Page 1

Ã…RSBERETNING 2018


NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN ÅRSBERETNING 2018

Redaktion Nordsjællands Brandvæsen Foto: Bjørn Nielsen (www.bpln.dk), Nordsjællands Brandvæsens arkiv. Oplag: 500 Forsidebillede: Bygningsbrand i Birkerød den 22. april 2018.

ÅRSBERETNING 2018 ǀ 2


INDHOLDSFORTEGNELSE TEMA: Tørke

4

Beredskabsdirektørens forord

6

Formanden har ordet

8

Beredskabskommissionen

9

Ledelse, Administration og Vagtcentral

10

Myndighed og Kursus

12

TEMA: En byggesag

14

Operativt beredskab

16

TEMA: Demensvenligt brandvæsen

18

Service og Logistik

20

Mission, vision og værdier

23

ÅRSBERETNING 2018 ǀ 3


Tema: Historisk tørke Sommeren 2018 bød på en historisk tørkeperiode i hele Danmark. Målt på både nedbør, temperatur, soltimer og vandunderskud blev maj, juni og juli de tørreste måneder, siden man begyndte på meteorologiske målinger i 1874. Den 7. juni 2018 kl. 12.00 indførte Nordsjællands Brandvæsen afbrændingsforbud i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Forud var gået næsten en måned med ekstremt tørt vejr. Forventningen var, at forbuddet skulle være kortvarigt. Nedbøren lod dog vente på sig, hvorfor forbuddet kom til at vare i over 2 måneder. Det affødte en livlig aktivitet i kommunikation med borgere, kommuner og pressen, der nysgerrigt fulgte situationen. Særligt op til sankthans var der en overvældende interesse. For skulle den traditionelle bålafbrænding nu aflyses? Det fik følelserne frem hos mange borgere, da brandvæsenet måtte melde ud, at forbuddet blev fastholdt. Forbuddet blev i det store hele overholdt. Ikke kun til sankthans, men i hele tørkeperioden. Der var ingen markant stigning i naturbrande i Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde. Andre steder i landet var man mindre heldig. Flere steder i Jylland var der store naturbrande, hvilket krævede store ressourcer hos de lokale beredskaber og Beredskabsstyrelsen. På den anden side af sundet i Sverige gik det voldsomt for sig med skovbrande i et uhørt omfang og antal. Mange tusind hektar skov udbrændte i mere end 38 brande landet over. Der blev sendt brandfolk fra hele Europa til en fælles hjælpeindsats – deriblandt mange fra Danmark. Nordsjællands Brandvæsen var også med. Missionen lykkedes, og man fik situationen under kontrol. Den 15. august 2018 kunne Nordsjællands Brandvæsen ophæve afbrændingsforbuddet. En historisk tørkeperiode i Danmark var dermed slut.


ÅRSBERETNING 2018 ǀ 5


BEREDSKABSDIREKTØRENS FORORD Med etableringen af det nye fælleskommunale § 60 selskab Nordsjællands Brandvæsen var det ejerkommunernes ambition at leve op til aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening - at reducere antallet af beredskaber og indhente betydelige effektiviseringsgevinster. Det blev starten på en lang rejse. En rejse hvor det skulle vise sig, at der var mere end blot bump på vejen. Forventningen var, både i først og andet forsøg, at serviceniveauet skulle fastholdes og effektiviseringerne indhentes. Der var udstukket pejlemærker, men ruten var ikke klart defineret og mange medarbejdere manglede grundlæggende forståelse for hvorfor. Nu kan vi glæde os over, at det er lykkedes. Sammen har vi kæmpet for at få det til at lykkes. Vi har fundet nye veje, senest i form af ny lokalaftale for aflønning af deltidsansatte brandmænd. Det har ført os til målet. Serviceniveauet er fastholdt og de nødvendige effektiviseringer er gennemført.

Begge procesmæssigt ressourcekrævende opgaver, men ved god fælles indsats faldt det på plads. Jeg glæder mig, særligt på medarbejderes vegne, over at der er nu skabt ro og tryghed om rammer og vilkår. Selvom forandringer og tilpasninger har fyldt rigtig meget, så har vi også haft fokus på, at forankre det vi er gode til og med arbejdspladsvurderingen som udgangspunkt, er der i hele organisationen blevet arbejdet med, at gøre en god arbejdsplads endnu bedre. Jeg kan endnu en gang, med stor glæde, konstatere, at vi på professionel vis har ”leveret varen”. Alle har, på hver deres felt, arbejdet dedikeret og kompetent. I fællesskab har vi igen indfriet forventningerne. Der hersker tillid og tiltro til vores virksomhed. Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. God fornøjelse med læsningen.

