Page 1

infobrochure:  vzw  Mundoes!    

VZW Mundoes ! ASBL   Westmeers  79,   8000  Brugge     0831.358.789  RPR  Brugge     Rek.:            731-­‐0150262-­‐81   Mob.  :              +32  496  18  74  47   E-­‐mail  :        info@mundoes.org    

Nick Rahier coördinator jongerenforum 2010 0032 496 18 74 47 nick_rahier@hotmail.com Nick Rahier   www.iriba.org voorzitter    vzw  Mundoes!  

0032 496  18  74  47    

Katrien Dejonghe voorzitter@mundoes.org   coördinator jongerenforum 2010 050 67 35 58 Janes  Zeghers     katrien.dej1@telenet.be ondervoorzitter  vzw  Mundoes!     www.iriba.org

0032 470  06  67  42   ondervoorzitter@mundoes.org      


INHOUD 1  inleiding   ..............................................................................................................................................................................3   2  onze  visie .............................................................................................................................................................................4   3  welke  projecten  hebben  we  voor  ogen? ................................................................................................................5   4  financiele  kant  van  de  zaak..........................................................................................................................................7   5  juridische  structuur ........................................................................................................................................................8   6  uitleiding..............................................................................................................................................................................9    

            -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   ©   De inhoud van dit werk behoort toe aan Nick Rahier en Janes Zeghers tenzij anders vermeld. Alle foto’s opgenomen in deze brochure zijn eigendom van Nick Rahier. Deze brochure werd samengesteld naar aanleiding van de oprichting van vzw Mundoes! Met dank aan Katrien Dejonghe voor de nabewerking en Joke Sercu voor de vertaling naar het Frans Eerste versie – februari 2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

2


1 INLEIDING    

Stel

u

open

voor

onze

eigen-zinnige

visie

op

ontwikkelingssamenwerking waarin samenwerken even belangrijk wordt als ontwikkeling. Samenwerken biedt het voordeel dat alle betrokkenen kunnen leren uit de culturele en materiële verschillen. Dat op zich is een leerproces van onschatbare waarde. En daarin wil Mundoes! investeren. De westerse wereld gaat meestal te werk vanuit z’n eigen groot gelijk. Daardoor ontstaat er een meerdere/mindere-relatie met alle gevolgen van dien. Op langere termijn is zo’n ‘samenwerkingsverband’ niet

vruchtbaar

en

leidt

ze

tot

frustraties.

Door

samenwerken in tegendeel kunnen we elkaars ontwikkeling bevorderen en ontstaat een frisse en eigentijdse zienswijze op wat ‘ontwikkelingssamenwerking’ ook zou kunnen zijn.

Met deze voorstellingsbrochure trachten wij instanties, medewerkers, sponsors, … een beeld te geven van het werkterrein van vzw Mundoes!. De naam ‘Mundoes!’ is afgeleid van het Latijnse ‘Mundus’ wat ‘wereld’ betekent. ‘Does’ komt van het Engelse ‘to do’: doen, actie, handelen! Het ‘!’ staat natuurlijk voor ons jeugdig enthousiasme. Ook ons logo verwijst naar onze eigen-zinnige en creatieve manier van naar de wereld kijken. De jonge vzw heeft als doel: het organiseren van projecten gericht op cultuur, ontwikkeling en/of sensibilisatie, met de wereld als werkterrein en met respect voor ieders eigenheid. Dit in het kader van 3de-wereldproblematiek.

Beste lezer, wij hopen op een goede samenwerking. U kunt onze initiatieven verder volgen op onze website: www.mundoes.org Met dank voor uw interesse Nick Rahier Voorzitter

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

3


2 ONZE  VISIE     ‘De wereld’ is een begrip met vele facetten. Bedoelen

we

‘onze’

leefwereld?

of

bedoelen we de bol waarop 7 miljard mensen leven? Of het politiek-economisch bestel? Hoe dan ook, we kunnen er niet naast kijken: de rijkdom is ongelijk verdeeld. De onrechtvaardigheid

tart.

