Page 1

У НОМЕРІ Пішов з життя Ігор Федорович ЛУБЧЕНКО . . . . . . . . . . . 1,2 стор., 2 стор обкл.

ПРОЩАННЯ З ДРУГОМ

ɉɟɪɟɫɬɚɥɨ ɛɢɬɢɫɹ ɫɟɪɰɟ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɭ ɿ ɳɟɞɪɨʀ, ɫɜɿɬɥɨʀ ɞɭɲɿ, ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨ, ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ. Ɂ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ, ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɩɿɥɤɨɸ, ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɛɭɜ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɜɜɿɤɭ – ɡ ɱɚɫɭ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɜɫɟ ɣɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɟ ɿ ɬɜɨɪɱɟ ɠɢɬɬɹ. ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ 3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1937 ɪɨɤɭ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɉɫɤɨɜ. Ƀɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ ɿ ɸɧɿɫɬɶ ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚ ɋɥɨɛɨɠɚɧɳɢɧɿ, ɜ ȱɡɸɦɿ. Ɍɚɦ ɳɟ ɭ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɥɿɬɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɪɭɤɭɜɚɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɝɚɡɟɬɿ ɫɜɨʀ ɩɟɪɲɿ ɡɚɦɿɬɤɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɿ ɩɨɱɚɜɫɹ ɣɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɲɥɹɯ. Ɂɚɨɱɧɨ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɉɪɚɰɸɜɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɛɚɝɚɬɨɬɢɪɚɠɤɢ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɲɚɯɬ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ. ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɜ ȱɡɸɦ, ɬɪɭɞɢɜɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɬɢɪɚɠɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ ɩɚɪɨɜɨɡɨɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɦɿɫɶɤɤɨɦɭ ɤɨɦɫɨɦɨɥɭ. Ɇɨɥɨɞɨɝɨ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɧɭ ɦɨɥɨɞɿɠɧɭ ɝɚɡɟɬɭ «Ʌɟɧɿɧɫɶɤɚ ɡɦɿɧɚ». Ɂ 1964 ɪɨɤɭ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɠɢɜ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ Ʉɢɽɜɿ: ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɐɄ ɅɄɋɆɍ, ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɢ «Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɨɟ ɡɧɚɦɹ». ɋɿɦ ɪɨɤɿɜ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ ɜ ɬɿ ɱɚɫɢ ɝɚɡɟɬɭ «Ɇɨɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɒɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɛɭɜ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ «ɍɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ» ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «Ɉɫɜɿɬɚ». Ɍɜɟɪɞɨ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ ɜɢɫɨɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɧɟ ɦɢɪɢɜɫɹ ɿɡ ɫɩɪɨɛɚɦɢ ɬɢɫɤɭ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿɜ ɧɚ ɨɱɨɥɸɜɚɧɿ ɧɢɦ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ, ɡɚ ɳɨ ɛɭɜ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ «Ɇɨɥɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɿ ɝɚɡɟɬɢ «Ɉɫɜɿɬɚ». ɇɟɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɜɨɞɢɜ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɜ ɫɭɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɞɨɦɿɝɫɹ ɩɨɜɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɦɭɲɟɧɢɣ ɩɪɨɝɭɥ. ɇɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ȱ.Ɏ. Ʌɭɛɱɟɧɤɚ ɩɪɢ ɋɩɿɥɰɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 1994 ɪ. ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ. ɑɟɪɟɡ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɟɥɟɝɚɬɢ IX ɡ’ʀɡɞɭ ɋɀɍ ɨɛɪɚɥɢ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɨɸ ɋɩɿɥɤɢ. ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡ’ʀɡɞɚɯ, ɭ 2002 ɿ 2007 ɪɨɤɚɯ, ɩɟɪɟɨɛɢɪɚɜɫɹ ɧɚ ɰɸ ɩɨɫɚɞɭ. ȱɝɨɪɸ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ Ʌɭɛɱɟɧɤɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɭ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɿ ɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɲɢɯ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɯ ɪɹɞɿɜ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɝɨɫɬɪɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɋɩɿɥɰɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɛɪɚɜ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɢɡɤɢ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɁɆȱ, ɟɧɟɪɝɿɣɧɨ ɛɨɪɨɜɫɹ ɩɪɨɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɞɨɦɚɝɚɜɫɹ ɩɿɥɶɝ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦ, ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ. ȱ.Ɏ. Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ, ɡɚɣɦɚɜ ɱɿɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɜɨɝɨ ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɥɿɬɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɩɿɥɰɿ ɝɿɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ʀʀ ɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɛɭɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɭɞɨɫɬɨɽɧɢɣ ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɝɨɪɨɞ – ɨɪɞɟɧɿɜ «əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ» V ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɚ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ» III ɫɬɭɩɟɧɹ, ɡɜɚɧɧɹ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ». Ɋɚɩɬɨɜɚ, ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɚ, ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɚ ɫɦɟɪɬɶ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ – ɝɿɪɤɚ, ɧɟɩɨɩɪɚɜɧɚ ɜɬɪɚɬɚ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ƚɥɢɛɨɤɨ ɫɭɦɭɽɦɨ, ɫɯɢɥɹɽɦɨ ɭ ɫɤɨɪɛɨɬɿ ɫɜɨʀ ɝɨɥɨɜɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ɳɢɪɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɪɿɞɧɢɦ ɿ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ. ɋɜɿɬɥɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɜ ɥɿɬɨɩɢɫɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɭ ɫɟɪɰɹɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɫ. ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ

05 ’ 2012

СПІЛКА. ПЕРСПЕКТИВИ Якою бути НСЖУ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 стор. Привітання НСЖУ від Президента України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 стор. Про стратегію й перші кроки розповідає новообраний голова НСЖУ Олег НАЛИВАЙКО . .3 стор. Привітання Президента України Олегові Наливайку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 стор. ХІІ З’ЇЗД В.о. голови ревкомісії Йосип БУРЧО. Звіт ревкомісії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 стор. Документи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 стор. З виступів делегатів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 стор. Око «ЖУ»: колективний портрет української журналістики. . . . . . Кольорова вставка. ДАТИ Віра КУЛЬОВА. Весна в Чорнобилі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 стор. Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ. Луганщина. «Святые письма фронтовые».. . . . . . . . . . . 15 стор. В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Володимир НЕВМИТИЙ. Одеса. Вцілити в «дев’ятку». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 стор. АКЦІЇ Навчання журналістів в Артеку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 стор. «Азовське літо 2012». Бердянськ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 стор. Народній Олійниковій премії – тридцять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 стор. ЦИТАТА Борис ЛОЖКИН. "Украинский Медиа Холдинг". Почему украинское ТВ не приносит прибыли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 стор. ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА Сергій ЦЮРИЦЬ, Степан ШЕГДА. Волинь. «Намагаємося розпізнати зернятко таланту». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 стор. МОНІТОРИНГ Микола ЩЕРБАНЬ. Одеса. Про редактора районки і теорію «гадиків» . . . . . . . . . 20 стор. А ЯК У НИХ Лі СЯНЬ. Міжнародне радіо Китаю. Україномовний сайт китайського радіо. . . . . . . 22 стор. КОНКУРСИ Черкаські Прометеї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 стор. «Честь професії» оголошує переможців 2012 року. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 стор. «Здоровим бути вигідно».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 стор. ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ Олександр МАКАРСЬКИЙ. «Цифра» в українському телеефірі: реалії та перспективи..24 стор. ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ Едуард ПОДІЛЬСЬКИЙ. Вінниччина. Редактори з легенди. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 стор. Спиридон КРАВЧУК. Рівненщина. Його університети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 стор. ПРОФЕСІЯ Террі О’Коннор. Как редактировать свои статьи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 стор. Олександр ВЛАСЕНКО. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» Проекты для журналистов. . . . . . . 29 стор. Юрій РОМАНЮК, кандидат історичних наук. Київ. Посилюється агресивність радіорекламних текстів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 стор. ХРОНОГРАФ Культура мови – культура нації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 стор. МЕДІА І СУСПІЛЬСТВО Василь ЛИЗАНЧУК, професор. Львів. Національно-гуманістична сутність професії журналіста. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 стор. РЕЗОНАНС Петро ПЕТРЕНКО. Донеччина. Публікації «ЖУ», які схвилювали. . . . . . . . . . . . . 34 стор. ЯК ЦЕ БУЛО Ніна ГРИЦАЙЛО про Юлія ШЕЛЕСТА. Київ. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п’ять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 стор. Семен ГОЛЬДБЕРГ про Героя Радянського Союзу Андрія ЧЕРЦОВА. Маріуполь – Москва. Моряк, герой, журналист. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 стор. МЕНЕДЖЕРАМ І БУХГАЛТЕРАМ ЗМІ Як підтверджувати відомості про юридичну особу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 стор. Обіцяють інструкції з калькулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 стор. КНИГИ ЖУРНАЛІСТІВ Юрій СМОЛЕНСЬКИЙ. Донеччина. Редактор пишет стихи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 стор. ЖИТТЯ І ТЕМИ Володимир СТЕШЕНКО про Петра УТВЕНКА. Книга №1 для тих, хто хоче жити щасливіше. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 стор. Гриць ГАЙОВИЙ. Усім – по дворядковому приколу навколо і в нутрі ЄВРО-футболу або Що повинні знати футбольні фанати. . . . . . . . . . . . 43 стор. ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ Іменинники червня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 стор.

http://nsju.org/tabmenu/pro_zhurnal "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

http://unuj.org/index.php

1


СПІВЧУТТЯ Засновники журналу – Національна спілка журналістів України та Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка. Виходить з січня 1975р. Передплатний індекс 40778. Періодичність — щомісяця. © “Журналіст України”. 2012. РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова ЛУБЧЕНКО Ігор Федорович, голова НСЖУ в 1997-2012р.р.; АЛЕКСЄЄВ Юрій Миколайович президент Київського славістичного університету; БРИЖ Олександр Михайлович головний редактор газети “Донбасс”; БУРЧО Лариса Григорівна головний редактор газети “Вечерняя Одесса”; ЄФІМОВ Микола Олексійович генеральний директор телекомпанії “ТВ5” (м. Запоріжжя); ІВШИНА Лариса Олексіївна головний редактор газети “День”; КВІТ Сергій Миронович президент Національного університету “КиєвоМогилянська академія”; КЛИМЕНТЬЄВ Вадим Григорович – директор-головний редактор Дніпропетровського обласного комунального підприємства «Інформаційноаналітичне агентство «Регіон»; КУРПІЛЬ Степан Володимирович народний депутат України; НАБРУСКО Віктор Іванович секретар НСЖУ; ПАНЧУК Дмитро Овксентійович головний редактор газети “Житомирщина”; РІЗУН Володимир Володимирович директор Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Шевченка; САВВОВ Антон Іванович президент Східноукраїнської академії бізнесу. Харків; СОРОКА Михайло Михайлович заступник генерального директора «Укрінформу»; ТАРАСЮК Дмитро Володимирович представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Рівненській області; ТОКАРСЬКИЙ Микола Миколайович головний редактор газети “Приазовський робочий” (м. Маріуполь); ТРОЇЦЬКА Наталя Василівна головний редактор газети “Слава Севастополя”; ЧЕРЕМНИХ Віра Миколаївна головний редактор журналу “Журналіст України”; ШВЕЦЬ Олександр Юхимович головний редактор газети “Факти”. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР Заслужений журналіст України ВІРА ЧЕРЕМНИХ .

2

Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв'язку зі смертю Ігоря Лубченка

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱɝɨɪɹ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɿɥɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ɉɿɲɥɚ ɡ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɨɩɿɤɭɜɚɥɚɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɁɆȱ, ɩɪɢɣɦɚɥɚ ɞɨ ɫɟɪɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚ ɭ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɭ ɫɩɿɜɱɭɬɬɿ Ƚɥɚɜɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɿɞɧɢɦ, ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН надіслав телеграму родині І.Ф. Лубченка та до Національної спілки журналістів України

Ɂɝɥɢɛɨɤɢɦ ɫɭɦɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɡɜɿɫɬɤɭ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɅɍȻɑȿɇɄȺ. ȼɿɞɿɣɲɨɜ ɭ ɜɿɱɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ, ɩɚɬɪɿɨɬ, ɿɫɬɢɧɧɢɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬ, ɹɤɢɣ ɭɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɠɢɬɬɹɦ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɜɢɫɨɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɣ ɿɞɟɚɥɢ ɞɨɛɪɚ, ɩɪɚɜɞɢ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ. Ɉɫɢɪɨɬɿɥɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ – ɧɟ ɫɬɚɥɨ ʀʀ ɪɟɜɧɨɝɨ ɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɣ ɜɿɞɞɚɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɣ ɧɟɡɦɿɧɧɨɝɨ ɤɟɪɦɚɧɢɱɚ ɇɋɀɍ. ȼɬɪɚɬɚ ɧɚɲɚ ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɚ. ɋɤɨɪɛɨɬɚ ɛɟɡɦɿɪɧɚ. ɋɦɟɪɬɶ ɛɟɡɠɚɥɶɧɨ ɡɚɛɪɚɥɚ ɜ ɧɚɫ ɜɿɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ, ɦɭɞɪɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɞɨɛɪɭ, ɱɭɣɧɭ ɥɸɞɢɧɭ. ɇɢɡɶɤɨ ɫɯɢɥɹɽɦɨ ɝɨɥɨɜɢ ɜ ɝɥɢɛɨɤɿɣ ɩɨɜɚɡɿ ɿ ɬɭɡɿ ɩɟɪɟɞ ɜɿɱɧɨɸ ɩɚɦ‘ɹɬɬɸ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ. ɋɜɿɬɥɢɣ ɨɛɪɚɡ ɣɨɝɨ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɡɛɟɪɟɠɟɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɰɹɯ. ȼɿɱɧɚ ɣɨɦɭ ɩɚɦ‘ɹɬɶ. Ƚɨɥɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɅɂɌȼɂɇ.

Від Прем‘єр-міністра України Миколи АЗАРОВА дружині ЛУБЧЕНКА

ɒɚɧɨɜɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɨ! Ɂ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɫɭɦɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɡɜɿɫɬɤɭ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ ȼɚɲɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ. ȼɿɞɿɣɲɥɚ ɭ ɜɿɱɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɚ, ɫɟɧɫɨɦ ɠɢɬɬɹ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɨɛɪɚɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɪɿɞɧɨɦɭ ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɬɚ ȼɿɬɱɢɡɧɿ. ɍɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɠɢɬɬɹɦ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɹɤɢɣ ɭɨɫɨɛɥɸɜɚɜ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɪɢɫɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɿɹɱɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɫɜɿɬɥɿ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ - ɱɟɫɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶ, ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɿ ɞɨɛɪɨɬɭ. ɋɯɢɥɹɸ ɝɨɥɨɜɭ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸ ɧɚɣɳɢɪɿɲɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ȼɚɦ ɿ ɱɥɟɧɚɦ ȼɚɲɨʀ ɪɨɞɢɧɢ. ɋɜɿɬɥɢɣ ɨɛɪɚɡ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɡɛɟɪɟɠɟɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɰɹɯ. ɉɪɟɦ’ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɢɤɨɥɚ ȺɁȺɊɈȼ

"ЖУРНАЛІСТ

Від Посольства Ісламської Республіки Іран

Ɂɜɿɫɬɤɚ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ ɟɤɫ-ɝɨɥɨɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɚɧɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɭ ɦɟɧɟ ɬɚ ɦɨʀɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɠɚɥɸ, ɩɟɱɚɥɿ ɬɚ ɫɤɨɪɛɨɬɢ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɸ ȼɚɦ ɬɚ ɪɨɞɢɧɿ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ ɝɥɢɛɨɤɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɫɢɦɨ ȼɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɨɝɨ Ȼɨɝɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɞɨɜɝɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɪɿɞɧɢɦ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɩɨɤɿɣɧɨɝɨ, ɿ ɧɟɯɚɣ ɡ ɧɢɦɢ ɛɭɞɟ ɦɢɥɿɫɬɶ Ȼɨɠɚ. Ɂ ɩɨɜɚɝɨɸ Ⱥɤɛɚɪ Ƚɚɫɟɦɿ-Ⱥɥɿɚɛɚɞɿ, ɩɨɫɨɥ ȱɫɥɚɦɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ȱɪɚɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.

Від голови спілки журналістів Казахстану Сергія Харченка

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɤɨɥɥɟɝɢ! ɉɪɨɲɭ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɧɵɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦ ɦɨɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚ ɂɝɨɪɹ ɅɍȻɑȿɇɄɈ, ɬɚɤ ɫɤɨɪɨɩɨɫɬɢɠɧɨ ɩɨɤɢɧɭɜɲɟɝɨ ɜɚɲɢ ɪɹɞɵ ɢ ɜɫɟɯ ɧɚɫ, ɤɬɨ ɡɧɚɥ, ɥɸɛɢɥ ɢ ɭɜɚɠɚɥ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɚ.

Від ДП «Преса»

Ʉɨɥɟɤɬɢɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ «ɉɪɟɫɚ» ɝɥɢɛɨɤɨ ɫɭɦɭɽ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɦɟɪɬɿ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɳɢɪɟ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦ. ɋɜɿɬɥɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ȱɝɨɪɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɭ ɫɟɪɰɹɯ ɭɫɿɯ, ɯɬɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɜ! ȼɿɱɧɚ ɣɨɦɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ! Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ» ȼ.ȼ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ.

Від П.П. Богданова, члена НСЖУ, Санкт-Петербург

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɤɨɥɥɟɝɢ! Ƚɨɪɶɤɚɹ ɜɟɫɬɶ ɨ ɤɨɧɱɢɧɟ ɂɝɨɪɹ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜ ɇɟɜɵ. Ⱦɜɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɦ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɦ ɨɧ 55 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢɲɺɥ ɜ ɲɚɯɬɧɭɸ ɦɧɨɝɨɬɢɪɚɠɤɭ ɢ ɜ ɧɟɩɪɨɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 15 ɥɟɬ ɩɨ – ɲɚɯɬɺɪɫɤɢ ɬɜɺɪɞɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥ ɟɝɨ ɧɟɪɭɲɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɨɥɞɚɬ ɫɥɨɜɚ. ɋɤɨɪɛɥɸ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɚɦɢ.

Співчуття також надійшли від:

- ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɇɋɀɍ; - ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ Ʉɨɥɟɞɠɭ ɩɪɟɫɢ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ Ƚɥɿɛɚ ȽɈɅɈȼɑȿɇɄȺ; - ȼɚɥɟɪɿɹ ȽɈɊɈȻɐə, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɇɋɀɍ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ "Ɍɪɭɞɨɜɚ ɫɥɚɜɚ"; - ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɢ «ɋɜɿɱɚ» (ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɳɢɧɚ) Ɉɤɫɚɧɢ ɊɈȼȿɇɑȺɄ; - Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɍȼ-5 ɬɚ ʀʀ ɝɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɇɢɤɨɥɢ ȯɎȱɆɈȼȺ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɚɡɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɜɢɫɬɭɩɢ ȱɝɨɪɸ ɅɍȻɑȿɇɄɍ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɩɨɜɿɥɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ, ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. У К РА Ї Н И "

ɋɉȱɅɄȺ. ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ

ЯКОЮ БУТИ НСЖУ? Ф –

ІНАНСОВО САМОДОСТАТНЬОЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МІЦНОЮ І ЄДИНОЮ. ІДЕОЛОГІЧНО – НЕЗАЛЕЖНОЮ, ГРОМАДЯНСЬКОДЕМОКРАТИЧНОЮ

ɉɟɪɟɝɨɪɧɭɬɚ ɱɟɪɝɨɜɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. Ⱥɥɟ ɱɢ ɧɟ ɡɚɜɢɳɟɧɚ ɬɚɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɏȱȱ ɡ’ʀɡɞɭ ɇɋɀɍ? Ɂɚɪɚɡ ɩɪɨ ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɭɞɢɬɢ. Ɉɰɿɧɤɭ ɜɢɫɬɚɜɢɬɶ ɱɚɫ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɠ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ: «Ɂɚɤɿɧɱɢɥɚɫɹ ɟɩɨɯɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ». ȱ ɧɿɯɬɨ ɬɨɞɿ ɳɟ ɧɟ ɭɹɜɥɹɜ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɪɨɱɢɦɢ ɛɭɥɢ ɰɿ ɫɥɨɜɚ: ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɭ ɜɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɜɫɬɢɝ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ Ɉɥɟɝɨɜɿ ɇɚɥɢɜɚɣɤɭ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɜɿɣɬɢ ɭ ɤɭɪɫ ɫɩɪɚɜ. ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɫɩɿɥɤɭ 15 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ (ɡ 19 ɤɜɿɬɧɹ 2007 ɪɨɤɭ ɞɨ 24 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ). ȱ ɣɨɝɨ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɇɋɀɍ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ, ɛɭɞɭɱɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ, ɡɦɨɝɥɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɟɤɡɚɦɟɧ ɱɚɫɭ, ɡɧɚɣɬɢ ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɲɚ ɫɩɿɥɤɚ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ, ɧɚɣɫɬɚɛɿɥɶɧɿɲɚ ɿ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɚ ɡ ɬɜɨɪɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɯɨɱ ɯɚɣ ɹɤ ɬɚɦ ɯɬɨ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ʀʀ ɜɢɫɬɚɜɢɬɢ «ɪɭɞɢɦɟɧɬɨɦ». Ⱥ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɱɚɫɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪɭ ɛɚɥɨɬɭɜɚɬɢɫɹ, ɿ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɩɟɜɧɭ ɧɟɪɜɨɡɧɿɫɬɶ ɜ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɯ ɤɨɥɚɯ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɞɟɳɨ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣ. Ɉɬɨɠ, ɧɚ ɡ’ʀɡɞ, ɹɤɢɣ ɰɶɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɧɚ ɬɟɩɥɨɯɨɞɿ, ɜɫɿ ɩɪɢɛɭɥɢ ɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɫɚɤɪɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɏɬɨ?». Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɬɚɤɢɦɢ ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɣ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɛɭɥɢ ɞɟɛɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɞɚɥɿ ɞɿɹɬɢ ɫɩɿɥɰɿ (ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɣ ɧɟ ɛɭɥɨ). ɏɨɱɚ ɰɟ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɹɜɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɹɤɭɜɚɬɢ Ȼɨɝɭ, ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ (ɩɨɧɚɞ 42% – ɡɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ ɿ ɛɿɥɹ 58% – ɡɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ) ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɛɚɱɟɧɧɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɢ. ɏɨɱɚ ɜɚɪɬɨ ɬɚɤɢ ɛɭɥɨ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɟ: ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɿ ɫɩɿɥɤɚ, ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɜ ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɤɨɥɟɝ ɭ ɜɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ȱɝɨɪ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ: «ȼ ɱɨɦɭ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ? ɐɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɧɟ-


СПІЛКА. ПЕРСПЕКТИВИ

ɫɬɢ ɫɥɨɜɨ ɩɪɚɜɞɢ ɥɸɞɹɦ. Ⱥ ɡɧɚɽɬɟ, ɭ ɦɟɧɟ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɠɢɬɬɹ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɣɞɭɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ. ɋɩɪɚɜɚ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɿ ɝɚɡɟɬ, ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ (ɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ – ɨɫɨɛɥɢɜɨ) ɡɚɯɨɩɢɥɢɫɹ ɬɨɤ-ɲɨɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɠɢɬɬɹ ɤɿɧɨɡɿɪɨɤ, ɿ ɜɫɟ – ɹɤ ɧɚɱɟ ɛɿɥɶɲɟ ɠɢɬɬɹ ɧɟɦɚɽ. Ⱥ ɠɢɬɬɹ ɽ, ɿ ɜɨɧɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɚɲɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ». Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚɤɢ ɛɭɥɢ, ɿ ɦɢ ɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɦɭ ɱɢɫɥɿ «ɀɍ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɦɨ ʀɯ ɱɢɬɚɱɚɦ. Ʉɨɝɨ ɠ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɡ’ʀɡɞ? əɤ ɞɨɩɨɜɿɜ ɝɨɥɨɜɚ ɦɚɧɞɚɬɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱦɭɩɚɤ (ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ Ɂɚɩɨɪɨɠɶɟ»), ɫɟɪɟɞ 259 ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ – ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀɯ – ɡɚɫɥɭɠɟɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɚɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɧɚɝɨɪɨɞɚɦɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɿ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɪɚɞ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɞɟɥɟɝɚɰɿʀ – Ʉɢʀɜɫɶɤɚ (48), Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ (26), Ɉɞɟɫɶɤɚ (26) ɿ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ (16). Ɂ’ʀɡɞ ɜɢɡɧɚɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ, ɚ ɡɜɿɬ ɪɟɜɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɢɜ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɇɋɀɍ ɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢɫɹ, ɜɢɪɿɲɢɥɢ, ɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ʀɯ ɨɛɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɟɪɜɢɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ, ɜɿɞɩɪɚɰɸɽ ɧɨɜɟ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɡ’ʀɡɞɨɜɿ. ɇɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɨɫɹ ɣ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ. Ȼɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɤɟɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɇɋɀɍ, ɹɤɢɦ ɿ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɤɢ.

ВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЧЛЕНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

ɒɚɧɨɜɧɿ ɞɪɭɡɿ! ɋɟɪɞɟɱɧɨ ɜɿɬɚɸ ɜɚɫ ɿɡ 53-ɸ ɪɿɱɧɢɰɟɸ ɜɿɞ ɞɧɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ, ɹɤɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɜɚɲɚ ɋɩɿɥɤɚ, ɫɩɪɢɹɽ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɚɲɚ ɧɟɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. Ⱥɞɠɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɚɜɞɢ, ɹɤɟ ɧɟɫɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɥɸɞɹɦ, ɪɨɛɢɬɶ ɜɥɚɞɭ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɡɨɪɨɸ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ. Ȼɚɠɚɸ ɭɫɿɦ ɜɚɦ ɦɿɰɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɬɢ ɝɿɞɧɢɦɢ ɞɨɜɿɪɢ ɫɜɨʀɯ ɱɢɬɚɱɿɜ. ȼɿɤɬɨɪ əɇɍɄɈȼɂɑ.

Про стратегію й перші кроки розповідає новообраний голова НСЖУ Олег НАЛИВАЙКО

- Ɉɥɟɝɭ ȱɝɨɪɨɜɢɱɭ, ɹɤ ɩɨɱɭɜɚɽɬɟɫɹ ɩɿɫɥɹ ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɫɩɿɥɤɢ? Ⱥɞɠɟ ɰɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɭ ɜɚɲɿɣ ɤɚɪ‘ɽɪɿ: ɜɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɦɟɞɿɚ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ, ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɬɜɨɪɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. ȼɿɞɱɭɜɚɽɬɟ ɪɿɡɧɢɰɸ? - ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɬɨ ɭ ɦɟɧɟ ɛɭɥɨ ɜɫɶɨɝɨ ɩɿɜɪɨɤɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɝɨɥɨɜɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ: ɧɟ ɜɫɬɢɝ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ, ɜ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɢ. Ⱥ ɞɨ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɡɦɿɧ ɹ ɛɭɜ ɝɨɬɨɜɢɣ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɫɜɨʀɣ ɩɨɫɚɞɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɍɇȱȺɇɭ ɳɨɞɧɹ ɩɪɨɤɢɞɚɜɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ, ɞɟ ɿ ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɞɥɹ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ. ȼɫɿ ɬɜɨɪɱɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ, ɛɨ ɩɿɫɥɹ ɤɪɢɡɨɜɢɯ 2008-2009 ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɭɥɨ ɝɨɥɨɜɧɟ - ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɯɿɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɡɚɪɩɥɚɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ. ȱ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ, ɬɜɨɪɱɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɨɸ ɽ ɫɩɿɥɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɛɟɡ ɝɪɨɲɟɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɚ ɡɚɞɚɱɚ - ɬɚɤ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɭ, ɳɨɛ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɠɭɪɮɨɧɞɭ, ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɇɋɀɍ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɪɨɛɥɹɥɢ ɝɪɨɲɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ. Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɰɟ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɬɜɨɪɱɨɦɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɨɛ‘ɽɞɧɚɧɧɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɤɨɥɟɝ, ɳɨ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢ ɧɚ ɡ‘ʀɡɞɿ, ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɩɿɥɱɚɧɚɦ ɿ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦ. - əɤ ɛɭɞɭɜɚɬɢɦɟɬɟ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɩɿɥɤɢ? ɓɨɫɶ ɡɦɿɧɢɬɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ? əɤ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɦɨɞɟɥɶ? Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, "ЖУРНАЛІСТ

Напередодні першого пленуму правління НСЖУ ми звернулися до Олега Ігоровича і попросили відповісти на запитання, що сьогодні найбільше хвилюють спілчан. Це інтерв’ю відбулося 10 травня, і ми не знали, що 13 травня нас покине Ігор Федорович ЛУБЧЕНКО, хоча й бачили, як погіршилося його самопочуття. Тому запитали в нового очільника спілки і про подальші взаємини і співпрацю з Ігорем Федоровичем. На жаль, жорстока дійсність внесла свої невблаганні корективи в плани Олега Наливайка і на повну використовувати величезний досвід Лубченка, і віддати йому належне. Але, як запевнив Олег Ігорович, спадщина попередника ще послужить подальшому розвою нашого братства. ɨɛɥɚɫɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ - ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ. Ⱥ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɛɚɝɚɬɨ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɝɨɥɿɜ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ. - ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɭ ɧɢɯ ɽ ɨɫɧɨɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɤɬɢɜɧɭ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɣ ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɿ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ. ɉɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɦɚɸ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɚɥɟ ɲɭɤɚɸ ʀʀ, ɨɬɠɟ, ɰɟ - ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɚɫɭ. Ɂɚɪɚɡ ɜɢɜɱɚɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɜ ɍɇȱȺɇɿ ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 10-15 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɩɨ-

ɹɤɚ ɭ ɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɹɤ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɟ ɩɨɤɥɚɞɚɸɱɢɫɶ ɧɚ Ʉɢʀɜ. ȼɜɚɠɚɸ, ɪɟɝɿɨɧɢ ɬɪɟɛɚ ɡɚɪɚɡ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɭɱɚɫɬɸ ɜ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ Ʉɢɽɜɨɦ. ɓɨɛ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɿɥɱɚɧɢ ɜɿɞɱɭɥɢ ɰɸ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɞɭɲɟɸ, ɿ ɮɚɯɨɜɢɦɢ ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ, ɬɚ ɣ ɤɢɲɟɧɟɸ. - ɉɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɡɪɨɛɢɥɢ ɿ ɦɚɽɬɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ. - 22 ɬɪɚɜɧɹ ɭ ɧɚɫ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɩɥɟɧɭɦ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɹ ɦɚɸ ɧɚɦɿɪ ɜɢɧɟɫɬɢ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ, ɿ ɫɩɨɞɿɜɚɸɫɹ, ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ. Ɍɚɤɨɠ ɜɢɧɟɫɟɦɨ ɩɥɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ

ЧОМУ

ЩЕ ПРОБУКСОВУЮТЬ У НАС КОНТАКТИ КИЇВ- ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ɬɪɿɛɧɭ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɬɨ ɬɭɬ, ɦɟɧɿ ɩɿɞɤɚɡɭɸɬɶ, ɦɨɠɟ ɩɿɬɢ 2-3 ɞɧɿ ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ⱦɭɦɚɸ, ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɥɟɧɭɦɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɿ ɧɚ ɧɚɪɚɞɿ ɡ ɝɨɥɨɜɚɦɢ. - Ɂɚ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɇɋɀɍ ɤɨɠɧɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ -ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɬɨɛɬɨ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ. Ⱦɭɦɚɥɢ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɞɟɬɟ ɞɿɹɬɢ, ɚɛɢ ɨɛ‘ɽɞɧɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ? - Ɍɭɬ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɚ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ƚɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɠ ɦɚɽ ɳɨɞɧɹ, ɳɨɯɜɢɥɢɧɢ ɞɭɦɚɬɢ ɧɚɞ ɬɢɦ, У К РА Ї Н И "

ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢ ɧɚ ɡ‘ʀɡɞɿ. ə ɞɭɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɫɬɚɜɥɸɫɹ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɥɟɧɭɦɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɟ ɬɚɦ ɛɭɞɟ ɧɚɞɚɧɨ ɿɦɩɭɥɶɫ, ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɧɚɲɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚɪɚɡ ɜɢɪɿɲɭɸ ɤɿɥɶɤɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɉɟɪɲɟ. Ʉɚɞɪɨɜɿ. ɐɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ. Ⱦɪɭɝɟ. Ɂɚɩɥɚɧɭɜɚɜ ɡɭɫɬɪɿɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɟɪɿɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɩɿɥɤɢ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɞɭɠɟ ɜɿɞɨɦɿ, ɜɚɝɨɦɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ: ɡ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ɒɜɟɰɟɦ («Ɏɚɤɬɢ»), Ʌɚɪɢɫɨɸ ȱɜɲɢɧɨɸ («Ⱦɟɧɶ»), ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɦ Ɇɨɫɬɨɜɢɦ («Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹ»), ɡ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɛɭɜ

3


СПІЛКА. ПЕРСПЕКТИВИ ɤɨɥɢɫɶ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɦɢ ɇɋɀɍ: Ɇɢɯɚɣɥɨɦ Ȼɚɬɨɝɨɦ, ɉɚɜɥɨɦ Ʉɚɬɭɧɿɧɢɦ, ɿɧɲɢɦɢ. Ɂ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɭ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɡ ɹɤɨɸ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɥɟɧɭɦɿ ɇɋɀɍ. ȱ ɳɨɛ ɱɥɟɧɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɝɥɢ ʀʀ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ. ȱ ɬɪɟɬɹ ɡɚɞɚɱɚ - ɿɦɿɞɠɟɜɚ. Ⱦɭɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɟɞɿɚ ɨɰɿɧɢɥɢ ɡ‘ʀɡɞ ɇɋɀɍ. Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ 168 ɡɝɚɞɭɜɚɧɶ. ȼ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɬɟɠ ɛɭɥɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ: ɜ «ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɥɨɞɿɣ», «Ɏɚɤɬɚɯ», «ɂɡɜɟɫɬɢɹɯ», ɩɪɹɦɢɣ ɟɮɿɪ ɧɚ ɪɚɞɿɨ «ȿɪɚ», ɿɧɬɟɪɜ‘ɸ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. Ɍɪɟɛɚ, ɳɨɛ ɰɟɣ ɿɦɩɭɥɶɫ ɧɟ ɡɝɚɫɚɜ. ɓɨɛ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɦɢ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɜɨɞɢ, ɚɛɢ ɫɩɿɥɤɚ ɛɭɥɚ ɧɚ ɫɥɭɯɭ, ɩɪɨ ɧɟʀ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɪɨɡɭɦɿɥɢ ʀʀ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. - Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɞɟɬɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨʀ ɫɩɿɥɤɢ? - ȼ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɧɚ ɡ‘ʀɡɞɿ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɹɤ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɇɋɀɍ, ɹ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɰɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɿɥɤɢ. Ɍɭɬ ɹɤɪɚɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ɳɟ ɩɪɨɛɭɤɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɧɚɫ ɤɨɧɬɚɤɬɢ Ʉɢʀɜ- ɨɛɥɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱥ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɳɟ ɧɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɣ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɱɟɪɟɡ ɫɚɣɬ, ɫɤɚɣɩ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ – ɭ ɧɚɫ ɽ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɹɤɨɝɨ ɱɟɤɚɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿ ɧɚɲɿ ɫɩɿɥɱɚɧɢ, ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ. Ɇɢ ɣɨɝɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ, ɿ ɰɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɝɨɦɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ. Ɋɨɡɜɢɜɚɬɢɦɟɦɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɿ ɫɚɣɬ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ,ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɿ, ɹ ɡɧɚɸ, ɹɤ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɩɟɪɟɪɨɛɢɦɨ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɣ ɫɚɣɬ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɡɚɜɠɞɢ ɡɦɨɝɥɢ ɬɚɦ ɡɧɚɣɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢɦ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɤɚ, ɿ ɹɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɇɚɽ ɛɭɬɢ ɪɭɛɪɢɤɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ȱ ɳɨɛ ɜɫɟ ɰɟ ɩɨɞɚɜɚɥɨɫɹ ɡɪɭɱɧɨ, ɞɨɫɬɭɩɧɨ. - ɘɪɢɞɢɱɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɜɿɞ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɪɟɞɚɤɰɿɹ «ɀɍ» ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ. Ⱥ ɽ ɳɟ ɣ ɧɨɜɢɧɤɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ ɛɚɡɿ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɬɟɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɧɚɲɨɦɭ ɡɚɝɚɥɭ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɦɟɞɿɚ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɥɢɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ. Ⱥɥɟ ɠ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ-

4

ɸɪɢɫɬɢ. əɤɢɦ ɜɢ ɛɚɱɢɬɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ? - Ʉɨɥɢ ɦɢ ʀɡɞɢɥɢ ɞɟɥɟɝɚɰɿɽɸ ɇɋɀɍ ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ ɜ Ȼɪɸɫɫɟɥɶ ɿ ɋɬɪɚɫɛɭɪɝ, ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ( ɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɿ ɽɜɪɨɤɨɦɿɫɚɪɢ) ɧɚɦ ɡɚɞɚɜɚɥɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢɦ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ. ȼɨɧɢ ɞɿɣɫɧɨ ɳɢɪɨ ɯɨɱɭɬɶ ɧɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ, ɿ ɦɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚɤ: ɞɨɩɨɦɨɠɿɬɶ ɧɚɦ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɟɛɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɭɬ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɚɯɨɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. ȱ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɛɿɰɹɧɤɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ə ɛɚɱɭ ɬɪɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɫɩɿɥɰɿ. ɉɟɪɲɢɣ – ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ʉɪɚɧɬ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ

ɜɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɱɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɁɆȱ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ, ɚɞɠɟ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɰɿɽɸ ɝɪɭɩɨɸ ɫɬɨʀɬɶ ɇɋɀɍ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɧɨɜɭ-ɬɚɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɝɪɨɲɿ. Ⱥ ɨɫɶ ɬɭɬ ɫɚɦɟ ɝɨɥɨɜɧɟ - ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɠɭɪɮɨɧɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɿ ɦɢ ɫɬɜɨɪɢɦɨ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɝɪɨɲɿ, ɳɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɧɚ ɜɢɞɚɧɧɹ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɪɨɛɨɬɭ ɫɚɣɬɭ, ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɿ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. ɑɨɬɢɪɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɨɪɿɬɟɬɢ. Ɇɢ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɧɚɦ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ. Ɇɢ ɦɚɽɦɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɭɬɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɢ:

ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɜ ɠɨɜɬɧɿ. Ɇɢ ɡɚɪɚɡ ɧɚɞ ɰɢɦ ɩɪɚɰɸɽɦɨ, ɿ ɽ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɬɚɤɢ ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ ɰɟɣ ʉɪɚɧɬ. ȼɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ʉɪɚɧɬɚɦɢ ɿ ɜ ɍɇȱȺɇȱ, ɿ ɜ «Ƚɥɚɜɪɟɞɿ». Ⱥɥɟ ʉɪɚɧɬ ɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɤɞɜɚ, ɚ ɞɚɥɿ ɬɪɟɛɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ. ə ɜɠɟ ɜɟɞɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ ɡ ɧɢɯ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ɇɋɀɍ. ɓɨɛ ɜɨɧɢ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɨɧɥɚɣɧɨɜɭ ɝɚɪɹɱɭ ɥɿɧɿɸ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɰɟ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ȼɿɤɬɨɪɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ. Ɇɚɽ ɛɭɬɢ ɿ ɧɚɲɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɹɤɚ ɛ ɛɪɚɥɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɭɞɨ-

ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɜɨɪɱɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. - əɤ ɛɭɞɟ ɫɩɿɥɤɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ? - Ɍɪɟɧɿɧɝɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɟɫɬɭɪɢ, ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ. Ɇɨɠɧɚ ɩɨɱɚɬɢ ɡ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɞɟ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɿ ɲɤɨɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. ɓɨɛ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɬɚɦ ɛɭɥɚ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɚ ɫɬɢɩɟɧɞɿɹ, ɹɤɭ ɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɚɣɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɲɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ. ə ɜɢɪɿɲɢɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɫɬɢɩɟɧɞɿɸ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ƀɨɫɢɩɨɜɢɱɚ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɢ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɦɟɧɿ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɜɱɢɬɢɫɹ, ɿ ɡɚɪɚɡ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸ ɡ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚɛɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɟɪɟɫɧɹ.

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɋɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ - ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɢ, ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. Ȼɭɞɭ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ȼɿɤɬɨɪɭ ȱɜɚɧɨɜɢɱɭ ɇɚɛɪɭɫɤɭ ɭɜɿɣɬɢ ɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ ɿ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɚɦɟ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɢ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɥɢ ɞɨɰɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɡ ɱɢɦ ɹ ɣɨɝɨ ɿ ɜɿɬɚɸ. Ɍɪɟɛɚ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɫɩɿɥɤɢ ɦɨɥɨɞɶ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɥɚɜɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɸɧɤɨɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ (ɡɝɨɞɟɧ ɡ Ƚɥɿɛɨɦ Ƚɨɥɨɜɱɟɧɤɨɦ), ɛɨ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɜɫɿ ɦɢ ɜɢɣɲɥɢ ɡ ɸɧɤɨɪɿɜ. ȱ ɹ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ. - əɤ ɛɭɞɟɬɟ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɡ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɬɟɠ ɛɚɥɨɬɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɫɩɿɥɤɢ. Ɂ ȼɿɤɬɨɪɨɦ ɇɚɛɪɭɫɤɨɦ, ɘɪɿɽɦ Ɋɚɛɨɬɿɧɢɦ? - ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ȼɿɤɬɨɪ ɇɚɛɪɭɫɤɨ, ɡɧɚɣɨɦɥɹɱɢ ɦɟɧɟ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɬɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ: «ɐɟ ɦɿɣ ɞɪɭɝ, ɦɿɣ ɛɪɚɬ». ə ɬɟɠ ɬɚɤ ɦɨɠɭ ɫɤɚɡɚɬɢ. Ɇɢ ɡ ɧɢɦ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɣɲɥɢ. ɋɩɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ (ɹ - ɜ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ, ɜɿɧ - ɧɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɞɿɨ), ɭ ɧɚɫ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɧɚ ɫɩɨɪɬ, ɦɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɬɟɠ. Ɇɢ - ɞɚɜɧɿ ɞɪɭɡɿ. ȼɿɞɤɪɢɸ ɧɟɜɟɥɢɱɤɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ: ɞɟɫɶ ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɜ ɫɩɿɥɰɿ ɦɢ ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɿ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɹ, ɳɨ ɧɿ ɡɚ ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɨɝɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɦɨ ɫɨɛɿ. ȱ ɹ ɞɭɠɟ ɜɞɹɱɧɢɣ ȼɿɤɬɨɪɨɜɿ, ɳɨ ɜɿɧ ɛɭɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɢɣ. ȼɿɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɜ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɿɛɪɚɥɢɫɹ ɬɿ ɞɟɥɟɝɚɬɢ, ɹɤɿ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: «Ɇɢ ɧɟ ɩɪɨɝɪɚɥɢ. ȼɢɝɪɚɥɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɩɿɥɤɚ». ɉɪɹɦɨ ɧɚ ɡ‘ʀɡɞɿ ɦɢ ɡ ȼɿɤɬɨɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿ ɇɋɀɍ. ɍ ɫɜɿɣ ɜɢɫɬɭɩ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɥɟɧɭɦɿ ɹ ɜɤɥɸɱɢɜ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ. ɘɪɿɹ Ɋɚɛɨɬɿɧɚ ɹ ɛɢ ɬɟɠ ɛɚɱɢɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ. Ɍɨɦɭ ɳɨ ɘɪɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ. ȱ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɡɧɚɸɬɶ ɜɫɿ ɿ ɜɫɹ. ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ, ɤɨɥɢ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹ ɇɋɀɍ ʀɡɞɢɥɚ ɞɨ Ɇɨɥɞɨɜɢ, ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɬɚɤɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɸɬɶ ɬɚɦ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɤɨɠɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɱɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. ȼɢɫɨɤɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɜɿɧ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɿ ɜ Ɉɞɟɫɿ. - ɓɨɪɨɤɭ ɇɋɀɍ ɞɨ 3 ɬɪɚɜɧɹ - ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɞɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɩɪɟɫɢ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɥɚ ɫɩɢɫɨɤ ɞɭɲɢɬɟɥɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ. ɋɜɿɣ ɫɩɢɫɨɤ ɞɚɜɚɜ ɬɚɤɨɠ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ȱɆȱ). ɇɢɧɿɲɧɶɨɝɨ


СПІЛКА. ПЕРСПЕКТИВИ ɪɨɤɭ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɠɨɞɧɨɝɨ? ɑɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ? - ɑɨɦɭ ȱɆȱ ɩɟɪɟɧɿɫ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɧɚ 6 ɱɟɪɜɧɹ - Ⱦɟɧɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɧɟ ɡɧɚɸ. ɇɚɲɚ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ. Ɂɦɿɧɢɥɢɫɹ ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɿɥɤɢ. ȱ ɜɠɟ ɧɨɜɟ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɞɭɲɢɬɟɥɿɜ. Ɇɢ ɬɟɠ ɨɛɧɚɪɨɞɭɽɦɨ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨ ɞɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ. - Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɹɤ ɛɭɞɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ Ⱦɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ? - ə ɡɧɚɸ, ɳɨ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɰɹɦɢ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɉɪɟɦ‘ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɡ ɚɤɬɢɜɨɦ ɇɋɀɍ (ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɨɦ ɱɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ). ȼɨɧɚ ɛɭɞɟ ɞɿɥɨɜɨɸ, ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. -ȼɚɫ ɩɪɢɜɿɬɚɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ. ɐɟ ɞɨ ɱɨɝɨɫɶ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɭɽ? Ⱥ ɡɚɪɚɡɨɦ ɩɨɝɨɜɨɪɢɦɨ ɿ ɩɪɨ ɬɿ ɱɭɬɤɢ, ɳɨ ɩɨɜ‘ɹɡɭɸɬɶ ɜɚɫ ɡ Ȼɚɧɤɨɜɨɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɿ ɭ ɜɚɫ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɡ Ƚɚɧɧɨɸ Ƚɟɪɦɚɧ? -Ȼɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɽɦɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ. Ⱥ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ - ɜɿɞ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. Ⱥɥɟ ɹ ɡɜɟɪɧɭɜ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɬɨɦɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ. ɇɚ ɬɟ, ɳɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɧɚɡɜɚɜ ɇɋɀɍ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɿ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ. Ɉɬɠɟ, ɿ ɜɥɚɞɚ ɪɨɡɭɦɿɽ, ɱɢɦ ɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɲɚ ɫɩɿɥɤɚ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɦɨɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «Ɉɥɟɝ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ - ɩɪɨɟɤɬ Ȼɚɧɤɨɜɨʀ». ɉɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɰɟ ɧɚ ɩɥɟɧɭɦɿ, ɞɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɡ‘ʀɡɞɭ ɇɋɀɍ. Ⱥ ɭ ɦɟɧɟ ɜ iPad ɹɤɪɚɡ ɛɭɥɚ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɫɚɣɬɭ ɍɇȱȺɇɭ, ɿ ɹ ɩɨɤɚɡɚɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: ɿɧɬɟɪɜ‘ɸ Ɍɹɝɧɢɛɨɤɚ, Ʉɭɠɿɥɶ, Ʉɚɪɦɚɡɿɧɚ. Ɂ ɫɟɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩ‘ɹɬɶ ɪɿɡɤɨ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿ. ȱ ɫɥɚɜɚ Ȼɚɧɤɨɜɿɣ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɍɇȱȺɇɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɍɇȱȺɇ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɥɚɞɧɢɦ. ɇɚɫ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɨɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɩɪɚɜɞɨɸ». ɏɨɱɚ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɍɇȱȺɇ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɪɹɞɨɦ, ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɆɁɋ. ɇɚɲɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɩɭɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ ɭ ʀɯɧɿɯ ɩɨʀɡɞɤɚɯ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɨɳɨ, ɬɨɦɭ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɣ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɿɥɨɜɿ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ.

Ʉɨɥɢɫɶ ɦɢ ɪɚɡɨɦ ɡ Ƚɚɧɧɨɸ Ƚɟɪɦɚɧ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɝɚɡɟɬɿ «Ʌɟɧɿɧɫɶɤɚ ɦɨɥɨɞɶ». ȯ ɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɤɨɥɢ ɦɢ, ɧɚ ɪɚɞɿɨ «Ⱦɨɜɿɪɚ», ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɢ ɪɚɞɿɨ «ɋɜɨɛɨɞɚ», ɚ Ƚɚɧɧɚ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. ȱ ɪɨɛɨɱɿ, ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɭ ɧɚɫ ɛɭɥɢ ɬɨɞɿ ɞɭɠɟ ɯɨɪɨɲɿ. Ⱥɥɟ ɦɢ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɜɠɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɪɨɤɿɜ ɡɨ ɞɜɚ, ɯɨɱɚ ɬɟɥɟɮɨɧɭɽɦɨ ɧɚ ɞɧɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɜɨɞɿɜ. - Ɍɨ, ɦɨɠɟ, ɣ ɧɟɩɨɝɚɧɨ, ɳɨ ɜɚɲɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɧɟ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ?

ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɟɰɶ ɨɬɪɢɦɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɢɣ ɟɮɟɤɬ. ȼɚɪɬɨ ɥɢɲɟɧɶ ɩɨɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɩɥɟɧɭɦɿ, ɡɚɩɪɨɲɭɽɦɨ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɨɛɥɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɛɢ ɜɨɧɢ ɜɧɟɫɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɁɆȱ - ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ. ȼɠɟ ɽ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɥɹɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɦɨʀ ɞɪɭɡɿ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɩɿɥɤɢ ɩɿɞɟɦɨ ɞɨ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. ɐɹ ɪɨɛɨɬɚ ɛɭɞɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɜ ɠɭɪɮɨɧɞɿ. Ȼɨ ɫɩɿɥɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫ-

АГЕНТСТВО УНІАН

НІКОЛИ НЕ БУЛО ПРОВЛАДНИМ - ə ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡɚɞɥɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɩɿɥɤɢ. -Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɢɬɚɧɧɹ - ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɛɨɥɸɱɿɲɢɯ. ȼɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɭɜɚɥɢɫɶ ɣɨɝɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ. əɤ ɛɭɞɟɬɟ ɞɿɹɬɢ? Ⱦɟ ɛɪɚɬɢ ɝɪɨɲɿ? ȼɠɟ ɽ ɳɨɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ? - ɍ ɧɚɫ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ - ɨɛɥɚɫɧɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɢ ɧɟ ɜɦɿɽɦɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɹɦ. Ɇɟɧɿ ɨɞɢɧ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɟɰɶ ɝɨɜɨɪɢɜ: «ɍ ɜɚɫ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɩɿɞɩɪɢɽɦ-

ɬɸ. Ⱥɥɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɛɭɞɟɦɨ ɜɫɿ. ȼ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɹ ɛɚɱɭ ɧɚɲɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɪɟɤɥɚɦɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɇɋɀɍ (ɱɢ ɩɪɢ ɠɭɪɮɨɧɞɿ, ɱɢ ɨɤɪɟɦɨ - ɰɟ ɜɠɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ), ɳɨ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢɦɟ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. ɇɿɲɚ, ɜɜɚɠɚɸ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɡɚɣɧɹɬɚ. - ȼɢ ɧɟ ɛɚɱɢɬɟ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ? - Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɁɆȱ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɫɬɨɥɢɱɧɿ ɚɝɟɧɰɿʀ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɞɟɳɨ ɧɚɝɚɞɭɽ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿ ɱɚɫɢ, ɤɨɥɢ ɞɨ ɬɭɡɟɦɰɿɜ ɩɪɢʀɡɞɢɥɢ ɡ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿʀ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɛɦɿɧ ɹɤɿɫɶ ɛɪɹɡɤɚɥɶɰɹ. ȱ ɦɢ ɦɚɽɦɨ

КОЛИСЬ МИ РАЗОМ З ГАННОЮ ГЕРМАН ПРАЦЮВАЛИ В ГАЗЕТІ

ɫɬɜɚ ɹɤɨɝɨ ɿɧɨɞɿ ɜɢɪɨɛɥɹɥɢ ɞɭɠɟ ɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɦɚɥɚ ɬɚɤɭ ɧɟɩɨɤɚɡɧɭ ɭɩɚɤɨɜɤɭ, ɳɨ ɜ ɤɪɚɦɧɢɰɹɯ ʀʀ ɡɚɤɢɞɚɥɢ ɧɚ ɞɚɥɟɤɭ ɩɨɥɢɰɸ, ɚ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɛɭɥɢ ɹɫɤɪɚɜɿ ɨɛɝɨɪɬɤɢ, ɯɨɱɚ ɬɨɜɚɪ ɩɿɞ ɧɢɦɢ - ɦɟɧɲ ɹɤɿɫɧɢɣ». Ɉɬɠɟ, ɳɨ ɧɚɦ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ? ɉɟɪɲɟ - ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ, ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɣ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. Ⱦɪɭɝɟ - ɤɪɚɫɢɜɨ «ɡɚɩɚɤɭɜɚɬɢ» ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ȱ ɬɪɟɬɽ - ɡɪɨɛɢɬɢ ɝɚɪɧɭ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɚɝɟɧɰɿɣ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ: ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ, ɜɤɥɚɞɚɸɱɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɜ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɿɨ- ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɧɚɲ ɩɪɨɟɤɬ, "ЖУРНАЛІСТ

ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɩɨɤɚɠɟ «ɬɨɜɚɪ ɥɢɰɨɦ» - ɜɫɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ. əɤɳɨ ɧɟ ɜɢɣɞɟ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢɦɢ ɚɝɟɧɰɿɹɦɢ, ɛɭɞɟɦɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɟ - ɬɨɜɚɪ ɭ ɧɚɫ ɽ, ɿ ɬɨɜɚɪ ɞɭɠɟ ɯɨɪɨɲɢɣ. ȯɞɢɧɟ, ɳɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɬɪɨɯɢ ɩɟɪɟɛɭɞɭɜɚɬɢ. - ȼɫɟ ɰɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨ ɨɫɟɧɿ, ɛɨ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɛɸɞɠɟɬɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɨɫɟɧɢ? - Ɍɚɤ. Ɇɢ ɦɚɽɦɨ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɫɟɪɩɧɹ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɪɟɫɧɹ. - ȼɢ ɛɭɞɟɬɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɭɲɿɽɦ, «ɦɨɬɨɪɱɢɤɨɦ» ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ? - Ɇɨɹ ɫɩɪɚɜɚ - ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ. У К РА Ї Н И "

Ⱦɨɫɜɿɞ ɽ. ɍɇȱȺɇ - ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɇɚɜɿɬɶ ɫɿɱɟɧɶ-ɥɸɬɢɣ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ (ɚ ɰɟ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ «ɦɟɪɬɜɢɣ» ɫɟɡɨɧ) ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡɚɤɿɧɱɢɥɨ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɞɟɫɶ ɩɨɧɚɞ 200 ɬɢɫɹɱ ɝɪɧ. ȼ ɤɪɚɳɿ ɪɨɤɢ ɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ. ɉɿɫɥɹ ɤɪɢɡɢ ɬɪɨɯɢ ɜɚɠɱɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɚɥɟ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɽɦɨɫɹ. - Ⱥɥɟ ɠ ɜ ɦɟɞɿɚɯɨɥɞɢɧɝɭ Ʉɨɥɨɦɨɣɫɶɤɨɝɨ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɍɇȱȺɇ, ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɤɪɢɥɨɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɰɿɤɚɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ «Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ». - ɀɭɪɧɚɥ «Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ» ɛɭɜ ʉɪɚɧɬɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ʈɪɚɧɬ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ, ɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɜɢɯɿɞ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɯɨɱɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɿɫɧɭɽ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɧɚ ɛɚɡɿ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɦɢ ɩɨɞɭɦɚɽɦɨ ɩɪɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɿ ɤɨɥɚ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɿ ɱɢɬɚɱɿɜ. - əɤɿ ɡɦɿɧɢ ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɲɬɚɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɿɫɭ ɫɩɿɥɤɢ? - ȱ ɜ «Ⱦɨɜɿɪɿ», ɿ ɜ ɍɇȱȺɇɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹ ɩɨɱɢɧɚɜ ɬɚɤ: ɬɿ, ɯɬɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɞɨ ɦɟɧɟ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɚɯ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɩɟɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ, ɚɥɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ ɧɟ ɛɭɥɨ. Ɍɚɤ ɦɚɸ ɧɚɦɿɪ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɜ ɫɩɿɥɰɿ. Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɛɭɞɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɲɬɚɬɭ, ɛɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɢ ɫɬɚɜɢɦɨ ɩɟɪɟɞ ɫɩɿɥɤɨɸ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɰɶɨɝɨ. Ⱥɥɟ ɜɫɟ ɰɟ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɤɪɨɤ ɡɚ ɤɪɨɤɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, 27. Ⱥ ɧɚɞɚɥɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɜɿɞ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. - ȼɢ ɜɠɟ ɜɢɜɱɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɦ ɛɭɞɢɧɤɨɦ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, 27Ⱥ? Ɉɪɟɧɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ? ɉɨɬɪɟɛɭ ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ ɬɨɳɨ? - ɉɨɩɪɨɫɢɜ ɧɚɞɚɬɢ ɨɪɟɧɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɩɨɟɬɚɠɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɜɢɜɱɚɬɢɦɭ. ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɦɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɡɚɪɚɡ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɜɫɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɨɬɠɟ, ɥɚɦɚɬɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɛɢɪɚɸɫɹ. Ⱥɥɟ ɜ ɿɞɟɚɥɿ, ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɛɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɨɪɟɧɞɭɜɚɥɢ ɧɚɲɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɲɿ ɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɚɝɟɧɰɿɹ, ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɬɿ ɠ ɫɚɦɿ ɝɪɨɲɿ, ɛɨ ɰɟ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɛɸɞɠɟɬɭ. - Ⱦɹɤɭɽɦɨ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɫɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɫɩɿɥɱɚɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɫɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɪɭɤ. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɥɚ ȼɿɪɚ ɑȿɊȿɆɇɂɏ.

5


ХІІ ЗЇЗД

Звіт ревізійної комісії НСЖУ Ƀɨɫɢɩ ȻɍɊɑɈ, ɜ.ɨ. ɝɨɥɨɜɢ ɪɟɜɤɨɦɿɫɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɉɪɟɫ-ɤɭɪ’ɽɪ»

ɋ

ɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ɇɋɀɍ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 18998 ɱɥɟɧɿɜ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɇɋɀɍ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 5876 ɨɫɿɛ. ɇɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɽ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ (3607), Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ (1943), Ɉɞɟɫɶɤɚ (1926), Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ (1091). ɇɚɣɦɟɧɲɿ – ɰɟ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ, ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ – ɞɨ 500 ɨɫɿɛ. Ⱥɥɟ ɳɨɛ ɦɨɥɨɞɟ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ, ɫɥɿɞ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɪɟɜɤɨɦɿɫɿɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɚɫɹ, ɳɨ ɬɭɬ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɫɩɿɥɤɢ ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɿɫɩɢɬɭ. Ⱥ ɳɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɛɨɹɬɢɫɹ ɨɱɢɳɚɬɢ ɧɚɲɿ ɪɹɞɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ (2011-ɝɨ) ɪɨɤɭ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ 317 ɨɫɿɛ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɫɬɚɥɨɫɹ ɰɟ ɥɢɲɟ ɭ 12 ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɿ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ʉɪɢɦ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɢɯ – ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɿ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɞɧɚ: ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɜɿɞ ɫɩɿɥɤɢ ɿ ɜɿɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɿɫɧɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ – ɱɥɟɧɿɜ ɇɋɀɍ, ɹɤɿ ɧɟ ɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɜ ɲɬɚɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿɣ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ʀɯɧɹ ɞɭɦɤɚ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɋɤɚɠɭ, ɳɨ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ ɫɩɿɥɰɿ ɩɨɡɚ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɜɨɯ ɬɪɟɬɢɧ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ. Ɍɚ ɣ ɡɚɝɚɥɨɦ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɦɟɧ-

6

Протягом звітного періоду ревкомісія шляхом планових перевірок, регулярних запитів (усних і письмових), а також аналізу звітів обласних організацій постійно прагнула тримати під контролем виконання рішень з’їзду, дотримання статуту, витрачання коштів тощо. ɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂɚ ɩ’ɹɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ʀɯ ɩɨɦɟɧɲɚɥɨ ɧɚ 35. ȼɜɚɠɚɸ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɟɫɬɢ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. ɐɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɥɨ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɤɨɥɢ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɧɚɞɚɬɢ ɪɟɜɤɨɦɿɫɿʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɱɥɟɧɫɶɤɿ ɜɧɟɫɤɢ, ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɫɬɚɬɭɬɿɜ. Ⱥ ɳɨ ɜɠɟ ɤɚɡɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɡ ɜɢɧɢ ʀʀ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɿ ɲɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ Ⱦɦɢɬɪɚ ȼɨɪɨɛɰɹ ɡ 1992 ɪɨɤɭ ɧɟ ɜɧɨɫɢɥɚ ɧɿɹɤɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɭ, ɳɨ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ.

ɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ. Ⱦɨ ɫɩɿɥɤɢ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ, ɞɨ ʀʀ ɦɚɣɧɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫɨɜɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ. ɋɚɦɟ ɬɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɳɨ ɫɤɪɿɡɶ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɱɿ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɱɟɤɚɬɢ ɧɨɜɢɯ ɪɚɩɬɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɿ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ. Ɍɨɦɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɸɪɢɫɬɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɜɫɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨ ɧɚɫ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɪɟɜɿɡɨɪɿɜ. Ɉɛɥɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

МОЖНА ЧЕКАТИ НОВИХ РАПТОВИХ ПЕРЕВІРОК І НОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ

Ɇɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɋɀɍ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɄɊɍ, ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɨɛɥɚɫɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɲɚɥɟɧɢɣ ɬɢɫɤ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɜɿɡɨɪɿɜ. ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ ɿ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɥɢ ɿ ɜɿɞɫɬɨɹɥɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɭɞɿ. ȼ ɪɹɞɿ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɣɲɥɨɫɹ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ, ɚɛɢ ɫɩɪɚɜɚ ɞɨ ɫɭɞɭ ɧɟ ɞɿɣɲɥɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɞɨ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɡɜɨɞɢɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ: ɧɟɰɿɥɶɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ (ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦ), ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. ȱɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ, ɤɨɲɬɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ, ɇɋɀɍ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɥɚ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɜɫɿɦ ɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɨ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ. əɤɿ ɭɪɨɤɢ ɦɢ ɜɢɧɟɫɟɦɨ ɡ ɰɿɽʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ? Ⱥ ɜɨɧɢ ɧɚɩɪɨɲɭ"ЖУРНАЛІСТ

ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ. ɉɪɢɬɱɟɸ ɜɨ ɹɡɢɰɟɯ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɬɟɦɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɇɋɀɍ ɩɨ ɜɭɥɢɰɿ ɏɪɟɳɚɬɢɤ, 27-Ⱥ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɇɋɀɍ ɽ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɛɭɞɢɧɤɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, 27-Ⱥ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1 ɦɥɧ. 866 ɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɚ. Ⱥɥɟ ɫɩɿɥɤɚ ɧɟ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɱɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ʀʀ ɤɨɦɭɫɶ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, 27-Ⱥ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɪɟɧɞɭ - 487 ɤɜ.ɦ. ɐɿɧɚ ɪɿɡɧɚ, ɛɨ ɪɿɡɧɢɦ ɽ ɫɬɚɧ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɭ ɌɈȼ «ɉɨɥɟɬɨ» (ɰɟ ɦɚɝɚɡɢɧ) – 600 ɝɪɧ. ɡɚ ɤɨɠɟɧ ɤɜ. ɦ, ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ У К РА Ї Н И "

ɉȾȼ. Ɍɚɤ, «Ʉɨɦɩɟɥɹɪ» ɩɥɚɬɢɬɶ ɩɨ 503 ɝɪɧ., ɌɈȼ «Ɂɧɚɯɚɪ» - ɩɨ 419 ɝɪɧ. Ⱥɥɟ ɽ 186 ɝɪɧ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ – ɰɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɉɉ «ȺɜɿɚɬɨɪɌɭɪ», ɹɤɢɣ ɨɪɟɧɞɭɽ ɜɫɶɨɝɨ 11 ɤɜ. ɦ ɩɿɞ ɨɮɿɫ. Ɂɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɥɚɬɹɬɶ ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ «ȼɟɬɟɪɚɧɢ ɩɪɟɫɢ». Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɦɟɞɿɚ-ɸɪɢɫɬɿɜ ɫɩɥɚɱɭɽ ɥɢɲɟ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɠɭɪɧɚɥɭ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɩɥɚɬɢɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɨɪɟɧɞɭ. Ⱥɥɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɟɧɞɢ, ɹɤɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɬɚɬɭɬ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɫɩɿɥɤɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɚɡ ɪɨɡɦɿɪ ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜɫɹ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ. ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɟ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɽ ɡɧɨɜɭ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞ 1 ɬɪɚɜɧɹ 2007 ɪɨɤɭ ɩɨ 31 ɥɢɩɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɋɩɿɥɤɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɜɿɞ ɨɪɟɧɞɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 9 ɦɥɧ. 822 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɫɤɥɚɥɚ 124 ɬɢɫɹɱɿ ɝɪɧ. Ɉɫɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ. əɤ ɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿ ɝɪɨɲɿ? ɇɚɡɜɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ. ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɟɧɭɦɿɜ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿɜ, «ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ», ɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ 50-ɪɿɱɱɹ ɇɋɀɍ ɩɿɲɥɨ 590 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɇɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ, ɞɢɩɥɨɦɿɜ, ɡɧɚɱɤɿɜ, ɱɥɟɧɫɶɤɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ – 435 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜɚɠɥɢɜɚ ɡɚɭɜɚɝɚ: ɜɫɹ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ, ɹɤɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ Ʉɢɽɜɿ, ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɨɛɥɚɫɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. ȼɨɧɢ ʀʀ ɩɪɨɞɚɸɬɶ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɜɫɬɭɩɢɜ ɞɨ ɋɩɿɥɤɢ, ɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɡɢɫɤ. ɇɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ, ɦɚɲɢɧɢ ɩɿɲɥɨ ɡɚ ɰɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ 862 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ ɫɤɥɚɥɚ 3 ɦɥɧ. 550 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɂɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɮɿɫ ɇɋɀɍ ɫɩɥɚɬɢɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ 2 ɦɥɧ. 878 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɏȱȱ ɡ’ʀɡɞɭ ɨɛɿɣɞɟɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ 400 ɬɢɫ. ɝɪɧ.


ХІІ ЗЇЗД: ДОКУМЕНТИ

Правління Національної спілки журналістів України

ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂ

ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ ɉɟɪɲɢɣ ɬɭɪ ɇɚ ɡ‘ʀɡɞ ɨɛɪɚɧɨ 259. Ɋɨɡɞɚɧɨ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ 249. ȼɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ 246. Ɂɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ ȼ.ȱ. 102. Ɂɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ Ɉ.ȱ. 125. Ɂɚ Ɋɚɛɨɬɿɧɚ ɘ.Ⱥ. 16. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɇɋɀɍ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ. Ʌɿɱɢɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɞɜɨɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚɯ, ɹɤɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ.

ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂ

ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ Ⱦɪɭɝɢɣ ɬɭɪ ɇɚ ɡ‘ʀɡɞ ɨɛɪɚɧɨ 259. Ɋɨɡɞɚɧɨ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ 241 ȼɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ 237 Ɂɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ ȼ.ȱ. 101 Ɂɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ Ɉ.ȱ. 136. Ƚɨɥɨɜɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɨɛɪɚɧɨ ɇȺɅɂȼȺɃɄȺ Ɉɥɟɝɚ ȱɝɨɪɨɜɢɱɚ.

ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂ

ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɇɋɀɍ ɇɚ ɡ‘ʀɡɞ ɨɛɪɚɧɨ 259. Ɋɨɡɞɚɧɨ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ 249. ȼɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ 247. Ɂɚ Ȼɭɪɱɚ Ƀ.Ɉ. - 232. ɉɪɨɬɢ - 12. Ƚɨɥɨɜɨɸ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɨɛɪɚɧɨ ȻɍɊɑɈ Ƀɨɫɢɩɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ. Ƚɨɥɨɜɚ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ȼ.ȱ. ɄɈɊɇȱɘɄ (Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɿɱɟ»). ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɇ.ȯ. ɄȺɅȱɇȱɑȿɇɄɈ (ɋɭɦɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ȼɿɥɨɩɿɥɶɳɢɧɚ»).

ɊȿȼȱɁȱɃɇȺ ɄɈɆȱɋȱə ɇɋɀɍ 1. ȻɍɊɑɈ Ƀɨɫɢɩ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ – ɝɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɉɪɟɫ-ɤɭɪ’ɽɪ» (Ɉɞɟɫɚ). 2. ɄɍɅɖȻȺɄȺ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ȼɿɫɬɿ» (ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). 3. ɆȺɅȱȯɇɄɈ Ⱥɥɥɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 4. ɌɊɈȲɐɖɄȺ ɇɚɬɚɥɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɋɥɚɜɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ». 5. ɒɌɍɊɇȺɄ Ɂɢɧɨɜɿɣ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɬɥɭɦɚɰɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «Ɂɥɚɝɨɞɚ» (ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ). 6. ȽɅɍɒɄɈ ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɘɪɿʀɜɧɚ – ɱɥɟɧ ɪɟɜɤɨɦɿɫɿʀ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɈɈ ɇɋɀɍ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ⱦɢɤɚɧɶɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «Ɍɪɭɞɨɜɚ ɫɥɚɜɚ». 7. ȽȺɋȺɇɈȼȺ ɇɿɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱥɧɬɪɚɰɢɬɨɜɫɶɤɢɣ ɜɟɫɧɢɤ» (Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ).

1. ɇȺɅɂȼȺɃɄɈ Ɉɥɟɝ ȱɝɨɪɨɜɢɱ – ɝɨɥɨɜɚ ɇɋɀɍ 2. ɅɍȻɑȿɇɄɈ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ – ɝɨɥɨɜɚ ɇɋɀɍ ɭ 1997-2012ɪ.ɪ. 3. ȼɈɊɈȻȿɐɖ Ⱦɦɢɬɪɨ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 4. ȻɈɃɄɈ ȼɿɤɬɨɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 5. ȻɊɂɀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 6. ȽɈɅɍȻ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 7. ȽɊɂɇɖ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɏɟɞɨɫɿɣɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 8. ȾɈɅɂɇȺ ȼɚɥɟɪɿɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 9. ɄɅɂɆɈȼɂɑ əɪɨɫɥɚɜ ȱɜɚɧɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 10. ɄɈȼȺɅɖɑɍɄ Ɉɥɟɤɫɿɣ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 11. ɄɈȼɁȺɇ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ - ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 12. ɄɈɌɘɀɂɇɋɖɄȺ Ɍɟɬɹɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ – ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɦɟɞɿɚ-ɸɪɢɫɬɿɜ. 13. ɄɍɁɖɆȿɇɄɈ ɇɚɬɚɥɹ ȱɝɨɪɿɜɧɚ - ɝɨɥɨɜɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 14. ɇȺȻɊɍɋɄɈ ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 15. ɇȿȼɆɂɌɂɃ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȱɥɥɿɱ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ. 16. ɉȺɅȺɆȺɊɑɍɄ ȼɚɫɢɥɶ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 17. ɉȺɇɄɈȼ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 18. ɉɅȺɏɌȺ ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ⱥɧɬɨɧɿɜɧɚ ɝɨɥɨɜɚ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

19. ɊȺȻɈɌȱɇ ɘɪɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 20. ɊɈɃ Ɇɢɤɨɥɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 21. ɊɈɌɆȺɇ Ɇɢɤɨɥɚ əɤɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 22. ɋȺȼɑȺɄ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 23. ɋȿɊȾɘɑȿɇɄɈ ɘɪɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 24. ɋɈɊɈɄȺ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 25. ɋɌȿɐȿɇɄɈ Ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 26. ɌȺɊȺɋɘɄ Ⱦɦɢɬɪɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 27. ɌȿɊɈɇ Ƚɟɨɪɝɿɣ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɚ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 28. ɌɈɄȺɊɋɖɄɂɃ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ». Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ. 29. ɌɈɆȱɅȿɇɄɈ ɋɟɪɝɿɣ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 30. ɌɊɈɎȱɆɈȼ Ⱥɧɞɪɿɣ ɘɪɿɣɨɜɢɱ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɢɣ ɬɪɭɠɟɧɢɤ», ȺɊɄ. 31. ɌɘɌɘɇɇɂɄ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ 32. ɏɈɊɈɒɂɅɈȼȺ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ - ɝɨɥɨɜɚ Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. 33. ɑȺɆȺɊȺ ȼɿɤɬɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ – ɤɜɨɬɚ ɜɿɞ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɈɈ ɇɋɀɍ. 34. ɑȿɊȿɆɇɂɏ ȼɿɪɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɱɚɫɨɩɢɫɭ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ». 35. ɒɉȺɄ ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ - ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ȿɤɫɩɪɟɫɨɛ'ɹɜɚ». 36. əȾɍɏȺ Ƀɨɫɢɩ ȱɜɚɧɨɜɢɱ - ɝɨɥɨɜɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ.

7


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ

Роздуми, подяка, критика

Олександр ПАНКОВ, голова Луганської обласної організації НСЖУ

ɇɚɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɰɢɮɪɚɦɢ 100, 150, 175 ɬɢɫɹɱ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɲɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɰɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. Ɍɚɤɿ ɡɚɛɚɜɤɢ ɧɟ ɽ ɛɟɡɧɟɜɢɧɧɢɦɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɱɟɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚ ɰɢɦ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ (Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ, Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɿʀ) ɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɰɟ ɤɪɿɡɶ ɩɚɥɶɰɿ. Ɇɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɩɥɟɧɭɦɿ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȼɡɹɥɢ ɧɚ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɲɢɯ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɫɭɫɿɞɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ. Ɂɚɪɚɡ ɭ ɧɚɫ ɭɠɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɿɦ ɝɚɡɟɬ, ɜɢɹɜɢɥɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɳɟ ɞɜɿ. ɉɪɨɟɤɬ «Ɂɚ ɱɟɫɧɿ ɧɚɤɥɚɞɢ» (ɫɚɦɟ ɬɚɤ ɦɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚɥɢ) ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɪɹɞ ɝɚɡɟɬ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɜɚɪɬɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɲɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɤɥɚɞɿɜ, ɿ ɫɚɦɟ ɰɟ ɛɭɥɨ ɛ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ ɫɩɿɥɤɢ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɛɭɥɨ ɛ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɭ ɫɬɚɬɬɸ 24 ɋɬɚɬɭɬɭ ɇɋɀɍ ɞɨɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: «Ʉɨɠɟɧ ɡ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ ɨɱɨɥɸɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɇɋɀɍ ɿ ɩɿɞ ɰɟ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ (ɱɢ ɤɨɦɿɬɟɬ – ɹɤ ɜɠɟ ɬɚɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ)». ȱ ɞɚɥɿ: «ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɜɿɬɭɽ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɪɨ-

8

ɛɨɬɭ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ, ɚ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ». ɏɨɬɿɜ ɛɢ ɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹ ɿ ɫɬɚɬɬɿ 27 ɫɬɚɬɭɬɭ, ɞɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ. ɇɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɨɛɪɚɧɧɹ. ȼɜɚɠɚɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ: «ɍ ɪɚɡɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ...» ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ: «…ɞɨ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡ’ʀɡɞɭ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ». ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɨɥɨɜɢ, ɬɨ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ.

Валентина РОМАНЕНКО, редактор газети «Сільські новини» (Валки Харківської області)

ɇɚ ɡɜɿɬɧɨ-ɜɢɛɨɪɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɜɢɧɢɤɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɿɜ ɧɚɲɢɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɟɦɚɽ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɯɬɨ, ɳɨ, ɹɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɥɟɝɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. ȱ ɜɫɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɜɿɞ ɧɟɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɲɢɯ ɫɬɚɬɭɬɿɜ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɇɢ ɪɨɡɿɫɥɚɥɢ ɩɨ ɜɫɿɯ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɜɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɤɢɦ ɿ ɤɨɥɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɿ ɫɬɚɬɭɬɢ, ɡ ɹɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɜ ɪɟɽɫɬɪɿ. ȼɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɦɚɸɬɶ ɧɟɥɟɝɿɬɢɦɧɿ ɫɬɚɬɭɬɢ. ȱ ɬɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɜɚɠɚɸ, ɬɭɬ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɜɢɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɛɨ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɧɿɯɬɨ "ЖУРНАЛІСТ

ɧɟ ɫɥɿɞɤɭɽ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ə ɡɚɣɦɚɸɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡ 2004 ɪɨɤɭ. Ɇɢ ɜɠɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɫɟ: ɨɛɿɰɹɜ Ʉɭɥɢɤ ɤɨɥɢɫɶ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɬɭɬ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɩɨɬɿɦ ɿ ɑɢɠ , ɿ ɉɥɚɤɫɸɤ. Ɂɚɬɢɦ ɡɧɨɜɭ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ Ⱦɟɪɠɬɟɥɟɪɚɞɿɨ, ɿ ɡɧɨɜɭ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɹɤ ɭ 2004 ɪɨɰɿ: «ɍ ɜɚɲɢɯ ɝɚɡɟɬ ɽ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ, ɱɨɝɨ ɜɢ ɞɨ ɧɚɫ ɩɪɢɫɤɿɩɚɥɢɫɹ?». ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɹɤ ɭ ɤɨɝɨ, ɚ ɭ ɧɚɫ ɩɨɫɢɥɟɧɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬ. ɑɯɚɬɢ ɜɨɧɢ ɯɨɬɿɥɢ ɿ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɭ, ɿ ɧɚ ɜɫɟ ɧɚ ɫɜɿɬɿ. Ɋɚɞɿɨ ɭ ɧɚɫ ɭɠɟ ɜɢɩɭɫɤɚɽ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ Ȼɭɞɢɧɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ⱥ ɝɚɡɟɬɭ ɬɟɠ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɢ ɡɛɚɧɤɪɭɬɭɽɦɨ ɿ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɞɟɦɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ.

Віра ЧЕРЕМНИХ, головний редактор журналу «Журналіст України»

ɏɨɱɭ ɩɪɢɫɜɹɬɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɢɫɬɭɩ ɬɟɦɿ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɇɋɀɍ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɋɀɍ ɧɟ ɽ ɩɪɨɡɨɪɨɸ. ɉɪɢɱɢɧɚ - ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɚ ɋɂɋɌȿɆȺ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɨ ɥɿɧɿʀ: ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɨɮɿɫ ɫɩɿɥɤɢ - ɨɛɥɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ - ɪɹɞɨɜɿ ɱɥɟɧɢ ɇɋɀɍ; ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ -ɨɛɥɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ- ɪɹɞɨɜɿ ɱɥɟɧɢ ɫɩɿɥɤɢ. əɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɪɹɞɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɇɋɀɍ ɡɚɞɿɹɧɢɣ ɭ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɬɨɳɨ? ɇɿɯɬɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɪɚɯɭɜɚɜ, ɚɥɟ ɣ ɬɚɤ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ: ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ У К РА Ї Н И "

ɫɩɿɥɱɚɧ ɯɨɱ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. ɇɚɜɿɬɶ ɳɨɪɿɱɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɩɥɚɬɹɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ. Ɍɚ ɣ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɡ‘ʀɡɞɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɁɆȱ. ɉɪɢɣɲɨɜɲɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɮɿɫ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɡ ɦɟɞɿɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɞɟ, ɹɤ ɤɚɡɚɥɢ ɤɨɥɢɫɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɫɨɧɰɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɡɿɣɬɢ, ɚ ɝɚɡɟɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɣɬɢ, ɹ ɛɭɥɚ ɡɞɢɜɨɜɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɧɿ ɩɨɹɫɧɢɥɢ, ɳɨ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɽ ɫɭɬɬɽɜɚ ɪɿɡɧɢɰɹ. Ⱦɨɛɪɟ, ɡɝɨɞɧɚ - ɰɟ ɧɟ ɚɪɦɿɹ, ɧɟ ɡɚɜɨɞ, ɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɨɛ‘ɽɞɧɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɿ ɧɚ ɡɚɜɨɞɿ ɱɢ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɡɩɿɞ ɩɚɥɤɢ ɱɢ ɡ ɩɪɢɦɭɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ - ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɡ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ: ɞɿɣɲɥɢ ɡɝɨɞɢ - ɿ ɜɫɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶ. Ⱦɚɜ ɫɥɨɜɨ - ɞɨɬɪɢɦɭɣɫɹ, ɩɨɨɛɿɰɹɜ - ɡɪɨɛɢ. ɍ ɧɚɫ ɠɟ ɹɤ ɜ ɫɬɚɪɿ ɫɨɜɽɰɶɤɿ ɱɚɫɢ - ɞɭɦɚɽɦɨ ɨɞɧɟ, ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɿɧɲɟ ɿ ɧɟ ɪɨɛɢɦɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɿɱɨɝɨ. Ɉɬɠɟ, ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɇɋɀɍ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɬɪɟɛɚ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ. ɇɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɋɂɋɌȿɆɍ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɇɋɀɍ. ɋɚɣɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɓɈȾɇə. ɇɚ ɧɶɨɝɨ ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢɫɹ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɇɋɀɍ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢɫɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɥɨɛɭ ɞɧɹ, ɡɛɢɪɚɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɦɟɞɿɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɫɜɿɬɿ. «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɫɿɱɧɹ 1975. Ȼɭɥɢ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɫɩɚɞɭ. Ɂ 2005 ɪɨɤɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɳɨɦɿɫɹɰɹ. ɇɟ ɛɭɥɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɩɭɫɤ «ɀɍ» ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ ɚɛɨ ɹɤ ɫɩɪɚɜɚ ɫɭɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɿɫɭ, ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ, ɹɤ ɤɨɥɢɫɶ ɫɤɚɡɚɜ ɦɟɧɿ ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɿɡɧɟɫ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. Ⱦɨɜɨɠɭ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡ‘ʀɡɞɭ:


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ

й пропозиції ɠɭɪɧɚɥ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚɲɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɤɨɲɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɭ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɪɨɛɨɬɭ. ɋɩɿɥɤɚ, ɹɤɳɨ ɣ ɧɚɞɚɜɚɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɬɨ ɰɟ ɛɭɥɨ ɧɟ ɳɨɪɨɤɭ ɿ ɨɛɯɨɞɢɥɨɫɹ ɫɩɿɥɰɿ ɞɟɲɟɜɲɟ, ɧɿɠ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. ɇɚɲ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ, ɯɬɨ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɭɜɚɜ ɀɍ, ɡɪɨɛɥɹɬɶ ɰɟ ɿ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ. Ⱥɥɟ ɠ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɱɢɬɚɥɢ ɠɭɪɧɚɥ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɀɭɪɧɚɥ ɦɿɝ ɛɢ ɫɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ɬɪɢɛɭɧɨɸ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.

ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɬɪɢɱɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɹɤ ɤɪɚɳɟ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. Ⱥɥɟ ɜɥɚɞɭ ɰɟ ɧɟ ɰɿɤɚɜɢɬɶ. ɓɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɱɢɧɢɬɶ ɜɥɚɞɚ ɡ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ, ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɸɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɿ ɦɿɫɶɤɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬ. Ƚɚɡɟɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɠɟɤɚɦɢ, ɱɢɦ ɡɚɜɝɨɞɧɨ, ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɦɭɧɭ, ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɲɚ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ, ɹɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɨɸɜɚɥɚ ɡ ɝɚɡɟɬɨɸ ɿ ɡɚɡɧɚɥɚ ɩɨɪɚɡɤɢ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɜɨɽ ɜɢɞɚɧɧɹ. ȱ ɨɬɚɤɢɣ ɰɢɧɿɡɦ: ɜɧɟɫɥɢ ɭ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ 250 ɬɢɫɹɱ. ȱ ɧɿ ɨɞɢɧ ɞɟɩɭɬɚɬ ɧɟ ɩɿɞɧɹɜ ɪɭɤɢ, ɧɟ ɫɤɚɡɚɜ: «Ⱦɟ ɬɚɤɿ ɤɨɲɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɟ ɡɧɚɣɬɢ ɪɚɞɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɛɸɞɠɟɬ?». Ɍɚ ɯɚɣ ɜɥɚɞɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ. Ƚɨɥɨɜɧɟ – ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɣɦɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɦɢ. ɉɪɚɰɸɣɦɨ ɱɟɫɧɨ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ, ɛɭɞɶɦɨ ɥɸɞɶɦɢ, ɿ Ȼɨɝ ɛɭɞɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡ ɧɚɦɢ. ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɹ ɯɨɱɭ ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ ȱɝɨɪɸ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ Ʌɭɛɱɟɧɤɭ ɹɤ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ, ɹɤɢɣ ɧɚɫ ɝɭɪɬɭɽ, ɽɞɧɚɽ.

ɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ – ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɣ ɮɨɧɞ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɬɭɪɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɱɟɦ ɦɧɨɝɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ. ɗɬɨ ɜɫɺ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ – ɤɚɠɞɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɫ ɤɟɦ ɟɦɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɠɭɪɮɨɧɞɚ. ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɫɹ ɩɨɟɡɞɤɚɦɢ ɩɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɧɨ ɢ ɩɨ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɬɨɠɟ, ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɝɨɪɹ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱɚ ɢ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɩɟɪɟɞ ɂɝɨɪɟɦ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱɟɦ ɹ ɯɨɱɭ ɫɧɹɬɶ ɲɥɹɩɭ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɟɳɺ ɨɬɦɟɬɢɬ ɟɝɨ ɡɚɫɥɭɝɢ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɞɚɥ ɥɟɱɶ ɫɩɢɥɤɟ ɧɢ ɩɨɞ ɨɞɧɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɱɬɨ ɧɚɫ ɧɟ ɪɚɫɬɹɧɭɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɫ ɧɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɥɢ, ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɨɸɡɵ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɞɢɧɵ, ɱɬɨ ɫɯɿɞ ɢ ɡɚɯɿɞ ɪɚɡɨɦ, ɜ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚɫɥɭɝɚ ɂɝɨɪɹ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱɚ. ɉɪɟɟɦɧɢɤɭ ɂɝɨɪɹ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ, ɚ ɹ ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɨɣɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɠɟɥɚɸ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɟɝɨ ɥɢɧɢɸ ɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ə ɜɢɠɭ ɧɚ ɷɬɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɉɥɟɝɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɡɚ ɧɟɝɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ.

Віра МАЛЬЧУК , головний редактор газети «Трудівник Полісся» (Славута Хмельницької області)

ɏɨɱɭ ɧɚɝɚɞɚɬɢ: ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɳɟ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɦɿɬɢ ɜɿɞɫɬɨɹɬɢ ɫɜɨɸ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɿ ɫɜɨɽ ɞɨɛɪɟ ɿɦ’ɹ. ə ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɩɪɨɣɲɥɚ 24 ɫɭɞɢ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɨɬɿɦ – ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɡɢɜɚɜɫɹ ɞɨ ɦɟɧɟ (ɛɨ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɱɥɟɧɢ ɇɋɀɍ – ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɿ ɨɫɨɛɢ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɹɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɿ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ). ɇɚɣɬɹɠɱɢɦ ɟɩɿɡɨɞɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɥɨ ɡɪɚɞɧɢɰɬɜɨ ɤɨɥɟɝ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɜɠɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɯɨɱɟɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɹ ɩɟɪɟɦɨɝɥɚ ɿ ɡɧɨɜɭ ɩɪɚɰɸɸ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. Ƚɚɡɟɬɚ ɦɚɽ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟ

Анатолій ЄРЕМЕНКО, фрілансер (Донецьк)

Микола ТОКАРСЬКИЙ, директор- головний редактор газети «Приазовский рабочий» (Маріуполь Донецької області)

ɏɨɱɭ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɠɭɪɮɨɧɞɚ. ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɥɟɧɭɦɨɜ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɟɣ ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ. Ɉɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɨɥɟɧɨ. ɇɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɚɬɶ ɞɨɥɠɧɨɟ Ɉɥɶɯɨɜɫɤɨɣ Ʌɸɞɦɢɥɟ, ɟɺ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ. Ɉɧɚ ɨɫɧɨɜɚɥɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ"ЖУРНАЛІСТ

ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚ ɦɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜ «Ⱦɡɟɪɤɚɥɿ ɬɢɠɧɹ» ɩɪɨ ɮɨɪɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ «ɑɨɪɧɚ ɬɪɿɣɤɚ, ɜɫɟ ɿɧɲɟ ɧɟ ɦɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɪɚɜɢ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɥɨɫɹ ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɫɭɞɞɿɜ, ɲɟɫɬɟɪɨ ɞɨɧɟɰɶɤɢɯ ɫɭɞɞɿɜ ɩɨɞɚɥɢ ɩɨɡɨɜ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɱɟɫɬɿ, ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɝɪɚɥɢ ɫɩɪɚɜɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɢɧɿ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɞɿ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɦɨʀ ɫɤɚɪɝɢ. ȱ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɹ ɦɚɸ ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɇɟɧɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶ, ɹ ɧɟ ɦɚɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ У К РА Ї Н И "

ɨɞɟɪɠɚɜ ɧɟɞɚɜɧɨ ɥɢɫɬɚ ɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɸ ɫɤɚɪɝɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɹɬɢ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɹ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸ ʀʀ. Ⱥ ɬɚɤɢɣ ɥɢɫɬ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɦɨɹ ɩɨɲɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ, ɦɨʀ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ, ɟ-ɦɟɣɥ ɬɟɠ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ. Ɇɟɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɲɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɥɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ, ɦɟɧɟ ɡɪɚɞɢɥɢ. ə ɪɨɡɿɫɥɚɜ ɛɚɝɚɬɨ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɨɛɿɰɹɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɥɟ ɧɿɯɬɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɜ. ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɹ, ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɩɿɥɤɢ ɦɟɧɿ ɞɨɩɨɦɨɠɟ.

Михайло СОРОКА, голова Київської організації НСЖУ

ɇɿɤɨɥɢ ɳɟ ɇɋɀɍ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɱɚɫɿɜ ɡɚ ɫɜɨɸ ɩɿɜɜɿɤɨɜɭ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɹɤ ɧɢɧɿ. ɐɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. Ɂɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɿ ɜɥɚɞɨɸ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɧɚɲɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ. ȱ ɦɚɽɦɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽɦɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɲɢɯ ɁɆȱ... ɏɜɢɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɩɪɨɤɨɬɢɥɚɫɹ ɩɨ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɇɋɀɍ. Ȼɭɥɢ ɪɟɜɿɡɨɪɢ ɿ ɭ ɧɚɫ. ȱ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɧɿɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɦɚɽ. Ⱥɥɟ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɡɦɿɧɢɥɢ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɦɨɜɥɹɜ, ɦɢ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɧɟɰɿɥɶɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɍɚɤɟ ɠ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɿ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ. Ɇɢ ɩɿɞɤɥɸɱɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɸɪɢɫɬɿɜ ɿ ɜɿɞɛɢɥɢ ɰɸ ɚɬɚɤɭ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭ ɬɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɥɿɬɚ ɤɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɢɳɚɥɚɫɹ, ɹɤ ɦɨɝɥɚ, ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ. Ⱦɭɦɚɸ, ɰɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɩɪɚɤ-

9


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ ɬɢɤɚ. Ɇɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɧɚɲɿ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ɇɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɪɚɞɭ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ «Ƚɨɥɨɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɿ ɱɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ Ƚɨɪɥɨɜɚ ɨɱɨɥɢɬɢ ʀʀ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ. ɍ ɧɶɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «Ƚɨɥɨɫɭ...» ɽ ɛɚɝɚɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ. Ⱦɭɦɚɸ, ɰɟɣ ɞɨɫɜɿɞ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɿ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ, ɿ ɧɢɦ ɬɪɟɛɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ. ɇɚɞ ɱɢɦ ɧɨɜɟ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɧɨɜɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ? ɐɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɋɬɟɩɚɧ Ʉɭɪɩɿɥɶ ɬɭɬ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ, ɦɢ ɛ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɋɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɫɢ. ɋɩɿɥɤɚ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚɥɟ, ɞɭɦɚɸ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɍ ɧɚɫ ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. ȱ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ. ɐɟ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɤɭɳɨɜɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɨɛɦɿɧ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ. Ɇɢ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɿ ɝɨɬɨɜɿ ɣɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚɤɨɠ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɧɚ ɜɫɸ ɍɤɪɚʀɧɭ: ɦɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɯɨɱɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ. ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɯɨɬɿɜ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɚ ɣ ɦɢ ɫɚɦɿ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɛɭɜɚɸɬɶ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢɫɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ. Ɇɟɧɟ ɡɞɢɜɭɜɚɥɚ ɪɟɚɤɰɿɹ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɯɜɢɥɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɫɭɧɟɧɧɹ ȼɿɤɬɨɪɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ. ɏɨɱɭ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɋɀɍ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɯɨɱɭ ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ ɧɚɲɨɦɭ ɥɿɞɟɪɭ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɦɭ ɝɨɥɨɜɿ ȱɝɨɪɸ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ Ʌɭɛɱɟɧɤɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡ’ʀɡɞɭ ɨɛɪɚɬɢ ɣɨɝɨ ɉɨɱɟɫɧɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ ɇɋɀɍ ɧɚ ɲɬɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɽ.

10

Валерій ГОРОБЕЦЬ, редактор районної газети «Трудова слава» (Новотроїцьке Херсонської області)

ɉ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɟɩɨɯɢ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ ɹ ɧɚɡɜɚɜ ɛɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɢ. Ɇɢ ɡɪɨɫɥɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨ, ɯɨɱɚ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɞɟɹɤɿ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɇɚɦ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɪɨɡɪɭɛɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɞɥɹ ɧɚɫ ɝɨɪɞɿʀɜ ɜɭɡɨɥ – ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɚɦ ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɜɥɚɞɭ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɧɚɲɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼ ɚɤɬɢɜ ɦɨɠɧɚ ɡɚɧɟɫɬɢ ɦɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɁɆȱ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɨɬɢ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɭɬɢɫɤɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɳɨ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɜɟɫɶ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɂɚ ɜɫɿɦ ɰɢɦ ɫɬɨʀɬɶ ɤɨɩɿɬɤɚ, ɯɨɱɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɦɿɬɧɚ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɪɨɛɨɬɚ. ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɝɨɥɨɜɧɟ ɜ ɪɨɡɤɥɚɞɿ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ – ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɩɿɥɱɚɧ – ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɿ ɨɛɥɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ. Ⱥ ɨɬ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɁɆȱ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɩɿɥɤɢ. Ⱦɜɚ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɦɟɧɿ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɩɪɨɣɬɢ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɭ 12 ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɭ ɞɜɨɯ ɡ ɧɢɯ ɛɭɥɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɇɋɀɍ, ɬɚ ɣ ɬɨ ɳɟ ɡ ɞɚɜɧɿɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ. ɍ ɪɨɡɦɨɜɚɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɧɚɲɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ. ɋɚɦ ɮɚɤɬ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɇɋɀɍ ɜɬɪɚɬɢɜ ɬɭ ɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɱɭɜɚɥɚɫɹ ɳɟ ɞɟɫɹɬɨɤ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ. Ɂɚɬɟ ɜɫɿ ɰɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜɢɞɚɜɰɿɜ, ɹɤɚ, ɡɚ ʀɯɧɿɦɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɹ"ЖУРНАЛІСТ

ɦɢ, ɜɟɞɟ ɩɨɬɭɠɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɛɦɿɧɢ. ɇɚɦ ɫɥɿɞ ɧɚɞ ɰɢɦ ɞɭɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɹ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ɍɭɬ ɭ ɧɚɫ – ɰɿɥɢɧɚ. Ɍɚɤ, ɞɿɽ ɲɤɨɥɚ ɸɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ «ɒɚɧɫ». Ⱦɜɚ ɪɨɤɢ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɒɤɨɥɚ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ȱɧɤɨɥɢ ɠɭɪɮɨɧɞ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɬɪɟɧɿɧɝɢ. Ⱥɥɟ ɰɶɨɝɨ ɞɭɠɟ ɿ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɨ ɹ ɜɿɞɱɭɜ ɰɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɨɝɨ ɠ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ. ɇɿɛɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɦɚɸ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɿ ɝɚɡɟɬɚ ɧɟ ɡ ɝɿɪɲɢɯ, ɚɥɟ ɹɤɢɣ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɚɥɨ ɧɚɦ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɭ 12 ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ! Ɇɢ ɡɦɿɧɢɥɢ ɜɫɟ –ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɝɚɡɟɬɢ, ɜɟɪɫɬɤɭ, ɥɨɝɨɬɢɩ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɩɚɥɶɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. Ɇɢ ɫɬɚɥɢ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɦɢ, ɣ ɱɢɬɚɱɿ ɩɨɦɿɬɢɥɢ ɰɟ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɢ ɧɚɣɜɢɳɿɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (108 ɝɪɧ. ɧɚ ɪɿɤ, 16 ɫɬɨɪɿɧɨɤ Ⱥ3 ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ) ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɬɢɪɚɠ 5400 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɧɚ 36 ɬɢɫɹɱ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɓɨɞɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹ ɜɧɨɫɢɜ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɫɩɿɥɤɭ. ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɭɫɩɿɲɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɪɚɣɨɧɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ, ɨɛɥɚɫɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɋɚɪɧɢ, Ɇɟɧɚ, ȱɡɸɦ, Ɋɟɲɟɬɢɥɿɜɤɚ, ɦɨɽ ɇɨɜɨɬɪɨʀɰɶɤɟ). ɋɩɢɫɨɤ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ. ȯ ɭɫɩɿɲɧɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɝɚɡɟɬɢ. ɐɟ ɞɨɫɜɿɞ ɭ Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɿ, ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ, ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ, ɋɬɚɯɚɧɨɜɿ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɿ, ɏɟɪɫɨɧɿ ɿ ɬ.ɞ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɰɢɯ ɨɫɬɪɿɜɰɿɜ ɭɫɩɿɯɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ (ɬɚɦ ɤɥɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ, ɬɚɦ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɱɢ ɪɨɡɞɪɿɛɭ, ɤɨɧɬɟɧɬ, ɦɚɫɨɜɿ ɚɤɰɿʀ, ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ) ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɭɳɨɜɿ (ɧɚ ɞɜɿ-ɬɪɢ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɞɜɨ-, ɬɪɢɞɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɩɨɤɢ ɳɨ ɦɢ ɪɨɛɢɦɨ ɞɭɠɟɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɿ ɝɚɡɟɬɢ. ɓɨɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ, ɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɦɨɫɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ ɞɜɟɪɢɦɚ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɰɿ ɞɜɟɪɿ ɧɟ ɯɨɱɟ ɜɿɞɱɢɧɹɬɢ ɧɿ ɜɥɚɞɚ, ɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɜɫɟ ɬɚɤɢ, ɡ ɧɚɫ. ȼɜɚɠɚɸ, ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɨɣɞɟ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɁɆȱ, ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɫɩɿɥɤɢ. У К РА Ї Н И "

Юрій РАБОТІН, голова Одеської регіональної організації

ɇɟ ɜɿɞɤɪɢɸ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɹɤɳɨ ɫɤɚɠɭ, ɳɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɩɿɥɤɢ ɽ ɡɚɯɢɫɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɁɆȱ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɡ ɛɨɽɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɩɿɥɰɿ, ɧɟ ɣɞɟ ɧɿ ɜ ɹɤɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɬɿɽɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ. ɑɨɦɭ ɰɟ ɬɚɤ? Ʌɟɝɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɛɭɥɨ ɛ ɡɜɚɥɢɬɢ ɧɚ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɩɿɥɤɢ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɚɜɞɨɸ. Ʉɨɪɿɧɧɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɚɜɠɞɢ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ, ɜ ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɣ ɞɭɦɰɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɹ ɧɚɡɢɜɚɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɭ ɧɨɜɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ. ȼɨɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢɤɚɽɦɨɫɹ ɭ ɠɢɬɬɿ, ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚ ɧɚɞɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ƚɚɞɚɸ, ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɟɪɟɡ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟɬɟ, ɧɚɞɨʀɞɥɢɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɥɚɞɿ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɧɚɫɭɳɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɉɪɨɩɨɧɭɸ ɧɨɜɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɇɋɀɍ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɜɠɢɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɢ ɬɢɩɭ: «ɍ ɧɚɫ ɧɟ ɜɢɣɞɟ», «ɐɶɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɪɨɛɢɬɢ», «ɐɟ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ» ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɽɦɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ, ɡɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɡ ɧɟɸ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɭɪɹɞɭ, ɞɨ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɿ ɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚɤ: ɜɫɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɿɫɧɭɽ ɠɢɬɥɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɱɢ ɫɟɥɢɳɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɨ 6 ɫɨɬɨɤ. ȱ ɯɚɣ ɦɿɫɰɟɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɤɢ ɡɛɢɪɚɽ ɰɿ ɫɨɬɤɢ ɞɨɤɭɩɢ, ɩɨɞɚɽ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚ ɚɭɤɰɿɨɧɢ ɡ ɭɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɡɛɭɞɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɚ ɧɚ ɪɟɲɬɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɯɚɣ ɛɭɞɭɽ ɳɨ ɣɨɦɭ ɡɚɦɚɧɟɬɶɫɹ.


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ

Степан КУРПІЛЬ, народний депутат України

ɍ ɱɚɫ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɿ ɡɨɥɨɬɢɯ ɭɧɿɬɚɡɿɜ ɪɨɥɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɽ ɩɪɨɫɬɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸ. ə ɩɪɢɝɚɞɭɸ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɲɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ, ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ȼɿɧ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɸ, ɚ ɧɟ ɫɨɜɿɫɬɶ. ȱ ɹ ɞɭɦɚɸ, ɳɨ ɰɟ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɍɨɦɭ ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɰɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɬɯɥɨɸ. Ɇɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɽ ɧɚɣɦɟɧɲ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ - ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ. ȱ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɲɚ ɪɨɥɶ, ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɲɟ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɡɞɚɞɭɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɦɢ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɫɤɨɬɢɦɨɫɹ ɞɨ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȱ ɬɨɞɿ ɜɠɟ ɛɭɞɟ ɧɟɜɚɠɥɢɜɨ, ɹɤɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜɥɚɞɚ, – ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɸ. ɏɨɱɭ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɿɞɟʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɏɨɬɿɜ ɛɢ, ɳɨɛ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɨɜɟ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɨ, ɳɨɛ ɩɨɬɭɠɧɿɲɨʀ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ. Ɍɭɬ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɇɋɀɍ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɩɭɫɬɢɬɢ. Ⱥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɚ ɇɋɀɍ, ɝɨɥɨɜɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɨɝɥɢ ɛ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɝɨɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ, ɳɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɶ, ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɯɬɨ ɫɬɚɪɲɢɣ, ɯɬɨ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ. ȯ ɭ ɧɚɫ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɚɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɜɨɧɚ ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɚ. ə ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸ ɫɜɨɽ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɚɲɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɇɟ ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ, ɚɥɟ ɦɟɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɭ ɩ’ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ ɩɿɞɧɹɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɇɋɀɍ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ. ɐɟ, ɩɪɚɜɞɚ, ɛɭɥɨ ɳɟ ɡɚ

ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɭɪɹɞɭ. əɤ ɤɚɠɭɬɶ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ, «ɡɚ ɩɨɩɟɪɽɞɧɿɤɨɜ». Ɍɚɤ ɨɬ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ «ɩɨɩɟɪɽɞɧɿɤɨɜ», ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ, ɫɥɭɠɛɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɫɭɞɢ, ɦɿɥɿɰɿɸ ɿ ɿɧɲɢɣ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɰɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɥɶɹɪɞɢ, ɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɿ ɧɚ ɤɨɩɿɣɤɭ. Ƚɨɜɨɪɢɥɨɫɹ ɩɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɦɨʀɦ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɿɡ ɫɩɿɥɤɨɸ ɩɨɞɚɧɢɣ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɭ Ɋɚɞɭ. ȼɿɧ ɩɪɨɣɲɨɜ ɜɫɿɥɹɤɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ. ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɭ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨ ɰɟ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ. Ⱥ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɨɥɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɭ ɫɟɫɿɣɧɿɣ ɡɚɥɿ ɧɟɦɚɽ. ȼɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɇɋɀɍ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɡɜɭɱɚɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɽ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ. ȱ ɹ ɞɭɦɚɸ, ɳɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɦɢ ɡɚɜɞɹɱɭɽɦɨ ȱɝɨɪɸ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ Ʌɭɛɱɟɧɤɭ. ɇɚɲɚ ɫɩɿɥɤɚ ɧɿɤɨɥɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɥɚ ɧɿɹɤɢɦ ɚɧɝɚɠɭɜɚɧɧɹɦ, ɧɿ ɩɿɞ ɹɤɭ ɜɥɚɞɭ ɧɟ ɥɹɝɚɥɚ. ȱ ɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɬɚɤ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ȱɧɚɤɲɟ ɧɚɫ ɧɿɯɬɨ ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɧɟ ɛɭɞɟ. Ⱥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɢ, ɳɨɛ ɞɨ ɧɚɫ ɣɲɥɚ ɦɨɥɨɞɶ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɿɯɬɨ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ ɧɟ ɛɭɞɟ.

ɬɪɢ ɨɫɨɛɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɰɟ ɩɨɧɚɞ 50 ɬɢɫɹɱ ɸɧɤɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ ɇɋɀɍ ɽ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ɏɨɬɿɜ ɛɢ ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɿ ɇɋɀɍ ȱɝɨɪɸ Ʌɭɛɱɟɧɤɭ ɡɚ ɭɜɚɝɭ, ɹɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɣɨɦɭ ɛɭɥɚ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɚ ɞɨ ɸɧɤɨɪɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɜɿɱɿ ɝɨɥɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ ɡ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɫɟɫɿɣɧɿɣ ɡɚɥɿ. ȱ ɰɟ ɛɭɥɨ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱ ɿ ɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 1994-2005 ɪɨɤɿɜ Ʌɟɨɧɿɞɨɦ Ʉɭɱɦɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɞɹɤɭɸ ɜɫɿɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ ɜɢɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɟɫ-ɬɭɪɿɜ ɿ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɇɨɜɨɬɪɨʀɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɧɚ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɿ ɿɫɧɭɽ 26 ɝɚɡɟɬ: ɨɞɧɚ ɪɚɣɨɧɧɚ ɿ 25 ɲɤɿɥɶɧɢɯ (ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɪɚɣɨɧɭ, ɚɥɟ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɚɣɨɧɧɨʀ «Ɍɪɭɞɨɜɨʀ ɫɥɚɜɢ»). ɐɟ ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. ɍ ɦɟɧɟ ɽ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ Ɇɢɤɨɥɚɽɜɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ɑɚɣɤɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɦɿɫɬɚ ɧɚɝɨɪɨɞɢɬɢ ɩɨɱɟɫɧɢɦɢ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ ɇɋɀɍ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ Ɉɥɟɝɚ ȱɝɨɪɨɜɢɱɚ ɿ ɑɚɦɚɪɭ ȼɿɤɬɨɪɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ. Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ȱɝɨɪɹ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɨ ɩɨɱɟɫɧɨɸ ɜɿɞɡɧɚɤɨɸ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ ɦɿɫɬɨɦ Ɇɢɤɨɥɚɽɜɨɦ».

Олександр МУРАВЕНКО, головний редактор газети «Часпік» (Одещина)

Гліб ГОЛОВЧЕНКО, директор Коледжу преси та телебачення

Ɂɚ 15 ɪɨɤɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 17400 ɜɢɞɚɧɶ. ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨ "ЖУРНАЛІСТ

Ɇɟɧɹ ɭɞɢɜɢɥɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɥɚ ɤ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɘɪɢɹ Ɋɚɛɨɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɫɤɨɦɤɚɧɨ. Ƚɨɜɨɪɢɥ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢ ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɧɚУ К РА Ї Н И "

ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɇɋɀɍ. ȿɝɨ ɩɨɡɢɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɧɨɜɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɢ ɧɨɜɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɇɋɀɍ. ɇɢɱɟɝɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɢɡ ɭɫɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ (ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɬɨ, ɱɬɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ ɍɤɪɚɢɧɵ») ɦɵ ɧɟ ɭɫɥɵɲɚɥɢ. ə ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɢɦɟɸ ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɱɧɨ ɇɚɛɪɭɫɤɨ ɢ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ, ɧɨ ɹ ɡɚɞɚɸ ɫɟɛɟ ɜɨɩɪɨɫ, ɡɚɱɟɦ ɨɧɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɞɚɺɬ ɢɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɧɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ? ɇɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɬɚɤɨɟ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɇɋɀɍ? ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɬɚɤ, ɚ ɹ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤ, ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɺɬ. ȼɥɚɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɚ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɜɟɱɧɚ. ɂ ɩɨɡɢɰɢɹ Ɋɚɛɨɬɢɧɚ – ɷɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɢɥɵ ɫɨɸɡɚ, ɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɞɪɭɝɢɯ – ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɨɝɥɚɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɩɨɡɢɰɢɸ ɨɞɧɨɝɨ, ɦɵ ɜɵɛɟɪɟɦ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɪɭɝɢɯ – ɦɵ ɜɵɛɟɪɟɦ ɩɪɨɲɥɨɟ. Ɋɟɲɚɣɬɟ, ɱɬɨ ɜɚɦ ɥɭɱɲɟ, ɧɨ ɩɨɬɨɦ ɧɟ ɠɚɥɭɣɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɚɫ ɧɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɥɢ.

Олександр БРИЖ, головний редактор газети «Донбасс», голова Донецької обласної організації НСЖУ

ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɧɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɪɢɡɢɫ ɜ ɦɟɞɢɚ-ɫɮɟɪɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɲɚ ɪɚɫɬɺɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨ. ɂ ɧɚɲɚ ɞɨɧɟɰɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɞɨ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɨ ɞɚɜɚɣɬɟ ɡɚɞɭɦɚɟɦɫɹ: ɚ ɤɨɝɨ ɦɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜ ɇɋɀɍ? Ɇɵ ɷɬɨɬ ɩɪɢɺɦ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɟ ɜɟɞɺɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɟ: ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɥɢɰɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦ: «Ɂɚɱɟɦ ɬɵ ɢɞɺɲɶ ɜ ɧɚɲ ɫɨɸɡ?». ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɠɟ 60, 70 ɥɟɬ, ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɢɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ, ɞɚɠɟ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ. ȼɨɬ ɹ ɢɯ ɢ

11


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸ: «Ɂɚɱɟɦ ɜɚɦ ɷɬɨ ɧɚɞɨ?», ɚ ɨɧɢ ɜɧɹɬɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ. ə ɞɭɦɚɸ, ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɨɸɡɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɨɪɦɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɍɫɬɚɜɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɫɨɸɡ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɨɦɨɟɦɭ, ɭɫɬɚɪɟɥɚ. ɍ ɧɚɫ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɇɋɀɍ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɞɭɬ ɫɸɞɚ ɬɨ ɥɢ ɪɚɞɢ ɩɢɫɬɨɥɟɬɚ ɫ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɩɭɥɹɦɢ, ɬɨ ɥɢ ɪɚɞɢ ɢɦɢɞɠɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɧɟ ɧɭɠɧɨ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɨɳɭɳɚɟɦ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɚɠɢɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɥɨɜɚ. ȼ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɷɬɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɨ – ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨɞ ɞɢɤɬɨɜɤɭ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɝɚɡɟɬɚɦɢ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɡɚɠɢɦ ɩɭɬɺɦ «ɞɠɢɧɫɵ», ɩɭɬɺɦ ɩɨɞɤɭɩɚ (ɨɧɢ ɛɟɞɧɵɟ) ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ɉɨɱɟɦɭ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ? ə ɞɭɦɚɸ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɵ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɵ. ȼɨɬ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɜɵɛɨɪɵ, ɢ ɹ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɝɚɡɟɬɵ ɛɭɞɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɞɪɭɝ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɚ. Ɍɚɤɨɟ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɢ ɛɭɞɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ ɯɨɡɹɟɜ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 13 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɨɪɨɣ ɦɵ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ. Ⱦɭɦɚɸ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɦ ɫɩɥɨɱɺɧɧɟɟ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɇɋɀɍ, ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɢ ɫɟɪɶɺɡɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ ɜɧɨɜɶ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɋɀɍ. ɉɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɬɟɩɚɧɚ Ʉɭɪɩɢɥɹ ɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ. ə ɥɢɱɧɨ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɢ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɵ ɢɡɛɟɪɺɦ. ɉɪɢɹɬɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɡɜɭɱɚɜɲɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɴɟɡɞɟ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɦɟɧ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɫɜɹɡɢ, ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ. ɂ ɦɵ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥɢ. Ƚɚɡɟɬɵ «Ⱦɨɧɛɚɫɫ» ɢ «ȼɵɫɨɤɢɣ Ɂɚɦɨɤ» ɨɛɦɟɧɹɥɢɫɶ

12

ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɧɚ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɝɚɡɟɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨ ɪɭɫɥɭ ɪɟɤɢ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ, ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɟ, ɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɢɡ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɤ ɧɚɦ. Ɍɚɤ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢɞɟɹ «ȼɨɫɬɨɤɁɚɩɚɞ». ȿɳɺ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɬɟɥ ɫɤɚɡɚɬɶ, - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɞɺɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɬɢɪɚɠɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ. Ɇɵ ɩɨɧɟɜɨɥɟ ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɝɚɡɟɬɵ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ. ɂ ɬɭɬ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɩɪɟɫɫɨɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɫɶ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɝɚɡɟɬɚɦ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɚɤ «ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɟɬɶ». ɂ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 3 ɞɨ 17 ɬɵɫ. ɝɪɢɜɟɧ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɫɱɟɬɚ «ɡɚ ɜɵɤɥɚɞɤɭ ɝɚɡɟɬ», «ɡɚ ɨɬɱɺɬ ɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɝɚɡɟɬ», ɞɚɠɟ ɩɟɪɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɜ ɬɪɢ ɬɵɫɹɱɢ ɝɪɢɜɟɧ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɫ ɧɚɫ ɫɧɢɦɚɸɬ ɲɤɭɪɭ. Ʉɫɬɚɬɢ, «ɍɤɪɩɨɱɬɚ» ɬɨɠɟ ɷɬɢɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ. Ɉɧɢ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɚɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɥɢɫɬɨɜɨɱɤɢ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɝɚɡɟɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 20, 30, 60 ɝɪɢɜɟɧ. ɂ ɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɱɬɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɯɨɬɹɬ ɬɚɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ ɫɧɢɦɚɬɶ. ə ɞɭɦɚɸ, ɨɧɢ ɡɞɟɫɶ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ. Ⱦɭɦɚɸ, ɬɭɬ ɬɨɠɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɦɟɲɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ.

Сергій ТОМІЛЕНКО, голова Черкаської обласної організації НСЖУ

ɇɚ ɠɚɥɶ, ɜɚɪɬɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɧɚɫ ɚɪɫɟɧɚɥ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ, ɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɞɨɫɬɚɬ-

"ЖУРНАЛІСТ

ɧɶɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɞɨ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɭɬɢɫɤɭ ɩɪɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ, ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ ɦɢ ɦɚɬɢɦɟɦɨ ɯɨɱɚ ɛ ɹɤɭɫɶ ɧɚɞɿɸ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɭɞɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɚ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ: ɭ ɧɚɫ ɧɚ ɑɟɪɤɚɳɢɧɿ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɩɿɜɬɨɪɚ-ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɯ, ɧɚɪɚɞɚɯ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ, ɭ ɫɩɿɥɰɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɞɜɿ ɝɚɪɹɱɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɯɨɱ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɟɛɟ, ɨɡɜɭɱɭɜɚɬɢ ɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. Ɍɨɦɭ ɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ «ɝɚɪɹɱɭ ɥɿɧɿɸ» ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. Ɇɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɫɜɿɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ, ɳɨɛ ɧɚɲɿ ɤɨɥɟɝɢ ɦɨɝɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɧɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɫɟɛɟ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɮɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɭɬɢɫɤɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ. Ɇɢ ɛɟɪɟɦɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɡɚɩɢɬ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ ɚɛɨ ɞɨ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ. ȱɧɲɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɭ ɧɚɲɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ. ɉ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɫɜɹɬɤɭɽɦɨ 5 ɬɪɚɜɧɹ Ⱦɟɧɶ ɜɟɬɟɪɚɧɚ ɱɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. ɐɟ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɑɟɪɤɚɫ, ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɦɭɡɟɣɧɚ ɡɚɥɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɱɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɦɭ ɦɭɡɟʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɑɟɪɤɚɳɚɧɢ ɜɞɹɱɧɿ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚɲɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ȱɝɨɪɟɜɿ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ Ʌɭɛɱɟɧɤɭ. Ʉɨɠɟɧ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɿɡɢɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɇɋɀɍ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɑɟɪɤɚɳɢɧɿ. Ɇɚɣɛɭɬɧɽ ɫɩɿɥɤɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ

У К РА Ї Н И "

ɫɩɿɥɤɢ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɚɲɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ.

Павло КАТУНІН, головний редактор редакції освітянських видань України

Ȼɚɝɚɬɨ ɬɭɬ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɩɚɦ’ɹɬɚɸɬɶ, ɳɨ ɹ ɤɨɥɢɫɶ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿ ɦɢ ɬɨɞɿ ɬɚɤɿ ɩɚɪɨɩɥɚɜɢ, ɞɟ ɬɟɩɟɪ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡ’ʀɡɞ, ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɿɥɤɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚɥɢ, ɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɠɭɪɮɨɧɞɭ, ɩɨ ɬɪɢ-ɱɨɬɢɪɢ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ. ə ɝɨɬɨɜɢɣ ɤɨɠɧɨɦɭ, ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɞɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɪɚɞ ɳɨɞɨ ɠɭɪɮɨɧɞɭ, ɳɨɛ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ’ʀɡɞɿ, ɩɥɟɧɭɦɿ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿ ɧɟ ɱɟɯɜɨɫɬɢɥɢ ɬɨɣ ɠɭɪɮɨɧɞ. ɍ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ: «ȿɪɚ Ʌɭɛɱɟɧɤɚ». ȱ ɰɟ, ɞɿɣɫɧɨ, ɬɚɤ. 15 ɪɨɤɿɜ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɨɱɨɥɸɽ ɇɋɀɍ. Ɇɢɯɚɣɥɨ ɋɨɪɨɤɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɩɨɱɟɫɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ. ɇɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɡ’ʀɡɞ ɦɨɠɟ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚɤ: ɞɚɜɚɣɬɟ ɫɬɜɨɪɢɦɨ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ. Ɍɪɟɛɚ, ɳɨɛ ɝɨɥɨɜɚ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɦɚɜ ɩɪɚɜɨ ɜɟɬɨ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ – ɹɤ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ. ə ɝɨɬɨɜɢɣ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɩɨɜɚɠɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ, ɞɭɦɚɸ, ɦɟɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɸɬɶ ɿ Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ, ɿ Ɇɨɫɬɨɜɢɣ, ɣ ɿɧɲɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɳɨɛ ɥɸɞɢɧɚ ɛɭɥɚ, ɳɨɛ ɦɢ ɡɧɚɥɢ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɫɬɚɬɭɬɭ. ə ɩɪɨɩɨɧɭɸ ɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɸɪɢɫɬɚ Ɍɟɬɹɧɢ Ʉɨɬɸɠɢɧɫɶɤɨʀ, ɬɚɦ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ȱɧɲɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɬɚɦ ɽ ɩɟɜɧɿ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɭ ɪɟɱɿ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɳɨɞɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨʀ ɪɚɞɢ.


