Protocol de l'aula d'acollida

Page 1

IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN LA INCORPORACIÓ D’ALUMNES NOUVINGUTS/DES


IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida

Es considera alumne/a nouvingut aquell alumne/a que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre o trenta-sis mesos, depenents del país de procedència i del nivell escolar.  Cal tenir present el xoc emocional que pot tenir l’alumnat al incorporar-se a un entorn social i cultural completament nou  El centre realitzarà les mesures especifiques perquè es senti ben acollit, tenir respecte envers la seva llengua i cultura i que pugui seguir com més aviat possible el curriculum i adquirir autonomia personal en d’àmbit escolar i social.  Donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnes, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries

ACTUACIONS  Els alumnes nouvinguts arriben al centre assignats per la Comissió d’Escolarització.  Els alumnes han d’acreditar la seva assignació amb el document corresponent.  Des de la secretaria de l’IES es convoca la família per a l’entrevista inicial amb l’equip directiu, amb el tutor/tutora d’acollida i amb el tutor/ra de l’aula ordinària per tal d’intercanviar informació sobre l’alumne/a i el centre. (Si cal es sol·licitarà el servei de traductor, www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorsat/prof_com_traduccio. htm)


IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida

1. A l’equip directiu: o per tal d’intercanviar informació sobre l’alumne/a i el centre. o Proporcionar la informació sobre el sistema escolar a Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos, possibilitats de sol·licitud d’ajuts, procés d’integració de l’alumne al centre, assoliment dels aprenentatges,...

2. A la tutora d’acollida per fer la avaluació inicial de l’alumne/a i per tal de conèixer el seu nivell. La prova consistirà en uns exercicis de matemàtiques i de llengua.  L’avaluació inicial servirà: o Per redactar un informe dels seus coneixements i escolarització prèvia i lliurar-la al tutor/ra de l’aula ordinària. o Per determinar els reforços que necessitarà. o Per decidir conjuntament amb l’Equip Directiu a quin curs i grup s’adscriurà anirà. Tenint present: els seus coneixements, el nombre d’alumnes, característiques, nens guies,.. del curs que li correspon. o Per elaborar el seu pla de treball (Pla Intensiu. PII).

Individual

o Per decidir el material que l’alumne/a haurà de comprar: dossiers, llibres, llibretes... o Per confegir el seu horari.  Ensenyar el centre al nen i els pares el dia que vinguin a fer l’avaluació inicial


IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida

 A final de curs (quan el Departament o digui) passarà als alumnes les proves que demana el departament d’ensenyament i passarà els resultats a l’ordinador.  El tutor/a de l’Aula Ordinària, el tutor/a de l’AA i la coordinadora LIC es reuneixen per compartir la informació de l’alumne/a i per iniciar el procés d’elaboració del PII.  El/la tutor/a de l’Aula Ordinària i la tutora de l’Aula d’Acollida es coordinen amb la resta de professorat que atén l’alumne/a per acabar d’elaborar el PII.  El tutor de l’AO i de l’AA estudiaran estratègies per atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos migratoris i per potenciar l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar i/o laboral

 L’alumne/a s’incorporarà una vegada s‘ha elaborat:  L’horari, els PII i preparat el dossier, materials adequats a les seves característiques.  El tutor de l’AO informarà al grup classe de l’arribada de l’alumne/a, farà les actuacions d’acollida que cregui oportunes i ( Explicant de quin país és, quina llengua parla, característiques de la seva escriptura, una mica les seves costums, la importància d’una bona acollida, com es sentirien ells si es trobessin amb les mateixes circumstàncies,......... també la importància de que els hi parlin en català ja que els hi facilitarà la integració a l’aula i als coneixements, que l’alumne nouvingut no coneix ni el català ni el castellà, per tan cal parlar-li en català perquè el castellà l’aprenent al carrer i a la televisió,............), i si ja hi


IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida

 

 

ha alumnes del mateix país o no al mateix grup classe. Designà el company guia que l’acompanyarà durant el procés d’integració al centre. Començarà el dia i l’hora que el seu tutor estigui amb el seu grup. El dia que s’incorpori presentaran l’alumne conjuntament, si és possible amb un alumne del seu país. El tutor de l’aula d’acollida comunicarà a la família el dia d’incorporació de l’alumne/a al centre. El company guia comença les seves funcions.

SEGUIMENT DE L’ALUMNE/A  Trimestralment: - S’avaluarà l’alumne/a segons el PII excepte si l’alumne/a fa menys de tres mesos que ha arribat es farà un informe d’adaptació al centre. - Es revisarà el PII de l’alumne/a i es decidirà si es modifiquen els reforços assignats i la planificació curricular. - Es farà una reunió amb la família conjuntament el professor/a de l’AA i AO. - El tutor de l’Aula d’Acollida assistirà a les Juntes d’Avaluació dels cursos on hi hagi més alumnes nouvinguts o a aquelles que l’alumne/a requereixi un tractament especial. - El tutor de l’Aula d’Acollida assistirà a les reunions d’Equip Docent dels cursos on hi hagi més alumnes nouvinguts o a aquelles que l’alumne/a requereixi un tractament especial.


IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida - Per promocionar de curs es valorarà conjuntament tots els professors que han intervingut tenint present la normativa de principi de curs que diu:

L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT Com la resta de l’alumnat del centre, l’alumnat nouvingut haurà de ser avaluat, almenys, trimestralment de les àrees curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada alumne/ es durà a terme en relació amb els objectius del seu pla individual intensiu, PII o si escau, de l’adaptació curricular individualitzada, ACI o la modificació curricular corresponents, La avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les àrees. En cap cas l’avaluació no ha de ser la suma o combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses àrees. Les ACI, les modificacions del currículum i, per a l’alumnat nouvingut que no manifesta necessitats educatives especials, el pla individual intensiu esdevindran el referent per a l’avaluació final de l’alumnat. (Full de disposicions i actes administratius d’educació) AVALUACIÓ Més o menys igual que L’Aula Oberta  L’alumnat és avaluat trimestralment com el resta d’alumnat de l’institut i es té en compte el seu Pla Individual Intensiu, prioritzant l’assoliment de les competències bàsiques.  Es valorarà els procediment, els valors, les normes, l’actitud i no tant la llengua, l’expressió, ja que cal tenir present la seva dificultat en la llengua.  Quan un alumne/a acaba l’ESO i no supera totes les àrees, el professorat, a l’hora de dicidir si se li dóna el graduat o no, té en compte la maduresa i l’actitud de l’alumne/a al llarg dels anys que ha estat a l’ESO al nostra país, l’assoliment de les competències bàsiques i valora la possibilitat de poder seguir un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Criteris d’avaluació i promoció  Coneixement en que ve del seu país d’origen, el nivell escolar en vers al nostre sistema educatiu.


IES PIUS FONT I QUER Aula d’Acollida       

Assistència Puntualitat Respecte al professorat Interès Esforç realitzat Avenços aconseguits Assoliment dels objectius fixats per a les matèries cursades al centre segons el seu PII.

AULA D’ACOLLIDA  Ha d’esdevenir un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre que permeti una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.  Donar una atenció adequada a les seves necessitats sense perdre el contacte amb el grup classe.  Atendre els aprenentatges de manera globalitzada, fomentar el treball cooperatiu i establir unes relacions personals positives.  No interferir en les matèries que els alumnes poden compartir amb els seus companys de l’aula ordinària.  L’aula a de ser flexiva en funció de les necessitats.  Coordinació amb el professor de l’AO u l’AA per l’acció tutorial de l’alumnat.

ADAPTACIONS CURRÍCULARS MODEL ANNEX 9G DEL FULL DOCG