวมกรมศาสนา ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

District

Total Area 1 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Area 2 Na Klang district Suwankhuha district Na Wang district Area 19 Mueang district Non Sang district Si Bun Ruang district Na Klang district SuwanKhuha district Na Wang district

1/ Including The Religions Affairs Department Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19 Department of Local Administration


ตาราง 3.9 นักเรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.9 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2016 สาเหตุที่ออกกลางคัน Drop-out cause

อาเภอ

มีปัญหา

อพยพตาม

การปรับตัว

ครอบครัว

หาเลี้ยงครอบครัว

Family

Earn family's

กรณีอื่นๆ

Ill/accident

migration

living

Others

ฐานะยากจน

มีปัญหาครอบครัว

สมรส

Poor

Family 's problem

Marriage

1

10

1

3

-

-

11

1

-

Total

อาเภอเมือง

1

-

-

-

-

-

1

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

-

1

-

1

-

-

3

1

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

-

9

1

2

-

-

7

-

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Wang district

รวมยอด

1/

รวมกรมศาสนา ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2

Problem in

ต้องคดี/ถูกจับ เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ

District

adaptation Crime/arrested

1/

Including The Religions Affairs Department

Source:

Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู

Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Department of Local Administration


ตาราง 3.10 สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จาแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2559 Table 3.10 Institution, Lecturer and Student Enrollment in Vocational and Higher Education by Jurisdiction and Sex: Academic Year 2016 จำนวน สังกัด

อำจำรย์ Lecturer

สถำนศึกษำ

นักศึกษำ Student Jurisdiction

No. of

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

Institution

Total

Male

Female

Total

Male

Female

7

690

313

377

7,036

3,957

3,079

Total

2

111

73

38

4,047

2,814

1,233

Office of the Vocational Education Commission

3

99

58

41

1,620

643

977

Office of the Private Education Commission

2

480

182

298

1,369

500

869

Public Institutions

รวมยอด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม กำรศึกษำเอกชน สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ

ที่มำ: สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2

Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต19 (หนองบัวลำภู)

Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

Office of the Higher Education Commission


ตาราง 3.11 อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2559 Table 3.11 Lecturer in Vocational and Higher Education by Qualification, Jurisdiction and Sex: Academic Year 2016 วุฒิการศึกษา Qualification

สังกัด

รวมยอด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปริญญาโท หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ต่ากว่าอนุปริญญา

รวม

Master's Degree

Bachelor's

Diploma in Education

Lower than

Total

and higher

Degree

or equivalent

Diploma

Jurisdiction

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

274

303

182

241

75

51

10

7

7

4

Total

90

59

19

9

56

40

8

6

7

4

Office of the Vocational Education Commission

58

41

37

29

19

11

2

1

-

-

Office of the Private Education Commission

126

203

126

203

-

-

-

-

-

-

Public Institutions

สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2

Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 1 and 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 (หนองบัวลาภู)

Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Office of the Higher Education Commission


ตาราง 3.12 ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 Table 3.12 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2016

กิจกรรมการศึกษา

ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Enrolment Registered

ผู้เรียน/นักศึกษาสาเร็จการศึกษา Enrolment Graduated

Educational activities

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

27,915

12,918

15,000

17,873

7,877

9,999

1,734

420

1,314

1,064

346

718

728

280

448

77

34

43

มัธยมศึกษาตอนต้น

4,478

2,649

1,829

749

464

285

Lower secondary education

มัธยมศึกษาตอนปลาย

5,870

2,977

2,893

930

449

481

Upper secondary education

78

21

57

26

13

13

Higher vocational certificate

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

3,214

1,212

2,002

3,214

1,212

2,002

Education for vocational development

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2,030

842

1,188

2,030

842

1,188

Learning for life skill improvement

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

3,546

1,074

2,472

3,546

1,074

2,472

Short-term vocational courses

การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

1,471

1,074

397

1,471

1,074

397

Learning for hilltribe communities

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,932

735

1,197

1,932

735

1,197

Learning for sufficiency economy

โครงการตามพระราชดาริ

1,386

707

679

1,386

707

679

Projects under the initiative

การจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1,448

927

524

1,448

927

524

Education for special target groups.

รวมยอด การส่งเสริมการรู้หนังสือ ประถมศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

Total Learning promotion Elementary education


ตาราง 3.13 ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 Table 3.13 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2016 การศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic education

อาเภอ

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ Learning for life skill improvement Education for vocational development

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

11,076

5,906

5,170

3,214

1,212

2,002

2,030

842

1,188

อาเภอเมือง

2,533

1,397

1,136

470

117

353

494

231

263

Mueang district

อาเภอนากลาง

1,608

836

772

612

317

295

281

99

182

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

1,674

861

813

997

430

567

430

200

230

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

1,825

1,012

813

1,003

340

663

620

241

379

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

2,144

1,152

992

132

8

124

205

71

134

SuwanKhuha district

อาเภอนาวัง

1,292

648

644

-

-

-

-

-

-

รวมยอด

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

Total

Na Wang district


สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม Religion, Art and Culture Statistics


ตาราง

4.1 วัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559

Table

4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2016

อำเภอ รวมยอด

วัด

สำนักสงฆ์

โบสถ์คริสต์

มัสยิด

พระภิกษุ

สำมเณร

Temple

House of priest

Church

Mosque

Buddhist monk

Novice

District

476

-

20

4

3,488

714

อำเภอเมือง

136

-

10

2

898

203

Mueang district

อำเภอนำกลำง

103

-

7

1

446

91

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

80

-

1

-

552

124

Non Sang district

อำเภอศรีบุญเรือง

66

-

1

-

696

153

Si Bun Ruang district

อำเภอสุ (ชื่ออำเภอ) วรรณคูหำ

62

-

-

1

533

85

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

29

-

-

363

58

Na Wang district

ที่มำ: สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of Buddhism

-

1

-

Total


สถิติสุขภาพ Health Statistics


ตำรำง 5.1 ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 Table 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 2552

2553

2554

2555

2556

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

1,126,410

1,289,219

1,213,418

1,284,968

1,718,309

1. โรคติดเชื้อและปรสิต

70,388

74,445

72,690

74,144

73,381

2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

4,717

11,996

7,884

10,394

9,434

กลุ่มสาเหตุ รวมยอด

3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

Cause groups Total 1. Certain Infectious and parasitic diseases 2. Neoplasms 3. Diseases of the blood and blood forming organs and

4,475

5,821

6,994

6,450

6,574

109,782

137,149

125,954

138,039

211,653

5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

17,403

24,564

19,841

23,066

28,473

5. Mental and behavioural disorders

6. โรคระบบประสาท

12,095

16,032

16,868

17,589

27,631

6. Diseases of the nervous system

7. โรคตารวมส่วนประกอบของตา

33,967

34,704

33,659

33,609

42,998

7. Diseases of the eye and adnexa

9,993

12,050

11,077

12,350

9,303

65,755

89,046

84,716

93,704

141,359

10. โรคระบบหายใจ

239,019

272,514

243,485

268,672

238,758 10. Diseases of the respiratory system

11. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

145,740

158,616

159,240

169,599

202,346 11. Diseases of the digestive system

41,574

46,682

49,403

52,512

112,489

129,830

126,935

128,607

24,416

32,687

32,307

34,235

2,135

4,204

4,454

4,470

7,064 15. Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium

790

1,418

1,526

1,516

2,878 16. Certain conditions criginating in the perinatal period

4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม

8. โรคหูและปุ่มกกหู 9. โรคระบบไหลเวียนเลือด

12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 13. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 14. โรคระบบอวัยวะสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ 15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

certain disorder involving the immune mechanism 4. Endocrine, nutritional and metabolic diseases

8. Diseases of the ear and mastoid process 9. Diseases of the circulatory system

47,521 12. Diseases of the skin and subcutaneous tissue 306,216 13. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 58,114 14. Diseases of the genitourinary system

16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึง 7 วันหลังคลอด)


ตำรำง 5.1 ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 (ต่อ) Table 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 (Cont.) กลุ่มสาเหตุ

2552

2553

2554

2555

2556

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

17. รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ

17. Congenital malformations, deformations 774

1,776

2,355

1,849

1,390

18. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

and chromosomal abnormalities 18. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,

151,480

156,147

129,886

132,249

19. การเป็นพิษและผลที่ตามมา

6,150

2,423

3,566

2,528

20. อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

7,368

7,141

7,857

8,354

65,900

69,974

72,721

71,032

21. สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย

Cause groups

263,505

not elsewhere classified

863 19. Poisoning, toxic effect, and their sequelae 9,741 20. Transport accidents and their sequelae 29,107 21. Other external causes of morbidity and mortality (eg : accdients, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants,complications of medical and surgical care and other -unspecified causes)

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health


ตาราง

5.2 10 ลาดับโรคของผู้ปว่ ยใน จาแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 - 2558

Table

5.2 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2011 - 2015 2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ

6,269

7,241

9,441

9,441

10,352

เบาหวาน

3,699

3,304

3,900

4,866

5,607

Diabetes mellitus

ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา

2,753

2,551

2,971

4,454

5,118

Essential (primary) hypertension

ไตวาย

-

-

-

3,724

4,546

Renal failure

การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด

-

-

-

4,038

4,252

Liveborn infants according to place of birth

โลหิตจางอื่น ๆ

-

-

-

3,618

3,976

Other anaemia

3,313

2,778

3,254

3,787

3,764

Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,

สาเหตุของโรค

อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิก และตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้

Causes of illness Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders

not Elsewhere classified

บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น

-

-

-

3,290

3,523

Persons encountering health services for other reasons

ตาบอดและสายตาเลือนลาง

-

-

-

2,421

2,859

Blindness and low vision

ปอดบวม

-

-

-

3,281

2,843

Pneumonia

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health


ตาราง 5.3 การตาย จาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ และเพศ พ.ศ. 2558 - 2559 Table 5.3 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2015 - 2016 การตาย Deaths สาเหตุตาย

รวมยอด มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด

อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน Death rate per 100,000 population

2558 (2015)

2559 (2016) หญิง

รวม

ชาย

2558 (2015) หญิง

รวม

ชาย

2559 (2016)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male Female Total

Male Female Total

2,674

1,557

1,117

1,800

1,096

704

524

305

219

364

211

584

366

218

627

367

260

115

72

43

121

71

Male Female Total

Causes of Death หญิง

Male Female 136

Total

50 Malignant neoplasm, all forms Accident, event of undetermined intent,

อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและ ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย

supplementary factors related to causes 140

113

27

168

143

25

27

22

5

32

28

ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง

150

86

64

164

99

65

29

17

13

32

19

13 Hypertension and cerebrovascular disease

โรคหัวใจ

118

73

45

171

99

72

23

14

9

33

19

14 Disease of the heart

ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด

150

104

46

241

158

83

29

20

9

46

30

16 Pneumonia and other disease of lung

2

1

1

2

-

2

-

-

-

-

-

โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน

65

43

22

230

153

77

13

8

4

44

29

การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย

24

22

2

17

14

3

5

4

-

3

3

1 Suicide, homicide

132

42

90

180

63

117

26

8

18

35

12

23 Diabetes mellitus

1,309

707

602

1,282

659

623

257

139

118

247

127

ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ

เบาหวาน อื่น ๆ

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

5 of martality

- Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis 15 Disease of liver and pancrease

120 Others


ตาราง 5.4 สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ปว่ ยรับไว้ค้างคืน จานวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ปว่ ย จาแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2559 Table 5.4 Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2016 ผู้ป่วย Patient

สถานพยาบาล ประเภท/สังกัด

Hospital and

พยาบาลเทคนิค

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก

Type/jurisdiction

Medical

เตียง

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

Technical

รวม

In-

Out-

Establishment

Bed

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

nurse

Total

patient

patient

7

658

91

37

57

673

-

708,455

30,959

635,909

General services

6

608

88

37

55

663

-

447,598

29,379

418,219

Government

กระทรวงสาธารณสุข

6

608

88

37

55

663

-

447,598

29,379

418,219

กระทรวงอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

State enterprise

เทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Municipality

เอกชน

1

50

3

-

2

10

-

260,857

1,580

217,690

องค์กรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กระทรวงสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ministry of Public Health

กระทรวงอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Others

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทบริการทั่วไป รัฐบาล

ประเภทบริการเฉพาะโรค รัฐบาล

เอกชน

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

Ministry of Public Health Others

Private Independent organization Specialized services Government

Private


ตาราง 5.5 สถานพยาบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 Table 5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2016 โรงพยาบาลส่งเสริม อาเภอ

โรงพยาบาลรัฐบาล 1/

สุขภาพตาบล 2/

District

Government

โรงพยาบาลเอกชน

Health promoting

คลินิกทุกประเภท

hospital

Private hospital

hospital

Clinic

6

1

89

117

อาเภอเมือง

1

1

21

53

Mueang district

อาเภอนากลาง

1

-

13

13

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

1

-

15

8

Non Sang district

อาเภอศรีบุญเรือง

1

-

18

4

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

1

-

14

8

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

1

-

8

31

รวมยอด

Total

Na Wang district

1/ รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเทศบาล (ไม่รวมโรงพยาบาลเฉพาะโรค) Included government hospital, state enterprise hospital and municipality hospital (excluded specialized hospital). 2/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยที่มีการดาเนินงานด้านสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแถลงการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 Tambon health promoting hospital (sub-district) is mean public health service in communities, including community health centers or health center with service to heath aggressive. This revise and development public health was the statement of the Prime Minister on December 29, 2008. ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office


ตาราง 5.6 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาล เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 5.6 Medical Personnel in the Government by District: 2016

อาเภอ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน

Medical personnels

Population per medical personnel

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

88

34

55

663

-

55

12

25

313

อาเภอนากลาง

7

7

6

อาเภอโนนสัง

5

4

อาเภอศรีบุญเรือง

10

อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง

รวมยอด อาเภอเมือง

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

5,905

15,284

9,448

783

-

Total

-

2,791

12,793

6,140

490

-

Mueang district

85

-

13,209

13,209

15,411

1,087

-

Na Klang district

5

57

-

12,742

15,927

12,742

1,117

-

Non Sang district

6

9

107

-

10,897

18,162

12,108

1,018

-

Si Bun Ruang district

7

4

6

57

-

92,295

16,266

10,844

1,141

-

Suwankhuha

4

4

4

44

-

8,912

8,912

8,912

810

-

Na Wang district

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

พยาบาลเทคนิค

แพทย์

District

Technical nurse Physician


สถิติสวัสดิการสังคม Social Security Statistics


ตาราง 6.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 Table 6.1 Statistics of Social Security Fund: 2012 - 2016 2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

685 19,699

691 12,257

456 12,548

724 14,132

766 14,516

1,808

2,102

2,131

2,247

2,571

10,144

2,804

2,657

2,655

2,894

Sickness

5

1

291

551

617

Invalidity

133

144

242

126

132

Death

คลอดบุตร

1,532

2,760

2,816

1,520

1,482

Maternity

ชราภาพ

701

924

1,596

1,473

3,564

Old age

3,260

3,630

3,756

4,017

4,348

Child allowance

303

1,522

1,937

7,892

9,597

Unemployment1/

รายการ สถานประกอบการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

1/

ผู้ประกันตนตามมาตรา 392/ การใช้บริการของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

สงเคราะห์บุตร ว่างงาน1/

Item Establishment Insured person under article 331/ Insured person under article 392/ Number of utilization of insured person under article 33 and under article 39

1/ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคม และหรือจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม Insured person under Article 33: a person who pays contributions which provides entitlement to benefits under the Social Security Act. 2/ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2) คือ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และได้แจ้งความประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อ Insured person under Article 39: any person who has been an insured person under Article 33 and whose insurance has subsequently ceased under Article 38(2) and he or she notify his/her intention to continue to be insured person. ที่มา: สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Social Security Office, Ministry of Labour


ตาราง 6.2 ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง พ.ศ. 2555 - 2559 Table 6.2 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2012 - 2016 2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

57

39

28

48

18

ตาย

2

-

-

3

1

Death

ทุพพลภาพ

-

-

-

-

-

Permanent total disability

สูญเสียอวัยวะบางส่วน

3

3

-

4

-

Permanent partial disability

หยุดงานเกิน 3 วัน

27

20

12

24

10

Temporary disability > 3 days

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

25

16

16

17

7

Temporary disability < 3 days

ความร้ายแรง รวมยอด

Degree of loss Total

Number of employees by จานวนลูกจ้างในข่ายกองทุนเงินทดแทน

7,457

7,220

7,541

8,246

8,288

อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย

Workmen's Compensation Fund Injury rate per 1000 employees

นับทุกกรณี

8

5

4

6

2

All case

นับกรณีร้ายแรง

4

4

3

4

3

Loss case

ที่มา: สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Social Security Office, Ministry of Labour


สถิติหญิงและชาย Gender Statistics


ตาราง 7.1 ประชากรจากการลงทะเบียน จาแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 7.1 Population from Registration Record by Sex, Age Group and District: 2016 หมวดอายุ (ปี) Age group (year) 80 และ อาเภอ

มากกว่า รวม

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

ประชากรอยู่

ประชากรใน District

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย ทะเบียนบ้านกลาง

75-79 80 and ไม่ทราบ A Non-Thai Transferring Population registered

Total

รวมยอด

ผู้ไม่ใช่

over Unknown national

510,734 28,342 31,058 32,446 35,436 37,985 36,783 39,415 42,383 44,137 44,297 36,997 29,992 23,742 17,636 11,084 7,077