80

%

van

de

mensen op aarde leeft in armoede en beschikt slechts over 20 % van alle voor handen zijnde middelen. Daar tegenover staat 20 % uit geïndustrialiseerde landen die 80

%

van

consumeren.

alle

bestaansmiddelen

(Home – Arthus Betrand)

Het opheffen van deze confronterende tegenstrijdigheid met al z’n onherroepelijke, niet-humane gevolgen, is de drijfveer voor vzw Mundoes!.

We organiseren onze projecten vanuit de centrale filosofie: kunnen samenwerken in gelijkwaardigheid.

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

4


3 WELKE  PROJECTEN  HEBBEN  WE  VOOR  OGEN?  

3.1 Fotoproject in Congo Een eerste project dat we realiseren is van communicatief-artistieke aard. Rond een wereldbol willen we de Congolezen die we ontmoeten uitnodigen om te vertellen wat het begrip wereld voor hen oproept. We maken ter plaatse een geluidsband en foto’s van de interactieve gesprekken. Daarvan maken we later een audiovisueel verslag.

Deze reis is voor ons een kennismaking met de Congolese wereld: hun leefwereld hun wereldbeeld en hun visie op de wereld.

3.2 Fietsproject Tijl Garré en Wouter Cocquyt Deze

zomer

fietsen

Tijl

Garré

en

Wouter Cocquyt van België naar Istanbul:

60

dagen,

6000

km,

11

landen. Al fietsend voor het goede doel, trachten zij geld in te zamelen voor

een

project

in

het

Zuiden

georganiseerd door vzw Mundoes!. Maar… de plannen werden stilaan groter… Wouter Cocquyt wil een sabbatjaar inlassen en al fietsend de wereld rondtrekken. 12 maanden, één doel: fietsen voor het goede doel. Met gemiddeld 3000 km per maand is hij ervan overtuigd een stevige duit in het zakje te kunnen doen voor een lokaal project in het Zuiden. In samenwerking met vzw Mundoes! kwamen we tot volgend financieringsplan: Zoek een 100-tal bedrijven, personen, of andere vrijgevige organisaties en overtuig ze om enthousiast maandelijks een schijf van 10 of 20 euro te betalen die tegenover een 3000 kilometerpaal staat (respectievelijk 0,003 euro en 0,006 euro per kilometer). verzamel zo een maandelijks bedrag van 1000 à 1500 euro. In ruil kan men als voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

5


sponsor de avonturen van Wouter online volgen via www.mundoes.org . Daar post hij wekelijks een verslag vol met weetjes over het land waar hij doorrijdt. Indien mogelijk zelfs videoboodschappen, geluidsopnamen en/of foto’s. gelijktijdig werkt vzw Mundoes! aan de voorbereiding van een project in het zuiden (wellicht Burundi) dat met de opbrengst van Wouters sponsortocht gerealiseerd zal worden. 3.3 Sojaproject: collectief met de steun van vzw Mundoes! Hilde Misseeuw, of ook wel ‘Madame Soja’ genoemd, vertrok in de loop van 2010 vol moed naar Rwanda. Doel: het sensibiliseren rond voeding en de introductie van nieuwe voedingsstoffen via sojaproducten. Groepjes vrouwen kregen van Hilde les en werden aangeleerd wat je allemaal kan maken met sojabonen. Het resultaat was meer dan positief. De sojakoeken, sojaburgers, sojamelk,… vielen in de smaak van de lokale bevolking en Hilde voelde dat er toekomst zat in dit project. Het lot was haar echter minder gunstig gestemd: een ongeval met de industriële ‘sojamachine’ zette een stokje voor dit prachtige project. Hilde liep ernstige verwondingen op en moest noodgedwongen terug naar België. Ook nu nog gaat zij elke dag opnieuw de strijd aan met haar revalidatie. Hilde geeft echter niet op. Al snel zag ze in vzw Mundoes! een mogelijke partner om haar project weer nieuw leven in te blazen. Samen kwamen we tot volgend idee: We laten de ‘industriële sojamachine’ achterwege, en concentreren ons op wat eerder succes had : het werken met een klein collectief bestaande uit vrouwen die aangeleerd worden hoe ze soja kunnen verwerken tot aantrekkelijke, voedzame producten. Vzw Mundoes! zal hierin optreden als sponsor van de ‘microfinanciering’. Wij zorgen voor de plaatselijke infrastructuur (vb.: huur van werkruimte), de opvolging van het productieproces, verkoopsmogelijkheden… . Mundoes ondersteunt de werkzaamheden van een vrijwilliger die het collectief in hun sojaproductie en verwerking begeleidt.