Den økonomiske ramme var fra starten reduceret, så de løbende besparelser og den tilbageholdenhed, der skulle sikre, at økonomien hang sammen, har vi alle kunne mærke. Resultatet er et betydeligt efterslæb på nødvendige investeringer, materieludskiftninger m.m. Det kan og skal vi nu have rettet op på. Ny drejestige, udskiftning af sprøjte, nye brandhjelme er blot eksempler på, hvad vi kan glæde os til i 2019. På serviceområdet har særligt etablering af nyt fælles hjælpemiddeldepot i Nærum og ny samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg været vigtige milepæle.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 6

Lars Rosenwanger Beredskabsdirektør


FORMANDEN HAR ORDET Vi traf det rigtige valg med Nordsjællands Brandvæsen og har i dag et stærkt samarbejde og beredskab.

Nordsjællands Brandvæsen fik som bekendt en svær start, da Helsingør Kommune valgte at gå solo i 2016. Tilbage stod vi fire kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

At Nordsjællands Brandvæsen er en succes er ubestrideligt. Vi har i dag et stærkt fælleskommunalt brandvæsen og en effektiv serviceafdeling for borgere og virksomheder i vores fire kommuner. Det er et resultat, vi med rette kan være stolte af!

Da vi – også dengang – var stærke i vores tro på Nordsjællands Brandvæsen, valgte vi at fortsætte vort samarbejde og sammenhold omkring vort fælles beredskab.

Vi har effektive medarbejdere, som har kompetencer til både at løse en række kommunale serviceopgaver, og som rykker ud, når der er brand. Det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor mange deltidsbrandfolk har udfordringer med at møde i dagtimerne, da deres arbejdsgivere har travlt og ikke ønsker at miste deres arbejdskraft. Samtidig udgør rekruttering og fastholdelse af brandfolk en udfordring mange steder i landet. Hver dag arbejder vi på at forbedre samspillet mellem de beredskabsfaglige enheder og serviceafdelingen i Nordsjællands Brandvæsen. Dermed opnår vi nye synergier og indfrier forventningerne til at finde effektiviseringer samtidig med, at vi fastholder serviceniveauet. Dermed har vi også medvirket til at realisere den aftale, som KL og regeringen i sin tid indgik om at sammenlægge 87 kommunale beredskaber til 20. Med aftalen fulgte et krav om effektiviseringer for 175 millioner kr. på landsplan. Konsekvensen af aftalen var oprettelsen af nye paragraf 60-selskaber, hvor kommuner i fællesskab driver et tværkommunalt brandvæsen, optimerer driften og finder de aftalte effektiviseringsgevinster. Oprettelsen af nye paragraf 60-selskaber var en kompliceret øvelse: Mange kommuner fandt hurtigt melodien og en naturlig fordeling. Andre kommuner skulle se hinanden an. Nogle kommuner valgte fra start at gå solo.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 8

I dag - ved indgangen til 2019 - er det blevet helt tydeligt, at vi er lykkedes! Vi traf med andre ord det helt rigtige valg, og derfor har vi i dag både et stærkt beredskab og et godt samarbejde på tværs af vores fire kommuner. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke alle jer - ansatte og frivillige - som hver dag bidrager til at gøre NSBV til en succes. Også tak til jeres familier, der troligt står ved jeres side og bakker op om jeres erhverv, selv når vagterne bliver lange, og alarmen går midt om natten.

Thomas Lykke Pedersen Formand for Beredskabskommissionen


BEREDSKABSKOMMISSIONEN (BESTYRELSEN FOR NORDJÆLLANDS BRANDVÆSEN) Nordsjællands Brandvæsen er et § 60-selskab ejet af Allerød, Fredensborg, Hørsholm, og Rudersdal kommuner. Selskabet blev etableret den 1. juni 2016, og er en fusion af Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Beredskabskommissionen havde i 2018 følgende medlemmer: Thomas Lykke Pedersen

(Borgmester Fredensborg) Formand

Karsten Längerich

(Borgmester Allerød) Næstformand

Esben Buchwald

(Byrådsmedlem Allerød)

Merete Them Kjølholm

(Byrådsmedlem Allerød)

Bo Hilsted

(Byrådsmedlem Fredensborg)

Carsten Bo Nielsen

(Byrådsmedlem Fredensborg)

Morten Slotved

(Borgmester Hørsholm)

Annette Wiencken

(Byrådsmedlem Hørsholm)

Kristin Arendt

(Byrådsmedlem Hørsholm)

Jens Ive

(Borgmester Rudersdal)

Christoffer Buster Reinhardt

(Byrådsmedlem Rudersdal)

Kristine Thrane

(Byrådsmedlem Rudersdal)

Preben Merrild

(Medarbejderrepræsentant)