6,856

-

403

population in central house file 717

Total

3,948

ชาย

Male

อาเภอเมือง

67,843

3,689

4,193

4,371

4,723

4,965

4,913

5,140

5,724

5,949

6,085

5,005

4,062

3,129

2,299

1,435

861

733

อาเภอนากลาง

46,561

2,849

2,908

3,041

3,331

3,665

3,549

3,746

3,983

4,124

3,933

3,314

2,586

2,114

1,439

898

545

419

อาเภอโนนสัง

32,565

1,792

1,893

2,118

2,285

2,426

2,418

2,623

2,781

2,717

2,804

2,442

1,914

1,527

1,174

711

434

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

56,022

3,123

3,604

3,705

4,161

4,103

4,057

4,386

4,672

4,873

4,726

3,901

3,146

2,464

1,727

1,099

อาเภอสุวรรณคูหา

34,262

1,965

2,280

2,348

2,463

2,602

2,578

2,719

2,930

3,013

2,868

2,356

1,864

1,394

916

อาเภอนาวัง

18,657

1,069

1,193

1,149

1,247

1,319

1,457

1,450

1,461

1,571

1,624

1,420

1,191

902

654

102

136

329

-

59

53

5

362

-

32

105

7

607

516

-

51

71

1,030

Si Bun Ruang district

537

341

340

-

26

62

660

Suwankhuha district

431

218

236

-

22

26

17

หญิง

Mueang district

Non Sang district

Na Wang district Female

อาเภอเมือง

68,022

3,535

3,829

4,049

4,441

5,018

4,671

5,002

5,596

5,875

6,016

5,064

4,325

3,449

2,669

1,730 1,141

อาเภอนากลาง

46,175

2,635

2,865

2,909

3,241

3,545

3,352

3,527

3,784

4,019

3,949

3,290

2,781

2,182

1,611

1,085

677

697

อาเภอโนนสัง

32,677

1,755

1,854

1,973

2,074

2,274

2,256

2,532

2,588

2,756

3,009

2,449

2,055

1,618

1,347

827

588

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

54,996

2,943

3,186

3,390

3,894

3,997

3,846

4,159

4,601

4,732

4,728

3,844

3,096

2,563

2,018

1,236

อาเภอสุวรรณคูหา

34,222

1,985

2,158

2,290

2,404

2,725

2,344

2,683

2,830

2,975

2,843

2,416

1,794

1,426

1,072

อาเภอนาวัง

18,732

1,002

1,095

1,103

1,172

1,346

1,342

1,448

1,433

1,533

1,712

1,496

1,178

974

710

หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปจี ันทรคติ ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

51

90

315

Mueang district

-

10

10

6

Na Klang district

653

-

11

55

3

Non Sang district

838

878

-

16

27

1,004

Si Bun Ruang district

646

474

506

-

15

39

597

Suwankhuha district

449

353

360

-

8

5

13

1,156

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Na Wang district


ตาราง 7.2 การเกิด การตาย จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 7.2 Births and Deaths by Sex: 2011 - 2015 กำรเกิด Births ปี รวม Total

จำนวน Number ชำย หญิง Male Female

กำรตำย Deaths ต่อประชำกรพันคน Per 1,000 population

ต่อประชำกรพันคน Per 1,000 population รวม ชำย หญิง Total Male Female

รวม Total

จำนวน Number ชำย หญิง Male Female

รวม Total

ชำย Male

หญิง Female

Year

2554

5,198

2,660

2,538

10.3

10.5

10.2

2,679

1,477

1,202

5.3

5.8

4.8

2011

2555

5,214

2,714

2,500

10.1

10.4

9.7

2,664

1,522

1,142

5.2

5.9

4.4

2012

2556

4,892

2,521

2,371

9.4

9.7

9.2

2,768

1,569

1,199

5.3

6.0

4.7

2013

2557

4,855

2,522

2,333

9.5

9.9

9.2

2,838

1,631

1,207

5.6

6.4

4.8

2014

2558

4,503

2,272

2,231

8.8

4.5

4.4

2,316

1,351

965

4.5

2.6

1.9

2015

ที่มำ: สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office


ตาราง 7.3 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 Table 7.3 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2016 2558 (2015)

สถานภาพแรงงาน

รวมยอด กาลังแรงงานรวม 1. กาลังแรงงานปัจจุบนั 1.1 ผู้มีงานทา 1.2 ผู้วา่ งงาน 2. กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

2559 (2016)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

Male Female Total

ชาย

หญิง

Labour force status

Male Female Total

366,843 175,282 191,561 367,019 175,354 191,665 367,233 175,444 191,789 367,345 175,474 191,871 367,480 175,540 191,940

235,198 134,508 100,691 224,958 134,408 90,550 246,914 136,469 110,446 244,604 140,801 103,803 238,098 134,994 103,104 Total labour force 233,313 133,246 100,067 224,343 134,012

90,331 246,539 136,362 110,176 244,301 140,497 103,803 236,539 134,188 102,351

232,088 132,640

88,656 244,613 135,812 108,801 242,284 139,861 102,423 235,987 133,958 102,029

99,448 221,010 132,354

1,225

606

620

3,333

1,658

1,675

1,926

550

1,376

2,016

636

1,381

552

230

322

1,885

1,262

623

615

396

219

376

106

269

303

303

-

1,559

806

753

1. Current labour force 1.1. Employed 1.2 Unemployed 2. Seasonally inactive labour force

131,645 40,774 90,870 142,061 40,946 101,115 120,319 38,975 81,343 122,741 34,673 88,068 129,382 40,546 88,836 Persons not in labour force

1. ทางานบ้าน

53,446

2,446

51,000

60,046

1,618

58,428

39,206

252

38,954

52,844

2,589

50,255

50,510

2,131

48,378

1. Household work

2. เรียนหนังสือ

27,119

12,407

14,711

28,323

13,062

15,260

28,571

13,604

14,966

20,439

9,314

11,125

29,403

14,563

14,840

2. Studies

3. อื่นๆ

51,081

25,921

25,159

53,693

26,266

27,427

52,542

25,119

27,423

49,458

22,770

26,688

49,470

23,852

25,618

3. Others

ที่มา: สารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558-2559 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: Labour Force Survey: 2015-2016, Provincial level, National Statistical Office


ตาราง 7.4 ครู จาแนกตามเพศและวุฒกิ ารศึกษา และนักเรียน จาแนกตามเพศและระดับการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2559 Table 7.4 Teacher by Sex and Qualification and Student by Sex and Level of Education: 2012- 2016 ระดับการศึกษา เขต 1 และ เขต 2 วุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต่ากว่าอนุปริญญา ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา ก่อนประถมศึกษา

2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female ครู Teacher 3,976 1,568 2,408 4,140 1,599 2,541 4,127 1,616 2,508 349 139 210 409 158 251 412 161 250 3,417 1,336 2,081 3,511 1,346 2,165 3,505 1,357 2,131 203 93 110 213 95 118 206 96 125 7 7 7 7 4 2 2 นักเรียน Student 67,064 34,105 32,959 81,256 39,945 41,311 75,569 41,275 34,294 7,593 3,498 4,095 9,681 4,203 5,478 9,773 3,831 5,942 8,426 3,881 4,545 10,744 4,665 6,079 17,856 9,264 8,592 39,481 20,461 19,020 43,112 21,530 21,582 36,273 21,172 15,101 11,564 6,265 5,299 17,719 9,547 8,172 11,667 7,008 4,659

เขต 19 วุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต่ากว่าอนุปริญญา ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา ก่อนประถมศึกษา

739 126 598 15 20,359 9,292 11,067 -

305 57 240 8 -

434 69 358 7 -

769 184 570 15 -

8,966 11,393 20,425 3,786 5,506 9,564 5,180 5,887 10,861 -

ทีมา: ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล่าภู เขต 2 ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวล่าภู

316 79 229 8 -

453 105 341 7 -

8,868 11,557 3,739 5,825 5,129 5,732 -

2558 (2015) 2559 (2016) รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female 3,730 372 3,167 89 2

1,510 151 1,268 89 2

2,220 221 1,899 98 2

3,245 323 2,756 164 2

1,272 127 1,068 77 -

1,973 196 1,688 87 2

Level of education Area 1 and Area 2 Qualification Master's Degree or higher Bachelor's Degree Dip.in Ed. or equivalent Lower than Diploma

74,618 37,387 37,231 52,215 27,240 24,975 Level of education 9,671 3,836 5,835 273 159 114 Upper Secondary 17,531 9,113 8,418 6,957 3,860 3,097 Lower Secondary 35,742 18,346 17,396 34,083 17,540 16,543 Elementary 11,674 6,092 5,582 10,902 5,681 5,221 Pre-elementary

ครู Teacher 807 319 488 834 233 95 138 297 572 223 349 535 2 1 1 2 นักเรียน Student 19,710 8,450 11,260 19,206 9,458 3,666 5,792 9,262 10,252 4,784 5,468 9,944 -

351 140 210 1 -

483 157 325 1 -

853 338 513 2 -

8,257 10,949 18,241 3,589 5,673 8,284 4,668 5,276 9,957 -

350 141 208 1 -

503 197 305 1 -

Area 19 Qualification Master's Degree or higher Bachelor's Degree Dip.in Ed. or equivalent Lower than Diploma

7,707 10,534 Level of education 3,100 5,184 Upper Secondary 4,607 5,350 Lower Secondary - Elementary - Pre-elementary

Source: Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office, Area 2 Nong Bua Lam Phu Secondary Educational Service Area Office, Area 19


ตาราง 7.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีต่ ้องการพัฒนาขีดความสามารถ จาแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2558 - 2560 Table 7.5 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2015 - 2017 2558 (2015) รายการ

2559 (2016)

2560 (2017)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

รวมยอด

21,361

10,343

9,748

23,538

11,295

12,242

22,923

10,008

12,915

Total

สถานภาพแรงงาน

21,361

10,343

9,748

23,538

11,295

12,242

16,705

9,106

7,600

Labour force status

17,499

9,741

7,758

18,475

10,071

8,404

16,705

9,106

7,600

Employed

ผู้วา่ งงาน

350

133

217

-

-

-

15,982

8,660

7,322

Unempoyed

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล

336

133

-

-

-

15,495

8,556

6,939

Seasonally inactive labour force

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

3,176

336

1,773

5,063

1,224

3,839

487

105

383

21,361

11,613

9,748

23,538

11,295

12,242

22,923

10,008

12,915

-

-

-

-

ผู้ที่มีงานทา

ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ไม่มีการศึกษา

-

-

-

-

-

Item

Persons not in labour force Level of Education

- None

ต่ากว่าประถมศึกษา

3,144

1,541

1,603

3,748

2,296

1,452

4,761

2,160

2,601

Less than Elementary

ประถมศึกษา

8,993

4,760

4,233

7,326

3,164

4,163

5,564

2,398

3,167

Elementary

มัธยมศึกษา

7,816

4,757

3,059

10,532

4,729

5,803

10,325

5,092

5,233

Secondary

อุดมศึกษา

1,408

556

852

1,932

1,107

825

2,272

358

1,914

Higher Level


ตาราง 7.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีต่ ้องการพัฒนาขีดความสามารถ จาแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2558 - 2560 (ต่อ) Table 7.5 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2015 - 2017 (Cont.) 2558 (2015) รายการ

2559 (2016)

2560 (2017) Item

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

21,361

11,613

9,748

23,538

11,295

12,242

22,923

10,008

12,915

15-24

3,726

2,683

1,043

5,335

2,436

2,898

5,067

2,069

2,998

15-24

25-34

3,686

1,906

1,781

3,197

877

2,320

3,362

1,729

1,632

25-34

35-44

5,691

2,600

3,091

7,132

3,742

3,390

6,215

2,560

3,655

35-44

45-54

5,499

2,859

2,640

5,741

2,787

2,954

3,793

975

2,819

45-54

55-59

1,405

862

543

1,010

463

547

2,808

1,491

1,317

55-59

60 ปีขึ้นไป

1,353

703

650

1,123

990

133

1,678

1,184

494

กลุ่มอายุ

ที่มา: การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 - 2560 จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ

7ource: The 2015 - 2016 Skill Development Survey: Nong Bua Lam Phu, Provincial, National Statistical Office.

Age group (year)

60 and over


สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน Household Income and Expenditure Statistics


ตาราง 8.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Table 8.1 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Household Size: 2016 ประเภทของค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยต่อครัวเรือน Average per Household

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) 1-2

3-4

5-7

8 และมากกว่า 8 and over

Type of expenditure

ค่าใช้จา่ ยทั้งสิ้นต่อเดือน

21,457

16,906

22,854

25,509

22,309

Total monthly expenditures

ค่าใช้จา่ ยเพื่อการอุปโภคบริโภค

18,663

14,076

20,078

22,711

19,855

Consumption expenditures

7,210

5,259

7,543

9,368

10,354

เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์

249

149

287

328

217

Alcoholic beverages

ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ

111

76

138

104

130

Tobacco products

อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มแี อลกอฮอล์)

Food and Beverages (excludes alcoholic)

Household operation, furnitures ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้

3,633

2,899

4,191

3,585

3,051

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

647

469

697

823

575

Apparel and footwear

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

548

375

563

783

660

Personal care

เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล

372

252

363

585

403

Medical and health care

4,567

3,215

4,963

5,927

3,064

การศึกษา

127

81

143

163

117

Education

การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา

450

415

463

483

375

Recreation, Reading and Religious Activity

การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ

748

887

726

564

909

Special ceremony expenses

2,794

2,830

2,776

2,798

2,454

การเดินทาง และการสื่อสาร

ค่าใช้จา่ ยที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2016 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

and equipment

Transport and communication

Non - consumption expenditures


ตาราง 8.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Table 8.2 Average Monthly Expenditure per Household by Intervals of Total monthly expenditures per household: 2016 ประเภทของค่าใช้จ่าย

ช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) Intervals of Total monthly expenditures per household (Baht) เฉลี่ยต่อครัวเรือน Average 1,500- 3,001- 5,001- 10,001- 1,5001- 30,001- 50,001- 100,001per Household <1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 300,000 >300,000

Type of expenditure

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นต่อเดือน

21,457

-

2,679

4,236

7,861

12,273

20,831

37,026

64,066

151,097

-

Total monthly expenditures

ค่าใช้จ่ายเพือ่ การอุปโภคบริโภค

18,663

-

2,665

3,740

7,136

10,952

18,579

31,528

52,344

128,757

-

Consumption expenditures

7,210

-

1,475

1,879

3,777

5,566

8,149

9,437

14,409

12,840

-

Food and Beverages (excludes alcoholic)

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

249

-

-

-

51

74

199

618

928

2,309

-

Alcoholic beverages

ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ

111

-

86

15

51

51

126

192

297

-

-

Tobacco products

อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)

Household operation, furnitures ที่อยูอ่ าศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้

3,633

-

870

1,297

1,943

2,535

3,267

5,211

7,185

85,545

-

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

647

-

100

18

103

283

634

1,462

1,915

1,844

-

Apparel and footwear

ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคล

548

-

64

146

179

352

553

905

1,642

1,338

-

Personal care

เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล

372

-

20

92

125

191

390

699

1,041

250

-

Medical and health care

4,567

-

50

169

621

1,371

4,027

10,089

20,343

20,623

-

Transport and communication

การศึกษา

127

-

-

-

19

76

149

279

113

444

-

Education

การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา

450

-

-

126

236

376

459

671

739

2,545

-

Recreation, Reading and Religious Activity

การจัดงานพิธใี นโอกาสพิเศษ

748

-

-

-

33

78

626

1,964

3,732

1,018

-

Special ceremony expenses

2,794

-

14

496

724

1,320

2,252

5,498

11,722

22,340

-

การเดินทาง และการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัด หนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ

and equipment

Non - consumption expenditures

Source: The 2016 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office


ตาราง 8.3 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน จาแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Table 8.3 Average Total Monthly Expenditure by Household Size: 2016 ค่าใช้จ่าย

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person)

เฉลี่ยต่อครัวเรือน Average per Household 1-2

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่่ากว่า 1,500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ต่ากว่า 500 บาท 500 - 1500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท

135,429 209 3,501 20,188 33,845 49,391 21,031 6,764 500 135,429 723 19,440 42,005 49,769 12,633 7,557 2,967 336 -

100.0 0.2 2.6 14.9 25.0 36.5 15.5 5.0 0.4 100.0 0.5 14.4 31.0 36.8 9.3 5.6 2.2 0.3 -

3-4

5-7

100.0 8.0 29.8 25.6 21.5 10.5 4.6 100.0 4.5 24.7 41.7 11.6 11.5 6.0 -

ที่มา: การส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดหนองบัวล่าภู ส่านักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2016 Household Socio-economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province, National Statistical Office

100.0 0.3 9.4 27.4 41.1 16.0 5.3 0.5 100.0 0.3 12.1 34.6 36.9 11.9 3.1 0.5 0.5 -

8 และมากกว่า 8 and over 100.0 4.6 19.5 47.1 23.0 5.2 0.6 100.0 1.9 31.2 33.4 30.8 0.7 2.0 -

Expenditure Total monthly expenditures per household Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht Total monthly expenditures per capita Less than 500 baht Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht


สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง Justice, Security, Political and Pubilc Administration Statistics


ตาราง 9.1 สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จาแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2556 - 2559 Table 9.1 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2013 - 2016 2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

รับแจ้ง (ราย)

จับกุม (ราย)

รับแจ้ง (ราย)

จับกุม (ราย)

รับแจ้ง(ราย)

จับกุม (ราย)

รับแจ้ง(ราย)

จับกุม (ราย)

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

(case)

คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

19

170

17

15

15

13

14

16

Violent crime

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

136

79

124

84

107

87

96

85

Crimes against person

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

226

147

126

57

129

74

274

179

Property of crimes

คดีที่นา่ สนใจ

68

23

70

25

123

90

26

14

Interesting crimes

1,867(1)

2,825(2)

1,929(1)

2,933(2)

1,669(1)

2,736(2)

920(1)

1,845(2)

Victimless crimes

ประเภทความผิด

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (1) จับกุม (ราย) (2) ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม (คน)

Arrested (case). Accused (person)

ที่มา: ตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Police

Type of crimes


สถิติเศรษฐกิจ Economic Statistics


บัญชีประชาชาติ National Accounts


p ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 p Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด (ล้านบาท) Gross Regional Product and Gross Provincial Product (Million Baht)

ทั่วราชอาณาจักร

13,672,851

67,236

203,356

6,397,073 4,437,405 344,552 685,392 300,221 341,817 287,685

15,579 8,643 946 2,016 1,039 1,447 1,487

410,617 513,397 364,354 339,972 288,820 236,145 193,426

788,547 413,158 203,801 100,839 22,842 22,566 25,341

3,137 868 717 776 204 259 313

251,392 475,795 284,180 129,962 111,856 87,290 81,072

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท

ประชากร (1,000 คน) Population (1,000 persons)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) GPP per capita (Baht)

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน GPP per capita rankings ภาค ประเทศ Region Country

Region/province

Whole Kingdom 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2 6 8 10 12 16

Bangkok and Vicinities Bangkok Bangkok Samut Sakhon Samut Prakan Nakhon Pathom Pathum Thani Nonthaburi

