Page 1


Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Josefově


Obsah Bojiště bitvy u (radce Králové tojtěch Kessler | (romadné hroby a pomníky na královéhradeckém bojišti _________________ Josef Šrámek | nroměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech ________________________________________________________ tiktor Bla ek | Krajinná památková zóna území bojiště u (radce Králové _________________

Kovy v památkové péči Opočenská zbrojnice Milan Junek Opočenská zbrojnice od baroka po současnost ___________________________ Stanislav (rbatý Opočenská zbrojnice sběratelství zbraní Colloredo-Mansfeldů ___________

Z kraje Alexandr Skalický st | )ng arch František Kulhánek )niciativy v rozvoji architektury urbanismu a kultury v Náchodě __________________________________________

Z činnosti pracoviště Workshop O betonu v Šárovcově Lhotě ____________________________________________ Akce obnovy

_____________________________________________________________

Akce obnovy

______________________________________________________________

Kulturní památky prohlášené v roce

____________________________________________

Kulturní památky prohlášené v roce

___________________________________________


Milí čtenáři po dvou letech vám opět předkládáme k poučnému čtení sborník našeho pracoviště Monumenta vivent Obsahové i praktické důvody nás dovedly k tomu e jsme se rozhodli vydat tento sborník za dvouleté období ty kteří jste ji přivykli víte e zde naleznete jak obsáhlejší studie tak zprávy o vybraných obnovách kulturních památek v Královéhradeckém kraji informaci o odborných akcích našeho pracoviště a také přehled kulturních památek které ministerstvo kultury ve sledovaném období prohlásilo t roce jsme si připomněli výročí bitev prusko-rakouské války Nejvýznamnější stopu v paměti lidí i krajiny zcela jistě zanechala bitva u Sadové nazývaná častěji bitvou u (radce Králové t důsledku rozsahu bitvy a vysokého počtu zemřelých vojáků byla krajina mezi (radcem Králové a (ořicemi zaplněna bezpočtem pomníků upomínajících na zemřelé vojáky obou válčících stran rento otisk je dodnes tak silný e se tomuto tématu věnujeme v několika příspěvcích zaměřených jak na téma válečných pomníků tak na téma krajiny bojiště která byla pro svůj speci cký charakter prohlášena krajinnou památkovou zónou Bojiště bitvy u (radce Králové Dlouhodobé zaměření badatelů i správce sbírek opočenského zámku na jeho bohatou zbrojnici se odrá í nejen v publikační činnosti ale také ve dvou textech v tomto sborníku taší pozornosti určitě neujde ani rozsáhlý text o )ng arch Františku Kulhánkovi který se ve a letech století významně zaslou il o urbanistický i architektonický rozvoj Náchoda Alexandr Skalický starší v něm úročí dlouhodobý badatelský zájem o tuto neprávem opomíjenou osobu českého architektonického prostředí t roce jsme navázali na úspěšný první ročník tematického workshopu věnovaného hlíně a výrobkům z ní t inspirativním prostředí bývalé kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě jsme uspořádali jednodenní workshop věnovaný cementovým výrobkům včetně praktických ukázek ruční výroby terasa či betonových tašek tzv cementovek tybrané akce obnovy ukazují jak široký je záběr péče o naše nemovité i movité kulturní dědictví a e navzdory často opakovaným větám o nanční nedostatečnosti a nízké péči o památky se toho v našem kraji udělalo a dělá hodně a co je důle ité kvalitně Ze všech uváděných obnov stojí za to upozornit na obnovu hřbitovního kostela Nanebevzetí nanny Marie v (orním Maršově která v letošním roce získala cenu Národního památkového ústavu natrimonium pro futuro v kategorii Záchrana památky noslední kapitola věnovaná nově prohlášeným kulturním památkám dokazuje e poznání našeho kulturního dědictví ještě není zdaleka dokončené a e jsou stále věci čekající buď na své objevení nebo na uznání jejich památkových kvalit Nesmíme však zapomínat e ne všechny památky navr ené na prohlášení jsou nakonec prohlášeny a e některé památky svůj statut kulturní památky kvůli velmi špatnému stavu a zániku pozbývají ro nás nezbytně směřuje k tomu abychom se svědomitě soustředili na pomoc památkám ohro eným ro však platí nejen pro památkáře ale obecně pro všechny kteří se mohou nebo mají svým dílem o dostatečnou péči o památky přičinit těřím e vás tento sborník zaujme a e si v něm najdete co nejvíce poučení a inspirace )ng Jiří Balský ředitel NnÚ ÚOn v Josefově