Søren Simonsen

(Det supplerende beredskab)

Jens-Christian Bülow

(Politidirektør)

ÅRSBERETNING 2018 ǀ 9


LEDELSE, ADMINISTRATION OG VAGTCENTRAL Arbejdsmiljø I Nordsjællands Brandvæsen har vi et stort fokus på det gode arbejdsmiljø. Det har været en prioritering i 2018 at få en stærk og handlekraftig arbejdsmiljøorganisation på plads. Der blev i starten af året afholdt valg til arbejdsmiljøudvalg (AMU), og alle valgte gennemførte den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Der er med baggrund i afviklingen af en APV i 2017 blevet arbejdet med handleplaner for forbedring af arbejdsmiljøet i Nordsjællands Brandvæsen gennem hele 2018. Ledelsen har i samarbejde med arbejdsmiljølederen, AMU, de lokale arbejdsmiljøudvalg samt Hoved-MED-udvalget (HMU) arbejdet strategisk med arbejdsmiljø i alle tre områder af organisationen: Service og Logistik, Operativt Beredskab samt Administration og Vagtcentral.

Nordsjællands Brandvæsen har skabt mere synlighed omkring arbejdsmiljøorganisationen gennem løbende information på intranettet og med opslag på alle lokaliteter. Kommunikation I APV 2017 gav store dele af organisationen udtryk for et ønske om mere og bedre intern kommunikation. Der blev derfor i 2018 nedsat en arbejdsgruppe og udsendt et spørgeskema med det formål at identificere de særlige områder i den nuværende kommunikation, som gav den bedst mulige platform for udbredelse af information og dialog i hele organisationen. Arbejdsgruppen fik samtidig til opgave at evaluere besvarelserne fra spørgeskemaet – og med afsæt heri prioritere en række forbedringspunkter, som vil blive implementeret i 2019.

Det har betydet indsatser på en lang række områder:          

Arbejdsopgaver Arbejdspladsen Kollega, ledelsen og samarbejde Læring og udvikling Mening, motivation og anerkendelse Oplæring, instruktion og tilsyn Psykisk arbejdsmiljø Ergonomi og støj Risiko for ulykker Sygdom og fravær

FAKTA  Antal medarbejdere 197, heraf 72 fuldtidsansatte. Derudover er tilknyttet 30 frivillige.  Ejet af de fire kommuner Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.  Der bor flere end 140.000 borgere i de fire kommuner, der dækker et areal på 287 km2.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 10

Digitalisering Nordsjællands Brandvæsen har siden sammenlægningen haft et fragmenteret IT-systemlandskab, som har affødt mange manuelle rutiner og genindtastninger. Samtidig har et større fokus på økonomistyring, herunder indarbejdelse af en ny økonomistyringsmodel, skabt et behov for en forbedret systemunderstøttelse med bedre mulighed for en tættere opfølgning og transparens i forhold til omkostningerne ved den enkelte opgave. I 2018 gennemførtes et udbud på en Enterprise Ressource Planning (ERP-løsning), der skal skabe en tæt systemmæssig integration mellem beredskab, serviceopgaver, fakturering, løn og økonomi. Implementeringen af de nye systemer pågår pt., og løsningen forventes at være i drift primo 2019.


Vagtcentralen Nordsjællands Brandvæsen valgte i december 2017 at hjemtage den samlede alarmeringsinfrastruktur. Efter sammenlægningen af de tidligere brandvæseners vagtcentraler til én døgnbemandet vagtcentral alarmeres alle fem brandstationers brandfolk nu fra Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral. Det betyder, at vagtcentralen nu varetager serviceopkald fra kommuner, samtidig med at den fungerer som operativ vagtcentral ved udrykning. I 2018 har vagtcentralen gennemført en del opkvalificering af medarbejdere til løsning af de nye opgaver, og der har været en løbende optimering af vagtcentralens tekniske løsninger.

FAKTA  Vagtcentralen er bemandet alle døgnets 24 timer.  9 fuldtidsmedarbejdere og 4 timeafløsere.  Vagtcentralen har i 2018 ekspederet ca. 350.000 alarmer og henvendelser fra kommunale bygninger og borgere.