4 11 24 29 44 48

Central Region Phra Phra Nakhon Nakhon Si Ayutthaya Si Ayutthaya Saraburi Lop Buri Sing Buri Ang Thong Chai Nat


p ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) p Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2016 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว ภาคตะวันตก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด (ล้านบาท) Gross Regional Product and Gross Provincial Product (Million Baht)

ประชากร (1,000 คน) Population (1,000 persons)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) GPP per capita (Baht)

2,405,267 862,613 809,480 309,336 205,011 115,169 39,597 27,446 36,615

5,559 878 1,645 775 593 527 267 269 604

432,712 982,500 491,971 399,194 345,795 218,411 148,446 102,052 60,573

486,149 164,337 79,783 59,016 20,130 85,215 77,667

3,594 803 466 477 189 802 859

135,262 204,753 171,357 123,800 106,513 106,303 90,458

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน GPP per capita rankings ภาค ประเทศ Region Country 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6

Region/province

1 3 5 7 13 22 34 61

Eastern Region Rayong Chon Buri Chachoengsao Prachin Buri Chanthaburi Trat Nakhon Nayok Sa Kaeo

15 19 26 31 32 41

Western Region Ratchaburi Prachuap Khiri Khan Phetchaburi Samut Songkhram Kanchanaburi Suphan Buri


p ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) p Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2016 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคเหนือ ลาพูน เชียงใหม่ กาแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก ลาปาง อุทัยธานี เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิจิตร น่าน แพร่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด (ล้านบาท) Gross Regional Product and Gross Provincial Product (Million Baht) 1,068,582 58,249 217,951 96,237 97,724 84,912 82,417 45,188 62,214 24,339 94,410 33,391 31,059 37,364 28,558 25,931 37,188 11,448

ประชากร (1,000 คน) Population (1,000 persons)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) GPP per capita (Baht)

11,483 408 1,716 780 980 921 900 510 739 293 1,154 413 435 542 444 425 621 201

93,058 142,771 126,976 123,428 99,724 92,171 91,577 88,680 84,151 82,952 81,835 80,802 71,365 68,922 64,305 61,013 59,921 56,862

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน GPP per capita rankings ภาค ประเทศ Region Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 25 27 35 37 39 43 45 46 47 49 54 55 58 60 64 68

Region/province

Northern Region Lamphun Chiang Mai Kamphaeng Phet Nakhon Sawan Phetchabun Phitsanulok Tak Lampang Uthai Thani Chiang Rai Phayao Uttaradit Phichit Nan Phrae Sukhothai Mae Hong Son


p ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) p Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2016 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี เลย นครพนม อุบลราชธานี มุกดาหาร บึงกาฬ บุรีรัมย์ สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อานาจเจริญ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลาภู

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด (ล้านบาท) Gross Regional Product and Gross Provincial Product (Million Baht) 1,327,918 187,271 264,964 35,317 98,757 41,863 38,073 112,621 21,480 21,286 73,471 46,837 47,355 62,498 58,407 60,150 53,278 14,284 47,178 22,870 19,959

ประชากร (1,000 คน) Population (1,000 persons) 18,728 1,740 2,500 450 1,265 540 570 1,720 349 352 1,255 814 830 1,113 1,040 1,074 957 279 922 483 476

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) GPP per capita (Baht) 70,906 107,607 106,000 78,558 78,095 77,485 66,799 65,489 61,630 60,457 58,554 57,559 57,069 56,159 56,137 55,982 55,665 51,221 51,147 47,333 41,963

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน GPP per capita rankings ภาค ประเทศ Region Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30 33 50 51 52 56 57 59 63 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 77

Region/province

Northeastern Region Khon Kaen Nakhon Ratchasima Nong Khai Udon Thani Loei Nakhon Phanom Ubon Ratchathani Mukdahan Bueng Kan Buri Ram Sakon Nakhon Maha Sarakham Surin Si Sa Ket Roi Et Chaiyaphum Amnat Charoen Kalasin Yasothon Nong Bua Lam Phu


p ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) p Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2016 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา สงขลา ชุมพร สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง ยะลา ปัตตานี พัทลุง นราธิวาส

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด (ล้านบาท) Gross Regional Product and Gross Provincial Product (Million Baht) 1,199,315 164,099 80,900 191,177 47,337 234,911 73,616 31,335 60,124 138,737 23,250 39,898 45,801 30,451 37,678

หมายเหตุ: p = ตัวเลขเบื้องต้น ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประชากร (1,000 คน) Population (1,000 persons)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) GPP per capita (Baht)

9,157 535 372 1,041 267 1,530 485 280 621 1,514 254 444 625 503 686

130,978 306,779 217,685 183,584 177,350 153,505 151,835 112,051 96,801 91,648 91,452 89,875 73,338 60,497 54,922

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน GPP per capita rankings ภาค ประเทศ Region Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 14 17 18 20 21 28 36 38 40 42 53 62 73

Region/province

Southern Region Phuket Krabi Surat Thani Phangnga Songkhla Chumphon Satun Trang Nakhon Si Thammarat Ranong Yala Pattani Phatthalung Narathiwat

Note: p = Data is preliminary. Source: Office of the National Economic and Social Development Board


ตาราง 10.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 Table 10.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2011 - 2015 (ล้านบาท Million Baht) สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพ และสังคม การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) ประชากร (1,000 คน)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

5,455 5,128 327 13,437 272 2,484 234 678

5,773 5,434 339 13,227 263 1,647 267 762

6,976 6,603 373 13,517 251 1,589 300 911

6,059 5,690 369 13,051 218 1,036 320 848

5,690 5,299 391 14,269 265 1,065 336 1,118

1,715 25 509 1,052 1,351

1,906 20 571 1,204 933

2,136 22 549 1,363 969

2,183 23 566 1,464 998

2,505 26 658 1,653 1,025

1,200 3,172 492 206 48 18,891 39,022 484

1,294 3,517 550 237 58 19,000 39,409 482

1,132 3,400 584 255 56 20,493 42,710 480

770 3,671 643 258 54 19,110 39,994 478

1,122 3,473 702 262 58 19,959 41,963 476

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Source: Office of the National Economic and Social Development Board

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Gross provincial product (GPP) GPP per capita (Baht) Population (1,000 persons)


ตาราง 10.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 Table 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2011 - 2015 (ล้านบาท Million Baht) r

สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพ และสังคม การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ่)

r

r

r

p

2554 (2011r)

2555 (2012r)

2556 (2013r)

2557 (2014r)

2558 (2015p)

2,934 2,615 318 9,387 207 1,176 227 480 1,166 24

2,580 2,304 273 9,612 200 1,214 263 524 1,222 18

2,598 2,314 286 9,405 183 956 258 620 1,372 20

2,696 2,433 226 9,147 155 893 269 575 1,334 20

2,751 2,488 223 9,752 173 895 289 790 1,519 22

479 750 1,438

538 863 984

516 940 1,028

528 1,002 1,065

539 1,126 1,083

834 1,978 360 155 44 12,405

871 2,074 393 173 49 12,186

732 1,941 404 183 42 12,028

481 1,999 432 181 37 11,965

678 1,793 456 187 37 12,581

หมายเหตุ: ปริมาณลูกโซ่ไม่มีคุณสมบัติของการบวก คือ ผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวม ที่เกิดจากการทาปริมาณลูกโซ่ ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Gross provincial product (CVMs)

Note: Chain volume series are not additive. The sum of the components will thus not be equal to the shown totals. Source: Office of the National Economic and Social Development Board


สถิิติเกษตร และประมง Agriculture and Fishery Statistics


ตาราง 11.1 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 - 2558 Table 11.1 Land Utilization: 2011 - 2015 (ไร่ Rai)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร Agricultural landuse ปี

ที่ไม้ผลและ

ที่สวนผักและ

Year

ไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ที่พชื ไร่

Orchard and

Vegetable and

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ ที่อื่น ๆ

นอกการเกษตร

Total

รวมยอด

ที่นา

Upland field

perennial

ornamental

Miscellaneous Non-agricultural

เนื้อที่ปา่ ไม้

land

Total

Paddy land

crop

crop

plant

land

landuse

Forest land

2554 (2011)

2,411,929

1,686,581

1,078,286

281,526

171,092

5,850

149,827

354,083

371,265

2555 (2012)

2,411,929

1,686,838

1,077,601

281,757

171,542

5,829

150,109

353,826

371,265

2556 (2013)

2,411,929

1,687,053

1,077,859

281,669

171,381

5,800

150,344

455,565

371,265

2557 (2014)

2,411,929

1,687,585

1,077,696

281,805

172,035

5,806

150,243

442,579

281,765

2558 (2015)

2,411,929

1,687,182

1,077,491

281,638

171,886

5,817

150,350

435,840

288,907

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source: Office of Agricultural Economics


ตาราง 11.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2554 - 2558 Table 11.2 Type of Farm Holding Land: 2011 - 2015 (ไร่ Rai)

เนื้อที่ของตนเอง Owned

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ ปี

ทางการเกษตร

Year

Agricultural

รวม

ของตนเอง

landuse

Total

Owner

2554 (2011)

1,522,780

634,303

192,323

441,980

2555 (2012)

1,686,838

702,784

213,097

2556 (2013)

1,687,053

703,343

2557 (2014)

1,687,584

2558 (2015)

1,687,182

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Source: Office of Agricultural Economics

เนื้อที่ของผู้อื่น Others

จานองผู้อื่น

ขายฝาก

รับจานอง

รับขายฝาก

Mortgaged out

Mortgaged out

รวม

เช่าผู้อื่น

Mortgaged in

Mortgaged in

period unspecified period specified

Total

Rented

-

888,477

123,947

141

-

764,389

489,688

-

984,053

137,296

157

-

846,601

213,326

490,017

-

983,710

137,218

157

-

846,334

703,795

213,633

490,162

-

983,789

137,286

157

-

846,346

703,896

213,938

489,958

-

983,286

137,256

158

-

845,872

ได้ทาฟรี

period unspecified period specified Free of charge


ตาราง 11.3 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2559 Table 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016 ข้าวนาปี Major rice

อาเภอ

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kgs.)

ข้าวเจ้า

ข้าวเจ้า

ข้าวเจ้า

District

ข้าวเจ้า

Non-

ข้าวเหนียว

Non-

ข้าวเหนียว

Non-

ข้าวเหนียว

Non-

ข้าวเหนียว

glutinous

Glutinous

glutinous

Glutinous

glutinous

Glutinous

glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

180,905

516,807

163,682

453,375

65,619

188,144

400.9

415.0

อาเภอเมือง

53,858

147,079

43,973

113,176

16,605

44,084

377.6

389.5

Mueang district

อาเภอนากลาง

40,467

75,467

40,467

75,467

16,729

31,673

413.4

419.7

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

44,331

81,731

39,218

75,184

15,927

31,684

406.1

421.4

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

36,110

115,034

34,642

111,449

14,643

49,312

422.7

442.5

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

4,448

78,004

3,691

58,608

1,109

22,624

300.4

386.0

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

1,691

19,492

1,691

19,492

606

8,767

358.4

449.8

Na Wang district

รวมยอด

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricaltural Extension Office

Total


ตาราง 11.4 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2559 Table 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016 ข้าวนาปรัง Second rice

อาเภอ

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kgs.)

ข้าวเจ้า

ข้าวเจ้า

ข้าวเจ้า

District

ข้าวเจ้า

Non-

ข้าวเหนียว

Non-

ข้าวเหนียว

Non-

ข้าวเหนียว

Non-

ข้าวเหนียว

glutinous

Glutinous

glutinous

Glutinous

glutinous

Glutinous

glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

2,387

4,027

2,387

3,684

1,138

2,359

476.6

640.4

อาเภอเมือง

20

58

20

58

12

36

600.0

622.8

Mueang district

อาเภอนากลาง

51

-

51

-

27

-

520.0

-

Na Klang district

รวมยอด

อาเภอโนนสัง

Total

1,432

43

1,432

43

613

15

427.8

350.0

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

884

3,060

884

2,697

487

1,775

550.4

580.1

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

-

866

-

886

-

533

-

615.2

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricaltural Extension Office

Na Wang district


ตาราง 11.5 เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2559 Table 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2016 เนื้อที่เพำะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kgs.)

มันสำปะหลัง

34,796

59,640

210,164

3,523.9

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

20,476

20,476

14,071

687.2

646,687

477,371

5,448,670

11,413.9

1,150

1,150

220

191.3

Soybean

ถั่วลิสง

92

92

24

260.9

Peanut

ถั่วเขียว

75

75

20

266.7

Mungbean

ชนิดของพืชไร่

อ้อยโรงงำน ถั่วเหลือง

ที่มำ: สำนักงำนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricaltural Extension Office

Type of field crops Cassava Maize Sugarcane (industry)


ตาราง 11.6 เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2559 Table 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2016 ชนิดของพืชผัก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kgs.)

Type of vegetable crops

พริกขี้หนู

18

18

119

6,611.1

Bird chili

หอมแบ่ง (ต้นหอม)

38

38

38

1,008.2

Spring onion

แตงโมเนื้อ

15

15

48

3,200.0

Water melon

แตงร้าน

32

32

52

1,637.5

Long Cucumber

ถั่วฝักยาว

25

25

24

941.2

Yard long bean

ผักกวางตุ้ง

131

131

140

1,064.9

ผักบุ้งจีน

91

91

61

673.4

Water Spinach

คะน้า

109

109

97

889.9

Chinese Kale

ข้าวโพดรับประทานฝักสด

345

345

391

1,132.8

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricaltural Extension Office

Pakchoi,Mustard (Chinese)

New Corn


ตาราง 11.7 เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพาะปลูก 2559 Table 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2016

ชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kgs.)

Type of fruit trees and tree crops

พริกขี้หนู

18

18

119

6,611.1

Bird chili

หอมแบ่ง (ต้นหอม)

38

38

38

1,008.2

Spring onion

แตงโมเนื้อ

15

15

48

3,200.0

Water melon

แตงร้าน

32

32

52

1,637.5

Long Cucumber

ถั่วฝักยาว

25

25

24

941.2

Yard long bean

ผักกวางตุ้ง

131

131

140

1,064.9

ผักบุ้งจีน

91

91

61

673.4

Water Spinach

คะน้า

109

109

97

889.9

Chinese Kale

ข้าวโพดรับประทานฝักสด

345

345

391

1,132.8

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Agricaltural Extension Office

Pakchoi,Mustard (Chinese)

New Corn


ตาราง 11.8 ปศุสัตว์ จาแนกเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 11.8 Livestock by District: 2016 อาเภอ รวมยอด

โค

กระบือ

สุกร

แพะ

แกะ

ห่าน

ไก่

เป็ด

Cattle

Buffalo

Swine

Goat

Sheep

Goose

Chicken

Duck

District

18,592

4,443

31,651

47

55

1,528

928,482

82,173

อาเภอเมือง

4,296

1,421

27,469

-

32

193

522,825

17,158

Mueang district

อาเภอนากลาง

4,538

679

546

-

23

310

148,886

32,207

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

5,544

1,107

148

14

-

-

69,743

8,842

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

2,246

688

176

-

-

-

51,899

1,947

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

1,386

487

2,744

33

-

-

89,925

17,271

Suwankhuha district

582

61

568

-

-

45,204

4,748

อาเภอนาวัง

ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Livestock Office

1,025

Total

Na Wang district


ตาราง 11.9 ครัวเรือนทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จ้าแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้้าจืด เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 Table 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2016 ประเภทการเลี้ยง (ไร่) อ้าเภอ

รวมยอด

Type of culture (Rai)

ครัวเรือน Household

ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืด (กก.)

รวมเนื้อที่

บ่อ

นา

ร่องสวน

กระชัง

Production of Freshwater

Total area

Pond

Paddy cum fish

Ditch

Cage

Aquaculture (kgs.)

District

Total

14,783

20,384

20,384

-

-

-

1,974,236

อ้าเภอเมือง

4,682

4,320

4,320

-

-

-

151,548

Mueang district

อ้าเภอนากลาง

2,714

2,174

2,174

-

-

-

283,472

Na Klang district

อ้าเภอโนนสัง

724

929

929

-

-

-

193,764

Non Sang district

อ้าเภอศรีบญ ุ เรือง

1,326

4,073

4,073

-

-

-

547,428

Si Bun Ruang district

อ้าเภอสุวรรณคูหา

4,385

4,709

4,709

-

-

-

606,474

Suwankhuha district

952

4,179

4,179

-

-

-

191,550

Na Wang district

อ้าเภอนาวัง

ที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล้าภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Fishery Office


ตำรำง 11.10 สัตว์น้ำจืดทีจ่ ับได้ จ้ำแนกตำมชนิดของสัตว์น้ำจืด เป็นรำยอ้ำเภอ พ.ศ. 2559 Table 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2016 (ตัน Ton)

อาเภอ

รวม

ปลาดุก

ปลาตะเพียน

ปลานิล

ปลาช่อน

ปลาไหล

ปลาสลิด

ปลาหมอ

อื่น ๆ

Total

Walking

Common

Nile

Striped

Swamp

Snaked

Common

Others

catfish

silver

tilapia

snaked-head

eel

skin

climbing

gourami

perch

barb

fish

District

124,975

3,789

8,948

6,232

5,288

335

165

1,739

98,479

อาเภอเมือง

1,167

136

151

76

183

-

105

-

516

Mueang district

อาเภอนากลาง

2,610

160

735

1,090

80

-

-

-

545

Na Klang district

113,867

2,953

6,312

2,461

4,487

-

60

1,543

96,051

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

2,972

205

925

1,355

188

-

-

11

288

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

1,654

175

65

25

260

335

-

185

609

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

2,705

160

760

1,225

90

-

-

-

470

Na Wang district

รวมยอด

อาเภอโนนสัง

ที่มา: สานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Fishery Office

Total


สถิิติอุตสาหกรรม Industrial Statistics


ตาราง 12.1 สถานประกอบการ คนทางาน และลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2560 Table 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2017 ขนาดของสถานประกอบการ/ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมยอด ขนาดของสถานประกอบการ 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขายส่ง การขายปลีก ที่พกั แรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ การผลิต การจัดการและการบาบัดนาเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกลู การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

สถานประกอบการ Establishment 14,730 14,730 14,582 76 21 20 31 14,730 1,001 359 4,906 1,189 113 223 58 197 115 902 5,140 18 235 273 1

คนทางาน Person engaged จานวน ร้อยละ Number Percentage 34,926 100.0 34,926 100.0 28,357 81.2 1,504 4.3 603 1.7 755 2.2 3,707 10.6 100.0 34,926 2,617 7.5 1,588 11,734 2,662 228 314 125 456 824 1,148 11,526 37 1,075 505 87

4.5 33.6 7.6 0.6 0.9 0.4 1.3 2.4 3.3 33.0 0.1 3.1 1.4 0.3

ลูกจ้าง Employee Size of establishments/ จานวน ร้อยละ Economic activity Number Percentage 10,996 100.0 Total 10,996 100.0 Size of establishments 5,681 51.7 1 - 15 persons 950 8.6 16 - 25 persons 617 5.6 26 - 30 persons 543 4.9 31 - 50 persons 3,205 29.2 51 - 200 persons 10,996 100.0 Economic activity 1,290 11.8 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 899 8.2 Wholesale trade 3,040 27.6 Retail trade 691 6.2 Accommodation, food and beverage service activities 48 0.4 Information and communication 18 0.2 Real estate activities 39 0.4 Professional, scientific and technical activities 142 1.3 Administrative and support service activities 440 4.0 Arts, entertainment and recreation 113 1.0 Other service activities 3,409 31.0 Manufacturing 4 .. Sewerage, waste management and remediation activities 583 5.3 Construction 195 1.8 Land transport and storage 85 0.8 Private hospital activities

ที่มา: สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพืนฐาน จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2017 Industrial census Basic Information Nong Bua Lam Phu Provincial, National Statistical Office


ตาราง 12.2 สถานประกอบการ และลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2014 - 2016 ขนาดของสถานประกอบการ (คน) Size of Establishment (person)

รวมยอด (Total)

สปก. Est.