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ

Андрій НЕЧИТАЙЛО, колишній заступник редактора газети «Столиця»

ɉɿɞɬɪɢɦɭɸ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɪɢɠɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɢɣɨɦɭ ɞɨ ɫɩɿɥɤɢ ɧɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ. ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɬɟ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɥɨ ɳɿɥɶɧɢɦ ɫɢɬɨɦ, ɤɨɥɢ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɞɨ ɋɀɍ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɭɜɨɪɿɲɟ, ɡɚɪɚɡ ɫɬɚɥɨ ɞɿɪɹɜɢɦ ɪɟɲɟɬɨɦ. Ⱥ ɧɚɦ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɣ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ - ɡɚɜɬɪɚ ɬɪɟɛɚ ɯɜɚɥɢɬɢɫɹ ɧɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ, ɚ ɹɤɿɫɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. Ɍɟɩɟɪ ɛɚɝɚɬɨ ɧɟɡɞɚɪ, ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɰɿɜ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɥɸɞɢɧɭ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɱɨɥɸɜɚɬɢ ɨɛɥɚɫɧɭ ɝɚɡɟɬɭ, ɚ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɬɹɝɥɚ: ɝɚɡɟɬɭ ɱɢɬɚɬɢ ɫɨɪɨɦɧɨ. Ⱦɢɜɥɸɫɹ, ɚ ɰɹ ɥɸɞɢɧɚ ɜɠɟ ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɭɠɟ ɡɜɿɞɬɢ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ. ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɪɚɡ ɡ ɦɨɜɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ, ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ. ȱ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɲɟ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɦɚɽ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɫɬɚɬɬɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ, ɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ. Ɂ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɨɜɢ ɝɚɡɟɬ ɩɪɨɩɨɧɭɸ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɲɤɨɥɭ, ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫ (ɧɚɡɜɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɹɤ ɡɚɜɝɨɞɧɨ). ə ɦɨɠɭ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ.

Костянтин ГРИГОРЕНКО, редактор газети «Обрії Ізюмщини» ( Харківщина)

ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɹ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɧɹɯ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ. ɓɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ? Ɇɚɣɠɟ ɧɿɱɨɝɨ. əɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢɦɭɲɭɸɬɶ

ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɚɬɭɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɧɟ ɩɢɬɚɸɱɢ ɭ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɚ ɝɚɧɟɛɧɨ ɜɢɤɢɞɚɸɱɢ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɝɚɡɟɬ. ɑɚɫɢ ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɚ ɜɥɚɞɚ, ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɚɥɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ. ȱ ɞɭɠɟ ɜɨɧɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɪɚɞɭɽ ɧɚɫ. ɏɨɬɿɜ ɛɢ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɞɜɚ ɦɨɦɟɧɬɢ. ɉɟɪɲɟ - ɤɨɥɢ ɤɨɥɟɝɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɨɱɚɥɢ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɦɟɧɟ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ. Ɇɢ ɬɚɤɭ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɭ 2005 ɪɨɰɿ. ɇɟ ɜɿɞ ɝɚɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɇɢ ɫɚɦɿ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɡɿɛɪɚɥɢɫɹ, ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ, ɳɨɛ ɡɚɯɢɳɚɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɡ ɧɟɸ ɪɚɯɭɜɚɥɚɫɹ ɜɥɚɞɚ. Ɇɟɧɟ ɧɚɫɬɨɪɨɠɭɽ ɬɿɥɶɤɢ, ɚɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɧɟ ɣɲɥɨ ɡɜɟɪɯɭ. ə ɜɚɫ ɡɚɩɟɜɧɹɸ, ɲɚɧɨɜɧɿ ɤɨɥɟɝɢ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɣɞɟ ɡɜɟɪɯɭ, ɧɿɹɤɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɭ ɜɚɫ ɧɟ ɛɭɞɟ, ɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ. əɤɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɫɚɦɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢɫɹ, ɧɿɱɨɝɨ ɭ ɜɚɫ ɧɟ ɜɢɣɞɟ. ȱ ɞɪɭɝɟ. Ɇɟɧɿ ɞɭɠɟ ɫɩɨɞɨɛɚɥɚɫɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɹɤɚ ɡɝɭɪɬɭɜɚɥɚ ɧɚɲɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɇɋɀɍ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɜɿɬɧɨɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɨɥɭɛ, ɹɤɨɝɨ ɨɛɪɚɥɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɣɲɨɜ, ɞɭɦɚɸ, ɧɟɥɟɝɤɢɣ ɲɥɹɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɨɞɹɤɚ Ɍɟɬɹɧɿ Ʉɨɬɸɠɢɧɫɶɤɿɣ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿ ɪɨɡɫɬɚɜɢɥɚ ɜɫɿ ɤɪɚɩɤɢ ɧɚɞ «ɿ». Ȼɚɠɚɸ ɜɫɿɦ ɧɚɦ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɛɭɬɢ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɢɦɢ. Ɍɨɦɭ ɳɨ ɜ ɽɞɧɨɫɬɿ – ɧɚɲɚ ɫɢɥɚ.

Віктор ПАСАК, заступник генерального директора видавництва «Культура»

ȼɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɞɭɠɟ ɩɨɬɭɠɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɛɿɥɶɲɟ ɹɤ 40 ɪɨɤɿɜ, ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, 26 ɩɪɢ"ЖУРНАЛІСТ

ɯɨɞɢɥɚ ɞɨ ɧɚɫ ɿ ɜɟɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ «ɇɚ ɞɨɛɪɚɧɿɱ, ɞɿɬɢ», – Ɇɢɤɨɥɭ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ əɤɨɜɱɟɧɤɚ. ȱ ɨɬ ɡ ɣɨɝɨ ɜɭɫɬ ɹ ɩɨɱɭɜ ɬɚɤɭ ɰɿɤɚɜɭ ɮɪɚɡɭ. Ɂɚɩɢɬɭɽ ɣɨɝɨ ɚɪɬɢɫɬ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ: «Ɇɢɤɨɥɨ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ, ɚ ɫɤɚɠɿɬɶ, ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɧɚɜɿɳɨ ɥɸɞɢɧɿ ɯɪɟɛɟɬ?» Ⱥ ɬɨɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ: «Ⱦɭɪɧɚ ɬɜɨɹ ɝɨɥɨɜɚ. Ʌɸɞɢɧɿ ɯɪɟɛɟɬ ɬɪɟɛɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɝɨɥɨɜɚ ɜ ɦɚɬɧɸ ɧɟ ɜɩɚɥɚ». Ɍɨ ɹ ɩɪɨ ɯɪɟɛɟɬ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɭ ɝɨɥɨɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ə ɯɨɱɭ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɯɪɟɛɟɬ ɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɭ ɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ, ɽ ɭ ȼɿɤɬɨɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ. ə ɣɨɝɨ ɡɧɚɸ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɪɨɤɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɿ ɪɚɞɿɨ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, 26. ə ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɬɚɦ 44 ɪɨɤɢ. ȱ ɧɚ 44-ɦɭ ɪɨɰɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɩɨɧɟɧɬɭ ȼɿɤɬɨɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ, ɦɟɧɟ ɛɭɥɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. Ɉɥɟɝ ȱɝɨɪɨɜɢɱ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɣɨɝɨ. ə ɣɨɝɨ ɧɟ ɜɢɧɸ ɜ ɰɶɨɦɭ – ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɬɢɫɧɭɥɚ ɜɥɚɞɚ. ȱ ɜɿɧ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɯɜɢɥɢɧɢ ɧɟ ɦɿɝ ɦɟɧɿ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɯɬɨ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɬɢɫɧɟ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɹɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 2009 ɪɨɤɭ. ȼɨɧɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟɦɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɣɲɥɢ ɧɚ ɜɫɸ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɦɢ ɜɢɛɨɪɚɦɢ. ȱ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɡɜɢɧɭɜɚɬɢɜ ʀɯ ɭ ɰɶɨɦɭ. Ɍɨɞɿ ɛɭɥɨ ɞɚɧɨ ɤɨɦɚɧɞɭ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɿɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɤɨɠɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɨɜɢɬɶ 3-4 ɝɨɞɢɧɢ, ɚ ɪɟɲɬɚ ɣɞɟ ɱɟɪɟɡ Ʉɢʀɜɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɸ. Ɍɟ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞ ɜɢɛɨɪɚɦɢ. ə ɧɚ ɰɟ ɧɟ ɩɿɲɨɜ. ȱ ɦɟɧɿ ɛɭɜ ɭɥɶɬɢɦɚɬɭɦ: «Ⱥɛɨ ɣɞɟɲ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɦ ɞɨ Ɉɥɟɝɚ ȱɝɨɪɨɜɢɱɚ, ɚ ɩɪɚɰɸɽɲ ɧɚ ɤɚɧɚɥ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɚɛɨ ɣɞɟɲ ɡɜɿɞɫɢ, ɹɤ ɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ». ə ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. Ɂɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɭ ɞɟɧɶ ɪɨɤɨɜɢɧ ɧɚɲɨʀ ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɞɟ ɹ ɛɭɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. ɋɜɹɬɤɭɸɬɶ ɭ ɫɬɭɞɿʀ, ɚ ɩɿɞ ɤɿɧɟɰɶ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɩɚɧɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ, ɱɢɬɚɽ ɧɚɤɚɡ: «ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɩɚɧɚ ɉɚɫɚɤɚ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ». ɇɚ ɞɪɭɝɢɣ ɞɟɧɶ ɹ ɛɭɜ ɭ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿʀ. ȱ ɩɪɨɲɭ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɭ ɡɚɥɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɥɢ ɥɢɫУ К РА Ї Н И "

ɬɚ ɧɚ ɛɥɚɧɤɭ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ, ɳɨ ɚɝɿɬɭɽ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɡɚ Ɉɥɟɝɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ. ɉɿɞɩɢɫɚɥɢ ɝɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɩɚɧ ɋɬɟɰɶ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɟɩɭɬɚɬɢ.

Володимир РІЗУН, директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка

Ⱦɨɡɜɨɥɶɬɟ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɧɚɲɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ ȱɝɨɪɸ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ ɡɚ ɩɥɿɞɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɩɪɨɫɢɜ ɩɟɪɟɞɚɬɢ, ɳɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɞɚɥɿ ɛɭɞɟ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɬɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɹɤɨɝɨ ɜɢ ɨɛɟɪɟɬɟ. Ⱥɥɟ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɦɚɽ ɫɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. ɇɟɯɚɣ ɡɚ Ɉɥɟɝɚ ȱɝɨɪɨɜɢɱɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɠɭɪɮɚɤ, ɚ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɡɚ ȼɿɤɬɨɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ, ɛɨ ɜɿɧ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɧɚɲ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɛɭɜ, ɩɪɨɹɜɢɜ ɨɬɭ ɫɜɨɸ ɯɪɟɛɟɬɧɿɫɬɶ, ɧɟ ɫɤɨɪɢɜɫɹ. ȼɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɩɪɟɫɿ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɧɟ ɯɨɱɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɜɥɚɞɿ. ɉɪɨɬɟ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɞɿɨ, ɜɿɧ ɛɭɜ, ɫɩɪɚɜɞɿ, ɰɟɧɬɪɢɫɬɨɦ, ɜɿɜ ɪɨɡɭɦɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ – ɿ ɡɚ Ʉɭɱɦɢ, ɿ ɡɚ ɘɳɟɧɤɚ, ɛɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɪɚɞɿɨ ɛɭɥɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɪɚɞɿɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɽ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɹɤ ɭɱɟɧɢɣ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɇɚɲɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ – ɰɟ ɦɨɥɨɞɶ. ȱ ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɞɨɛɪɟ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. əɤɳɨ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɽ ɥɸɞɢɧɨɸ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɸ, ɬɿɽɸ ɩɨɫɬɚɬɬɸ, ɹɤɚ ɞɨɫɬɨɣɧɚ ɡɚɣɦɚɬɢ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ ɡɧɚɧɢɣ ɭ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɤɨɥɚɯ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ.

13


ХІІ З‘ЇЗД: З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ ɿ ɹɤ ɡɜɭɱɢɬɶ ɝɨɥɨɫ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ⱦɨɛɪɟ ɤɢɹɧɚɦ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɡɧɚɸɬɶ ɞɜɨɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɿ ɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ, ɚ ɹ ɡ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɡɧɚɸ ɬɿɥɶɤɢ ɘɪɭ Ɋɚɛɨɬɿɧɚ ɿ ɜɞɹɱɧɚ ɣɨɦɭ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ – ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ».

ɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɩɨ-ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɜɟɫɬɢ ɫɩɿɥɤɭ. ȱ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɨ. ə ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɜ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɚɥɟ ɱɭɜ, ɹɤ ɫɜɿɬɥɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɚ ɫɤɚɡɚɜ ɩɪɨ Ɉɥɟɝɚ: «ɐɟ ɨɞɢɧ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɧɚɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ».

Віталій АДАМЕНКО, головний редактор газети «Демократична Україна»

Ʉɢʀɜɫɶɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɫɩɿɥɤɢ ȼɿɤɬɨɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɇɚɛɪɭɫɤɚ. ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ Ɉɥɟɝɚ ȱɝɨɪɨɜɢɱɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ - ɬɟɠ ɥɸɞɢɧɭ ɞɨɫɬɨɣɧɭ - ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɽ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ. Ɇɚɽ ɧɚ ɰɟ ɩɪɚɜɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɬɨɣ ɜɢɩɚɞɨɤ, ɤɨɥɢ «ɪɨɬɚ ɢɞɺɬ ɧɟ ɜ ɧɨɝɭ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɮɟɥɶɞɮɟɛɟɥɶ ɢɞɺɬ ɜ ɧɨɝɭ». Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɦɨɠɧɚ ɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, ɦɨɠɧɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɤɿɫɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɪɢɫɢ, ɚɥɟ ɹɤɨɫɶ ɞɢɜɧɨ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤɢɣ ɨɬ ɧɸɚɧɫ. Ɇɟɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɜɨɧɨ ɦɭɥɹɽ. ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɩɪɨɫɭɜɚɽ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɩɚɧɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ. ɉɚɧ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɿ ɬɭɬ, ɧɚ ɡ’ʀɡɞɿ, ɩɪɨɫɭɜɚɽ ɿɞɟɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨʀɫɶ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɹɤɭ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɦɚɽ ɨɱɨɥɸɜɚɬɢ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ. Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɫɿ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ, ɚ ɧɟ ɞɨɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟɧɚɜ’ɹɡɥɢɜɢɯ ɩɨɪɚɞ ɱɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ, ɱɢ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ.

Світлана КАБАЧИНСЬКА, член правління Хмельницької обласної організації НСЖУ ɍ ɧɚɫ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɩɢɬɚɧɧɹ – ɜɢɛɿɪ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ȼɿɞ ɰɶɨɝɨ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ – ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɠɢɬɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɞɠɟ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɬɢɦ, ɹɤ ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ

14

Алла МАЛІЄНКО, відповідальний секретар Київської організації НСЖУ

Ярослав КЛИМОВИЧ, голова Львівської обласної організації НСЖУ

ɍ ɠɢɬɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɩɪɚɜɢ. Ɉɛɪɚɡɥɢɜɨ ɡɜɭɱɢɬɶ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɯ: «Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɧɭɥɶɨɜɢɣ». ɇɟɩɪɚɜɞɚ! ɏɿɛɚ, ɹɤɳɨ ɛɢ ɰɟ ɛɭɥɨ ɬɚɤ, ɧɚɦ ɜɢɞɿɥɢɥɚ ɛ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ Ʌɶɜɨɜɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ? Ⱦɟɩɭɬɚɬɢ ɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɩɪɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɿ 6 ɱɟɪɜɧɹ ɧɚ Ⱦɟɧɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɦɢ ɨɫɜɹɱɭɽɦɨ ɤɚɦɿɧɶ, ɩɨɱɢɧɚɽɦɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɛɭɞɢɧɨɤ. ɏɿɛɚ, ɹɤɳɨ ɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ, ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɜɢɞɿɥɢɥɢ 600 ɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɬɚɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɭɞɟ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɿ ɧɚ 1,5 - 2 ɦɿɥɶɣɨɧɢ. ɉɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɛɨ ɜɫɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɩɿɥɤɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ. Ɍɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɹ ɬɟɥɟɮɨɧɭɸ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɥɚɞɧɨɝɨ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɁɆȱ (ɬɭɬ ɽ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɞɟɥɟɝɚɬ ɡ Ɋɚɞɟɯɨɜɚ, ɹɤɭ ɝɨɥɨɜɚ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɧɢɳɭɽ, ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɫɬɪɚɲɧɢɣ) ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ, ɨɬɪɢɦɭɸ ɨɛɿɰɹɧɤɭ: ȼɫɟ ɛɭɞɟ ɧɚ ɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɍɚɤ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɐɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɩɿɥɤɢ. ȱ ɬɨɦɭ ɹ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɑɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɇɋɀɍ, ɧɟ ɞɨɩɨɜɿɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɪɨɛɢɥɢ. ȼɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ ɹ ɩɨɱɭɜ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɳɨ ɪɨɛɢɥɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ȱ ɦɢ ɡɧɚɽɦɨ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʉɪɚɧɬɿɜ – ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɟ. ȱ ɹ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ Ɉɥɟɝ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ – ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɥɨɫɚɥɶ"ЖУРНАЛІСТ

Володимир МОСТОВИЙ, засновник газети „Дзеркало тижня”

ɓɨɪɨɤɭ 71 ɱɢ 72 ɜɭɡɢ (ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ Ɋɿɡɭɧ ɧɟ ɞɚɫɬɶ ɡɛɪɟɯɚɬɢ), ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ 10 ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ. ɐɟ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɜɢɞɢ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɬ\ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɚ, ɡɚɨɱɧɢɤɢ / ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɤɢ ɬɨɳɨ). ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɮɨɧɿ, ɦɚɛɭɬɶ, 19 ɬɢɫɹɱ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ – ɧɟ ɬɚɤ ɿ ɛɚɝɚɬɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɳɨ ɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɧɚɫ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ – ɩɨɧɚɞ 30 ɬɢɫɹɱ, ɚ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɟɫɶ 12-13 ɬɢɫɹɱ. Ɂ ɰɢɯ 10 ɬɢɫɹɱ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 80% ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɧɟ ɣɞɭɬɶ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ ɩɪɚɰɸɽ 60% ɜ ɲɬɚɬɿ ɛɟɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɞɢɩɥɨɦɿɜ. Ɉɬ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɢ ɩɪɚɰɸɽɦɨ. Ⱦɪɭɝɚ ɡɚɭɜɚɝɚ. ɇɚɦ, ɦɚɛɭɬɶ, ɬɪɟɛɚ (ɰɟ ɞɨ ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɯ, ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɦɢ) ɞɭɦɚɬɢ ɨɫɶ ɩɪɨ ɳɨ: ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɞɨ ɧɚɫ ɩɨɫɬɭɤɚɸɬɶ ɭ ɞɜɟɪɿ ɛɥɨɝɟɪɢ. ȱ ɱɢ ɦɢ ʀɦ ɫɤɚɠɟɦɨ: „ȼɢ – ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɭ ɜɚɫ ɧɟɦɚɽ ɞɢɩɥɨɦɿɜ”, ɱɢ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɱɟɤɚɬɢ, ɞɨɤɢ ɜɨɧɢ ɡɪɨɛɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɲɨʀ ɫɩɿɥɤɢ? ȱ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɇɋɀɍ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɦɿɧ. Ɉɝɨɥɨɲɟɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨɥɿ ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ ɬɪɶɨɦɚ ɱɜɟɪɬɹɦɢ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɬɪɶɨɦɚ ɱɜɟɪɬɹɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɟ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ 19 ɫɬɚɬɬɿ ɞɿɸɱɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɭ, ɹɤɚ ɧɿɤɭɞɢ ɧɟ ɡɧɢɤɥɚ: „Ɂ’ʀɡɞ ɇɋɀɍ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɚɣɧɨ ɬɚ ɤɨɲɬɢ ɇɋɀɍ”. ȼɜɚɠɚɸ, ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɨɯɚɩɰɟɦ. У К РА Ї Н И "

Ɂɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɮɚɯɨɜɢɯ ɸɪɢɫɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɡɦɿɧɢ ɡɜɭɠɭɸɬɶ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɇɋɀɍ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɿɞ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɢɯ ɪɚɞ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɩɿɥɱɚɧɢ. ȱ ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɮɚɯ? ɇɚɲ ɮɚɯ – ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ. Ɉɬɠɟ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɳɨɫɶ ɿɧɲɟ (ɩɨɡɚɮɚɯɨɜɿ, ɦɿɠɮɚɯɨɜɿ ɪɚɞɢ). ɉɪɨ ɳɨ ɫɚɦɟ? ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɬɚɤɿ ɪɚɞɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɭ ɪɚɞɭ, ɹɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɞɛɭɞɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɇɋɀɍ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɚ ɪɚɞɚ ɞɭɛɥɸɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɢ ɬɚ ʀʀ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɱɢɦ ɪɨɡɦɢɜɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɪɚɞɚ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɱɥɟɧɫɬɜɨ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɿ, ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɧɟ ɧɚɲɢɦ ɡɚɫɚɞɧɢɱɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɿ ɱɨɦɭɫɶ ɥɢɲɟ ɛɭɞɢɧɤɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ Ʉɢɽɜɿ. ɑɨɦɭ ɛ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɢ: ɛɭɞɢɧɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ, ɿ ɤɪɚɩɤɚ? ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɿ ɧɟɫɭɬɶ ɪɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɩɿɥɤɢ. ȼɨɧɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɚɜɧɢɤɿɜ, ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɪɹɞɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɫ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ: ɞɨɪɭɱɢɬɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɦɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɿɫɿɸ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ʀɯ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.


ДАТИ

Весна в Чорнобилі ȼɿɪɚ ɄɍɅɖɈȼȺ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ»

...26 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ. Ⱦɨɜɤɨɥɚ ɜɢɪɭɜɚɥɚ ɜɟɫɧɚ, ɹɤ ɿ ɬɨɝɨ ɥɢɯɨɩɨɦɧɨɝɨ ɞɧɹ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ. Ɂɟɥɟɧɿɥɢ ɬɪɚɜɢ, ɜɢɛɭɯɚɥɢ ɰɜɿɬɨɦ ɫɚɞɢ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɫɥɿɞɿɜ ɪɭɣɧɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨʀ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɧɟɞɛɚɥɶɫɬɜɨɦ ɿ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɸ ɜɢɫɨɤɨɩɨɜɚɠɧɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ ɧɚ ɡɟɦɥɿ. …Ȳɯɚɥɢ ɩɨɜɡ ɩɨɤɢɧɭɬɿ ɮɟɪɦɢ, ɛɟɡɝɨɦɿɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɞɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɫɬɭɩɚɥɚ ɥɸɞɫɶɤɚ ɧɨɝɚ. Ƚɨɪɛɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɜɿɞ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ. Ɂɚɤɨɩɚɧɟ ɜ ɡɟɦɥɸ ɫɟɥɨ Ʉɨɩɚɱɿ… Ɂɚɦɿɫɬɶ ɨɫɟɥɶ ɩɨɥɿɳɭɤɿɜ - ɦɨɝɢɥɶɧɢɤɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɧɚɝɥɿ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɹ ɩɪɚɞɚɜɧɶɨɝɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɹɤɟ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɢ, ɩɚɬɪɿɨɬɢ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɜɿɞɨɦɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɯɨɱɚ ɛ ɱɚɫɬɤɨɜɨ. ȼɨɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽ ɫɚɦɟ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɦ ɭ ɡɨɧɭ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɜɨɧɚ ɡɨɧɨɸ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨɝɨ ɡɚɛɭɬɬɹ. ɐɟ ɜɨɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ, ɤɨɥɢ ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɯɚɬ, ɩɪɢɪɟɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɦɟɪɬɶ, ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɩɿɞ ɲɚɪɨɦ ɥɶɨɞɭ ɫɿɦɟɣɧɿ ɮɨɬɨ: «Ⱦɿɫɬɚɸ ɡ-ɩɿɞ ɤɪɢɝɢ ɨɛɥɢɱɱɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ!..». ɋɬɪɚɲɧɿ ɫɥɨɜɚ. ɇɚɲɿ ɩɪɚɳɭɪɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɧɚɦ ɭ ɫɩɚɞɨɤ ɤɭɪɝɚɧɢ ɫɥɚɜɢ, ɚ ɦɢ ɡɚɥɢɲɚɽɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ ɤɭɪɝɚɧɢ ɝɚɧɶɛɢ… ȼɿɞɛɭɥɚɫɹ ɞɭɯɨɜɧɚ ɿɧɮɥɹɰɿɹ, ɹɤ ɫɤɚɡɚɥɚ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ Ʌɿɧɚ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ. ɉɪɨɣɲɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɭ Ⱦɢɬɹɬɤɚɯ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɬɪɢɞɰɹɬɢɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ, ɚ ɤɨɪɞɨɧ ɡɚ ɞɟɫɹɬɶ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɑȺȿɋ ɩɪɨʀɯɚɥɢ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ. Ʌɢɛɨɧɶ, ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɡ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ Ɇɇɋ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɩɭɫɬɤɨɸ ɜ ɡɨɧɭ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɉɪɨɦɢɧɭɥɢ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ, ɞɟ ɛɭɰɿɦɬɨ ɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɟɥɟɬɟɧɫɶɤɿ ɫɨɦɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɜɿɬɶ ɞɚɸɬɶ ɥɸɞɫɶɤɿ ɿɦɟɧɚ, ɧɟɞɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɢ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ… ɇɚɪɟɲɬɿ ɩɿɞ’ʀɯɚɥɢ ɞɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɪɨɛɢɜ ɫɬɿɥɶɤɢ ɥɢɯɚ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ. ɇɢɧɿ ɜɿɧ ɧɚɱɟɛɬɨ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, ɬɚ ɯɬɨ ɡɧɚɽ, ɱɨɝɨ ɱɟɤɚɬɢ ɜɿɞ ɧɟɩɟ-

Нещодавно як працівник редакції журналу «Пожежна безпека» побувала у відрядженні в так званій зоні відчуження – Чорнобильській. Їхали на заходи, приурочені до 26-х роковин аварії на ЧАЕС. А головне – на запуск технологічного циклу будівництва арки нового безпечного конфайнмента над ЧАЕС, який має нейтралізувати атомного монстра, котрий ось уже понад чверть століття тримає в облозі Полісся. Про що тільки не передумалося дорогою до електростанції, котра зажила лихої слави в усьому світі!.. ɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɧɚɱɢɧɟɧɨʀ ɫɦɟɪɬɨɧɨɫɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ? ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ Ɇɟɦɨɪɿɚɥ ɬɚ ɱɟɫɬɶ ɩɟɪɲɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ

ɛɥɨɤɚ, ɞɟ ɡɜɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɚɪɤɭ, ɳɨɛ ɧɚɞɹɝɧɭɬɢ ʀʀ ɧɚ «ɫɚɪɤɨɮɚɝ», ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɜɢɱɟɪɩɚɜ ɫɜɿɣ ɪɟɫɭɪɫ. 26 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ (ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɣɦɨ

БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ РОЗРАХОВАНИЙ НА 100 РОКІВ ɜɿɞ «ɦɢɪɧɨɝɨ ɚɬɨɦɭ», ɹɤɿ ɰɿɧɨɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɪɹɬɭɜɚɥɢ ɩɥɚɧɟɬɭ Ɂɟɦɥɹ. ɉɨɱɟɫɧɚ ɜɚɪɬɚ ɣ ɬɢɲɚ. ɉɿɞ ɬɪɚɭɪɧɭ ɦɭɡɢɤɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ, ɦɿɧɿɫɬɪ Ɇɇɋ ȼɿɤɬɨɪ Ȼɚɥɨɝɚ ɬɚ ɩɨɫɥɢ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɥɚɥɢ ɤɜɿɬɢ ɞɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ. ɉɨɬɿɦ ɤɨɪɬɟɠ ɪɭɲɢɜ ɞɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨ-

ɰɸ ɞɚɬɭ!) ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɤɨɧɮɚɣɧɦɟɧɬɚ). Ʉɨɧɮɚɣɧɦɟɧɬ ɽ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ «ɍɤɪɢɬɬɹ» ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 100 ɪɨɤɿɜ. Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɫɩɨɞɿɜɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡ ɧɶɨ-

ɝɨ ɩɚɥɢɜɨɜɦɿɫɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɨɧɞɢɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɧɚ Ʉɢʀɜ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɽ ɦɿɫɬɟɱɤɨ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ, ɹɤɟ ɡɚɡɧɚɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɝɨɪɹ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɜɿɤɭ, ɛɚɱɢɥɨ ɧɟɜɬɿɲɧɿ ɫɥɶɨɡɢ ɣ ɜɿɞɱɚɣ ɬɢɯ, ɤɨɝɨ ɡɚɪɨɡɭɦɿɥɿ ɝɨɪɟ-ɜɱɟɧɿ ɣ ɛɟɡɬɹɦɧɿ ɜɨɠɞɿ ɩɪɢɪɟɤɥɢ ɧɚ ɩɨɧɟɜɿɪɹɧɧɹ ɱɭɠɢɦɢ ɤɪɚɹɦɢ. ɇɢɧɿ ɬɚɦ ɠɢɜɭɬɶ ɜɚɯɬɨɜɢɤɢ. Ɉɛɫɥɭɝɚ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɩɨɠɟɠɧɢɤɢ, ɦɿɥɿɰɿɹ… Ⱦɨɪɨɝɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɭɡɛɿɱɱɹ ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɩɪɢɛɪɚɧɿ: ɦɚɛɭɬɶ, ɧɟɦɚ ɤɨɦɭ ɫɦɿɬɢɬɢ. ɏɨɱɚ ɜɭɥɢɰɹɦɢ ɯɨɞɹɬɶ ɥɸɞɢ, ʀɡɞɹɬɶ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɢ, ɩɪɚɰɸɽ ɦɚɝɚɡɢɧ... Ʉɨɥɢ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ɰɟ ɦɿɫɬɟɱɤɨ, ɬɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɭɥɢ ɥɸɞɢ ɜ ɤɚɦɭɮɥɹɠɿ, ɚ ɧɢɧɿ – ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɠɢɬɟɥɿ, ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɨɞɹɡɿ. ȼɫɟ ɦɚɣɠɟ ɹɤ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ. Ɍɿɥɶɤɢ ɫɭɦ ɨɝɨɪɬɚɽ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɨɱɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɩɨɱɨɪɧɿɥɿ ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ ɡ ɜɢɛɢɬɢɦɢ ɜɿɤɧɚɦɢ, ɞɟ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɠɢɜɟ, ɫɚɞɤɢ, ɹɤɿ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɛɚɱɢɥɢ ɞɛɚɣɥɢɜɨʀ ɪɭɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ, ɩɨɜɚɥɟɧɿ ɩɚɪɤɚɧɢ… Ⱦɟ ɧɟɦɚɽ ɞɿɬɟɣ, ɨɬɠɟ, ɧɟɦɚɽ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ. Ⱥ ɜɬɿɦ, ɯɬɨ ɡɧɚɽ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡ ɱɚɫɨɦ, ɩɿɫɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɮɚɣɧɦɟɧɬɚ, ɨɠɢɜɟ ɰɟɣ ɤɪɚɣ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɩɨɥɿɳɭɤɢ, ɫɩɨɪɭɞɹɬɶ ɧɨɜɿ ɨɫɟɥɿ ɣ ɡɟɦɥɹ ɞɚɜɚɬɢɦɟ ɳɟɞɪɿ ɩɥɨɞɢ. Ʉɢʀɜ - ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ.

«Святые письма фронтовые» Так называется тематический номер корпоративной газеты «Северодонецкий химик», посвященный 67-й годовщине Великой Победы. В канун этой даты газета обратилась к своим читателям с просьбой передать редакции на несколько дней фронтовые письма и фотоснимки, хранящиеся в семейных архивах, рассказать об их авторах.

ɋɟɦɟɧ ɉȿɊɐɈȼɋɄɂɃ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɵ «ɋɟɜɟɪɨɞɨɧɟɰɤɢɣ ɯɢɦɢɤ»

Ɍɚɤɢɟ ɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɨɟɧɧɨɣ ɩɨɪɵ, ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɢ ɩɨɠɢɥɵɟ, ɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ. ȼ ɞɟɫɹɬɤɚɯ ɫɟɦɟɣ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɫɜɹɬɨ ɯɪɚɧɹɬ ɜɟɫɬɨɱɤɢ ɨɬ ɪɨɞɧɵɯ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɫ ɜɨɣɧɵ. «Ʉɨɝɞɚ ɨɬɟɰ ɭɲɟɥ ɧɚ ɮɪɨɧɬ, ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ ɫɟɦɶ ɦɟɫɹɰɟɜ, - ɩɢɲɟɬ ɨɞɧɚ ɢɡ ɱɢɬɚɬɟɥɶɧɢɰ. – Ɇɵ ɫ "ЖУРНАЛІСТ

ɧɢɦ ɬɚɤ ɢ ɭɜɢɞɟɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɋɟɦɶɟ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɧɟɦ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɯɨɪɨɧɤɚ ɢ ɷɬɨ ɩɢɫɶɦɨ. ɇɨ ɨɬɟɰ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤɨ ɦɧɟ ɜɨ ɫɧɟ – ɫɨɜɫɟɦ ɦɨɥɨɞɵɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɧ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ». - Ɉɬɞɟɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ «Ⱥɡɨɬ» ɩɪɨɜɟɥ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɦɭɡɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɫɬɪɟɱɭ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɷɬɨɣ ɚɤɰɢɢ «Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɩɢɫɶɦɚ», - ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɞɟɩɭɬɚɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɋɟɪɝɟɣ Ʌɟɛɟɞɟɜ. ȼɟɞɭɳɚɹ ɜɫɬɪɟɱɢ - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɋɀɍ ɂɧɧɚ ɋɧɨɩɟɧɤɨ ɫɨɨɛɳɢУ К РА Ї Н И "

ɥɚ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɤɚɡɭ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɨɥɧɭɸɳɟɦ ɫɨɛɵɬɢɢ ɪɟɲɟɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɚɡɟɬɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɬɭɞɢɣ Ɍȼ ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɷɬɢ ɠɟ ɞɧɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ «Ⱥɡɨɬɚ» ɩɪɨɜɟɥɢ ɢ ɨɩɪɨɫ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɉɌɍ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɟ ɡɧɚɸɬ ɨ ɜɨɣɧɟ. ɍɜɵ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɡɧɚɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɉɨɛɟɞɵ. Ⱥ ɭ ɫɜɹɬɵɯ ɦɟɫɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬ ɮɚɲɢɫɬɨɜ, ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɩɨɪɨɣ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ… ɩɢɜɧɭɲɤɢ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɢ ɧɚɦ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɟɳɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɭɱɚɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɪɞɟɰ. Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ.

15


В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Вцілити у «дев’ятку» В Одесі завершився міжнародний турнір з міні-футболу серед команд журналістів міст-героїв СНД, присвячений 67-й річниці Великої Перемоги. Його зініціювала тутешня регіональна організація НСЖУ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɇȿȼɆɂɌɂɃ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɋɀɍ

Ɍ

ɪɢ ɞɧɿ ɧɚɞ ɫɦɚɪɚɝɞɨɜɢɦɢ ɝɚɡɨɧɚɦɢ Ɉɬɪɚɞɢ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɢɬɹɱɨ-ɸɧɚɰɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ «ɑɨɪɧɨɦɨɪɟɰɶ», ɦɚɣɨɪɿɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɚɩɨɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ. ɍ ɡɦɚɝɚɧɧɿ, ɹɤɟ ɜɠɟ ɨɯɪɟɫɬɢɥɢ «ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ȯɜɪɨ-2012», ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ Ȼɪɟɫɬɚ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ, Ɍɭɥɢ, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɚ, Ȼɪɹɧɫɶɤɚ ɣ Ɉɞɟɫɢ. «ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ Ɉɞɟɫɚ – ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɬɨ-ɝɟɪɨɣ ɭ ɫɭɡɿɪ’ʀ ɦɿɫɬ ɪɚɬɧɨʀ ɫɥɚɜɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɞɿɞɿɜ, – ɣɞɟɬɶɫɹ ɭ ɜɿɬɚɧɧɿ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ Ɉɥɟɝɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ, – ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ, ɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɭɪɧɿɪ ɭ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɿɣ ɉɚɥɶɦɿɪɿ ɫɬɚɜ ɭɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɩɟɪɚ ɿ ɦɿɤɪɨɮɨɧɚ – ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɛɚɬɚɥɿʀ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɥɹɯ. ɐɟ – ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɢɯ ɞɪɭɡɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɫɯɨɠɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɨɛɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɭɫɬɚɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ». – ȱ ɰɟ ɬɚɤɢ-ɬɚɤ,- ɡɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɤɚɩɿɬɚɧ ɜɨɥɝɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ Ɉɥɟɝ Ȼɭɫɥɨ. Ɂ ɧɢɦ ɹ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɞɟɫɹɬɶ ɥɿɬ ɬɨɦɭ ɧɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɬɭɪɧɿɪɿ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɥɨ ɦɿɫɬɨ ɧɚ ȼɨɥɡɿ. ȼɿɞɬɨɞɿ Ɉɞɟɫɚ ɩɨɜɨɥɿ ɩɟɪɟɛɪɚɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɰɸ ɲɥɹɯɟɬɧɭ ɦɿɫɿɸ.

Ɂɭɫɬɪɿɱɿ ɦɚɸɬɶ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɽɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ Ɉɥɟɝ. Ⱥ ɹɤɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ! ɉɿɫɥɹ ɦɚɬɱɿɜ – ɨɞɪɚɡɭ ɜ ɦɨɪɟ … ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɠ ɩɨɽɞɢɧɤɭ ɤɪɚɫɧɨɞɚɪɰɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɧɚɞ ɨɞɟɫɢɬɚɦɢ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɲɢ ɦɟɬɤɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɶ. – Ɉɛɢɞɜɚ ɝɨɥɢ Ɉɞɟɫɿ ɡɚɛɢɜ ȼɚɞɢɦ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, – ɭɬɨɱɧɸɽ ɝɪɚɜɟɰɶ ɤɪɚɫɧɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ƚɨɪɧɚɲɤɨ. – Ɍɨɠ ɿ ɜ ɧɚɫ ɽ ɫɜɿɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ! Ɉɥɟɤɫɿɣ ɪɨɞɨɦ ɿɡ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ȼɚɬɶɤɨ ɣɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨ-

ɜɢɣ, ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɫɿɦ‘ɹ ɨɫɿɥɚ ɧɚ Ʉɭɛɚɧɿ. – Ʉɭɛɚɧɶ ɡɚɝɚɥɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɡɟɦɥɹ,- ɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡɦɨɜɢ ȱɪɢɧɚ ȱɜɚɧɱɟɧɤɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɋɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɋɨɫɿʀ (ʀʀ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ ɿ ɸɧɿɫɬɶ ɦɢɧɭɥɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ).- Ɇɢ ɫɜɹɬɨ ɲɚɧɭɽɦɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɡɚɩɨɪɨɡɶɤɢɯ ɿ ɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɸɞɧɸɜɚɥɢ ɧɚɲ ɤɪɚɣ. ȱ ɡɚɪɚɡ ɡɚɣɞɿɬɶ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫ, ɬɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɞɢɛɚɽɬɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɱɧɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɩɪɿɡɜɢɳɚɦɢ...

ɋɜɨʀɦɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ „ɬɭɪɧɿɪɭ ɧɚ ɬɥɿ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ” ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɿɡ Ɍɭɥɢ ɋɟɪɝɿɣ Ƚɭɫɽɜ ɿ Ȼɨɪɢɫ Ɍɽɪɽɯɨɜ: – Ɋɨɡɤɿɲ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɝɧɟɬɢɡɦ Ɉɞɟɫɢ … – Ɉɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ Ⱦɸɤɚ ɛɚɱɢɬɢ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɰɿ, ɚ ɿɧɲɚ – ɠɢɜɰɟɦ. Ƚɨɫɬɟɣ ɳɢɪɨ ɜɿɬɚɥɢ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɿ ɱɟɦɩɿɨɧɢ Ɇɢɤɨɥɚ Ⱥɜɿɥɨɜ, əɤɿɜ ɀɟɥɟɡɧɹɤ, ɭɱɚɫɧɢɤ ɞɜɨɯ ɱɟɦɩɿɨɧɚɬɿɜ ɫɜɿɬɭ ɡ ɮɭɬɛɨɥɭ ȼɚɥɟɪɿɣ ɉɨɪɤɭɹɧ. Ɂɚɜɿɬɚɜ ɩɨɜɛɨɥɿɜɚɬɢ ɡɚ ɫɜɨʀɯ ɿ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɫɭɥ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɜ Ɉɞɟɫɿ ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ɏɿɥɿɩɱɢɤ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɬɪɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɚɥɟɸ ɞɪɭɠɛɢ ɜ ɩɚɪɤɭ ɉɟɪɟɦɨɝɢ, ɩɨɤɥɚɥɢ ɤɜɿɬɢ ɞɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɇɟɜɿɞɨɦɨɦɭ ɦɚɬɪɨɫɭ, ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɧɚ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 411-ʀ ɛɚɬɚɪɟʀ ɬɚ ɜ ɤɚɬɚɤɨɦɛɚɯ ɭ ɫɟɥɿ ɇɟɪɭɛɚɣɫɶɤɨɦɭ, ɞɟ ɜ ɪɨɤɢ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɫɜɨʀ ɫɯɪɨɧɢ ɦɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɿ ɦɟɫɧɢɤɢ. ȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɧɨɜɢɦ ɤɪɚɫɟɧɟɦɫɬɚɞɿɨɧɨɦ «ɑɨɪɧɨɦɨɪɟɰɶ». ɉɟɪɟɦɨɝɥɢ ɜ ɬɭɪɧɿɪɿ ɨɞɟɫɢɬɢ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɤɪɚɫɧɨɞɚɪɰɿ, ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ – ɤɨɥɟɝɢ ɿɡ Ȼɪɟɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭɫɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: Ɉɞɟɫɚ-Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 0:2, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ-Ȼɪɹɧɫɶɤ 1:3, Ɍɭɥɚ-Ȼɪɟɫɬ 1:6, Ɉɞɟɫɚ-Ȼɪɹɧɫɶɤ 2:0, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ-Ȼɪɟɫɬ 3:3, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ-Ɍɭɥɚ 8:2, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ-Ȼɪɹɧɫɶɤ 7:3, Ȼɪɟɫɬ-ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ 3:1, ɈɞɟɫɚȻɪɟɫɬ 4:2, Ȼɪɹɧɫɶɤ-Ɍɭɥɚ 6:0, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ-Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 2:2, Ɉɞɟɫɚ-ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ 4:3, Ɍɭɥɚ-Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 3:9, Ȼɪɟɫɬ-Ȼɪɹɧɫɶɤ 3:2. ɇɚɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɤɪɚɫɧɨɞɚɪɰɿ – ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɡɚɛɢɬɢɯ ɦ’ɹɱɿɜ. ɐɟ ɣ ɧɟ ɞɢɜɢɧɚ: ɬɚɦ ɝɪɚɸɬɶ ɪɨɫɿɹɧɢ … ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɤɨɪɟɧɹɦɢ. ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɳɟ ɨɞɢɧ ɜɢɬɹɝ ɿɡ ɜɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɜɿɞ Ɉɥɟɝɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ: «Ȼɚɠɚɸ ɜɚɦ ɜɥɭɱɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ ɭ «ɞɟɜ`ɹɬɤɭ» ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɿ, ɚɥɟ ɿ ɜ ɠɢɬɬɿ! Ɂɦɿɰɧɸɸɱɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɜɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɛɭɞɭɽɬɟ ɦɨɫɬɢ ɞɪɭɠɛɢ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ!» ɉɨɝɨɞɶɬɟɫɹ, ɱɭɞɨɜɚ ɦɿɫɿɹ. НА ФОТО: момент гри; прес-конференція організаторів турніру. Фото Валерія СПРИНДІСА.

16

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "


АКЦІЇ

Навчання журналістів в Артеку 17 – 18 ɱɟɪɜɧɹ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɟɡɨɧɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ «ə ɦɨɠɭ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɹ!» ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɇɆȾ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɟɦɟɞɢɤɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ BLS. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿʀ. ɋɥɭɯɚɱɿ ɫɬɚɧɭɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ ɬɚ ɡɞɨɛɭɞɭɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚɤɢɯ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ

ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ. Ɍɚɤɨɠ ɫɥɭɯɚɱɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. ɋɥɭɯɚɱɿ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ. Ɂ 11 ɩɨ 18 ɱɟɪɜɧɹ ɭ ɆȾɐ Ⱥɪɬɟɤ ɩɪɨɣɞɭɬɶ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɇɆȾ 700 ɞɿɬɟɣ. Ɍɚɤɨɠ ɞɿɬɢ ɩɪɨɫɥɭɯɚɸɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɞɿɽɬɨɥɨɝɚ Ɉɤɫɚɧɢ ɋɤɢɬɚɥɿɧɫɶɤɨʀ. Ɉɩɚɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ

ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɿɬɹɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɡɿɪɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɲɨɭ-ɛɿɡɧɟɫɭ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɦ ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ (Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ) - ɆȾɐ Ⱥɪɬɟɤ (ɬɚ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ). Ɍɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɭ «Ɂɞɨɪɨɜ’ɹ» www.healthfund.com.ua ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɪɨɟɤɬɢ». Ⱦɠɟɪɟɥɨ: http://healthfund. com.ua/ua/projects/ 24-ya-mozhu-vriatuvatyzhyttia-dlia-hurnalistiv.html

ɉɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɝɨɥɨɫɿɜ ɱɥɟɧɿɜ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ. Ɉɤɪɿɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɿɫɬɚ, ɡɚɯɨɞɿɜ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-

ɧɨɝɨ ɤɿɧɨɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɡ ɧɚɝɨɞɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɋɜɹɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɧɚ ɫɚɣɬɿ www. rada.berdyansk.net Ɉɪɝɤɨɦɿɬɟɬ.

Український фонд «Здоров’я» і Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги запрошують журналістів на навчання з надання першої невідкладної медичної допомоги (ПНМД), що відбудеться у МДЦ Артек (АР Крим) в рамках реалізації проекту «Я можу врятувати життя!». ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɝɨ ɞɨ ɥɿɤɚɪɧɿ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɝɪɿɜɚɧɧɸ ɬɚ ɨɩɿɤɚɯ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɭɬɨɩɥɟɧɧɿ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɛɚɠɚɧɶ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ) ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɇɆȾ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ «ə ɦɨɠɭ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɹ!» ɭ ɥɸɬɨɦɭ 2012 ɪɨɤɭ, ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢɦɟ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɧɟɤɟɧɿɜ ɬɚ ɧɚɤɥɚɞɨɤ, ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ

„Азовське літо-2012” Організатори запрошують взяти участь у роботі XV Всеукраїнського фестивалю журналістів „Азовське літо - 2012”, який відбудеться з 30 травня по 2 червня у Бердянську.

Ɉ

ɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ „Ⱥɡɨɜɫɶɤɟ ɥɿɬɨ” ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ, Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɇɋɀɍ, ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɁɆȱ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɁɆȱ ɬɚ ɿɧɲɿ ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɡɹɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ: Ŷ ɹɤɿ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɁɆȱ ɫɬɚɬɬɿ, ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɪɟɩɨɪɬɚɠɿ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɧɚɪɢɫɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ - ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ ɹɤ ɦɿɫɬɨ-ɤɭɪɨɪɬ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɟ ɦɿɫɬɨ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ

ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ. Ɉɞɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɁɆȱ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. ȱɧɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɨɝɨ ɠ ɁɆȱ – ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɥɚɬɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 500 ɝɪɧ. ɡ ɨɫɨɛɢ. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɡɚ 20 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ, ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: Ŷ ɩɥɨɳɚ ȱ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɢ, 2, ɦ. Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ, 71112 - ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɪɢɦɿɬɤɨɸ „ɉɪɟɫ-ɫɥɭɠɛɚ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ”. ɇɚɞɫɢɥɚɬɢ: Ŷ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ - ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥ; Ŷ ɬɟɥɟ- ɬɚ ɪɚɞɿɨɩɪɨɞɭɤɰɿɹ (ɜ ɡɚɩɢɫɭ) ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɞɚɬɭ ɜɢɯɨɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɟɮɿɪ, ɡɚɜɿɪɟɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. "ЖУРНАЛІСТ

ɐɂɌȺɌȺ

Борис ЛОЖКИН: почему украинское ТВ не приносит прибыли ȼɥɚɞɟɥɟɰ ɦɟɞɢɚɝɪɭɩɩɵ UMH ("ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ Ɇɟɞɢɚ ɏɨɥɞɢɧɝ") Ȼɨɪɢɫ Ʌɨɠɤɢɧ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ȼɟɱɟɪ ɫ ɇɢɤɨɥɚɟɦ Ʉɧɹɠɢɰɤɢɦ» (Ɍȼɿ) ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɟ Ɍȼ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɪɢɛɵɥɢ: – ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɡɚ ɪɟɞɤɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɛɢɡɧɟɫ. Ɉɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɞɨɜɟɫɨɤ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɚɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɨɧ ɧɚ ɧɟɟ ɢ ɧɟ ɜɵɣɞɟɬ ɧɢɤɨɝɞɚ. ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, - ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɨɰɟɧɤɚɦ, ɞɨɯɨɞɵ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ $400 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ, ɚ ɪɚɫɯɨɞɵ – ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ $800. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɧɚɫ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, - ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɉɨɥɶɲɟ, Ɍɭɪɰɢɢ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦ. Ɍɚɦ ɟɫɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɛɢɪɠɟ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɍɤɪɚɢɧɚ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɨ ɜɫɟɣ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, ɝɞɟ ɜɫɟ ɢɥɢ ɩɨɱɬɟ ɜɫɟ ɤɚɧɚɥɵ ɭɛɵɬɨɱɧɵ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ: ɬɨ ɥɢ ɭɛɟɞɢɬɶ ɢɯ, ɬɨ ɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɰɟɥɢ, ɢ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɧɶɝɢ. Ɋɟɞɤɨɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɦɢɪɚ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ - ɉɟɬɪ ɉɨɪɨɲɟɧɤɨ (ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɥɟɬ ɩɹɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ). Ɉɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɟɞɢɚ, ɤɚɤ ɤ ɛɢɡɧɟɫɭ. У К РА Ї Н И "

17


АКЦІЇ

«Народній» Олійниковій премії – тридцять

ɐ

ɟ ɛɭɥɚ ɧɟ ɡɜɢɱɧɚ ɜɿɞɡɧɚɤɚ, ɹɤɭ ɿɧɿɰɿɸɸɬɶ ɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ, ɚ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɡɧɚɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɡɦɚɥɤɭ. ȱ ɨɬɨɣ «ɩɟɪɲɢɣ ɭ ɪɨɞɭ Ɉɥɿɣɧɢɤɿɜ ɝɪɚɦɨɬɧɢɣ ɋɬɟɩɚɧ», ɫɬɚɜɲɢ ɜɿɞɨɦɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɞɿɹɱɟɦ (ɛɭɜ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɤɥɢɤɚɧɶ), ɧɟ ɜɿɞɰɭɪɚɜɫɹ ɫɜɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɚ ɜɫɿɥɹɤɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɥɸɞɹɦ, ɩɟɪɟɣɦɚɜɫɹ ʀɯɧɿɦɢ ɤɥɨɩɨɬɚɦɢ. ɉɪɟɦɿɹ ɿɫɧɭɽ ɣ ɩɨɧɢɧɿ, ɦɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɪɿɤ ɭ ɪɿɤ ɧɚɛɢɪɚɽ ɫɢɥɢ, ɯɨɱɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɨɥɝɨɫɩɭ «ɒɥɹɯɨɦ ȱɥɥɿɱɚ» ɞɚɜɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɚɪɬɿɥɶ ɿɦɟɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, ɣ ɫɬɚɬɤɿɜ ɡɚ ɧɚɲɢɯ ɫɤɪɭɬɧɢɯ ɱɚɫɿɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɹɤ ɦɨɜɢɬɶɫɹ, ɧɟ ɝɭɫɬɨ. Ƚɨɥɨɜɧɟ - ɩɚɦ’ɹɬɶ ɿ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɝɚɞɚɬɢ ɞɨɛɪɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɬɨɝɨ, ɤɢɦ ɩɢɲɚɸɬɶɫɹ ɿ ɤɨɝɨ ɜɟɥɢɱɚɸɬɶ «ɫɜɨʀɦ ɋɬɟɩɚɧɨɦ». Ɉɬɨɠ ɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ, ɩɨɩɪɢ ɜɫɿɥɹɤɿ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ, ɫɜɹɬɨ ɫɜɿɬɥɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ ɜɟɫɧɚ», ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɟ ɞɨ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 3 ɤɜɿɬɧɹ. Ȳɞɭɬɶ ɭ ɫɬɟɩɨɜɟ ɫɟɥɨ ɧɚ Ɉɞɟɳɢɧɿ ɡɜɿɞɭɫɿɥɶ, ɳɨɛ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɟɦɥɹɤɚɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɟɧɶ ɩɨɹɜɢ ɧɚ ɫɜɿɬ ɫɦɿɯɨɬɜɨɪɰɹ-ɝɭɦɚɧɿɫɬɚ ɿ ɜɪɭɱɢɬɢ ɞɢɩɥɨɦɢ ɥɚɭɪɟɚɬɚɦ ɩɪɟɦɿʀ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ «ȼ ɿɦ’ɹ ɞɨɛɪɚ», ɹɤɭ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɸ. Ȼɨ ɯɨɱɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɩɪɢɜɿɬɚɥɶɧɿ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɫɜɹɬɚ, ɚ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɱɟɛɬɨ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɟɦɥɹɤɢ, ɣ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɟɣ ɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɩɥɟɱɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ⱥ ɜɨɧɢ ɧɟɦɚɥɿ, ɛɨ ɨɫɶ ɭɠɟ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɟɫɧɿ ɡɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɝɨɫɬɿ ɞɨ ɬɢɯɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɫɟɥɚ ɡɜɿɞɭɫɿɥɶ, ɳɨ ɣ ɧɟ ɞɢɜɧɨ - ɪɨɡɝɨɥɨɫ ɩɿɲɨɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɧɟ ɪɿɞɤɿɫɬɶ ɬɚɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ. Ɉɫɶ ɿ ɧɢɧɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɛɭɜɚɥɚ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹ ɡ ȼɨɥɡɶɤɨɝɨ ɒɨɥɨɯɨɜɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ ȯɜɝɟɧɨɦ Ɇɚɥɸɬɨɸ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɫɬɟɠɢɜ, ɞɟ ɩɟɪɟɬɧɭɥɢɫɹ ɜɨɽɧɧɿ ɲɥɹɯɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɨʀɜ ɡɚ ɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞ. Ɂɚ ɱɚɫɿɜ ɋɊɋɊ Ʌɟɜɚɞɿɜɫɶɤɢɣ

18

Саме стільки років минуло відтоді, коли відомий журналіст і письменник Степан Олійник відійшов за вічну межу. І тридцять років тому в січні на сороковинах по небіжчику земляки, які приїхали до Києва з його рідної Левадівки, що на Одещині, повідомили: на правлінні колгоспу селяни постановили щороку на початку квітня – до дня народження поета - вшановувати пам’ять знаменитого краянина й заснували премію на його честь. ɦɭɡɟɣ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɚɤɬɨɪɢ ȯɜɝɟɧ Ɇɨɪɝɭɧɨɜ ɿ Ƚɟɨɪɝɿɣ ȼɿɰɢɧ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɪɨɥɟɣ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɮɿɥɶɦɭ «ɉɟɫ Ȼɚɪɛɨɫ ɬɚ ɩɨɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɪɨɫ», ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ Ʌɟɨɧɿɞ Ƚɚɣɞɚɣ ɡɚ ɮɟɣɥɟɬɨɧɨɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ-ɝɭɦɨɪɢɫɬɚ, ɬɚ ɜɿɞɨɦɚ ɡɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɮɿɥɶɦɚɦɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ Ɂɿɧɚʀɞɚ Ʉɢɪɿɽɧɤɨ. ɍɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ ɨɯɨɩɢɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ Ɉɞɟɳɢɧɭ, ɚ ɩɨɲɢɪɢɥɢɫɹ ɣ ɧɚ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɚɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɱɢɥɢɳɿ ɣ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɜɱɢɬɟɥɸɜɚɥɚ ɞɪɭɠɢɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ Ʉɥɚɜɞɿɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ. Ɍɚɦ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɬɜɨɪɱɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɞɨɧɶɤɨɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ Ʌɟɫɟɸ ɬɚ ɚɪɬɢɫɬɚɦɢ ɇɚɬɚɥɟɸ Ȼɭɱɟɥɶ ɿ Ⱥɧɚɬɨɥɿɽɦ Ⱦɟɦɱɭɤɨɦ. ɍ ɦɿɫɶɤɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɸɧɢɯ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɝɭɦɨɪɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɜɢɫɬɚɜɤɭ ɮɨɬɨ ɡ ɚɪɯɿɜɭ Ʌɟɫɿ ɋɬɟɩɚɧɿɜɧɢ ɣ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɸ ɬɜɨɪɿɜ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, ɧɚ ɩɪɟɜɟɥɢɤɭ ɪɚɞɿɫɬɶ ɞɿɬɥɚɲɧɿ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɮɿɥɶɦ «ɉɟɫ Ȼɚɪɛɨɫ ɿ ɩɨɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɪɨɫ». Ɇɿɫɰɟɜɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɨ ɰɿɣ ɩɨɞɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ.

