De Boomklever Juni 2009

Page 9

mene Kleine voorjaarsspanner, een vroege lentesoort, voor het eerst waargenomen. De bijzonder te en attractief­ te soorten worden hieronder apart be proken.

Kleine slakrups De m e t bijzondere vondst was de Kleine slakrups (Heterogenea

a ella) van de familie van de la­ krupsen (Limacodidae) waarvan en ki ine populatie aanwezig in het Drongengoed (Oost­ Vlaanderen) en het Groot Schiet­ veld (Antwerpen). In Vlaams­ Brabant waren er tot hiertoe enkel oudere waarnemingen uit het begin van de vorige eeuw in het Zoniënwoud en in Halle. Het i

een soort van oude bos­

complexen.

Wim

Beukentandvlinder Drymonia obliterata, foto Wi111 Veraglitert

Veraghtert

ving op één nacht meteen 3 exemplaren in de

ontdekking van een populatie in het Hever­

omgeving van De Kluis. Dit wijst waar chijn­

leebos (zie deel 1 van deze artikel nreek ).

lijk toch op een belangrijke populatie.

Ook die andere bijzondere vertegenwoordi­

De soort is gebonden aan hoofdzakelijk Beuk

ger van de tandvlinders, de E doorntand­

en ook Eik. Hij is klein genoeg (5-llmm) om

vlinder werd in het Meerdaalwoud waarge­

te worden verward met

ommige micron­

nomen.

achtvlinders zoals de bladroller . Hij is te herkennen aan de combinatie van de vrijwel driehoekige voorvleugel met een sterk ge­

Kroonvogeltje

bogen voorrand en de dakvormige rusthou­ een

ding. Ze vliegen van eind mei tot half juli

Het Kroonvogeltje (Ptil odon cap11cina) i

in één generatie, gewoonlijk tijdens warme

vrij gewone, maar markante tandvlinder die

nachten. Soms zouden ze ook rondvliegen

we ook in het Meerdaalwoud tegenkwamen. "tanden"

aan

de binnenrand

van de

in de namiddag. De rups overwintert in vol­

De

groeid stadium in een galappelvormige co­

voorvleugel vormen in rusthouding een op­

con aan een blad of twijg.

vallende donkerbruine uitstulping aan de rugzijde. Op het borst tuk bevindt zich een ka­ rakteristieke grote kam die van boven crème­

Beukentandvlinder

kleurig is en als een

oort kroontj

naar voren

wijst, vandaar de naam. Aan De Kluis werden van de Beukentand­

Ze vliegen van half april tot begin september in

vlinder (Drymonia obliterata) op één nacht

twee generaties. De rup

zeven exemplaren gevangen. Genoeg dus

bomen, vooral Berk en Eik en overwinterl als

als bewijs voor een populatie van deze aan

pop in de grond.

leeft op diverse loof­

Beuk gebonden eerder typische Ardennen­ soort in het Meerdaalwoud, na de eerdere

De Booml<lever

-

juni

2009

35