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

ลูกจ้าง Emp.

สปก. Est.

ลูกจ้าง Emp.

สปก. Est.

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change 2558 (2015)

2559 (2016)

ลูกจ้าง Emp.

สปก. Est.

ลูกจ้าง Emp.

สปก. Est.

ลูกจ้าง Emp.

721

8,531

738

8,780

799

9,542

2.4

2.9

8.3

8.7

1-4

414

914

416

907

440

950

0.5

-0.8

5.8

4.7

5-9

169

1,121

177

1,180

182

1,209

4.7

5.3

2.8

2.5

10 - 19

69

928

71

934

102

1,369

2.9

0.6

43.7

46.6

20 - 49

50

1,574

54

1,667

51

1,495

8.0

5.9

-5.6

-10.3

50 - 99

11

812

12

901

15

1,095

9.1

11.0

25.0

21.5

100 - 299

5

644

5

613

6

728

-

-4.8

20.0

18.8

300 - 499

1

428

1

468

1

468

-

9.3

-

-

500 - 999

1

812

1

812

1

812

-

-

-

-

> 1,000

1

1,298

1

1,298

1

1,416

-

-

-

9.1

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน Source: Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour


ตาราง 12.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 - 2559 Table 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2014 - 2016 ประเภทอุตสาหกรรม รวมยอด การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นเิ จอร์และเครื่องเรือน กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สิ่งพิมพ์ เคมี ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ ยาง พลาสติก อโลหะ โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครืองจักรกล ไฟฟ้า ขนส่ง อื่น ๆ

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

177 20 19 1 2 1 13 2 4 3 2 56 18 1 8 27

182 20 20 1 2 1 14 2 5 3 2 56 19 1 8 28

188 20 21 1 2 1 16 2 5 3 2 57 20 1 8 29

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2558 2559 (2015) (2016) 82.0 88.0 5.3 5.0 7.7 14.3 25.0 1.8 5.6 5.3 3.7 3.6

Type of industry Total Agriculture Food Beverages Textils Wearing apparel Leather products Wood and wood products Furniture Paper and paper product Printing Chemical Petrochemical and product Rubber Plastic Non-metallic Metals Metal products Machinery and equipment Electricity Transport Others

หมายเหตุ: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม Note: Industrial establshment is mean factory, building or vehicle used machinery from 5 horsepower or the equivalent 5 horsepower or employees from 7 or more people to used the machinery or not. ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Industrial Office


ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2016 คนงาน (คน) อาเภอ

Employee (Person)

สถานประกอบการ

District

อุตสาหกรรม

เงินทุน (บาท)

รวม

ชาย

หญิง

Industrial establishment

Capital (Baht)

Total

Male

Female

192

12,164,800,000

5,012

3,226

1,786

อาเภอเมือง

80

1,182,700,000

2,492

1,191

1,301

Mueang district

อาเภอนากลาง

29

9,873,500,000

1,386

1,288

98

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

12

93,700,000

77

60

17

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

45

796,800,000

803

441

362

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

9

52,100,000

81

79

2

Suwankhuha district

17

166,000,000

173

167

6

Na Wang district

รวมยอด

อาเภอนาวัง ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู

Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Industrial Office

Total


ตาราง 12.5 เหมืองแร่ คนงาน และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ จาแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2559 Table 12.5 Active Mine, Workers Employed and Production by Kind of Mineral: 2016 รายการ

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

Items

จานวนเหมืองแร่

6

6

6

6

6

จานวนคนงาน

75

75

75

75

75

1,230,157

824,422

908,016

1,060,848

1,291,568

1,230,157

824,422

908,016

1,060,848

1,291,568

ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน) หินปูน ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู

Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Industrial Office

Number of active mines Number of workers employed Production (metricton) Limestone (Industrial rock construction)


ตาราง

12.6 ผูท้ ไี่ ด้รับอนุมัตใิ ห้ก่อสร้าง สิง่ ก่อสร้าง และพื้นทีก่ ่อสร้างอาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2559

Table

12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2016 เขตเทศบาล Municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction ชนิดของอาคาร

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

พื้นที่ก่อสร้าง

จานวนที่อนุมัติ

พื้นที่ก่อสร้าง

จานวนที่อนุมัติ

พื้นที่ก่อสร้าง

จานวนที่อนุมัติ

พื้นที่ก่อสร้าง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

หลัง

Construction

Person

Unit

area (sq.m.) Person

312

357

114,686

13

13

1,826

286

324

40,880

13

13

20

20

6,959

-

โรงแรม

-

-

-

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน

2

2

เพื่อการศึกษา

1

เพื่อการเกษตร เพื่อประโยชน์อื่นๆ

เพื่ออยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จานวนที่อนุมัติ

ราย

รวมยอด

ก่อสร้างใหม่ New construction

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

117

129

20,342

3

3

447

1,826

108

115

17,153

3

3

447

Residential building

-

-

4

4

468

-

-

-

Commercial building

-

-

-

1

6

156

-

-

-

Hotel

15,820

-

-

-

1

1

280

-

-

-

Industrial and factory building

1

846

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educational building

-

-

-

-

-

-

2

2

2,109

-

-

-

Agriculture

3

10

50,181

-

-

-

1

1

176

-

-

-

Others

ที่มา: การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2016 Construction Area, National Statistical Office

ราย

หลัง

Construction

ราย

Unit

area (sq.m.) Person

Type of building

Total


ตาราง 12.7 ผูท้ ไี่ ด้รับอนุมัตใิ ห้ก่อสร้าง สิง่ ก่อสร้าง และพื้นทีก่ ่อสร้างทีม่ ิใช่อาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิง่ ก่อสร้าง พ.ศ. 2559 Table 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2016 เขตเทศบาล Municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction ชนิดของสิ่งก่อสร้าง

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.) ราย Person รวม (ความยาวเป็น ม.)

ก่อสร้างใหม่ New construction

แห่ง Unit

Construction area (sq.m.)

พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.) ราย Person

แห่ง Unit

Construction area (sq.m.)

พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.) ราย Person

แห่ง Unit

Construction area (sq.m.)

Type of construction

พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.) ราย Person

แห่ง Unit

Construction area (sq.m.)

9

9

3,247

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รั้ว/กาแพง

2

2

1,081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fence/wall

ถนน/ทางรถไฟ, สะพาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Road,bridge

ท่อ/ทางระบายน้า

1

1

735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Water drain

รวม (พื้นที่เป็น ตร.ม.)

16

17

2,994

-

-

-

19

20

-

-

-

ปั้มน้ามัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Petrol station

ลานจอดรถ

3

4

2,027

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Car park

ป้ายโฆษณา

2

2

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advertising board

11

11

517

-

-

-

19

20

-

-

-

Others

อื่นๆ

ที่มา: การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2016 Construction Area, National Statistical Office

3,032

3,032

Total (Length in m.)

Total (Area in sq.m.)


สถิิติพลังงาน Energy Statistics


ตาราง 13.1 ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 Table 13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2016 กำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (ล้ำนกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ อำเภอ

(รำย)

สถำนธุรกิจและ

สถำนที่รำชกำร

Number of

อุตสำหกรรม

และสำธำรณะ

District

consumer

รวม

ที่อยู่อำศัย

Business and

Government office

อื่น ๆ

(Person)

Total

Residential

industry

and public utility

Others

136,788

272

136

129

-

6

อำเภอเมือง

38,785

107

46

60

-

1

Mueang district

อำเภอนำกลำง

25,382

46

23

21

-

2

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

17,182

26

17

7

-

1

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

28,362

54

25

28

-

2

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

16,468

21

14

6

-

0

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

10,609

17

10

7

-

0

Na wang district

รวมยอด

ที่มำ: กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด หนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Electricity Authority

Total


ตาราง 13.2 ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง จ้าแนกตามชนิดของน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2557-2558 Table 13.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2014 - 2016 (พันลิตร Thousand litre) 2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

เบนซิน ออกเทน 91

7

25

เบนซิน

-

-

ชนิดของน้ำมันเชือเพลิง

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (Percentage change) 2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

227

-88.5

257.1

808.0

-

-

-

-

Type of Gasoline Unleaded gasoline research octane number 91 Unleaded gasoline

แก๊สโซฮอล์ อี 20

5,436

3,541

4,138

75.5

-34.9

16.9

Gasohol E20

แก๊สโซฮอล์ อี 85

183

248

480

-

35.5

93.5

Gasohol E85

แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91

4,610

5,727

6,921

24.4

24.2

20.8

Gasohol E10 RON 91

แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95

2,187

3,287

4,108

66.3

50.3

25.0

Gasohol E10 RON 95

38,324

41,847

69,845

7.4

9.2

66.9

High speed diesel

298

402

387

-4.1

34.9

-3.7

Fuel oil

7,344

7,265

7,263

6.4

-1.1

-0.03

ดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตำ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว1/ 1/ ปริมำณเป็นพันกิโลกรัม

1/ Quantities in thousand kilogram ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy

LPG (Liquefied petroleum gas)1/


สถิิติการค้า และราคา Trade and Price Statistics


ตาราง 14.1 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2550 - 2559 Table 14.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2007 - 2016

ปี Year

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล บริษทั จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership 1/ 1/ ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน1/ Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

รวมยอด Total ราย Case

ทุนจดทะเบียน1/ Authorized Capital

บริษทั มหาชนจากัด Public company limited ราย ทุนจดทะเบียน1/ Case

Authorized Capital

2550 (2007)

467

-

96

-

317

-

-

-

-

-

2551 (2008)

477

-

100

-

377

-

-

-

-

-

2552 (2009)

397

-

102

-

295

-

-

-

-

-

2553 (2010)

454

-

116

-

338

-

-

-

-

-

2554 (2011)

512

-

135

-

377

-

-

-

-

-

2555 (2012)

607

-

158

-

449

-

-

-

-

-

2556 (2013)

573

-

150

-

423

-

-

-

-

-

2557 (2014)

580

8,932,992,000

172

8,091,000,000

408

841,992,000

-

-

-

-

2558 (2015)

631

9,070,975,000

186

8,182,248,000

445

888,727,000

-

-

-

-

2559 (2016)

707

9,685,265,000

209

8,667,498,000

498

1,017,767,000

-

-

-

-

1/ หน่วยเป็นบาท Unit of baht ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตาราง 14.2 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration อาเภอ ราย

รวมยอด

บริษทั จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล

บริษทั มหาชนจากัด

Total

Company limited

Limited partnership

Ordinary partnership

Public company limited

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

District

ทุนจดทะเบียน1/

Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital รวมยอด

707

9,685,265,000

209

8,667,498,000

498

1,017,767,000

-

-

-

-

อาเภอเมือง

329

2,097,570,000

120

1,662,698,000

209

434,872,000

-

-

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

114

1,735,210,000

25

1,550,700,000

89

184,510,000

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

55

5,094,000,000

10

5,026,000,000

45

68,000,000

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

124

544,690,000

38

311,100,000

86

233,590,000

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

47

77,195,000

8

23,000,000

39

54,195,000

-

-

-

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

38

136,600,000

8

94,000,000

30

42,600,000

-

-

-

-

Na Wang district

1/ หน่วยเป็นบาท Unit of baht ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office

Total


ตาราง 14.3 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 Table 14.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016

หมวดธุรกิจ

รวมยอด เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และระบบการปรับอากาศ การจัดหานา การจัดการนาเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้า และบริการที่ทาขึนเองเพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู

รวมยอด Total 707 9 1 42 13 1

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน จากัด จากัด สามัญนิติบุคคล Company Limited Ordinary limited partnership partnership 209 498 7 2 1 27 15 2 11 1 -

250 234

25 89

25 7 42 15 9

7 2 1 9 9

12

10 -

5 4 3 35

4 1 2 13

-

-

-

-

บริษัทมหาชน จากัด Public company limited -

Category

Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 225 Construction 145 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 18 Transportation and storage 5 Accommodation and food service activities 41 Information and communication 6 Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities 2 Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security 1 Education 3 Human health and social work activities 1 Arts, entertainment and recreation 22 Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตาราง 14.4 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration อาเภอ ราย

รวมยอด

บริษทั จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล

บริษทั มหาชนจากัด

Total

Company limited

Limited partnership

Ordinary partnership

Public company limited

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

ทุนจดทะเบียน1/

ราย

District

ทุนจดทะเบียน1/

Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital รวมยอด

111

183,400,000

31

57,000,000

80

126,400,000

-

-

-

-

อาเภอเมือง

50

79,100,000

19

39,000,000

31

40,100,000

-

-

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

18

30,000,000

3

4,000,000

15

26,000,000

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

11

22,000,000

1

10

20,000,000

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

15

29,300,000

5

9,000,000

10

20,300,000

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

12

18,500,000

1

1,000,000

11

17,500,000

-

-

-

-

Suwankhuha district

5

4,500,000

2

2,000,000

3

2,500,000

-

-

-

-

Na Wang district

อาเภอนาวัง

2,000,000

1/ หน่วยเป็นบาท Unit of baht ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office

Total


ตาราง 14.5 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 Table 14.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 หมวดธุรกิจ รวมยอด เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และระบบการปรับอากาศ การจัดหานา การจัดการนาเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้า และบริการที่ทาขึนเองเพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู

รวมยอด Total 111 5 3 53 33 3 2

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน จากัด จากัด สามัญนิติบุคคล Company Limited Ordinary limited partnership partnership 31 80 2 3 3 -

บริษัทมหาชน จากัด Public company limited -

8 15

45 18

-

-

1

3 1

-

2 1

1

1 1

3 -

2 -

1 -

-

1 5

1 1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Category Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies

Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office


ตาราง 14.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2555 - 2559 Table 14.6 Licence Concerning Drug: 2012 - 2016

ปี Year ขย1. A licence to sell modern drug.

ยาแผนปัจจุบนั Modern drug ขย2. ขย3. A licence to sell A licence only ready-packed to sell modern drugs only which are not ready-packed dangerous or modern drug specially-controlled for drug. veterinary use.

ยาแผนโบราณ Traditional drug

ผย1. A licence to produce modern drug.

นย1. A licence to import or order drug into the Kingdom.

ขยบ. A licence to sell traditional drug.

ผยบ. A licence to produce traditional drug.

นยบ. A licence to import or order traditional drug into the Kingdom.