Alle medarbejdere har desuden været på kursus med fokus på at håndtere demente borgere. Læs mere om dette nye og vigtige projekt på side 18.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 11


MYNDIGHED OG KURSUS Byggesager Nordsjællands Brandvæsen har i 2018 fortsat det gode samarbejde med ejerkommunernes byggemyndigheder og støttet op om den kommunale byggesagsbehandling. Vi har i den forbindelse leveret skriftligt input i 79 byggesager – og har herudover deltaget i møder og sparret med byggemyndighederne i det daglige. Den 1. januar 2018 blev der indført et nyt bygningsreglement (BR18), som vil medføre en væsentlig ændring i den kommunale byggesagsbehandling. Den tekniske byggesagsbehandling, herunder sagsbehandling af brandforhold ved nybyggeri, skal ikke længere foretages af kommunerne, idet der indføres en certificeringsordning for rådgivere. Ændringerne er dog først fuldt implementeret 1. januar 2020. I mellemtiden forbereder Myndighed og Kursus og kommunerne sig på ændringerne, og der er i 2018 pågået en dialog omkring justeringer af samarbejdet og opdatering af samarbejdsaftale, således at denne afspejler de kommende ændringer. En særlig opgave, som har krævet opmærksomhed i 2018, er en undersøgelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner. Der er sket i forlængelse af en tragisk brand på en plejeinstitution i Norddjurs Kommune i august 2018, som kostede 3 menneskeliv. Transport-, bygnings- og boligministeren iværksatte i forlængelse heraf en generel undersøgelse af brandsikkerheden på tilsvarende institutioner og en vurdering af, om den historiske byggesagsbehandling af bygningerne har været korrekt. Myndighed og Kursus har bistået kommunerne i forskelligt omfang med objektkendskab og vurderinger og har tillige tilskrevet samtlige plejeinstitutioner med fokuspunkter til fastholdelse eller opnåelse af et tilfredsstillende brandsikkerhedsniveau. Beredskabsplanlægning I 2017 blev kommunernes generelle beredskabsplaner (niveau I) opdateret af Myndighed og Kursus i samarbejde med kommunerne. Desuden blev et nyt digitalt

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 12

værktøj til understøttelse af beredskabsplanerne implementeret. Den videre ”udrulning” af værktøjet fortsatte i 2018, og arbejdet med beredskabsplanlægning i kommunerne har bredt sig til de næste niveauer (II + III), idet vi i mange tilfælde har medvirket til at facilitere processen med at udarbejde beredskabsplaner på center-/ områdeniveau – og i de enkelte institutioner. Blinde alarmer Som et led i Nordsjællands Brandvæsens plan for forebyggelse er der fortsat fokus på arbejdet med at nedbringe antallet af blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Antallet af automatiske anlæg er støt stigende. Det vurderes derfor, at der vil være behov for en vedvarende indsats på området, hvorfor nye initiativer løbende vil blive iværksat. I 2018 er der blevet taget kontakt til de anlægsejere, som er ansvarlige for de anlæg, der i særlig grad har givet anledning til blinde alarmer. Det vurderes, at en sådan kontakt – og en dialog omkring de udfordringer, som identificeres i relation til de enkelte anlæg – vil have en positiv effekt for antallet af alarmer fra det enkelte anlæg. Skoleøvelser Myndighed og Kursus har igen i 2018 taget initiativ til at afvikle evakueringsøvelser på skoler beliggende i de fire ejerkommuner. Vi har en ambition om at medvirke ved øvelser på alle skoler med 3-4 års interval, og at skolerne selv afvikler øvelser hvert år. Øvelserne medvirker til at fastholde skoleledelsens, personalets og elevernes kendskab til lokale planer og procedurer, hvilket vil være altafgørende i en ”skarp” situation. De senere år har der endvidere været fokus på planer og procedurer ved en såkaldt PLOV-hændelse (Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige hændelser), hvilket vil være en naturlig del af dialogen i forbindelse med øvelserne.


Brandsyn

Brandkadetter

Som en fast del af Myndighed og Kursus’ opgavesæt er der igen i 2018 afviklet en lang række brandsyn. Som et nyt tiltag i 2018 er der internt fastlagt en praksis omkring risikovurdering af de enkelte brandsynsobjekter samt fastlagt rammer for fastsættelse af terminer for brandsyn af objekter i de forskellige brandsynskategorier. Alle brandsyn blev gennemført rettidigt.

Nordsjællands Brandvæsen har i 2018 igen uddannet et hold brandkadetter. Året var fyldt med spændende aktiviteter for de unge, men højdepunktet var nok overrækkelsen af en fane.

FAKTA Brandsyn i 2018  Driftmæssige forskrifter, (hoteller, skoler, institutioner, butikker): 554  Tekniskeforskrifter, (brandfarligevirksomheder) :47  Påbud i alt : 239

Afbrændingsforbud

På en smuk sommeraften i København – og på vegne af Brandkadetter i Danmark – fik vores to brandkadetter Rasmus og Joachim overrakt en fane ved en flot ceremoni i Holmens Kirke, som blev efterfulgt af et faneoptog gennem byen til Rosenborg Slot. Det var en kæmpe oplevelse for kadetterne, forældre og søskende, der deltog. Fanerne uddeles af Danmarks -Samfundet som en årlig tradition på valdemarsdag i Holmens Kirke. Den blev overrakt af Camilla af Rosenborg. Fanen skal fremover repræsentere alle unge i beredskabet. Brandkadet Nordsjælland er et ungdomsbrandkorps, etableret i samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen, Ungfredensborg og udvalgte lokale folkeskoler.

