__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Αρ. Πρωτ.: 2927

Θεςςαλονύκη, 8 Δεκεμβρύου 2017

Προσ : Όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ τησ 36ησ Εθνικόσ Συνδιϊςκεψησ Επιλογόσ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου Νϋων Ελλϊδοσ (ΕΚΝΕ) Θϋμα: Ανακούνωςη επιτυχόντων τησ 36ησ Εθνικόσ Συνδιϊςκεψησ

Αξιότιμοι κύριοι και κυρύεσ, Τη Δευτϋρα 4 Δεκεμβρύου 2017, ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Κϋντρου Επιςτημών και Μουςεύο Τεχνολογύασ Θεςςαλονύκησ - Noesis ολοκληρώθηκαν οι εργαςύεσ τησ 36ησ Εθνικόσ Συνδιϊςκεψησ Επιλογόσ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου Νϋων Ελλϊδοσ. Οι ςυμμετϋχοντεσ, ο αριθμόσ των οπούων ανόλθε ςτουσ 115, χωριςμϋνοι ςε 10 επιτροπϋσ, κατϋληξαν ςε 10 ψηφύςματα τα οπούα ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ Ολομϋλειασ. Η πενταμελόσ κριτικό επιτροπό που αποτελεύται από τουσ κ. Χρυςϊνθη Κονιού (Πρόεδροσ), κ. Δϋςποινα Παπαδοπούλου, κ. Αχιλλϋα Πλατανύτη, κ. Δϋςποινα Δημητρακοπούλου και κ. Emiljo Jaxhi, ςυνεδρύαςε μετϊ το πϋρασ των εργαςιών και κατϋληξε ςτην επιλογό των παρακϊτω ϋξι (6) μαθητών που θα εκπροςωπόςουν την Ελλϊδα ςε επόμενη Διεθνό Σύνοδο του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου Νϋων. (Οι μαθητϋσ κατατϊςςονται αλφαβητικϊ): Γεώργιοσ Ζαχαριϊδησ (1ο ΓΕΛ Θϋρμησ) Μαρύα Ελϋνη Ζύγκα (1ο ΓΕΛ Ανατόλια) Γιώργοσ Μούργκοσ (Αριςτοτϋλειο Κολλϋγιο) Κωνςταντύνοσ Νικολϊου (2ο ΓΕΛ Έδεςςασ)

Σαλαμύνοσ 10 546 25 Θεςςαλονύκη Τ: +30 69 70 05 49 63 E: eyp.greece@gmail.com E:


Δϋςποινα Παντελό (Γερμανικό Σχολό Θεςςαλονύκησ) Βαςιλικό Τριανταφύλλου (Εκπαιδευτόριο Μαντουλύδη)

Επιπλϋον επελϋγηςαν εύκοςι τϋςςερισ (24) εκ των ςυμμετεχόντων οι οπούοι θα αναπληρώςουν τουσ ανωτϋρω ςε περύπτωςη κωλύματοσ, ενώ θα ϋχουν και τη δυνατότητα να ςυμμετϊςχουν ςε διεθνό fora, καθώσ και ςε περιφερειακϋσ και εθνικϋσ ςυνόδουσ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου Νϋων που λαμβϊνουν χώρα ςε τακτικό βϊςη ανϊ την Ευρώπη.