2555 (2012)

27

13

10

-

-

11

-

-

2556 (2013)

32

13

7

-

-

13

1

-

2557 (2014)

45

11

5

-

-

12

-

-

2558 (2015)

45

11

5

-

-

12

-

-

2559 (2016)

45

10

5

-

-

12

-

-

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Note: Data as of 31 December 2016 ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Source: Food and Drug Adminstration, Ministry of Public Heath


ตาราง 14.7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป จาแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2556 - 2559 Table 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2013 - 2016 [2558 (2015)= 100]

หมวดสินค้ำ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ข้ำว แป้ง และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง เนือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ผัก และผลไม้ เครื่องประกอบอำหำร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อำหำรบริโภค-ในบ้ำน อำหำรบริโภค-นอกบ้ำน หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้ำ หมวดเคหสถำน หมวดกำรตรวจรักษำ และบริกำรส่วนบุคคล หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน และกำรศึกษำ หมวดยำสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 1/ กลุ่มอาหารสด และพลังงาน อำหำรสด พลังงำน

สัดส่วน น้ำหนักปีฐำน Weight 100.0 40.2 6.9 11.6 3.0 4.9 1.9 1.9 5.4 4.6 59.8 3.4 16.7 5.9 28.4 4.3 1.2 62.9 37.1 26.4 10.7

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป General Consumer Price Index 2556 2557 2558 2559 (2013) (2014) (2015) (2016) 93.4 97.9 102.6 92.7 101.2 100.1 99.3 97.3 98.8 99.2 90.1 99.0 74.5 100.1 100.7 98.8 96.8 90.2 98.2 97.5 100.2

97.5 98.4 100.0 98.1 102.4 90.8 100.7 99.7 99.4 100.0 97.0 100.0 92.0 100.1 100.4 98.7 99.1 96.8 98.7 97.8 101.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

101.7 100.3 98.8 99.8 97.1 106.0 99.4 100.2 100.0 102.1 102.8 100.5 105.9 99.9 100.7 100.7 120.8 102.8 100.1 100.3 99.7

2557 (2014) 4.4 0.4 -2.5 5.9 1.2 -9.3 1.4 2.5 0.6 0.8 7.6 1.0 23.5 -0.3 -0.1 2.4 7.2 0.6 0.3 1.5

อัตรำเงินเฟ้อ Inflation Rate 2558 (2015) 2.5 1.7 1.9 -2.4 10.1 -0.6 0.3 0.6 3.1 8.7 -0.1 -0.4 1.4 0.9 3.3 1.3 2.2 -1.7

2559 (2016) 1.8 0.3 -1.2 -0.2 -2.9 6.0 -0.7 0.2 0.0 2.1 2.8 0.5 6.0 -0.1 0.7 0.7 20.9 2.8 0.2 0.3 -0.3

Commodity group General consumer price index Food and beverages Rice flour and cereal products Meat, poultry and fish Eggs and dairy products Vegetables and fruits Seasonings and condiments Non-alcoholic beverages Prepared food at home Food away from home Non-food and beverages Apparel and footware Housing and furnishing Medical and personal care Transportation and communication Recreation and education Tobacco and alcoholic beverages Core consumer price index 1/ Raw food and energy Raw food Energy

1/ ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ที่หักรวมรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและพลั 1/ งงำน The core consumer price index excludes raw food and energy items from the consumer price index basket. ที่มำ: ส้ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส้ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงพำณิ Source: ชย์ Bureau of Trade and Economic Indices, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


ตาราง 14.8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป เป็นรายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 - 2559 Table 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2013 - 2016

จังหวัด

ทั่วราชอาณาจักร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อ

General Consumer price index

Inflation rate

2555

2556

2557

2558

2559

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2014)

(2015)

(2016)

Province

Whole Kingdom Northeastern Region 103.1 103.9 103.4 102.8 101.7 100.7 109.2 102.0 103.4 105.8 103.9 103.2 103.1 103.3 103.4 102.9 104.0 102.6 104.0 102.2

107.6 107.3 109.8 108.4 106.6 105.1 116.5 105.4 106.7 109.5 109.2 108.7 106.2 107.8 107.6 108.2 109.8 106.8 108.2 104.4

ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

111.2 109.4 113.7 110.5 110.6 108.1 117.6 107.6 108.1 114.4 113.5 111.0 108.9 109.7 109.6 110.0 111.3 110.2 109.9 107.9

110.0 107.5 113.0 109.2 109.9 107.7 117.4 106.4 108.1 117.3 112.9 109.8 108.2 108.7 108.9 108.4 110.7 109.4 108.9 107.7

100.3 99.3 99.7 100.6 101.1 103.5 101.2 100.8 102.2 101.7 101.1 100.4 100.8 100.9 100.0 100.8 100.1 100.8 101.3 101.2

3.3 2.0 3.5 2.0 3.8 2.8 0.9 2.1 1.3 4.4 3.9 2.1 2.5 1.8 1.8 1.7 1.4 3.2 1.6 3.3

-1.1 -1.8 -0.6 -1.2 -0.7 -0.3 -0.2 -1.1 2.5 -0.5 -1.1 -0.6 -1.0 -0.6 -1.4 -0.5 -0.8 -0.9 -0.2

-8.8 -7.6 -11.7 -7.9 -8.0 -3.9 -13.7 -5.3 -5.4 -13.2 -10.5 -8.6 -6.8 -7.2 -8.2 -7.0 -9.6 -7.9 -7.0 -6.0

Source: Bureau of Trade and Economic Indices, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


สถิิติการขนส่ง และโลจิสติกส์ Transport and Logistics Statistics


ตาราง 15.1 รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.1 Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 ประเภทรถ รวมยอด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม รถพ่วง รถจักรยานยนต์สาธารณะ

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

127,378 9,155 726 27,069 88,024 2,054 50 269 27 4

136,202 11,455 728 29,578 91,226 2,845 69 275 22 4

140,825 12,903 729 31,757 91,370 3,676 82 277 26 5

145,016 14,298 773 33,788 91,242 4,512 92 281 5 25

146,448 15,753 794 35,675 89,313 4,512 92 283 4 22

ที่มา: สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office

Type of vehicle Total Sedan (not more than 7 passengers) Microbus & passenger van Van & pick up Motortricycle Interprovincial taxi Urban taxi Fixed route taxi Motortricycle taxi (tuk tuk) Hotel taxi Tour taxi Cars for hire Motorcycle Tractor Road roller Farm vehicle Trailer Public motorcycle


ตาราง 15.2 รถใหม่ทจี่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.2 New Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 ประเภทรถ รวมยอด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม รถพ่วง รถจักรยานยนต์สาธารณะ

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

20,956

17,266

12,270

14,711

14,236

2,527

2,281

1,448

1,420

1,430

21

22

22

13

23

2,616

2,553

2,179

1,852

1,750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,126

11,605

7,770

10,447

10,241

656

785

831

963

783

3

16

13

13

8

6

4

2

1

1

-

4

1

-

-

1

1

-

1

ที่มา: สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office

Type of vehicle Total Sedan (not more than 7 passengers) Microbus & passenger van Van & pick up Motortricycle Interprovincial taxi Urban taxi Fixed route taxi Motortricycle taxi (tuk tuk) Hotel taxi Tour taxi Cars for hire Motorcycle Tractor Road roller Farm vehicle Trailer Public motorcycle


ตาราง 15.3 รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 ประเภทรถ รวมยอด รถโดยสาร ประจาทาง ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถบรรทุก ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก รวมยอด รถโดยสาร ประจาทาง ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถบรรทุก ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

6,190 639 539 35 65 5,549 204 5,345 2

7,098 641 539 38 64 6,455 238 6,215 2

7,652 672 539 67 66 6,978 320 6,658 2

8,084 701 553 80 68 7,381 676 6,705 2

8,261 689 531 88 70 7,570 739 6,831 2

896 41 31 8 2 855 21 834 -

1,114 35 29 4 2 1,079 16 1,063 -

549 26 29 2 523 82 443 -

666 55 36 15 4 611 55 556 -

466 28 15 9 4 438 39 399 -

ที่มา: สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office

Type of vehicle Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus


ตาราง 15.4 อุบตั ิเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.4 Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2012 - 2016 อุบตั ิเหตุการจราจรทางบก จานวนอุบตั เิ หตุ (แห่ง) จานวนคนตายและบาดเจ็บ (ราย) - ตาย - บาดเจ็บ ทรัพย์สนิ เสียหาย (พันบาท) สาเหตุที่เกิดอุบตั เิ หตุ - ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด - ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด - ฝ่าฝืนป้ายหยุด - ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร - ไม่ให้สัญญาณจอด/ชลอ/เลี้ยว - บรรทุกเกินพิกดั - ขับรถไม่ชานาญ - อุปกรณ์ชารุด - เมาสุรา - หลับใน - อื่นๆ

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

379 402 69 333 7,741 379 43 167 6 8 4 30 2 5 5 109

288 270 70 200 3,947 240 25 50 11 5 33 4 12 100

182 207 70 137 2,857 182 17 60 1 3 22 5 4 70

328 338 70 268 6,586 328 63 96 1 5 34 2 2 15 110

360 539 76 463 9,924 360 86 115 6 64 5 6 6 72

ที่มา: กองกากับการตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Police Office

Road traffic accidents Number of reported accidents (place) Number of casualties (person) - Dead - Injured Property damaged (thousand baht) Accident cases - Exceeding speed limit - Dangerous lane changing - Violation of stop sign - Violation of traffic lights or signals - No direction signals - Cargo overload - Inexperience or new driver - Equipment failure - Drunk driver - Falling asleep at the wheel - Others


สถิิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Communication and Technology Statistics


ตาราง 16.1 บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2555- 2559 Table 16.1 Telephone Services: 2012 - 2016 (เลขหมาย Lines)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

15,445

19,614

15,294

12,697

12,613

13,368

17,594

13,217

10,536

10,536

2,077

2,020

2,077

2,161

2,077

Concessionaires

9,006

11,296

7,470

5,292

4,270

Main telephone line

8,163

10,619

6,858

4,722

3,792

42

41

40

46

175

Business

บ้านพัก

7,291

9,903

6,309

4,154

2,707

Residence

ราชการ

352

172

345

360

724

Government

15

13

23

22

151

TOT Public Company Limited

463

490

141

140

35

-

-

-

-

-

843

677

612

570

478

รายการ เลขหมายโทรศัพท์ที่ม1/ี บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษทั สัมปทาน เลขหมายโทรศัพท์ที่มผี ู้เช่า บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ธุรกิจ

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) โทรศัพท์สาธารณะ 2/ ไม่ระบุ/ไม่ทราบ บริษทั สัมปทาน

1/ ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจาที่ และโทรศัพท์สาธารณะ 2/ แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ดาเนินการเอง ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เช่าตู/้ เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท. ที่มา: บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

Item Line capacity1/ TOT Public Company Limited

TOT Public Company Limited

Public telephone line2/ Unknown Concessionaires

1/ Consist of ordinary telephone lines and public telephone lines. 2/ For public telephone, only phone number operated by TOT are presented, not including the numbers for which TOT rents booths/telephone set from private companies and TOT gives CAT a right to operate. Source: TOT Public Company Limited


ตาราง 16.3 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จาแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 16.3 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2014 - 2016 (คน Person)

จานวน Number การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ร้อยละ Percent

Information and communication technology devices

2557

2558

2559

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

(2014)

(2015)

(2016)

438,956

438,638

437,362

100.00

100.00

100.00

ใช้

124,364

111,442

109,706

28.33

25.41

25.08

Used

ไม่ใช้

314,592

327,196

327,656

71.67

74.59

74.92

None

438,956

438,638

437,362

100.00

100.00

100.00

80,786

93,180

144,659

18.40

21.24

33.08

Used

358,170

345,458

292,703

81.60

78.76

66.92

None

438,956

438,638

437,362

100.00

100.00

100.00

มี

302,196

303,851

333,035

68.84

69.27

76.15

Have

ไม่มี

136,760

134,787

104,327

31.16

30.73

23.85

None

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ ไม่ใช้ การมีโทรศัพท์มอื ถือ

ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557-2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ Sourec: The 2014 - 2016 Information and Communication Technology Survey on Household, National Statistical Office

Computer using

Internet using

Mobile using


ตาราง 16.4 ครัวเรือนทีม่ อี ุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.2559 Table 16.4 Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Norteastern Region: 2016

จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

โทรศัพท์ Telephone มี Have

ไม่มี None

273,979 164,878 109,101 29,687 34,406 8,224 8,821 11,376 1,394 35,095 1,088 9,725 4,647 26,595 19,918 4,771 7,796 9,912 11,596 6,344 37,385 3,604 1,597

5,244,570 1,547,014 3,697,556 710,361 317,873 332,147 299,405 468,788 144,130 265,564 78,275 83,281 122,611 544,358 334,817 145,324 120,502 244,554 310,734 224,426 237,778 159,134 100,506

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Households with information and communication technology devices 1/ โทรสาร คอมพิวเตอร์ Fax Computer มี ไม่มี มี ไม่มี Have None Have None 26,428 20,450 5,977 6,856 251 1,076 3,714 1,447 372 410 1,106 5,283 976 456 62 308 2,053 448 1,039 250 320

5,492,121 1,691,442 3,800,680 733,192 352,279 340,120 307,150 476,450 145,524 299,212 78,991 92,596 126,152 565,670 353,759 149,639 128,236 254,158 320,277 230,322 274,124 162,488 101,783

1,144,814 524,093 620,720 187,829 66,049 70,419 47,066 106,074 17,048 65,153 15,116 16,925 30,948 152,302 80,701 26,978 21,068 54,137 66,648 35,606 35,446 32,668 16,631

4,373,735 1,187,799 3,185,937 552,219 286,230 269,952 261,160 374,090 128,476 235,506 64,247 76,081 96,310 418,651 274,034 123,117 107,230 200,329 255,682 195,164 239,717 130,070 85,472

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Connect to internet เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ Connect None 2,644,478 988,907 1,655,571 427,779 156,899 157,375 126,327 251,794 62,106 147,142 38,037 41,392 65,065 296,204 201,125 57,741 56,627 127,242 126,637 109,941 88,857 62,705 43,483

1/ รวมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และแบบกระเป๋าหิว้ Including Personal computer and Notebook ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Source: The 2016 Information Communication Technology Survey in Household, National Statistical Office Ministry of information and communication technology

2,874,071 722,985 2,151,086 312,269 195,380 182,996 181,899 228,370 83,418 153,517 41,326 51,614 62,193 274,749 153,610 92,354 71,671 127,224 195,693 120,829 186,306 100,033 58,620

Province

Northeastern region Municipal Municipalarea area Non-municipal Non-municipalarea area Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Am Nat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


สถิิติการท่องเที่ยวและกีฬา Tourism and Sports Statistics


ตาราง 17.1 สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเทีย่ ว เป็นรายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 Table 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Northeastern Region: 2016 ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ที่มา: กรมการท่องเที่ยว Source: Department of Tourism

รายได้จากการ

ห้องพัก (ห้อง)

นักท่องเที่ยว

นักทัศนาจร

ท่องเที่ยว (ล้านบาท)

Room

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

73,771 16,458 3,850 3,245 1,625 3,769 606 2,612 325 1,622 601 8,531 6,539 5,789 4,467 2,336 2,316 711 3,161 2,460 2,748

21,242,107 4,870,688 912,123 934,509 534,594 1,514,815 255,256 752,652 174,213 334,128 172,566 2,941,461 2,270,322 1,145,446 1,281,165 507,659 545,869 306,222 667,123 463,519 657,777

16,039,472 3,450,551 628,749 287,950 924,153 1,238,474 268,386 753,066 109,247 232,625 176,570 1,615,195 1,034,079 885,676 1,327,335 213,867 335,585 259,719 496,861 557,249 1,244,135

73,892.70 17,418.41 2,346.50 2,448.92 1,866.71 6,049.39 646.85 1,639.80 383.25 917.42 350.35 13,122.39 8,558.41 3,711.68 4,825.58 1,066.94 1,280.45 838.18 1,894.70 1,690.86 2,835.91

Provincial

Northeastern Region Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


ตาราง 17.2 สถิติการท่องเทีย่ วของจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2557 - 2559 Table 17.2 Nong Bua Lam Phu Tourism Statistics: 2014 - 2016 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (%) รำยกำร จำนวนสถำนพักแรม (แห่ง) จำนวนห้อง (ห้อง) จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยว1/ ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ จำนวนนักทัศนำจร2/ ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ ระยะเวลำพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย (บำท/คน/วัน) ผู้เยี่ยมเยือน ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ

2557 (2014)

2558 (2015)

2559p (2016p)

Percentage change p

Item p

2558 (2015)

2559 (2016 )

20 611 329,043 327,649 1,394 163,253 162,858 395 165,790 164,791 999 2.23 2.23 2.52

21 634 344,042 342,479 1,563 171,382 170,938 444 172,660 171,541 1,119 2.22 2.22 2.59

21 601 349,136 347,565 1,571 172,566 172,129 437 176,570 175,436 1,134 2.21 2.21 2.60

5.0 3.8 4.6 4.5 12.1 5.0 5.0 12.4 4.1 4.1 12.0 -0.4 -0.4 2.8

-5.2 1.5 1.5 0.5 0.7 0.7 -1.6 2.3 2.3 1.3 -0.5 -0.5 0.4

591.08 590.45 762.31

608.46 607.76 775.66

627.75 627.07 792.95

2.9 2.9 1.8

3.2 3.2 2.2

Number of accommodation (place) Number of room in accommodation (room) Number of visitor Thai Foreigner Number of tourist1/ Thai Foreigner Number of excursionist2/ Thai Foreigner Average length of stay (Day) Thai Foreigner Average expenditure (Baht/Person/Day) Visitors Thai Foreigner


ตาราง 17.2 สถิติการท่องเทีย่ วของจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 17.2 Nong Bua Lam Phu Tourism Statistics: 2014 - 2016 (Cont.) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (%) รำยกำร

2557 (2014)

2558 (2015)

2559p (2016p)

Percentage change 2557 (2014)

นักท่องเที่ยว ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ นักทัศนำจร ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท) ผู้เยี่ยมเยือน ชำวไทย ชำวต่ำงประเทศ

p

Item p

2558 (2015 )

690.68 689.79 1,015.07 372.34 371.50 510.51

709.68 708.76 1,017.39 385.27 384.34 527.25

733.73 732.76 1,056.33 398.70 397.87 529.10

2.8 2.8 0.2 3.5 3.5 3.3

3.4 3.4 3.8 3.5 3.5 0.4

313.25 311.73 1.52

336.65 334.89 1.76

350.35 348.55 1.80

7.5 7.4 15.8

4.1 4.1 2.3

1/ นักท่องเที่ยว หมำยถึง ผู้ที่เดินทำงไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ที่ไม่ใช่กำรไปทำงำนประจำ กำรศึกษำ และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนำ หรือศึกษำอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ต้องพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 1 คืน Tourist: These who visit to province on their own any seasons excepting work, education and these who are not the person living or education in the province must stay at least one night. 2/ นักทัศนำจร หมำยถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้ำงคืน Excursionist: The visitors who do not stay overnight in the province ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว Source: Department of Tourism

Tourist Thai Foreigner Excursionist Thai Foreigner Tourism receipt (Million baht) Visitors Thai Foreigner


สถิิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัย Finance, Banking and Insurance Statistics


ตาราง

18.1 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เป็นรายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559

Table 18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region 2016 (ล้านบาท Million Baht)

จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

จานวน สานักงาน Number of offices 962 148 54 48 41 93 20 37 13 14 18 122 88 30 34 43 45 30 39 27 18

รวม Total 673,428 136,868 34,812 29,917 25,810 59,968 12,253 21,003 6,696 6,360 8,843 97,320 72,742 16,625 24,321 23,595 26,431 17,190 25,727 15,858 11,087

เงินฝาก Deposits จ่ายคืนเมื่อ ทวงถาม ออมทรัพย์ ประจา Demand Saving Time deposit deposit deposit 19,506 3,331 894 802 882 2,150 346 705 153 229 285 3,187 1,673 599 435 867 782 655 636 559 335

463,388 90,780 25,234 22,689 17,756 41,761 8,742 14,608 4,833 5,153 6,512 64,782 47,798 11,434 16,556 16,184 18,277 11,753 18,932 11,798 7,807

190,467 42,753 8,684 6,425 7,151 16,047 3,165 5,689 1,710 977 2,046 29,327 23,269 4,593 7,330 6,544 7,369 4,782 6,159 3,500 2,945

หมายเหตุ: ข้อมูลบางตารางผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวมเนื่องจากการปัดเศษ Note: Figures for some table may not add up to total because of rounding data

สินเชื่อ Credits เงินฝาก อื่น ๆ Others

รวม Total

66 4 2 21 10 24 2 3 -

823,468 149,570 41,270 47,507 28,831 80,463 17,908 23,125 10,483 8,389 12,135 134,415 74,320 23,249 17,682 26,683 43,919 24,536 31,218 15,785 11,982

เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม Overdraft Loan 146,471 21,127 7,782 7,496 5,996 11,874 3,906 5,755 2,557 2,470 3,075 19,128 12,955 4,956 3,741 5,503 8,748 6,210 7,157 3,287 2,748

488,678 95,076 19,579 22,583 14,505 51,036 9,045 14,156 4,938 5,057 5,356 87,962 52,986 11,103 11,364 15,454 22,645 13,368 17,221 8,453 6,792

ตั๋วเงิน Bills 188,142 33,352 13,909 17,427 8,316 17,506 4,913 3,212 2,984 861 3,705 27,315 8,354 7,188 2,576 5,725 12,525 4,952 6,838 4,044 2,439

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย Source: Bank of Thailand

อื่น ๆ Others

Provincial

176 Northeastern Region 14 Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin 14 Si Sa Ket 46 Ubon Ratchathani 45 Yasothon 2 Chaiyaphum 4 Amnat Charoen 1 Bueng Kan Nong Bua Lam Phu 9 Khon Kaen 24 Udon Thani 3 Loei Nong Khai Maha Sarakham 2 Roi Et 6 Kalasin 2 Sakon Nakhon 1 Nakhon Phanom 3 Mukdahan


ตาราง 18.2 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2550 - 2559 Table 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2007 - 2016 (ล้านบาท Million Baht)

เงินฝาก Deposits

สินเชื่อ Credits

ปี

จานวน

Year

สานักงาน

รวม

ทวงถาม

ออมทรัพย์

ประจา

อื่น ๆ

รวม

Number of

Total

Demand

Saving

Time

Others

Total

Overdraft

deposit

deposit

deposit

จ่ายคืนเมื่อ

branch

เงินฝาก เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม

ตั๋วเงิน

อื่น ๆ

Loan

Bills

Others

2550 (2007)

10

4,021

215

2,603

1,202

-

4,186

817

1,328

2,039

1

2551 (2008)

10

4,194

200

2,512

1,482

-

4,489

924

1,514

2,049

1

2552 (2009)

11

4,789

359

3,098

1,332

-

4,880

1,000

1,514

2,365

1

2553 (2010)

12

5,196

241

3,389

1,566

-

5,469

1,110

1,631

2,726

1

2554 (2011)

13

6,042

278

3,999

1,766

-

6,582

1,393

2,012

3,176

1

2555 (2012)

16

7,070

301

4,669

2,100

-

8,636

2,057

2,606

3,973

-

2556 (2013)

17

7,774

508

5,026

2,240

-

8,752

2,594

3,455

2,703

-

2557 (2014)

17

7,866

594

2,117

5,155

59

7,926

2,850

4,236

3,277

-

2558 (2015)

18

8,472

431

5,953

2,063

25

11,536

2,946

5,076

3,514

-

2559 (2016)

18

8,843

285

6,512

2,046

-

12,135

3,075

5,356

3,705

-

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย Source: Bank of Thailand


ตาราง 18.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จาแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2016 (พันบำท Thousand Baht)

ประเภทเผื่อเรียก Savings deposits เงินฝำกคงเหลือ

จำนวน อำเภอ

เงินฝำกคงเหลือ

สำขำ

เงินฝำก

เงินถอน

เมื่อสิ้นปี

เงินฝำก

เงินถอน

เมื่อสิ้นปี

Number of

Deposit

Withdrawal

Deposit outstandings

Deposit

Withdrawal

Deposit outstandings

at the end of the year

branche รวมยอด

ประเภทประจำ Fixed deposits District

at the end of the year

6

12,023,317

11,761,387

3,228,293

207,270

184,100

431,551

อำเภอเมือง

1

2,579,006

2,574,981

765,314

23,292

19,356

182,518

Mueang district

อำเภอนำกลำง

1

2,759,803

2,717,513

816,111

47,002

47,958

107,224

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

1

2,744,960

2,675,699

682,071

38,385

39,272

61,235

Non Sang district

อำเภอศรีบุญเรือง

1

1,986,361

1,881,465

559,643

11,653

12,644

24,011

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

1

1,325,068

1,316,961

268,692

46,809

44,825

30,178

Suwannakhuha district

อำเภอนำวัง

1

628,119

594,768

136,462

40,129

20,045

26,385

Na wang district

ที่มำ: ธนำคำรออมสิน ภำค 10 จังหวัดอุดรธำนี Source: Government Saving Bank, Regional Office No.10, Udon Thani

Total


ตาราง 18.4 สหกรณ์ จาแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2016 สหกรณ์ภาคการเกษตร

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

Agricultural co-operatives group

Non agricultural co-operatives group

อาเภอ

รวมยอด

District

สหกรณ์เครดิต รวม

การเกษตร

ประมง

Total

Agricultural

Fisheries

นิคม

ออมทรัพย์

ยูเนียน

Land settlement Thrift and credit Credit Union

ร้านค้า

บริการ

Consumer

Service

69

53

1

-

4

5

2

4

Total

17

11

-

-

3

-

-

3

Mueang district

อาเภอนากลาง

7

6

-

-

1

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

7

5

1

-

-

-

1

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

17

15

-

-

-

-

1

1

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

17

12

-

-

-

5

-

-

Suwankhuha district

4

4

-

-

-

-

-

-

Na wang district

อาเภอเมือง

อาเภอนาวัง

ที่มา: สานักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Cooperative Office


ตาราง 18.5 สถิติการรับประกันชีวติ พ.ศ. 2550 - 2559 Table 18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2007 - 2016 ปี Year

จำนวนกรมธรรม์ ทีม่ ีผลบังคับ (รำย) Policies in force (Policies)

จำนวน เงินเอำประกันภัย (พันบำท) Sum Insured (Thousand Baht)

เบีย้ ประกันภัย รับทัง้ สิ้น (พันบำท) Premiums (Thousand Baht)

เงินทีจ่ ำ่ ย ตำมกรมธรรม์ (พันบำท) Benefit Payment (Thousand Baht)

2550 (2007)

98,830

13,408,021

486,486

152,216

2551 (2008)

107,566

15,726,607

539,742

164,910

2552 (2009)

113,912

17,079,351

502,234

178,845

2553 (2010)

124,370

18,358,495

598,032

213,004

2554 (2011)

135,485

21,335,470

712,254

234,682

2555 (2012)

139,866

22,987,689

863,865

294,380

2556 (2013)

153,519

30,294,206

1,004,882

417,373

2557 (2014)

162,748

32,765,123

1,104,529

450,432

2558 (2015)

165,636

33,197,563

1,176,591

524,898

2559 (2016)

166,584

36,057,438

1,194,690

477,297

ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย Source: Office of Insurance Commission


สถิิติการคลัง Fiscal Statistics


ตาราง 19.1 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2558 - 2559 Table 19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2015 - 2016 (บาท Baht) 2558 (2015)

ประเภท

รายได้รวม ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค และการพาณิชย์ เบ็ดเตล็ด เงินอุดหนุน อื่น ๆ รายจ่ายรวม งบกลาง งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

2559 (2016)

องค์การบริหาร

องค์การบริหาร

องค์การบริหาร

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ส่วนตาบล

ส่วนจังหวัด

ส่วนตาบล

Provincial

Subdistrict

Provincial

Subdistrict

Administration Organization

เทศบาล Municipality

Administration Organization

Administration Organization

เทศบาล Municipality

Administration Organization

218,757,667 15,951,993 3,664,204 5,570,253 792,927 192,778,290 233,114,373 19,193,794 53,174,110 49,731,169 110,765,300 250,000 -

178,774,765 33,967,546 7,563,789 14,014,858 1,904,149 21,301,184 100,023,240 509,594,672 40,308,928 392,043,088 77,242,656 -

319,683,332 100,138,161 5,831,397 6,798,963 3,786,958 13,385,051 189,742,803 604,094,118 27,826,288 462,141,353 114,126,477 -

390,868,080 15,943,717 2,189,577 5,620,095 1,003,067 366,111,624 269,298,341 29,948,498 63,195,530 61,962,714 113,991,600 200,000 -

8,022,863,224 169,496,370 15,222,470 16,117,143 28,145,823 4,166,295 7,587,945,997 201,769,127 897,982,206 70,861,795 351,440,351 244,144,447 109,212,688 93,975,625 28,347,300

1,159,342,314 275,881,766 25,315,645 6,461,774 6,988,123 4,411,941 645,752,354 194,530,711 1,084,275,759 119,034,587 370,128,457 237,272,897 164,002,961 168,883,145 24,953,712

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of Local Administration

Type

Total of Revenue Taxes and duties Fees, License fees and fines Property Public utilities and commerce Miscellaneous Subsidies Others Total of Expenditure Central fund Personnel Operations Investments Subsidies Others


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (บาท Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/เทศบาล

รวมยอด อาเภอเมือง เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู เทศบาลตาบลนาคาไฮ เทศบาลตาบลนามะเฟือง เทศบาลตาบลหัวนา อาเภอนากลาง เทศบาลตาบลกุดดินจี่ เทศบาลตาบลนากลาง เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตาบลฝั่งแดง เทศบาลตาบลเก่ากลอย อาเภอโนนสัง

รายจ่าย Expenditure

Taxes and

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ

duties

Fees, License-

ทรัพย์สิน

Public utilities

duties

fees and fines

Property

and commerce Miscellaneous

ภาษีอากร

District/municipality

สาธารณูปโภค และการพาณิชย์

งบกลาง เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

อื่น ๆ

Central

Subsidies

Others

fund

3,824,812 7,609,554,731 201,769,127

68,015,178

งบบุคลากร งบดาเนินงาน Personnel

Operations

345,396,251 234,858,969

งบลงทุน

งบอุดหนุน

รายจ่าย อื่นๆ

Investments

Subsidies

Others

171,867,521

15,168,761

14,386,068

28,145,823

108,187,388

94,324,125 28,347,300

Total

22,269,743

7,120,171

5,624,470

456,484

770,512 7,196,394,138

-

12,964,379

80,314,646

59,549,700

12,473,306

15,631,576

80,000 Mueang district

4,432,998

6,386,605

4,394,263

75,754

575,651 7,154,400,104

-

5,838,796

42,107,116

37,953,394

1,740,540

11,214,166

80,000 Nong Bua Lam Phu Town Municipality

13,009,945

386,233

351,672

380,730

40,740

14,741,213

-

2,743,572

14,663,478

7,976,397

948,199

1,107,410

- Na Kham Hai Subdistrict Municipality

161,327

129,478

484,918

-

79,639

9,693,050

-

1,852,982

11,218,350

7,522,065

4,619,800

1,779,000

- Na Mafuang Subdistrict Municipality

4,665,473

217,855

393,617

-

74,482

17,559,771

-

2,529,029

12,325,702

6,097,844

5,164,767

1,531,000

- Hua Na Subdistrict Municipality

26,334,803

3,954,220

2,603,760

23,891,769

1,516,667 100,929,746 134,312,641

12,205,463

85,872,498

66,978,701

46,429,910

555,076

291,495

838,775

902,357

337,173

16,133,671

23,747,032

4,476,033

15,605,001

12,577,822

4,765,648

2,745,061

23,890,792 22,051,815 Na Klang district

3,193,119

2,773,821

849,056

-

270,185

32,256,578

69,427,662

4,162,716

28,137,778

29,646,692

23,092,451

10,123,230

20,919,767

166,293

75,265

271,790

465,300

11,911,505

555,337

1,327,603

13,923,305

7,517,059

3,432,984

3,090,744

1,396,394

546,986

727,623

22,710,012

205,815

16,530,477

22,021,818

1,010,890

14,498,268

10,039,685

10,441,000

270,447

175,625

113,040

7,610

238,194

24,097,515

18,560,791

1,228,221

13,708,146

7,197,443

4,697,827

4,246,360

15,910,313

801,080

773,143

710,618

230,912

69,686,730 29,347,444

20,694,677

36,127,857

25,589,513

4,835,032

12,049,022

- Kut din Chi Subdistrict Municipality 30,000 Na Klang Subdistrict Municipality - Kut Din Chi Subdistrict Municipality

3,685,397 22,021,815 Fang Daeng Subdistrict Municipality - Kao Kloi SubdistrictMunicipality - Non Sang district

เทศบาลตาบลกุดดู่

129,829

96,543

229,896

710,618

148,930

7,955,202

29,347,444

771,219

10,744,220

12,718,571

4,290,332

8,102,979

- Kut Du Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสัง

7,382,029

443,745

399,103

-

34,292

26,741,123

-

11,886,462

13,043,420

7,414,268

337,700

1,774,043

- Non sang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองเรือ

5,650,666

231,089

117,575

-

47,210

24,325,715

-

5,761,082

8,400,721

3,734,579

36,700

1,747,000

- Nong Ruea Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านค้อ

2,747,789

29,703

26,569

-

480

10,664,690

-

2,275,914

3,939,496

1,722,096

170,300

425,000

56,332,015

1,717,215

3,272,621

461,805

563,911 107,490,583 17,627,383

12,336,432

77,134,606

36,867,068

19,081,168

12,504,116

19,438,774

176,259

342,097

461,805

32,397

13,339,789

-

4,519,707

25,264,053

5,425,795

2,511,166

535,100

8,946,146

568,249

2,035,985

-

343,936

10,830,755

-

3,669,433

16,588,077

10,045,937

3,741,900

1,945,500

- Non sung Plueai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

16,436,255

225,444

437,942

-

83,395

39,541,614

-

2,140,441

14,824,960

12,094,278

6,262,070

4,535,000

- Non Sa-At Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลยางหล่อ

11,317,297

514,541

304,910

-

2,453

32,439,489

-

822,816

10,543,977

760,459

2,716,600

2,294,000

- Yang Lo Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองแก

193,543

232,722

151,687

-

101,730

11,338,936

17,627,383

1,184,035

9,913,539

8,540,599

3,849,432

3,194,516

- Nong Kae Subdistrict Municipality

อาเภอศรีบุญเรือง เทศบาลตาบลจอมทอง เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย

- Ban Kho Subdistrict Municipality 117,300 Si Bun Ruang district 117,300 Chom Thong Subdistrict Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (บาท Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/เทศบาล

อาเภอสุวรรณคูหา เทศบาลตาบลบ้านโคก เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา เทศบาลตาบลนาดี

รายจ่าย Expenditure

Taxes and

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ

duties

Fees, License-

ทรัพย์สิน

Public utilities

duties

fees and fines

Property

and commerce Miscellaneous

ภาษีอากร

District/municipality

สาธารณูปโภค และการพาณิชย์

งบกลาง เบ็ดเตล็ด

30,698,973

1,310,165

1,530,893

2,625,147

7,716,337

333,262

890,621

481,398

270,125

301,031

เงินอุดหนุน

อื่น ๆ

Central

Subsidies

Others

fund

งบบุคลากร งบดาเนินงาน Personnel

Operations

งบลงทุน

งบอุดหนุน

รายจ่าย อื่นๆ

Investments

Subsidies

Others

27,523,257

6,098,185 Suwankhuha district

679,626 111,616,527 20,481,659

8,593,679

49,167,626

35,365,400

24,010,420

780,140

281,398

27,615,492

-

1,707,869

15,568,428

1,040,774

5,838,980

3,704,500

627,750

169,130

25,995,387

-

1,947,406

1,503,367

8,931,493

4,398,298

14,260,442

- Ban Khok Subdistrict Municipality 2,001,000 Suwankhuha Subdistrict Municipality

342,361

231,223

182,053

51,843

86,410

17,281,377

20,481,659

1,344,341

11,724,829

9,856,013

8,171,676

4,800,795

25,000 Na Di Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนาด่าน

17,982,465

367,415

149,681

671,302

44,000

31,019,353

-

2,905,786

11,560,919

8,447,156

4,993,466

2,838,500

4,072,185 Na Dan SubdistrictMunicipality

เทศบาลตาบลบุญทัน

4,176,412

108,140

7,506

494,112

98,688

9,704,918

-

688,277

8,810,083

7,089,964

608,000

1,919,020

- Bun Than Subdistrict Municipality

20,321,675

265,910

581,182

-

63,184

23,437,007

-

1,220,548

16,779,018

10,508,587

1,357,553

2,725,361

- Na Wang district

20,321,675

265,910

581,182

-

63,184

23,437,007

-

1,220,548

16,779,018

10,508,587

1,357,553

2,725,361

- Na Lao Subdistrict Municipality

อาเภอนาวัง เทศบาลตาบลนาเหล่า

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Office of Local Administration


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (บาท Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การ บริหารส่วนตาบล

ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ใบอนุญาต Taxes and และค่าปรับ duties duties

รวมยอด อาเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

รายจ่าย Expenditure

สาธารณูปโภค และการพาณิชย์

Fees, License- ทรัพย์สิน fees and fines Property

งบกลาง เงินอุดหนุน

อืน่ ๆ

and commerce Miscellaneous Subsidies

เบ็ดเตล็ด

Others

Public utilities

Central งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน fund Personnel Operations Investments Subsidies

District/ Subdistrict Administration Organization

รายจ่าย อืน่ ๆ Others

292,713,855

25,720,940

6,774,043

6,988,123

4,419,873 666,650,621 194,530,711 119,964,814 379,574,345 237,519,808 166,188,919 171,257,613 25,490,135

137,815,683

5,498,931

3,075,704

2,590,561

1,153,509 247,947,458 23,496,636 41,681,822 108,388,804

77,117,069

68,920,439

Total

53,993,343 13,132,459 Mueang district

10,568,110

444,518

148,040

2,191

35,286

15,971,764

-

663,061

11,730,348

7,176,013

2,723,210

1,694,108

-

Nong Bua Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองภัยศูนย์ 24,255,296