Den ekstreme vejrsituation i Danmark medførte en lang periode uden betydeligt nedbør, hvorfor Nordsjællands Brandvæsen nedlagde afbrændingsforbud i perioden 7. juni-15. august. Det medførte bl.a. restriktioner for afbrænding af bål, grilning, brug af ukrudtsbrænder m.v. Særligt omkring sankthans var det en beslutning, der gjorde ondt blandt borgerne. Men brandvæsenets erfaring er, at forbuddet virkede.

Projekt Brandkadet Nordsjælland er støttet af Fredensborg Kommune. Det har været en stor succes, som i 2019 også udbredes til Rudersdal Kommune. Vi arbejder fortsat på at udbrede konceptet til alle fire ejerkommuner.

Det er opfattelsen, at vi blev forskånet for mange brande i og omkring naturarealer, men også i bebyggede områder, hvor der op til afbrændingsforbuddet kunne konstateres flere eksempler på bygningsbrande foranlediget af uheldig omgang med ukrudtsbrændere.

Kursusafdeling

Der blev høstet mange gode erfaringer i forbindelse med håndteringen af afbrændingsforbuddet, som i en periode blev landsdækkende. Det gælder blandt andet i relation til information til borgere, pressehåndtering, dataindsamling, koordination. Disse erfaringer bliver nu indsamlet og evalueret, således at vi – i hele landet – fremover er endnu bedre rustet til at håndtere en lignende situation. Slukkerservice Nordsjællands Brandvæsen har i 2018 efterset og serviceret næsten 4.000 håndslukkere, brandtæpper og slangevinder fordelt over 3 af vores 4 ejerkommuner. Eftersynene medvirker til at sikre, at slukningsudstyret altid er i funktionsdygtig stand.

Læs mere om brandkadetterne på www.brandkadet.dk

Nordsjællands Brandvæsen udbyder kurser i førstehjælp og i elementær brandbekæmpelse, primært til institutioner og ansatte i ejerkommunerne. Alle instruktører er ansat ved Nordsjællands Brandvæsen og godkendte, jf. Dansk Førstehjælpsråd og Beredskabsstyrelsen. Der er uddannet to nye førstehjælpsinstruktører i 2018, og det er hensigten at udvikle kursusafdelingen i 2019, så vi i endnu højere grad kan matche efterspørgslen, som ventes at stige. FAKTA Antal kurser i 2018: 95 Antal kursister i 2018: 1.520 Herunder skal særligt nævnes, at vi igen i år har afholdt kursus i færdselsrelateret førstehjælp for alle 8.-klasser i Hørsholm Kommune.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 13


ÅRSBERETNING 2018 ǀ 14


Tema: En byggesag Nordsjællands Brandvæsen står for byggesagsbehandling af sager, der er omfattet af beredskabslovgivningen, hvilket typisk angår bygninger eller oplag, som udgør en særlig brandrisiko. En ikke mindre væsentlig opgave er rådgivning til ejerkommunernes byggemyndigheder ved sagsbehandlingen af sager omfattet af byggelovgivningen. Brandvæsenets bistand består oftest af: 

Deltagelse i forhåndsdialog og evt. opfølgende møder med byggemyndighed, bygherre, arkitekt og øvrige rådgivere

Gennemgang af brandteknisk dokumentation indsendt til byggesagsbehandling, herunder brandstrategirapporter, brandplaner, drifts- og vedligeholdelsesplaner etc.

Medvirken ved tilsyn forud for ibrugtagning

Vores styrker i forhold til at medvirke ved byggesagsbehandlingen er, at brandvæsenets operative erfaring, samt observationer gjort ved brandsyn o.l., kan komme til gavn ved vurderingen af de brandtekniske løsninger, der ønskes anvendt. Selvom kommunernes byggesagsbehandling er under forandring (læs side 12), vil der fortsat være behov for brandvæsenets assistance i forbindelse med den kommunale byggesagsbehandling.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 15


OPERATIVT BEREDSKAB Status quo på udrykninger 2018 har på mange måder lignet året før i forhold til udrykninger og hændelsestyper. Det afspejles også i det samlede antal udkald, som er på næsten samme niveau som 2017 (1.011 udrykninger). Året har som altid budt på mange forskelligartede opgaver for det operative beredskab.

telser, har forventeligt opfyldt de sidste effektiviseringer. Samtidig er den nye lokalaftale enslydende for alle fem brandstationer, med de samme grundlæggende vilkår for alle deltidsbrandfolk. Kompetenceudvikling og øvelser

Nordsjællands Brandvæsen har haft 1.022 udrykninger i 2018.