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

6


4 FINANCIELE  KANT  VAN  DE  ZAAK    

1

Daar

vzw

Mundoes!

nog

in

z’n

kinderschoenen staat, putten wij voorlopig uit privévermogen om de oprichting en eerste stappen tot projectontwikkeling te financieren. 2 Daarnaast rekenen we op de inkomsten van de sponsortocht van Wouter Cocquyt en de opbrengst van eigen initiatieven. 3 we doen aanvraag voor subsidies en financiering om onze projecten en de algemene werking van de vzw te kunnen garanderen aan mogelijke partners: Rotary Club, Provincie West-Vlaanderen, Kunstendecreet, … 4 Onze werkgroep in Burundi zorgt voor logistieke en financiële ondersteuning.

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

7


5 JURIDISCHE  STRUCTUUR    

raad van bestuur: Voorzitter:

Nick Rahier

Ondervoorzitter: Janes Zeghers

De leden van de raad van bestuur kunnen alleen handelen, in die zin dat ze de vereniging kunnen binden aan dagelijkse bestuurshandelingen zonder daarvoor met de volledige raad van bestuur te moeten samenkomen. Algemene vergadering: Nick Rahier Janes Zeghers Katrien Dejonghe De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden en eventueel bijwonende, toekijkende, toegetreden leden, en heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 4 van de wet van 2 mei 2002: • • • • • • • • •

de wijziging van de statuten; de benoeming en de afzetting van de bestuurders; de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; de goedkeuring van de begroting en van de rekening; de ontbinding van de vereniging; de uitsluiting van een werkend lid; de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; alle gevallen waarin de statuten dat vereisen: vb.: goedkeuren van projecten

voor meer info verwijzen wij graag naar onze statuten die te vinden zijn op onze webpagina: www.mundoes.org, onder het submenu ‘downloads’.

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

8


6 UITLEIDING         Ik hoop met deze infobrochure een beeld geschetst te hebben van wat vzw Mundoes! wil bereiken en durf op uw steun rekenen. Wij richten ons tot u omdat wij overtuigd zijn van uw interesse in onze vernieuwende vorm van samenwerken met het zuiden.   Schuif deze bundel ook niet meteen aan de kant maar leg hem ter inzage voor uw werknemers, vrienden, kennissen,… en help zo ook onze naam te verspreiden! Als laatste wil ik ook nog een warme oproep doen om vrijblijvend te sponsoren op het rekeningnummer van de vzw : 731-0150262-81 met vermelding van ‘sponsoring + naam sponsor of instelling’ Ik dank u alvast ten zeerste en kijk uit naar een verrijkende samenwerking. Vriendelijke groeten, Nick Rahier voorzitter

voorstellingsbrochure vzw  Mundoes!  –  samengesteld  door  Nick  Rahier    

9

voorstellingsbrochure vzw Mundoes!  
voorstellingsbrochure vzw Mundoes!  

vzw Mundoes! voorgesteld...

Advertisement