446,559

301,640

-

89,010

23,205,670

-

889,430

12,998

7,080,376

10,444,776

17,275,000

-

Nong Phai Sun Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสวรรค์

8,290,309

259,389

141,028

48,745

10,880

21,823,699

-

417,521

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวนา

8,297,171

350,637

-

4,790

122,175

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาม

11,128,918

1,097,425

143,221

-

130,605

องค์การบริหารส่วนตาบลนามะเฟือง

7,653,795

69,732

330,424

149,550

40,710

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพร้าว

11,621,408

481,821

491,424

-

115,561

130,994

449,874

243,281

-

24,509

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดจิก

15,249,897

362,008

436,123

301,305

32,550

36,317,514

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทัน

16,639,809

833,893

208,477

2,083,980

185,374

องค์การบริหารส่วนตาบลนาคาไฮ

7,900,461

510,881

157,476

-

41,403

13,691,426

-

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม

10,281,736

77,532

396,532

-

282,320

30,572,292

- 10,488,192 12,406,077.00

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหว้า

9,877,226

4,852,715

1,237,200

3,659,710

-

Nong Sawan Subdistrict Administration Organization

- 1,006,287 7,711,206.00

3,577,903

2,620,850

1,072,000

-

Hua Na Subdistrict Administration Organization

19,537,647

- 1,984,826

13,129,763

5,490,668

357,485

3,582,804

10,000

Ban Kham Subdistrict Administration Organization

15,161,340

- 8,615,677

8,587,195

4,339,527

3,506,600

1,772,500

127,401

Na Mafuang Subdistrict Administration Organization

24,654,021

- 5,446,327

11,822,112

6,861,459

4,033,050

5,727,269

620,811

Ban Phrao Subdistrict Administration Organization

22,910,373 17,069,216 1,394,221

9,539,424

5,732,949

5,187,690

3,089,158 12,374,247

Non Kamin Subdistrict Administration Organization

- 1,136,649

13,855,333

8,340,368

4,076,490

4,402,675

-

Kut Chik Subdistrict Administration Organization

18,079,173 6,427,420 8,602,910

12,188,288

9,005,356

9,817,389

3,072,143

-

Non Than Subdistrict Administration Organization

9,099,679

4,181,008

2,337,900

2,854,310

-

Na Kham Hai Subdistrict Administration Organization

5,131,321

6,131,599

2,831,000

-

Pa Mai Ngam Subdistrict Administration Organization

2,960,665

-

Nong Wa Subdistrict Administration Organization

5,797,778

114,662

78,039

-

43,126

12,906,559

262,191

621,258

877,425

321,971

4,196,614

21,443

31,384

231,845

3,037

8,338,307

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง

126,576

47,180

347,446

-

98,366

16,766,067

-

องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

5,055,691

4,950

-

745

81,815

13,796,759

-

131,212

181,931

208,885

644,835

108,381

19,577,651 15,596,669

3,396,466

6,688

33,543

-

30,372

อาเภอนากลาง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลดงสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่

6,022,539

8,546,438

5,347,406

16,446,200

69,209,569 15,596,669 8,482,933 37,677,643

19,871,356

14,233,539

6,655,478

2,440,197

1,533,800

915,321

11,363,812

6,117,562

680,345

6,572,354

3,293,698

518,823

9,378,799

6,351,838

4,755,355

- 3,125,735

3,707,200

1,668,061

160,780

10,730,785

-

444,101 592,621

- 3,242,709

18,789,023 8,323,888 Na Klang district 543,000

-

Dan Chang Subdistrict Administration Organization

4,846,675

4,120,553 1,229,947

Non Muang Subdistrict Administration Organization

2,936,929

1,566,587

-

Uthai Sawan Subdistrict Administration Organization

11,532,883 7,093,941

Dong Sawan Subdistrict Administration Organization

1,026,000

-

Kut Hae Subdistrict Administration Organization


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (บาท Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การ บริหารส่วนตาบล

อาเภอ โนนสัง

ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ใบอนุญาต Taxes and และค่าปรับ

รายจ่าย Expenditure

สาธารณูปโภค และการพาณิชย์

งบกลาง

duties

Fees, License- ทรัพย์สิน

Public utilities

เงินอุดหนุน

อืน่ ๆ

duties

fees and fines Property

and commerce Miscellaneous Subsidies

เบ็ดเตล็ด

Others

งบอุดหนุน

รายจ่าย อืน่ ๆ

Personnel Operations Investments Subsidies

Others

Central งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน fund

38,632,427

334,168

376,064

258,120

900,294

94,453,428 14,331,176 14,292,426 51,667,588

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถิ่น

7,819,510

84,280

191,285

-

179,540

22,188,169

-

489,154

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดดู่

5,918,145

11,356

16,081

-

66,410

19,418,901

- 6,739,876

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง

9,925,814

11,735

-

165,626

227,650

4,782,475

-

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกใหญ่

4,776,106

61,180

113,899

850

101,890

13,726,493

-

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกม่วง

4,492,388

127,931

-

-

100,424

15,726,493

องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา

5,565,242

8,774

54,800

-

45,000

11,993,851

องค์การบริหารส่วนตาบลปางกู่

District/ Subdistrict Administration Organization

27,145,558

15,079,498

11,521,891

7,894,010

605,729

2,465,196

2,539,660

122,977

8,952,481

4,071,656

1,354,557

2,102,000

-

Kut Du Subdistrict Administration Organization

37,084

9,856,785

4,423,046

2,512,246

1,315,182

-

Non Muang Subdistrict Administration Organization

507,609

7,228,950

4,871,422

2,213,643

2,875,930

-

Khok Yai Subdistrict Administration Organization

- 5,166,282

6,111,588

3,474,467

828,347

540,280

-

Khok Muang Subdistrict Administration Organization

-

455,019

6,493,770

3,028,784

3,010,823

1,362,000

4,872

6,617,046 14,331,176

897,402

5,130,004

6,670,454

2,694,686

786,839

-

1,143,270 199,617,888 80,195,669 35,025,525 100,388,197

58,824,040

36,179,138

Ban thin Subdistrict Administration Organization

Nikhom Phattana Subdistrict Administration Organization

135,223

28,911

-

91,644

65,217,588

1,688,382

1,762,084

1,473,525

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่

544,543

180,970

275,783

-

222,620

6,275,744 16,067,136

387,312

8,761,402

3,226,826

642,160

2,304,589

-

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีบุญเรือง

204,305

208,121

256,949

71,005

97,976

6,762,023 15,570,354

497,165

9,765,244

6,450,005

1,066,975

1,844,500

20,000

Si Bun Ruang Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวใต้

16,832,090

405,295

312,269

-

7,932

20,898,267

-

930,227

9,445,888

246,911

2,185,958

2,374,468

536,423

Nong Bua Tai Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน

9,653,061

198,864

108,799

-

101,330

24,118,552

-

990,365

9,742,203

9,000,215

3,388,488

3,313,768

-

องค์การบริหารส่วนตาบลนากอก

28,645,216

191,997

153,091

-

162,398

62,795,847 9,274,849 20,116,652

22,423,563

11,262,819

11,584,523

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนม่วง

108,443

26,667

216,865

1,336,710

218,828

31,231,149 18,093,378 9,350,581

15,050,169

8,993,213

9,216,570

8,618,073

14,526

114,362

-

14,000

25,386,244

- 1,633,682

9,701,176

8,221,477

80,600

212,829

44,446

-

318,186

11,026,174

-

667,045

7,898,067

4,450,907

11,123,889 21,189,953

452,496

7,600,485

6,971,667

4,034,391

5,027,500

54,926,193 42,719,075 13,682,159 31,621,343

20,912,729

14,533,744

13,247,910

อาเภอศรีบุญเรือง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง องค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม อาเภอสุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนตาบลนาสี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง

179,380

127,849 Non Sang district

531,257

249,113

279,521

65,810

-

20,963,511

759,181

336,701

1,368,719

345,980

Pang Ku Subdistrict Administration Organization

62,782,800 2,506,131 Si Bun Ruang district

19,046,511 1,949,708

Muang Mai Subdistrict Administration Organization

Kut Sathian Subdistrict Administration Organization Na Kok Subdistrict Administration Organization

3,654,683

-

Non Muang Subdistrict Administration Organization

1,024,713

3,380,500

-

Nong Kung Kaeo Subdistrict Administration Organization

3,035,360

21,836,280

-

Sai Thong Subdistrict Administration Organization

-

Han Na Ngam Subdistrict Administration Organization

437,518 Suwan Khuha district

184,276

52,583

25,111

599,620

85,500

15,540,593 14,262,874

721,432

9,484,941

6,844,010

1,501,770

3,779,400

-

6,426,977

190,944

50,846

413,430

54,387

15,562,368

915,401 8,120,333.00

3,897,783

2,561,982

3,287,920

437,518

24,776

514,804

217,501

170,237

192,150

15,599,613

6,161,856

7,723,992

4,016,632

-

Dong Mafai Subdistrict Administration Organization

14,327,482

850

43,242

185,432

13,943

6,536,789

4,009,079

2,746,000

2,163,958

-

Kut Phueng Subdistrict Administration Organization

-

6,794,618 28,456,202 10,912,180 17,028,614

- 1,133,146

Na Si Subdistrict Administration Organization Ban Khok Subdistrict Administration Organization


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (บาท Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การ บริหารส่วนตาบล

อาเภอนาวัง

ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ใบอนุญาต Taxes and และค่าปรับ

สาธารณูปโภค และการพาณิชย์

งบกลาง

duties

Fees, License- ทรัพย์สิน

Public utilities

เงินอุดหนุน

อืน่ ๆ

duties

fees and fines Property

and commerce Miscellaneous Subsidies

Others

17,178,087

17,178,087

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเหล่า

4,752,207

องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก

127,026

องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง

รายจ่าย Expenditure

เบ็ดเตล็ด 554,848

Personnel Operations Investments Subsidies

Others

Central งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน fund

602,233

419,773

4,752,207

37,781

60,913

-

67,731

- 2,933,464

127,026

157,952

91,692

365,873

24,360

-

874,486

496,084 18,191,485 6,799,951 49,830,770

152,800 18,191,485

209,796

209,796

156,482

192,908

-

องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม

8,156,067

8,156,067

170,298

42,068

29,290

230,580

องค์การบริหารส่วนตาบลเทพคีรี

3,932,991

3,932,991

79,720

32,192

159,685

20,613

ทีม่ า : สานักงานท้องถิน่ จังหวัดหนองบัวลาภู Source : Nong Bua Lam Phu Provincial Local Office

งบอุดหนุน

รายจ่าย อืน่ ๆ

District/ Subdistrict Administration Organization

33,649,056

17,242,562

10,922,646

962,290 Na Wang district

10,340,566

3,669,350

2,267,000

1,466,176

-

Na Lao Subdistrict Administration Organization

10,869,917

10,192,233

5,460,818

2,256,800

955,755

Na Kae Subdistrict Administration Organization

851,490

11,475,436

8,150,024

4,493,150

3,430,370

-

Wang Thong Subdistrict Administration Organization

- 1,179,547

9,728,547

6,884,168

2,652,884

2,965,800

-

Wang Pla Pom Subdistrict Administration Organization

-

7,416,304

4,753,281

2,368,710

803,500

6,535

960,963

Thep Ke Ri Subdistrict Administration Organization


ตาราง 19.4 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จาแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2016 ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million Baht) อาเภอ

รวม Total

รวมยอด

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

การค้า

มูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่น ๆ

Personal income tax Corporate income tax Business tax Value added tax Specific duties Stamp duties

Others

District

631.16

221.73

96.74

-

251.46

35.18

24.68

1.36

Total

อาเภอเมือง

327.92

131.39

53.05

-

100.19

23.33

19.46

0.50

Mueang district

อาเภอนากลาง

221.27

61.19

32.07

-

120.90

6.13

0.77

0.20

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

12.79

5.01

1.82

-

5.21

0.19

0.45

0.12

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

49.84

16.64

6.03

-

18.03

5.40

3.40

0.35

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

10.06

4.56

2.00

-

3.00

0.03

0.36

0.12

Suwankhuha district

9.29

2.94

1.78

-

4.15

0.11

0.23

0.07

Na Wang district

อาเภอนาวัง

ที่มา สานักงานสรรพากรจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Revenue Office


ตาราง 19.5 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จาแนกตามรายการ พ.ศ.2555 - 2559 Table 19.5 Revenue of Excise Tax by Items: 2012 - 2016 (บาท Baht)

รายการ รวมยอด

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

1,116,567

2,157,278

4,438,128

3,200,102

3,526,167

455,396

47,880

37,410

431,935

408,167

396,438

น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน เครื่องดื่ม

168,995

496,982

Items Total Petroleum and Petroleum Products Beverage

รถยนต์

-

-

-

33,603

-

Automobile

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องส้าอาง

-

5,010

3,148

1,500

-

Perfume and Cosmetic

15,822

-

-

72,840

-

-

3,900

รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ไนต์คลับ และดิสโกเธค อื่นๆ

112,545 -

-

56,202

67,400

92,560

105,091

95,990

778,825

1,572,064

3,455,090

2,603,862

2,919,589

ที่มา: ส้านักงานสรรพสามิตพืนที่หนองบัวล้าภู

Source: Nong Bua Lam Phu Provincial Excise Office

Motorcycles Battery Nightclub and Discotheque Others


สถิิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics


สถิิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics


ตาราง 20.1 ปริมาณน้าที่น้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 2560 st Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1 January:2015 - 2017 (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres)

10.0

ปริมาตรใช้การ Effective storage capacity ความจุที่ระดับน้าสูงสุด ปริมาตรใช้การ Maximum Storage Effective Capacity storage capacity ทั่วราชอาณาจักร....................................... . 70,757 47,231 ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน

ภูมิพล.................................................... 13,462 สิริกิติ์........................................................... . 9,510 แม่งัดสมบูรณ์ชล............................................................ . 265 แม่กวงอุดมธารา.................................................. . 263 กิ่วลม............................................................... . 106 กิ่วคอหมา...................................................................... . 170 แควน้อยบ้ารุงแดน............................................................. . 939

9,662 6,660 253 249 103 164 896

ห้วยหลวง....................................................................... . 136 น้าอุน................................................................ . 520 น้าพุง..................................................................... . 165 จุฬาภรณ์................................................................... . 164 อุบลรัตน์................................................................... . 2,431 ล้าปาว................................................................... . 1,980 ล้าตะคอง................................................................... . 314 ล้าพระเพลิง................................................................... . 155 มูลบน................................................................... . 141 ล้าแซะ.................................................................. . 275 ล้านางรอง.................................................................. . 121

129 475 157 127 1,850 1,880 292 154 134 268 118

2558 (2015) 2559 (2016) ปริมาตรใช้การ ร้อยละ ปริมาตรใช้การ ร้อยละ EFC. Percent EFC. Percent 21,281 45 16,197 34.0 ภาคเหนือ (Northern Region) 2,329 24.1 1,127 11.7 3,049 45.8 1,891 28.4 163 67.1 61 24.1 34 13.7 17 6.8 74 72.5 24 23.4 93 56.8 21 12.9 635 70.9 342 38.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Region) 49 38.3 28 21.7 279 58.5 146 30.7 61 39.1 59 37.3 77 60.6 47 37.1 605 32.7 149 8.1 1,020 54.3 808 43.0 137 47.1 100 34.3 27 24.8 86 55.7 63 47.0 42 31.2 151 56.3 91 34.0 78 66.1 63 53.3

2560 (2017) ร้อยละ ปริมาตรใช้การ Percent EFC. 25643.369 54.0

Region/Reservoir/Dam Whole Kingdom

3,227 4,447 168 98 92 162 776

33.4 66.8 66.7 39.5 90.0 98.7 86.6

Bhumibol Sirikit Mae Ngat Mae Kuang Kiu Lom Kiu Kor Mar Kwae Noi Bamrungdan

95 210 54 116 1,531 991 95 70 63 121 59

73.6 44.3 34.3 91.6 82.7 52.7 32.6 45.4 47.0 45.0 50.4

Huai Luang Nam Un Nam Pung Chulabhon Ubol Ratana Lam Pao Lam Takhong Lam Phra Phloeng Upper Muun Lam Sae Lam Nang Rong


ตาราง 20.1 ปริมาณน้าที่น้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 2560 (ต่อ) st Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1 January: 2015 - 2017 (Cont.) (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres)

ปริมาตรใช้การ Effective storage capacity ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน

ความจุที่ระดับน้าสูงสุด ปริมาตรใช้การ Maximum Storage Effective Capacity storage capacity

สิรินธร................................................................. . ป่าสักชลสิทธิ.์ .......................................................... . ทับเสลา.................................................................... . กระเสียว............................................................... .

1,966

1,135

960 160 240

957 143 200

ศรีนครินทร์........................................................... . 17,745 วชิราลงกรณ์ (เขาแหลม)...................................................................... . 8,860 ขุนด่านปราการชล............................................................. . คลองสียัด................................................................... . บางพระ.................................................................... . . หนองปลาไหล................................................................... . ประแสร์................................................................... แก่งกระจาน.......................................................... . ปราณบุร.ี ......................................................... . รัชชประภา.......................................................... . บางลาง.......................................................... . ที่มา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7,480 5,848

224 420 117 164 295

219 390 105 150 275

710 391 5,639 1,454

645 373 4,287 1,178

25_ _ (20_ _) 25_ _ (20_ _) ปริมาตรใช้การ ร้อยละ ปริมาตรใช้การ ร้อยละ EFC. Percent EFC. Percent ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Region) 759 66.9 506 44.6 ภาคกลาง (Central Region) 753 78.7 506 52.9 36 25.2 32 22.6 89 44.5 33 16.4 ภาคตะวันตก ( Western Region) 2,720 36.4 2,596 34.7 2,180 37.3 2,152 36.8 ภาคตะวันออก ( Eastern Region) 180 81.8 161 73.4 186 47.7 161 41.4 48 45.7 32 30.9 135 90.0 146 97.4 216 94.7 227 82.4 ภาคใต้ (Southern Region) 370 57.5 253 39.3 238 63.7 107 32.5 3,296 76.9 3,419 79.7 1,151 96.4 765 64.9

25_ _ (20_ _) ร้อยละ ปริมาตรใช้การ Percent EFC.

