Page 1

วารสารจุลสารข้อมูลสมุนไพร ่ นำเสนอผลงำนควำมก ้ำวหน ้ำสมุนไพร เชน เรือ ่ งผลของสำรสกัดใบหม่อนต่อกำรลดระดับ น้ ำตำลในเลือดของผู ้ป่ วยเบำหวำนชนิดที่ 2 เรือ ่ งผลกำรปกป้ องหัวใจของน้ ำทับทิมในผู ้ป่ วย โรคหัวใจทีข ่ ำดเลือดมำเลีย ้ ง รวมถึงเรือ ่ ง ึ ษำต่อเนือ ่ เรือ เกีย ่ วกับกำรศก ่ ง เชน ่ งกระเจี๊ ยบ แดงกับโรคควำมดันโลหิตสูง และเรือ ่ งอัตรำ กิรย ิ ำระหว่ำงสมุนไพรกับยำรักษำเบำหวำน


วารสารนาวิกศาสตร์ นำเสนอบทควำมเกีย ่ วกับกองทัพเรือ ่ ศก ึ ษำประวัตก หลำกหลำยบทควำม เชน ิ ำรยุทธ์ ทำงเรือ บทเรียนและกำรประยุกต์ใช ้ ยุทธศำสตร์ในมหกรรมทำงเรือนำนำชำติทพ ี่ ท ั ยำ ขีดควำมสำมำรถทีห ่ น ้ำ กบร.และแนวทำงกำร พัฒนำกำลังในปั จจุบน ั เมือ ่ สหภำพโซเวียต ี ) มีปรมำณู และเกำหลีเหนือจะมีอำวุธ (รัสเซย นิวเคลียร์ และจำรึกไว ้ในสงครำม ตอน เหรียญ กล ้ำหำญจำกเกำะนรก


วารสารดินและปุ๋ย ึ ษำอย่ำง นำเสนอบทควำมวิจัยทีน ่ ่ำศก ่ อิทธิพลระยะยำวของกำรใส่ หลำกหลำย เชน วัสดุอน ิ ทรียต ์ อ ่ กำรกระจำยขนำดของเม็ดดินและ อินทรียวัตถุในดินทีป ่ ลูกอ ้อย กำรติดตำมกำร เปลีย ่ นแปลงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินในพืน ้ ที่ ้ ทุง่ กุลำร ้องไห ้โดยใชระบบสำรสนเทศทำง ภูมศ ิ ำสตร์ ผลของปุ๋ ยอินทรียช ์ นิดเหลวต่อกำร เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของ ั ว์ กำรสลำยตัวของวัสดุอน ข ้ำวโพดเลีย ้ งสต ิ ทรีย ์ กำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และ ปริมำณอินทรียค ์ ำร์บอนในดินเค็มเนือ ้ ทรำย ภำยใต ้กำรใสว่ ส ั ดุอน ิ ทรียต ์ ำ่ งชนิดกัน และกำร ประยุกต์ใชอั้ ตรำและสูตรปุ๋ ยเคมีทแ ี่ ตกต่ำงกันใน กำรปลูกมันสำปะหลัง KU50 ในดินทรำย


วารสารบ้านและสวน วำรสำรทีน ่ ำเสนอเกีย ่ วกับกำรตกแต่ง กำรสร ้ำง ่ มแซม บ ้ำน อำคำร และทีอ ั รวมถึง กำรซอ ่ ยูอ ่ ำศย วัสดุเกีย ่ วกับกำรก่อสร ้ำงต่ำงๆ ทีท ่ ันสมัย และ ้ สำมำรถประยุกต์ใชในเพื อ ่ ให ้เหมำะสมกับ สภำพแวดล ้อมในปั จจุบน ั


วารสาร Gourmet & cuisine วำรสำรทีน ่ ำเสนอเกีย ่ วกับกำรประกอบอำหำร กำรคิดสร ้ำงสรรค์เมนูอำหำรให ้เหมำะสมกับยุค สมัย และควำมนิยมในสงั คมปั จจุบน ั กำรเน ้น เรือ ่ งของสุขภำพซงึ่ ถือเป็ นเทรนสใ์ หม่สำหรับ บุคคลทุกยุค ทุกรุน ่ รวมถึงเรือ ่ งทั่วๆ ไปที่ ่ เคล็ดลับกำรซอ ื้ อำหำร ท่องเทีย น่ำสนใจ เชน ่ ว และร ้ำนอำหำร เป็ นต ้น


วารสารการเงินธนาคาร วำรสำรนำเสนอเนือ ้ หำบทควำมเกีย ่ วกับกำรเงิน กำรลงทุน กำรค ้ำ เศรษฐกิจ กำรธนำคำร และ แนวทำงในกำรบริหำรหรือประกอบธุรกิจ


