Page 1

ขอมูลการรับสมัคร และการศึกษาตลอดหลักสูตร

คณาจารยผสู อน และกรรมการ ควบคุมการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ

หลักสูตรแผน ก และ ข ที่

กําหนดการรับสมัคร

วัน/เดือน/ป

1

รับสมัคร ชวงที่ 1

27 กุมภาพันธ 2554

2

รับสมัคร ชวงที่ 2

20 มีนาคม

2554

3

สัมภาษณ ชวงที่ 1

13 มีนาคม

2554

4

สัมภาษณ ชวงที่ 2

10 เมษายน

2554

5

1 พฤษภาคม 2554

6

รายงานตัว-ลงทะเบียน ชําระเงิน งวดที่ 1 แรกเขา จํานวน 10,000 บาท เขารับการปฐมนิเทศ

29 พฤษภาคม 2554

7 8

เปดเรียนตามหลักสูตร เสร็จสิ้นหลักสูตร

4 มิถุนายน 31 กรกฎาคม

1) คณาจารยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2) คณาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 3) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการจัดการศึกษาคาทอลิก บาทหลวง ภราดา หรือซิสเตอรที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกีย่ วของ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ

2554 2555

(Course Work)

สถานที่รับสมัคร : “ศูนยประสานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน” สํานักมิสซังคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค เลขที่ ง.69/39 ถนนดาวดึงส อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทร.081-8881096, 087-9054627,056-222352 Fax. 056-312894 คาเรียนตลอดหลักสูตร ป 2554 คิดพิเศษสุด ราคา 90,000 บาท เปดทําการเรียนการสอน เดือน มิถุนายน 2554 เปนปฐมฤกษ

1) นายแพทยจุฬาเกษม ชินะผา (อธิการบดี) 2) ดร.สุวิชากร ชินะผา (รองอธิการบดี) 3) ดร.ชัยณรงค มนเฑียรวิเชียรฉาย (ประธานสภามหาวิทยาลัย) 4) พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย (ประมุขมิสซังฯ) 5) ศ.ดร.สําเนาว ขจรศิลป 6) รองศาสตราจารย ดร.ฉันทนา จันทรบรรจง 7) ภราดา ดร.วิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน(เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ)

ร่วมกับ

Nakhon Sawan Diocese มหาวิทยาลัยเซนตจอหน คณะศึกษาศาสตร รวมกับ

สํานักมิสซังโรมันคาทอลิกแหงนครสวรรค จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2554 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูน ํา (Master of Education : Educational Administration and Leadership)

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจอนาคตการศึกษาของชาติ

สถานทีศ่ ึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค

193 ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000

คณะอาจารย ใหการดูแลเอาใจใสนักศึกษาอยางใกลชิด


ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เ ป น การศึ ก ษาที่ มี จุด มุ ง หมายเฉพาะ เพื่อ การส ง เสริม ให ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถในสาขาวิชา การเฉพาะทาง ใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ การได ศึ ก ษา ค น ค ว า วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า องค ค วามรู ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ใ ห ม เปนตน มหาวิทยาลัยเซนตจอหน โดยคณะศึกษาศาสตร รวมกับ สํานักมิสซังโรมันคาทอลิกแหงนครสวรรค จึงได จัดทําโครงการความรวมมือ “การจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา (Master of Education : Educational Administration and Leadership) ปการศึกษา 2554” เพื่อทําหนาที่การมี

สวนรวมในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาระดับสูง ใหกับ กลุมผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่กําลังเตรียมตัวเพื่อการ เปนผูบริหารสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค และ พื้นที่ใกลเคียง เพื่อการทําหนาที่เปนผูนําดานการบริหาร การศึ ก ษา สร า งคุ ณ ประโยชน โ ดยตรงต อ การพั ฒ นา บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนของชาติใหเปนผูมี ศักยภาพสอดคลองตอการเปนกําลังสําคัญ เพื่อการรับ ใช ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในอนาคต หลักสูตรการศึกษา หลักสูตร แผน ก : ประกอบดวย หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หมวดวิชาเอก -วิชาเอกบังคับ 9 -วิชาเอกเลือก 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 วิทยานิพนธ (Thesis) 12 รวม 36

หลักสูตร แผน ข ประกอบดวย : หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หมวดวิชาเอก -วิชาเอกบังคับ 9 -วิชาเอกเลือก 12 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 สารนิพนธ (Master’s Project) 6 รวม 36

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

ขอมูลการจัดการศึกษา

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

หนวยกิต

ที่

ขอมูลการจัด การศึกษา

หลักสูตรแผน ก และ ข

1

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค

2

วันเรียน : ทุกวันเสาร และ วันอาทิตย

ไมเกิน 1 ป 6 เดือน

การเรียนแตละรายวิชา อยางตอเนื่อง

1.เรียนทุกวันเสาร-อาทิตย/เชา-บาย

3

2.เรียนรายวิชาละ15 ครั้งๆ ละ 3 ชม.

4

3.สอบรายละวิชา 1 ครั้ง เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 1.เปดเรียน 4 มิถุนายน 2554 2.สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2555

5

คาเรียนตลอดหลักสูตร

6

จํานวนนักศึกษา

90,000 บาท รุนละ 40 คน (รวมแผน ก และ ข)

หลักสูตร ป.โท ศิึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตร ป.โท ศิึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

"มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักมิสซังโรมัีนคาทอลิกแห่งนครสวรรค์ จัดการศึกษาระดับ บัณทิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต...

Advertisement