Som et nyt tiltag i medfør af RBD blev der gennemført kompetenceudvikling af alle holdledere. Kurset har været afholdt henholdsvis to dage i foråret og to dage i efteråret, således at holdlederne skiftevis kunne deltage. Emnerne blev udvalgt på en workshop med repræsentanter fra holdledergruppen.

489 Reelle

Emner til kompetenceudvikling

531 Blinde*

 Organisering af indsatsområde i forbindelse med redningsarbejde og indsatser

2 Falske

 SINE-radiokommunikation

*fordeling af blinde alarmer: ABA 475 og 56 øvrige fra alarmcentral 112.

 Planspil i Hørsdal

FAKTA

Ukrudtsbrændere skabte problemer Nordsjællands Brandvæsen måtte i forsommeren rykke ud til en række alvorlige bygningsbrande som følge af brug af ukrudtsbrænder, men med indførelsen af afbrændingsforbuddet den 7. juni 2018 ophørte brugen af brændere, og det samme gjorde bygningsbrandene. Forbuddet blev, til stor tilfredshed, i det store hele overholdt i hele tørkeperioden, og der blev kun noteret en beskeden stigning i natur- og markbrande i perioden.

 Kendskab til virksomhedsplan og politikker  Tværfaglig sparring med kolleger på tværs af stationer i relation til samarbejde, tillid og anerkendelse af andre  Kendskab til plan for RBD, risikoobjekter, ABAanlæg og orienteringsplaner Der blev i 2018 færdiguddannet 18 nye brandmænd, fordelt på alle fem brandstationer. Et nyt begreb – massetilskadekomst – så dagens lys. Alle holdledere og brandfolk blev uddannet til at bistå ved større hændelser, hvor mange mennesker er kommet til skade. Supplerende beredskab (frivillige)

Risikobaseret dimensionering (RBD) De sidste elementer i plan for RBD blev iværksat, samtidig med at de sidste effektiviseringer på det operative område blev udmøntet. En ny lokalaftale for deltidsmandskabet, baseret på allekald og ingen vagtforplig-

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 16

Nordsjællands Brandvæsens supplerende beredskab er i 2018 flyttet til brandstationen i Hørsholm, hvorfra man fremover vil have hjemme. Det har krævet mange ressourcer at komme i mål med opgaven, som har fordret mange frivillige timer med både at sortere i alt det


gamle materiel i Vassingerød og komme på plads i nye omgivelser på Station Hørsholm. APV-handleplan

Herudover har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en række forslag til fornyet organisering af servicevagten med henblik på at skabe et mere dynamisk flow af opgaverne, særligt i dagtimerne.

Der har med baggrund i afviklingen af en APV i 2017 været fokus på arbejdsmiljøet. Det endelige resultat af APV’en blev udmøntet i en handleplan, som blev prioriteret og gennemført. Der har været særligt fokus på videreudvikling af retningslinjer for arbejde i røgfyldt og asbestforurenet miljø, som sikrer et endnu højere niveau af sikkerhed for alle brandmænd ved indsatser.

De økonomiske aspekter er ligeledes blevet nøje gennemgået for at kunne skabe de bedst mulige betingelser for både drift og økonomi af servicevagten og samtidig kunne levere en tilfredsstillende service for de samarbejdspartnere, der betjenes af servicevagten.

Nye brandhjelme

I starten af 2019 forventes de endelige beslutninger truffet, i forhold til hvordan servicevagten i Nordsjællands Brandvæsen fremover vil blive organiseret.

Et stort antal brandhjelme skal udskiftes som følge af aldersgrænse og udgåede modeller på markedet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med indstilling for kommende ny hjelmtype. Arbejdet forventes afsluttet 2. kvartal 2019, hvor udskiftning af hjelme herefter iværksættes. Servicevagten Servicevagten blev i forbindelse med omorganisering i Nordsjællands Brandvæsen lagt ind under det operative område. I den forbindelse har der været gennemført en større analyse af den samlede opgaveportefølje i forhold til hyppighed og spidsbelastninger over døgnet.

FAKTA Servicevagten har udført følgende aktiviteter i 2018: Afhentning borger Autohjælp Døde dyr Elevator alarm Løft Tyv Ligg. Transport Nødkald Andet Samlet

267 65 60 13 2287 1680 7 85 154 4618


Tema: Demensvenligt brandvæsen

dens for længst afdøde mand altid gik med sort hat.