"ЖУРНАЛІСТ

Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɝɨɫɬɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ Ȼɚɥɬɭ ɣ ɫɟɥɨ ɉɚɫɢɰɟɥɢ, ɞɟ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ. ɉɨɛɭɜɚɥɢ ɜ Ȼɚɥɬɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ ɿɦɟɧɿ Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ (ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɜ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɿ ɩɪɢɹɬɟɥɸɜɚɥɢ), ɜ ɞɢɬɹɱɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɩɟɞɭɱɢɥɢɳɿ. ɉɪɢ ɉɚɫɢɰɟɥɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɚɜɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɫɜɿɬɥɢɰɹ ɿɦɟɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, ɧɚ ʀʀ ɩɨɞɜɿɪ’ʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɣ ɡɧɚɤ. Ⱥ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɛɭɥɚ ɯɚɬɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɪɨɞɢɥɢ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɭ ɤɪɢɧɢɰɸ». Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɭ ɲɤɨɥɿ ɫɟɥɚ ɉɭɠɚɣɤɨɜɨɝɨ Ȼɚɥɬɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɫɜɹɬ ɧɟ ɨɛɦɢɧɭɥɢ ɣ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɰɟɧɬɪ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɤɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ Ʌɟɜɚɞɿɜɤɚ, ɫɟɥɚ ɋɬɪɭɤɨɜɟ ɬɚ ɋɤɨɫɚɪɿɜɤɭ, ɞɟ ʀɯ ɬɚɤɨɠ ɱɟɤɚɸɬɶ ɳɨɜɟɫɧɢ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɨʀ ɜɟɫɧɢ» ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ. Ʉɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɞɨ ɧɟʀ ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɪɚɳɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ. ȼɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɭɬɢ ɩɿɫɧɿ

У К РА Ї Н И "

ɧɚ ɫɥɨɜɚ ɩɨɟɬɚ-ɝɭɦɨɪɢɫɬɚ. ɉɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɛɿɪɨɱɤɢ ɩɿɫɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɿɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲɿ «Ʌɚɧɚɦɢ ɣɞɭ…» ɦɭɡɢɱɧɿ «ɩɪɢɜɿɬɢ» ɩɿɲɥɢ, ɹɤ ɦɨɜɢɬɶɫɹ, ɜ ɧɚɪɨɞ. ɉɪɨ ɰɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɥɢɛɨɧɶ, ɿ ɧɟ ɦɪɿɹɜ, ɯɨɱɚ ɱɢɦɚɥɨ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɣ ɥɹɝɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɧɨɬɢ, ɚ ɣ ɧɚ ɫɟɪɰɟ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɹɤ «ɋɨɥɨɦ’ɹɧɢɣ ɞɢɦ», ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ɇɚɬɚɥɹ Ȼɭɱɟɥɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ ɣ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ. Ⱥ, ɜɥɚɫɧɟ, ɣɨɝɨ ɜɿɪɲ ɩɪɨ Ȼɪɨɜɚɪɢ ɞɚɜɧɨ ɫɬɚɜ ɝɿɦɧɨɦ ɱɭɞɨɜɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɩɿɞ Ʉɢɽɜɨɦ, ɹɤ ɿ «Ʌɟɜɚɞɿɜɤɭ» ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɤɢ ɣ ɚɪɬɢɫɬɤɢ ɇɚɬɚɥɿ Ȼɭɱɟɥɶ ɧɚ ɫɥɨɜɚ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɪɚɜɱɭɤɚ ɫɩɿɜɚɸɬɶ ɭ Ʌɟɜɚɞɿɜɰɿ ɞɚɜɧɨ. Ɉɫɶ ɿ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɣ ɯɨɪ «Ȼɭɞɶɦɨ» ɡ Ȼɚɥɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɰɿɥɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɿɫɟɧɶ ɧɚ ɜɿɪɲɿ ɡɟɦɥɹɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɫɧɚ ɪɿɱ, ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ ɪɿɞɧɨɦɭ ɫɟɥɿ Ʌɟɜɚɞɿɜɰɿ, ɞɟ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɯɢɫɬ ɸɧɚɤɚ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɇɨɜɨɹɜɥɟɧɢɦ ɥɚɭɪɟɚɬɚɦ «ɧɚɪɨɞɧɨʀ» ɩɪɟɦɿʀ ɿɦɟɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ «ȼ ɿɦ’ɹ ɞɨɛɪɚ» ɜɪɭɱɢɥɢ ɞɢɩɥɨɦɢ. ɇɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɤɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ Ⱦɦɢɬɪɨ Ɇɨɥɹɤɟɜɢɱ, ɹɤɢɣ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɿɡ ɋɬɟɩɚɧɨɦ Ɉɥɿɣɧɢɤɨɦ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ «ɉɟɪɟɰɶ», ɉɟɬɪɨ ɋɚɜɱɭɤ ɡ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɱɢʀ ɝɭɦɨɪɟɫɤɢ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɡɜɭɱɚɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ Ɉɥɿɣɧɢɤɿɜɫɶɤɨɝɨ «əɪɦɚɪɤɭ ɫɦɿɯɭ» ɣ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɬɚ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɿɡ Ɉɞɟɫɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ɉɞɟɫɶɤɿ ɜɿɫɬɿ», ɫɩɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɜɢɞɚɧɶ «əɪɦɚɪɤɭ ɫɦɿɯɭ», ɞɟ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɬɜɨɪɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ȱɜɚɧ ɇɽɧɨɜ. ɇɚɨɫɬɚɧɨɤ ɜɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɢ: ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɥɚɭɪɟɚɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɞɢɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɚ ɣ ɞɨɛɪɟ ɩɨɡɚɡɞɪɢɬɢ: ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ Ɉɞɟɫɢ, ɋɚɜɪɚɧɿ, Ȼɚɥɬɢ, Ʉɨɦɿɧɬɟɪɧɚ, ȼɿɧɧɢɰɿ, Ʉɢɽɜɚ, Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ, ȱɡɹɫɥɚɜɚ, Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, ɧɚɜɿɬɶ Ɇɨɫɤɜɢ ɣ ɋɒȺ. Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɽɦɨ ɩɿɜɫɨɬɧɿ ɥɚɭɪɟɚɬɿɜ «ɧɚɪɨɞɧɨʀ» ɩɪɟɦɿʀ ɿɦɟɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɿ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶ ɧɚɲɢɯ ɤɨɥɟɝ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ȼɿɪɚ ɄɍɅɖɈȼȺ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» НА ФОТО: хліб-сіль від земляків. Фото автора. Ɉɞɟɳɢɧɚ.


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА

Ɂ

ɝɨɞɨɦ ɫɜɨʀ «Ɂɨɥɨɬɿ ɤɨɦɿɪɰɿ» ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɚ ɿ Ʌɭɰɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ ʋ4, ɚ ɬɨɞɿ ɣ Ʌɭɰɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɝɿɭɦɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɨɫɤɚɥɟɰɶ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɜɿɜ Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ «ɅɿɝɚɌɭɪɚ Ɇɿɮ», ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɜ «ȼɿɫɧɢɤ ɤɨɥɟɞɠɭ», ɚ ɳɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɟɪɲɚ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɢɬɹɱɚ ɝɚɡɟɬɚ «Ȼɪɢɡ». Ɉɫɬɚɧɧɹ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɛɭɥɚ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɬɚɪɚɧɧɹɦ ɋɟɪɝɿɹ ɇɿɥɿɩɸɤɚ. ɐɹ ɥɸɞɢɧɚ ɡɪɨɛɢɥɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ – ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɬɪɢɪɚɡɨɜɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɿɧɤɨɜɨɝɨ «Ȼɪɢɡɭ» ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ, ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɦɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɣ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɝɿɱɧɭ ɫɦɟɪɬɶ ɜɿɪɬɭɨɡɧɨɝɨ ɜɟɪɫɬɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ «Ȼɪɢɡ» ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɫɜɨɸ ɭɫɩɿɲɧɭ ɯɨɞɭ, ɚɥɟ ɫɚɦ ɋɟɪɝɿɣ ɇɿɥɿɩɸɤ ɿ ɞɨɫɿ ɥɢɲɢɜɫɹ ɡ ɞɢɬɹɱɨɸ ɩɪɟɫɨɸ: ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜ «əɛɥɭɧɟɜɚ ɝɿɥɤɚ» ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɿ ɝɚɡɟɬ Ʌɭɰɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ʋ4, Ʌɭɰɶɤɨɝɨ ɩɚɥɚɰɭ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɢɯ ɁɈɒ. ɐɿ ɤɿɥɶɤɚ ɝɚɡɟɬ ɫɬɚɥɢ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ «əɛɥɭɧɟɜɚ ɝɿɥɤɚ», ɹɤɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ. ɓɨɪɨɤɭ ɭ ɧɶɨɦɭ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɞɨ ɫɨɬɧɿ ɸɧɤɨɪɿɜ, ɜɨɧɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ, ɜɱɚɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɣɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɜɨɥɢɧɫɶɤɢɯ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɢɤɿɜ. Ⱦɨ Ʌɭɰɶɤɚ ɡɚɥɸɛɤɢ ɩɪɢʀɡɞɹɬɶ ɬɜɨɪɰɿ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɡ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɉɨɥɶɳɿ ɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. ȼɿɞɬɚɤ ɤɨɠɧɚ ɦɿɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɡɟɬɢ. Ɂ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɭɱɧɿɜɫɶɤɿ ɝɚɡɟɬɢ ɭ ɒɚɰɶɤɨɦɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɿɦɟɧɿ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɋɭɥɶɤɚ, Ʌɭɰɶɤɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ ɭɱɢɥɢɳɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ... Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɇɨɜɨɜɨɥɢɧɫɶɤ ɿ Ʉɨɜɟɥɶ, Ʌɸɛɨɦɥɶ ɿ Ʉɿɜɟɪɰɿ, Ʉɨɥɤɢ, ɋɬɚɪɨɜɢɠɿɜɳɢɧɚ… ɍ Ʌɭɰɶɤɿɣ ɪɚɣɨɧɰɿ «ɋɥɚɜɚ ɩɪɚɰɿ» ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɢɫɬɨɪɿɧɤɨɜɚ «Ʉɥɚɫɧɚ ɝɚɡɟɬɚ», ɞɟ ɞɿɬɢ ɣ ɜɱɢɬɟɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɶ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɶ ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɞɨɪɨɛɤɚɦɢ. ɋɬɚɪɨɜɢɠɿɜɫɶɤɚ ɪɚɣɨɧɤɚ «ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɧɨɜɢɧɢ» ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɩɪɨɜɟɥɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ. ɐɟ ɜɟɥɢɤɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɤɨɥɢ ɞɨɪɨɫɥɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ

«Намагаємося розпізнати зернятко таланту»

ɋɟɪɝɿɣ ɐɘɊɂɐɖ, ɤɭɪɚɬɨɪ ɜɿɞ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɲɤɿɥɶɧɨɸ ɩɪɟɫɨɸ

ɋɬɟɩɚɧ ɒȿȽȾȺ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

– Хто хоче бути журналістом? – запитали якось у школярів. Рук двадцять піднялось із двох паралельних класів. А було це в одній з найкращих шкіл Луцька –спеціалізованій №1, де впродовж десятиліть успішно діє програма пошуку найталановитіших, їх гарту та навчання. Тодішній директор школи Володимир Павлович Скалка і назву придумав офіційно зареєстрованій шкільній газеті – «Гроно». ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɦɨɥɨɞɲɢɯ. Ⱥɞɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɦɚɫɬɢɬɿ ɠɭɪɤɨɪɢ ɤɨɥɢɫɶ ɛɭɥɢ ɞɿɬɶɦɢ ɿ ɞɨɛɪɟ ɩɚɦ’ɹɬɚɸɬɶ, ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɤɨɥɢ ɬɜɨɸ ɡɚɦɿɬɤɭ ɧɚɞɪɭɤɭɽ «ɩɨɜɚɠɧɚ ɝɚɡɟɬɚ». ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɨɪɨɫɥɚ ɩɪɟɫɚ ɭ ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɫɟɧɫɚɰɿɹɦɢ, ɡɚɦɨɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ «ɥɨɤɲɢɧɨɸ», «ɜɢɠɢɜɚɥɶɧɨɸ» ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɛɚɱɢɬɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɜɨʀɯ ɠɭɪɤɨɪɿɜ. Ɂɧɚɸ, ɳɨ ɞɟɤɨɬɪɿ ɦɨʀ ɤɨɥɟɝɢ, ɡɚɣɧɹɜɲɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ

ɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ (ɬɟɩɟɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ) ɪɚɡɨɦ ɡ ȼɿɤɬɨɪɨɦ Ɂɭɛɨɜɢɱɟɦ ɦɟɧɿ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɜɟɫɬɢ «Ɇɚɣɫɬɟɪɧɸ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ». ɀɭɪɮɚɤɭ ɬɨɞɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɨɬɨɠ ɞɨ ɧɚɫ ɬɹɝɧɭɥɢɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɚɥɟ ɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ. Ɍɨɞɿ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɪɭɯɨɜɿ ɩɿɲɥɢ ɜɫɿ ɨɛɥɚɫɧɿ ɣ ɪɚɣɨɧɧɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɿ «ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ» ɥɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɥɢ

ПОТРІБНІ ЖИВІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ Й СТУДЕНТСЬКОЇ ПРЕСИ

ɩɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɡɚɞɟɪɥɢ ɧɨɫɢ, ɳɨ ɡ ɞɿɬɟɣ ɥɚɞɧɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɧɟ ɡɧɚɬɢ ɹɤɢɯ ɲɟɞɟɜɪɿɜ, ɯɨɱɚ ɫɚɦɿ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɞɭɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɣ ɧɟ ɱɭɥɢ. Ɍɚɤɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɛɭɥɨ. Ʉɨɠɧɚ ɝɚɡɟɬɚ, ɳɨ ɩɨɜɚɠɚɥɚ ɫɟɛɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɤɪɭɬɿɲɚ, ɡɚ ɜɟɥɢɤɭ ɱɟɫɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿ ɱɢɬɚɱɿɜ ɦɚɥɚ, ɤɨɥɢ ɧɚ ʀʀ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɞɪɭɤɭɜɚɥɚɫɹ ɸɧɶ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɹ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɯɿɛɚ ɳɨ ɭ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɜɿɫɬɿ», ɭ ɞɟɤɨɬɪɢɯ ɪɚɣɨɧɤɚɯ, ɞɨɛɪɟ, ɳɨ ɣ ɥɭɰɶɤɢɣ «Ⱦɿɚɥɨɝ» ɞɚɽ ɞɨɪɨɝɭ ɦɨɥɨɞɲɢɦ. ɏɨɱɟɬɶɫɹ ɫɤɚɡɚɬɢ ɣ ɩɪɨ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɩɪɟɫɨɜɢɣ ɪɭɯ. Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɢ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪ"ЖУРНАЛІСТ

ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɚ ɤɨɬɪɢɣɫɶ ɫɦɿɥɢɜɟɰɶ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɉɪɹɲɟɜɚ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɡ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɦɢ ɁɆɿ, ɩɨɛɭɜɚɜ ɧɚ ɪɚɞɿɨ, ɜ ɝɚɡɟɬɿ, ɠɭɪɧɚɥɿ «Ⱦɭɤɥɹ». ɑɢɦɚɥɨ ɡ ɤɨɥɢɲɧɿɯ «ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɬ» ɬɟɩɟɪ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɫɬɚɪɲɢɯ, ɽ ɡ ɰɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɶ. Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɣ ɲɤɿɥɶɧɚ, ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɚ ɩɪɟɫɚ ɜɢɝɿɞɧɚ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɡɚɤɚɪɛɭɽ ʀɯɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɜɢɞɚɧɧɹ). Ⱥɥɟ ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɪɭɯɨɜɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɛɪɚɬɢɦɫɶɤɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ. У К РА Ї Н И "

ɉɨɬɪɿɛɧɿ ɠɢɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢ. əɤɨɫɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɋɟɪɝɿɽɦ ɇɿɥɿɩɸɤɨɦ ɦɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ Ʌɭɰɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɁɆȱ. ȱ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɚ ɛɭɥɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɬɚ ɧɟɝɨɬɨɜɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɡ ɞɢɪɟɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ. Ɉɫɜɿɬɚ – ɡɚ ɩɪɟɫɭ, ɚɥɟ ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɱɢ ɝɨɞɢɧɢ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɨɞɪɚɡɭ ɜɿɞɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɞɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɚɛɨ ɠ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. Ⱥ ɬɚɦ ɤɥɨɩɨɬɿɜ ɿ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɜɢɫɬɚɱɚɽ. Ɏɿɧɚɧɫɿɜ ɧɟɦɚɽ. Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɧɟɦɚɽ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɁɆȱ. ɏɨɱ ɨɫɜɿɬɿ ɞɚɜɧɨ ɜɠɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɨɲɬɢ, ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɭɤɥɚɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ɜɭɡɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɁɆȱ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɲɤɿɥɶɧɿ ɁɆȱ ɞɚɞɭɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿ, ɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɭ, ɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ, ɣ ɮɨɬɨɦɢɬɰɸ, ɣ ɧɚɭɤɨɜɰɸ, ɣ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɤɭ-ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɭ. ɐɿɽʀ ɜɟɫɧɢ ɜɿɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ Ʌɭɰɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ ʋ4 ɿɦɟɧɿ Ɇɨɞɟɫɬɚ Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɞɨ ɡɭɫɬɪɿɧɟ ɝɨɫɬɟɣ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ (ɬɟɩɟɪ ɭɠɟ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ) ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ «əɛɥɭɧɟɜɚ ɝɿɥɤɚ». ɍ ɬɟɩɥɿ ɬɪɚɜɧɟɜɿ ɞɧɿ ɸɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɨɦɭ ɦɿɫɬɿ Ʌɭɰɶɤɭ, ɞɟ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɢɞɚɬɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ȼɨɥɢɧɿ, ɨɛɦɿɧɹɬɢɫɶ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ. Ɍɨɪɿɤ ɭ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 17 ɤɨɦɚɧɞ. Ʉɪɿɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɲɤɨɥɢ Ɏɪɿɞɟɧɫɬɚɥɶ (ɦ. ɏɟɪɮɨɪɞ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ), XIII ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɥɿɰɟɸ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ Ʌɿɫɚ-Ʉɭɥɿ (ɦ. ȼɚɪɲɚɜɚ, ɉɨɥɶɳɚ), ɋɩɿɥɤɢ ɲɤɿɥ ɡɚɜɨɞɨɜɢɯ ʋ1 ɿɦɟɧɿ əɧɚ ɉɚɜɥɚ ȱȱ (ɦ. Ⱦɟɦɛɿɰɟ, ɉɨɥɶɳɚ). – ȼ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ «əɛɥɭɧɟɜɚ ɝɿɥɤɚ» ɦɚɽ ɪɨɡɤɜɿɬɧɭɬɢ ɧɨɜɢɦɢ ɦɨɥɨɞɢɦɢ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ, – ɜɜɚɠɚɽ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʌɭɰɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ʋ4 ɿɦɟɧɿ Ɇɨɞɟɫɬɚ Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɲɤɨɜɟɰɶ. Ʌɭɰɶɤ.

19


МОНІТОРИНГ

Про редактора районки і теорію «гадиків» (Суб’єктивні нотатки)

Ɇɢɤɨɥɚ ɓȿɊȻȺɇɖ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ɉɇɍ ɿɦ. ȱ. ȱ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ

Перші враження – подив

əɤ ɡɚɜɠɞɢ – ɬɚɤɚ ɜɠɟ ɡɜɢɱɤɚ – ɲɜɢɞɟɧɶɤɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ, ɧɟ ɡɭɩɢɧɹɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɱɢɫɥɚɯ ɫɿɱɧɹ 2012: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɦɿɫɹɰɹ ɜ ɪɚɣɨɧɤɚɯ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɿ ɬɟ ɠ – ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɬɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɶ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɫɩɨɝɚɞɢ, ɳɨɫɶ ɞɥɹ ɞɭɲɿ. ɉɨɱɢɧɚɸ ɡ «ȼɿɫɬɟɣ Ⱥɧɚɧɶʀɜɳɢɧɢ» («ȼȺ») ɡɚ 14 ɫɿɱɧɹ. ɇɨɜɨɪɿɱɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, «Ɂɚɤɨɧ – ɨɞɢɧ ɞɥɹ ɜɫɿɯ (ɿɧɮɨɪɦɭɽ Ⱥɧɚɧɶʀɜɫɶɤɚ ɪɚɣɨɧɧɚ ɪɚɞɚ)», «ɍɜɚɝɚ, ɚɤɰɿɹ!» ɿ «Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɤɨɯɚɧɧɹ» (ɤɨɥɨɧɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ). ɐɟ – ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɲɩɚɥɶɬɿ. ɇɚ ɞɪɭɝɿɣ, ɩɿɞ ɪɭɛɪɢɤɨɸ «Ⱦɜɚ ɥɢɫɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɟɦɭ», ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɡɚɹɜɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ʋ1 ɦ. Ⱥɧɚɧɶʀɜɚ (Ɉ, ɰɟ ɜɠɟ ɳɨɫɶ!), ɚ ɧɚ ɬɪɟɬɿɣ ɡɧɨɜɭ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɞɹɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɧɨɜɢɧɢ ɿ ɞɟɫɶ ɦɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɩɨɥɨɫɢ – ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɚ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɨɤɭ ɧɿ ɧɚ ɱɨɦɭ ɡɚɬɪɢɦɚɬɢɫɶ. ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɩɨɥɨɫɚ – ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ. ɓɟ ɪɭɛɪɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɦɭɥɹɥɢ ɩɨɝɥɹɞ: «ɇɚ ɫɟɫɿʀ Ⱥɧɚɧɶʀɜɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ», «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɤɨɦɡɟɦɭ ɜ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ», «ȱɧɮɨɪɦɭɽ ɪɚɣɨɧɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɸɫɬɢɰɿʀ», «ȱɧɮɨɪɦɭɽ ɪɚɣɨɧɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ», «ȱɧɮɨɪɦɭɽ ɪɚɣɥɿɤɚɪɧɹ ɞɟɪɠɜɟɬɦɟɞɢɰɢɧɢ», «ɉɨɪɚɞɢ ɜɿɞ ɥɿɤɚɪɹ», — ɞɨ ɪɟɱɿ, ɜɫɟ ɰɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɜɿɞ 18 ɫɿɱɧɹ. ə ɪɨɡɭɦɿɸ, «ȼɿɫɬɿ Ⱥɧɚɧɶʀɜɳɢɧɢ» — ɝɚɡɟɬɚ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ. Ⱥɥɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɧɰɿ

20

Час від часу давні друзі надсилають мені з Ананьєва, мого рідного міста, добірку примірників газети «Вісті Ананьївщини», газети, що стала спадкоємицею «Радянського села». Колеги зрозуміють мою прихильність до «Вістей Ананьївщини», адже в «Радянському селі» я робив перші кроки в журналістиці. Ось і цього разу з великим нетерпінням розпакував чергову бандероль: у вихідних даних нове редакторське ім’я – Володимир Сєдов. ɪɚɣɨɧɭ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɞɢ, ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɫɬɿɥɶɤɢ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɨɮɿɰɿɨɡ — ɱɢ ɧɟ ɡɚɧɚɞɬɨ? ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɧɨɦɟɪɚɯ, ɚ ʀɯ ɭ ɦɟɧɟ ɜɿɫɿɦ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɚ, ɪɨɛɨɱɚ, ɚ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭɲɧɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ — ɚɥɟ ɠ ɪɚɣɨɧ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɢɣ. ɍɛɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɠɢɬɬɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɝɥɢɛɢɧɤɢ — ɚ ɬɚɦ ɫɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ! Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜ Ⱥɧɚɧɶʀɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ 33 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɢ — ɯɿɛɚ ɠ ɬɚɦ ɧɟ ɠɢɜɭɬɶ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɫɜɿɣ ɝɨɥɨɫ ɭ ɝɚɡɟɬɿ? Ɍɚ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ «ȼȺ» ɜɪɹɞɢ-ɝɨɞɢ. ɓɨ ɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɱɿ: ɫɟɪɟɞ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɿɜ - ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɠ ɿɦɟɧɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɤɨɥɨɧɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɚɩɪɨɱɭɞ ɩɢɫɭɱɢɦ: ɬɟɤɫɬɢ ɰɢɯ «ɤɨɥɨɧɨɤ» ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɹɝɚɸɬɶ 8-9 ɬɢɫɹɱ ɡɧɚɤɿɜ (ɰɟ ɩɪɢ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɝɚɡɟɬɢ!). əɤɢɦ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɧɚɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɋɽɞɨɜ? ȼɿɞɪɚɡɭ ɫɤɚɠɭ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ.

І проблема туалетів у школах... політизована

ɋɭɞɹɱɢ ɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɜɿɧ ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɜɨɣɨɜɧɢɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ƀɨɝɨ ɪɭɤɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɭɫɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɞɟ ɡ'ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɝɨɞɚ «ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟ» ɬɢɯ, ɯɬɨ ɡɚɜɚɠɚɽ ɪɨɡɛɭɞɨɜɿ «ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɿ ɫɜɿɬɥɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜ Ⱥɧɚɧɶʀɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ». Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɪɭɛɪɢɤɢ «Ⱦɜɚ ɥɢɫɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɟɦɭ», ɩɪɨ ɹɤɭ ɹ ɜɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɜ («ȼȺ» ʋ3 ɜɿɞ 14 ɫɿɱɧɹ 2012). əɤɚ ɠ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɨɧɭɤɚɥɚ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɞɜɚ ɦɚɬɟ"ЖУРНАЛІСТ

ɪɿɚɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɿɣ ɲɩɚɥɶɬɿ ɿ ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ? ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɠɭɪɮɚɤɭ ɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɜɪɿɡɨɦ ɡ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɫɭɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɓɨ ɠ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɩɿɞ ɧɚɡɜɚɧɨɸ ɪɭɛɪɢɤɨɸ? ɉɟɪɲɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɹɤ ɹ ɪɨɡɭɦɿɸ, «ɭɛɨɣɧɢɣ») ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɧɚɧɶʀɜɫɶɤɨʀ ɪɚɣɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ɇ. ȼ. Ʉɨɥɨɣɞɟɧɤɚ ɩɿɞ ɧɚɞɬɨ ɧɟɜɢɪɚɡɧɢɦ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ «Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ» ɿ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ «Ⱦɨɛɪɨɝɨ ɞɧɹ, ɲɚɧɨɜɧɿ ɚɧɚɧɶʀɜɰɿ ɬɚ ɠɢɬɟɥɿ ɪɚɣɨɧɭ!»: ɩɪɨɫɬɨ ɿ ɡɿ ɫɦɚɤɨɦ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ — ɡɚɹɜɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ʋ1 ɦɚɽ ɥɿɞ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 15 ɝɪɭɞɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɧɚ ɫɚɣɬɿ «Ⱥɧɚɧɶʀɜ-ɿɧɮɨ» ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ Ɉɞɟɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɋȿɋ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «Ɂɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɲɤɨɥɚ I-III ɫɬɭɩɟɧɿɜ-ɝɿɦɧɚɡɿɹ» ʋ1 ɦ. Ⱥɧɚɧɶɽɜɚ. ɉɪɨ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɢ (ɬɟɤɫɬ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ «ɑɥɟɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɇȼɄ «ɁɈɒ-ɝɿɦɧɚɡɿɹ» ʋ1) ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ: «Ⱦɟɹɤɿ ɮɚɤɬɢ ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɨɛɪɚɡɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɿ». Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɪɟɱɟɣ, ɩɿɫɥɹ ɬɚɤɨʀ ɡɚɹɜɢ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɛ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɢ ɥɢɫɬɚ ɧɚɡɜɭɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɮɚɤɬɢ (ɫɭɞɠɟɧɧɹ), ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ «Ⱥɧɚɧɶʀɜ-ɿɧɮɨ», ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɢɡɧɚɥɢ «ɧɟɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ». ɇɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ. Ɂɚɬɟ ɚɜɬɨɪɢ (ɱɢ ɚɜɬɨɪ?!) ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɿ ɫɭɦɛɭɪɧɨ, ɩɟɪɟɫɤɚɤɭɸɱɢ ɡ ɞɭɦɤɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ, ɫɤɚɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ... Ⱥɧɚɧɶʀɜɫɶɤɚ ɪɚɣɨɧɧɚ ɋȿɋ ɩɪɢɩɭɫɬɢɥɚɫɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. У К РА Ї Н И "

Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɲɟ, ɩɪɨ ɜɿɞɜɿɞ ɧɟɱɢɫɬɨɬ ɭ ɜɢɝɪɿɛɧɭ ɹɦɭ – Ɇ. ɓ.), ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɝɪɭɛɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ʌɢɲɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɿɣ ɮɪɚɡɿ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɱɢɧɚɽɲ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɰɿ «ɮɿɥɿɩɩɿɤɢ» ɚɞɪɟɫɭɸɬɶɫɹ (ɱɟɪɟɡ ɩɟɧɶ-ɤɨɥɨɞɭ!) ɚɜɬɨɪɭ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ «Ⱥɧɚɧɶʀɜ-ɿɧɮɨ», ɹɤɨɦɭ ɧɟ ɥɢɱɢɬɶ… «ɩɪɢɤɪɢɜɚɬɢɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɞɭɦɤɨɸ, ɡɛɢɪɚɬɢ ɱɭɬɤɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɩɥɿɬɤɢ ɩɿɞ ɪɭɛɪɢɤɨɸ «Ƚɨɜɨɪɹɬ…». Ɂɞɢɜɭɜɚɥɚ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ, ɚɞɠɟ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɿɡɜɢɳɚɦɢ – ɛɨɞɚɣ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɡ ɧɢɯ – ɚ ʀɯ, ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɝɚɡɟɬɢ, ɛɭɥɨ ɚɠ 36. Ɍɨ ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɡɧɹɥɚ ɰɿ ɩɿɞɩɢɫɢ, ɚɞɠɟ ɥɸɞɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ. ɑɨɝɨɫɶ ɡɥɹɤɚɥɢɫɹ ɱɢ ɰɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ? ɉɨɪɹɞ ɡ ɡɚɹɜɨɸ, ɹɤ ɹ ɜɠɟ ɩɢɫɚɜ, ɝɚɡɟɬɚ ɞɪɭɤɭɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɫɜɿɬɢ ɩɚɧɚ Ʉɨɥɨɣɞɟɧɤɚ. Ɂɜɟɪɬɚɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɥɨɳɚɫɧɚ ɜɢɝɪɿɛɧɚ ɹɦɚ, ɧɚɜɤɨɥɨ ɹɤɨʀ ɬɨɱɚɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɩɟɤɥɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɭ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 200 ɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɩɿɞɜɚɥɭ, ɚ ɜ ɡɚɹɜɿ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ – ɡɚ 100 ɦɟɬɪɿɜ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɬɚɤ, ɦɿɠ ɿɧɲɢɦ. Ɉɫɜɿɬɹɧɢɧ ɡɞɢɜɭɜɚɜ ɦɟɧɟ ɫɭɬɬɽɜɿɲɢɦɢ ɪɟɱɚɦɢ. ɉɟɪɟɩɪɨɲɭɸ, ɚɥɟ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɜɞɚɬɢɫɹ ɞɨ ɪɨɡɥɨɝɨʀ ɰɢɬɚɬɢ: «ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɪɚɣɨɧɭ ɩɪɚɰɸɽ 798 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ, ʀɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɐɟ ɥɸɞɢ, ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɞɚɧɿ ɫɜɨʀɣ ɫɩɪɚɜɿ – ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɇɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨɛ ɯɬɨɫɶ ɫɥɨɜɨɦ ɱɢ ɞɿɥɨɦ ɨɛɪɚɠɚɜ ɬɚ ɩɪɢɧɢɠɭɜɚɜ ʀɯ ɱɟɫɬɶ ɬɚ ɝɿɞɧɿɫɬɶ». ɇɭ, ɯɿɛɚ ɧɟ ɫɦɿɲɧɨ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɩɚɮɨɫɭ ɡ ɧɚɝɨɞɢ… ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɭɚɥɟɬɧɨʀ ɟɩɨɩɟʀ? ȱ ɩɪɢɫɜɹɱɭɜɚɬɢ ɰɿɣ ɟɩɨɩɟʀ ɰɿɥɭ ɲɩɚɥɶɬɭ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɧɨʀ ɩɥɨɳɿ?

Питаннячко…

ȼ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «ȼȺ» ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɦɿɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɇɚɜɟɞɭ ɞɟɹɤɿ ɲɬɪɢɯɢ ɡ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɧɨɜɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ


МОНІТОРИНГ ɋɽɞɨɜɚ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɡɿɡɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɪɚɣɨɧɤɢ. Ɍɚɤ, ɿɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ (ɩɿɞ ɪɭɛɪɢɤɨɸ «Ʉɨɥɨɧɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ» ɿ ɩɿɞ ɿɧɬɪɢɝɭɸɱɢɦ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ «ɉɪɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɬɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ. Ⱥɛɨ ɞɟɳɨ ɩɪɨ ɨɩɨɡɢɰɿɸ ɦɚɧɤɭɪɬɿɜ» – «ȼȺ» ʋ 7 ɜɿɞ 28 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪ.) ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɶ, ɳɨ ɩɚɧ ɪɟɞɚɤɬɨɪ «…ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɿ ɲɬɚɛɢ ɬɪɶɨɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢ, ɛɭɜ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ ɞɜɨɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɲɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɝɿɥɤɢ ɜɥɚɞɢ ɪɚɣɨɧɭ ɿ ɡɧɚɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ «ɤɭɯɧɸ» ɧɟ ɡɿ ɫɥɿɜ, ɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ». (Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɽɞɢɧɟ, ɱɨɝɨ ɹ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɭ ɧɚɞɿɫɥɚɧɢɯ ɦɟɧɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɝɚɡɟɬɢ, ɬɚɤ ɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ). Ⱥɥɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭ «ɫɩɨɜɿɞɶ» ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ: «Ɂɧɚɸ, ɳɨ ɜ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɡ «ɝɚɞɢɤɢ» ɜɱɟɩɥɹɬɶɫɹ ɭ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɲɭɤɭɜɚɬɢ, ɞɟ ɧɟ ɬɚɦ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɦɢ. ɐɟ ɬɿ, ɧɚ ɤɨɦɭ, ɹɤ ɤɚɠɭɬɶ, «ɩɪɨɛɢ ɧɟɦɚɽ ɞɟ ɫɬɚɜɢɬɢ», ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɚɥɤɨ ɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɪɨ ɟɬɢɤɭ, ɦɨɪɚɥɶ, ɫɤɚɪɠɢɬɢɫɶ ɜ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ ɬɨɳɨ (Ƚɚɧɧɿ Ƚɟɪɦɚɧ ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɫɤɚɪɠɢɥɢɫɶ ɧɚ ɦɟɧɟ…».

«Гадики» в провінційній пресі України

ȼɩɟɪɲɟ ɬɟɡɨɜɨ ɫɜɨɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɝɚɞɢɤɿɜ» ɩɚɧ ɋɽɞɨɜ ɜɢɤɥɚɜ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɛɟɫɿɞɿ, ɹɤɭ ɦɚɜ ɡ ɧɢɦ ɉɚɜɥɨ Ʉɨɥɶɱɚɤ, ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ «ȼɿɫɬɟɣ Ⱥɧɚɧɶʀɜɳɢɧɢ» (ɞɢɜ. «ȼȺ» ʋ72 ɜɿɞ 14 ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪɨɤɭ) «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɋɽɞɨɜ: «ȼ ɠɢɬɬɿ ɹ ɫɚɦ ɫɨɛɿ ɪɟɠɢɫɟɪ». ɉ. Ʉ. – Ʉɨɝɨ ɜɢ ɦɚɽɬɟ ɧɚ ɭɜɚɡɿ? ȼ. ɋ. – Ɍɚɤ ɡɜɚɧɭ ɨɩɨɡɢɰɿɸ, ɹɤɨʀ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ. ȼɫɿɯ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɶɰɹɯ ɨɞɧɿɽʀ ɪɭɤɢ. Ȳɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɰɟ ɧɟ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɤɚɠɭɬɶ, ɪɟɠɢɦɨɦ, ɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɋɽɞɨɜɢɯ, ɡɿ ɦɧɨɸ, ɦɨɽɸ ɞɪɭɠɢɧɨɸ, ɡ ɦɨʀɦ ɫɢɧɨɦ ɬɚ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ, ɦɚɛɭɬɶ, ɿ ɨɧɭɤɚɦɢ. ə ɞɭɦɚɸ, ʀɯ ɩɚɪɬɿɸ ɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɉȻɋ – ɩɚɪɬɿɸ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɋɽɞɨɜɢɦɢ. Ɂ ɬɚɤɨɸ ɩɚɪɬɿɽɸ ɿ ɬɚɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɹ ɫɩɪɚɜɢ ɦɚɬɢ ɧɟ ɛɭɞɭ. Ɍɚɤɢɯ ɹ ɧɚɡɢɜɚɸ «ɝɚɞɢɤɢ» - ɰɟ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɟ ɪɨɛɢɬɶ ɿ ɧɟ ɜɦɿɽ ɪɨ-

ɛɢɬɢ ɳɨɫɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɝɚɞɢɬɶ». ɋɜɨɽ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɤɪɟɞɨ, ɹɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɩɚɧ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɢɤɥɚɜ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɦɚɧɿɮɟɫɬɿ, ɨɡɚɝɥɚɜɥɟɧɨɦɭ «Ƚɚɞɢɤɢ» («ȼȺ» ʋ8 ɜɿɞ 1 ɥɸɬɨɝɨ 2012 ɪ.) Ɂɿɡɧɚɸɫɶ, ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɹ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɠɢɬɬɿ ɧɟ ɱɢɬɚɜ. ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɞɚɞɡɢɛɚɨ ɯɭɧɜɟɣɛɿɧɿɜ ɩɟɪɿɨɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜ Ʉɢɬɚʀ – ɩɪɨɫɬɨ ɛɥɿɞɚ ɬɿɧɶ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɦɢ ɩɚɧɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɓɨɛ ɱɢɬɚɱɿ ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɥɢɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ, ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɚɫɚɠɿ ɿɡ «Ƚɚɞɢɤɿɜ». ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɚɜɬɨɪ, «…ɧɚɛɢɪɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɱɢ ɫɟɥɿ, ɤɨɬɪɢɣ ɹ ɛ ɧɚɡɜɚɜ ɞɟɳɨ ɧɟɦɢɥɨɡɜɭɱɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ – «ɝɚɞɢɤɢ». ɇɟ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ «ɝɚɞ» (ɯɨɱɚ ɜɨɧɨ ɛɥɢɡɶɤɟ ɞɨ «ɝɚɞɢɤɢ»), ɚ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ «ɝɚɞɢɬɢ», «ɩɿɞɝɚɠɭɜɚɬɢ». Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɱɢ ɫɜɨɽ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ, ɩɚɧ ɋɽɞɨɜ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ: «ɑɚɫɬɨ «ɝɚɞɢɤɢ» - ɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ, ɦɚɸɱɢ ɫɢɥɶɧɢɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɹɝ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɫɬɚɬɿ, ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɦɿɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɬɢ ɫɜɨɽ ɡɛɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨ, ɬɟɪɨɪɢɡɭɸɱɢ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɫɜɨɽɸ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɸ ɩɪɨɬɢɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸ». Ⱥɜɬɨɪ, ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɢɣ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɽ ɧɚɫ ɞɨ ɿɫɬɢɧɢ ɫɜɨʀɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɲɭɤɚɧɶ: «ɐɿ ɥɸɞɢ (ɬɨɛɬɨ, «ɝɚɞɢɤɢ» - Ɇ. ɓ.) ɱɚɫɬɨ, ɩɪɚɜɞɚ, ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɛɭɜɚɸɬɶ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɜɞɚɥɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ. ɑɚɫɬɨ ʀɯ ɧɚɣɦɚɸɬɶ ɚɝɿɬɚɬɨɪɚɦɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ. ɇɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɿɹɱɚɦɢ, ɪɨɡɩɥɚɱɭɸɱɢɫɶ, ɩɪɚɜɞɚ, ɩɨɬɿɦ ɡɚ ɫɜɿɣ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɞɭɠɟ ɠɨɪɫɬɤɨ, ɱɚɫɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɫɜɨɛɨɞɨɸ». Ⱥɩɨɮɟɨɡɨɦ ɰɿɽʀ «ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ» ɦɚɹɱɧɿ ɜɜɚɠɚɸ ɡɚɤɥɸɱɧɭ ɬɟɡɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ: «ɉɨ ɫɭɬɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɪɭɯ, ɭɦɨɜɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɣ «ɝɚɞɢɡɦ». ɐɟɣ ɪɭɯ ɦɚɽ ɫɜɨʀɯ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀɯ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɿ ɱɭɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɝɪɨɦɚɞ"ЖУРНАЛІСТ

ɫɶɤɨɫɬɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɨɤ-ɲɨɭ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɰɟɣ ɪɭɯ «ɝɚɞɢɤɿɜ» ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜ ɩɨɬɭɠɧɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɥɭ «Ƚɚɞɿɜ».

Оптимістичний епілог

ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɛɚɠɚɬɢ ɞɨɛɪɨɞɿɹɦ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɚɧɚ ɋɽɞɨɜɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ «ȼɿɫɬɟɣ Ⱥɧɚɧɶʀɜɳɢɧɢ», ɯɨɱɚ ɛ ɿɧɤɨɥɢ ɭɜɚɠɧɨ ɱɢɬɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɲɟ ʀɯɧɿɣ ɩɪɨɬɟɠɟ. Ⱥ ɜɬɿɦ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɨɧɢ ɫɚɦɿ ɣɨɦɭ ɰɟ ɞɢɤɬɭɸɬɶ? ə ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɨɛɿɣɲɨɜ ɦɨɜɱɚɧɤɨɸ ɿɧɲɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɋɽɞɨɜɚ, ɛɨ, ɤɪɿɦ ɜɿɞɜɟɪɬɨɝɨ ɫɚɦɨɩɿɚɪɭ ɫɟɛɟ ɥɸɛɨɝɨ (ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɫɩɨɦɢɧɚɯ ɩɪɨ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ ɞɪɭɝɚ, ɳɨ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɨ), ɯɚɦɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɣɨɦɭ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɿɧɚɤɨɦɢɫɥɹɱɢɯ «ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɝɦɟɹɦɢ»), ɫɚɦɨɥɸɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɨɜɚɧɨʀ ɡɚɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɧɿɹɤɢɯ ɱɟɫɧɨɬ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ. Ʉɨɥɢɫɶ ɜ Ⱥɧɚɧɶɽɜɿ ɛɭɥɚ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɝɚɡɟɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ȳʀ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ Ɇɭɥɢɤ, ɜ ɧɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɛɥɢɫɤɭɱɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ Ɇɢɤɨɥɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱ Ʉɚɥɸɠɧɢɣ, ɝɚɡɟɬɿ ɩɪɢɪɨɫɬɢɥɢ ɫɥɚɜɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ ɘɪɿɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɋɢɫɿɧ ɿ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɋɟɜɟɪɢɧ, ɹɤɨɝɨ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɿɧɨ ɥɚɦɚɥɢ ɬɿ, ɯɬɨ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɸ «ɫɜɨɸ ɥɸɞɢɧɭ». ɇɢɳɢɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ: ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɰɢɧɿɱɧɨ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɱɢɧɢɬɢ ʀɦ ɜɫɿɥɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɚ ɬɨ ɣ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɢɳɢɬɢ. Ɇɨɠɧɚ ɡɚɝɚɧɹɬɢ ɱɟɫɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɛɟɡɜɢɯɿɞɶ, ɩɨɡɛɚɜɥɹɸɱɢ ɝɚɡɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ

ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɨɬɚɰɿɣ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ (ɱɢɬɚɣ, ɟɥɟɤɬɨɪɚɬ) ɜ ɛɟɡɫɥɨɜɟɫɧɭ ɿ ɩɨɤɿɪɧɭ ɦɚɫɭ. Ⱥ ɽ ɛɿɥɶɲ ɿɽɡɭʀɬɫɶɤɢɣ ɦɟɬɨɞ: ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɥɸɞɢɧɭ ɡ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɨɸ ɚɦɛɿɬɧɿɫɬɸ. Ɇɨɜɥɹɜ, ɧɟɯɚɣ ɩɢɲɟ ɳɨ ɡɚɜɝɨɞɧɨ, ɨɛɪɚɠɚɽ ɿ ɩɚɩɥɸɠɢɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, ɚɛɢ ɧɟ ɩɢɫɚɜ ɩɪɚɜɞɭ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɦɿɫɬɿ ɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɚɤɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɛɨɥɿɫɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ – ɹɤɿɣ ɛɭɬɢ ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ, – ɦɚɛɭɬɶ, ɧɚɞɬɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ. Ȼɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɧɿɱɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɧɟ ɛɭɜɚɽ, ɚ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ – ɿ ɩɨɝɨɬɿɜ. ɓɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɟɧɫ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɬɪɟɛɚ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɠɨɜɬɧɿ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. ȱ ɬɨɞɿ ɜ ɿɧɲɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɭɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɬɶ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɚɧɚɧɶʀɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɐɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ: ɞɠɢɧɚ ɜɢɩɭɫɬɢɥɢ ɡ ɩɥɹɲɤɢ. Ƚɚɡɟɬɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢ ɜ ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɥɢɫɬɨɤ, ɿ ɹ ɧɟ ɡɞɢɜɭɸɫɶ, ɹɤɳɨ ɞɿɡɧɚɸɫɶ, ɳɨ ɜɫɹ ɫɿɦ’ɹ ɋɽɞɨɜɢɯ – ɜɠɟ ɱɥɟɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɫɶ ɱɨɝɨ ɧɟɜɝɚɦɨɜɧɨ ɛɨɥɢɬɶ ɞɭɲɚ.

P. S.

...Ⱥ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɡ Ⱥɧɚɧɶɽɜɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ, ɳɨ ɜ ɭɪɨɱɢɫɬɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɇɋɀɍ ɛɭɥɢ ɜɪɭɱɟɧɿ ɞɪɭɠɢɧɿ ɿ ɫɢɧɨɜɿ ɩɚɧɚ ɋɽɞɨɜɚ. Ⱥ ɳɟ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɱɭɞɟɫ ɧɟ ɛɭɜɚɽ. Ɉɞɧɟ-ɽɞɢɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɞɚɽ ɫɩɨɤɨɸ: ɞɟ ɛɭɥɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ? Ɉɞɟɫɚ.

Від редакції «ЖУ» Ɇɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɝɨɥɨɜɢ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɈɊɈ) ɇɋɀɍ ɘɪɿɹ ɊȺȻɈɌȱɇȺ, ɹɤɢɣ ɩɨɹɫɧɢɜ, ɳɨ ɜ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɈɊɈ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɿɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ. ȱ ɫɢɧ, ɿ ɞɪɭɠɢɧɚ ɩ.ɋɽɞɨɜɚ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɪɚɣɨɧɰɿ, ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɲɬɚɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜ ɜɿɞɦɿɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ, ɝɨɥɨɜɚ ɈɊɈ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɞɧɹɦɢ ɩɨɛɭɜɚɬɢ ɜ Ⱥɧɚɧɶɽɜɿ, ɳɨɛ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɢɜɱɢɬɢ ɫɬɚɧ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɜ ɫɩɿɥɤɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɟɛɚɬɭɽɬɶɫɹ: ɯɬɨ ɠ ɫɚɦɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɥɟɧɨɦ ɇɋɀɍ? ɑɢ ɬɿɥɶɤɢ ɲɬɚɬɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ, ɱɢ ɣ ɮɪɿɥɚɧɫɢ, ɩɨɡɚɲɬɚɬɧɿ ɚɜɬɨɪɢ? Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɤɜɢɬɨɤ. У К РА Ї Н И "

21


А ЯК У НИХ

Україномовний сайт китайського радіо

Ʌɿ ɋəɇɖ

Ɇ

ɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ (ɆɊɄ) ɩɨɫɿɞɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ. ɐɟ ɨɞɧɚ ɡ ɬɪɶɨɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɜ ɝɪɭɞɧɿ 2011 ɪɨɤɭ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ 70-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ɍɪɨɯɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɆɄɊ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɨɪɨɤɨɜɢɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɣɧɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɡ əɩɨɧɿɽɸ, Ʉɨɦɩɚɪɬɿɹ Ʉɢɬɚɸ ɜ ɦɿɫɬɿ əɧɶɚɧɶ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɸ «ɋɿɧɶɯɭɚ» ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ. ȼ ɝɪɭɞɧɿ 1941 ɪɨɤɭ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɚ ɩɟɪɲɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɤɨɬɪɭ ɩɪɨɜɟɥɚ ɹɩɨɧɤɚ ɘɚɧɶ ɐɢɧɱɠɿ. ɐɹ ɞɚɬɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɧɟɦ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ. ȼɥɿɬɤɭ 1949 ɪɨɤɭ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɸ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɉɟɤɿɧɚ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɆɊɄ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɨɛɫɹɝ ɪɟɬɪɚɧɫɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɩɨɥɿɩɲɢɥɢ ʀɯɧɸ ɱɭɬɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. Ⱦɟɥɟɝɚɰɿɹ ɆɊɄ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ʀʀ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ⱦɿɧ ȱɥɚɧ ɜɿɞɜɿɞɚɥɚ ɋɒȺ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ ɣ ɉɿɜɞɟɧɧɭ Ⱥɦɟɪɢɤɭ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɦɨɜɢɧɢ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɤɨɪɩɭɧɤɬɿɜ ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ɍɟɩɟɪ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɊɄ ɽ 32 ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɩɭɧɤɬɢ ɿ ɲɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɩ’ɹɬɢ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ ɫɜɿɬɭ. ȼɨɧɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɁɆȱ ɡ ɨɛɦɿɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. ɉɪɨ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɟ, ɳɨ ɜ 2011 ɪɨɰɿ ɜɿɞ ɪɚɞɿɨɫɥɭɯɚɱɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 3200 ɥɢɫɬɿɜ. ɍ ɫɜɿɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ 4112 ɤɥɭɛɿɜ ɪɚɞɿɨɫɥɭɯɚɱɿɜ ɆɊɄ.

22

Під час міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» особливу увагу зібрання привернув виступ стажистки Інституту журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка – молодої китаянки Лі Сянь. Коли вона почала говорити українською майже без акценту, а організатори конференції наголосили: «Лі Сянь стажується в Україні лише три місяці і опанувала мову саме за цей короткий період», у залі пролунали оплески визнання здібностей та працелюбності китайської журналістки. Коли спілкувалися з Лі Сянь в кулуарах, вона розповіла трохи про себе. Дівчина народилася і виросла в провінції Хейбей в сім’ї державного службовця і вчительки. Закінчила аспірантуру на факультеті російської мови Пекінського педагогічного університету. З 2009 року працює в російському секторі Міжнародного радіо Китаю. Нині, як вже сказано, протягом року проходить стажування в Києві. Це їй потрібно, як зазначає сама стажистка, для подальшої роботи. Пропонуємо увазі читачів інформацію про роботу Міжнародного радіо Китаю, люб’язно надану Лі СЯНЬ «Журналісту України». Ⱥ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɬɢɯ ɤɨɪɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɠɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ, ɞɨɞɚɫɬɶɫɹ ɳɟ ɜɿɫɿɦ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɮɿɫɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ, ɋɒȺ, ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ ɬɚ ɜ Ⱥɮɪɢɰɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ – ɽɞɢɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɜɟɞɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 61 ɦɨɜɨɸ ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ

Ɂɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɚ ɰɟ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 3200 ɝɨɞɢɧ ɳɨɞɟɧɧɨ) ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɦɨɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ ɩɨɫɿɞɚɽ ɬɪɟɬɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɜɿɬɿ (ɩɿɫɥɹ Ȼɿ-Ȼɿ-ɋɿ ɬɚ «Ƚɨɥɨɫɭ Ⱥɦɟɪɢɤɢ») ɫɟɪɟɞ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. Ɇɟɬɚ ɆɊɄ – ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ Ʉɢɬɚɸ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ, ɫɜɿɬɭ – ɡ Ʉɢɬɚɽɦ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɞɪɭɠɛɢ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ Ʉɢɬɚɸ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.

САЙТ КИТАЙСЬКОГО РАДІО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: HTTP://UKRAINIAN.CRI.CN/ ɦɟɧɲɢɧ Ʉɢɬɚɸ. Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɚɞɿɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɨɜɢɧɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ, ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɂɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɆɊɄ ɫɸɞɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɪɚɞɿɨɜɟɞɭɱɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ʀɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɰɿɤɚɜɿɲɢɦɢ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɲɢɦɢ. ɓɨɞɧɹ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹ ɝɨɬɭɽ ɛɥɢɡɶɤɨ ɜɨɫɶɦɢ ɝɨɞɢɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɹɦɨʀ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɿɞɟɨɦɨɫɬɢ ɬɚ ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. "ЖУРНАЛІСТ

ɍ ɝɪɭɞɧɿ 1998 ɪɨɤɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬ (CRI ONLINE) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ Ʉɢɬɚɸ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 43 ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɿ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ Ʉɢɬɚɸ. ɋɚɣɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɿɤɬɨɪɢɧɢ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ. ɍ ɬɪɚɜɧɿ 2008 ɪɨɤɭ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɣ ɫɚɣɬ. ɐɟ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɟɪɲɢɣ ɫɚɣɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ ɤɪɚʀɧɢ. Ƀɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɧɨɜɢɧɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɧɚɣɞɭɬɶ ɤɨɪɢɫɧɭ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɬɿ, У К РА Ї Н И "

ɯɬɨ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ Ʉɢɬɚɽɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɽ ɨɧɥɚɣɧɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɭɡɢɱɧɢɦɢ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. Ⱥ ɜɿɞɤɪɢɜɲɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ «ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ», ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɢɜɱɢɬɢ ɰɸ ɦɨɜɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ɇɚɲɚ ɚɞɪɟɫɚ ɫɚɣɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: http://ukrainian.cri.cn/ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɊɄ ɜ ɉɟɤɿɧɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɚɣɦɚɽ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ʀʀ ɱɚɫɬɤɭ. Ʉɪɿɦ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚ, ɬɭɬ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɲɿɫɬɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ: ɬɪɢ ɤɢɬɚɣɰɿ, ɤɨɬɪɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɿ ɬɪɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿ. Ⱥɥɟ ɰɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ-ɤɢɬɚɣɰɿ ɽ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɍ ɱɟɪɜɧɿ 2011 ɪɨɤɭ ɝɨɥɨɜɚ ɄɇɊ ɏɭ ɐɡɿɧɶɬɚɨ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɜɿɡɢɬɨɦ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɡɢɬɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɸ ɇɚɪɨɞɧɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ. ɐɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɧɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɧɚɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹ ɦɚɸ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆɊɄ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɩɭɧɤɬɭ ɱɢ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚɲɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɚɤɨɠ ɯɨɱɟɦɨ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɤɢʀɜɫɶɤɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ɲɥɹɯɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ ʀʀ ɚɤɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨ Ʉɢɬɚɣ. əɤɳɨ ɱɢɬɚɱɿ «ɀɍ» ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɧɚɲɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ, ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɜ’ɹɡɚɬɢɫɹ ɡɿ ɦɧɨɸ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ: bnulixian@gmail.com ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɆɊɄ ɭɠɟ ɩɨɱɚɥɨ ɲɥɹɯ ɭ ɫɜɿɬ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. ȼ 2011 ɪɨɰɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɆɊɄ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ (CIBN), ɚ ɬɚɤɨɠ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɦɨɜɧɚ ɦɟɞɿɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ «ɆɊɄ-ɉɥɚɧɟɬɚ». Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɧɨɜɚ ɦɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ , ɳɨ ɞɿɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. Ȳʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɨɜɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɭɫɩɿɯ ɆɊɄ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɿ ɰɿɤɚɜɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɁɆȱ.


КОНКУРСИ

Черкаські «Прометеї» Секретаріат Черкаської обласної організації НСЖУ затвердив положення про щорічний журналістський конкурс на премію «Прометей». - Ɇɢ ɡɦɿɧɸɽɦɨ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ, - ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɋɟɪɝɿɣ Ɍɨɦɿɥɟɧɤɨ. – ȼɨɧɚ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢɦɟ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɬɢɯ ɤɨɥɟɝ, ɹɤɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ, ɬɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɝɥɢɛɨɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. ɓɨɪɿɱɧɚ ɩɪɟɦɿɹ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ» ɩɪɢɫɭɞɠɭɽɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɬɚ

ɩɨɡɚɲɬɚɬɧɢɦ ɚɜɬɨɪɚɦ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɞɨ Ⱦɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɞɜɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: Ŷ ɡɚ ɝɥɢɛɨɤɿ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɪɢ ɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ, ɫɩɪɢɹɥɢ

ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɯɿɞ ɫɩɪɚɜ, ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɛɚɠɚɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɥɿɩɲɟ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɝɚɥɭɡɿ; Ŷ ɡɚ ɝɥɢɛɨɤɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ). ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ

ɧɚ ɩɪɟɦɿɸ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ» ɦɨɠɭɬɶ ɹɤ ɬɪɭɞɨɜɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ 25 ɬɪɚɜɧɹ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. ɉɟɪɟɦɨɠɰɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɡɜɚɧɧɹ ɥɚɭɪɟɚɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ», ɜɪɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɢɩɥɨɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ, ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ. ȼɪɭɱɟɧɧɹ ɩɪɟɦɿʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ ɜ ɱɟɪɜɧɿ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɝɨɞɢ Ⱦɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ. ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɇɋɀɍ.