7. Αγγελικό Κιούςςη (Ελληνικό Κολλϋγιο) 8. Δημότριοσ Δημουλιοσ (1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεςςαλονύκησ "Μανόλησ Ανδρόνικοσ") 9. Ελϋνη Χρυςϊφη (Εκπαιδευτόρια Μαντουλύδη) 10. Φύλιπποσ Μουμτζιδϋλλησ (1ο ΓΕΛ Έδεςςασ) 11. Λουκύα Μπατζιλό (Ελληνικό Κολλϋγιο) 12. Νύκη Σαχπατζύδου (ΓΕΛ Δοξϊτου) 13. Δανϊη Βϊρνα (5ο ΓΕΛ Λϊριςασ) 14. Αθηνϊ – Ζαχαρούλα Δύτςιου (2ο ΓΕΛ Ανατόλια) 15. Χρυςαλύνα Γουλό (Αρςϊκειο ΓΕΛ Θεςςαλονύκησ) 16. Γιώργοσ Κατςώνησ (1ο ΓΕΛ Θϋρμησ) 17. Εμμανουϋλα Παγώνη (1ο ΓΕΛ Ελευθερύου – Κορδελιού) 18. Σωκρϊτησ Κολοζώφ (2ο ΓΕΛ Θϋρμησ, «Γιώργοσ Ιωϊννου») 19. Δημότρησ Σεργετζόσ (Ελληνογαλλύκη Σχολό Καλαμαρύ) 20. Σοφύα Καςαπύδου (4ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολησ) 21. Γιϊννησ Καλπαξύδησ (11ο ΓΕΛ Θεςςαλονύκησ) 22. Δημότρησ Μπελιγιϊννησ (7ο ΓΕΛ Ιωαννύνων) 23. Νεφϋλη – Άννα Γκούνου (1ο ΓΕΛ Ελαςςόνασ) 24. Μυρτώ Πατϋρα (1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεςςαλονύκησ "Μανόλησ Ανδρόνικοσ") 25. Φύλιπποσ Ζαχαριϊδησ (Εκπαιδευτόρια «Ο Απόςτολοσ Παύλοσ») 26. Αναςταςύα Χατζηςαββύδου (1ο ΓΕΛ Γιαννιτςών) 27. Παναγιώτα Κολλϊρου (1ο ΓΕΛ Κατερύνησ) 28. Ελϋνη Πολυκϊρπου (5ο ΓΕΛ Καβϊλασ) 29. Γιώργοσ Τςικαμπϊκασ (ΓΕΛ Μύκρασ) 30. Πϊγκαλοσ – Χρόςτοσ Χατζηαντωνύου (1ο ΓΕΛ Πυλαύασ)

Σαλαμύνοσ 10 546 25 Θεςςαλονύκη Τ: +30 69 70 05 49 63 E: eyp.greece@gmail.com E:


Η προετοιμαςύα των μαθητών γύνεται με το ςυντονιςμό του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου Νϋων Ελλϊδοσ. Θα ακολουθόςει ϊμεςα ενημϋρωςη ςχετικϊ με τη διεξαγωγό και το κόςτοσ ςυμμετοχόσ ςτην Διεθνό Σύνοδο, όπωσ επύςησ και λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τη μετϊβαςη, τη διαμονό και το πρόγραμμα των μαθητών κατϊ τη Διϊρκεια τησ Διεθνούσ Συνόδου. Θα θϋλαμε να ευχαριςτόςουμε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ για την παρουςύα τουσ ςτη Συνδιϊςκεψη, όπωσ επύςησ και όλουσ τουσ ςυνοδούσ και τουσ καθηγητϋσ που ςτόριξαν με κϊθε τρόπο τουσ ςυμμετϋχοντεσ.

Το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο Νϋων Ελλϊδοσ γνωςτοποιεύ και αποςτϋλλει τα ψηφύςματα των επιτροπών ςε ενδιαφερόμενουσ φορεύσ όπωσ επύςησ κα ςτουσ ευρωβουλευτϋσ που ςτόριξαν την 36η Εθνικό Συνδιϊςκεψη Επιλογόσ. Τα θερμϊ μασ ςυγχαρητόρια ςε όλουσ τουσ νϋουσ που παρευρϋθηκαν ςτη ςυνδιϊςκεψη, βριςκόμαςτε ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό πληροφορύα.

Με εκτύμηςη,

Διονύςησ Πατριαρχϋασ Πρόεδροσ Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο Νϋων Ελλϊδοσ

Σαλαμύνοσ 10 546 25 Θεςςαλονύκη Τ: +30 69 70 05 49 63 E: eyp.greece@gmail.com E:

Profile for National Selection Conference Thessaloniki

Αποτελέσματα 36ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής  

Αποτελέσματα 36ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής  

Advertisement