Nordsjællands Brandvæsen er dagligt i kontakt med demente. Derfor har alle medarbejdere fra beredskabets vagtcentral, kørselsafdeling og to hjælpemiddelcentraler været på kursus i mødet med demente hos Demensvenligt Nordsjælland.

Historien er ikke usædvanlig. ”Vi modtager dagligt denne type opkald”, fortæller lederen af Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral, Kent Mathisen. ”Men har vi de rette værktøjer, kan vi langt hen ad vejen spotte, hvorvidt personen, der ringer, har et reelt behov, eller om vedkommende blot er forvirret”, forklarer han.

Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral modtager et nødkald. En ældre kvinde fortæller, at der sidder en mand med en sort hat i hendes stue. Hjemmeplejen bliver derfor kaldt ud. Men der sidder ingen mand i stuen. Hjemmeplejen kunne efterfølgende fortælle Vagtcentralen, at kvin-

Det gav derfor god mening, da Nordsjællands Brandvæsen fik mulighed for at indgå et samarbejde med Demensvenligt Nordsjælland om uddannelse af medarbejdere i håndtering af mødet med den demente.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 18


Nordsjællands Brandvæsen er dagligt i kontakt med demente borgere, som skal med vores busser, ved madudbringning, og når de ringer til vagtcentralen. Derfor er det vigtigt, at vi kan møde de dementramte på en måde, hvorved de ikke forvirres unødvendigt, når vi henter dem med bussen eller taler med dem over telefonen. Kurset skal kun ses som starten på et forløb. Vi har et stort ønske om at fortsætte det gode samarbejde med Demensvenligt Nordsjælland, så vi sammen kan styrke vores indsats på området. Vi ser det som en naturlig del af vores serviceniveau, at vi kan møde og håndtere alle borgere på en kvalificeret og professionel måde.

Demensvenligt Nordsjælland Otte nordsjællandske kommuner er gået sammen om at skabe et mere demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og meningsfuldt hverdagsliv. Demensvenligt Brandvæsen Nordsjællands Brandvæsen møder demente, når der køres bus, bringes mad ud og ved opkald til vagtcentralen. Alle medarbejdere i de respektive afdelinger har være på kursus i mødet med demente.

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 19


SERVICE OG LOGISTIK Kørsel og værksted Kørselsafdelingen på Station Hørsholm har i 2018 arbejdet med at optimere den daglige busdrift og madudbringning. Der er arbejdet intensivt med kørselssystemet Trapeze i forhold til ruteplanlægning og opsamlingssteder. Afdelingen råder ved udgangen af 2018 over 19 chauffører. Afdelingen har haft en stigning i antallet af transporter med borgere, men har løst opgaven grundet en mere effektiv udnyttelse af busserne. Der blev i efteråret gennemført en analyse af driften i samarbejde med Rudersdal Kommune med henblik på at optimere den nuværende drift yderligere. Analysen vil resultere i tiltag, der forventes implementeret i 2019. Værkstedet har haft et travlt år med service af brandvæsenets mange forskelligartede køretøjer. Flere køretøjer i både operativt beredskab og hos serviceafdelingen er af ældre dato og kræver mange små og store reparationer. Kørsel har været særligt udfordret af en række busser, som må betegnes som udtjente. Der arbejdes løbende med at udskifte flere af disse køretøjer. Alle medarbejdere har desuden været på kursus i håndtering af demente borgere. Læs mere om dette nye og vigtige projekt på side 18.

Hjælpemiddeldepoterne Fredensborg Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg var i 2017 udsat for en række uheldige hændelser i forlængelse af en energirenovering af dele af centralens tag. Dårlig afdækning resulterede i en stor vandskade, som efterfølgende udviklede sig til skimmelsvamp i store dele af bygningen. Med udgangen af 2017 var alle forhold udbedret, og bygningen kunne igen fungere normalt. Bygningerne har fungeret i 2018, men der arbejdes