B

(

K


(romadné hroby a pomníky na královéhradeckém bojišti Vojtěch Kessler (istorický ústav Akademie věd Čp t rámci výzkumu souborů sepulkrálních plastik které se nacházejí v oblastech spjatých s válečnou událostí patří nezastupitelné místo Jádro textu vzniklo na základě práce tojtěcha Kesslera bojišti na Chlumu z roku ) mnozí vojenští historikové specializující a Josefa Šrámka Kdybychom na se na prusko-rakouskou válku netuší e se západně od (radce Králové ty padlé zapomněli je to jako by zemřeli podruhé Sepulkrální nachází unikátní lokalita nejen v měřítku České republiky ale patrně památky na královéhradeckém i v měřítku celoevropském Její jedinečnost je zřejmá ve třech komplebojišti z roku in Epigraphica Sepulcralia mentárních rovinách nřekvapujícím dojmem působí hned samotný nraha v tisku geogra cký rozsah bojiště Jde o plochu více ne km zahrnující zhruba obcí A to hovoříme pouze o místech bojů nástupní a naopak ústupové prostory v ní zahrnuty nejsou Ačkoli jsme si vědomi obtí í při porovnávání událostí v různých historických epochách určitá komparace se zde přímo nabízí rak například husitské bojiště u Lipan je ve skutečnosti rozlehlejší pole o výměře asi km Další rovinou exkluzivity je kontinuita tradic Ji bezprostředně po doznění válečných běsů v roce se bojiště u (radce Králové stává vyhledávaným místem kde jsou nad hromadnými hroby budovány první pomníky svědomíme-li si e i v letošním roce výročí přibyl na bojišti další z pomníků mů eme tvrdit e druhý ivot bitvy a bojiště vyplňuje souvisle dobu je od události uběhla Opět si zde neodpustíme srovnání například první pomník na bojišti u Kolína byl vybudován po více ne letech od události A monument který je dnes s kolínskou bitvou spjat památník na křečhořském vrchu byl vystavěn dokonce a v závěru století tj po více ne letech po bitvě noslední rovinou která je i pro laiky obr Jedním z nejkrásnějších je figurální pomník věnovaný patrná je unikátnost co do počtu sepulkrálních rakouskému pěšímu pluku v Rozběřicích ev č památek Jenom na královéhradeckém bojišti Pokud není uvedeno jinak foto Vojtěch Kessler památek nokud bychom obr Bojiště u (radce Králové je pomníky doslova poseto je evidováno přes připočítali i pomníky a pomníčky na jiných bojištích z prusko-rakouské války dostali bychom se k číslu přesahující tisícovku památek Ovšem my se v příspěvku hodláme zaměřit pouze na komplex sepulkrálních plastik které se nacházejí na bojišti rozhodujícího střetnutí z července


