Page 1

Navne og  numre

Program

Fundament, der   fastholder

Nørresundby august-­‐december 2013  


Leder Kære læser! “Fundament,  der  fastholder”  var  sidste  gang   temaet  for  lederen.  Den   sidste  af  indre  missions  fire  kerneværdier  er  “ Forkyndelse,  der  frigør.” Troen  må  dagligt  leve  af  en  forkyndelse  af  evang eliet,  der  sæHer   mennesker  fri. Vi  er  helt  aJængige  af,  at  Gud  frigør  os  fra  de   mange  Lng,  der  ellers   ville  binde  os.  Gennem  forkyndelse  af  det  kristn e  budskab  kan   Helligånden  sæHe  os  fri  fra  synd,  selvreNærdigh ed,  frygt  og  dårlig   samviOghed.  Vi  sæHes  fri  Ll  tro  og  tjeneste,   tak  og  Llbedelse.   Derfor  må  arbejdet  med  forkyndelsen  stå  stærk t  i  Indre  Mission  i   Nørresundby. Vi  fortsæHer  i  deHe  eSerår  med  konceptet  Tro   &  Liv,  med  de  Ldlige   mødeaSener  og  med  aSener  i  kreds-­‐regi  (dvs.   sammen  med  Bethesda,   Aalborg)  samt  ét  møde  med  LM  og  LUMI  Radio .   KirsLne  er  gået  på  barsel  fra  bestyrelsen  og  i   stedet  er  Jesper  trådt  ind   i  sin  egenskab  af  suppleant.  Tak  Ll  jer  begge! På  bestyrelsens  vegne  -­‐  Guds  fred,    Lars  MC

2


Andagt fra  Andagtsbog.dk af  Thomas  Teglgaard

særlig  god  Ll  det  med  at  være   Hvem  tør  indrømme  det:  "Jeg  er  ikke et."? kristen.  Ja,  fakLsk  er  jeg  elendig  Ll  d  om  ham  i  en  lignelse  i  Lukas  18,13.   Der  var  én,  der  turde.  Jesus  fortæller nLng.  Han  turde  ikke  engang  løSe   Eller  reHere:  Denne  person  turde  inge ig  for  brystet  og  sagde:  "Gud,  vær   blikket  mod  himlen,  men  han  slog  s mig  synder  nådig!" med  Gud.  Han  var  ikke  i  tvivl  om,  at   Han  vidste,  at  han  var  elendig  Ll  det   de  ikke  at  se  Gud  i  øjnene. den  var  helt  gal  med  ham.  Han  vove n  mand.  En  hellig  fyr.  En  farisæer.   Ikke  langt  fra  ham  stod  der  en  ande or  sin  tro  og  sit  hellige  liv;  han   Han  sLllede  sig  op  og  takkede  Gud  f meninger  og  teologiske   havde  masser  at  vise  Gud:  de  rigLge   ode  gerninger,  han  deltog   standpunkter,  et  kæmpearsenal  af  g let,  hvis  ikke  han  var  på   garanteret  i  samtlige  akLviteter  i  temp landsby  langt  borte. sygebesøg  eller  ude  at  prædike  i  en   ovedet  ikke  interesserer  sig  for   Det  overraskende  er,  at  Jesus  overh r  sig  for  ham  den  anden,  ham,  der   noget  af  alt  det.  Nej,  han  interessere erer  sig  for  ham  lige  nøjagLg  af  den   ikke  turde  løSe  blikket.  Han  interess g  har  at  vise  Gud.  Jesus  siger  endda,   grund,  at  han  overhovedet  ingenLn at  han  gik  hjem  som  reNærdig. ligegyldigt,  hvor  god  du  er  Ll  at   Læg  mærke  Ll  det:  Det  er  fuldstændig   slet  ikke.  Fortæl  ham  i  stedet,   være  kristen.  Det  interesserer  ham   l  at  være  kristen.  Sig  som  manden  i   hvordan  du  har  det.  At  du  er  dårlig  L !"  Så  er  også  du  reNærdig.   lignelsen:  "Gud,  vær  mig  synder  nådig

3


Program Mødeleder

Andagt

Kaffe

August 14. aug

Bibelstudie (kl.14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

15. aug

Grill, sang,  vidnesbyrd  og  andagt  hos  Musse  &   Feta,  Ladegaardsvej  8,  Visse  (kl.  18:00)

Lars Ivar

Lars Ivar

KirsLne Janni

22. aug

Undervisning, Brian  Olesen:  Tidens  Tegn

Jesper

Allan

Anne RL Marianne

28. aug

Verner Christensen,  Brønderslev  (14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

29. aug

Bibelstudie i  hjemmene

-­‐

-­‐

-­‐

September 4. sep

Kredsmøde i  Nørresundby  Missionshus Egil  Kildeholm  Jensen

Lene

Lars MC

MarLn Mona Janni

12. sep

Robert Svendsen,  Nørresundby  Er  du  syg? (Fællesspisning  17:30,  Møde  18:30)

ChrisLan

Musse

Spisning: Lars MC Maria  G

18. sep

Bibelstudie (kl.14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

19. sep

Leif Andersen,  Hvidovre  -­‐  emne:   "Hvordan  finder  jeg  Gud  i  smerten?"