วารสารวิทยาจารย์ นำเสนอบทควำมทีเ่ น ้นเนือ ้ หำทำงด ้ำน ึ ษำ เชน ่ นวัตกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม กำรศก ั ยภำพผู ้เรียนโดยใชรู้ ปแบบบ ้ำนสำม สง่ เสริมศก หลัง โรงเรียนบ ้ำนเขำพริกอนุสรณ์ 1S2C กำร คิดวิเครำะห์แบบนักประวัตศ ิ ำสตร์ในกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู ้ของชมรมมัคคุเทศก์น ้อย โรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด ึ ษำ สมุทรปรำกำร กำรยกระดับคุณภำพกำรศก เพือ ่ เตรียมนักเรียน (กทม.) รองรับ Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนทีม ่ ค ี ณ ุ สมบัตเิ พือ ่ กำร ื่ กำรเรียน ขับเคลือ ่ นประเทศไทย ยุค 4.0 และสอ กำรสอนยุคเทคโนโลยี เป็ นต ้น


วารสาร safety life วำรสำรนำเสนอบทควำมเกีย ่ วกับงำนควำม ปลอดภัยและอำชวี อนำมัยแห่งชำติครัง้ ที่ 32 อัคคีภย ั เรือ ่ งใกล ้ตัว ป้ องกันด ้วยมำตรฐำนสงิ่ ทอ เทคโนโลยี คุณสมบัต ิ และมำตรฐำนของผ ้ำกัน ไฟ ดับไฟเฮลิคอปเตอร์ และกำรตอบโต ้เหตุ ฉุกเฉินบนถนน


วารสารเกษตรอภิรมย์ นำเสนอบทควำมทีม ่ เี นือ ้ หำเกีย ่ วกับกำรเกษตร ่ นวัตกรรมเครือ ั ไอดอล เชน ่ งดืม ่ อิมัลชน เครือ ่ งดืม ่ เพือ ่ สุขภำพจำกสมุนไพรไทย เครือ ่ งดืม ่ โปรตีนสูง มำรู ้จักกับเครือ ่ งดืม ่ เพือ ่ คน รักสุขภำพ เทรนอำหำรยุคสมัยทีเ่ ปลีย ่ นแปลง กับนวัตกรรมทำงอำหำรทีเ่ ปลีย ่ นไป และ นำเสนอบทควำมทีม ่ เี นือ ้ หำเกีย ่ วกับเกษตรโฟกัส ่ ธุรกิจเพำะเลีย เชน ้ งเนือ ้ เยือ ่ กับเกษตรกร 4.0 ครบเครือ ่ งเรือ ่ งปุ๋ ยอินทรียช ์ ว่ ยฟื้ นฟูดน ิ ทีเ่ คย ื่ มโทรมให ้กลับมำดีขน เสอ ึ้ ฟำร์มมะเขือเทศเชอ รีแ ่ ตะขอบฟ้ ำ และกำรสง่ เสริมและกำร ั พันธ์อำหำรไทยในประเทศญีป ประชำสม ่ น ุ่


วารสารพ ัฒนาการเรียนการสอน ิ มหาวิทยาล ัยร ังสต นำเสนอบทควำมทีม ่ เี นือ ้ หำเกีย ่ วกับบทควำมวิจัย ื่ เสริมกำรเรียนรู ้ออนไลน์เพือ ั ได ้แก่ สอ ่ กำรเรียนเภสช ้ วิทยำ เรือ ่ ง ยำต ้ำนหนอนพยำธิ กำรใชโปรแกรม ั้ Mentimeter เพือ ่ เสริมสร ้ำงควำมยึดมั่นผูกพันในชน ิ ระดับปริญญำบัณฑิตคณะครุศำสตร์ เรียนของนิสต ื่ มัลติมเี ดีย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กำรพัฒนำสอ สำหรับกำรอบรมกำรเพำะเลีย ้ งเนือ ้ เยือ ่ พืชอย่ำงง่ำย สำหรับนั กเรียน กำรพัฒนำบทควำมออนไลน์ เรือ ่ ง กำรค ้นหำและกำรจัดเก็บข ้อมูลกลุม ่ สำระกำรเรียนรู ้กำร ี และเทคโนโลยี สำหรับนั กเรียนชน ั้ งำนอำชพ ึ ษำปี ท ี่ 6 โรงเรียนศรีธรรมรำชศก ึ ษำ เป็ นต ้น ประถมศก ้ และยังมีบทควำมวิชำกำร ได ้แก่ ผลของกำรใชเทคนิ ค ึ ษำพยำบำลต่อทัศนคติ กำรสะท ้อนคิดของนั กศก ี ควำมมั่นใจและผลสม ั ฤทธิ์ ของกำรฝึ ก วิชำชพ ปฏิบต ั ก ิ ำรพยำบำลพืน ้ ฐำน

แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนกันยายน 2561  

แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนกันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนกันยายน 2561  

แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนกันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Advertisement