De Boomklever Juni 2009

Page 13

Mi cronachtvl i nders

verbazend mooi gekleurde nachtvlinders en wie weet wel een leuke kever links of rechts, houd

De micronachtvlinders die we aantroffen in het

dan onze maillijst in de gaten, want daarop zul­

Heverleebos en het Meerdaalwoud zullen in een

len de inventarisaties enkele dagen op voorhand

aparte bijdrage in een volgende Boomklever be­

aangekondigd worden.

sproken worden.

Besluit

Dankwoord In de eerste plaats wil ik de heer Meuleman

In het Meerdaalwoud werden tot hiertoe minder

bedanken voor het toestaan van deze inventa­

soorten dan verwacht aangetroffen. Dit kan aan

risaties. Ook dank ik de boswachter , de heren

l factoren te wijten zijn zoal : de precieze lo­

ackaerts en Van Den Bempt en de jachtver­

catie van de inventarisatie, de weer omstandig­

antwoordelijke, de heer Crieger voor de vlotte

heden, het seizoen, e.d.m . . .

praktische afspraken die deze inventarisaties

Toch lijkt het erop dat net als d e dagvlinderfau­

mogelijk maakten.

na ook de nachtvlinderfauna van het Meerdaal­

Mijn dank gaat ook uit naarArno T homaes voor

woud aanzienlijk verarmd i . Dit zou weleens te

al zijn expertise i.v.m. de inventari atietechnie­

maken kunnen hebben met het feit dat het bos

ken voor V liegende herten, naar André Verbo­

erg dichtgegroeid en homogeen is, met weinig

ven, Wim Veraghtert en Kurt Boux voor hun be­

open plekken en nauwelijks mooie geleidelijke

langeloze inzet en de vele leuke uurtjes aan hun

bosranden. Een hiermee samenhangend gebrek

skinnervallen en voor hun kritische suggesties

aan nectarplanten betekent dat heel wat nacht­

bij dit manuscript. Ik dank ook Piet De Becker

vlinder

onvoldoende voedsel vinden en dus

en Frank Vandersteen voor het uitlenen van de

niet meer aan hun trekken komen. Het contrast

Doode Bemde generator. Last but not least dan

met het Walenbos waar wel heel mooie mantel­

ik ook alle geïnteresseerde deelnemer

zoomvegetaties bestaan valt echt op. Hopelijk

inventarisaties.

v

aan de

kan ook het Meerdaalwoud met het nieuwe be­ heersplan evolueren naar een soort Walenbos wat de (nachtvlinder)fauna zeker ten goede zou

Bruno Bergmans

komen.

bruno.bergrnans@scarlet.be

In de hoop de komende jaren toch nog nieuwe soorten in dit grote boscomplex te kunnen op­ pikken (want er moeten hoe dan ook nog heel

Referenties

wat verrassingen verborgen zitten), zullen we de inventarisatieactiviteit spreiden en meer nieuwe gebieden onderzoeken. We denken met name aan de omgeving van de Dikke Eik, het Goden­ salon, de Mommedel en de omgeving van het militair domein (en dan voornamelijk het deel voormalig militair domein dat nu in beheer is vanANB).

De Prins W.O.: Catalogue of the Lepidoptera of Belgium, www.phegea.org Waring P. & Townsend M., 2006: Veldgids met alle in

achtvlinders.

ederland en België voor­

komende soorten. T irion Uitgevers B.V., Baarn. Boux K. & Bergrnans B., 2008. De Bonte Beer: een nieuwe nachtvlinder voor het Dijleland. De Boomklever 36: 102-104.

Een blik vooruit Dit artikel is een perfecte opmaat voor een

Bergmans, B., 2007. De Spaan e Vlag -Kroniek van een spectaculaire uitbreiding. De Boomkle­ ver 35: 111-118.

nieuw seizoen van nachtelijke insecteninventa­ risaties. Wilt u ook eens komen meegenieten van

De Boomklever

-

juni

2009

39