De Boomklever Augustus 1984

Page 12

VERSLAGEN

KnOONKURKEN

Nadat er op 04 november

1983

kroonkurken afgeleverd was, tweede container van

een eerste werd

lading van 5130

op 03 april

i984

kg

een

5370 kg afgeleverd.

In totaal heeft de actie dus al

10500 kg

(à 2 fr/kg) opge­

leverd voor het natuurfonds van de Vrienden van lleverleebos en Meerdaalwoudl En ons

ondertussen

stapelen de kroo11kurken zich maar op

verzarneldepot bij

de Salvatorianen

i11

( Naamsesteenweg 492

te lleverlee). De gezamenlijke actie van de Wielewaal,

de JNM en de Vrienden

van lleverleebos e11 Meerdaalwoud is een succes en gaat onverminderd door. (nvdr. Met

Is hier dan enig verband met

het

perpeteum

dank aan alle medewerkers! 1 Marc De 016/

ONVEnWACllTE GAST

Dij het kuisen van de

schouw

helemaal

zwart

én verdroogd,

maar toch nog herkenbaar Tyto alba,

tt7,

een

(dode)

;

Coster

488550

( medio maart)

onverwacht object uit het rookkanaal

hij

was

kwam er een

te voorschijn

kop gescheiden van

geen Tyto nigra, Kerkuil. Marc O.C.

nvdr.

mobile

toch zéker dood ?

de

romp,

maAr wel

een

?)