ÅRSBERETNING 2017 ǀ 20

stadig med at vedligeholde og udbedre de eksisterende forhold. Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune valgte i efteråret 2017 at tilknytte en konsulent fra KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på at optimere driften af hjælpemiddelcentralen. Det resulterede i en endelig rapport med forslag til en lang række indsatspunkter, hvor der blandt andet peges på konkrete tiltag, der vil løfte produktiviteten. I forlængelse af den afsluttede energirenovering kunne Nordsjællands Brandvæsen i december 2017 igangsætte udrulningen af en række nye arbejdsprocedurer med henblik på en forbedring af drift. 2018 kom derfor i høj grad til at handle om implementeringen af de mange indsatspunkter. Den 1. juni 2018 tiltrådte Marianne Eskildsen som leder af hjælpemiddelcentralen. Hun har fra dag 1 fokuseret på opgaven med at accelerere optimeringsprocessen og komme sikkert i mål. Med udgangen af året er alle indsatspunkter aktiveret, og hjælpemiddelcentralen er i en meget positiv udvikling. Medarbejdere og ledelse har i samarbejde løftet en svær opgave og skabt et stærkt og energisk miljø med plads til yderligere udvikling. Med udgangen af 2018 er fundamentet sat for vækst hos hjælpemiddelcentralen i Fredensborg. Medarbejdere og ledelse er på plads, og de to ejerkommuner har indgået en ny samarbejdsaftale med henblik på en styrkelse af ældreområdet. Rammen er sat for 2019. Nærum Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner valgte i 2017 at gå sammen om et fælles hjælpemiddeldepot. Sammenlægningen begyndte i starten af 2017 og kom til at løbe frem til den 25. april 2018. Det fælleskommunale hjælpemiddeldepot er placeret i Nærum på samme matrikel som Station Nærum – tæt på motorvejen, med en central geografisk placering i midten af de tre ejerkommuner.


Nordsjællands Brandvæsen er udpeget som driftsansvarlig, da man i forvejen driver en fælleskommunal hjælpemiddelcentral for Helsingør og Fredensborg Kommuner og derfor har god erfaring og den fornødne ekspertise i forhold til fælleskommunal drift. Det fælleskommunale projekt har afsæt i et ønske om at gøre servicen for borgerne nemmere og mere tilgængelig. Samtidig forventes det at medføre en besparelse på ca. 10 procent af udgifterne til genbrugshjælpemidler. Hele vinteren 2017-2018 og frem til den 25. april 2018 gik med renovering og opbygning af det nye depot. Hele bygningen blev gennemrenoveret, og der blev blandt andet installeret en ny, fuldautomatisk vasketunnel til hjælpemidler samt rullearkiv, arbejdsstationer, kontorer til visitatorer og værksted. På samme tid holdt hjælpemiddeldepotets leder, Frank Malm Larsen, og hans team den daglige drift kørende på bedste vis. Nye kollegaer fik lært hinanden at kende, og serviceniveauet blev opretholdt.

Flytningen til de nye lokaler i Nærum begyndte planmæssigt i maj måned 2017. Der opstod dog en række forsinkelser i processen, hvorfor alt først stod klart til åbningsreceptionen den 25. april 2018. Hermed blev et flot afsluttende punktum sat i byggeprocessen, og arbejdet med at skabe en god daglig drift i de nye omgivelser kunne begynde. Der arbejdes nu vedholdende med at skabe kontinuitet i den daglige drift gennem øget fokus på effektive arbejdsgange. Status for begge hjælpemiddelsdepoter er positiv. Der er etableret en stabil organisering begge steder, og de store udfordringer med renovering og etablering er nu på plads. Der er i 2018 påbegyndt et arbejde omkring godt arbejdsmiljø og forebyggelse af stress, og særligt medarbejdertrivsel er kommet i fokus.


NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION Mission Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, katastrofer og utilsigtede hændelser. Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores ejerkommuner og andre offentlige virksomheder.

Vision Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder. Vi møder borgere, virksomheder og kunder med kompetente og veluddannede medarbejdere. Vi leverer effektive, troværdige og fagligt velfunderede løsninger, med respekt og anerkendelse for borgerens, virksomhedens og kundens behov. Vi er en moderne, dynamisk og professionel virksomhed, som er synlig og i relation til kvalitet og udvikling går foran i et samfund i stadig udvikling. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kvalificerede og motiverede medarbejdere.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER Vi er anerkendende og tillidsskabende Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og dialog- baseret tilgang i vores måde at arbejde sammen på både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi loyalt deler viden og udviser respekt og tillid i relation med andre.

Vi gør en forskel Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og værner om medarbejdernes stolthed og engagement.

Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og borgere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt i forhold til opgaveløsningen.

Vi er nysgerrige og innovative Det betyder, at vi hele tiden søger at være på forkant med udviklingen i forhold til den virkelighed og det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne udfordre de eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser.

Vi skaber tryghed for borgerne og vores medarbejdere Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed og omsorg for borgerne, og sikkerhed for virksomhederne. Vi be-stræber os på at skabe en attraktiv arbejdsplads kende- tegnet ved tryghed og sikkerhed for medarbejderne.

ÅRSBERETNING 2018 ǀ 23


Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Beredskabets udrykningsområde dækker et geografisk areal på 287 km² med 140.000 borgere. Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer. Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af blandt andet hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling samt uddannelses- og kursusvirksomhed.

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal Industripark 14 2980 Kokkedal Tlf.: 45 80 33 55 nsbv@nsbv.dk

Profile for Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsens årsberetning for 2018 (online)  

Nordsjællands Brandvæsens årsberetning for 2018 (online)  

Profile for nsbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded