De Boomklever Juni 2011

Page 23

Gezien de stedelijke context zitten daarbij ook

Teresa

Camarero

Esparza,

waarbij gekeken

heel wat soorten die men wel eens omschrijft

werd naar de aanwezigheid van vogels in 15

als ''banalere" soorten die vaak over het

parken en groenzones in de binnenstad van

hoofd gezien worden. Toch kunnen ook deze

Leuven. In totaal telde de studente 41 soorten.

soorten belangrijke indicatoren zijn voor de

In het Groot begijnhof werden tijdens de studie

(potentiĂŤle) natuurwaarden. Vaak zijn het

26

verschillende

de Kruidtuin en het Dijlepark werden 23

vogelsoorten

aangetroffen.

belangrijke waard- en drachtplanten voor

In

de verschillende diersoorten die in de stad

verschillende

leven. Hun aanwezigheid kan bovendien een

Rambergpark en het Van Dalepark vond men

belangrijk richtsnoer zijn voor het (stedelijk)

22 soorten terug. In de onderstaande tabel

groenbeheer

staan de 15 soorten die het meest werden

waarbij

steeds

meer

wordt

soorten

aangetroffen.

In

het

aangetroffen.

uitgegaan van ecologische principes. Paddenstoelen in de binnenstad

Wat betreft de paddenstoelen bestaat er nog

een

kennisleemte

qua

Aantal parken (n=l5)

Soort

althans binnen waarnemingen.be - duidelijk verspreiding

van de soorten in de binnenstad. De teller van het aantal ingevoerde waarnemingen

Stadsduif

15

Roodborst

15

Houtduif

15

Koolmees

15

hetgeen een gedeeltelijke verklaring vormt

Merel

15

voor de beperkte gegevens die momenteel

Ekster

15

Pimpelmees

15

Vink

13

Turkse Tortel

13

Zwarte Kraai

13

Kauw

10

Winterkoning

9

Boomkruiper

8

Heggenmus

7

Spreeuw

7

staat slechts op 4 sinds 01/01/2000 (met name

Dikrandtonderzwam,

Gekraagde

aardster

Zwavelzwam,

en

Elfenbankje).

Voor de determinatie van deze groep is overigens wel heel wat expertise vereist,

beschikbaar zijn. Voor de minder ervaren waarnemer reken

-

-

waaronder

vormt

dit

een

ik

ook

mijzelf

doorgaans

een

minder toegankelijke groep. Toch zijn deze waarnemingen enorm belangrijk. Specifieke groepen zijn gebonden aan de aanwezigheid van

dood

hout.

Het

verhogen

van

de

hoeveelheid dood hout in parken en stedelijk groen vormt een belangrijke doelstelling in het verhaal van de (stedelijke) biodiversiteit. Mossen en korstmossen

Wat opgaat voor de paddenstoelen, gaat zeker op voor de mossen en de korstmossen. Ook hiervoor is veel expertise vereist. Deze tellingen vonden echter plaats in de herfst. Vogels

Door ook in de lente en de zomer tellingen uit te voeren,

zouden de resultaten zeker

In 2010 werden - op waarnemingen.be - in

nog verfijnd worden, aldus Martin Hermy

Leuven

(promoter bij de studie). Volgens hem zou men

72

vogelsoorten

waargenomen.

Daaronder zitten natuurlijk ook een aantal

met gespreide observaties over een heel jaar aan

waarnemingen

overvliegende

ruim 80 verschillende soorten kunnen komen.

soorten (zoals bvb. de Grauwe gans, de

In dit lijstje staan immers nog geen soorten

Kolgans en een Knobbelzwaan).

zoals de vaak waargenomen Slechtvalk en de

In 2007-2008 werd er aan de KU Leuven een

gebonden zijn dan aan parken.

van

louter

Huiszwaluw, die eerder aan (hoge) gebouwen studie uitgevoerd door een Erasmus-studente,

De Boomklever

¡juni

201 1

49