tojtěch Kessler (romadné hroby a pomníky na královéhradeckém v češtině Stejně tak je zcela český i pomník pruského vestfálského pěšího pluku č ev č mohutná pískovcová kostka zdobená zlomeným sloupem a plastickým věncem v nrobluzi Skupina vícejazyčných pomníků není sice tak početná ale je o to zajímavější Jednoho ze zástupců této ojedinělé výjimky představuje pomník rakouského praporu polních myslivců ev č kde je nápis vyveden v češtině němčině maďarštině a ruštině psaný azbukou Obdobně pomník rakouského pěšího pluku č ze Svíbu obsahuje nápisy české německé a maďarské ev č Na vině je v těchto případech komplikované národnostní slo ení útvarů resp místo jejich doplňovacích obvodů Je tedy na místě se ptát proč nebyl zájem o vznik památek s nápisy v jazycích jiných například rumunštině chorvatštině či polštině Jistě by se našla celá řada útvarů v nich slou ila majorita u ívající těchto jazyků e Obdobné otázky pak mohou vzbuzovat výsledky obr Pomník vestfálského pěšího pluku č dalšího členícího parametru tj hlediska autentičnosti překvapivě nese pouze české nápisy ev č místa Jedním ze specifik bojišť prusko-rakouské války je toti četnost dochovaných válečných hrobů a to na přibli ně autentických místech t obavách před šířením různých epidemií i z čistě pragmatických důvodů jakými byly velké vzdálenosti hřbitovů či jejich omezená kapacita byli padlí vojáci pohřbíváni tam kde byli nalezeni případně v hromadných tzv šachetních hrobech poblí Jejich označení bylo často velmi prosté do země zara ená puška či jednoduchý kří narychlo vytvořený z planěk plotů nebo větví jen na královéhradeckém bojišti se podařilo zajistit jednotné dřevěné kří e rypickým příkladem jsou šachtové hroby v lese Svíb raké v případě pozdějších pomníků zřizovaných jednotkami se místa pojila s místem boje dané jednotky viz například ji zmiňovaný pomník Baterie mrtvých ev č nrim zde však hrají pomníky ze svíbského lesa například rakouského a pěšího pluku ev č resp či ji zmiňovaný pomník s ev č věnovaný rakouskému praporu polních obr Pomník rakouského pěšího pluku č lidově myslivců nebo pomník praporu u vstupu do lesa nazývaný rreue má na svých nápisových deskách směrem z Čistěvsi ev č Na druhé straně centra české německé i maďarské nápisy ev č bojiště nemů eme opomenout do dálky hrdě čnící pomník ) armádního sboru při ústí tzv Úvozu mrtvých u Chlumu ev č


Naproti tomu neautentické lokalizace představuje například pruský hřbitov byť pomníky gardového pluku mají místní souvislost Na hřbitově se nacházejí pomníky evidenčních čísel Celkem logicky lze za neautentický pomník pova ovat i zmíněné ossarium ev č Ostatky umístěné v jeho útrobách pocházejí toti z několika lokalit rozsáhlého bojiště Musíme si ovšem být vědomi i toho e umístění řady pomníků je sekundární nomníky byly někdy přeneseny ještě v průběhu století častěji pak ve století s ohledem na soudobé potřeby budování infrastruktury či budování zemědělských dru stev rento rozsáhlý komplex například zapříčinil přenesení pomníků f noměrně jednostranné je členění z hlediska kvantity belli Ze své podstaty je naprostá většina pomníků na královéhradeckém bojišti věnována bojům z osudného července menší část je obecně věnována padlým v prusko-rakouské válce obr Lev odpočívající na vrcholu pomníku týjimku zde představuje ji zmíněný pomník zasvěcený pruského gardového pluku ev č rakouskému praporu polních myslivců ev č ren toti na nápisové desce zmiňuje nejen boje z července ale připomíná také účast praporu v bojích u Svinišťan z června Stejně tak i soubor pomníků věnovaných rakouskému pěšímu pluku č v lokalitě (ejcmanka ev č který zahrnuje výčet padlých z bojů u Kuřívod června Mnichova (radiště června Jičína června a (radce Králové července g nodobné majorizaci jsme svědky i u dalšího hlediska tj otázky konfese Ojedinělé památky na královéhradeckém bojišti představují dva idovské náhrobky v (ořicích stéla s hebrejským nápisem připomíná památku J pubina původem z Dohaliček jemu se stala osudnou zbloudilá kulka ev č a pomník v podobě pylonu s kanelováním a girlandami a nápisem v češtině a hebrejštině zase připomíná osobu MsDr títa Levita který v roce ošetřoval zraněné vojáky ev č Ostatní pomníky jsou bez obr Pseudogotické ossaium na Chlumu ev č výjimky prodchnuty křesťanskou symbolikou která je odrazem konfesní skladby bojujících vojáků h Na úplný závěr jsme si ponechali třídící hledisko nejzajímavější ovšem o to diskutabilnější tj hledisko umělecké Mezi nejoceňovanější