Feta

Lene

Anne LC JeaneHe

26. sep

Bibelstudie i  hjemmene

-­‐

-­‐

-­‐

30. sep

Oktobermøde -­‐  Glæden  over  Guds  lov  -­‐  Vor   Frelser  Kirke,  Aalborg  v/Ingolf  Henoch   Pedersen,  Randers  (kl.  19:00)

-­‐

-­‐

-­‐

Oktober 2.okt

Oktobermøder -­‐  Glæden  over  Guds  nåde     i  Bethesda,  Aalborg  v/  Anders  Jørgen  Jensen,   Aars.  (19:30)

4

Først fællesspisning  i  Nørresundby   Missionshus  kl.  18:00   (Anne  &  ChrisLan)


Mødeleder

Andagt

Kaffe

Oktober (fortsat) 9.  okt

Bibelstudie (kl.14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

10. okt

Nikolaj Karkov,  ungdomskonsulent  -­‐  IdenLtet (Fællesspisning  17:30,  Møde  18:30)

Allan

Lars Ivar

Spisning: Daniel JeaneHe

17. okt

Bibelstudie i  hjemmene

-­‐

-­‐

-­‐

22. okt

Niels Aage  Hansen,  Aalborg  (14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

24. okt

Allan Graugaard,  Aalborg  -­‐  Skabt  i  Guds  billede

Troels

Lars MC

Anne RL Allan

26. okt

Rengøringsdag i  missionshuset  fra  kl.  09:00

-­‐

-­‐

-­‐

31. okt

Simon Ambrosen,  Ærø  -­‐  Kender  din  nabo  Gud?   -­‐  Rom  10,13-­‐17 Fællesmøde  med  LM  og  LUMI

Klaus

Jesper

Lene Musse

November 6. nov

Bibelstudie (kl.14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

7. nov

Menighedens aSen

Lars Ivar

Maria G

Thorbjørn JeaneHe

13. -­‐14.   nov

Bibelkursus i  Bethesda,  Børge  Haahr  Andersen

20. nov

Villy Pedersen,  Brønderslev  (kl.  14:30)

-­‐

-­‐

-­‐

21. nov

Benny Simonsen,  Ø.  Brønderslev  -­‐   Bibelværksted (Fællesspisning  17:30,  Møde  18:30)

Feta

Troels

Spisning: Mona Marianne

28. nov

Bibelstudie i  hjemmene

-­‐

-­‐

-­‐

5

Onsdag fællesspisning  i   Nørresundby  Missionshus  kl.  18:00     (Janni  &  Lars)


Program Mødeleder

Andagt

Kaffe

December 5. dec

Gunnar Bruhn,  Skive  -­‐  Emne:"Guds   ledelse"-­‐  Rom  12,1f

Lene

Allan

Helene Daniel

12. dec

MenighedsaSen

Jesper

Musse

KirsLne Thorbjørn

13. dec

Bibelstudie (kl.  14.30)

-­‐

-­‐

-­‐

19. dec

Juleafslutning

Klaus

Troels

Feta Janni

Møderne i  programmet  starter   klokken  19.30  og  foregår  på   Østergade  30,  Nørresundby,  når   der  ikke  er  oplyst  andet.

Indre Missio n  er  en  del   a danske  folk ekirke  og  vil f  den     f orkyn evangeliet  o m  Jesus  Kris de   tus Kom  med  d ine Jesus  eller  o  spørgsmål  om   m  de  Lng,  G ud  har   skabt,  som   du  undrer  d ig  over  og   lad  os  samm en  prøve  at   finde  svar.

6


Navne og  numre Pedelpar Anne  og  Troels  Rauff  Larsen t:  60  61  11  41

Formand Lars Ivar  Christensen t:  22  43  94  48 Kasserer Lars  Møller  Christensen t:  40  52  85  30

Hvis du  ønsker  at  modtage   fællesmail,  kontakt  da  Troels   på  indbetaling@gmail.com

E<ermiddagsmøder Villy Sørensen t:  98  17  09  54

Bankforbindelse Spar Nord: 9028  2140341072

Info Tidlige møder  

Hvis du  har  behov  for  transport  Ll   og  fra  møder,  kan  du  kontakte  Janni   på  t:23  29  74  75

Enkelte aSner  er  der   fællesspisning  17:30  (det  koster   en  20‘er)  og  selve  mødet   starter  allerede  ca.  klokken   18:30

Links: imnord.dk jesusnet.dk lysetoglivet.dk adamogeva.dk indremission.dk filmogtro.dk andagtsbog.dk

Programmet sluHer  senest   klokken  20:00,  men  der  er   mulighed  for  at  blive  hængende   Ll  en  kop  kaffe.

7

Telefonandagt 70 300  150 eller netandagten.dk


Hvem er  vi? Kirkelig  Forening  for  den  Indre   Mission  i  Danmark  sLSes  den   13.  september  1861  på  Sjælland   i  Stenlille  af  præster  og  lægfolk.   I  lovene  udtrykkes  det  fælles   formål:  på  evangelisk-­‐luthersk   grund  og  så  vidt  muligt  i   forbindelse  med  folkekirkens   præster  at  virke  Ll  troslivets   vækkelse  og  de  troendes   sammenslutning  i  de  helliges   samfund.   Det  fornemmes  tydeligt,  at  der   er  tale  om  gamle  formuleringer;   men  som  definiLon  på  grundlag   og  målsætning  står  de  gamle   ord  fortsat  ved  magt.   Formålet  er  uændret  -­‐  men  for   at  skærpe  opmærksomheden  er   missionen  i  2006  nyformuleret.   Indre  Mission  vil:   Lede  Fl  Jesus  -­‐  leve  i  Ham.

Vi glæder  os  Ll  at  se  dig! Indre  Missions  Hus Østergade  30 9400  Nørresundby

Program efterår 2013