«Честь професії» оголошує переможців 2012 року Підведені підсумки і нагороджені переможці ІІІ конкурсу професійної журналістики «Честь професії 2012», про який ми повідомляли раніше. Організатори (Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси (УАВПП) та Незалежна Асоціація Телерадіомовників (НАМ) назвали переможців. ɐɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ 509 ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɫɭɦɚɪɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɡɿɛɪɚɥɢ ɪɚɡɨɦ ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɢ «ɑɟɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿʀ» (370). 395 ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɩ’ɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: «Ʉɪɚɳɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ» – 120, «Ʉɪɚɳɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ» – 80, «Ʉɪɚɳɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ» – 65, «Ʉɪɚɳɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɦɢ» – 92 ɬɚ «ɇɚɞɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ» - 38 ɪɨɛɿɬ. 86 ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɨ ɞɜɨɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɦɿ-

ɧɚɰɿɣ: «Ɂɭɩɢɧɢ ɤɨɪɭɩɰɿɸ», ɹɤɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ,- 35 ɪɨɛɿɬ, ɬɚ «ɋɬɚɥɢɣ (ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ: ɒɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ - 51. Ɍɚɤɨɠ 28 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɥɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɡɢ ɡɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «ɉɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ» ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ȿɦɜɟɣ ɍɤɪɚʀɧɚ». ɉɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ɑɟɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿʀ 2012» ɫɬɚɥɢ: ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ «Ʉɪɚɳɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ» - Ⱦɟɧɢɫ ȾȺɇɖɄɈ, ɋɬɭɞɿɹ 1+1, ɡɚ ɪɨɛɨ-

ɬɭ "Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɡɨɨɩɚɪɤ". ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɟɪɲɿɫɬɶ ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ «Ʉɪɚɳɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɦɢ» - "Ɍɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ" ɿ «Ɂɭɩɢɧɢ ɤɨɪɭɩɰɿɸ» - ɪɨɛɨɬɚ "ɋɨɥɞɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ". ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ «ɇɚɞɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ» - Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɈɅəɄɈȼȺ, ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ «ɉɨɪɨɝɢ», ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ "Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɝɭɪɬɨɠɢɬɨɤ: ɠɢɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ, ɚɥɟ ɩɪɨɬɢ ɩɪɚɜɢɥ". ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ «Ʉɪɚɳɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ» - Ⱥɧɧɚ ɄɍɁɘɌȺ, ZIK-TV (ɦ. Ʌɶɜɿɜ), ɡɚ

Здоровим бути вигідно Завершився всеукраїнський конкурс журналістських матеріалів «Здоровим бути вигідно!», який провів Український фонд «Здоров’я» за сприяння НСЖУ. Ɂɚ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ ɡɦɚɝɚɥɨɫɹ 169 ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɍ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «Ⱦɪɭɤɨɜɚɧɿ ɁɆȱ» – 67, «Ɍɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿʀ» ɬɚ «Ɋɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ» – ɩɨ 37 ɪɨɛɿɬ, «ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ» – 28. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɚɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ - 80% ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞɿɣɲɥɨ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ. ɇɚɣɜɢɳɿ ɨɰɿɧɤɢ ɠɭɪɿ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ «Ʉɜɿɬɢ ɞɥɹ Ɉɤɫɚɧɢ» ɇɚɬɚɥɿʀ ȻɍɊɅɂ ɿɡ ɪɚɞɿɨ «Ȼɭɤɨɜɢɧɚ» ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɈȾɌɊɄ. Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɛɨɪɨɥɚ Ƚɪɚɧ-ɩɪɿ ɿ 8 000 ɝɪɧ. ȼɨɥɨɞɚɪɿ ɩɟɪɲɨʀ ɩɪɟɦɿʀ (4 000 ɝɪɧ.) – ɋɟɪɝɿɣ ȽȺɃȾɍɄ (ɝɚɡɟ-

ɬɚ «Ⱦɟɫɧɹɧɤɚ ɜɿɥɶɧɚ»), Ɉɤɫɚɧɚ ɋɄɂɌȺɅȱɇɋɖɄȺ («ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ. ɀɢɬɬɹ»), Ɇɚɪɢɧɚ ȻȺɑɍɊȱɇȺ, Ⱥɧɧɚ ɄɈɁȿɅ, ȼɿɤɬɨɪ ɉȺɅȺɀɑȿɇɄɈ ɬɚ ɇɿɧɚ ɋɍɋɈɅ (Ɋɚɞɿɨ «ɉɪɢɚɡɨɜ’ɹ»), ȱɪɢɧɚ ɋɄɈɋȺɊ («ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ»). Ⱦɪɭɝɭ ɩɪɟɦɿɸ (3 500 ɝɪɧ.) ɨɞɟɪɠɚɥɢ Ƚɚɥɢɧɚ ɋȿɆȿɇɈȼȺ (ɋɭɦɫɶɤɚ ɈȾɌɊɄ), Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȽȺɅəɋ (ɝɚɡɟɬɚ «ɉɨɪɬɨ-Ɏɪɚɧɤɨ»), ɇɚɬɚɥɿɹ ɄɈɆɆɈȾɈȼȺ (ȱɧɮɨɪɦɚɝɟɧɰɿɹ «ɈɫɬɪɈɜ), ɇɚɬɚɥɿɹ ɀɍɄɈȼɋɖɄȺ (ICTV). ȼɨɥɨɞɚɪɿ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɪɟɦɿʀ (3 000 ɝɪɧ.) - Ⱦɿɧɚ ɄɍɒɇȱɊ (ɝɚɡɟɬɚ «Ʉɪɚɣ Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶɤɢɣ»), Ⱥɧɬɨɧ ɉɂɋɅȺɊ "ЖУРНАЛІСТ

(«ɇɨɜɢɣ ɩɨɝɥɹɞ»), Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɄɈȻɁȺɊ (ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ ɈȾɌɊɄ), Ⱥɥɶɨɧɚ ȽɅȺȾɍɇȿɇɄɈ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɈȾɌɊɄ). ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɡɧɚɤɢ ɜɿɞ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ - Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ȼɸɪɨ ȼɈɈɁ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ «ɇɨɜɨʀ ɩɨɲɬɢ» ɨɞɟɪɠɚɥɢ ȼɿɪɚ ȻɈɊɋɍɄ (ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ɍɨɧɿɫ»), ɘɥɿɹ ɆȿɇȾȿɅɖ (ɤɚɧɚɥ ȱCTV), ȼɿɤɬɨɪɿɹ ɌɄȺɑɍɄ (ɝɚɡɟɬɚ «Ɋɨɜɟɧɶɤɨɜɫɤɢɟ ɜɟɫɬɢ»), Ɉɥɟɤɫɿɣ ȽȺȼɊɂɅȿɇɄɈ (ɉɟɪɲɢɣ ɤɚɧɚɥ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ), ɋɟɪɝɿɣ ȽȺɃȾɍɄ У К РА Ї Н И "

ɪɨɛɨɬɭ «ɉɪɨɝɪɚɦɚ «ɉɪɚɜɨɤɚɰɿɹ». Ɇɚɠɨɪɢ. ȼɫɟ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ». ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ «Ʉɪɚɳɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ» Ɍɚɪɚɫ ɁɈɁɍɅȱɇɋɖɄɂɃ, ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ "ɀɨɪɫɬɨɤɚ ɩɪɚɜɞɚ ɿɡ-ɡɚ ɝɪɚɬ". ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ «ɋɬɚɥɢɣ (ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ: ɒɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ» - ɇɚɬɚɥɿɹ ȼȺɊȿɇɂɄ, "Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹ", ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ "ȿɤɨɪɢɧɨɤ: ɱɢ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɚɤɨɧ ɧɚɝɨɞɭɜɚɬɢ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɚɥɟ ɫɢɬɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ?" Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɡ ɡɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «ɉɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ» ɨɬɪɢɦɚɜ Ɇɚɤɫɢɦ ȻȱɊɈȼȺɒ (ɠɭɪɧɚɥ "Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ") ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ "Ⱦɨʀɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ". ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɡɨɦ ɠɭɪɿ ɭ ɩɨɡɚɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɨ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ ɍɋɈȼȺ, ɤɚɧɚɥ Ɍȼɿ, ɡɚ ɮɿɥɶɦ «Ɍɸɪɦɚ ʋ1». (ɝɚɡɟɬɚ «Ⱦɟɫɧɹɧɤɚ ɜɿɥɶɧɚ»), ȱɪɢɧɚ ɄɅɂɆɈȼɂɑ (Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɈȾɌɊɄ), ȱɝɨɪ ɇȺɁȺɊȿɇɄɈ (ɌɊɄ Ⱥɤɚɞɟɦ TV). ɉɨɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɮɨɧɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ ɧɟɛɚɣɞɭɠɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɢ ɇɚɬɚɥɿʀ ɄɍɌɇəɄ ɿɡ ɦ. Ȼɪɨɞɢ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɤɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɩɪɨ 13-ɪɿɱɧɭ ɞɿɜɱɢɧɤɭ, ɹɤɚ ɩɿɫɥɹ ɬɪɶɨɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɫɟɪɰɿ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɞɨɦɭ ɣ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ ɞɭɠɟ ɯɨɬɿɥɚ ɦɚɬɢ ɧɨɭɬɛɭɤ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɬɚɬɬɿ ɇɚɬɚɥɿʀ Ʉɭɬɧɹɤ ɩɪɨ ɞɿɜɱɢɧɤɭ ɞɿɡɧɚɥɚɫɶ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ⱥɪɬɟɪɿɭɦ» ɿ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɚ ɞɢɬɢɧɿ ɧɨɭɬɛɭɤ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ɇɚɪɢɧɚ ɆȺɁɍɊȺɄ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɿ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɬɚ ɁɆȱ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɭ «Ɂɞɨɪɨɜ’ɹ».

23


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ

„Цифра” в українському телеефірі:

реалії та перспективи – Коли ж настане майбутнє? – Воно вже настало... Та не для всіх.

Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɆȺɄȺɊɋɖɄɂɃ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɞɢɤɬɨɪɿɜ ɿ ɜɟɞɭɱɢɯ ɄɇɍɄɿɆ, ɱɥɟɧ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ

ɇ

ɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɰɿɤɚɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɹ ɩɢɫɚɜ ɭ ɫɬɚɬɬɿ „ɉɨɞɿɹ ɞɥɹ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ” („ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ”, ʋ 2, ɫ. 23-25): ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ, ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɨ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɬɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɰɟ ɛɭɥɨ ɧɿɤɨɦɭ. Ⱦɥɹ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɧɚ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚɯ, ɤɨɬɪɿ ɫɬɨɹɬɶ ɭ ɧɚɲɢɯ ɞɨɦɿɜɤɚɯ, ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ – ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɥɟɬɸɧɟɪɚɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɿ ɧɚ 2012 ɪ. ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɢ ɱɢɦɚɥɭ ɫɭɦɭ – 350 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ 120 ɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶ. Ⱥɥɟ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɤɢ, ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɬɟɥɟɬɸɧɟɪɿɜ. ɇɟ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɿɜ ɞɥɹ ɰɢɯ ɝɥɹɞɚɱɿɜ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɟɲɬɨɸ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɣɞɟɬɶɫɹ, ɬɨ ɬɚɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ. ɍ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɩ-ɫɟɬɛɨɤɫɢ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ, ɛɨ ʀɯ ɩɨɹɜɿ ɦɚɥɚ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɥɚɲɬɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ – ɤɨɦɩɚɧɿʀ „Ɂɟɨɧɛɭɞ”. Ɍɨɩɫɟɬ-ɛɨɤɫɢ, ɚɛɢ ɩɨɩɚɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɭɫɢɥɢ ɜɦɿɬɢ ɞɟɤɨɞɭɜɚɬɢ ɫɢɝɧɚɥ, ɹɤɢɣ ɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ.

24

Тема впровадження цифрового наземного (ефірного) телебачення продовжує залишатися в центрі уваги нашого журналу, бо цей процес не тільки суттєво змінить ситуацію у телевізійному сегменті медіапростору України, а й вплине на весь цей простір, на рекламний ринок, який сьогодні є в нас головним джерелом фінансового живлення мас-медіа. əɤ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɩɨɞɿʀ ɞɚɥɿ, ɹɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɢɧɿ? ɉɨɱɧɟɦɨ ɡ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɥɹɞɚɱɿɜ. 21 ɛɟɪɟɡɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɭɯɜɚɥɢɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ „ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ”. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɟɸ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɬɟɥɟɬɸɧɟɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɿɧ-

ɬɨɩ-ɛɨɤɫɿɜ). ɉɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɫɬɚɥɨ ɌɈȼ «ɋɬɪɨɧɝ ɍɤɪɚʀɧɚ» (Strong Ukraine). ɉɪɨ ɰɟ ɧɚ ɛɪɢɮɿɧɝɭ 13 ɱɢɫɥɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɝɨɥɨɜɚ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɭɪɞɿɧɨɜɢɱ. - Ɂɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɟɧɞɟɪɭ, - ɫɤɚɡɚɜ ɜɿɧ, - ɛɭɞɟ ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ 685 ɬɢɫɹɱ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɢɥɤɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ-ɩɿɥɶɝɨɜɢɤɿɜ. Ɍɚ ɰɹ ɰɢɮɪɚ - 685 ɬɢɫɹɱ - ɜɠɟ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɞɧɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɸ. 16 ɤɜɿɬɧɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀ-

У ПРОДАЖ ТОП-СЕТ-БОКСИ НЕ НАДХОДИЛИ ɜɚɥɿɞɢ ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩ, ɿɧɜɚɥɿɞɢ ɜɿɣɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ-ɿɧɜɚɥɿɞɚ, ɿ ɰɹ ɞɢɬɢɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ, ɨɫɨɛɢ ɡ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɫɿɦɟɣ, ɤɨɬɪɢɦ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ”, ɣ ɳɟ - ɨɫɨɛɢ, ɤɨɬɪɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɫɭɛɫɢɞɿɸ ɞɥɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ɧɢ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɡɚɤɨɧ „ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2012 ɪɿɤ”. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɛɿɥɶɲɚɬɶɫɹ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɟɬ-ɬɨɩɛɨɤɫɚɦɢ - ɧɚ 100 ɦɥɧ. ɝɪɧ. Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɬɟɩɟɪ ɨɝɨɥɨɫɢɬɶ (ɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɭ ɠɭɪɧɚɥɭ – ɜɠɟ ɨɝɨɥɨɫɢɥɨ) ɞɪɭɝɢɣ ɬɟɧɞɟɪ. Ɍɟɩɟɪ – ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 200 000 ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ.

885 ТИСЯЧ ГРОМАДЯН БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАЮТЬ ТЕЛЕТЮНЕРИ

ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ 2011-2012 ɪɨɤɿɜ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɹɜ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨ 1 ɥɢɩɧɹ ɦɿɫɰɟɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ʀɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ. ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɭ ɤɜɿɬɧɿ ɩɪɨɜɿɜ ɬɟɧɞɟɪ ɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɢɣɨɦɭ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɫɢɝɧɚɥɭ (ɫɟɬ"ЖУРНАЛІСТ

Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɤɭ 885 ɬɢɫɹɱ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɬɟɥɟɬɸɧɟɪɢ ɬɚ ɫɬɚɧɭɬɶ ɝɥɹɞɚɱɚɦɢ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 10 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ – 54%) ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɟɮɿɪɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ (ɩɨɤɢ ɳɨ ɚɧɚɥɨɝɨɜɟ, ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɹɤɨɦɭ ɣɞɟ ɰɢɮɪɨɜɟ)1. 1

Кабельними мережами користується У К РА Ї Н И "

Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɣɬɢɦɟ ɿ ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɟɥɟɬɸɧɟɪɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. ɉɟɪɲɚ ɩɚɪɬɿɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɛɟɪɟɡɧɹ. 10 ɬɢɫɹɱ ɬɨɩ-ɫɟɬ ɛɨɤɫɿɜ ɪɨɡɿɣɲɥɢɫɹ ɡɚ ɱɨɬɢɪɢ ɞɧɿ. ɇɚ ɜɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɧɿɣ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 13 ɤɜɿɬɧɹ Ɉ. Ʉɭɪɞɢɧɨɜɢɱ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 15 ɬɢɫɹɱ ɬɟɥɟɬɸɧɟɪɿɜ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɬɢɠɧɿɜ ɧɚɞɿɣɞɟ ɳɟ 40 ɬɢɫ., ɚ ɧɚɞɚɥɿ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡɚɜɨɡɢɬɢɦɭɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 60 ɬɢɫ. ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɬɟɦɩɚɯ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɤɭ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɜɦɿɥɶɣɨɧɚ ɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɿɜ ɡɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɸɧɟɪɿɜ (ʀɯɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɞɪɿɛ ɞɟɫɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɲɟɫɬɢɫɨɬ ɝɪɢɜɟɧɶ). Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ („ɀɟɧɟɜɚ-2006”) ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɚɧɚɥɨɝɨɜɟ ɧɚɡɟɦɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢɫɹ ɭ 2015 ɪɨɰɿ, ɚɥɟ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɨɞɿɣ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ ɪɚɧɿɲɟ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜɫɿ. Ɇɨɜɧɢɤɢ – ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɧɟɫɭɬɶ ɡɚɣɜɿ ɜɟɥɢɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɛɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɧɢɧɿ ɡɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɹɤ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɰɢɮɪɨɜɿɣ. ɉɪɨɞɚɜɰɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɫɟɬɬɨɩ-ɛɨɤɫɿɜ2 – ɛɨ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɜɢɞɲɟ (ɡɚɤɨɧ ɪɢɧɤɭ!). Ƚɥɹɞɚɱɿ – ɛɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɟɮɿɪɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ (ɞɨ 32-ɯ) ɭ ɜɢɫɨɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ. ɓɟ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɝɥɹɞɚɱɿɜ (ɯɨɱɚ ɧɚɜɪɹɞ ɜɨɧɢ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɡɧɚɸɬɶ) – ɡɦɿɧɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɬɟɥɟɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɭɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ „ɰɢɮɪɭ”, ɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɜɩɥɢɜ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚ ɤɨɧɬɟɧɬ. ɉɨɱɧɭ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ – ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ „ɝɪɚɜɰɿɜ” ɭ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ десь 30 відсотків домогосподарств, супутниковими системами індивідуального прийому – 16%. 2

Китайці...


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ ɦɟɪɟɠɿ. Ȳɯ – 28. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɌȻ. Ɉɫɶ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɟɮɿɪɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 1. ICTV 2. „ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ” 3.„Ɍɟɥɟɨɞɢɧ” (Ɇ1) 4.„ɋɬɭɞɿɹ „1+1” 5.„ɌȿɌ” 6.Ɍɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ „ɄȱɇɈ Ɍȼ” 7. „Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ Ɇɟɞɿɚ ɐɟɧɬɪɋɌȻ” 8. „Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ „Ʉ2” 9. „ȱɇɌȿɊ” 10. „ɌɊɄ „ɇȻɆ” („5 ɤɚɧɚɥ”) 11. „ɌɊɄ„ɍɤɪɚʀɧɚ”, ɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ („ɍɤɪɚʀɧɚ”) 12. „ɌɊɄ „ɍɤɪɚʀɧɚ”, ɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ („Ʉɿɧɨɬɨɱɤɚ”) 13. „ɌɊɄ „ɍɤɪɚʀɧɚ”, ɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ („ɇɅɈ-ɌȻ”) 14. ɇɌɄɍ 15. „ɌɈɌȼȿɅɖȾ” 16. „ɌɈɇȱɋ” 17. „Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ „ɆȿȽȺ” 18. „Ɇɭɡɢɱɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ” 19. „Ɇɟɝɚɫɩɨɪɬ” 20. „Ɇɭɡɢɤɚ Ɍȼ” 21. „ɋɥɭɠɛɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ” 22. „ɇɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ” 23. „ɉɈȽɈȾȺ ɌȻ” 24. „Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ” 25. „ɄɈɊɈɇȺ ɋȺɇɊȺɃɋ” 26. „ȺɋɉȿɊȺ 2011” 27. „ɊȯȺɅ ȱɋɌȿɃɌ-Ɍȼ”, ɦ. Ɉɞɟɫɚ 28. „Ƚɨɥɞɛɟɪɪɿ”3 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ” ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ, ɞɟ ɦɟɲɤɚɽ ɩɨɧɚɞ 2/3 ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɢɧɿɲɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɢɤɢ ɡɚ ɰɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ - ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɥɨɳɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ: Ŷ ɉɟɪɲɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɦɟɪɟɠɚ ɍɌ-1) ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɫɢɝɧɚɥɨɦ 98% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ; Ŷ „1+1” (ɦɟɪɟɠɚ ɍɌ-2) – 95% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ŷ „ȱɧɬɟɪ” (ɦɟɪɟɠɚ ɍɌ-3) – 92%, ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ ɜ 24 ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɚ ȺɊ Ʉɪɢɦ; Ŷ ɌɊɄ „ɍɤɪɚʀɧɚ” – 90% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ;

3

Там, де не позначено місто, означає, що мовник київський.

Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ

ɋɌȻ - 67 ɌȼɄ4 ɭ 25 ɨɛɥɚɫɬɹɯ; ɌȿɌ - 82 ɌȼɄ ɭ 22 ɨɛɥ.; „ɌɈɇɂɋ” - 20 ɌȼɄ ɭ 14 ɨɛɥ.; ɁȺɌ „ɌɟɥɟɈɞɢɧ” (Ɇ1) – ɌȼɄ ɭ ɦ. Ʉɢʀɜ ɬɚ 14 ɌȼɄ ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ.

Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɬɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɳɨ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɩɥɨɳɭ, ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɿ ɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. Ɂ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ

ɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɜ ɰɿɣ ɰɚɪɢɧɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬɶɫɹ ɡɫɭɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. Ɍɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɢɧɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ ɪɿɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɬɚ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚɦɚ ɡ’ʀɞɚɽ ɝɪɨɲɟɣ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ.

ІНТЕРНЕТ БУДЕ „НАДКУШУВАТИ”

ВІД ТЕЛЕРЕКЛАМНИХ КОШТІВ ВСЕ БІЛЬШЕ ɦɨɜɧɢɤɢ ɫɬɚɧɭɬɶ ɪɿɜɧɢɦɢ ɜ ɬɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɳɨ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɩɥɨɳɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ - ɩɨɧɚɞ 95 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɟɪɟɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɓɨ ɠ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɰɶɨɝɨ: Ŷ ɥɿɞɟɪɢ (ɡɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ) ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ; Ŷ ɡɚɝɨɫɬɪɸɽɬɶɫɹ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɤɨɲɬɢ ɱɟɪɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ; Ŷ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɛɨɪɭ ɞɥɹ ɝɥɹɞɚɱɿɜ; Ŷ ɭ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ ɡɪɨɫɬɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ; Ŷ ɧɨɜɿ ɦɨɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɲɚɧɫ ɩɪɢɜɚɛɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɛɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɦɟɧɲɟ ɤɥɿɽɧɬɿɜ-ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɦɟɧɲɟ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɹɤɚ ɧɢɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɞɪɚɬɭɽ ɝɥɹɞɚɱɚ ɫɜɨʀɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ; Ŷ ɧɨɜɿ ɦɨɜɧɢɤɢ, ɚɛɢ ɩɟɪɟɦɚɧɢɬɢ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ, ɜɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɨ ɞɟɦɩɿɧɝɭ, ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɨɤ, ɳɨ ɫɩɨ-

ɍ ɧɚɫ ɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ. Ɍɚɤ ɿ ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ, ɚɥɟ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɛɭɞɟ „ɧɚɞɤɭɲɭɜɚɬɢ” ɜɿɞ ɬɟɥɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɣ ɛɿɥɶɲɟ. Ɍɨɛɬɨ, ɨɤɪɿɦ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ ɫɟɪɟɞ ɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɛɚɬɚɥɿʀ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɮɪɨɧɬɿ - ɦɿɠ ɌȻ ɿ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɦ ɩɚɜɭɬɢɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɡɚɫɦɨɤɬɭɜɚɬɢɦɟ ɜ ɫɜɨɸ ɦɟɪɟɠɭ ɜɥɚɫɧɟ ɣ ɫɚɦɟ ɌȻ. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ: Ŷ ɱɢ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɝɪɨɲɟɣ, ɳɨ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ 28 ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɳɨ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɟ ɡɚɡɿɯɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ ɤɨɲɬɢ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ; Ŷ ɱɢ ɧɟ ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿ-

ЛІДЕРИ (ЗА ПОКРИТТЯМ) ВТРАЧАЮТЬ ПРЕФЕРЕНЦІЇ

ɧɭɤɚɬɢɦɟ ɤɪɨɤɭɜɚɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿɧɲɿ ɤɚɧɚɥɢ; Ŷ ɱɟɪɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɪɨɫɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɫɬɚɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɟ ɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɿ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɌȻ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɟɮɿɪɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢ4

ТВК – телевізійний канал. "ЖУРНАЛІСТ

ɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ „ɩɪɨɩɢɫɚɥɢɫɹ” ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ ɟɮɿɪɿ; Ŷ ɹɤɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɚɧɚɥɿɜ ɧɟ ɡɚɝɭɛɢɬɢɫɹ ɭ ɧɚɬɨɜɩɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɚɛɢ ɧɟ ɩɨɦɟɪɬɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɥɨɞɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɬɪɟɬɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɿ – ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɥɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. Ɍɨɛɬɨ, „ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ” ɩɪɚУ К РА Ї Н И "

ɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɲɢɯ, ɝɥɹɞɚɰɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɭ ɧɚɩɪɭɝɭ ɜ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣ „ɜɢɳɢɣ ɥɿɡɿ” ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟ ɡɦɿɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɥɿɡɿ „ɞɪɭɝɿɣ” - ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ, ɬɨɛɬɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɛɭɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɪɨ ɧɢɯ „ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɩɢɫɚɜ ɬɨɪɿɤ ɭ ɜɨɫɶɦɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ („Ɋɟɤɨɪɞɢ ɇɚɰɪɚɞɢ”, ɫ. 32-34). ɓɟ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɦɿɫɹɰɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɛɭɬɢ ɦɚɣɠɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɜɨɪɭɦɭ (ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɢ ɇɚɰɪɚɞɢ ȼ.Ɇɚɧɠɨɫɨɜɚ) ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ. Ɍɚ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɚ ɞɟɧɶ ɜɢɯɨɞɭ ɰɶɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɰɢɮɪɨɜɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɧɚ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɿ, ɞɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɦɿɫɰɟɜɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɢɤɢ, ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ. ɇɚ ɱɢɸ ɤɨɪɢɫɬɶ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ - ɞɥɹ ɬɟɦɢ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɟɫɭɬɬɽɜɨ. ɋɭɬɬɽɜɿ ɬɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚ ɞɚɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɱɟɪɟɡ „ɰɢɮɪɭ”, ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰɢɯ ɡɦɿɧ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲɨɝɨ, ɬɨ ɰɟ: Ŷ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɌɊɄ; Ŷ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ (ɜɫɶɨɝɨ – 4). əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜɠɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ. Ⱥ ɩɨɩɟɪɟɞɭ – ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈȾɌɊɄ ɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɢɡɤɢ ɞɪɿɛɧɢɯ ɌɊɈ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɱɢ ɫɩɪɨɛɢ ʀɯ ɜɢɠɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ (ɤɚɛɟɥɶ, ɫɭɩɭɬɧɢɤ, ɦɟɪɟɠɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ). ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɡɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ: Ŷ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ; Ŷ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɟɠ ɩɿɞɫɢɥɹɬɶ ɝɨɫɬɪɨɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɜ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ, ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɚ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɽ ɛɨɪɨɬɶɛɨɸ ɡɚ ɭɜɚɝɭ ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɡɚ ɧɚɲɭ ɡ ɜɚɦɢ ɭɜɚɝɭ.

25


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ

Редактори з легенди ȿɞɭɚɪɞ ɉɈȾȱɅɖɋɖɄɂɃ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ.

Уроки Михайла ВОВКА

Ɇɨɹ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɰɭɩɤɨ ɬɪɢɦɚɽ ɦɨɪɨɡɧɢɣ ɡɢɦɨɜɢɣ ɞɟɧɶ, ɹ ɧɚ ɬɭ ɩɨɪɭ ɛɭɜ ɲɟɫɬɢɤɥɚɫɧɢɤɨɦ ɡɚɜɨɞɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ʋ3, ɬɚɤ ɦɢ ɭɡɜɢɱɟɧɨ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɲɤɨɥɭ ɜ ɪɿɞɧɨɦɭ ɉɨɝɪɟɛɢɳɿ, ɤɨɬɪɚ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɪɨɛɿɬɧɢɱɨɦɭ ɫɟɥɢɳɿ ɰɭɤɪɨɜɚɪɿɜ. Ɍɨ ɛɭɥɢ ɜɠɟ ɞɚɥɟɤɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɡɥɚɦɿ 60-ɯ. ɍ ɧɚɲɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɿɹɥɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɬɭɞɿɹ «ɉɪɨɥɿɫɨɤ» ɞɥɹ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɪɿɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɨʀ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ Ⱥɧɬɨɧɿɧɢ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɢ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ. ȼɨɧɚ ɧɚɫ ɬɟɪɩɥɹɱɟ ɧɚɜɱɚɥɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɛɢɬɢ ɦɨɜɭ, ɠɢɜɟ ɫɥɨɜɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɩɪɢɥɭɱɚɥɚ ɞɨ ɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȱ ɹɤɪɚɡ ɨɬɚɤɟ ɬɹɠɿɧɧɹ ɣ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɦɟɧɟ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɨɩɢɫɚ ɞɨ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ. Ⱥ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɨɬɨɣ ɩɟɪɜɿɫɬɨɤ ɦɨɝɨ ɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨɛɚɱɢɜ ɫɜɿɬ. ȱ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɛɭɥɚ ɞɭɲɟɜɧɚ ɜɬɿɯɚ ɬɚɤɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ. Ɉɬɨ, ɜɥɚɫɧɟ, ɣ ɛɭɥɨ ɡɚɱɚɬɬɹɦ ɦɨʀɯ ɭɪɨɤɿɜ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɨɝɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜɤɚ. ȼ ɨɞɧɿɣ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɧ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢɦɟ ɦɟɧɟ, ɤɨɥɢ ɹ ɜɩɟɪɲɟ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜ ɩɨɪɿɝ ɪɚɣɨɧɤɢ, ɩɪɢɣɲɨɜɲɢ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɤɨɬɪɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɥɚ ɦɟɧɟ ɡɚ ɸɧɤɨɪɿɜɫɶɤɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɧɟɜɟɥɢɱɤɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɤɨɸ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɤɧɢɝ ɛɭɜ ɿ «Ʉɨɛɡɚɪ» Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɹɤɨɝɨ ɛɟɪɟɠɭ ɞɨɬɟɩɟɪ. Ⱥ ɦɟɧɿ ɬɨɞɿ ɧɟ ɞɭɦɚɥɨɫɹ – ɧɟ ɝɚɞɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɪɨɥɟɬɹɬɶ ɪɨɤɢ, ɨɩɿɫɥɹ ɲɤɨɥɢ ɩɪɢɣɞɭ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɚ ɨɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɟɫɶ ɡ ɪɨɤɚɦɢ ɭɜɿɥɥɸɫɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɫɜɨɽʀ ɪɿɞɧɨʀ ɪɚɣɨɧɤɢ «Ʉɨɥɨɫ», ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɜɫɟ ɬɨɣ ɠɟ ɦɿɣ ɩɟɪɲɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨɜɤ, ɹɤɢɣ ɦɚɣ-

26

Давно збирався на ці душевні роздуми. Роки крізь роки я виношував на споді серця кожну деталь, кожну подію, навіть якусь незначну дрібничку, щоби десь-колись узятися за перо і все напресоване в душі висловити в оцих одкровеннях. Недарма ж істина гласить, за словами поета,що «Лицом к лицу – лица не увидать, Большое видится на расстоянии…». Саме з відстані пройдених літ і намоталося на веретені душевних споминів чимало світлого і незабутнього, що пов’язане з багатьма людьми, з котрими різного часу і за різних обставин зводила доля, випало поспіль гартуватися серед хвиль житейського моря. Я веду своє душевне одкровення до світлих спогадів про кращих своїх редакторів, під чиїм скіпетром випало творчо працювати, хто спершу виводив мене на шлях істини, дбайливо оберігав мій кожен ще несміливий крок у подальшу велику журналістику. Хто ж вони були і багато хто ще й сьогодні сумлінно несе свій хрест чесно обраної долі, а дехто, на жаль, одійшов за межу земного життя,але полишив стільки доброго і світлого в душі,та й не тільки в моїй, що вистачить ще і ще сповідуватися перед світом за доброчинність не тільки майстрів пера, а й величавих витязів чуйності й порядності... ɠɟ ɛɟɡɡɦɿɧɧɨ ɨɞɪɟɞɚɤɬɨɪɭɽ ɩɨɧɚɞ ɞɨɛɪɢɯ 30 ɥɿɬ! ɇɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɤɭɫɸɱɚ ɤɨɦɩɚɪɬɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɚɠɚɽ ɣɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɣɨɝɨ ɜɿɞɜɟɪɬɨɫɬɿ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɫɬɿ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, ɜɫɟ ɠ ɡɧɚɣɞɭɬɶɫɹ ɬɜɟɪɟɡɿ ɝɨɥɨɜɢ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɜɥɚɞɧɨɦɭ ɟɲɟɥɨɧɿ, ɳɨɛɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜ-

Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨɜɤ ɛɭɜ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɮɚɯɨɜɢɦɢ ɜɢɬɨɤɚɦɢ ɯɥɿɛɨɪɨɛɨɦ, ɦɚɸɱɢ ɡɚ ɩɥɟɱɢɦɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɜɭɡ, ɜɬɿɦ, ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɟɬɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɿ ɜ ɞɚɥɟɤɨɦɭ ȱɠɟɜɫɶɤɭ, ɚɥɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɤɢɞɚɜ ɩɟɪɨ ɿ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɩɨɞɚɜɫɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɡɚɨɱɧɨ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɜɜɿɥɥɹɜɫɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢ-

ХОЧЕТЬСЯ ЩЕ І ЩЕ ПОСИЛАТИСЯ

НА СЛАВНІ ІМЕНА ДОСТОЙНИХ РЕДАКТОРІВ ɤɚ ɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɟ ɤɪɿɫɥɨ ɝɚɡɟɬɢ «Ʉɨɥɨɫ». ɇɚ ɩɪɟɜɟɥɢɤɢɣ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɏɪɢɫɚɧɬɨɜɢɱ ȼɨɜɤ ɨɞɿɣɲɨɜ ɞɭɲɟɸ ɞɨ Ȼɨɝɚ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɦɚɥɨ ɧɟ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɧɿɜ ɡɟɦɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɧɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɿɣ ɩɨɫɚɞɿ, ɜɢɪɨɫɬɢɜɲɢ ɩɨɛɿɥɹ ɫɟɛɟ ɧɟ ɨɞɧɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɿɜ-ɥɿɬɨɩɢɫɰɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɿ ɹ ɜɢɣɲɨɜ ɡ ɣɨɝɨ ɲɢɧɟɥɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɞɨɪɨɝɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.

"ЖУРНАЛІСТ

ɜɭ ɩɨɝɪɟɛɢɳɟɧɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɤɢ, ɚ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɣ ɨɱɨɥɢɜ ʀʀ ɬɜɨɪɱɢɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ. Ⱥ ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɨɪɭɞɨɸ, ɜɢɣɲɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɞɨɫɬɨɣɧɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɩɟɪɚ, ɹɤ Ƚɚɥɢɧɚ Ʉɭɥɶɛɿɞɚ – ɩɨɟɬ, ȼɚɫɢɥɶ Ƚɪɢɜɤɿɜɫɶɤɢɣ – ɛɭɜɚɥɢɣ ɡ ɪɨɤɚɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, Ʌɸɞɦɢɥɚ ɇɟɤɪɨɬɸɤ – ɪɟɞɚɤɬɨɪ, Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɰɟɧɤɨ – ɪɟɞɚɤɬɨɪ (ɩɪɨ ɰɸ ɫɥɚɜɧɭ ɧɚɬɭɪɭ ɫɤɚɠɭ ɨɤɪɟɦɨ ɧɢɠɱɟ ɜ ɰɢɯ ɪɨɡɞɭɦɚɯ), Ɉɥɟɝ ɑɨɪɧɨɝɭɡ – ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ…

У К РА Ї Н И "

ȱ ɚɜɬɨɪɚ ɰɶɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɩɨɜɬɨɪɸɸ, ɜɢɜɨɞɢɥɢ ɜ ɥɸɞɢ ɭɪɨɤɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜɤɚ. ȼɿɧ ɛɟɪɟɠɧɨ ɫɬɚɜɢɜɫɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɦɨɽʀ ɫɩɟɪɲɭ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɡɝɪɚɛɧɨʀ ɩɢɫɚɧɢɧɢ, ɩɨɭɱɚɜ, ɹɤ ɪɨɡɭɦɧɨ ɿ ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɛɪɚɬɢ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɜ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɱɢ ɬɨ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɬɪɭɞɚɪɹ ɡɚɜɨɞɭ ɱɢ ɩɨɥɹ… ɒɩɚɥɶɬɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɛɭɥɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɱɢɬɚɛɟɥɶɧɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɳɨɪɚɡɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɪɨɡɞɭɦɢ ɧɚ ɬɟɦɢ ɦɨɪɚɥɿ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɨ ɫɧɚɝɢ ɱɢɬɚɱɟɜɿ. ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɧɚɤɥɚɞ «Ʉɨɥɨɫɚ» ɫɹɝɚɜ ɩɪɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɬɜɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜɤɚ ɿɧɤɨɥɢ ɦɚɣɠɟ 15 ɬɢɫɹɱ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ! ȱ ɰɟ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɡ ɱɢɫɥɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɟɞɜɟ ɡɚ 30 ɬɢɫɹɱ. Ȼɨ ɪɿɞɧɢɣ «Ʉɨɥɨɫɨɱɨɤ», ɹɤ ɣɨɝɨ ɥɸɛɨɜɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɢ, ɬɹɠɿɜ ɞɨ ɧɢɯ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɡ ɠɢɬɬɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɇɚɞɪɨɫɫɹ, ɩɪɢɠɢɥɢɫɹ ɬɭɬ ɪɭɛɪɢɤɢ «Ɂɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ», «ɀɢɬɟɣɫɶɤɿ ɟɫɤɿɡɢ», «ɋɥɚɜɟɬɧɿ ɧɚɞɪɨɫɫɹɧɢ», «ɉɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ», ɧɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ «ɀɢɬɬɹ ɩɪɨɠɢɬɢ…» ɿ ɱɢɦɚɥɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɳɨ ɜɪɚɠɚɥɨ ɞɭɲɭ ɱɢɬɚɱɚ, ɪɨɛɢɥɨ ɝɚɡɟɬɭ ɬɪɢɛɭɧɨɸ ɫɟɪɰɹ. ɍɪɨɤɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜɤɚ ɧɟ ɡɬɟɪɥɢɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɿ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɫ, ɤɨɦɭ ɰɹ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɪɢɹɥɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ, ɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɥɚ ɡ ɪɚɣɨɧɤɢ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɿ ɯɥɿɛɚ, ɯɬɨ ɜɢɥɟɬɿɜ ɡ-ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɤɪɢɥɚ ɜ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɜɿɬ. Ɇɢɯɚɣɥɨ ɏɪɢɫɚɧɬɨɜɢɱ ɭɦɿɜ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɧɟ ɨɛɪɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɩɿɜɫɥɨɜɿ ɧɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤ ɛɭɜ ɭ ɱɨɦɭɫɶ ɧɟɩɪɚɜɢɣ ɫɜɨʀɦɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɰɟ ɛɭɥɚ ɥɸɞɢɧɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɚ ɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɪɨɦɧɚ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɢɪɨɞɿ. ɍɫɹɤɨɝɨ ɬɪɚɩɥɹɥɨɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɛɭɜ ɦɭɞɪɢɦ ɿ ɬɟɪɩɥɹɱɢɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɧɿɤɨɥɢ, ɹɤ ɤɚɠɭɬɶ, «ɧɟ ɪɭɛɚɜ ɡ ɩɥɟɱɚ», ɚ ɲɭɤɚɜ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɧɚɣɫɤɪɭɬɧɿɲɨʀ, ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɇɚɜɿɬɶ ɭ ɱɚɫɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɛɟɡɝɪɨɲɿɜ’ɹ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨɜɤ ɩɪɨɫɢɞɠɭɜɚɜ ɝɨɞɢɧɚɦɢ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ, ɜɟɞɭɱɢ ɬɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɫɜɿɬɭ ɫɶɨɝɨ, ɜɢɩɪɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɩɨɪɹɬɭɧɨɤ ɞɪɭɤɨ-


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ ɜɚɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɠ ɩɪɢɣɦɚɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɤɨɝɨɫɶ ɭ ɫɟɛɟ ɿ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɢɞɚɜ ɪɹɬɿɜɧɟ ɤɨɥɨ ɝɚɡɟɬɿ, ɤɨɬɪɚ ɧɟ ɡɚɱɚɯɥɚ, ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɧɢɳɟɧɨɸ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɩɨɜɱɚɥɶɧɿ ɭɪɨɤɢ ɞɥɹ ɞɟɤɨɝɨ ɡ ɧɚɫ, ɹɤ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤ ɧɟ ɬɪɢɦɚɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɭ ɧɟɪɜɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɿ, ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɫ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ.

Нас водила молодість…

ɏɬɨ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɩɪɚɜɢɜ ɦɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɨɥɢ ɹ ʀɯ ɧɚɞɫɢɥɚɜ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ! Ɍɨ ɬɟɠ ɛɭɥɢ ɞɨɪɨɝɿ ɦɨɽɦɭ ɫɟɪɰɸ ɥɸɞɢ, ɛɨ ɠ ɜɨɧɢ ɬɚɤ ɬɟɪɩɥɹɱɟ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɦɨɽʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɪɚɯɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɧɚɩɢɫɚɧɢɦ, ɪɚɞɢɥɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ-ɥɟɝɟɧɞ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɝɨɧɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɬɪɢɦɚɽ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɋɟɱɦɟɞɿɧɚ, Ⱦɦɢɬɪɚ ɉɪɢɥɸɤɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɉɪɥɢɤɚ, ȼɥɚɞɥɟɧɚ ɋɨɜɤɚ, Ⱦɦɢɬɪɚ Ⱦɭɞɤɟɜɢɱɚ, ȼɚɫɢɥɹ ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤɚ… Ⱥ ɯɿɛɚ ɦɨɠɭ ɧɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ɬɚɤɭ ɥɟɝɟɧɞɭ-ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɹɤɨɸ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɦɟɧɟ Ʉɥɚɜɞɿɹ Ȼɨɪɨɜɢɤɨɜɚ – ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɧɫɶɤɨɝɨ «Ʉɨɥɨɫɚ», ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɡɝɨɞɨɦ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ ɜ ɪɨɞɢɧɭ ɥɿɬɨɩɢɫɰɿɜ Ɇɨɝɢɥɟɜɚ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ. əɤɚ ɠ ɰɟ ɛɭɥɚ ɜɢɫɨɤɨɱɨɥɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɜɨɽɸ ɞɨɛɪɨɬɨɸ ɿ ɥɸɞɹɧɿɫɬɸ ɠɿɧɤɚ ɿ ɦɚɬɢ, ɚ ɜɠɟ ɩɨ ɬɨɦɭ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ! əɤ ʀʀ ɣ ɞɨɫɿ ɳɢɪɨ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɧɚɞɪɨɫɹɧɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ʀʀ ɡɜɟɥɚ ɞɨɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ, ɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ – ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ. Ɂ ɞɨɛɪɨɦ ɡɝɚɞɭɸ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɿ ɥɸɞɫɶɤɭ ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɪɤɚɧ ɿɡ «ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨʀ ɡɨɪɿ», ȼɿɤɬɨɪ Ʉɚɱɭɥɚ ɡ «Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ ɫɜɿɬɥɢɰɿ», Ɍɚɪɚɫ Ȼɨɪɢɫɸɤ ɡ «ɇɨɜɨʀ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ», ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ ɡ «Ɂɟɦɥɿ Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɨʀ»… ɐɟɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɜɫɹ ɫɜɨɽɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɭɠɧɶɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ, ɚ ɣ ɿɫɬɢɧɢɦ ɜɡɿɪɰɟɦ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ ɩɨɪɹɞɧɨɫɬɿ ɣ ɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚ ɱɢʀɯ ɪɭɤɚɯ ɨɫɶ ɭɠɟ ɱɢɦɚɥɨ ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢɤɭɬɢɣ ɞɨ ɥɿɠɤɚ ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɫɢɧ… ɇɟ ɦɨɠɭ ɧɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ɣ ɳɟ ɞɟɹɤɢɯ ɿɡ ɝɭɪɬɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɽ ɨɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɣɛɥɚɝɨ-

ɪɨɞɧɿɲɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɥɸɞɹɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɨɪɨɡ ɿɡ «ɒɟɩɟɬɿɜɫɶɤɨɝɨ ɜɿɫɧɢɤɚ», ȱɜɚɧ Ȼɨɤɢɣ ɬɚ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɿɡ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ «ɋɟɥɹɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢ ɜɿɞ ȱɜɚɧɚ Ȼɨɤɨɝɨ». ȼɚɫɢɥɶ Ʉɨɡɥɨɜ ɡ «Ɉɛɪɿʀɜ Ɉɪɚɬɿɜɳɢɧɢ», Ɉɥɟɝ əɰɭɧɫɶɤɢɣ ɡ «Ʌɢɩɨɜɟɰɶɤɢɯ ɜɿɫɬɟɣ», ȱɜɚɧ Ɇɟɥɶɧɢɤ ɡ «ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɯ ɧɨɜɢɧ», Ɇɢɯɚɣɥɨ ɋɨɪɨɤɚ, ɛɭɜɲɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ «ɍɪɹɞɨɜɨɝɨ ɤɭɪ’ɽɪɚ», ȼɿɬɚɥɿɣ Ɏɚɬɶɤɨ ɡ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ «ɇɚɪɨɞɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ» (ɫɜɿɬɥɚ ɣɨɦɭ ɩɚɦ'ɹɬɶ, ɡɚɪɚɧɨ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɤɪɚɳɨɝɨ)… Ⱥ ɹɤɨɸ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɿɫɬɸ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɜɫɹ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ɋɚɞɹɧ-

ɱɧɢɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤ, ɩɪɢɯɨɞɢɜ ɨɩɿɫɥɹ ɭɪɨɤɿɜ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «Ʉɨɥɨɫɚ» ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ ɸɧɤɨɪɿɜɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɿʀ . Ɇɚɣɠɟ ɜɫɟ ɬɚɤ ɛɭɥɨ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɪɭ ɦɨɽʀ ɫɬɟɠɢɧɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ. Ʉɨɥɹ ɛɭɜ ɬɟɪɩɥɹɱɢɦ, ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɦ, ɫɬɪɢɦɚɧɢɦ, ɭɜɚɠɧɢɦ ɿ ɫɥɭɯɧɹɧɢɦ. ɋɤɿɧɱɢɜɲɢ ɲɤɨɥɭ ɡ ɡɨɥɨɬɨɸ ɦɟɞɚɥɥɸ, ɜɿɧ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɩɨɞɚɜɫɹ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɜɫɬɭɩɭ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɋɟɱɦɟɞɿɧɚ ɿ ɚɜɬɨɪɚ ɰɢɯ ɪɹɞɤɿɜ. ȱ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɨɫɬɭɩɢɜ. ɉɨɬɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿ ɹ ɳɨɪɚɡɭ ɝɨɬɭɜɚɬɢɦɭ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɿ ɧɚɪɢɫɢ, ɡɚɦɚɥɶɨɜɤɢ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ

ТАКІ ВИСТРИБОНИ, ХТО ЛАДЕН БУВ НАСТУПИТИ НА ТЕБЕ ЖИВЦЕМ

ɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɋɟɪɝɿɣ Ɂɚɜɨɥɨɤɚ, ɞɟ ɦɟɧɿ, ɧɚ ɬɿ ɪɨɤɢ ɜɱɢɬɟɥɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɚɞɚɥɨ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɞɭɦɚɦɢ! ɉɨɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲ ɞɨɛɪɨɱɢɧɧɚ ɧɚɬɭɪɚ ȱɝɨɪ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ, ɹɤɢɣ ɡ ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɧɟ ɨɱɿɥɶɧɢɤɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɝɭɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ… ɏɨɱɟɬɶɫɹ ɳɟ ɿ ɳɟ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɥɚɜɧɿ ɿɦɟɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɯɬɨ ɛɭɜ ɿ ɯɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɚɪɬɭɽ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɨɯɜɚɥɢ, ɛɨ ɡɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɦ ɞɭɲɟɜɧɢɦ ɡɚɣɦɚɥɢ ɱɢ ɧɢɧɿ ɧɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɯ

ɩɪɨ ɧɚɲɟ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ… Ƀɬɢɦɭɬɶ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɞɨɩɢɫɢ ɿ ɡ ɫɨɥɞɚɬɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɚ ɜɠɟ ɡɝɨɞɨɦ ɿ ɫɚɦ ɜɿɧ ɩɪɢɣɞɟ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚɲɨʀ ɝɚɡɟɬɢ. ȱ ɳɟ ɧɚɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɭɠɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿ ɤɪɢɥɚ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɿ ɦɨɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨ ȼɱɢɬɟɥɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜɤɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɟɪɟɞɚɫɬɶ Ɇɢɤɨɥɿ ȱɜɚɧɨɜɢɱɭ (ɚ ɜɠɟ ɬɚɤ ɣɨɝɨ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɚɬɟɱɧɨ ɜɟɥɢɱɚɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ) ɤɟɪɿɜɧɟ ɫɬɟɪɧɨ. Ⱦɨɥɹ ɬɚɤ ɳɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɹ ɩɟɜɧɭ ɞɟɳɢɰɸ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɜ «Ʉɨɥɨɫɿ» ɯɨɞɢɬɢɦɭ ɜ ɫɜɨɝɨ ɭɱɧɹ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɪɟɞɚɤ-

80-РІЧЧЯ РАЙОНКИ КОЛЕКТИВ І ГОСТІ ВІДСВЯТКУВАЛИ В ПРОСТО-ТАКИ РОЗКІШНОМУ ІНТЕР'ЄРІ РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ ɩɨɫɚɞɚɯ, ɬɹɠɿɸɬɶ ɞɨɛɪɨɦ ɫɟɪɰɹ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ, ɞɨ ɬɜɨɪɰɿɜ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɍ ɬɨɦɭ ɨɫɟɪɞɿ ɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌɭɤɿɹɧɨɜ ɡ «ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɝɭɞɤɚ», ȼɿɤɬɨɪ Ɂɚɞɜɨɪɧɨɜ ɡ «Ɋɚɛɨɱɟɝɨ ɫɥɨɜɚ», Ɉɥɟɧɚ Ʌɟɜɢɰɶɤɚ ɡ «Ɉɫɜɿɬɢ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ»…

Повторитися в учнях

ȼɟɞɭɱɢ ɫɜɨɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ ɝɭɪɬ, ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɭ ɨɛɿɣɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɿ ɬɨɣ ɩɪɢɽɦɧɢɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɣ ɫɚɦ ɹ ɞɟɤɨɝɨ ɩɪɢɜɿɜ ɧɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɟ ɩɨɩɪɢɳɟ. ɐɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɦɨɝɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ «Ʉɨɥɨɫ» ɭ ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɰɟɧɤɨ. ȼɿɧ ɭ ɦɨʀɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɳɟ ɡɨɜɫɿɦ ɛɟɡɩɨɦɿ"ЖУРНАЛІСТ

ɬɨɪɚ ɚɠ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɜɿɥɶɧɿ ɬɜɨɪɱɿ ɯɥɿɛɚ. ɏɨɱɚ ɣ ɞɨɫɿ ɦɨɹ ɫɬɟɠɤɚ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɟɪɬɚɽ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «Ʉɨɥɨɫɚ», ɿ ɦɢ ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɭɱɧɟɦ ɧɚɣɞɭɲɟɜɧɿɲɟ ɬɜɨɪɱɟ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. ɑɚɫɬɨ ɫɟɛɟ ɥɨɜɥɸ ɧɚ ɞɨɛɪɿɣ ɞɭɦɰɿ, ɳɨ ɨɫɶ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɹɤ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɰɟɧɤɨ, ɞɨɫɬɨɣɧɿ ɜɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɩɨɪɭ ɳɟ ɫɜɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ʉɚɪɬɭ ɜɟɥɢɱɚɬɢɫɹ ɥɟɝɟɧɞɚɦɢ. Ȼɨ ɠ ɜɿɧ ɜɢɣɲɨɜ ɿɡ-ɩɿɞ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɤɪɢɥɚ ɹɤɪɚɡ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨɜɤ. Ɍɟ, ɳɨ ɫɩɪɨɦɿɝɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭɜɚɧɧɹ ɨɩɿɫɥɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ ȼɨɜɤɚ ɰɟɣ ɧɟɜɬɨɦɧɢɤ ɿ ɧɟɩɨɫɢɞɸɱɚ ɬɜɨɪɱɚ ɧɚɬɭɪɚ, ɜɚɪɬɭɽ У К РА Ї Н И "

ɬɿɥɶɤɢ ɜɞɹɱɧɨɫɬɿ ɣ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɩɨɱɟɪɤɭ! ɇɟɞɚɜɧɽ 80-ɪɿɱɱɹ ɪɚɣɨɧɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɿ ɝɨɫɬɿ ɜɿɞɫɜɹɬɤɭɜɚɥɢ ɜ ɩɪɨɫɬɨ-ɬɚɤɢ ɪɨɡɤɿɲɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪ'ɽɪɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ «Ʉɨɥɨɫ». Ɍɭɬ ɭɫɟ ɞɢɯɚɽ ɧɨɜɢɡɧɨɸ, ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ, ɜɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɤɭɬɨɱɨɤ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ – ɰɟ ɠɢɜɚ ɡɟɥɟɧɚ ɨɚɡɚ ɿɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɤɜɿɬɿɜ, ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ… ɓɨɞɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɚ ɮɚɧɬɚɡɿɹ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɧɚɞɪɨɫɹɧ, ɧɚ ɜɫɟɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɝɚɡɟɬɢ. ȼɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɜɿɬɚɽ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɭ ɫɢɥɨɦɿɰɶ, ɧɚɜ’ɹɡɚɧɭ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ… Ɇɟɲɤɚɧɰɿ ɇɚɞɪɨɫɫɹ ɨɯɨɱɟ ɬɹɝɧɭɬɶɫɹ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ «Ʉɨɥɨɫɨɱɤɚ», ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɧɨ ɿ ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɪɟɞɚɝɭɽ ɨɫɶ ɭɠɟ ɤɨɬɪɢɣ ɪɿɤ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɰɟɧɤɨ. Ɇɨɥɨɞɢɣ, ɚɥɟ ɡɚɩɨɜɡɹɬɥɢɜɢɣ, ɜɿɧ ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɱɚɫɨɩɢɫɭ, ɜɢɲɭɤɨɜɭɽ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɛɭɬɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,ɳɨ ɽ ɧɟɚɛɢɹɤɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ. Ⱥ ɰɟ ɿ ɡɚɣɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɝɨɫɶ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞɨɛɪɭ ɩɪɚɰɸ, ɳɨɫɶ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɞɥɹ ɳɟ ɥɿɩɲɢɯ ɭɦɨɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɤɨɦɭɫɶ ɩɨɫɩɪɢɹɬɢ ɜ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɦɭ ɝɨɪɿ… ȼ ɭɫɶɨɦɭ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɰɟɧɤɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɢɦ, ɡɿɛɪɚɧɢɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɜɿɧ ɿ ɜɟɥɶɦɢ ɩɢɲɭɱɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɛɚɝɚɬɨ ɡ-ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɩɟɪɚ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɬ ɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜ, ɨɝɥɹɞɿɜ,ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. Ⱦɜɟɪɿ ɪɚɣɨɧɤɢ ɡɚɜɲɟ ɲɢɪɨɤɨ ɿ ɝɨɫɬɢɧɧɨ ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɯɬɨ ɛɚɠɚɽ ɱɨɦɭɫɶ ɩɨɜɱɢɬɢɫɹ ɱɢ ɡɚɩɨɡɢɱɢɬɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. ɉɪɢʀɡɞɹɬɶ ɩɨ ɧɚɭɤɭ ɞɨ Ɇɢɤɨɥɢ Ɇɚɰɟɧɤɚ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɿ ɤɨɥɟɝɢ ɩɨ ɩɟɪɭ. Ɂ Ʉɨɥɟɸ (ɜɿɧ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɧɚɡɚɜɲɟ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɦɢɥɢɦ ɿ ɩɪɢɜɿɬɧɢɦ ɩɿɞɥɿɬɤɨɦ-ɸɧɤɨɪɨɦ) ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɽɦɧɨ ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɫɨɛɿ ɱɨɦɭɫɶ ɭ ɧɶɨɝɨ ɬɟɩɟɪ ɩɨɜɱɢɬɢɫɹ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɜɢɪɿɫ ɭ ɜɢɫɨɤɨɱɨɥɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɰɟɧɤɨ ɥɸɛɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɩɪɚɜɭ ɜɫɿɦ ɫɟɪɰɟɦ, ɝɭɪɬɭɽ ɞɨɫɬɨɣɧɢɯ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ. ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɚ.

27


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ

ɋɩɢɪɢɞɨɧ ɄɊȺȼɑɍɄ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ «Ʉɧɢɝɢ ɩɚɦ‘ɹɬɿ» Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ

ə

ɤɳɨ ɜɢ ɡɭɫɬɪɿɧɟɬɟ ɱɢ ɜ ɫɚɦɨɦɭ Ʉɨɪɰɿ, ɱɢ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɫɟɥɿ ɪɚɣɨɧɭ ɱɨɪɧɹɜɨɝɨ ɜɭɫɚɧɹ ɡ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɨɸ ɜ ɪɭɤɚɯ, ɬɨ ɡɧɚɣɬɟ: ɰɟ ɜɿɧ - Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱ. Ɍɚɤɚ ɜ ɧɶɨɝɨ ɪɨɛɨɬɚ – ɛɭɬɢ ɫɤɪɿɡɶ, ɜɢɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɡ ɛɭɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɣɪɚɡɸɱɿɲɿ ɦɢɬɿ ɱɢ ɩɨɞɿʀ, ɳɨɛ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɱɢɬɚɱɚɦ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ «ȼɿɫɬɟɣ Ʉɨɪɟɱɱɢɧɢ», ɬɚ ɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ. ȱ ɯɨɱɚ ɜɠɟ ɩɨɧɚɞ ɞɟɫɹɬɨɤ ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ɽ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɩɪɨɬɟ, ɡɚ ɡɜɢɱɤɨɸ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɪɨɡɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɦ. Ⱥ ɳɟ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɡɚ ɣɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɸ, ɳɢɪɨɸ ɭɫɦɿɲɤɨɸ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɧɟʀ ɹ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɧɚɲɿɣ ɩɟɪɲɿɣ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɧɚɪɚɞɿ ɪɨɛɫɿɥɶɤɨɪɿɜ ɭ ɞɚɥɟɤɨɦɭ 1962 ɪɨɰɿ. Ɇɿɣ ɤɨɥɟɝɚ ɩɨ ɩɟɪɭ Ⱥɧɞɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ ɦɚɽ ɫɚɦɨɛɭɬɧɸ ɛɚɪɜɢɫɬɭ ɛɿɨɝɪɚɮɿɸ. ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜɿɧ ɭ ɝɪɭɞɧɿ 1943 ɪɨɤɭ ɬɪɟɬɿɦ ɫɢɧɨɦ ɭ ɪɨɛɿɬɧɢɱɿɣ ɫɿɦ‘ʀ. ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɿ ɠɢɥɢ ɧɚ ɋɬɚɪɨɤɨɪɟɰɶɤɢɯ ɯɭɬɨɪɚɯ. Ɂɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɣ ɨɯɪɟɫɬɢɬɢ ɧɟɦɨɜɥɹ ɜɞɚɥɨɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɫɿɱɧɿ 1944-ɝɨ, ɤɨɥɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢ Ʉɨɪɟɰɶ ɜɿɞ ɮɚɲɢɫɬɿɜ. Ɉɬɚ ɜɨɽɧɧɚ ɜɟɪɟɦɿɹ ɡ ɜɢɛɭɯɚɦɢ ɛɨɦɛ ɬɚ ɫɧɚɪɹɞɿɜ, ɪɟɜɿɧɧɹɦ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɥɿɬɚɤɿɜ ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɸ ɞɚɥɢɫɹ ɜɡɧɚɤɢ: Ⱥɧɞɪɿɣ ɳɟ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɧɟ ɯɨɞɢɜ, ɚ ɜɠɟ ɜɭɝɿɥɥɹɦ ɧɚ ɯɚɬɧɿɣ ɫɬɿɧɿ ɦɚɥɸɜɚɜ ɝɚɪɦɚɬɢ, ɬɚɧɤɢ, ɥɿɬɚɤɢ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɢ, ɨɡɛɪɨɽɧɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɟ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɜ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɱɢ ɦɟɬɚɥɭ. ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɡɚɯɨɩɢɜɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɽɸ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɩɢɜ ɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɛɪɚɬɚ Ɇɢɤɨɥɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨ ɨɩɚɧɭɜɚɜ ɬɟɯɧɿɤɭ – ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɬɪɨɮɟɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ. ɇɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɛɪɚɬɚ ɡɚɪɹɞɠɚɜ ɣɨɝɨ ɤɚɫɟɬɚɦɢ ɡ ɩɥɿɜɤɨɸ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɮɨɬɨɡɧɿɦɤɢ. Ȼɭɞɭɱɢ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɫɬɿɧɧɿɜɤɢ, ɩɨɞɚɜɚɜ ɫɜɿɬɥɢɧɢ ɬɭɞɢ. Ⱦɨ ɩɪɢɡɨɜɭ ɜ ɚɪɦɿɸ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɩɪɚɰɸ ɮɨɬɨɦɚɣɫɬɪɚ ɿɡ ɫɿɥɶɤɨɪɿɜɫɶɤɢɦ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɡɝɨɞɨɦ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ. Ⱥɪɦɿɣɫɶɤɿ «ɫɜɚɬɢ» ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. Ɍɚɦ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɜɟɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ ɫɬɿɧɧɿɜɤɢ, ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɫɬɚɬɢ ɩɨɡɚɲɬɚɬ-

28

Його університети Цього літа колектив районної газети «Вісті Кореччини», що на Рівненщині, відзначив 70-ліття від дня виходу першого номера цього часопису. З тих сімдесяти сорок п‘ять своїх літ віддав газеті кавалер золотої медалі української журналістики, заступник редактора Андрій Павловський. ɧɢɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ «ɋɥɚɜɚ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ». Ⱦɥɹ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɬɨ ɛɭɥɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɭɪɨɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ. Ɂɚɜɞɹɱɭɸɱɢ ʀɦ, Ⱥɧɞɪɿɣ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨɞɨɦɭ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɨɛɿɡɧɚɧɢɦ ɿɡ «ɤɭɯɧɟɸ» ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɨ ɰɟ ɩɟɪɲɢɦɢ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɜ ɪɚɣɜɿɣɫɶɤɤɨɦɚɬɿ ɬɚ ɪɚɣɤɨɦɿ ɤɨɦɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɧɢ ɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜ ɡɚɩɚɫ ɫɨɥɞɚɬɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ.

ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɮɨɬɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ. ɉɚɦ‘ɹɬɚɸ, ɹɤ ɭ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɹɰɿ 1980 ɪɨɤɭ (ɬɨɞɿ ɹ ɜ Ʉɨɪɰɿ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ) Ⱥɧɞɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ ɿ ɦɨɥɨɞɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɇɚɪɰɟɧɸɤ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɢɦɢ ɠ ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɩɿɞɩɿɥɶɧɨʀ ɚɧɬɢɮɚɲɢɫɬɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɋɟɪɝɿɹ Ɂɿɧɟɧɤɚ. ɉɨɲɭɤɨɜɰɹɦ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɩɨɛɭɜɚɬɢ ɜ ɦɭɡɟɹɯ ɬɚ ɚɪɯɿ-

Ɍɨɞɿɲɧɿɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ȱɜɚɧ Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ, ɜɢɫɥɭɯɚɜɲɢ Ⱥɧɞɪɿɹ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɩɨɰɿɤɚɜɢɜɫɹ: «Ʌɿɬɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɟɲ?». ɏɥɨɩɟɰɶ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ, ɯɨɱɚ ɣ ɡ ɞɟɹɤɢɦ ɨɫɬɪɚɯɨɦ. əɤ ɩɿɡɧɿɲɟ ɡɿɡɧɚɜɫɹ, ɫɩɨ-

ɜɚɯ Ɋɿɜɧɨɝɨ, Ʌɶɜɨɜɚ, Ʉɢɽɜɚ. ȼɨɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɟɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɱɟɜɢɞɰɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɚɤɰɿɣ. Ɂɿɛɪɚɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɢɥɢɥɢɫɹ ɜ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɭ, ɩɟɪɟɫɢɩɚɧɭ ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɿɫɬɶ

У ПЕРІОД НЕВИПЛАТ ЗАРОБІТКІВ НЕ ПОЛИШИВ СВОЄЇ СПРАВИ

ɞɿɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ «ɚɫɿɜ» ɩɟɪɚ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɭɠɟ ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ȱɜɚɧ Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɢɫɥɨɜ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɦɚɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɋɟɪɝɿɣ ɇɟɫɬɨɪɟɧɤɨ, ȼɚɫɢɥɶ Ɋɨɦɚɧɸɤ, ɹɤɢɣ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɛɭɜɚɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɡɞɿɛɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ. ȼɨɧɢ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɭ ɜɫɶɨɦɭ. Ⱥ ɡɝɨɞɨɦ Ⱥɧɞɪɿɣ ɨɯɨɱɟ "ЖУРНАЛІСТ

«Ʉɪɿɡɶ ɪɨɤɢ ɜɨɝɧɟɧɧɿ», ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɰɿ. Ⱥ ɭɪɢɜɤɢ - ɿ ɜ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɩɪɚɩɨɪ». ɉɥɿɞɧɨɸ ɫɬɚɥɚ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɜɨɪɱɚ ɫɩɿɜɞɪɭɠɧɿɫɬɶ Ⱥɧɞɪɿɹ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɡ ɬɨɞɿɲɧɿɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɦɿɫɶɤɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ Ⱦɟɦ‘ɹɧɨɦ ȼɨɡɧɸɤɨɦ ɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɪɚɣɝɚɡɟɬɢ ȼɚɫɢɥɟɦ əɧɨɲɿ У К РА Ї Н И "

ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɪɿɞɤɿɫɧɨʀ ɜ ɬɿ ɪɨɤɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɪɚɽɡɧɚɱɨʀ ɤɧɢɠɤɢ ɩɪɨ Ʉɨɪɟɰɶ. Ɍɚɤɨɠ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɠɨɞɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɭ Ʉɨɪɟɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɞɿɹɱɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɤɿɥ, ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɡɿɛɪɚɜ ɱɭɞɨɜɭ ɤɨɥɟɤɰɿɸ ɮɨɬɨɡɧɿɦɤɿɜ ɿ ɫɬɪɿɱɨɤ ɮɿɥɶɦɿɜ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɨɪɟɰɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɡ ɩɟɪɲɢɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞɨɦ Ʉɪɚɜɱɭɤɨɦ. Ɂɚɫɥɭɠɟɧɨ ɡɜɭɱɚɬɶ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɫɥɨɜɚ ɩɨɞɹɤɢ ɜɿɞ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɡɚɜɠɞɢ ɝɨɬɨɜɢɣ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɞɚɬɢ ɫɥɭɲɧɭ ɩɨɪɚɞɭ. Ʉɨɥɢ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɜɢɩɥɚɬ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɭɠɟ ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɨʀ ɡ «ɀɨɜɬɧɟɜɢɯ ɡɨɪɶ» ɪɚɣɝɚɡɟɬɢ «ȼɿɫɬɿ Ʉɨɪɟɱɱɢɧɢ» ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢɫɹ, Ⱥɧɞɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ ɧɟ ɩɨɥɢɲɢɜ ɫɜɨɽʀ ɭɥɸɛɥɟɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. ɇɚɜɩɚɤɢ – ɜɿɧ ɭɡɹɜ ɧɚ ɫɟɛɟ ɳɟ ɛɿɥɶɲɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɯɿɞ ɭ ɫɜɿɬ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ, ɩɨɝɨɞɢɜɲɢɫɶ ɫɬɚɬɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɇɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ, ɹɤ ɫɚɦ ɠɚɪɬɭɽ, ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɪɨɥɿ ɣ ɨɪɚɱɚ, ɣ ɫɿɜɚɱɚ, ɣ ɠɧɢɜɚɪɹ. ȱ ɰɟ ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɜɠɟ ɞɚɜɧɟɧɶɤɨ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɬɜɨɪɱɢɦɢ «ɲɬɢɤɚɦɢ» ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɿɧ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝɚ ɩɨ ɩɟɪɭ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ ɋɢɪɨɬɸɤ. ɇɢɧɿ «ȼɿɫɬɿ Ʉɨɪɟɱɱɢɧɢ» ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶ ɧɟ ɤɪɚɳɿ ɫɜɨʀ ɱɚɫɢ. ɑɢɦɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɧɢɤɥɨ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜ Ʉɨɪɰɿ ɧɨɜɨʀ ɝɚɡɟɬɢ. ɇɢɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɠɟ ɡɚɜɨɸɜɚɥɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɱɢɬɚɱɿɜ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɪɨɤɚɦɢ, ɩɨɱɢɧɚɽ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɧɨɜɨ. ɏɬɨɫɶ ɿɧɲɢɣ ɦɿɝ ɛɢ ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɪɭɤɢ ɿ ɩɭɫɬɢɬɢ ɜɫɟ ɧɚ ɫɚɦɨɩɥɢɜ. Ⱥ ɨɬ Ⱥɧɞɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ, ɹɤ ɿ ɜ ɧɟɥɟɝɤɿ ɞɟɜ‘ɹɧɨɫɬɿ, ɡɧɨɜɭ ɧɟ ɩɨɥɢɲɚɽ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ. ȼɿɧ ɞɨɤɥɚɞɚɽ ɜɫɿ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɱɿ ɫɢɥɢ, ɧɚɫɧɚɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɳɨɛ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɪɿɞɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɟɫɬɢ ɡɟɦɥɹɤɚɦ ɩɪɚɜɞɢɜɭ, ɰɿɤɚɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ʉɨɪɟɰɶ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. НА ФОТО (справа наліво): А. ПАВЛОВСЬКИЙ, автор публікації С. КРАВЧУК, редактор районного радіомовлення І. РАДКІВСЬКИЙ.


ПРОФЕСІЯ

Как редактировать свои статьи

Обманите ваш мозг

Ɍɟɪɪɢ Ɉ'ɄɈɇɇɈɊ, ɛɵɜɲɢɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɢɡɞɚɧɢɣ, ɚ ɧɵɧɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ-ɮɪɢɥɚɧɫɟɪ ɢ ɬɪɟɧɟɪ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɦɚɧɭɬɶ ɫɜɨɣ ɦɨɡɝ. Ɍɟɪɪɢ ɧɚɩɢɫɚɥ: "ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɵ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɧɟ ɦɨɠɟɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɧɚɲɭ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɧɨɜɚ ɩɟɪɟɱɢɬɚɬɶ ɟɺ, ɧɚɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ "ɱɭɠɢɯ ɝɥɚɡ" ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ. ɇɚɲɢ ɝɥɚɡɚ, ɦɨɠɟɬ, ɢ ɜɢɞɹɬ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɨ ɧɚɲ ɦɨɡɝ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɢɞɹɬ ɝɥɚɡɚ, ɤɚɤ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɦɟɪɟɜɚɥɢɫɶ ɧɚɩɢɫɚɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɦɚɧɭɬɶ ɦɨɡɝ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɬɱɚɫɬɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɟɤɫɬ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɭɜɢɞɟɥɢ ɛɵ ɱɭɠɢɟ ɝɥɚɡɚ. ȿɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɣɬɟ ɫɬɚɬɶɸ ɢ ɩɟɪɟɱɢɬɚɣɬɟ ɟɟ. ȿɫɥɢ ɜɚɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɧɟɬ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ, ɲɢɪɢɧɭ ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɰɜɟɬ ɬɟɤɫɬɚ, ɰɜɟɬ ɮɨɧɚ ɢɥɢ ɜɫɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɜɦɟɫɬɟ ɜɡɹɬɨɟ".

Вырвите материал статьи из контекста

Ɏɢɥ ɏȺɊȾɂɇȽ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɦɟɞɢɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɢ ɛɵɜɲɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɧɚ BBC World Service ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɭɜɢɞɟɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɦɟɬɨɞɭ Ɉ'Ʉɨɧɧɨɪ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɦɨɡɝ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɬɟɤɫɬ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ. "Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɱɶ, ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɣɬɟ ɟɝɨ, ɟɫɥɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɦɨɠɟɬɟ, ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɲɪɢɮɬ, ɱɢɬɚɣɬɟ ɚɛɡɚɰɵ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ (ɯɢɬɪɨɫɬɶ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɜɹɡɧɭɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ), ɚ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ - ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ".

Читайте текст вслух

ɇɢɤ ɊɗɃɋɌɊɂɄ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɟɧɬɪɚ Media Training Station

Большинству журналистов нужна вторая пара глаз для проверки текста на фактические, грамматические и орфографические ошибки. Поскольку все больше журналистов ведут блоги и публикуются самостоятельно, легко не заметить бросающиеся в глаза ошибки. Вот несколько советов от журналистов о том, как избежать конфуза с ошибками. Много советов было получено во время обсуждения LinkedIn, и три из них особенно запомнились: 1. Попробуйте обмануть свой мозг – измените размер и цвет текста, его шрифт и фон. 2. Не отвлекайтесь на повествование – читайте снизу вверх, так, чтобы вы просто вынуждены были сфокусировать внимание на проверке. 3. Распечатайте текст и читайте его вслух, чтобы вы могли уловить глупые ошибки в построении предложения. Community Interest Company ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ Ɏɢɥɚ ɏɚɪɞɢɧɝɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɫɥɭɯ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɪɟɱɟɜɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɨ, ɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɬɟɤɫɬɚ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɥɥɟɝ. "ə ɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɬɟɤɫɬ, ɧɚɛɪɚɧɧɵɣ ɤɪɭɩɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɜɫɥɭɯ ɢ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸ ɨɲɢɛɤɢ. ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɦɧɟ ɧɟɥɨɜɤɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɬɚɤ ɞɨɬɨɲɧɨ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɱɭɠɢɦ ɬɟɤɫɬɚɦ",- ɫɤɚɡɚɥ Ɋɷɣɫɬɪɢɤ. - ə ɫɨɡɞɚɥ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶ-

ɧɭɸ ɫɟɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɢɧɨɝɞɚ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸ ɬɟɤɫɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɨɤ. ɉɪɚɜɞɚ, ɷɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɠɢɦɚɸɬ ɫɪɨɤɢ..."

Обращайте внимание на предложения, которые не имеют смысла Ȼɨɛ ȾɈɊȺɇ, ɛɵɜɲɢɣ ɜɟɞɭɳɢɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ BBC, ɚ ɧɵɧɟ ɦɟɞɢɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɢ ɬɪɟɧɟɪ, ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɱɬɟɧɢɟ ɜɫɥɭɯ ɨɛɦɚɧɵɜɚɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɣ ɯɨɞ ɦɵɫɥɟɣ. "ə ɜɫɟɝɞɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɫɥɭɯ. ɂɧɨɝɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɱɢɬɚɟɬɟ ɜɫɥɭɯ, ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɧɟɥɟɩɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɟɧ, ɤɨɝɞɚ ɩɢɲɟɲɶ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɞɥɹ ɪɚɞɢɨ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɨɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɥɢɧɧɵ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɧɵ, ɬɨ ɡɧɚɣɬɟ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɯɨɪɨɲɨ ɡɜɭɱɚɬɶ ɜ ɷɮɢɪɟ".

Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ IJNet - Media Helping Media (MHM). Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɞɢɚ-ɪɟɫɭɪɫɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɫɬɪɚɧɚɯ, ɩɟɪɟɠɢɜɲɢɯ ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ. ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɫɬɚɬɶɢ ɛɵɥ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɲɟɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜ ɞɥɹ ɫɚɣɬɚ IJNet ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ Media Helping Media. ijnet.org

Проекты для журналистов - Ʉɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ Ɏɨɧɞ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ? ȼ ɱɟɦ ɨɧɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ? - Ɍɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚ – «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ», «ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɦɟɞɢɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ», «Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ». ȼɫɟ ɨɧɢ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. ɉɪɨɟɤɬ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɧɥɚɣɧ-ɦɟɞɢɚ, ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɜ ɷɬɨɣ "ЖУРНАЛІСТ

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - одна из немногих благотворительных организаций, которая уделяет внимание развитию компетенции отечественных журналистов. Ведь именно медиа первыми применяют новинки динамично развивающегося мира технологий. И журналистам необходимо быстро перестраиваться на новый темп работы с применением современных методик. Жаль, но многим хитростям цифровой журналистики не учат в институтах. И вчерашние студенты, начинающие карьеру в СМИ, да и опытные «акулы пера», вынуждены осваивать компьютерные технологии методом проб и ошибок. Можно ли избежать профессиональных «промахов», вы узнаете из нашего разговора с руководителем программ и проектов «Образование» благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Александром Власенко. У К РА Ї Н И "

29


ПРОФЕСІЯ ɫɮɟɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ ɋɆɂ, ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɥɭɱɲɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɣ ɜ ɦɢɪɟ. ɉɪɨɟɤɬ «ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɦɟɞɢɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ» ɛɵɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧ ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɭɡɨɜ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɭɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɭ ɫɜɨɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. «Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ «Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ» (ɇȺɍɄɆȺ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɭɱɟɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ PhD ɩɨ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ. ȿɟ ɰɟɥɶ - ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɭɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɥɭɱɲɢɣ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɨɩɵɬ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɜɫɟ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɫɨ ɲɤɨɥɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɇȺɍɄɆȺ. - ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ? - ɂɦɟɧɧɨ. ɉɪɨɟɤɬ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ» (DFJ) ɤɚɤ ɪɚɡ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ ɦɚɪɬɟ 2011 ɝɨɞɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ-ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ, ɭ ɧɢɯ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɦɧɨɝɢɟ ɧɚɲɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. - Ʉɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ? Ʉɚɤ ɢɦ ɫɬɚɬɶ? - ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. ȿɟ ɦɨɝɭɬ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ ɢ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɮɪɢɥɚɧɫɟɪɵ, ɛɥɨɝɝɟɪɵ, ɩɪɟɫɫɚɬɚɲɟ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ PR-ɫɥɭɠɛ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ (ɨɬ 0 ɞɨ 4 ɛɚɥɥɨɜ), ɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɡɚɩɨɥɧɢɥɢ ɮɨɪɦɭ, ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ

30

ɬɟɫɬɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɫɪɨɤɭ (ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɨɤɬɹɛɪɹ). Ɂɚɞɚɧɢɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 12-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɚ ɛɚɥɥɵ ɩɥɸɫɭɸɬɫɹ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɚɧɟɟ. Ⱦɚɥɟɟ, ɬɟ, ɤɬɨ ɧɚɛɪɚɥ ɫɜɵɲɟ 8 ɛɚɥɨɜ (ɨɛɳɢɯ), ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɏɨɧɞɚ ɢ Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ. ɀɢɬɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɤɪɨɦɟ Ʉɢɟɜɚ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɣɬɢ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ 25 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɬ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ DFJ ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɨɬ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɵ. - Ɇɨɝɭɬ ɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ? ɂɥɢ ɨɧ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ? - ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɟɤɬ – «ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɦɟɞɢɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ», ɤɨɝɞɚ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɡɧɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɭ ɧɚɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɋɆɂ, ɦɨɝɭɬ

ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɢ ɭ ɧɚɫ ɛɵɥɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ DFJ. - ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ? - ɇɟɬ, ɜɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ, ɢɦɟɧɭɟɦɨɝɨ ɤɚɤ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ», ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɟɞɟɥɸ ɜ ɋɒȺ ɢɥɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɩɨɫɟɳɚɹ ɥɭɱɲɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. - Ⱥ ɤɚɤ ɩɨɜɵɲɚɟɬɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ? - ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɦɟɞɢɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ» ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɠɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɟ DFJ. ȼ ɦɚɟ 2011 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɧɚɛɨɪ (10 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢɡ 5 ɜɭɡɨɜ), ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɜɬɨɪɨɣ ɧɚɛɨɪ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɟɳɟ 10 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢɡ 5 ɜɭɡɨɜ (ɬɟ, ɤɬɨ ɭɠɟ ɩɪɨɲɟɥ ɭ ɧɚɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ). Ɉɬ ɜɭɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ ɜɟɳɢ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟ-

ɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ (ɞɚɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɟɫɬɶ ɜ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɫ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɤɭɪɫ «Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɚɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ» (ɨ ɱɟɦ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ / ɜɭɡɨɜ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ). - ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɥɢ Ɏɨɧɞ ɫ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ? - ɉɪɹɦɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɦɵ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹ. ɇɚɲɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɚɸɬ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɥɸɛɨɦ ɋɆɂ, ɛɭɞɶ-ɬɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɵɱɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ. Ɇɵ ɩɨɦɨɝɚɟɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ ɫɬɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɚ ɞɚɥɶɲɟ – ɞɟɥɨ ɡɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ȼɟɞɶ ɤɪɨɦɟ ɱɢɫɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ, ɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɫɬɶ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ, ɚ ɷɬɨɦɭ ɧɟ ɧɚɭɱɢɬ ɧɢ ɨɞɢɧ ɩɪɨɟɤɬ. Ȼɟɫɟɞɨɜɚɥɚ Ʉɚɪɢɧɚ ɄɊɍɉȿɇɑȿɇɄɈȼȺ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɮɨɧɞɚ Ɋɢɧɚɬɚ Ⱥɯɦɟɬɨɜɚ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ».

Посилюється агресивність радіорекламних текстів

ɘɪɿɣ ɊɈɆȺɇɘɄ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ

“… Ɂɝɚɞɚɣɦɨ, ɹɤɟ ɝɧɿɬɸɱɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɫɥɿɩɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɜɭ"ЖУРНАЛІСТ

Належу до мільйонів “поважного” і не дуже віку селян і містян, середньо- і високоосвічених, фізично здорових і уражених різноманітними хворобами холериків і меланхоліків, сімейних і самотніх, які вранці, а найчастіше – перед десятою, опиняються вдома, у зоні впливу Українського радіо. Загалом прийнятного, хоч останнім часом, як на мене, переобтяженого рекламними програмами на медичну тему, що викликає почуття роздратування. ɥɢɰɟɸ, ɩɨɫɬɭɤɭɸɱɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɩɚɥɢɰɟɸ. ɋɚɦɟ ɜ ɬɚɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɱɢɧɚɽɲ ɞɭɦɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɬɨɧɤɢɦ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɽ ɧɚɲɟ ɨɤɨ…”. Ⱥ ɞɚɥɿ - ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɚ ɡɨɪɭ ɽ ɜɬɪɚɬɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɚɞɨɫɬɿ, ɚ ɣ ɫɟɧɫɭ ɠɢɬɬɹ. Ⱦɨɫɢɬɶ! Ȼɨ ɡɧɚУ К РА Ї Н И "

ɽɲ: ɭɫɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɿɝɭɥɨɤ. Ɇɿɥɶɣɨɧɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɭ ɰɸ ɦɢɬɶ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɤɨɪɨɦɨɜɧɟ – “ɪɟɤɥɚɦɚ”. Ⱥɛɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɬɨɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɱɚɫɭ


ПРОФЕСІЯ ɜɿɞɞɚɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɲɨɦɭ ɦɨɜɧɢɤɭ. ɍɫɟ ɩɨɱɭɬɟ ɞɥɹ ɧɢɯ – ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ, ɡ ɹɤɨɝɨ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɹ ɣ ɩɨɱɢɧɚɜ ɜ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɿ ɹɤɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨ ɜ ɦɟɧɿ ɧɚ ɜɫɟ ɬɜɨɪɱɟ ɠɢɬɬɹ ɨɫɶ ɰɟ – ɧɟɡɝɥɚɞɢɦɟ: ɭɫɟ, ɳɨ ɹ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ, – ɧɚɪɢɫɢ, ɤɧɢɠɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɣ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɹ ɩɢɫɚɜ ɿ ɧɢɧɿ ɩɢɲɭ “ɧɚ ɫɥɭɯ”. ȱ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɦɚɜ ɿ ɦɚɸ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ɉɬɨɠ, ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɩɟɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɦɟɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɪɚɞɿɨ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɞɨɜɢɦɢ (ɭ ɫɿɦ’ʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɽ ɛɿɥɶɲ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦ, “ɩɪɚɜɞɢɜɢɦ”, ɧɿɠ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. ȱ ɚɛɢ ɡɚ 20 ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɫɿ ɧɚɲɿ ɜɥɚɞɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɥɢ ɰɟ, ɬɨ ɧɿ ɜ ɤɨɝɨ ɧɟ ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɛ ɪɭɤɚ ɛɟɡɞɭɦɧɨ, ɩɨ-ɜɚɪɜɚɪɫɶɤɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ʉɚɠɭ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɪɚɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɛɪɟ ɞɭɦɚɥɢ, ɱɢɦ ɿ ɹɤ ɨɞɡɨɜɟɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɟ ɫɥɨɜɨ. ɍ ɬɿɦ ɱɢɫɥɿ ɣ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɟ ɜɿɞ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɥɨɜɨ ɪɟɤɥɚɦɧɟ. Ⱥ ɧɚɣɩɟɪɲɟ – ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɭɬɥɢɜɿɣ ɰɚɪɢɧɿ, ɹɤɨɸ ɽ ɥɸɞɫɶɤɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ, ɨɬɠɟ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɦɿɪɚ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɲɚɥɟɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɋɜɿɬɿ, ɫɩɨɜɧɟɧɨɦɭ ɬɪɚɝɿɡɦɨɦ, ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɸ, ɧɟɩɟɜɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɿ ɣ ɛɿɞɧɨɫɬɿ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɡɦɨɜɿ, ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɿ, ɦɟɧɲɨɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɜɭɱɚɬɶ ɭ ɪɚɞɿɨɪɟɤɥɚɦɿ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɿ ɬɟɦɢ, ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ ɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɿ ɜɨɥɸ, ɧɿ ɿɧɲɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɛɚɪɢɤɚɞɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɉɚɜɥɚ Ɏɪɨɥɨɜɚ ɡ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɚɸ ɱɟɫɬɶ ɧɢɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɬɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ȼɨɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɚɞɿɨɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ.

əɤɳɨ ɜ ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢɦ ɮɿɪɦɚɦ ɧɟ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɲɭɤɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɫɬɪɨɸ ɦɚɫ ɦɚɣɫɬɟɪɧɢɯ, ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɬɨ ʀɯɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɜɿɬɧɭɬɢ ɿ ɩɥɨɞɨɧɨɫɢɬɢ. ɍ ɬɿɦ ɱɢɫɥɿ ɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ. ȯ ɜ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɣ ɿɧɲɢɣ ɛɿɤ. Ɇɨɪɚɥɶɧɢɣ. Ⱥɝɪɟɫɿɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɨɪɭ, ɡɜɭɱɢɬɶ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɞɿɨ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ȯɜɪɨɩɚ ɿ ɜɟɫɶ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɜɿɬ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɮɨɧɞɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɚɝɨɧɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ, ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɬɜɚɪɢɧ-ɩɨɜɨɞɢɪɿɜ, ɚɛɢ ɧɟɡɪɹɱɚ ɥɸɞɢɧɚ ɛɚɱɢɥɚ ɫɟɧɫ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɱɭɜɚɥɚɫɹ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɨɛɪɢɯ, ɳɚɫɥɢɜɢɯ ɿ ɭɜɚɠɧɢɯ ɥɸɞɟɣ.

ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭ ɧɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɫɟ ɰɟ ɧɟ ɬɚɤ. ȱ ɧɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɚɦɟ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɭɦɚɸɬɶ ɬɜɨɪɰɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ, ɜɩɟɪɬɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ: “Ɋɟɤɥɚɦɚ – ɬɨ ɧɚɲɿ ɝɪɨɲɿ”. Ɂɝɨɞɟɧ, ɛɨ ɡɧɚɸ ɦɚɣɠɟ ɡɥɢɞɟɧɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɯɥɨɩɰɿɜ ɿ ɞɿɜɱɚɬ ɡ ɞɢɤɬɨɮɨɧɚɦɢ ɜ ɪɭɤɚɯ ɿ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɦɿɡɤɚɦɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɳɨ ɠ ɪɨɛɢɬɢ ɡ ʀɯɧɿɦɢ ɞɭɲɚɦɢ? ȱ ɡ ɞɭɲɚɦɢ ɬɢɯ, ɤɨɝɨ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɫɬɶɨɛɚɽ ɪɟɤɥɚɦɚ? ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɜɥɸ ɤɪɚɩɤɭ. ȼɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɧɚ ɬɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɞɪɨɬɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɹ ɤɨɪɢɫɬɭɸɫɹ ɿ ɹɤɟ ɩɨɜɚɠɚɸ, ɦɟɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɸɬɶ. Ⱥ ɳɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɨʀ ɨɱɿ ɡ ɧɢɧɿ ɞɟɫɹɬɢɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦ ɫɭɤɭɩɧɢɦ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɦ ɡɨɪɨɦ, ɹɤɨɦɭ ɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɨʀɦ ɦɨɥɨɞɢɦ, ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦ ɿ ɪɿɲɭɱɢɦ ɥɿɤɚɪɟɦ ȯɜɝɟɧɿɽɸ Ɋɭ-

ɛɚɧɢɤ ɞɭɠɟ ɪɚɞɢɣ, ɭɠɟ ɧɚɞɬɨ ɜɬɨɦɢɥɢɫɹ. ɉɢɫɚɬɢ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɜɫɹɤɢɦɢ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ȼɨ ɦɚɸ ɰɢɦ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ. ɋɨɥɨɞɤɟ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ. ȱ ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɚɦ ɬɚ ɪɚɞɿɣɧɢɤɚɦ ɬɚɤɨɠ. Ɉɬɠɟ: ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɞɿɡɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɜ 96 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɧɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɧɟʀ. Ⱦɿɡɧɚɜɫɹ ɡ “ɞɢɧɚɦɿɤɚ”, ɡ ɞɭɠɟ ɪɨɡɭɦɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɨ Ʌɟɫɹ Ʉɭɪɛɚɫɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɧɚ ɬɨɦɭ ɠ ɬɚɤɢ ɪɿɞɧɨɦɭ ɦɟɧɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɞɿɨ. Ɂ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ ɘɪɿɹ ɒɚɩɨɜɚɥɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɨɥɹɞɢ, Ƚɚɥɢɧɢ ȼɟɪɟɫ, ɘɪɿɹ Ɍɚɛɚɱɟɧɤɚ ɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɤɨɥɟɝ. Ɉɬɨɠ, ɲɚɧɭɣɦɨɫɹ ɿ ɲɚɧɭɣɦɨ ɧɚɲɨɝɨ ɫɥɭɯɚɱɚ!

ХРОНОГРАФ

Культура мови – культура нації Відбувся ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних і регіональних ЗМІ «Культура мови – культура нації», що організували і провели Інститут журналістики КНУ ім.. Т.Г. Шевченка і Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива».

ɍ

ɜɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼȻɎ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ» Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɇɟɯ ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɚ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɫɬɚɸɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɸ ɪɨɡɦɨɜɨɸ ɜɱɟɧɢɯ, ɮɚɯɿɜɰɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɜɛɨɥɿɜɚɸɬɶ ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɢ. ɇɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɬɚɤɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɹɤ «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɦɨɜɚ», «Ɋɿɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɿ», «ɋɬɚɧ ɦɨɜɢ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɬɚ ɜ ɤɿɧɨ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ», «Ʉɚɞɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ». Ƚɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɰɟ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɤɨɬɪɿ ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ, ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ "ЖУРНАЛІСТ

ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɨ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɝɨɥɨɜɚ Ɋɚɞɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɚɞɟɦɿɤ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɚɜɱɟɧɤɨ, ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ» Ʌɟɨɧɿɞ Ɇɭɠɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɝɨɥɨɜɚ ɪɚɞɢ ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ ɒɩɚɤ. ɍ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡɚ ɤɪɭɝɥɢɦ ɫɬɨɥɨɦ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɠɭɪɧɚУ К РА Ї Н И "

ɥɿɫɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɨɜɢ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɇɍ ɿɦ. Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. əɤ ɨɞɢɧ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɪɢɦ ɡɚɜɬɪɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɇɟ ɨɞɧɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚɛɢɪɚɥɨɫɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɨɧɨɦɚɪɿɜɚ ɣ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿʀ Ɇɚɦɚɥɢʉɢ. ɇɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɧɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ʀɯ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ». ɉɨɟɬɢɱɧɨɸ ɪɨɞɡɢɧɤɨɸ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɭɡɢɱɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɚɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʉɚɬɟɪɢɧɢ ɋɟɪɚɠɢɦ. ȱɧɮ. «ɀɍ»

31


МЕДІА І СУСПІЛЬСТВО

Національно-гуманістична сутність професії журналіста ȼɚɫɢɥɶ ɅɂɁȺɇɑɍɄ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ

Ⱥ

ɞɠɟ «ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ – ɰɟ ɧɟ ɨɞɧɚ ɩɚɪɬɿɹ, ɧɚɪɨɞ – ɰɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɤɥɚɫ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ. ɋɟɪɰɟɜɢɧɨɸ ɧɚɪɨɞɭ ɽ ɤɨɪɿɧɧɚ, ɬɢɬɭɥɶɧɚ ɧɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɟɪɠɚɜɢ, – ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼ. Ɉ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ. – Ɍɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɪɨɞɭ, ɫɟɛɬɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɜɢɳɟ ɜɿɞ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɱɢ ɨɤɪɟɦɨʀ, ɯɚɣ ɿ ɧɚɣɱɢɫɥɟɧɧɿɲɨʀ, ɩɚɪɬɿʀ. Ɂ ɰɶɨɝɨ, ɜɥɚɫɧɟ, ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɢɫɟɦɧɟ, ɭɫɧɟ ɫɥɨɜɨ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ. Ȼɨ «ɧɟɦɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɢɳɢɯ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ. ȼɨɧɢ ɜɟɪɲɢɧɚ, ɜɢɳɨʀ ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɧɟɦɚ», – ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ Ʌɟɜɤɨ Ʌɭɤ’ɹɧɟɧɤɨ, ɹɤɢɣ 27 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɫɢɞɿɜ ɭ ɤɨɧɰɬɚɛɨɪɚɯ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɽ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ «ɩɨɥɟɦ ɛɢɬɜɢ» ɡɚ ɫɜɨɸ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ - ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɫɬɪɢɠɧɟɜɭ ɥɿɧɿɸ ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɬɢ ɥɚɧɤɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɞɚɜɧɿɦ, ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɨɫɿ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨ ɧɟɫɭɦɿɫɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɧɚɰɿɽ- ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ.

32

Наше покоління є свідком, як завдяки новим технічним досягненням швидко перебудовуються засоби масової інформації, триває переосмислення їхньої мети і завдань, змінюються творчі прийоми, стиль і технологія журналістської праці, яскравіше виокремлюються особистісні пріоритети і «Я-концепція» журналістів. У цьому контексті важливо вести мову про роль, особливості функціонування засобів масової інформації в суспільному житті України. Ɍɨɦɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɝɨɞɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ – ɿ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ ɣɨɝɨ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɚ ɛɚɡɿ ɭɤɪɚʀɧɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɿ ɞɨ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-

ɟɫɚɯ ɫɜɨʀɯ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɿɞɱɭɠɟɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ. ɇɚɲɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɭ ɡ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɧɶɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ, ɡɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɫɩɚɞɳɢɧɭ, ɳɨ ɛɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɿɞ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ⱦɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɨɤɿɧɱɢɬɢ ɡ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɢɦ ɫɚɞɨɦɚɡɨɯɿɡɦɨɦ: ɧɿɛɢ Ɋɨɫɿɹ ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɥɚ ɜɫɿ ɬɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɚ

ДОВЕДЕТЬСЯ ПОКІНЧИТИ

З ПІДСВІДОМИМ САДОМАЗОХІЗМОМ ɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɚɦɢ ɜɢɫɨɤɨɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ, ɹɜɢɳ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɿ ɜɟɞɟ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢ-

ɍɤɪɚʀɧɚ – ɜɫɿ ɜɢɞɢ Ɋɭʀɧɢ. Ɉɛɥɢɲɢɬɢ ɨɞɜɿɱɧɭ ɡɜɢɱɤɭ ɫɤɚɪɠɢɬɢɫɹ ɣ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ – ɰɟ ɞɜɿ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɡɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ ɣ ɫɭɱɚɫɧɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ

БІЛЬШІСТЬ ЗМІ ПРОІГНОРУВАЛИ НОВИЙ АМОРАЛЬНИЙ КРОК МІНІСТРА Д. ТАБАЧНИКА

ɬɤɭ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ. ɉɪɚɜɞɢɜɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜ ɭɫɿɯ ɣɨɝɨ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɿɡɿɹɯ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ, ɚ ɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ ɿɧɬɟɪ-

"ЖУРНАЛІСТ

ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɚ ɣ ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɬɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚ ɛɨɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɉɩɟɪɭɸɱɢ ɩɪɚɜɞɢɜɨɸ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɩɨɞɿʀ ɿ ɹɜɢɳɚ, ɡɚɨɯɨɱɭɜɚ-

У К РА Ї Н И "

ɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɦɿɠ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɿ ɞɚɥɟɤɢɦɢ ɫɭɫɿɞɚɦɢ. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ. Ⱥɞɠɟ ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ȼ. Ȼɟɯɬɟɪɽɜ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɧɚ ɹɤɿɣ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɹɤ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɚɛɨ ɦɟɧɲɟ ɞɿɹɥɶɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɡɚɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɶ. Ɍɚɤɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ȼ. Ȼɟɯɬɟɪɽɜ ɧɚɡɜɚɜ ɡɛɿɪɧɨɸ, ɜɥɚɫɧɟ ɫɨɛɨɪɧɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɞɿɽɜɨʀ ɫɨɛɨɪɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɽ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɚɤɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɭɫɩɿɲɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɜɿɞɨɦɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɽ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ƚɥɿɛɚ Ƚɨɥɨɜɱɟɧɤɚ, ɳɨ «ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɦɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɚɛɨ ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ – ɽ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ-ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ ɬɚ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ». ȼɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɥɨɜɨɦ (ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ), ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. Ɍɨɦɭ ɩɨɝɨɞɠɭɸɫɹ ɡ Ɋɚʀɫɨɸ ɘɪɝɟɥɶ: ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɠɢɜɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɣ ɭ ɧɶɨɝɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨ ɣ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ, ɣ ɧɟ ɦɚɥɢ ɯɢɛɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ. «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɿɫɬɸ – ɭɫɿɦ ɬɢɦ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɚ ɩɨɥɿ-


МЕДІА І СУСПІЛЬСТВО ɬɢɱɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ», – ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ȼɚɞɢɦ Ʉɚɪɚɫɶɨɜ. ɍ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿɽɸ ʀʀ ɫɚɦɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɚɣɞɟɬɶɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ, ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɞɥɹ ɞɨɛɪɨɱɢɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥ ɰɟ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɢɯ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɫɬɟɣ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɨɛɨɪɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɣ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɢɪ» ɧɟ ɜɿɞɩɭɫɤɚɽ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɧɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɦɟɧɲɨɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɦɚɥɨɪɨɫɿɣɫɬɜɨ, ɹɧɢɱɚɪɫɬɜɨ, ɦɚɧɤɭɪɫɬɜɨ, ɯɚɯɥɭɣɫɬɜɨ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɧɟɞɪɭɝɢ ɬɚɽɦɧɨ ɿ ɩɿɞɫɬɭɩɧɨ, ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɿ ɰɢɧɿɱɧɨ ɩɿɞɪɭɛɭɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɢ ɦɨɜɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 2010-2011 ɪɨɤɚɯ ɩɿɞ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɨ ɡɚɤɪɢɬɨ 83 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɲɤɨɥɢ. ɉɪɨɬɟɫɬɚɦɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɿɝɧɨɪɭɜɚɥɢ. Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ «ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ 13% ɲɤɿɥ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ – 22%, ɭ Ʉɪɢɦɭ – 1,3%, ɭ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ – 0,3%», – ɩɨɹɫɧɢɜ ɡ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɬɪɢɛɭɧɢ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥɧɞɪɿɣ ɉɚɪɭɛɿɣ, ɹɤɢɣ ɜɧɿɫ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɪɚɬɨɪɿɸ ɞɨ 2017 ɪ. ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɞɟ ɬɚɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. Ɂɚ ɰɟɣ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ ɥɢɲɟ 66 ɡ 322 ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɟɫɿɣɧɿɣ ɡɚɥɿ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɿɝɧɨɪɭɜɚɥɢ ɧɨɜɢɣ ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɤɪɨɤ ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ⱦ. Ɍɚɛɚɱɧɢɤɚ ɞɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧ-

ɧɹ ɞɟɭɤɪɚʀɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɧɨɜɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɋɩɿɤɟɪɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ʉɪɢɦɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɿɧɨɜɚ ɞɪɚɬɭɽ, ɳɨ «ɫɧɨɜɚ ɩɨɲɥɚ ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ, ɫɧɨɜɚ ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɨɬɤɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ». ȱɝɧɨɪɭɸɱɢ 10 ɫɬɚɬɬɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɞɟɫɶɤɢɣ ɤɟɪɦɚɧɢɱɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ʉɨɫɬɭɫɽɜ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɩɨɞɚɜɚ-

ɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɣ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿ ɯɚɣ ɱɢɧɹɬɶ, ɹɤ ɯɨɱɭɬɶ, ɿ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɦɨɠɧɚ ɯɨɱ ɛɢ «ɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɮɟɧɟ» (ɚ ɱɨɝɨ ɠ, ɬɟɠ «ɿɧɲɚ ɦɨɜɚ») – ɣ ɭɫɟ ɰɟ ɛɟɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ», – ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɨɝɪɟɛɟɧɧɢɤ. Ɍɨɣ ɠɟ ȼɚɞɢɦ Ʉɨɥɟɫɧɿɱɟɧɤɨ ɛɟɡɰɟɪɟɦɨɧɧɨ ɧɚɜɱɚɽ, ɹɤ ɡɪɨɫɿɣɳɭɜɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɉɿɞ ɣɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɜɢɞɚɧɨ «ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɢ ɲɤɨɥɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ», ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɬɿɜ, ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ,

ОЛЕКСІЙ КОСТУСЄВ НАВІТЬ ЗАБОРОНИВ ПОДАВАТИ ЙОМУ ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

ɬɢ ɣɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɐɿ ɮɚɤɬɢ – ɹɫɤɪɚɜɟ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɫɬɭɩ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɨɫɜɿɬɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀ ɬɪɢɜɚɽ, ɧɚɛɭɜɚɽ ɧɚɣɡɥɨɜɿɫɧɿɲɢɯ ɮɨɪɦ. ȼɚɫɢɥɶ ɋɬɭɫ ɭ 1962 ɪ. ɩɢɫɚɜ: «əɤ ɠɟ ɦɨɠɧɚ ɦɢɪɢɬɢɫɶ ɡ ɬɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ «ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ», ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɝɭɛɢ ɰɿɥɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɥɸɞɫɬɜɚ? ə ɯɨɱɭ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɚ,

ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɭɬ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɢɫɚɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɩ’ɹɬɢ ɤɪɨɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɫɿɣɳɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɰɢɯ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɮɨɧɞ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɦɢɪ». Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ, ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɿɥɨɦ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪ-

НАЙНЕБЕЗПЕЧНІША З УСІХ – «ТЕМНОТА» ЖУРНАЛІСТСЬКА,

ЯКА РОЗПОВЗАЄТЬСЯ СУСПІЛЬСТВОМ У ШКУРІ «АВТОРИТЕТНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ» ɱɟɫɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ, ɚ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɫɬɜɨ – ɯɿɛɚ ɰɟ ɱɟɫɧɚ ɲɬɭɤɚ?» Ⱦɟɤɥɚɪɭɸɱɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ, ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ «ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ» ɧɚɪɞɟɩɿɜ-ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɜ ȼ. Ʉɨɥɟɫɧɿɱɟɧɤɚ ɿ ɋ. Ʉɿɜɚɥɨɜɚ «ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ʀʀ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɣ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ. Ȼɨ ɠ ɧɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ: ɣ ɨɫɜɿɬɭ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɠɟ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ, ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɢɲɚɯ ɿ ɩɨɝɨɬɿɜ (ɚɞɠɟ «ɯɨɡɹɢɧ-ɛɚɪɢɧ»), ɿ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɪɿ"ЖУРНАЛІСТ

ɟɫɚɦɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɞɭɲɟɸ, ɪɨɡɭɦɨɦ, ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɭɦɤɭ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɮɿɥɨɫɨɮ ȱɝɨɪ Ʌɨɫɽɜ: ɇɚɲ ɟɥɿɬɚɪɿɣ ɿɫɧɭɽ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɢɫɥɢɬɶ ʀʀ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ, ɭ ɤɪɚɳɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɬɭɪɚɠ, ɦɿɫɰɟɜɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱥɥɟ ɬɨ ɳɟ ɧɟ ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɟɥɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɢɦɚɥɨ ɽ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɣ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɛɟɡ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɜɨɪɨɠɨɫɬɿ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɞɥɹ ɧɢɯ – Terra incognita. У К РА Ї Н И "

ȼɢɧɢɤɚɽ ɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɯɬɨ ɣ ɤɨɥɢ ɩɨɞɛɚɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɞɿ ɪɨɛɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɿ ɜɚɪɬɨɸ ɩɨɜɚɝɢ? ɇɚ ɦɨɜɧɨɦɭ ɝɪɭɧɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ – ɯɨɱ ɛɢ ɩɪɨ ɜɢɲɭɤɚɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ, ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɦɨɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɫɭɪɠɢɤɚ ɚ-ɥɹ ɋɟɪɞɸɱɤɚ, «Ʉɪɨɥɢɤɢ», ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɧɟ ɜ’ɹɧɭɥɢ ɜɭɯɚ ɜɿɞ ɦɨɜɧɢɯ ɩɨɤɪɭɱɿɜ ɿ ɥɹɩɿɜ ɧɚɲɢɯ ɜɢɳɢɯ ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ, ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ɋɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɱɭɞɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɜɢɱɢɬɚɜ ɭ ɝɚɡɟɬɿ «Ⱦɟɧɶ»: «Ʉɨɥɢ ɡɜɿɥɶɧɢɦɨɫɹ ɜɿɞ ɱɭɠɨʀ ɧɟɜɨɥɿ, ɬɨ ɬɪɟɛɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɛɟɪɟɝɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɧɟ ɡɧɢɳɢɥɚ ɧɚɫ ɫɜɨɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɦɧɨɬɚ». Ⱥ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɚ ɡ ɭɫɿɯ – «ɬɟɦɧɨɬɚ» ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ, ɹɤɚ ɪɨɡɩɨɜɡɚɽɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɭ ɲɤɭɪɿ «ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ», ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ. ȼɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ, ɚ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɟɦɧɨɬɚ – ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɡɥɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɩɪɚɜɞɭ. Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɡɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ Ⱦ. Ɍɚɛɚɱɧɢɤɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɜɢɥɭɱɢɥɢ ɡɝɚɞɤɭ ɩɪɨ Ʉɪɭɬɢ, ɫɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ ɛɨʀ ɍɉȺ ɡ ɜɨɪɨɝɚɦɢ. « Ⱦɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɚ ɿɫɬɢɧɚ – ɞɨɛɪɟ ɩɢɲɟ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɞɨɛɪɟ ɦɢɫɥɢɬɶ. ɓɨɛ ɞɨɛɪɟ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɜɱɢɬɢɫɹ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɨ ʀɯɧɿɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɨɛɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɚ ɜɫɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. Ɍɿɥɶɤɢ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ. ȿɪɭɞɢɰɿɹ ɫɬɚɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭ. ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɫɿɦɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɞɟ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹɦɢ ɫɜɨɽʀ ɡɟɦɥɿ ɿ ɞɨɥɿ, – ʀɯɧɹ ɬɜɨɪɱɚ ɩɪɚɰɹ ɧɚɛɭɞɟ ɧɚɣɝɥɢɛɲɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. Ȼɨ ɧɟɦɚɽ ɜɢɳɨʀ ɱɟɫɬɿ ɿ ɱɟɫɧɨɬɢ, ɹɤ ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɫɜɨɽʀ ɧɚɰɿʀ, ɫɜɨɽʀ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ. Ʌɶɜɿɜ.

33


РЕЗОНАНС

Публікації «ЖУ», які схвилювали ɉɟɬɪɨ ɉȿɌɊȿɇɄɈ, ɜɟɬɟɪɚɧ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ

ɍ

ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: «ɒɚɧɨɜɧɿ ɱɢɬɚɱɿ! ɉɟɪɟɞ ɜɚɦɢ ɤɧɢɝɚ, ɹɤɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɜɚɲɨɦɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. ɇɟɨɞɦɿɧɧɟ ɩɪɚɜɨ ɥɸɞɢɧɢ ɦɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɨɝɨɞɶɬɟɫɹ, ɨɞɧɚɤ, ɳɨ ɣ ɚɜɬɨɪ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ. Ɍɢɦ ɩɚɱɟ, ɬɚɤɚ ɬɟɦɚ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟɱɚɫɬɨ, ɯɨɱɚ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɜɚɥɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɧɚɫɬɚɜ ɜɟɥɢɤɢɣ ɱɚɫ ȱɫɬɢɧɢ. ɉɪɢɩɭɫɤɚɸɱɢ, ɳɨ ɱɢɦɚɥɨ ɱɢɬɚɱɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɹ ɜɢɡɧɚɜ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɫɩɟɪɬɢɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɬɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ, ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɸ «ɞɟɪɠɚɜɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ», ɳɨɛ ɱɢɬɚɱɿ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɨɝɨɥɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɫɚɦɿ ɡɦɨɝɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɿɤɨɥɢ ɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɜɥɚɞɚ, ɧɿ ɰɚɪɫɶɤɚ, ɧɿ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚɦɢ». ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢɫɶ ɳɨɞɨ ɤɧɢɝɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ȼɪɨɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱɚ. ɉɚɩɥɸɠɚɬɶ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɜɿɪ ɬɚɤɢɦɢ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɿ ɜ ɫɭɞ ɩɨɞɚɬɢ. Ⱥɥɟ, ɡɧɚɸɱɢ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɫɭɞɿ, ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɫɬɚɥɚ ɛ ɫɭɱɚɫɧɚ Ɏɟɦɿɞɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɛɨɰɿ. ȯ ɣ ɬɜɟɪɟɡɿ ɪɨɡɭɦɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɤɧɢɝɢ. Ȳɯ ɦɟɧɲɟ. "ɇɚɲɿ ɿɫɬɨɪɢɤɢ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɩɨɞɚɥɢ ɧɚɦ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɂɚ ɰɟ ɦɢ ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ ɿ ɩɥɚɬɢɦɨ ɧɢɧɿ ɫɬɪɚɲɧɭ ɰɿɧɭ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɣ ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɭɫɿɞɿɜ, ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɹɤɢɯ ɞɨ ɧɚɫ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɬɨ ɱɿɬɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ. ɉɪɢɣɲɨɜ ɱɚɫ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɿɫɬɢɧɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ Ɋɨɫɿʀ…"

34

З автором книги «Країна Моксель, або Московія» Володимиром Броніславовичем Білінським, інтерв‘ю якого ви надрукували в першому номері «ЖУ», я знайомий давно. Тому дозвольте висловити своє враження від його твору. Але, по-перше, зроблю вам зауваження: в анонсі цього інтерв‘ю ви назвали книгу Білінського скандальною. Скандальна, якщо заглянути у «Тлумачний словник сучасної української мови», буде значити як "щось варте осуду, недозволене, ганебне". Навряд чи так можна охарактеризувати цю книгу. Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɤɥɚɫɢɤɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, "ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɋ. Ɇ. ɋɨɥɨɜɣɨɜ, ȼ. Ɉ. Ʉɥɸɱɟɜɫɶɤɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤɿ ɥɢɲɟ ɩɨɜɬɨɪɢɥɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɤɚɧɜɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɭ Ɇ. Ɇ. Ʉɚɪɚɦɡɿɧɢɦ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɚɛɨ

ɝɭ, ɹɤɿ ɳɢɪɨ ɜɿɪɢɥɢ ɭ ɫɜɨɸ ɧɟɩɨɝɪɿɲɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɡɚɦɿɧɧɿɫɬɶ. ɏɨɱ ɛɢ ɞɟ ɜɢɩɚɞɚɥɨ ɦɟɧɿ ɛɭɜɚɬɢ, ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɢɤɚɜɫɹ ɿɡ ɡɚɬɚɽɧɨɸ, ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɸ ɛɪɟɯɧɟɸ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. ɇɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɹ ɛɪɟɯɧɹ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɜɢɩɢɪɚɥɚ ɧɚɡɨɜɧɿ». «Ɇɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɫɨɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɲɨɜɿɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɪɨɫɿɹɧ, ɹɤɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɥɢ

КНИГА В.Б. БІЛІНСЬКОГО ВАРТА ТОГО, ЩОБ ЇЇ ПРОЧИТАТИ УВАЖНО

ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ɞɟɹɤɿ ɚɤɰɟɧɬɢ, ɨɞɧɚɤ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɫɚɦɭ ɫɟɪɰɟɜɢɧɭ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ". ȼ. Ȼ. Ȼɿɥɿɧɫɶɤɢɣ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɨɝɨɪɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɭɪɠɭɚɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ. ȼɿɧ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɜɭɡ, ɞɟ ɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɨ-ɥɟɧɿɧɫɶɤɿɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ. Ⱥɥɟ ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɿɧ ɡɪɨɡɭɦɿɜ ɨɛɥɭɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɿ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ɉɫɶ ɹɤ ɜɿɧ ɫɚɦ ɩɪɨ ɰɟ ɩɢɲɟ.

ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɫɜɨʀ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɞɿʀ. ȼɨɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ʀɯ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦɢ ɣ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦɢ. ɍ 1954 ɪɨɰɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɡɚɹɜɢɜ ɦɟɧɿ: —ɍ ɧɚɫ ɥɟɤɰɿʀ ɱɢɬɚɸɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ɍɨɦɭ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɣɬɟ ɧɟɸ. ȼɚɲɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɭɥɚ ɝɚɪɧɚ ɜ ɫɟɥɿ, ɚɥɟ ɬɭɬ, ɭ ɜɭɡɿ, ɧɟɞɨɪɟɱɧɚ. ȱ ɹ, ɦɨɥɨɞɢɣ ɯɥɨɩɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɩɨɛɚɠɚɜ ɡɞɨɛɭɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɩɨɱɚɜ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚ-

ПРИВОДИВ У КЛАС СВОЮ ВЕЛИЧЕЗНУ

ВІВЧАРКУ І ЦЬКУВАВ ОДНОКЛАСНИКІВ «ɋɩɨɧɭɤɚɥɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɬɟ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɞɨɛɪɹɱɟ ɩɨʀɡɞɢɬɢ ɣ ɱɢɦɚɥɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɜɿɞ Ʌɶɜɨɜɚ ɞɨ Ɍɢɧɞɢ ɣ ɜɿɞ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɍɪɟɧɝɨɹ ɞɨ ɫɩɟɤɨɬɧɨɝɨ Ɍɟɪɦɟɡɚ; ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ ɡ ɬɢɫɹɱɚɦɢ ɥɸɞɟɣ — ɜɿɞ ɩɪɢɧɢɠɟɧɢɯ ɿ ɡɧɟɞɨɥɟɧɢɯ ɞɨ ɝɨɪɞɨɜɢɬɢɯ ɩɚɪɬɿɣɧɢɯ ɜɥɚɞɢɤ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɚɧ"ЖУРНАЛІСТ

ɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱥ ɞɨɜɨɥɿ ɨɫɜɿɱɟɧɿɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɟ ɫɩɚɥɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬ-ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɧɟ ɜɜɚɠɚɜ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɜɢɜɱɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, ɯɨɱɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨɠɢɜ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɡɟɦɥɿ». У К РА Ї Н И "

ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɤɧɢɡɿ ȼ.Ȼ. Ȼɿɥɿɧɫɶɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɧɚɞɚɥɿ) ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɨɪɨɫɢ (ɹɤ ɜɨɧɢ ɫɟɛɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɥɢ) ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. Ʉ. ȼɚɥɢɲɟɜɫɶɤɢɣ ɭ ɤɧɢɡɿ «ȱɜɚɧ Ƚɪɨɡɧɢɣ», ɜɢɞɚɧɿɣ ɭ Ɋɨɫɿʀ ɜ 1912 ɪɨɰɿ, ɡɚ ɫɭɜɨɪɨʀ ɰɚɪɫɶɤɨʀ ɰɟɧɡɭɪɢ, ɩɢɫɚɜ: «… ɉɨɝɥɹɧɶɬɟ ɧɚ ɦɨɫɤɜɢɱɚ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɜɿɧ ɛɨ ɡ ɧɿɝ ɞɨ ɝɨɥɨɜɢ ɜɞɹɝɧɭɬɢɣ ɩɨ-ɫɚɦɚɪɤɚɧɞɫɶɤɢ. Ȼɚɲɦɚɤɴ, ɚɡɹɦɴ, ɚɪɦɹɤɴ, ɡɢɩɭɧɴ, ɱɟɛɵɲ, ɤɚɮɬɚɧɴ, ɨɱɤɭɪɴ, ɲɥɵɤɴ, ɛɚɲɥɵɤɴ, ɤɨɥɩɚɤɴ, ɤɥɨɛɭɤɴ, ɬɚɮɴɹ, ɬɟɦɥɹɤɴ — ɬɚɤɿ ɬɚɬɚɪɫɶɤɿ ɧɚɡɜɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɣɨɝɨ ɨɞɟɠɿ. əɤɳɨ, ɩɨɫɜɚɪɢɜɲɢɫɶ ɿɡ ɬɨɜɚɪɢɲɟɦ, ɜɿɧ ɩɨɱɧɟ ɥɚɹɬɢɫɹ, ɜ ɣɨɝɨ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɮɿɝɭɪɭɜɚɬɢɦɟ ɞɭɪɚɤɶ, ɚ ɹɤɳɨ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɛɢɬɢɫɹ, ɜ ɞɿɥɨ ɩɿɞɟ ɤɭɥɚɤɶ. Ȼɭɞɭɱɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɜɿɧ ɧɚɞɹɝɧɟ ɧɚ ɩɿɞɫɭɞɧɨɝɨ ɤɚɧɞɚɥɵ ɬɚ ɩɨɤɥɢɱɟ ɤɚɬɚ ɞɚɬɢ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɦɭ ɤɧɭɬɚ. Ȼɭɞɭɱɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɜɿɧ ɡɛɢɪɚɽ ɩɨɞɚɬɤɢ ɜ ɤɚɡɧɭ, ɹɤɭ ɨɯɨɪɨɧɹɽ ɤɚɪɚɭɥɴ, ɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɩɪɢ ɞɨɪɨɝɚɯ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɡɜɟ ɹɦɚɦɢ, ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ʀɯ ɹɦɳɢɤɢ. ɇɚɪɟɲɬɿ, ɜɫɬɚɜɲɢ ɡ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɚɧɟɣ, ɜɿɧ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɭ ɤɚɛɚɤɴ, ɹɤɢɣ ɡɚɦɿɧɢɜ ɞɪɟɜɧɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɤɨɪɱɦɭ. ȱ ɜɫɿ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɐɟ, ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɡɧɚɦɟɧɧɨ, ɯɨɱɚ ɣ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ⱥɥɟ ɡɧɚɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɜɧɢɣ ɞɨɦɿɲɨɤ ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɨʀ ɤɪɨɜɿ ɫɩɪɢɹɜ ɬɚɤɿɣ ɲɜɢɞɤɿɣ ɿ ɩɨɤɿɪɧɿɣ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ» ɑɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɲɚ ɬɨɦɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɧɢɝɢ Ȼɿɥɿɧɫɶɤɨɝɨ «Ʉɪɚʀɧɚ Ɇɨɤɫɟɥɶ ɚɛɨ Ɇɨɫɤɨɜɿɹ» ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɨɪɨɫɢ ɧɟ ɽ ɫɥɨɜ’ɹɧɚɦɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɧɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ, ɳɨ ɛ ɩɪɢɧɢɠɭɜɚɥɨ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɍ ɧɢɯ ɿɫɧɭɽ ɫɜɨɹ ɜɟɥɢɤɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɜɨɹ ɿɫɬɨɪɿɹ. ȱ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɦɿɲɭɜɚɬɢ ɭɫɟ ɞɨ ɤɭɩɢ. ɋɚɦ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨ ɰɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɚɤ: «ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɦɢ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɞɨɯɨɞɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɛɭɬɧɽ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ — ɜɟɥɢɤɨɪɨɫɿɜ, ɹɤɟ ɧɟ ɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ «ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹɦ» ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɛɭɥɢ ɮɿɧɫɶɤɿ ɩɥɟɦɟɧɚ, ɳɨ ɠɢɥɢ ɜ ɝɥɭɯɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ


РЕЗОНАНС ɦɚɫɢɜɚɯ ɜɿɞ Ɍɭɥɢ, Ɋɹɡɚɧɿ ɿ ɉɟɧɡɢ ɞɨ Ȼɿɥɨɦɨɪ'ɹ. ɇɚɡɢɜɚɥɢ ɬɨɣ ɧɚɪɨɞ ɡɚ ɫɬɚɪɢɯ ɱɚɫɿɜ — Ɇɨɤɫɟɥɶ! Ⱦɪɭɝɚ ɜɚɠɥɢɜɚ ɿɫɬɢɧɚ, ɹɤɭ ɦɢ ɩɿɡɧɚɥɢ, — ɿɫɬɢɧɚ ɩɪɨ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɦɚɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɤɨɪɟɧɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɩɨɜ'ɹɡɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɡ ɦɨɫɤɨɜɢɬɚɦɢ. ɐɟ ɰɿɥɤɨɦ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣ ɧɚɪɨɞ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɪɚɞɚɜɧɽ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɟ ɤɨɪɿɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɽ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɟɦ ɜɟɥɢɤɨʀ Ɋɭɫɿ! ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɞɚɥɿ ɛɪɟɯɚɬɢ ɩɪɨ «ɜɟɥɢɤɟ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ», ɛɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɚɫɿ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜ «ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɮɿɧɨ-ɬɚɬɚɪɫɶɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ». ȱ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɝɚɧɨɝɨ. ȱɫɬɨɪɿɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɱɚɥɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɹ, ɜɥɚɫɧɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɡ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɩɿɞ ɧɚɣɫɭɜɨɪɿɲɢɦ "ɨɤɨɦ" ɿ ɡɚ ɜɟɥɿɧɧɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɿɜ. Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɿ ɰɚɪɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɭɦɤɢ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚɥɢ, ɳɨɛ ɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨ ɬɚɬɚɪɨ-ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ. ɍ ɬɨɦɭ ɣ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ, ɹɤɭ ɜɟɥɟɧɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɯɨɜɚɬɢ, ɡɚɜɭɚɥɸɜɚɬɢ ɜɢɦɢɫɥɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɯɚɧ Ɂɨɥɨɬɨʀ Ɉɪɞɢ ɜɧɭɤ Ȼɚɬɢɹ Ɇɟɧɝɭ-Ɍɢɦɭɪ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɚɫɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ Ɇɨɫɤɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɫɭɡɞɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 1272 ɪɨɤɭ. Ⱥ ɜ 1277 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ Ⱦɚɧɢɥɨ (ɫɢɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɜɫɶɤɨɝɨ) ɞɨɫɹɝ ɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹ (ɡɚ ɬɚɬɚɪɫɶɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɜ 16 ɪɨɤɿɜ), ɜɿɧ ɩɨɫɚɞɢɜ ɰɶɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɧɚ "ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɩɪɟɫɬɨɥ"»… Ⱥɜɬɨɪ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɜ‘ɹɡɨɤ ɱɚɫɿɜ— XIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ XXI. ɒɚɧɨɜɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽ! ȼɢɛɚɱɬɟ ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɫɥɿɜ’ɹ. ɇɟ ɛɭɞɭ ɡɚɛɢɪɚɬɢ ɜɚɲ ɱɚɫ ɫɜɨʀɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɤɧɢɝɢ ȼ.Ȼ. Ȼɿɥɿɧɫɶɤɨɝɨ. ȼɨɧɚ ɜɚɪɬɚ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ʀʀ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɭɜɚɠɧɨ, ɳɨ ɹ ɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɱɢɬɚɱɚɦ «ɀɍ». ə ɯɨɬɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɜɚɫ ɚɜɬɨɪɨɦ. ə ɡ ɧɢɦ ɫɩɿɥɤɭɸɫɶ. Ⱦɭɠɟ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤ. ȼɢ ɡɚɩɢɬɭɽɬɟ: «ɑɢɬɚɱ ɪɨɡɛɟɪɟɬɶɫɹ?» əɤɢɣ ɱɢɬɚɱ? ɑɨɦɭɫɶ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɸ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɰɿɤɚɜɚ ɰɹ ɬɟɦɚ. Ⱥ ɦɢ, ɜɢɦɢɪɚɸɱɟ ɩɥɟɦ’ɹ ɫɨɜɤɿɜ, ɞɿɥɢɦɨɫɶ ɧɚ ɬɢɯ, ɤɨɝɨ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɥɢ ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɜ. ə ɛɭɜ ɭ ɫɬɚɧɿ ɩɟɪɲɢɯ. ɇɟ ɛɭɞɭ ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɟɛɟ ɪɟɜɧɢɦ ɛɨɪɰɟɦ ɩɪɨɬɢ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭ (ɹɤ,

ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ȼɚɫɢɥɶ ɋɬɭɫ, ɱɢ ɦɿɣ ɬɨɜɚɪɢɲ ȯɜɝɟɧ ȼɚɪɞɚ, ɹɤɢɣ ɦɿɝ ɭ ɜɚɝɨɧɿ ɦɟɬɪɨ ɜɢɝɭɤɧɭɬɢ: «ɋɥɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɿ!»). ȱ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɹ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɭ «ɱɨɪɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ» ɧɚɲɢɯ ɦɚɧɤɭɪɬɿɜ. ɇɟ ɡɧɚɸ, ɤɨɥɢ ɰɟ ɬɪɚɩɢɥɨɫɶ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɹɤɨɝɨɫɶ 22 ɬɪɚɜɧɹ (ɭ ɞɟɧɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɬɿɥɚ Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ). Ɇɢ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ-ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɛɢɪɚɥɢɫɹ ɛɿɥɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɉɨɟɬɚ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɳɨ ɝɟɛɿɫɬɢ ɭɫɿɯ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɢ. Ⱥ ɦɨɠɟ, ɛɿɥɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ Ʉɚɦɟɧɹɪɟɜɿ ɭ ɫɤɜɟɪɿ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɟɚɬɪɨɦ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ? Ɍɚɦ ɬɟɠ ɛɭɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɧɟɩɪɢɤɪɢɬɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɜ. ɉɪɚɜɞɚ, ɛɭɥɚ ɳɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɧɟɫɬɢ ɦɨɽ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɞɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɤɨɧɞɭʀɬɭ. ȼɿɞɨɦɨɦɭ ɫɟɥɟɤɰɿɨɧɟɪɭ-

ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». Ȼɨ ɛɨɹɜɫɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɟ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɠɢɬɬɹ. ɇɚɜɟɞɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɚɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɞɟɛɿɫɬɿɜ. ə ɦɟɲɤɚɜ ɭ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ Ʉɢɽɜɚ ɫɦɬ ɇɟɦɿɲɚɽɜɨɦɭ. ɏɭɞɟɧɶɤɢɣ ɯɥɨɩɱɢɧɚ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɪɨɫɬɭ (ɿɦ’ɹ ɣɨɝɨ ȼɿɤɬɨɪ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ) ɧɚ ɬɚɧɰɹɯ ɭ ɩɚɪɤɭ ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɝɭɪɬɭ ɯɥɨɩɰɿɜ ɿ ɩɨɱɚɜ ɪɨɡɦɨɜɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ, Ɇɨɫɤɜɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɢɳɢɬɢ ɧɚɲɭ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ. Ɇɢ ɦɨɜɱɤɢ ɫɥɭɯɚɥɢ ɣɨɝɨ, ɚ ɞɟɯɬɨ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɤɨɥɨɜɫɹ ɜɿɞ ɝɭɪɬɭ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɳɨ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɨɜɭ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ «ɨɪɝɚɧɢ». ɋɟɪɟɞ ɧɚɫ ɛɭɥɢ «ɜɿɪɧɨɩɿɞɞɚɧɿ». ɍ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɫɜɹɬɚ ɜɿɞɛɭɜɚ-

ВИ ЗАПИТУЄТЕ: «ЧИТАЧ РОЗБЕРЕТЬСЯ?» ɤɚɪɬɨɩɥɹɪɟɜɿ ɤɚɧɞ. ɫ.-ɝ. ɧɚɭɤ Ɉ.Ɉ.Ɂɭɛɱɟɧɤɭ ɭ ɞɟɧɶ ɣɨɝɨ 70-ɥɿɬɬɹ ɹ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɫɬɚɬɬɸ ɜ ɪɚɣɨɧɧɿɣ Ȼɨɪɨɞɹɧɫɶɤɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «ȼɩɟɪɟɞ» (ɇȾȱ ɤɚɪɬɨɩɥɹɪɫɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɇɟɦɿɲɚɽɜɨɦɭ), ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɯɜɚɥɸɜɚɜ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɥɸɞɫɶɤɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ. ɘɜɿɥɹɪ ɧɚɞɿɫɥɚɜ ɜɢɪɿɡɤɭ ɡ ɝɚɡɟɬɢ ɞɨ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɢ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝɚ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ⱥɝɪɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. ɋɬɚɬɬɹ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɿɣ ɩɪɟɫɿ. ɉɪɨ ɰɟ ɦɟɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ ɫɚɦ Ɉ.Ɉ.Ɂɭɛɱɟɧɤɨ. ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹ ɩɨɩɚɜ ɧɚ «ɝɚɱɨɤ», ɫɩɨɜɿɫɬɢɜ ɦɟɧɿ ɦɿɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞ-

ɥɢɫɹ ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɬɚɤɢɯ ɭ ɩɟɪɟɪɜɿ ɦɿɠ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɜɢɣɲɨɜ ȼɿɤɬɨɪ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ ɿ ɩɪɨɞɟɤɥɚɦɭɜɚɜ ɜɿɪɲ ɿɡ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ «Ʉɨɛɡɚɪɹ» Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɳɨ ɧɟ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɫɹ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. Ɍɚɦ ɦɨɜɚ ɣɲɥɚ ɩɪɨ ɝɧɨɛɥɟɧɧɹ ɦɚɥɨɪɨɫɿɜ ɰɚɪɫɶɤɢɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɭɪɹɞɨɦ. ɍ ɡɚɥɿ ɪɚɩɬɨɦ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɦɿɥɿɰɿɨɧɟɪɢ ɿ ɩɨɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɞɨ ɫɰɟɧɢ. ȼɿɤɬɨɪɚ ɬɭɬ ɠɟ ɨɬɨɱɢɥɢ ɬɨɜɚɪɢɲɿ, ɜɢɜɟɥɢ ɱɟɪɟɡ ɛɨɤɨɜɢɣ ɜɢɯɿɞ ɜ ɩɚɪɤ. ȼɿɤɬɨɪ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɍ.Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡ

УСІ, ХТО СЛУЖИВ В «ОРГАНАХ», ЗАРАЖЕНІ ВІРУСОМ ПІДОЗРИ

ɞɿɥɭ Ⱦɟɪɠɤɨɦɜɢɞɚɜɭ ɍɊɋɊ, ɞɟ ɹ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ. Ɂ ɧɢɦ ɦɢ ɜɱɢɥɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɜɭɡɿ. «ɉɟɬɸ, ɬɢ ɧɚ ɤɪɸɱɤɭ ɜ ɄȾȻ». ȱ ɧɚɞɚɥɿ ɹ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɞɨɬɢɤ «ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɪɭɤɢ», ɞɟ ɛ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɜ. ɇɚɜɿɬɶ ɭ 1987 ɪɨɰɿ, ɩɟɪɟʀɯɚɜɲɢ ɡ ɫɿɦ’ɽɸ ɞɨ ɀɞɚɧɨɜɚ, ɹ ɦɚɜ ɧɚɝɨɞɭ ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶ, ɳɨ «ɜɨɧɢ» ɦɟɧɟ ɧɟ ɡɚɝɭɛɢɥɢ. ȼɚɫɢɥɶ Ⱦɚɰɟɧɤɨ («ɀɍ» ʋ12‘2011) ɤɚɠɟ: «Ɇɧɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɄȽȻ ɧɟ ɫɬɵɞɧɨ». Ⱥɥɟ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɫɟɛɟ ɜɢɫɬɚɜɥɹɽ, ɛɭɥɢ ɨɞɢɧɢɰɿ. ɏɨɱɚ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɦɨɜɱɤɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɬɟ, ɳɨ ʀɦ ɧɚɤɚɡɭɜɚɥɢ. ȼɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɧɿɯɬɨ ɡ ɝɟɛɿɫɬɿɜ ɚɧɿ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɢɜ ɧɚɜɿɬɶ ɞɪɭɝɚ, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɡɚ ʉɪɚɬɢ ɡɚ «ɚɧɬɢɝɨɫɭ"ЖУРНАЛІСТ

ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɞɢɩɥɨɦɨɦ. ɉɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ, ɬɨɞɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ Ʌ. ɍɤɪɚʀɧɤɢ. Ƀɨɝɨ ɛɪɚɬ ɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɞ ɹɤɨɸɫɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɽɸ. Ɉɞɧɨɝɨ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ȼɿɤɬɨɪɚ ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɨɫɬɚ ɉɚɬɨɧɚ, ɥɟɠɚɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ. Ɉɛɥɢɱɱɹ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɨɩɨɥɨɧɰɿ. ɉɨɪɬɮɟɥɹ, ɡ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ʀɡɞɢɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɽɸ ɭ ɧɶɨɦɭ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ. ɍɫɿ ɛɭɥɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ȼɿɤɬɨɪ ɡɚɝɢɧɭɜ ɜɿɞ ɪɭɤ ʉɟɛɿɫɬɿɜ. ɉɨɯɨɜɚɥɢ ȼɿɤɬɨɪɚ ɞɪɭɡɿ ɧɚ ɤɥɚɞɨɜɢɳɿ ɫɦɬ ɇɟɦɿɲɚɽɜɟ. ɇɚ ɝɪɚɧɿɬɧɿɣ ɩɥɢɬɿ ɡ ɬɢɥɶɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɛɭɥɨ ɜɢɝɪɚɜɿɣɨɜɚɧɨ: «əɤɳɨ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨɡɪɚɞɭ, У К РА Ї Н И "

ɧɟɯɚɣ ɡɧɢɤɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ». Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ȼɿɤɬɨɪɨɜɚ ɦɨɝɢɥɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ɋɿɞɧɢɣ ɛɪɚɬ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɞɨ ɦɿɥɿɰɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ʉɢɽɜɚ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɝɢɛɟɥɿ ȼɿɤɬɨɪɚ. Ɇɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɿɧ ɪɨɡɩɨɜɿɜ, ɳɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢ ɣɨɝɨ ɡ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɜ ɤɚɛɿɧɟɬ ɭ ɦɿɥɿɰɿʀ ɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɱɨɥɨɜ’ɹɝɚ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɹɦɨ ɫɤɚɡɚɜ: «əɤɳɨ ɧɟ ɯɨɱɟɲ ɛɭɬɢ ɬɚɦ, ɞɟ ɬɜɿɣ ɛɪɚɬ, ɡɚɦɨɜɤɧɢ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɤɨɝɨ ɧɟ ɬɭɪɛɭɣ». Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ʉɟɛɿɫɬ ȼɚɫɢɥɶ Ⱦɚɰɟɧɤɨ ɤɚɠɟ: «Ɉɪɝɚɧɵ ɝɨɫɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ». ɋɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɥɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ. ɍɫɿ, ɯɬɨ ɫɥɭɠɢɜ ɜ «ɨɪɝɚɧɚɯ», ɡɚɪɚɠɟɧɿ ɜɿɪɭɫɨɦ ɩɿɞɨɡɪɢ. əɤɛɢ ʀɯ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɋȻɍ ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɪɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɬɟɠ ɩɨɱɚɥɢɫɶ ɛɢ ɬɨɬɚɥɶɧɿ ɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɢɦɢ, ɤɨɦɭ ɧɟ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɚ ɜɥɚɞɚ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɪɧɢɦɢ ɯɨɪɬɚɦɢ ɫɜɨʀɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹɦ. ɉɪɨ ɰɟ ɞɨɪɟɱɧɨ ɩɢɲɟ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɉɪɟɥ. ȱ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʉɟɛɿɫɬɫɶɤɨʀ ɬɟɦɢ. ə ɧɟ ɫɬɪɚɠɞɚɜ ɧɚ ɞɨɩɢɬɚɯ, ɧɟ ɫɢɞɿɜ ɭ «ɤɚɝɟɛɢɫɬɫɤɢɯ ɡɚɫɬɟɧɤɚɯ», ɡɚɬɟ «ɲɪɚɦɢ» ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ «ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ. ɓɟ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ (1945 ɪɿɤ) ɹ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ, ɿ ɹɤ ɜɨɧɚ ɡɚɯɢɳɚɽ ɧɚɫ. ɍ ɦɨɽɦɭ ɤɥɚɫɿ ɜɱɢɜɫɹ ɫɢɧɨɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɇɄȼɋ, Ʉɨɫɬɹ ɣɨɝɨ ɡɜɚɥɢ. Ʉɨɫɬɹ ɦɿɝ ɜɢɣɬɢ ɞɨ ɞɨɲɤɢ ɿ ɡɚɫɩɿɜɚɬɢ ɩɿɫɧɸ «ə ɧɟɦɚɥɨ ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɯɚɠɢɜɚɥ…» Ⱦɨ ɫɚɦɨɝɨ ɤɿɧɰɹ: «Ⱦɨɪɨɝɚɹ ɦɨɹ ɫɬɨɥɢɰɚ, ɡɨɥɨɬɚɹ ɦɨɹ Ɇɨɫɤɜɚ!» ȼɱɢɬɟɥɶɤɚ ɦɨɜɱɤɢ ɫɥɭɯɚɥɚ, ɤɚɡɚɥɚ: «ɋɿɞɚɣ, ɩ’ɹɬɶ». ȼɿɧ ɩɨɥɸɛɥɹɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɪɜɿ ɭ ɤɥɚɫ ɫɜɨɸ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɜɿɜɱɚɪɤɭ ɿ ɰɶɤɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ. ɉɟɫ ɛɭɜ ɧɚɜɱɟɧɢɣ. Ɇɢ ɜɿɞ ɩɟɪɟɥɹɤɭ ɛɿɝɚɥɢ ɩɨɦɿɠ ɩɚɪɬɚɦɢ, ɚ ɯɨɪɬ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɜ ɤɨɝɨɫɶ, ɡɛɢɜɚɜ ɥɚɩɢɳɟɦ ɞɨɞɨɥɭ, ɩɪɢɞɭɲɭɜɚɜ ɧɢɦ ɝɪɭɞɢ ɿ ɪɢɱɚɜ ɩɪɹɦɨ ɜ ɨɱɿ, ɚ ɡ ɪɨɬɚ ɤɚɩɚɥɚ ɝɭɫɬɚ ɫɥɢɧɚ. ə ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɡɞɪɢɝɚɸɫɶ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɫɩɢɧɨɸ ɩɪɨɝɚɜɤɚɽ ɧɚɜɿɬɶ ɰɭɰɟɧɹ – ɧɟ ɦɨɠɭ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɄȾȻ. ȱ ɹɤɨɸ ɛ ɨɜɟɱɤɨɸ ɧɟ ɩɪɢɤɢɞɚɜɫɹ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ʉɟɛɿɫɬ, ɧɟ ɡɦɨɠɭ ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɜ ɣɨɝɨ ɥɸɞɹɧɿɫɬɶ. ȼɢɛɚɱɬɟ ɡɚ ɟɦɨɰɿʀ.. Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ.

35


ЯК ЦЕ БУЛО

ɇɿɧɚ ȽɊɂɐȺɃɅɈ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɰɹ ɄȾɍ 1958 ɪ.

Ɇ

ɢ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɜ 1953 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɱɚɥɢ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. Ɍ.Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. Ⱦɟɫɶ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɜɿɧ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɦɟɧɟ ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɨɦɭ ɚɤɨɪɞɟɨɧ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɹ ɿɧɤɨɥɢ ɝɪɚɥɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɟɱɿɪɤɚɯ. Ɂɝɨɞɨɦ ɩɨɤɥɢɤɚɜ ɦɟɧɟ ɩɿɬɢ ɪɚɡɨɦ ɧɚ ɬɪɢɪɿɱɧɿ ɤɭɪɫɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɍɚɤ ɦɢ ɫɬɚɥɢ ɞɪɭɡɹɦɢ. ȼ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɿɧ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɣ ɫɟɤɰɿʀ, ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɚɧɫɚɦɛɥɿ, ɥɸɛɢɜ ɫɩɿɜɚɬɢ , ɪɢɛɚɥɢɬɢ. ɇɚɜɱɚɜɫɹ ɥɟɝɤɨ ɿ ɞɨɛɪɟ. ȼɠɟ ɬɨɞɿ ɦɚɜ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɛɢɪɚɜ ɫɥɨɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɛɿɝɚɥɢɫɹ ɥɿɬɟɪɢ ɋɌɊ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɫɬɪɿɥɟɰɶ, ɫɬɪɚɯ, ɫɬɪɢɠɟɧɶ), ɩɨɱɚɜ ɩɢɫɚɬɢ ɫɜɿɣ ɪɨɞɨɜɿɞ, ɞɟ ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɪɿɞɧɨɝɨ ɞɿɞɚ Ⱦɟɧɢɫɚ ɒɟɥɟɫɬɚ, ɹɤɢɣ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɜɨɦɚ ɪɿɞɧɢɦɢ ɛɪɚɬɚɦɢ ɛɭɜ ɜ 1905 ɪɨɰɿ ɡɚɫɥɚɧɢɣ ɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɭ ɝɭɛɟɪɧɿɸ ɡɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɚɧɬɢɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ. ȼ ɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɪɨɤɢ ɪɚɡɨɦ ɡ Ɋɨɛɟɪɬɨɦ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɢɦ, ȼɚɥɟɪɿɽɦ Ƚɭɠɜɨɸ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦ Ȼɨɣɤɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ ɜɿɧ ɜɢɩɭɫɤɚɜ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ «ȼɿɫɧɢɤ ɤɥɭɛɭ «Ⱥɛɪɚɤɚɞɚɛɪɚ», ɛɭɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɿɧɧɿɜɤɢ «Ⱥɤɚɞɟɦɜɿɫɧɢɤ». ȼ ɬɿ ɪɨɤɢ ɡɜɢɱɧɢɦ ɛɭɥɨ ɩɨɫɢɥɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɡɚɝɨɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɠɧɢɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɧɚ ɫɟɥɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɢ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɤɨɥɝɨɫɩɿ «Ʌɿɞɿʀɜɤɚ» Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɡɛɢɪɚɥɢ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ. Ⱥ ɜɨɫɟɧɢ 1956 ɪɨɤɭ ɡɛɢɪɚɥɢ ɜɪɨɠɚɣ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɳɨ ɳɟɞɪɨ ɜɪɨɞɢɥɚ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ. Ɇɢ ɛɭɥɢ ɜ Ʉɭɫɬɚɧɚɣɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜ ɪɚɞɝɨɫɩɿ «ȱɫɤɪɚ». ɇɚɲɿ ɯɥɨɩɰɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɤɨɦɛɚɣɧɚɯ, ɚ ɞɿɜɱɚɬɚ - ɧɚ ɬɨɤɭ. ɇɟɡɚɛɭɬɧɿ ɱɚɫɢ: ɿ ɦɟɪɡɥɢ, ɿ ɧɟɞɨʀɞɚɥɢ, ɿ ɩɿɞ ɜɟɱɿɪ ɜɫɿ ɜ ɩɢɥɸɰɿ, ɚɥɟ ɛɭɥɢ ɜɟɫɟɥɿ, ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɿɜɚɥɢ. ȼɥɿɬɤɭ 1958 ɪɨɤɭ ɡɚɤɿɧɱɢɥɨɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦɢ, ɿ ɧɚɲɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɿɣɲɥɢɫɹ ɧɚ ɞɨɜɝɿ 35-40 ɪɨɤɿɜ. Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɒɟɥɟɫɬ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɛɚɝɚɬɨɬɢɪɚɠɰɿ ɦɟɞɿɧɫɬɢɬɭɬɭ «Ɇɟɞɢɱɧɿ ɤɚɞɪɢ», ɜ ɦɿɠɨɛɥɚɫɧɿɣ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɤɨɦɫɨɦɨɥɟɰɶ», ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «Ɂɚɤɥɢɤ», ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɩɪɢ ȱɆɎȯ ɿɦ. Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɞɟ ɩɢɫɚɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɧɚ ɬɟɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɿɧɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ

36

Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п’ять... ...25 травня 2012 року. Але в липні 2009 на 73-му році життя назавжди пішов від нас Юлій Шелест. Пішов передчасно й несподівано. Непересічний журналіст і досконалий знавець української мови, дослідник і колекціонер українських прізвищ, ерудит і справжній патріот України, він до останніх днів був активною, цікавою до життя людиною. Йому не байдужі були ні література, ні політика, ні подорожі по країні, ні громадське життя.

ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɜ ɰɶɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ, ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɜɢɜɱɚɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɭ ɦɨɜɢ ɿ …ɪɚɩɬɨɦ ɜɫɟ ɩɨɥɟɬɿɥɨ ɲɤɟɪɟɛɟɪɬɶ . ɉɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɞɪɭɤɨɦ ɫɬɚɬɬɿ «Ƚɚɪɝɚɪɚ ɡ ɛɭɥɶɛɚɲɤɚɦɢ», ɜ ɹɤɿɣ ɒɟɥɟɫɬ ɮɚɯɨɜɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɫɥɚɛɤɢɣ ɿ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɢɣ ɮɿɥɶɦ ɪɟɠɢɫɟɪɚ Ɍ. Ʌɟɜɱɭɤɚ «Ⱦɜɚ ɪɨɤɢ ɧɚɞ ɩɪɿɪɜɨɸ», ɚ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ - ɡɚ ɬɨɜɚɪɢɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ȼɚɫɢɥɟɦ ɋɬɭɫɨɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ȱɜɚɧɚ Ⱦɡɸɛɢ, ɡɚ ɫɦɿɥɢɜɭ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɨɯɨɜɚɧɧɿ Ƚɨɪɫɶɤɨʀ ɿ Ɂɚɪɟɰɶɤɨɝɨ, ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ ɣɨɦɭ ɧɟ ɞɚɥɢ. ɉɪɢɝɚɞɚɥɢ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɹɤɨɫɶ ɞɪɭɤɭɜɚɜɫɹ ɭ ɜɚɪɲɚɜɫɶɤɿɣ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «ɇɚɲɟ ɫɥɨɜɨ», ɥɢɫɬɭɜɚɜɫɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɦɭɡɟɽɦɚɪɯɿɜɨɦ ɭ Ʉɥɿɜɥɟɧɞɿ (ɋɒȺ). Ɂɚɦɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɪ’ɽɪɢ ɞɜɿɱɿ ɜɿɞɫɢɞɿɜ ɡɚ ʉɪɚɬɚɦɢ ɭ ȼɿɧɧɢɰɿ ɬɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ. Ɍɚɦ ɡɚɯɜɨɪɿɜ ɧɚ ɫɭɯɨɬɢ, ɱɭɞɨɦ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɠɢɜɢɦ ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɫɤɢɧɭɬɨʀ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɤɨɥɨɞɢ, ɳɨ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɡɪɨɛɢɥɨ ɣɨɝɨ ɿɧɜɚɥɿɞɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɥɚɦɚɥɨ ɞɭɯɭ ɰɿɽʀ ɫɢɥɶɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ, ɞɨɜɝɨ ɛɭɜ ɛɟɡ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɬɿɦ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɱɨɪɧɨɪɨɛɨɦ, ɫɚɧɿɬɚɪɨɦ ɭ ɥɿɤɚɪɧɿ ɿɦ. ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ɉɚɜɥɨɜɚ. Ɍɚ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚ"ЖУРНАЛІСТ

ɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɧɢɠɤɢ Ƚɟɧɪɿ Ɍɨɪɨ «Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɧɟɩɨɤɨɪɚ», ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɜɢɞɚɧɚ ɜ 1991 ɪɨɰɿ. ɇɿ ɬɨɞɿ, ɧɿ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɜɿɧ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɧɚɪɿɤɚɜ ɧɚ ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ, ɧɟ ɫɤɚɪɠɢɜɫɹ ɧɚ ɜɚɠɤɢɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɲɥɹɯ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɡɧɚɣɲɥɢɫɹ ɞɨɛɪɿ ɥɸɞɢ, ɬɚɤɿ, ɹɤ ɿɫɬɨɪɢɤ ȱɝɨɪ Ƚɢɪɢɱ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɲɭɤɚɥɢ ɒɟɥɟɫɬɚ, ɤɨɥɢ ɬɨɣ, ɳɨɛ ɹɤɨɫɶ ɠɢɬɢ, ɪɨɡɛɢɪɚɜ ɩɨ ɰɟɝɥɢɧɿ ɪɭɦɨɜɢɳɚ ɧɚ ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɿɣ ɉɟɬɪɿɜɫɶɤɿɣ ɜɭɥɢɰɿ, ɳɨ ɡɨɜɫɿɦ ɜɠɟ ɡɧɢɤɥɚ ɡ ɥɢɰɹ ɫɬɨɥɢɰɿ. ȱɝɨɪɸ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱɭ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɛɭɜ ɨɫɜɿɱɟɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤ «ɋɬɚɪɨɠɢɬɧɨɫɬɿ». ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɿɽʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɘɥɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ « ɛɭɜ ɜɢɪɜɚɧɢɣ ɡ ɬɨɝɨ ɡɚɞɚɜɧɟɧɨɝɨ «ɫɚɦɨɩɚɫɭ» ɿ ɹɤɨɫɶ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ «ɫɢɫɬɟɦɭ» (ɫɥɨɜɚ ɘ.ɒɟɥɟɫɬɚ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿ 10-15 ɪɨɤɿɜ ɦɢ ɱɚɫɬɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɢɫɹ, ɛɨ ɪɚɡɨɦ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ «Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ»: ɜɿɧ - ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «ȼɟɱɿɪɧɶɨɝɨ Ʉɢɽɜɚ», ɚ ɹ - ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢ». Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɿɞɧɶɨʀ ɩɟɪɟɪɜɢ ɡɚ ɱɚɲɟɱɤɨɸ ɤɚɜɢ ɦɢ ɩɪɨɞɢɜɥɹɥɢɫɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɫɬɭ-

У К РА Ї Н И "

ɞɟɧɬɫɶɤɿ ɪɨɤɢ, ɤɨɥɢ ɧɚɦ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɨɟɬɚɦɢ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ɉɥɿɣɧɢɤɨɦ, ȼɚɞɢɦɨɦ Ʉɪɢɳɟɧɤɨɦ, Ɋɨɛɟɪɬɨɦ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɢɦ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ȼɚɥɟɪɿɽɦ Ƚɭɠɜɨɸ, Ɉɥɟɤɫɨɸ Ɇɭɫɿɽɧɤɨɦ, ȼɿɤɬɨɪɨɦ ɉɨɝɪɿɛɧɢɦ, ɡɧɚɧɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ Ɉɥɟɝɨɦ ɋɢɬɧɢɤɨɦ,ɋɬɟɩɚɧɨɦ Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɦ, ȿɜɟɥɿɧɨɸ Ȼɚɛɟɧɤɨɉɿɜɬɨɪɚɞɧɿ, Ɍɚɦɚɪɨɸ Ȼɨɣɤɨ, ȼɚɫɢɥɟɦ Ȼɟɪɟɡɨɜɫɶɤɢɦ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɫɬɜɨɪɢɜ ɞɨɛɪɟ ɿɦ’ɹ ɧɚɲɨɦɭ ɤɭɪɫɭ. ɓɟ ɬɨɞɿ, ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɪɨɤɢ, ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɩɨɟɬ Ȼɨɪɢɫ Ɇɚɪɿɚɧ, ɳɨ ɫɢɞɿɜ ɡɚ ʉɪɚɬɚɦɢ, ɞɟɤɨɝɨ, ɹɤ ȼɚɞɢɦɚ ɉɟɩɭ ɿ ȱɜɚɧɚ ɉɚɲɤɨɜɚ, ɡ ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɝɢ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɢ ɭ ɫɨɥɞɚɬɢ. Ⱥ ɬɪɨɯɢ ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɨɛɭɜɚɜ ɡɚ ʉɪɚɬɚɦɢ ɡɚ ɫɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɠɟ ɛɭɞɭɱɢ ɱɥɟɧɨɦ ɋɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ȼɚɫɢɥɶ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ. ȼɿɞɩɪɚɜɥɹɥɢ ɧɚ ɜɢɦɭɲɟɧɿ «ɬɜɨɪɱɿ ɯɥɿɛɢ» ɬɚ ɩɪɨɫɬɨ ɡɜɿɥɶɧɹɥɢ ɡ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɬɚɫɨɜɭɸɱɢ ɮɚɤɬɢ, Ȼɨɪɢɫɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ. ɇɚɦ ɡ ɘɥɿɽɦ ɛɭɥɨ ɳɨ ɡɝɚɞɚɬɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ. əɤ ɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɪɨɤɢ ɜɿɧ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɦɟɧɿ, ɳɨ ɩɨɱɢɬɚɬɢ. Ɍɚɤ ɹ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɚɫɹ ɡ ɤɧɢɝɚɦɢ ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɭɫɚ, Ɉɪɯɚɧɚ ɉɚɦɭɤɚ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɲɢɰɹ, Ɇɚɪɿʀ Ȼɚɲɤɿɪɰɟɜɨʀ, Ɇɢɯɚɣɥɢɧɢ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨʀ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɦɢ ɯɨɞɢɥɢ ɪɚɡɨɦ ɞɨ ɬɟɚɬɪɿɜ, ɦɭɡɟʀɜ, ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɧɢɝ ɿ ɸɜɿɥɟʀ ɜ Ȼɭɞɢɧɨɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɛɭɥɢ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ Ʌɿɧɨɸ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɜ Ʉɢɽɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ. ȼɡɢɦɤɭ 2004 ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɛɭɥɢ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɿ ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɍ 2005 ɪɨɰɿ ʀɡɞɢɥɢ ɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ ɧɚ ɮɨɪɭɦ ɜɢɞɚɜɰɿɜ, ɞɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɢɫɹ


ЯК ЦЕ БУЛО ɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ȼɚɫɢɥɟɦ ɒɤɥɹɪɨɦ, ɘɪɿɽɦ ɉɨɤɚɥɶɱɭɤɨɦ, ȱɪɟɧ Ɋɨɡɞɨɛɭɞɶɤɨ, ɉɚɜɥɨɦ ȼɨɥɶɜɚɱɟɦ. ɋɚɦ ɜɿɧ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɨɛɭɜɚɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɦɿɫɿɽɸ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ, ɜ ɬɭɪɧɟ ɩɨ Ʉɪɢɦɭ, ɛɚɝɚɬɨ ʀɡɞɢɜ ɩɨ Ʉɢʀɜɳɢɧɿ. ȼɫɬɢɝɚɜ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɣɨɦɤɚɯ ɜ ɤɿɧɨ ɿ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ. Ⱦɭɠɟ ɞɨɪɨɠɢɜ ɫɜɨɽɸ ɞɪɭɠɛɨɸ ɡ ɤɢʀɜɫɶɤɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ «Ʌɟɦɤɿɜɳɢɧɚ», ɤɭɞɢ ɣɨɝɨ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɚɛɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɥɟɤɰɿɸ. Ɍɚ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸ ɰɿɽʀ ɫɿɦɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ. Ȼɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ʀɯ ɞɛɚɣɥɢɜɨ ɡɛɢɪɚɜ ɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ʀɯɧɽ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡɿɛɪɚɜ ɩɨɧɚɞ 350 ɬɢɫɹɱ. ȼɫɿ ɫɬɿɧɢ ɜ ɣɨɝɨ ɨɞɧɨɤɿɦɧɚɬɧɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɩɨɥɢɰɹɦɢ ɡ ɤɧɢɝɚɦɢ ɜɿɞ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ (1917 ɪ.) ɬɨɦɿɜ ɞɨ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ. ɓɟ ɡ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɱɚɜ ɡɛɢɪɚɬɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɥɢɫɬɿɜɤɢ. Ȳɯ ɧɚɥɿɱɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ. Ȼɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɩɢɫɚɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤ. Ⱦɟɹɤɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɬɪɚɱɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɜ‘ɹɡɧɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ, ɹɫɤɪɚɜɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɤɢɹɧ, ɧɚɲɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ ɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɱɚɫɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɘɥɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɿɦ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɛɭɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɋɟɞɚɝɭɜɚɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱦɦɢɬɪɚ əɜɨɪɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ «ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɫɶɤɚ ɪɚɞɚ», ɳɨɪɿɱɧɿ ɚɥɶɦɚɧɚɯɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. ɋɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɳɨ ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɚɥɶɦɚɧɚɫɿ, ɩɢɫɚɜ ɰɿɤɚɜɨ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɞɨɬɟɩɧɨ. Ɇɟɧɿ ɞɭɠɟ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ, ɳɨ ɹ ɛɭɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɘɥɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɒɟɥɟɫɬɚ. ə ɜɞɹɱɧɚ ɞɨɥɿ ɡɚ ɞɪɭɠɛɭ ɡ ɧɢɦ, ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɚɝɚɬɢɜ ɦɨɽ ɠɢɬɬɹ ɞɭɯɨɜɧɨ. ɋɜɿɬɥɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɜ ɦɨɽɦɭ ɫɟɪɰɿ, ɉɢɲɭ ɰɿ ɪɹɞɤɢ, ɚ ɩɨ ɪɚɞɿɨ ɥɭɧɚɸɬɶ ɫɥɨɜɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɩɿɫɧɿ “One way tiket” («Ʉɜɢɬɨɤ ɜ ɨɞɢɧ ɤɿɧɟɰɶ». Ɍɚɤ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɞɨɪɨɝɚ ɡ ɠɢɬɬɹ ɦɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɧɚɩɪɹɦɨɤ... НА ФОТО: Юлій ШЕЛЕСТ - студент факультету журналістики КДУ, 1957р.; Юлій Шелест зустрівся з однокурсниками - Ніною ГРИЦАЙЛО (Максимовських) та Борисом МАРІАНОМ, головним редактором журналу «Молдова», який приїхав до Києва на міжнародну конференцію, 2007р. Фото з архіву Н. Грицайло.

Моряк, герой, журналист

ɋɟɦɟɧ ȽɈɅɖȾȻȿɊȽ, ɜɟɬɟɪɚɧ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ

Ʉ

ɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɵɧ, ɨɧ ɪɨɫ ɫɢɪɨɬɨɣ. Ȼɟɫɩɪɢɡɨɪɧɢɱɚɥ, ɩɨɩɚɥ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ, ɭɱɢɥɫɹ ɧɚ ɪɚɛɮɚɤɟ. Ʉɨɝɞɚ ɩɚɪɧɸ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɭɸ ɩɭɬɟɜɤɭ ɜ ȼɵɫɲɟɟ ɜɨɟɧɧɨ-ɦɨɪɫɤɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɜ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɟ, ɫɪɚɡɭ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ: ɟɦɭ, ɫɬɚɧɢɱɧɢɤɭ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɢɞɟɜɲɟɦɭ ɦɨɪɹ, ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɪɚɡɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨ ɞɭɲɟ. ɂ ɜɨɬ ɭɠɟ ɩɪɨɥɟɬɟɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɭɱɟɛɵ - ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɨɟɧɧɨ-ɦɨɪɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɛɨɟɜɵɯ ɤɨɪɚɛɥɹɯ. ȼɵɩɭɫɤ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜɟɫɧɨɣ 1941 ɝɨɞɚ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɣ ɨɮɢɰɟɪ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚ ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɣ ɮɥɨɬ – ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦ ɬɨɪɩɟɞɧɨɝɨ ɤɚɬɟɪɚ. Ⱥ ɜɫɤɨɪɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜɨɣɧɚ, ɚ ɫ ɧɟɣ ɢ ɜɨɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɑɟɪɧɨɦ ɦɨɪɟ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜɟɱɟɪɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɬɨɪɩɟɞɧɵɣ ɤɚɬɟɪ Ⱥɧɞɪɟɹ ɑɟɪɰɨɜɚ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɟ ɜ ɛɚɡɟ, ɤɨɦɚɧɞɢɪ ɫ ɦɟɯɚɧɢɤɨɦ ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɫɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɭɸ ɧɚɛɟɪɟɠɧɭɸ. ɑɟɪɰɨɜ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɤɬɨɬɨ ɞɟɪɝɚɟɬ ɟɝɨ ɡɚ ɪɭɤɚɜ. Ɉɛɟɪɧɭɥɫɹ – ɦɚɥɶɱɢɲɤɚ ɥɟɬ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɢ, ɝɪɹɡɧɵɣ, ɨɛɨɪɜɚɧɧɵɣ. - Ɍɟɛɟ ɱɟɝɨ? - Ⱦɹɞɟɧɶɤɚ, ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɦɟɧɹ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɶ! - Ⱥ ɪɨɞɧɵɟ ɭ ɬɟɛɹ ɟɫɬɶ? - ɇɟɬ! Ⱦɚɜɧɨ ɩɨɝɢɛɥɢ… ȼɫɩɨɦɧɢɥ Ⱥɧɞɪɟɣ ɫɜɨɟ ɛɟɫɩɪɢɡɨɪɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ, ɢ ɡɚɩɟɪɲɢɥɨ ɜ ɝɨɪɥɟ: ɠɚɥɶ ɦɚɥɶɱɨɧɤɭ. Ɇɨɠɟɬ, ɜɡɹɬɶ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɦ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɚ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɤɚ ɢɞɟɬ ɪɟɦɨɧɬ? Ɍɚɤ ɢ ɪɟɲɢɥɢ ɫ ɦɟɯɚɧɢɤɨɦ. ɉɪɢɲɟɥ ȼɚɥɶɤɚ ɧɚ ɬɨɪɩɟɞɧɵɣ ɤɚɬɟɪ ɢ ɫɬɚɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɛɨɟɜ. Ⱥ ɨɞɧɚɠɞɵ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɱɥɟɧɵ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɷɤɢɩɚɠɚ ɛɵɥɢ ɪɚɧɟɧɵ, "ЖУРНАЛІСТ

По телевидению шла передача, посвященная солдатам Победы. В нее были вмонтированы кадры давнишней кинохроники. И в одном из эпизодов увидел хорошо знакомого жителям нашего города Мариуполя ветерана Великой Отечественной войны морякачерноморца, Героя Советского Союза Андрея Ефимовича Черцова. В послевоенные годы он жил в нашем городе и самым непосредственным образом участвовал в подготовке молодежи к воинской службе, в военно-патриотическом воспитании. Выступая перед ребятами в школах, профтехучилищах, техникумах, Андрей Ефимович рассказывал им сражениях с фашистами, о повседневном героизме советских солдат и офицеров в годы войны. Примером такого героизма и мужества был и сам Андрей Черцов.

ȼɚɥɶɤɚ ɫɬɚɥ ɤ ɲɬɭɪɜɚɥɭ ɢ ɩɪɢɜɟɥ ɤɚɬɟɪ ɤ ɛɟɪɟɝɭ. Ⱥɧɞɪɟɣ ɑɟɪɰɨɜ ɛɵɥ ɪɚɧɟɧ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɝɨɫɩɢɬɚɥɹ ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɧɹɥ ɫɜɨɣ ɌɄ-93 ɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ Ʉɪɵɦɚ. ȼ ɛɨɹɯ ɡɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ ɤɚɬɟɪ ɑɟɪɰɨɜɚ ɩɨɬɨɩɢɥ ɜɪɚɠɟɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɬɪɢ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɟ ɛɚɪɠɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. ȼɫɤɨɪɟ Ⱥɧɞɪɟɸ ȿɮɢɦɨɜɢɱɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɡɜɚɧɢɟ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. Ɉɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɜɨɟɜɚɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɣ ɉɨɛɟɞɵ. ɉɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɤɚɩɢɬɚɧ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɪɚɧɝɚ Ⱥɧɞɪɟɣ ɑɟɪɰɨɜ ɭɜɨɥɢɥɫɹ ɜ ɡɚɩɚɫ. ɇɚ ɤɢɬɟɥɟ ɛɨɟɜɨɝɨ ɤɚɬɟɪɧɢɤɚ ɫɢɹɥɢ ɡɜɟɡɞɚ Ƚɟɪɨɹ ɢ ɨɪɞɟɧ Ʌɟɧɢɧɚ, ɫɜɟɪɤɚɥɢ ɨɪɞɟɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ɂɧɚɦɟɧɢ, Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ I ɫɬɟɩɟɧɢ, Ʉɪɚɫɧɨɣ Ɂɜɟɡɞɵ, ɦɟɞɚɥɢ. ɇɚɩɪɚɜɢɥɢ Ⱥɧɞɪɟɹ ȿɮɢɦɨɜɢɱɚ ɜ Ɇɚɪɢɭɩɨɥɶ, ɜ ɦɨɪɫɤɭɸ У К РА Ї Н И "

ɲɤɨɥɭ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɸɧɨɲɟɣ ɤ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɟ. Ɉɛɭɱɚɥ ɨɧ ɪɟɛɹɬ ɢ ɜ ɦɨɪɟɯɨɞɧɨɣ ɲɤɨɥɟ. Ⱥ ɟɳɟ ɫɬɚɥ ɱɚɫɬɵɦ ɝɨɫɬɟɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ «ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ». ɋ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶ ɟɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɨ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɥɚɯ ɦɨɪɹɤɨɜɱɟɪɧɨɦɨɪɰɟɜ. ɇɚɱɚɥ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɤɧɢɝɨɣ ɨ ɛɨɟɜɵɯ ɛɭɞɧɹɯ Ⱥɡɨɜɫɤɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɮɥɨɬɢɥɢɢ ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ ɨɬɤɪɵɥɢ ɜ Ɇɚɪɢɭɩɨɥɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɦɨɪɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɦɨɪɹɤɚɦ-ɚɡɨɜɰɚɦ. ɇɚɩɢɫɚɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɧɢɠɟɤ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɫ ɜɪɚɝɨɦ ɟɝɨ ɛɨɟɜɵɟ ɞɪɭɡɶɹ-ɤɚɬɟɪɧɢɤɢ. Ɉɤɨɧɱɢɜ ɡɚɨɱɧɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɭɠ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ, ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ. ɂ ɬɚɦ ɜɫɟ ɝɨɞɵ ɜɟɥ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɍɜɵ, ɝɨɞɵ ɛɟɪɭɬ ɫɜɨɟ. ɇɨ ɧɟ ɫɞɚɟɬɫɹ ɦɨɪɹɤ ɯɜɨɪɹɦ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɤɪɟɩɨɤ ɞɭɯɨɦ Ƚɟɪɨɣ! Ƚɨɪɠɭɫɶ ɫɜɨɢɦ ɞɨɛɪɵɦ ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɬɚɤɢɦ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɚɤ Ⱥɧɞɪɟɣ ȿɮɢɦɨɜɢɱ ɑɟɪɰɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫ ɦɧɟ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɫ ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɞɩɢɫɶɸ ɫɜɨɸ ɤɧɢɠɟɱɤɭ ɡɚɩɢɫɨɤ ɛɨɟɜɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɢɪɚ ɬɨɪɩɟɞɧɨɝɨ ɤɚɬɟɪɚ. Ɇɚɪɢɭɩɨɥɶ. НА ФОТО: Герой Советского Союза, военный моряк и журналист Андрей ЧЕРЦОВ.

37


МЕНЕДЖЕРАМ І БУХГАЛТЕРАМ ЗМІ

Як підтверджувати відомості про юридичну особу

ɇ

ɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ȯɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ (ȯȾɊ), ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ», ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ. ȯȾɊ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɽ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ. ɉɪɨɜɨɞɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɜɧɨɫɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨ ȯȾɊ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɨɠ ɿɫɧɭɽ ȯɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȯȾɊɉɈɍ) – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. Ɏɨɪɦɭɽ ɬɚ ɜɟɞɟ ɰɟɣ ɪɟɽɫɬɪ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 1 ɫɿɱɧɹ 2004 ɪɨɤɭ ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɬɬɟɸ 91 ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɩɪɚɜɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɡ ɞɧɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɨ ʀʀ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ. ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ ɡ ɞɧɹ ʀʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɫɬɚɬɬɿ 87 ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɲɚ ɫɬɚɬɬɿ 89 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ). Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 4 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ

38

В минулому числі «ЖУ» ми обіцяли розповісти про те, що необхідно щороку підтверджувати відомості про юридичну особу, як це робити і які негативні наслідки матиме відсутність такого підтвердження з точки зору Податкового кодексу. Але спочатку - про те, які державні реєстри існують в Україні. ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ“ (ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 1 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪɨɤɭ), ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɿ ɮɚɤɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɞɨ ȯȾɊ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɱɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɦɿɫɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭ ɪɚɣɨɧɧɿɣ, ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ (ɫɬɚɬɬɹ 5 ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ). ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚ-

ɬɢɫɬɢɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɚɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɦ ɮɨɧɞɚɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɦɿɧ ɞɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱ. 11–14 ɫɬ. 19 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜ-

ЯКИМОСЬ ЧИНОМ ВИ ПРОГАВИЛИ ВСІ ТЕРМІНИ, НЕ ЗВЕРНУЛИ УВАГИ НА ЛИСТ ДЕРЖРЕЄСТРАТОРА...

ɰɿɸ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɭ ɞɿɸɱɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɽɫɬɪɚɯ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 26 ɬɚ 43 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ ɭ ɞɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɡɹɬɬɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɬɚ-

"ЖУРНАЛІСТ

ɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ» ɜɿɞ 15.05.2003 ɪ. ʋ 755, ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ (ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ) ɳɨɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ, ɳɨ ɧɚɫɬɚɽ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɭ ɤɚɪɬɤɭ ɩɪɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ʋ6-ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɤɨɦɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ (ȾɄɉ) «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ» ɜɿɞ 20.04.2007 ɪ. ʋ 54. ɇɟɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ. Ⱥɥɟ ɩɟɪɟɞ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɚɩɢɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɞɿʀ: У К РА Ї Н И "

1) ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɩɪɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ'ɹɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ, ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ; 2) ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɡ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ʀɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɩɪɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɧɟɫɬɢ ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ (ȯȾɊ) ɡɚɩɢɫ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɚɬɨɸ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɩɪɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ; 3) ɹɤɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭ ɩɨɜɟɪɧɭɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɧɟɫɬɢ ɞɨ ȯȾɊ ɡɚɩɢɫ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ʀʀ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 68.1 ɉɄɍ ɨɪɝɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɡ ɞɚɬɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽɦɨ: ɳɨɪɨɤɭ ɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɟɪɠɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭ ɮɨɪɦɭ ʋ6 (ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɜɧɨɫɢɬɟ ɱɢ ɧɿ ɹɤɿɫɶ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɜɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɚɥɟ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɪɨɛɢɥɢ ɰɶɨɝɨ ɜɱɚɫɧɨ, ɞɟɪɠɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɜɚɦ ɩɪɨ ɰɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ. Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɭɹɜɿɦɨ, ɳɨ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɜɢ ɩɪɨɝɚɜɢɥɢ ɜɫɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɧɟ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɥɢɫɬ ɞɟɪɠɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɿ ɜɿɧ ɡɪɨɛɢɜ ɡɚɩɢɫ


МЕНЕДЖЕРАМ І БУХГАЛТЕРАМ ЗМІ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɚɲɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. əɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɩ. «ɠ» ɩ. 184.1 ɉɄɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɉȾȼ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɬ. ɱ. ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ȾɉȺ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.12.2010 ɪ. ʋ 978 (ɞɚɥɿ – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ʋ 978). ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɭ ɥɢɫɬɿ ȾɉȺɍ ɜɿɞ 14.02.2011 ɪ. ʋ 4021/7/16-1417, ɭ ɪɚɡɿ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɭɦɨɜɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɡ ɉȾȼ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨ ɞɟɧɶ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɧɨ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɬɚɤɚ ɨɫɨɛɚ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ, ɜɢɩɢɫɤɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɩ. 11 ɪ. III ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ʋ 978, ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽ ɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɉȾȼ, ɹɤɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬ. 184 ɉɄɍ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɉȾȼ. ɇɚ ɜɢɦɨɝɭ ɩ. 69.2 ɉɄɍ ɛɚɧɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɚ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ – ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɉɋ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɬɧɢɤ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ/ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɚ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ/ɡɚɤɪɢɬɬɹ). Ɂɝɿɞɧɨ ɩ. 69.3 ɉɄɍ, ɨɪɝɚɧ Ⱦɉɋ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬ-

ɬɹ ɪɚɯɭɧɤɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɡɹɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɚ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɡɹɬɬɿ ɪɚɯɭɧɤɚ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɿɞɫɬɚɜ. ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩ. 69.5 ɉɄɍ ȾɉȺɍ ɧɚɤɚɡɨɦ ɜɿɞ 23.12.2010 ɪ. ʋ 993 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ/ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɛɚɧɤɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɉɋ, ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɜɡɹɬɬɿ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚ ɨɛɥɿɤ.

ɡ ȯȾɊ (ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɨɳɨ). Ɍɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: ɜɢɩɢɫɤɢ ɡ ȯȾɊ; ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ȯȾɊ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɩɢɬɭɽɬɶɫɹ; ɜɢɬɹɝɭ ɡ ȯȾɊ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ȯȾɊ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞ 20 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪ. ʋ 97. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ȯȾɊ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ɭ ɜɢɤɨ-

ЗА ОДЕРЖАННЯ ВИПИСКИ З ЄДР СПРАВЛЯЄТЬСЯ ПЛАТА

ɉɭɧɤɬɨɦ 9 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɜɡɹɬɬɿ ɨɪɝɚɧɨɦ Ⱦɉɋ ɪɚɯɭɧɤɚ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ȯȾɊ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ. Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɭ ɤɚɪɬɤɭ ɩɪɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɥɿ ɩɨɞɚɜɚɬɢ (ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ) ʀʀ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ, ɳɨ ɧɚɫɬɚɽ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɤɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ȱɧɤɨɥɢ ɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɚɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɦɿɫɬ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɯ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɩɢɫɤɢ ɡ ȯȾɊ ɨɫɨɛɚ ɩɨɞɚɽ ɡɚɩɢɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. ȼɢɩɢɫɤɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɸ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɟɧɢɦ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ. ȼɢɬɹɝ ɡ ȯȾɊ (ɪɨɡɞɿɥ 5 ɉɨɪɹɞɤɭ) ɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɥɚɧɤɭ ɫɭ-

ɜɨɪɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɫɟɪɿɸ ɿ ɧɨɦɟɪ. Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ȯȾɊ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɸ, ɳɨ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɜɢɬɹɝɭ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɨɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧ, ɦɿɫɬɨ (ɫɟɥɨ), ɜɭɥɢɰɹ); ɡɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɤɨɞɨɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; ɡɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟɦ, ɿɦ’ɹɦ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ. Ɂɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɩɢɫɤɢ ɡ ȯȾɊ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɨɞɧɨɝɨ ɇɆȾȽ (ɱ. 10 ɫɬ. 21 Ɂɚɤɨɧɭ). Ɋɨɡɦɿɪ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɬɹɝɭ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɢ ɡ ȯȾɊ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ – Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɞɿɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚ ɩɟɜɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɸɬɶ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɿ ɩɨ ɩɨɞɚɧɧɸ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɭ ɮɨɪɦɢ ʋ6, ɿ ɩɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɜɢɩɢɫɨɤ ɱɢ ɜɢɬɹɝɿɜ, ɿ ɩɨ ɡɦɿɧɿ ɄȼȿȾ (ɩɪɨ ɧɢɯ ɦɢ ɩɢɫɚɥɢ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɱɢɫɥɿ «ɀɍ»). Ⱥɥɟ ɜɫɟ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɡɟɤɨɧɨɦɢɜɲɢ ɤɨɲɬɢ. Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.

Обіцяють інструкції з калькулювання

ɍ

ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ «ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ» ɬɚ «ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ». əɤ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ ɱɥɟɧɢ ɤɨɥɟɝɿʀ, ɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟɥɟ- ɬɚ ɪɚɞɿɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. Ʉɟɪɭɸɱɢɫɶ ɩɨɞɿɛɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ, ȾɌɊɄ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. "ЖУРНАЛІСТ

Колегія Держкомтелерадіо України схвалила тематику наукових розробок у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності на 2012 рік. ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɦɟ ɫɤɥɚɞ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ «ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɦɿɧɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤ, ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɿ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ», ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ У К РА Ї Н И "

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɦɚɽ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɑɥɟɧɢ ɤɨɥɟɝɿʀ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɢ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɧɨɪɚɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɧɨɪɚɪɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ.

39


КНИГИ ЖУРНАЛІСТІВ

Редактор пишет стихи

Всего лишь жить…

ȼɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɠɢɬɶ – ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɱɟɝɨ, ɇɟ ɠɚɠɞɭ ɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɧɢɱɶɟɝɨ, ɇɟ ɧɭɠɟɧ ɦɧɟ ɜɟɧɨɤ ɞɨɫɦɟɪɬɧɨɣ ɫɥɚɜɵ, ɉɪɟɬɹɬ «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ» ɧɪɚɜɵ, ɋɤɜɨɡɹɬ ɧɚ ɤɨɢɯ, ɩɪɨɫɬɭɩɚɹ ɱɟɪɟɡ Ɋɟɱɟɣ ɨɛɥɚɬɤɭ, «ɦɟɧɟ, ɬɟɤɟɥ, ɩɟɪɟɫ», ɇɟ ɩɨ ɞɭɲɟ ɧɚɝɪɚɞ ɢ ɡɜɚɧɢɣ ɫɬɪɚɡɵ, ɑɬɨ ɢɡɞɚɥɢ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɚɥɦɚɡɵ, ȼɛɥɢɡɢ ɠɟ ɦɢɲɭɪɚ, ɩɨɞɨɛɶɟ ɡɥɚɬɚ, Ʉɚɤ ɧɚ ɪɭɛɢɳɟ ɹɪɤɚɹ ɡɚɩɥɚɬɚ. Ʌɢɲɚɟɬɫɹ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɜɟɫɚ ɨɩɵɬ, ɑɬɨ ɞɨɥɝɢɦɢ ɝɨɞɚɦɢ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɛɵɬ. ȼɨɤɪɭɝ ɩɭɫɬɵɧɹ, ɧɢ ɫɥɟɞɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – Ʌɢɲɶ ɡɵɛɤɢɟ ɛɚɪɯɚɧɵ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ ɂ ɦɢɪɚɠɢ ɨɚɡɢɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ə ɩɪɟɠɞɟ ɠɢɥ ɢɥɢ ɦɟɱɬɚɥ ɨɛ ɨɧɵɯ. ȼɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɠɢɬɶ – ɲɚɝɚɸ ɧɚɥɟɝɤɟ ɋ ɧɚɞɺɠɧɵɦ ɞɪɭɝɨɦ-ɩɨɫɨɯɨɦ ɜ ɪɭɤɟ, Ȼɨɝɚɬ, ɤɚɤ Ʉɪɟɡ, ɢ ɧɢɳ, ɤɚɤ Ⱦɢɨɝɟɧ, Ɋɚɡɞɚɜɲɢɣ ɜɫɺ ɢ ɜɡɹɜɲɢɣ ɜɫɺ ɜɡɚɦɟɧ. ȼɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɠɢɬɶ…

Успеть…

ȼɫɟ ɨɱɟɜɢɞɧɟɣ ɧɟɦɨɳɶ ɩɨ ɧɨɱɚɦ, ɇɚ ɫɬɵɤɟ ɫɧɚ ɢ ɹɜɢ ɧɟɬ ɩɨɤɨɹ. ə ɡɚɧɹɬ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɠɢɬɵɦ ɥɟɬɚɦ ɉɪɢɫɭɳɟ, – ɜɨɪɨɲɭ ɩɟɪɟɠɢɬɨɟ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɚ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɛɵɥɶ Ɍɪɟɜɨɝ, ɦɵɬɚɪɫɬɜ, ɢɧɬɪɢɝ, ɩɭɫɬɵɯ ɡɥɨɪɟɱɢɣ. ɉɵɬɚɸɫɶ ɹ – ɬɚɤ ɛɵɥ ɢɥɢ ɧɟ ɛɵɥ? – ȼ ɧɢɯ ɤɨɪɟɧɶ ɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. Ɇɟɠ ɬɟɦ, ɤ ɱɟɦɭ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ «ɫ ɦɥɚɞɵɯ ɧɨɝɬɟɣ» ɂ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ. Ⱦɨ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣ Ɇɨɣ «ɤɚɩɢɬɚɥ» ɞɨɬɹɝɢɜɚɟɬ ɟɥɟ. ə ɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ. Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɨɢ ɋɭɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɤɚɤ ɪɟɮɥɟɤɫ ɭɫɥɨɜɧɵɣ. ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɞɚɪ – ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ ɫɬɢɯɢ, ȼɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɧɚɜɵɤ, ɦɧɨɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɣ. Ɇɭɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɢɮɦɨɜɚɬɶ

40

Стихи Юрия СМОЛЕНСКОГО, главного редактора городской газеты «Наша зоря» (Селидово Донецкой области) мы уже печатали. И надо сказать, хорошие, глубокие стихи (в чем читатели смогли убедиться воочию). А недавно Юрий выпустил пятую книгу «Успеть». И мы спешим порадовать коллег новой подборочкой его лирики. Юрий Смоленский - лауреат нескольких литературных премий. Отмечен и на ниве журналистики. А еще - полный кавалер знака «Шахтерская слава». Но, думается, не награды вызывают интерес к творчеству коллеги. А его знание жизни «изнутри» и обнаженный нерв, остро реагирующий на происходящее… Напечатался Юрий и в сборнике лауреатов литературной премии имени Виктора Шутова «Откроем город заново…». Интересно, что вышел сборник при содействии Донецкой областной госадминистрации, областного совета, управления информационной политики и по вопросам прессы. В антологию, посвященную 90-летию со дня рождения В.Шутова, вошли лучшие произведения поэтов и прозаиков – лауреатов премии. В их числе члены НСЖУ Виктор Руденко, Виктор Вовенко, Юрий Лебедь, Юлия Дубчак, Дмитрий Падра, Юрий Смоленский, Николай Хапланов и другие. Ʉɨɝɞɚ ɦɨɥɱɚɧɶɟ – ɯɭɞɲɢɣ ɜɢɞ ɢɡɴɹɧɚ, Ʉɨɝɞɚ ɬɟɛɟ ɢ ɜɫɥɚɫɬɶ, ɢ ɜ ɬɹɝɨɫɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɋɬɪɟɧɨɠɟɧɧɨɣ ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɦɛɚ… ɉɨɜɢɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɭɲɟɜɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ: ɉɭɫɬɶ ɧɚɫɩɟɯ, ɤɨɟ-ɤɚɤ, ɧɚɩɪɨɩɚɥɭɸ ɍɫɩɟɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɛɥɢɠɧɟɦɭ ɞɨɧɟɫɬɶ ɉɪɢɫɤɨɪɛɧɭɸ ɢɥɢ ɛɥɚɝɭɸ ɜɟɫɬɶ, ɂɧɚɱɟ ɦɧɟ ɤɨɪɨɛɤɭ ɱɟɪɟɩɧɭɸ ɋɨɪɜɺɬ ɦɨɥɱɚɧɶɹ ɜɡɪɵɜɱɚɬɚɹ ɫɦɟɫɶ.

***

ɇɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɜ ɫɦɢɪɟɧɢɢ ɭɛɨɝɨɦ, Ƚɪɟɯ ɢɫɤɭɩɚɹ ɩɪɚɡɞɧɨɣ ɫɭɟɬɵ, «ɉɨɦɢɥɭɣ ɦɹ», - ɹ ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɤ Ȼɨɝɭ, Ʉɚɤ ɪɚɜɧɵɣ ɤ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɪɚɜɧɨɦɭ ɧɚ «ɬɵ». Ɇɟɠ ɧɚɦɢ ɛɟɡɞɧɚ ɪɚɡɧɨɩɨɧɢɦɚɧɶɹ, ɇɨ ɜ ɨɬɪɢɰɚɧɶɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɦ ɡɥɚ Ɇɵ ɫ ɧɢɦ ɛɥɢɡɤɢ. ɤɚɤ ɤɚɩɥɹ ɨɤɟɚɧɶɹ ɂ ɨɤɟɚɧ, ɝɞɟ ɤɚɩɥɹɦ ɧɟɫɬɶ ɱɢɫɥɚ.

За городом

ȼɨɤɪɭɝ – ɧɚɥɟɜɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɨ – ȼɨɪɨɧɵ ɤɚɪɤɚɸɬ ɤɚɪɬɚɜɨ, Ɇɨɬɨɪɨɜ ɜɨɣ, ɲɢɩɟɧɶɟ ɲɢɧ ȼɞɚɥɶ ɭɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɦɚɲɢɧ, Ƚɭɥ ɦɚɬɱ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, "ЖУРНАЛІСТ

Ʉɪɢɤ ɝɨɪɥɨɞɺɪɨɜ-ɩɟɬɭɯɨɜ, ɋɨɛɚɱɢɣ ɥɚɣ, ɤɨɪɨɜ ɦɵɱɚɧɶɟ ɂ ɜɟɬɪɚ ɡɹɛɤɨɟ ɞɵɯɚɧɶɟ. Ⱦɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ – ɧɢɤɨɝɨ, Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, Ʉɬɨ ɩɢɲɟɬ ɷɬɢ ɫɬɪɨɤɢ, ɧɨ Ƚɥɭɲɶ ɢ ɛɟɡɥɸɞɶɟ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ. Ȼɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɲɚɝɚɯ ɬɵ Ɉɬ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɲɚɯɬɵ, Ȼɟɡɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɱɢɜɲɟɣ ɜ ɛɨɡɟ. ɑɟɪɬɨɩɨɥɨɯ ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɜɨɡɥɟ, ɋɥɟɞ ɤɨɥɟɢ ɜɟɞɺɬ ɬɭɞɚ ɂ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɧɢɤɭɞɚ. Ⱥ ɞɚɥɶɲɟ ɫɧɨɜɚ ɩɭɫɬɵɪɢ, ȼɨɪɨɧɵ, ɜɟɬɟɪ ɢ ɪɭɢɧɵ. ɂ ɯɨɬɶ ɝɥɚɡɚ ɜɫɟ ɩɪɨɫɦɨɬɪɢ, ȼɨɤɪɭɝ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠ ɤɚɪɬɢɧɵ.

СтиШутки от Юрия Смоленского Помни!

ɉɪɨɫɱɢɬɚɧ ɤɚɠɞɵɣ ɲɚɝ ɜ ɬɜɨɟɣ ɫɭɞɶɛɟ, ɂ ɜɫɺ ɠɟ ɬɵ ɧɟ ɤɥɨɭɧ ɧɚ ɦɚɧɟɠɟ. Ȼɨɝ ɫɨɡɞɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɇɨ (ɩɨɦɧɢ!) ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɜɟɬɢɥ ɬɟɦ ɠɟ.

У К РА Ї Н И "

Ода "«даче»"

ɏɨɪɨɲɨ ɬɨɦɭ ɠɢɜɺɬɫɹ, Ʉɨɦɭ ɜɫɺ ɥɟɝɤɨ ɞɚɺɬɫɹ: ɐɟɥɵɣ ɞɟɧɶ ɢ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ Ʉɬɨ-ɬɨ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɚɺɬ.

Не смешно

ɀɢɜɺɦ ɧɟɤɚɡɢɫɬɨ, ɝɪɟɲɧɨ: ȼɨɪɭɟɦ, ɩɶɺɦ ɢ ɜɪɺɦ ɫɬɨɭɫɬɨ. «ȼɫɺ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɛ ɬɚɤ ɫɦɟɲɧɨ, Ʉɨɝɞɚ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɬɚɤ ɝɪɭɫɬɧɨ».

Пора!

ɉɨɪɚ ɩɢɫɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɫɬɢɯɢ ɂ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɋ ɧɚɢɜɧɨɸ ɧɚɞɟɠɞɨɣ ɞɨɛɟɥɚ ɍɫɩɟɬɶ ɨɬɦɵɬɶ ɦɢɧɭɜɲɢɯ ɥɟɬ ɝɪɟɯɢ.

Зависимость

ɑɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɹ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɟ, Ɍɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɯɪɚɦɨɜ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɨɤɪɭɝɟ.

"Болезни роста"

ɇɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɵɟ ɥɢɱɢɧɵ ȼɡɥɺɬɵ ɢ ɭɩɚɞɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. ȿɫɥɢ ɜɡɥɺɬ - ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɤɨɟ-ɝɞɟ, Ʉɨɥɶ ɭɩɚɞɨɤ - ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜɟɡɞɟ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɞɟɥɟ, ɫ ɩɚɮɨɫɨɦ ɧɚɱɚɬɨɦ, ɇɟɬɭ ɩɨɥɶɡɵ ɥɸɞɹɦ ɧɢ ɧɚ ɚɬɨɦ. ɇɨ ɬɜɟɪɞɹɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɱɢɧɵ: "ɏɨɪɨɲɨ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɟɳɺ ɜɨɣɧɵ!" ɇɭ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɶɟ ɬɚɟɬ Ɉɬ ɧɟɯɜɚɬɨɤ, ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɟɬ, Ɉɛɴɹɫɧɹɸɬ ɫɜɟɪɯɭ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ: ɗɬɨ, ɦɨɥ, ɭ ɧɚɫ "ɛɨɥɟɡɧɢ ɪɨɫɬɚ".

Хочется…

Ɉɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ-ɯɚɦɭ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɂ ɜɵɡɜɚɬɶ ɤ ɛɚɪɶɟɪɭ ɡɚɬɟɦ ɫɚɦɨɞɭɪɚ. ɇɨ ɬɭɬ ɠɟ: "Ⱥ ɤɚɤ ɠɟ ɤɨɪɦɭɲɤɚ ɢ ɫɬɨɣɥɨ?" ɉɪɢɜɵɱɤɚ ɨɝɥɹɞɤɢ - ɜɬɨɪɚɹ ɧɚɬɭɪɚ.

Бои без правил

ɂɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɛɶɺɬɫɹ ɡɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɫɬ, Ⱦɨɛɶɺɬɫɹ ɬɨɬ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɫɤɨɪɟɟ, Ʉɬɨ ɩɪɨɫɬɨ (ɧɟ ɯɜɚɬɚɹ ɫ ɧɟɛɚ ɡɜɺɡɞ) ɋɨɩɟɪɧɢɤɨɜ ɛɟɫɱɟɫɬɧɟɣ ɢ ɯɢɬɪɟɟ. ɉɢɝɦɟɣ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɝɢɝɚɧɬ ɫɥɨɜɟɫ, Ɉɧ ɡɧɚɟɬ: ɩɪɚɜ ɥɢɲɶ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɜɫɟɯ ɨɛɫɬɚɜɢɥ. Ⱥ ɩɪɚɜɢɥɚ - ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɜɟɫ Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɚɤɨɜ. Ȼɨɢ ɡɚ ɩɨɫɬ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ.


ЖИТТЯ І ТЕМИ

Книга № 1 для тих, хто хоче жити щасливіше ȼɨɥɨɞɢɆɂɊ ɋɌȿɒȿɇɄɈ, ɜɚɥɟɨɥɨɝ, ɱɥɟɧ ɇɋɀɍ

Ʉ

ɧɢɝɭ ɫɤɥɚɥɢ ɩɪɨɪɨɰɬɜɚ, ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɽɜɿ ɩɨɪɚɞɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɜɿɞ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɨɝɨ ɹɫɧɨɜɢɞɰɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ!) ɉɟɬɪɚ Ⱦɟɦɟɧɬɿɣɨɜɢɱɚ ɍɬɜɟɧɤɚ, ɭɪɨɞɠɟɧɰɹ ɫɟɥɚ Ⱦɢɜɢɧ Ȼɪɭɫɢɥɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ƀɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ Ȼɨɠɢɣ ɞɚɪ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɤɪɚɳɢɣ ɡɚ ɪɟɧɬɝɟɧ-ɚɩɚɪɚɬ, ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɥɚ ɛɿɨɫɬɪɭɦɿɜ, ɡɧɚɧɧɹ ɬɪɚɜ ɛɭɥɢ ɭ ɩɪɢɝɨɞɿ ɞɟɫɹɬɤɚɦ ɬɢɫɹɱ ɜɪɹɬɨɜɚɧɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɠɢɬɬɿɜ, ɫɨɬɧɹɦ ɬɢɫɹɱ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɬɚ ɧɚɜɱɟɧɢɯ ɥɸɛɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɭ, ʀʀ ɫɬɜɨɪɿɧɧɹ, ɿ ɫɬɚɧɟ ɞɨɪɨɝɨɜɤɚɡɨɦ ɦɿɥɶɣɨɧɚɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ… Ɇɭɞɪɢɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɐɿɥɢɬɟɥɶ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ, ɯɨɱɚ ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɜɠɟ ɣ ɧɟ ɞɭɠɟ ɥɟɝɤɨ, ɛɨ ɞɨɲɤɭɥɹɥɢ ɬɹɠɤɿ ɪɚɧɢ ɡ ɜɿɣɧɢ, ɩɨɞɿɥɢɜɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɡ ɜɚɦɢ ɤɪɚɳɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. əɤɨɫɶ ɜɿɧ ɫɤɚɡɚɜ: «əɤɛɢ ɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɛɭɜ, ɬɨ ɹ ɛ ʀɯ ɧɚɜɱɢɜ...». Ɉɬɨɠ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɨɛɢɪɚɜɫɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɬɨ ɜɦɿɥɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ. Ɍɨɠ ɦɭɫɢɦɨ ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɦɭɞɪɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ əɫɧɨɜɢɞɰɹ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ, ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɿɲɨɝɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɳɚɫɥɢɜɿɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ! ɓɨɛ ɧɟ ɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɧɟɦɚɽ ɩɪɨɪɨɤɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ȼɿɬɱɢɡɧɿ! Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɛɭɜ ɡɧɚɱɧɨ ɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɡɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɜɢɞɢɰɸ ȼɚɧɝɭ, ɛɨ ɳɟ ɿ ʀɣ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɿɧɲɢɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ… ɇɚɦ ɳɟ ɬɪɟɛɚ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɬɶ ɿ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɣ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɥɹ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɨ ɧɶɨɝɨ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɯɨɬɿɥɢ ɡɚɛɪɚɬɢ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɭ, ɨɛɿɰɹɸɱɢ ɡɨɥɨɬɿ ɝɨɪɢ. ɑɥɟɧɢ ɉɨɥɿɬɛɸɪɨ ɐɄ Ʉɉɍ, ɞɟɩɭɬɚɬɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ,

До святкування 02.06.2012 в с. Дивин (збір з 10:00) 90-ліття легендарного цілителя, ясновидця Петра Дементійовича Утвенка (1922-2004 рр.) виходить книга «Про Ясновидця Діда Петра». Про Петра Дементійовича «ЖУ» писав неодноразово, і ми раді, що широкий загал матиме можливість завдяки книзі дізнатися про цю непересічну особистість і його настанови. ɜɢɳɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ Ƚɟɧɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ, ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ, ɜɱɟɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɣ, ɜ ɬ. ɱ. ɣ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɯ, ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢ ɡɧɚɥɢ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ əɫɧɨɜɢɞɰɹ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ Ȼɨɠɢɦ ɞɚɪɨɦ. Ƀɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɣ ɡɧɚɧɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɥɸɞɢ: ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌɢɬɜɢɧ, Ȼɨɪɢɫ Ɉɥɿɣɧɢɤ, ȱɜɚɧ ɉɥɸɳ,

ɦɢ əɫɧɨɜɢɞɰɹ. Ɍɚɤɿ ɯɭɫɬɨɱɤɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɜ ɥɸɞɹɦ, ɭɛɟɪɿɝɚɥɢ ɣ ɭɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɡɥɨʀ ɫɦɟɪɬɿ, ɬɹɠɤɢɯ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɟɝɚɪɚɡɞɿɜ. Ʉɧɢɝɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɽɸ ɰɿɥɥɸ ɩɨɫɿɹɬɢ ɫɦɭɬɭ ɱɢ ɪɨɡɛɪɚɬ, ɚ ɥɢɲɟ ɩɪɨɛɭɞɢɬɢ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜɿɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɜɞɭɦɥɢɜɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜ.

ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɨɪɨɡ, Ɇɢɤɨɥɚ ɋɟɥɿɜɨɧ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ. ɐɹ ɤɧɢɝɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɬɚɧɟ ɜɚɦ ɭ ɩɪɢɝɨɞɿ – ɬɚɥɿɫɦɚɧɨɦ, ɨɛɟɪɟɝɨɦ ɭ ɞɨɪɨɡɿ, ɭ ɜɚɲɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɬɚ ɠɢɬɬɿ ɡɚ Ȼɨɠɢɦɢ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ! Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɬɿ ʀʀ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ

ɉɨɥɿɬɢɤɚ, ɹɤ ɿ ɪɟɥɿɝɿɹ, ɥɢɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚ ɞɚɪɢ. ȱ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ, ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɚɜɬɨɪ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɮɿɥɶɦ ɩɪɨ ɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɦɿɫɹɰɿɜ (ɬɪɚɜɟɧɶ 2003 ɪɨɤɭ – ɝɪɭɞɟɧɶ

ДУЖЕ БАГАТО ЩЕ Є НЕОПРАЦЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ, СПОГАДІВ ОДНОСЕЛЬЦІВ, ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ВІН ДОПОМІГ

ɤɭɥɶɤɨɜɨɸ ɪɭɱɤɨɸ (ɬɢɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɥɢɫɬɤɭ ɛɭɞɟ ɜɢɞɧɨ – ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɫɬɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɩɿɞɪɨɛɤɢ), ɛɨ ɹ ɩɨɞɿɥɸɫɶ ɡ ɜɚɲɢɦ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɨɦ ɤɧɢɝɢ ɡɚɪɹɞɨɦ ɡ ɯɭɫɬɨɱɤɢ ɜɿɞ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ, ɡɚɪɹɞɠɟɧɨʀ ɛɿɨɫɬɪɭɦɚ-

"ЖУРНАЛІСТ

2004 ɪɨɤɭ) ɠɢɬɬɹ ɉɟɬɪɚ Ⱦɟɦɟɧɬɿɣɨɜɢɱɚ ɍɬɜɟɧɤɚ : (http://www.duh. org.ua/video/VVS-pro-PDU-min. avi – ɰɟ ɫɚɦɚ ɩɨɜɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɦɨʀɯ ɡɣɨɦɨɤ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ (ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ) ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɫɚɣɬ ɜ ɿɧУ К РА Ї Н И "

ɬɟɪɧɟɬɿ (ɪɨɡɦɿɪ ɜɟɪɫɿʀ ɮɚɣɥɭ 270 Ɇɛ, ɞɭɠɟ ɫɬɢɫɧɭɬɨ, ɛɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɛɭɜ ɛɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɛɿɥɹ ɫɨɬɧɿ ɝɿɝɚɛɚɣɬɿɜ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ - 6:32:00). ȼɫɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜ ɨɞɧɭ ɤɧɢɝɭ ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ, ɬɪɟɛɚ, ɳɨɛ ɿ ɿɧɲɿ ɚɜɬɨɪɢ ɩɢɫɚɥɢ, ɫɩɿɥɤɭɸɱɢɫɶ ɡ ɨɱɟɜɢɞɰɹɦɢ,– ɬɨɞɿ ɰɹ ɩɪɚɜɞɢɜɚ ɬɟɦɚ ɩɪɢɧɟɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɪɢɫɬɿ ɥɸɞɹɦ. ɐɿɤɚɜɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɤɨɥɢɲɧɶɨɸ ɩɚɰɿɽɧɬɤɨɸ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ 22 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, ɿ ɹ ɧɟ ɭɬɪɢɦɚɜɫɹ, ɞɨɞɚɜ ʀʀ ɞɨ ɤɧɢɝɢ. ȯ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɧɟɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚɥɟ ɰɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɭɠɟ ɩɨɤɚɡɨɜɚ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ əɫɧɨɜɢɞɰɹ. Ȼɿɥɹ ɦɟɬɪɨ Ɉɛɨɥɨɧɶ ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɢɽɜɿ ɫɬɨʀɬɶ ɤɿɨɫɤ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɰɭɤɟɪɨɤ. Ȼɿɥɹ ɩɪɢɥɚɜɤɭ ɠɿɧɤɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ. Ɂɚɣɲɥɚ ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɪɨ ɹɫɧɨɜɢɞɰɹ ɉɟɬɪɚ ɍɬɜɟɧɤɚ. ȱ ɨɫɶ ɳɨ ɪɨɡɩɨɜɿɥɚ ɦɟɧɿ ɰɹ ɠɿɧɤɚ: «ə, Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɚ, ɭ ɦɟɧɟ ɧɚɪɨɞɢɥɨɫɹ ɞɢɬɹ 10 ɝɪɭɞɧɹ 1982 ɪɨɤɭ, ɿ ɜɫɟ ɛɭɥɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ. əɤɨɫɶ ɜɠɟ ɬɪɢɪɿɱɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ɡɚɞɢɯɚɬɢɫɹ, ɿ ɦɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɿɜ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɿɱɨɝɨ ɜɿɞɪɚɡɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɛɪɨɧɯɨɫɤɨɩɿɸ. Ⱦɢɬɹɬɿ ɛɭɥɢ ɜɫɶɨɝɨ 3 ɪɨɤɢ, ɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɩɟɪɟɥɹɤɚɥɢɫɹ ɿ ɩɨɱɚɥɢ ɲɭɤɚɬɢ ɹɤɿɫɶ ɿɧɲɿ ɲɥɹɯɢ, ɳɨɛ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ. Ɇɨɹ ɫɜɟɤɪɭɯɚ, Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ Ɍɚɦɚɪɚ əɤɢɦɿɜɧɚ, ɞɿɡɧɚɥɚɫɹ, ɳɨ ɽ ɬɚɤɢɣ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ, ɚɥɟ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɨɩɚɫɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɇɢ ɩɨɱɚɥɢ ɲɭɤɚɬɢ ɜɫɹɤɿ ɲɥɹɯɢ, ɳɨɛ ɩɨɩɚɫɬɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɛɨ ɧɚɦ ɫɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɫɬ. Ⱥ ɹ, ɹɤ ɦɚɬɢ, ɜɿɞɱɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɥɿɤɚɪɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɦɨʀɣ ɞɢɬɢɧɿ. Ȼɪɨɧɯɨɫɤɨɩɿɹ - ɰɟ ɞɭɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɿ ɞɭɠɟ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ. Ɍɨɦɭ ɦɢ ɩɨɱɚɥɢ ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɲɿ ɲɥɹɯɢ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɦɿɣ ɫɜɟɤɨɪ, Ȼɨɝɞɚɧɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɛɭɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ȼȺɋȽɇȱɅ (ȼɫɟɫɨɸɡɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɧɿɧɚ), ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɪɟɤɬɨɪ ɫɿɥɶɝɨɫɩɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɨɛɿɣɦɚɜ ɜɢɫɨɤɭ ɩɨɫɚɞɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫ-

41


ЖИТТЯ І ТЕМИ ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɇɢ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɿ ɭ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ ɫɢɧ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɚɥɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ. ȱ ɜɠɟ ɬɨɞɿ ɩɿɞɤɥɸɱɢɜɫɹ ɫɜɟɤɨɪ, ɩɨɱɚɜ ɲɭɤɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɫɢɧɚ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɫɢɧɚ ɡɧɚɣɲɨɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ əɫɧɨɜɢɞɰɹ. Ɇɢ ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɩɨʀɡɞɤɢ ɜ Ⱦɢɜɢɧ. Ⱥɥɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɢʀɡɞɭ ɦɿɣ ɯɥɨɩɱɢɤ ɭɞɚɪɢɜɫɹ ɩɟɪɟɧɿɫɫɹɦ, ɭ ɧɶɨɝɨ ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨ 39 ɝɪɚɞɭɫɿɜ, ɦɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɜɡɹɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɫɨɛɨɸ. ɇɚɦ ɫɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɡɹɬɢ ɧɢɠɧɸ ɛɿɥɢɡɧɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɢ ɞɢɬɹ ɩɟɪɟɫɩɚɥɨ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɜ 1986 ɪɨɰɿ, ɞɟɫɶ 3-4 ɛɟɪɟɡɧɹ. Ɇɢ ɩɨʀɯɚɥɢ ɛɟɡ ɞɢɬɢɧɢ. ȱ ɛɭɥɢ ɞɭɠɟ ɡɞɢɜɨɜɚɧɿ, ɤɨɥɢ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 5 ɯɜɢɥɢɧ, ɩɨɤɥɚɜɲɢ ɪɭɤɭ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɤɭ ɦɨɝɨ ɯɥɨɩɱɢɤɚ, ɫɤɚɡɚɜ ɬɨɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɿ ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɛɢɬɢ. ɉɨɬɪɿɛɧɚ ɛɭɥɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɛɚɧɤɚ, ɹɤɭ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɬɿɥɨ ɞɥɹ ɜɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɨɸ ɽɞɢɧɨɸ ɛɚɧɤɨɸ ɬɪɢ ɪɚɡɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɬɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɚɜ ɹɫɧɨɜɢɞɟɰɶ. ȱ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ ɦɢ ɭɫɭɧɭɥɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɯɜɨɪɨɛɢ – ɿ ɦɿɣ ɯɥɨɱɢɤ ɩɟɪɟɫɬɚɜ ɡɚɞɢɯɚɬɢɫɹ. "ɐɟ ɜɫɶɨɝɨ-ɧɚ-ɜɫɶɨɝɨ ɞɢɬɹ ɩɢɥɨ ɫɿɤ, ɡɚɯɥɢɧɭɥɨɫɹ, ɪɿɞɢɧɚ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ɥɟɝɟɧɿ, ɞɚɜɢɥɚ ɧɚ ɧɢɯ, ɨɫɶ ɦɚɥɢɣ ɿ ɡɚɞɢɯɚɜɫɹ", – ɩɨɹɫɧɢɜ ɰɿɥɢɬɟɥɶ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɹ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɡ ɫɜɨʀɦɢ ɠɿɧɨɱɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ɇɟɧɿ ɬɟɠ ɥɿɤɚɪɿ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɭɠɟ ɫɬɪɚɲɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ –ɪɚɤ ɦɚɬɤɢ. Ʌɢɲɟ ɹ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɥɚ ɩɨɪɿɝ, ɰɿɥɢɬɟɥɶ ɫɤɚɡɚɜ, ɳɨɛ ɹ ɫɿɥɚ, ɿ ɬɭɬ ɠɟ ɞɨɞɚɜ: "ɇɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɣ!" ɇɿɛɢ ɣɨɦɭ ɰɟ ɩɪɢɫɧɢɥɨɫɹ, ɧɿɛɢɬɨ ɹ ɣɨɦɭ ɰɟ ɫɚɦɚ ɝɨɜɨɪɢɥɚ, ɜɢɯɨɞɢɥɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɱɢɬɚɜ ɞɭɦɤɢ. ȼɿɧ ɫɤɚɡɚɜ: "Ⱦɚɣɬɟ ɫɬɿɥɟɰɶ ɰɿɣ ɠɿɧɰɿ, ɯɚɣ ɫɹɞɟ, ʀɣ ɜɚɠɤɨ ɫɬɨɹɬɢ." ȱ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɦɟɧɟ: "ɇɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɣ, ɭ ɬɟɛɟ ɧɟɦɚɽ ɧɿɹɤɨɝɨ ɪɚɤɭ!". Ɂɚ 5 ɯɜɢɥɢɧ ɜɿɧ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɩɪɢɱɢɧɭ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɪɨɫɬɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɜɚɪɢɬɢ ɤɚɥɟɧɞɭɥɭ ɿ, ɩɨ-ɦɨɽɦɭ, ɜɟɪɛɢɱɤɭ, ɿ ɪɨɛɢɬɢ ɬɟɩɥɿ ɜɚɧɧɢ, ɩɨɩɚɪɢɬɢɫɹ, ɭɤɭɬɚɜɲɢɫɶ ɤɨɜɞɪɨɸ). ɍ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɦɨɝɨ ɠɨɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɥɢɲɟ ɸɧɚɰɶɤɚ ɬɪɚɜɦɚ, ɭ ɧɶɨɝɨ ɛɭɜ ɲɪɚɦ ɧɚ ɧɨɡɿ. Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ ɩɨɜɨɞɢɜ ɪɭɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɦɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɞɨ ɤɭɬɚ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɿ ɫɤɚɡɚɜ: "ɇɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɣ, ɬɢ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɹɤ ɛɢɤ!" – ɨɫɶ ɩɟɪɟɞɚɸ ɞɨɫɥɿɜɧɨ ɫɥɨɜɚ ɣɨɝɨ, ɿ ɞɨɞɚɜ: "ȯɞɢɧɟ, ɭ ɬɟɛɟ ɛɭɥɚ ɬɪɚɜɦɚ ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ". ɑɨɥɨɜɿɤ ɡɚɛɭɜ ɩɪɨ ɰɸ

42

ɬɪɚɜɦɭ, ɡɚɜɚɝɚɜɫɹ. Ⱦɿɞ ɰɟ ɜɿɞɱɭɜ ɿ ɳɟ ɞɨ ɦɟɧɟ ɨɛɟɪɧɭɜɫɹ, ɩɨɫɦɿɯɚɸɱɢɫɶ, ɫɤɚɡɚɜ: "ɉɪɢʀɞɟɲ, ɪɨɡɞɹɝɧɟɲ ɫɜɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɿ ɩɨɝɥɹɧɟɲ, ɳɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɬɚɦ ɽ". Ʉɨɥɢ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɞɨɞɨɦɭ, ɡɪɚɡɭ ɠ ɝɨɜɨɪɸ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ: "Ɋɨɡɞɹɝɚɣɫɹ!". ȱ ɞɿɣɫɧɨ, ɦɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚ ɧɨɡɿ ɭ ɧɶɨɝɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɲɪɚɦ – ɱɨɥɨɜɿɤ ɩɪɢɝɚɞɚɜ, ɳɨ ɜ ɸɧɨɫɬɿ ɝɪɚɜ ɭ ɮɭɬɛɨɥ, ɜɩɚɜ ɿ ɡɚɱɟɩɢɜɫɹ ɧɨɝɨɸ ɡɚ ɲɬɢɪ, ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɪɜɚɧɚ ɪɚɧɚ, ɹɤɭ ɣɨɦɭ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɲɢɜɚɥɢ ɥɿɤɚɪɿ.

ə ɞɚɥɚ ɫɭɫɿɞɰɿ ɚɞɪɟɫɭ Ⱦɿɞɚ ɉɟɬɪɚ. ȱ ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, əɫɧɨɜɢɞɟɰɶ ɱɟɫɧɨ ɫɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɿɧ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɥɿɤɭɜɚɬɢ – ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɩɿɡɧɨ, ɜ ɝɨɥɨɜɿ ɩɿɲɥɢ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ȼɫɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɦɿɝ ɩɨɪɚɞɢɬɢ, ɰɟ ɚɛɢ ɧɟ ɜɟɡɥɢ ɞɢɬɹɬɢ, ɧɟ ɦɭɱɢɥɢ, ɜɨɧɨ ɧɟ ɜɢɠɢɜɟ. Ⱥɥɟ ɹɤ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɦɚɬɢ ɫɩɨɞɿɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɟ, ɫɭɫɿɞɤɚ ɜɫɟɬɚɤɢ ɡ ɧɚɞɿɽɸ ɩɨʀɯɚɥɚ ɞɨ Ɇɨɫɤɜɢ, ɿ ɤɨɥɢ ɞɿɜɱɢɧɤɭ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɜɨɧɚ ɩɨɦɟɪɥɚ.

Ɉɫɶ ɬɚɤ ɜɫɟ ɛɭɥɨ. ȱ ɽɞɢɧɟ, ɫɤɚɡɚɜ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɨɝɭɛɢɬɢ ɦɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ, – ɰɟ ɫɤɥɹɧɤɚ ɣ ɰɢɝɚɪɤɢ, ɧɚɦɚɥɸɜɚɜ ʀɯ ɧɚ ɩɚɩɿɪɰɿ. Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɧɟ ɩɢɜ, ɚɥɟ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɚɥɢɜ, ɤɨɥɢ ɩɢɫɚɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ, ɧɟɪɜɭɜɚɜ, ɬɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɥɟɝɟɧɿ ɛɭɥɢ ɫɥɚɛɤɿ, ɣ ɜɢɣɲɥɨ ɬɚɤ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɦɟɪ.

ɍ 1986 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɩɪɢʀɠɞɠɚɥɢ ɜ ɫɟɥɨ Ⱦɢɜɢɧ, ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɨɹɥɚ ɱɟɪɝɚ, ɬɚ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɩɿɞɿɣɬɢ, – ɩɚɪɤ ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɰɿɥɚ ɜɭɥɢɰɹ. ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ ɯɨɞɢɜ ɳɟ ɛɚɞɶɨɪɢɦ ɣ ɿɧɤɨɥɢ ɠɚɪɬɨɦɚ ɛɚɥɭɜɚɜɫɹ ɦɿɰɧɢɦɢ ɫɥɿɜɰɹɦɢ, ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ ɦɚɬɸɤɚɬɢɫɹ ɧɟ ɝɪɿɯ, ɳɨ ɠɢɬɬɹ ɭ ɧɶɨɝɨ ɬɚɤɟ

ЇДУТЬ НА МОГИЛУ ВКЛОНИТИСЯ

ТА ДОТОРКНУТИСЯ ДО ПОГРУДДЯ ɍ ɦɨɽʀ ɫɭɫɿɞɤɢ ɜɦɢɪɚɥɚ ɞɿɜɱɢɧɤɚ. ȼɨɧɚ ɜɞɚɪɢɥɚɫɹ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɩɭɯɥɢɧɚ, ɞɿɜɱɢɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ɫɥɿɩɧɭɬɢ. Ʌɿɤɚɪɿ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɢɥɿɤɭɜɚɬɢ ɫɥɿɩɨɬɭ, ɚ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ɝɨɥɨɜɿ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ ɩɭɯɥɢɧɚ. Ɇɢɧɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ, ɫɥɿɩɨɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɥɚ, ɿ ɥɢɲɟɧɶ ɬɨɞɿ ɜɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɭɯɥɢɧɭ ɜ ɝɨɥɨɜɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɿɸ, ɫɤɚɡɚɜɲɢ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɦɨɠɭɬɶ ʀʀ ɡɪɨɛɢɬɢ. "ЖУРНАЛІСТ

ɧɟɜɟɫɟɥɟ… ɍ ɧɶɨɝɨ ɜ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚɯ ɛɭɥɚ ɠɿɧɤɚ, ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɿ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɚ, ɤɨɦɭ ɡɚɯɨɞɢɬɢ… Ɉɬ ɿ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɨ ɡɚɪɚɡ ɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ… ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɰɟ ɛɭɜ ɱɨɥɨɜɿɤ. ə ɫɯɢɥɹɸɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ!». Ʌɸɞɢ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɣ ɩɨɧɢɧɿ. Ȳɞɭɬɶ ɧɚ ɦɨɝɢɥɭ ɜɤɥɨɧɢɬɢɫɹ ɬɚ ɞɨɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɝɪɭɞɞɹ ɱɢ ɩɪɚɜɢɰɿ Ƀɨɝɨ ɰɿɥɸɳɨʀ, ɩɨɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ, ɯɨɱ ɿ ɩɨУ К РА Ї Н И "

ɞɭɦɤɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɦɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɋɜɿɬɥɚɧɚ (ɞɪɭɠɢɧɚ Ƚɪɨɦɚ ɋɟɪɝɿɹ ɡ ɉɪɢɜɨɪɨɬɬɹ) ɫɜɿɞɱɢɥɚ, ɳɨ ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ Ⱦɿɞɚ ɛɭɥɚ ɜ ɧɟʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡ ɤɨɥɿɧɨɦ, ɿ ɤɨɥɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɠɢɜ ɞɢɜɢɧɫɶɤɢɣ ɰɿɥɢɬɟɥɶ, ɭ ɩɨɞɭɦɤɚɯ ɳɢɪɨɫɟɪɞɟɱɧɨ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ… ȱ ɛɭɜ ʀɣ ɞɢɜɧɢɣ ɫɨɧ... ȼɜɟɱɟɪɿ ɩɪɢɫɧɢɜɫɹ Ⱦɿɞ, ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɯɜɨɪɨʀ, ɧɚɬɢɫɧɭɜ ɪɭɤɨɸ ɧɚ ɤɨɥɿɧɨ ɿ ɡɚɩɢɬɚɜ: «ɇɭ ɳɨ, ɯɿɛɚ ɠ ɛɿɥɶ ɬɚɤɢɣ, ɹɤ ɿ ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɤɨɥɿɧɿ?» ȱ ɜɫɟ. Ⱥ ɧɚ ɪɚɧɨɤ ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɩɪɨɤɢɧɭɥɚɫɹ, ɿ ɧɿɹɤɨʀ ɛɨɥɿ ɜ ɤɨɥɿɧɿ ɧɟ ɛɭɥɨ… Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ – ɰɟ ɧɚɲɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɞɛɚɧɧɹ. ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɶ, ɳɨ ɱɢɬɚɱ ɡɪɨɡɭɦɿɽ ɞɭɯ ɤɧɢɝɢ, ɞɟ ɽ ɿ ɜɟɥɢɱ ɝɟɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɿɥɢɬɟɥɹ, ɿ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɚ ɣ ɜɚɠɤɚ ɞɨɥɹ. ɉɟɬɪɨ Ⱦɟɦɟɧɬɿɣɨɜɢɱ ɍɬɜɟɧɤɨ ɜɚɪɬɢɣ ɩɪɚɜɞɢ, ɳɨɛ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɩɢɫɚɥɢ ɤɧɢɝɢ, ɫɬɚɬɬɿ ɬɨɳɨ. Ⱦɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɳɟ ɽ ɧɟɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɨɞɧɨɫɟɥɶɰɿɜ, ɥɸɞɟɣ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɞɨɩɨɦɿɝ. Ɍɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɚɝɚɬɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ Ɍɟɬɹɧɨɸ ɋɚɽɧɤɨ «ȱɧɬɟɪɜ'ɸ ɡ ȼɟɥɢɤɢɦ ɐɿɥɢɬɟɥɟɦ», «ɇɟɪɨɡɝɚɞɚɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɡ ɫɟɥɚ Ⱦɢɜɢɧ», «Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɧɿ ɡ ɉɪɨɪɨɤɨɦ Ⱦɿɞɨɦ ɉɟɬɪɨɦ», ɚɛɨ ɳɟ: «Ⱦɢɬɢɧɫɬɜɨ, ɸɧɿɫɬɶ, ɦɭɞɪɿɫɬɶ», «ɋɩɨɝɚɞɢ ɞɨɝɥɹɞɚɥɶɧɢɰɶ» (ɛɨ ɛɭɥɨ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ), «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ» (ɛɨ ɽ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɭ ɧɶɨɝɨ ɰɿɥɢɬɟɥɶɫɬɜɭ). ȯ ɜɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɩɪɨ ɰɿɥɢɬɟɥɹ: ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ ɝɚɡɟɬ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɭ ɤɧɢɝɚɯ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɉɫɢɩɱɭɤɚ-ɋɤɨɪɨɜɨɞɢ «ɍɫɬɚɧɶ ɭ ɋɜɚɪɡɿ» ɰɿɥɚ ɝɥɚɜɚ 22ɚ «əɫɧɨɜɢɞɟɰɶ Ⱦɿɞ ɉɟɬɪɨ. ɉɪɨɪɨɤ ɇɨɜɨʀ ȼɟɫɟɥɟɧɧɨʀ ȼɫɟɋɥɚɜɢ» ɬɚ «ȼɨɥɹ ɉɟɪɭɧɚ» ɝɥɚɜɚ 11-ɬɚ «ɀɢɜɢɣ Ȼɨɝ. ɉɟɬɪɨ ɍɬɜɟɧɤɨ, ɰɿɥɢɬɟɥɶ, ɹɫɧɨɜɢɞɟɰɶ, ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɲɟɫɬɹ ȼɿɳɨɝɨ Ȼɨɹɧɚ»; «ɋɜɹɬɢɣ ɉɟɬɪɨ ɿɡ Ⱦɢɜɢɧɚ», ɜɠɟ 9-ɬɟ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɧɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ɇɢɯɚɣɥɸɬɨɸ «əɫɧɨɜɢɞɰɹ». ȱ ɱɢɬɚɱɿ «ɀɍ», ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. … Ƚɨɥɨɜɧɟ, ɳɨɛ ɞɿɥɨ ɠɢɥɨ! ȼɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɿɬɢ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ! ɉɨɞɪɨɛɢɰɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ WWW.DUH.ORG.UA НА ФОТО: Петро Дементійович УТВЕНКО з автором Володимиром СТЕШЕНКОМ; погруддя на могилі П.Д. Утвенка.


ЖИТТЯ І ТЕМИ

Усім – по дворядковому приколу навколо і в нутрі Евро-футболу, або Що повинні знати футбольні фанати Ƚɪɢɰɶ ȽȺɃɈȼɂɃ. ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ

1. ɇɚɪɟɲɬɿ ɡɝɨɞɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɪɭɫɢɧ ɿ ɥɹɯ ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɩɪɚɜɞɚ ɧɢɧɿ – ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɧɨɝɚɯ. 2. ɑɨɦɭ ɦɢ ɜɫɿ ɬɚɤɿ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿ ɣ ɭɛɨɝɿ? Ȼɨ ɦɚɽɦɨ ɫɥɚɛɤɿ ɣ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿ ɧɨɝɢ. 3. ɇɟɜɠɟ ɳɟ ɯɬɨɫɶ ɬɨɝɨ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɚ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɦ’ɹɱɚ?! 4. Ⱥɛɢ ɧɚɪɿɞ ɧɚɲ ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ ɧɟ ɡɦɚɥɿɜ, ɬɪɟɧɭɣɦɨ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚ ɡɚɛɢɬɬɹ ɝɨɥɿɜ! 5. ɇɚ ɤɚɪɛ ɱɢɧɨɜɧɨɦɭ ɿ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɥɚɫɭ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɚɫɭ! 6. ɑɟɦɩɿɨɧɚɬ „ȿɜɪɨ-12” ɧɟɞɚɥɟɤɨ, ɚ ɜ ɧɚɫ – ɧɿ ɫɬɨɩɟɪɿɜ ɫɜɨʀɯ, ɚɧɿ ɯɚɜɛɟɤɿɜ... 7. Ɏɭɬɛɨɥɿɫɬ ɡ ɧɚɪɞɟɩɨɦ ɡɪɿɜɧɹɧɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ! ȱ ɨɛɨɽ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɧɿ ɭɫɶɨɦɟ... 8. ȱɡ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɫɦɿɸɬɶɫɹ ɤɭɪɢ: ɜɿɧ ɪɨɡɱɢɧɢɜɫɹ ɞɟɫɶ ɜ ɮɭɬɛɨɥɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ... 9. Ⱥɛɢ ɧɚɫɢɬɢɥɚɫɶ ɡɚɩɪɨɲɟɧɚ ɛɪɚɬɜɚ, ɚ ɧɚɦ ɚɧɿ ʀɞɥɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ, ɧɿ ɩɢɬɜɚ. 10. Ɏɚɧɚɬɚɦ ɡ-ɡɚ ɛɭɝɪɚ ɦɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɝɨɞɢɬɢ, ɳɨɛ ɧɟ ɛɪɟɯɚɥɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɥɚɞɿ ɜ ɧɚɫ – ɛɚɧɞɢɬɢ. 11. Ⱥ ɩɪɨɝɪɚɜɚɬɢ ɦɚɬɱɿ ɛɭɞɟɦ ɡ ɝɿɞɧɿɫɬɸ! – Ɍɨɞɿ ɧɟ ɞɨɪɿɤɧɭɬɶ ɧɚɦ ɧɟɝɨɫɬɢɧɧɿɫɬɸ. +12. əɤɳɨ ɮɭɬɛɨɥ ɧɟ ɫɩɨɪɬ, ɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɝɪɚ – ɧɟ ɠɞɢ ɞɨɛɪɚ...

Ода політичній стабільності у правовій державі Ɇɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɞɟ ɬɪɭɞɹɳɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɠɢɬɢ ɤɪɚɳɟ, ɛɟɡ ɥɭɤɚɜɢɯ ɚɧɬɢɦɨɧɿɣ, ɳɨɛ ɧɟ ɡɥɨɞɿʀ ɜ ɡɚɤɨɧɿ, ɧɟ ɯɚɩɭɝɢ ɣ ɦɚɪɨɞɟɪɢ, ɚ ɡɚɤɨɧɧɿ ɦɿɥɶɹɪɞɟɪɢ ɡ ɭɡɚɤɨɧɟɧɢɯ ɝɪɚɛɭɧɤɿɜ ɧɚɦ ɞɚɜɚɥɢ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ (ɯɨɱ ɩɨ ɥɨɤɲɢɧɿ ɧɚ ɫɜɹɬɚ!), ɚɛɢ ɜɿɜɰɹɦ ɜɨɜɤ ɛɭɜ ɛɪɚɬɨɦ,

ɚ ɤɨɡɥɢ ɠɢɥɢ, ɹɤ ɥɸɞɢ, – ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɜɫɸɞɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɞɟ ɬɪɭɞɹɳɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɠɢɬɢ ɤɪɚɳɟ! *** ɒɚɧɨɜɧɢɣ ɱɢɬɚɱɭ, ɭɥɨɜɥɸɽɲ ɫɭɬɶ: ɨɞɧɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ, ɚ ɢɧɲɿ – ɠɢɜɭɬɶ*, ɤɟɪɭɸɱɢ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɦɚɽ ɥɢɲ ɩɪɚɜɨ ɿ ɧɿɛɢ ɫɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ**... * ɓɟ ɣ ɹɤ ɠɢɜɭɬɶ! ** ...ɡ ɭɡɚɤɨɧɟɧɧɹɦ ʀʀ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɢɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ (ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɡ ɠɢɬɬɹ) ɡɚɝɨɥɨɜɧɨʀ ɧɚɰɿʀ.

Першоквітневі настанови правдолюбному брехунові ɉɚɦ’ɹɬɚɣ ɩɨɪɚɞɭ ɳɢɪɭ: ɯɨɱɟɲ ɡɥɚɝɨɞɢ ɬɚ ɦɢɪɭ – ɞɨɛɪɟ ɜɢɝɨɫɬɪɢ ɫɨɤɢɪɭ

ɧɚ ɡɥɨɞɸɝɭ ɬɚ ɩɪɨɧɢɪɭ ɣ ɜɿɞɪɭɛɚɣ ɯɢɪɟɧɧɭ ɜɿɪɭ ɜ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɡ ɧɚɫ ɡɞɢɪɚɽ ɲɤɿɪɭ; ɥɸɛɢɲ ɝɭɦɨɪ ɬɚ ɫɚɬɢɪɭ – ɩɪɨɬɢɫɬɚɜ ɩɪɚɜɞɢɜɭ ɥɿɪɭ ɛɪɟɯɭɧɨɜɿ ɣ ɥɢɰɟɦɿɪɭ: ɛɪɟɲɟɲ – ɬɨ ɛɪɟɲɢ, ɬɚ ɜ ɦɿɪɭ, ɹɤ ɿ ɹ ɨɰɟ ɞɨɩɿɪɭ ɬɚɤ ɡɛɪɟɯɚɜ, ɳɨ ɣ ɫɚɦ ɩɨɜɿɪɢɜ!..

ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ

Іменинники червня 1 червня МАЛАФЕЙ Михайло Миколайович - відповідальний секретар газети «Дубровицький вісник». Рівненська область. РИНДИК Григорій Іванович - провідний редактор газети «Освіта лісівнича». Львів. ЮВІЛЕЙ. 2 червня БОЦУЛА Михайло Іванович – редактор газети «Прапор перемоги». Миргород Полтавської області. ГЕРАСИМОВ Віктор Васильович – головний редактор газети «Вперед». Артемівськ Донецької області. МАРТИНОВА Тетяна Олександрівна - кореспондент газети «Вечірні Черкаси». СЕРДЮЧЕНКО Юрій Миколайович – голова Кіровоградської обласної організації НСЖУ. ЮВІЛЕЙ. 3 червня ДВОЙНІСЮК Олександр Леонідович – спортивний журналіст ЗМІ Миколаївської області. ЮВІЛЕЙ. ЗІНЧЕНКО Микола Миколайович – член правління Костянтинівської міської організації НСЖУ. Донецька область. КРИВОНІС Сергій Іванович - головний редактор газети «Новини Сватівщини». Луганська область. 4 червня ВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петрович – доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного університету ім. І.Франка. ЮВІЛЕЙ. ЄЛЬЦОВ Олег Дмитрович – вільний журналіст, редактор сайту журналістських розслідувань. Київ. ЮВІЛЕЙ. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

МЕЛЬНИК Ігор Михайлович – редактор газети «Бережанське віче». Тернопільська область. МИХЛИК Ірина Сергіївна директор департаменту по роботі з клієнтами Журналістського фонду НСЖУ. 5 червня БОГУСЛАВСЬКА Людмила Дмитрівна – директор Журналістського фонду НСЖУ. БОЛАБОЛЬЧЕНКО Анатолій Андрійович – поет, ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. КОСТКО Омелян Васильович – ветеран журналістики, член правління Вінницької обласної організації НСЖУ. ПАСАК Віктор Володимирович – заступник генерального директора видавництва «Культура». Київ. ЮВІЛЕЙ. 6 червня ЛЕВИЦЬКА Світлана Юріївна - редактор газети «Нове місто». Ладижин Вінницької області. МАРЕНИЧ Вікторія Михайлівна - начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації. ПЕРЕБИЙНІС Петро Мойсейович – письменник, лауреат Шевченківської премії, член НСЖУ. Київ. ЮВІЛЕЙ. 7 червня ЖАРЧИНСЬКА Ольга Петрівна – оглядач газети «Вісник+К». Луцьк. Ювілей. ІВАНОВ Геннадій Андрійович – секретар міської журналістської організації. Кіровське Донецької області.

43


ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ ПЕТРУША Наталія Юріївна – співробітник Журналістського фонду НСЖУ. ПОТУРАЙ Олег Гнатович – власний кореспондент газети «Селянська правда». Луцьк. 8 червня ДАЦЕНКО Людмила Іванівна – завідувач відділу газети «Зоря Полтавщини». ЮВІЛЕЙ. ЛЯШ Петро Петрович – редактор газети «Народна трибуна». Котельва Полтавської області. СЕВЕРИН Микола Миколайович - член Асоціації редакторів Одещини. Ананьїв Одеської області. 9 червня БУЄВИЧ Олена Іванівна - кореспондент газети «Акцент». Черкаси. ІВШИНА Лариса Олексіївна – головний редактор газети «День». Київ. ЛУК’ЯНОВ Віктор Євгенович - головний редактор всеукраїнського бюлетеню «ЭКОПАНОРАМА». Харків. ПУШКАРНА Наталія Іванівна – головний редактор газети «Красный Луч». Луганська область. СОРОКОПУД Іван Олексійович – редактор газети «Зоря Придніпров’я». Глобине Полтавської області. 10 червня ВОЙТЕНКО Наталія Миколаївна - відповідальний секретар газети «Носівські вісті». Чернігівська область. ЮВІЛЕЙ. ДАНИЛЮК Ніна Миколаївна – головний редактор газети «Вісник Богуславщини». Київська область. ЮВІЛЕЙ. КОСТЮКОВИЧ Микола Григорович – головний інженер Рівненського обласного навчально-виховного ліцею-інтернату. Член НСЖУ. ЮВІЛЕЙ. ТРАЩЕНКО Лариса Сергіївна - головний редактор газети «Місто робітниче». Ватутіне Черкаської області. ШЕВЧЕНКО Андрій Віталійович – член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. 11 червня БЛАЖКО Олександр Сергійович - завідувач редакції обласної державної телерадіокомпанії «ВІНТЕРА». Вінниця. ЗАЛУСЬКИЙ Едуард Ярославович – редактор газети «Місто вечірнє». Володимир-Волинський Волинської області. НОСІВЕЦЬ Іван Федорович – відповідальний секретар Полтавської обласної організації НСЖУ. ТЮТЮННИК Алла Миколаївна – шефредактор газети «Вгору». Херсонська область. 12 червня КУШКО Анатолій Петрович – ветеран журналістики. Херсон. МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Костянтинович - засновник ТРК „Європа мікс”, ТОВ «Аірполіграф». Чернігів. ЮВІЛЕЙ. НАУМОВА Лілія Володимирівна – заступник генерального директора Сумської ОДТРК. САДІВНИЧИЙ Володимир Олексійович – секретар первинної журналістської організації Сумського державного університету. ФОМЕНКО Микола Георгійович – відповідальний секретар Рівненської обласної організації НСЖУ. 13 червня ВІВЧАРИК Олександр Ілліч - власний

кореспондент газети «Нова Доба». Сміла Черкаської області. ІВАНИЦЬКА Вікторія Григорівна – редактор газети «Діалог». Кременець Тернопільської області. ЛУГОВСЬКИЙ Анатолій Васильович – редактор газети «Путивльские ведомости». Сумська область . ТЕРОН Георгій Георгійович – голова Чернівецької обласної організації НСЖУ. 14 червня ДОМОЦЬКИЙ Борис Степанович - позаштатний кореспондент газети «Сіверщина». Чернігів. ЮВІЛЕЙ. КИЧКО Валерій Миколайович - відповідальний секретар газети «Вісті». Ніжин Чернігівської області. ЮВІЛЕЙ. КОВТУНЕНКО Ольга Вікторівна - кореспондент газети «Диалог». Ровеньки Луганської області. ЮВІЛЕЙ. МАКОГОН Юрій Володимирович – член редколегії всеукраїнського журналу «Меркурій», професор. Донецьк. ЮВІЛЕЙ. 15 червня ДЕРЕНЬ Юрій Євгенович – кореспондент районного радіомовлення. Підволочиськ Тернопільської області. ЮВІЛЕЙ. МАКСИМЕНКО Лілія Олександрівна – журналіст видавництва «Ярославів вал». Київ. ЮВІЛЕЙ. МІЩУК Роман Васильович – ветеран журналістики. Дніпропетровськ. ЮВІЛЕЙ. СТОКОЛОС Оксана Анатоліївна - заступник генерального директора Черкаської ОДТРК. 16 червня РЕКУН Ігор Олексійович – вільний журналіст. Суми. СЕВАСТЬЯНОВА Ольга Миколаївна – редактор газети «Нове життя». Арбузинка Миколаївської області. ЮВІЛЕЙ. ТАРАСЮК Дмитро Володимирович – голова Рівненської обласної організації НСЖУ, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області. ШЕВЧУК Леонід Маєвич - фотохудожник. Житомир. ЮВІЛЕЙ. 17 червня ЗУБКОВ Анатолій Мефодійович – ветеран журналістики, чорнобилець. Київ. ЮВІЛЕЙ. КОТЮЖИНСЬКА Тетяна Григорівна – головний юрисконсульт НСЖУ. Київ. ОМЕЛЬЧЕНКО Сергій Іванович - головний редактор газети «Кремінщина». Луганська область. РОДИЧ Степан Володимирович представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області. ЯРОЩУК Олена Антонівна – ветеран журналістики. Володимирець Рівненської області. ЮВІЛЕЙ. 18 червня КАМІНСЬКА Лариса Петрівна – ветеран журналістики. Тараща Київської області. МАЖЕРЕНКО Віталій Іванович - директор, ТОВ «Редакція газети «Лад». Черкаси. МАКАРОВ Валерій Анатолійович - редактор ОДТРК. Умань Черкаської області. МЕЛЬНИК Петро Володимирович – депутат Верховної Ради України, член НСЖУ. Київ. ЮВІЛЕЙ. МИРОНЕНКО Валентина Степанівна – ветеран журналістики. Суми. ПЕРЕДЕРІЙ Людмила Іванівна – завідувач відділу газети «Полтавський вісник».

“Журналіст України”, № 05’ 2012. Свідоцтво про реєстрацію №5427, серія КВ. Адреса редакції: 01001, м. Київ - 1, вул. Хрещатик, 27-а. Тел.: (044) 234-23-59, 0-67-979-77-75.

44

ФЕЩУК Наталія Петрівна – редактор газети «Сільські новини». Стара Вижівка Волинської області. ШИЛО Оксана Анатоліївна - завідувач редакції ТБ Державної організації «Луганська обласна державна телерадіокомпанія». ЮВІЛЕЙ. 19 червня БАГРАЄВ Микола Георгійович – член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. БЕРЕСТЕННИКОВ Анатолій Дмитрович – ветеран журналістики. Гола Пристань Херсонської області. ЄВДОКИМЕНКО Наталія Василівна – секретар голови НСЖУ. Київ. ПРИЙМАЧИК Фаїна Микитівна - ветеран журналістики. Вінниця. 20 червня ВІРИЧ В’ячеслав Миколайович - редактор газети «Степовий маяк». Березівка Одеської області. ЮВІЛЕЙ. КАН Роман Ісайович – ветеран журналістики. Дніпропетровськ. ЮВІЛЕЙ. ТРОШКОВА Анастасія Леонідівна – заступник редактора газети «Вінниччина». Вінниця. 21 червня ГНАТІВ Григорій Павлович - ветеран журналістики. Львів. ЮВІЛЕЙ. КАРПЕНКО Ілона Сергіївна - заступник головного редактора газети «Нова Доба». Черкаси. КИРИЧУК Галина Григорівна – редактор газети «Новини Шумщини». Тернопільська область. ШУМАК Микола Іванович – кореспондент газети «Вестник Приазовья», ветеран журналістики. Генічеськ Херсонської області. 22 червня ГОМОНЕЦЬ Катерина Іванівна - ветеран журналістики. Сарни Рівненської області. ДРИБАС Тетяна Кирилівна – ветеран журналістики, колишній кореспондент газети «Місто». Черкаси. КОЛЕНЧЕНКО Надія Іванівна – редактор газети «Знам’янські вісті». Кіровоградська область. КУЛЬОВА Віра Костянтинівна – постійний автор «Журналіста України». Київ. МАЙКО Анатолій Федорович – ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. ОЛЬШЕВСЬКИЙ Дмитро Володимирович - видавець газети «Ринок-Черкаси». ПРУТКЕВИЧ Валентина Іванівна – редактор відділу газети «Южная правда». Миколаїв. ЮВІЛЕЙ. 23 червня ОВСЯННІКОВ Юрій Кирилович – ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. 24 червня МОРГУН Тетяна Іллівна – журналіст газети «Профспілкові вісті» Федерації профспілок України, ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. НЕЧВОГЛОД Петро Єгорович – ветеран журналістики. Велика Писарівка Сумської області. ПОСТНОВ Анатолій Олександрович – головний редактор газети «Горняк», голова об’єднання комунальних видань «Донбасполіпрес». Торез Донецької області. ПОТОПАЛЬСЬКА Інна Дмитрівна - ветеран журналістики. Коростень Житомирської області. ЮВІЛЕЙ.

E-mail: ju@nsju.org, veranik@i.ua, pressa_info@ukr.net Видавець – редакція журналу “Журналіст України”. Літературний редактор – А.А.Слинько. Верстка – Т.М.Марченко. Матеріали з позначкою ® друкуються на правах реклами. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ШИБАНОВА Галина Дмитрівна – редактор газети «Нова праця». Чорнухи Полтавської області. 25 червня КРЕМІНЬ Василь Григорович - президент Національної академії педагогічних наук України, член НСЖУ. Київ. ЮВІЛЕЙ. КУЧУГУРНА Елеонора Григорівна – ветеран радіожурналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. КУЩАК Тетяна Миколаївна – заступник головного редактора газети «Вечерняя Макеевка». Донецька область. СТЕЛЬМАХ Віктор Миколайович – завідувач відділу журналу «Мото-драйв». Київ. ЮВІЛЕЙ. 26 червня ГАМЕРА Наталія Петрівна – редактор газети «Голос Лановеччини». Тернопільська область. ПОГОРЄЛОВ Вадим Володимирович головний редактор комунального підприємства «Редакція міського телебачення «АСКЭТ». Алчевськ Луганської області. ЮВІЛЕЙ. П’ЯНКОВ Володимир Олександрович – ветеран журналістики. Суми. ЮВІЛЕЙ. СТЕФАНОВИЧ Дмитро Львович – заступник редактора газети «Політехнічний інститут». Київ. ЮВІЛЕЙ. 27 червня ВЛАСЕНКО Віра Олексіївна – письменниця, ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. 28 червня ЛИМАРЕНКО Тетяна Олександрівна - кореспондент газети «Нова молодь Черкащини». Черкаси. МІЖИГУРСЬКА Наталія Миколаївна - власний кореспондент «Укрінформу» в Житомирській області. ЮВІЛЕЙ. 29 червня АБДУЛЛІН Олександр Рафкатович – член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. ЮВІЛЕЙ. КУЛІШ Олександр Вікторович – вільний журналіст. Охтирка Сумської області. ЮВІЛЕЙ. МАЙНИЧ Вікторія Вікторівна - редактор газети «Новини Фрунзівщини». Одеська область. МОРОЗОВ Іван Іванович - відповідальний секретар газети «Ракурс». Луганськ. ЮВІЛЕЙ. 30 червня БЛИЗНЮК Андрій Сергійович - завідувач кафедри редагування і основ журналістики Житомирського державного університету ім. І. Франка. ЮВІЛЕЙ. ЖУРАВЛЬОВ Олег Валерійович – завідувач відділу газети «Зоря Полтавщини». КОРЧЕВСЬКИЙ Василь Пилипович ветеран журналістики. Львів. ЮВІЛЕЙ. ЛЯНГАС Лідія Олександрівна – ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. МАЗНОВА Людмила Вікторівна – редактор газети «Рідний край». Буринь Сумської області. ОКОРОКОВА Світлана Михайлівна - редактор газети «Татарбунарский вестник». Одеська область. РОГОЖИНСЬКА Ірина Андріївна – завідувач відділу газети «Зоря Полтавщини». СОКОЛОВСЬКИЙ Петро Степанович - редактор відділу реклами Черкаської ОДТРК.

Друк: ТОВ «Поліграфічний центр «Прінт-24», 04074, Київ, вул. Шахтарська, 9-г. Тел.: (044) 591-10-12. Здано до друку 15 травня 2012 року.

5 \ 2012  

Майский номер 2012

5 \ 2012  

Майский номер 2012

Advertisement