tojtěch Kessler (romadné hroby a pomníky na královéhradeckém pomníky na královéhradeckém bojišti patří rozběřický pomník rakouského pěšího pluku č (och- und Deutschmeister od sochaře Lichtenberga ev č ji zmiňované pomník rakouského praporu polních myslivců od sochaře rilgnera při vstupu do lesa Svíb ev č a tzv fürstenberský kří ev č případně pomník saského krále Alberta v nrobluzi ev č nískovcová secesní stéla s bustou saského krále a královskými atributy pochází z dílny ředitele a pedagoga hořické kamenosochařské školy táclava Weinzettla Obecně je velmi obtí né vypíchnout jen některá z děl tohoto nadaného a zejména velmi plodného sochaře a architekta Na bojištích z války roku zanechal celou řadu zajímavých a umělecky hodnotných realizací tedle zmíněných připomeňme ještě například pomník rakouského pěšího pluku č v lese Svíb ev č Ovšem nejvíce pozornosti dozajista poutá Weinzettlova monumentální Baterie mrtvých ev č obr Jeden ze dvou idovských pomníků Odhlédneme-li od členění na základě autora připomíná památku J Rubina původem z Dohaliček mů eme si napříč u itými směry a právě i napříč ev č jednotlivými realizátory povšimnout několika skupin opakujících se motivů se zajímavými symbolickými podtexty Jednu takovou skupinu motivů představují antikizující prvky Například u ití antických vojenských emblémů na pomníku věnovanému rakouskému majoru Ferdinandu Freundovi od pěšího pluku č v (orním nřímu ev č hlava Medúzy na Baterii mrtvých ta má symbolicky ochraňovat dělostřelce a dle řecké mytologie v kámen proměňovat ka dého kdo by na ně byť jen pohlédl či pomník věnovaný přímo rakouskému pěšímu pluku č který se obdobně jako Freundův pomník nachází takté v (orním nřímu u lokality Svatý Alois ev č Ji jsme zmínili umělecky velmi zajímavý pomník věnovaný rakouskému pěšího pluku č v Máslojedech ev č Na sarkofágu se toti nachází postava raněného římského vojáka ve zbroji Nepřehlédnutelné jsou také gotizující motivy zmiňované ossarium na Chlumu ev č centrální obr Autorem neobarokního pomníku rakouského kří na pouchovském hřbitově ev č pomník praporu polních myslivců je sochař Viktor O Tilgner ev č podporučíka Oscara Stelznera z rakouského pěšího pluku č na Chlumu ev č či pomník kadeta-šikovatele Carla von


obr Antikizující prvky na pomníku věnovaném rakouskému majoru Ferdinandu Freundovi ev č v (orním Přímu obr Detail hlavy Medúzy na pomníku Baterie mrtvých na Chlumu ev č obr Umělecky vděčné antikizující motivy na pomníku ev č

fenoménu )n Bellum roč č s K této osobě viz Gláser netr Václav Weinzettl architekt vojenských pomníků )n (istorie a vojenství roč č s Gláser netr Vojenské pomníky a památníky architekta Václava Weinzettla )n (istorie