Region/Reservoir/Dam

751

66.2

Sirindhorn

845 144 200

88.3 100.5 99.8

3,320 2,696

44.4 46.1

Srinagarindra Khao Laem

203 180 81 93 180

92.6 46.2 77.0 62.1 65.5

Khundanprakanchon Klong Sri Yat Bang Phra Nongphalai Pra Sae

300 133 3,577 347

46.5 35.6 83.4 29.4

Kaeng Krachan Pran Buri Rajjaprabha Bang Lang

Pasak Chonlasittha Thap Salao Krasieo

Source: The Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives


ตาราง 20.2 แหล่งน้า จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 2558 (2015)

2559 (2016)

ประเภทแหล่งน้า Type of Water Resources อาเภอ

รวม Total ใหญ่

อ่างเก็บน้า

ฝาย

สระ,

Reservoir

คอนกรีต

หนอง,

กลาง

เล็ก Concrete ทานบ

บึง

Large Medium Small Weir รวมยอด

บ่อ คู,

บ่อ

บาดาล น้าตื้น

รวม

อ่างเก็บน้า

ฝาย

สระ,

Reservoir

คอนกรีต

หนอง,

คลอง Artesian Shallow Total ใหญ่ กลาง

Weir Lagoon Canal

เล็ก Concrete ทานบ บึง

คู,

well

บาดาล น้าตื้น

Weir Lagoon Canal

311 2,008

146

91

-

2

36

53

-

-

Weir

บ่อ

District

คลอง Artesian Shallow

well

Large Medium Small

บ่อ

well

well

-

-

-

3,988

-

1

34

53

1,319

-

1

7

11

8

590

134

532

36

19

-

1

6

12

-

-

-

-

-

Mueang district

อาเภอนากลาง

800

-

-

10

13

10

442

69

255

1

18

-

-

9

9

-

-

-

-

-

Na Klang district

อาเภอโนนสัง

599

-

-

5

4

5

138

15

414

18

12

-

1

6

5

-

-

-

-

-

Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

310

-

-

3

13

3

83

61

143

4

19

-

-

6

13

-

-

-

-

-

Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

561

-

-

6

9

6

133

9

384

14

18

-

-

7

11

-

-

-

-

-

Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

399

-

-

3

3

3

14

23

280

73

5

-

-

2

3

-

-

-

-

-

Na Wang district

อาเภอเมือง

ที่มา: สานักงานชลประทานจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Regional Irrigation Office Nong Bua Lam Phu

35 1,400

ประเภทแหล่งน้า Type of Water Resources

Total


ตาราง

20.3 ปริมาณน้้าทีเ่ ก็บเฉลี่ยทัง้ ปี จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559

Table

20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 (ลูกบาศก์เมตร cubic metre)

ประเภทแหล่งนา Type of water resources 2558 (2015) อาเภอ

รวม

อ่างเก็บนา

Total

Reservior

2559 (2016)

ฝายคอนกรีต ประตูระบายนา Concrete

Floodgate

รวม

อ่างเก็บนา

Total

Reservior

wire รวมยอด

District

ฝายคอนกรีต ประตูระบายนา Concrete

Floodgate

wire

10,279,000

10,279,000

-

3

10,279,000

10,279,000

-

3

อาเภอเมือง

2,540,000

2,540,000

-

3

2,540,000

2,540,000

-

3 Mueang district

อาเภอนากลาง

1,975,000

1,975,000

-

-

1,975,000

1,975,000

-

- Na Klang district

-

-

-

-

-

-

-

- Non Sang district

อาเภอศรีบญ ุ เรือง

750,000

750,000

-

-

750,000

750,000

-

- Si Bun Ruang district

อาเภอสุวรรณคูหา

2,050,000

2,050,000

-

-

2,050,000

2,050,000

-

- Suwankhuha district

อาเภอนาวัง

2,964,000

2,964,000

-

-

2,964,000

2,964,000

-

- Na Wang district

อาเภอโนนสัง

ที่มา: สานักงานชลประทานจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Regional Irrigation Office Nong Bua Lam Phu

Total


ตาราง 20.4 สถิติการประปา เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 20.4 Statistics of Water Supply by District: 2016 ปริมำณนำที่จ่ำย อำเภอ

เพื่อสำธำรณประโยชน์

ปริมำณนำที่ใช้ในระบบ

กำลังกำรผลิต

นำที่ผลิตได้

ปริมำณนำที่จำหน่ำย

และรั่วไหล (ลบ.ม)

(ลบ.ม.)

ผู้ใช้นำ

(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)

Water supplied for public

Water for system

(รำย)

Water capacity

Water production

Water sales

use and leak in streams

production

Consumers

(Cu.M.)

(Cu.M.)

(Cu.M.)

(Cu.M.)

(Cu.M.)

(Persons)

41,911,490

3,502,482

3,248,826

5,843

2,554,340

11,193

Total

24,917,455

2,084,324

2,001,364

4,490

1,646,429

5,989

Mueang district

อำเภอนำกลำง

5,917,380

487,646

425,676

56

320,323

1,811

Na Klang district

อำเภอโนนสัง

5,270,235

445,595

408,398

1,108

315,368

1,395

Non Sang district

อำเภอศรีบญ ุ เรือง

5,806,420

484,917

413,388

189

272,220

1,998

Si Bun Ruang district

อำเภอสุวรรณคูหำ

-

-

-

-

-

-

Suwankhuha district

อำเภอนำวัง

-

-

-

-

-

-

Na Wang district

รวมยอด อำเภอเมือง

ที่มำ: สำนักงำนกำรประปำ จังหวัดหนองบัวลำภู Source: Office of Waterworks Authority Area Nong Bua Lam Phu

District


ตาราง 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2016 (หน่วยเป็นตันต่อวัน In ton per day) จังหวัด รวมยอด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

รวม Total 19,276 2,264 1,553 1,304 1,361 1,188 245 1,072 272 341 487 1,829 1,622 577 498 894 913 957 1,078 641 180

2557(2014) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล Municipal Non-municipal area area 7,812 11,464 931 1,333 620 933 236 1,068 333 1,028 469 719 98 147 319 753 116 156 115 226 217 270 986 843 897 725 226 351 194 304 169 725 415 498 585 372 587 491 178 463 121 59

รวม Total 19,660 2,294 1,559 1,302 1,382 1,172 241 1,087 271 397 498 1,870 1,672 631 509 908 909 983 1,123 673 179

2558 (2015) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล Municipal Non-municipal area area 7,990 11,670 939 1,355 620 939 232 1,070 310 1,072 465 707 97 144 328 759 118 153 133 264 228 270 1,022 848 906 766 263 368 200 309 187 721 406 503 611 372 613 510 192 481 120 59

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Sourec: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment

รวม Total 20,001 2,458 1,587 1,319 1,403 1,482 233 1,074 202 397 494 1,946 1,622 630 357 911 930 979 1,128 668 180

2559 (2016) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล Municipal Non-municipal area area 8,118 11,883 945 1,513 652 935 263 1,056 328 1,075 619 862 97 136 318 756 91 111 111 286 223 271 1,081 865 862 760 262 368 172 185 189 722 431 499 607 372 618 510 187 481 61 119

Province Total Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


ตาราง 20.6 อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data: 2015 - 2016 สถานีตรวจอากาศหนองบัวลาภู Nong Bua Lam Phu Meteorological station 2558 (2015)

2559 (2016)

ความกดอากาศ

อุณหภูมิ ( ซ) ๐

เฉลี่ย

เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่าสุด

Mean

เดือน

Temperature ( C) เฉลี่ย

ทั้งปี

Mean

Mean

สูงสุด

ต่าสุด

atmospheric

ความกดอากาศ

อุณหภูมิ ( ซ) ๐

เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่าสุด เฉลี่ย

Mean

maximum minimum Maximum Minimum pressure (HPA)

Mean

27.0

33.4

21.9

41.9

9.8

1008.8

27.0

Mean

Mean

Monthly

เฉลี่ย

Temperature ( C)

Mean สูงสุด

ต่าสุด

atmospheric

maximum minimum Maximum Minimum pressure (HPA)

34.3

23.2

43.6

8.6

1008.7

Annual

มกราคม

21.4

29.1

14.6

34.5

9.8

1014.7

23.3

30.3

17.4

35.0

9.3

1013.6

January

กุมภาพันธ์

24.6

31.8

18.4

37.4

14.0

1009.5

23.3

31.3

16.0

36.5

8.6

1014.9

February

มีนาคม

28.5

35.3

22.8

38.5

20.5

1010.1

28.9

37.2

21.3

42.1

14.5

1009.7

March

เมษายน

29.2

36.8

22.9

41.9

16.2

1008.6

32.4

40.5

26.0

43.6

21.8

1005.7

April

พฤษภาคม

30.1

37.4

24.8

39.5

22.2

1005.6

29.7

36.9

25.0

41.1

22.7

1005.8

May

มิถุนายน

29.7

35.9

24.3

39.5

22.3

1004.8

28.4

34.6

24.7

36.8

23.0

1006.1

June

กรกฎาคม

27.9

33.0

23.8

40.0

21.5

1004.6

27.5

33.4

24.3

37.2

22.6

1005.6

July

สิงหาคม

27.4

32.5

23.4

35.5

22.0

1003.3

27.7

32.6

24.8

35.2

24.8

1003.3

August

กันยายน

27.4

32.7

23.5

35.2

20.9

1007.4

27.2

31.9

24.4

34.8

22.4

1006.2

September

ตุลาคม

26.3

31.9

22.3

33.9

19.5

1011.2

27.2

32.1

23.8

34.7

23.8

1008.0

October

พฤศจิกายน ธันวาคม

26.8 24.5

32.9 31.0

22.2 19.5

35.2 34.5

20.3 14.3

1011.8 1014.2

25.3 23.2

31.0 30.0

21.2 18.0

33.8 33.1

17.3 14.5

1011.7 1013.6

November December

ที่มา: สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Meteorological Station


ตาราง 20.7 ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2558 - 2559 สถานีตรวจอากาศหนองบัวลาภู Nong Bua Lam Phu Meteorological station 2558 (2015)

เดือน เฉลี่ย Mean ทั้งปี

เฉลี่ยสูงสุด

2559 (2016)

เฉลี่ยต่าสุด

Mean maximum Mean minimum

ต่าสุด

เฉลี่ย

Minimum

Mean

เฉลี่ยสูงสุด

Monthly

เฉลี่ยต่าสุด

ต่าสุด

Mean maximum Mean minimum Minimum

73.6

91.7

51.9

18.0

73.4

90.6

52.4

17.0

มกราคม

63.0

87.3

38.7

28.0

71.7

93.5

47.5

28.0

January

กุมภาพันธ์

67.2

89.8

43.3

24.0

56.8

81.9

34.5

18.0

February

มีนาคม

66.8

89.5

44.6

29.0

52.8

77.0

31.2

17.0

March

เมษายน

61.6

83.4

39.0

18.0

55.5

77.2

33.4

21.0

April

พฤษภาคม

70.5

89.3

46.5

34.0

73.2

90.5

50.5

32.0

May

มิถุนายน

71.9

91.3

49.5

33.0

81.1

95.2

60.2

46.0

June

กรกฎาคม

79.9

93.4

62.2

31.0

83.6

96.1

63.6

44.0

July

สิงหาคม

84.8

96.7

66.0

52.0

82.4

94.4

64.0

49.0

August

กันยายน

84.9

97.1

66.3

51.0

86.2

96.9

68.9

58.0

September

ตุลาคม

82.4

96.2

62.5

44.0

83.9

96.8

65.6

53.0

October

พฤศจิกายน

77.1

94.7

53.9

43.0

80.2

95.5

59.7

46.0

November

ธันวาคม

72.7

91.4

50.3

38.0

72.8

92.5

49.8

35.0

December

ที่มา: สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองบัวลาภู Source: Nong Bua Lam Phu Meteorological Station

Annual


ตาราง 20.8 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2015 - 2016

(มิลลิเมตร mm.)

สถำนีตรวจอำกำศหนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu Meteorological station 2558 (2015) เดือน ปริมำณฝน Rainfall

ทั้งปี มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

1,101.0 88.8 11.2 19.5 70.1 96.9 226.9 161.1 186.2 192.7 47.7 0.5

2558 (2016)

วันที่ปริมำณ จำนวนวัน ปริมำณฝน ฝนสูงที่สุด ที่ฝนตก สูงสุด No. of rainy Daily maximum Date of daily ปริมำณฝน day rainfall maximum rainfall Rainfall

117.0 7.0 3.0 8.0 13.0 12.0 22.0 20.0 18.0 9.0 4.0 1.0

ที่มำ: สถำนีตรวจอำกำศจังหวัดหนองบัวลำภู Source: Nong Bua Lam Phu Meteorological Station

63.6 36.5 10.2 10.8 20.6 33.6 40.1 44.2 57.4 63.6 30.4 0.5

3-Oct 18.0 10.0 7.0 17.0 20.0 8.0 11.0 17.0 3.0 14.0 5.0

1,541.8 23.7 1.8 45.4 216.5 176.8 150.6 235.1 318.9 139.0 230.0 4.0

วันที่ปริมำณ จำนวนวัน ปริมำณฝน ฝนสูงที่สุด ที่ฝนตก สูงสุด No. of rainy Daily maximum Date of daily maximum rainfall day rainfall

118.0 6.0 1.0 5.0 17.0 16.0 23.0 17.0 19.0 9.0 4.0 1.0

177.8 7.8 1.8 19.4 53.2 53.9 39.0 35.2 50.0 73.2 177.8 4.0

8-Nov 26.0 31.0 29.0 23.0 4.0 5.0 6.0 19.0 5.0 8.0 31.0

Monthly

Annual January February March April May June July August September October November December


ตัวชี้วัด Indicators


ตัวชี้วดั ทีส่ ำคัญของจังหวัด Provincial Key Indicators ตัวชี้วัด อัตราเพิ่มของประชากร (1) (1)

ความหนาแน่นของประชากรต่อ ตร.กม. อัตราส่วนเพศ

(1)

อัตราการเป็นภาระรวม อัตราเจริญพันธุ์

(1)

(2)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

-0.1

0.9

0.3

0.2

130.2

131.4

131.9

132.2

101.0

100.9

100.8

100.6

43.0

44.0

45.0

45.0

3.6

4.5

4.3

4.0

2559 (2016)

Indicators

(1) 0.1 Population growth rate (1) 132.3 Population density per Sq.Km. (1)

100.4 Sex ratio (1) 45.5 Dependency ratio (2)

4.0 Fertility rate (2) 8.3 Crude birth rate per 1,000 population

อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน

(2)

10.2

9.9

9.2

8.5

อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน

(2)

4.9

5.5

5.4

5.2

2.9

3.5

0.6

0.7

0.3

0.4

0.2

-

8,212

7,741

8,044

5,931

0.2

0.4

0.3

0.9

99.4

98.8

99.0

98.8

0.5

-0.4

-19.1

-1.8

0.5

-0.4

-19.1

-1.8

(3) -2.2 Growth rate of employed person (3) -2.2 Labour force participation rate

230 17:1

300

300

300

(4) 300 Wage rate per day

20:1

18:1

20:1

22:1

17:1

17:1

15:1

17:1 Ratio of student per teacher (5) - Elementary level 17:3

19:1

25:1

25:1

16:1

21:1

อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน (2) อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน อัตราการว่างงาน

(3)

อัตราการมีงานทา

(3)

อัตราเพิ่มของผู้มงี านทา

(2)

(3)

อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน (3) อัตราค่าจ้างรายวัน

(4)

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (5) - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา (5)

(2)

(2) 5.9 Crude death rate per 1,000 population (2) 4.7 Infant mortality rate per 1,000 livebirths (2) - Maternal mortality rate per 100,000 livebirths (2) 5,905 Ratio of population per physician (3) 0.7 Unemployment rate (3) 98.5 Employment rate

- Secondary level (5)


ตัวชี้วดั ทีส่ ำคัญของจังหวัด (ต่อ) Provincial Key Indicators (Cont.) 2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

-

4,397

-

15,390

3,611

3,904

5,035

3,278

0.6

7.9

-6.7

4.4

41,642

46,804

43,385

41,963

69.9

69.9

70.0

-

0.2

0.2

0.2

0.2

4.6

-23.3

-33.0

34.5

(9) -2.0 Growth rate of motorcycle registered

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ต่อประชากร 100 คน (10)

24.8

26.3

28.3

25.4

25.1 Percentage of population 6 years of using computer per 100 population (10)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อนิ เทอร์เน็ต ต่อประชากร 100 คน (10) ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มโี ทรศัพท์มอื ถือ ต่อประชากร 100 คน (10) อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด (11) อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่เดินทางมายังจังหวัด (11) อัตราการขยายตัวของผู้จดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่คงอยู่ (12) สัดส่วนพื้นที่ปา่ ไม้ตอ่ พื้นที่จังหวัด (13)

19.0

16.8

18.4

21.2

66.1

68.4

68.8

69.3

5.3 -12.2

11.9 18.1

2.5 1.0

5.0 12.4

18.6 15.4

-5.6 15.4

1.2 11.7

8.8 -

33.1 Percentage of population 6 years of internet user per 100 population (10) 76.1 Percentage of population 6 years and over accessing to mobile phone (10) (11) - Growth rate of domestic tourist arrivals in province - Growth rate of international tourist arrivals in province (11) (12) 12.0 Growth rate of registered of juristic person (13) - Proportion area of forest land per area province

ตัวชี้วัด รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (6) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน

(6)

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (ณ ราคาประจาปี)

(7)

สัดส่วนของเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรต่อเนื้อที่ทั้งหมด ร้อยละของครัวเรือนเกษตรต่อครัวเรือนทั้งสิ้น อัตราเพิ่มของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน

(8)

(8)

(9)

(7)

2559 (2016)

Indicator

(6) - Average monthly income per capita (6) 6,131 Average monthly expenditures per capita

- Growth rate of GPP at current market prices (7) - GPP per capita (at current market prices)

(7)

(8)

- Proportion of farm holding land per total land (9) 0.2 Percentage of farming household per total household


ตัวชี้วดั ทีส่ ำคัญของจังหวัด (ต่อ) Provincial Key Indicators (Cont.) ตัวชี้วัด ที่มำ:

Indicators Source:

(1) กรมการปกครอง

(1) Department of Provincial Administration

(2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

(2) Nong Bua Lam Phu Provincial Health Office

(3) สารวจภาวะการทางานชองประชากร สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

(3) The Labour Force Survey, Provincial level, National Statistics Office

(4) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

(4) Nong Bua Lam Phu Provincial Labour Protection and Welfare Office

(5) กระทรวงศึกษาธิการ

(5) Ministry of Education (6) The Household Socio-Economic Survey, Nong Bua Lam Phu Province,

(6) สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

National Statistics Office

(7) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(7) Office of the National Economic and Social Development Board

(8) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(8) Office of Agricultural Economics

(9) สานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลาภู

(9) Nong Bua Lam Phu Provincial Transport Office (10) The Information and Communication Technology Survey on Household,

(10) สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

Naional Statistical Office.

(11) กรมการท่องเที่ยว

(11) Department of Tourism

(12) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู

(12) Nong Bua Lam Phu Provincial Business Development Office

(13) กรมป่าไม้

(13) Royal Forest Development


รายงานสถิติจังหวัด 2560  
รายงานสถิติจังหวัด 2560  
Advertisement