Gatterburg z rakouského pěšího pluku č v Máslojedech ev č Na všech těchto pomnících je patrné symbolické vyu ití lomeného oblouku jako forma u ité dekorace a zdůraznění vertikál Militární symboliku má motiv vojenských trofejí který se objevuje například na pomníku nadporučíka Wokala z rakouského dělostřeleckého pluku č ve tšestarech ev č na pomníku vojáků pochovaných na vrchu sv Gottharda u (ořic ev č či na saském pomníku v nrobluzi ev č nro recipienty jsou vděčné zejména gurální motivy Na pomnících se jich však nenachází takové mno ství jak by se mohlo soudit O to větší zájem právě tyto výjimky budí Jde o ji několikráte zmiňované pomníky jako například pomník praporu polních myslivců u Svíbu ev č jeho jádro tvoří nepřehlédnutelná postava polního myslivce v plné zbroji dále například socha Austrie stojící zcela na vrcholu Baterie mrtvých ev č případně onen raněný Říman na pomníku ev č


obr Jan Nepomuk Steinský účastník pruskorakouské války a zakladatel Komitétu pro udr ování válečných hrobů na bojišti královéhradeckém z roku

Článek představuje rozšíření studie Kessler tojtěch Šrámek Josef Kdybychom na ty padlé zapomněli je to jako by zemřeli podruhé Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku )n Epigraphica et sepulcralia nraha v tisku Území bojiště bitvy u (radce Králové bylo vyhlášeno památkovou zónou k vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č Sb o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny tiz Sbírka zákonů České republiky částka roč nraha s Kessler tojtěch Petri kace vojenské paměti versus pieta Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu )n Epigraphica et sepulcralia nraha s Barus Martin Zde v Pánu odpočívají Pomníky a válečné hroby z prusko-rakouské války )n Dějiny a současnost č s Šrámek Josef Utíkejte Prajzi jdou Prusko-rakouská válka v paměti obyvatel východních Čech )n Dějiny a současnost č s Pamětní kniha města Nechanic )n Svatoňová Stanislava Šůla Jaroslav Zimmermann netr eds tálka na Královéhradecku pohledem současníků týbor z obecních farních a školních kronik regionu (radec Králové s

Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech Josef Šrámek Muzeum východních Čech v (radci Králové Dnešní památková zóna na královéhradeckém bojišti z roku zcela unikátní minimálně v evropském kontextu se bezesporu začala vyvíjet u pod bezprostředním dojmem válečného pro itku současníků Neexistuje snad obec v okolí někdejšího bitevního pole kde by se nezachovala vzpomínka na válečné léto roku S jistou nadsázkou lze přitom říci e na bedra civilního obyvatelstva tí e války dolehla hlavně poté co skončily vlastní vojenské operace tedle rekvizic pro potřeby armády to byla právě nutnost pochovat padlé s čím se museli obyvatelé vesnic v okolí chlumské výšiny vypořádat Soudobé pamětní zápisy nás nenechávají na pochybách o tom jak náročný úkol to byl rak například v Nechanicích pisatel městské pamětní knihy konstatoval e dne července bylo teprve mo no ohlédnouti se na bojiště jestli nějaké raněné venku ostali Prohlédnutí toto bylo však hrozné Tu bylo viděti e teprve malá čásť toliko Prusi snešení jsou Rakušané a Sasi ještě venku v širém poli le ejí První okam iky na toto hrozné dílo zeslabilo skutečně i toho nejsilnějšího člověka Ty nářky a zdvíhání rukouch od raněných bylo nesnesitelné v hladu a v krvi mezi mrtvými le eli na poli v blátě bez všeho ošetření počali se teprv snášeti do obcí nejbli ších tu však se nedostávalo potahů poněvad rolníci s koňmi dílem na přípře ích a dílem ještě na útěku byli nemohli tedy po bitvě první den všecky raněné nále itě odvézti a odvá eli tyto chudáky ještě čtvrtý den po bitvě hlady ji na polou sic umořené z bojiště Nyní však teprve kdy raněné ádné na poli nebyli nastala práce zakopávání mrtvých Prusové odvezli své mrtvé z bojiště hned mezi bitvou a nápotom vzali svůj hrobnický sbor k posluhování lazaretu a rakouské a saské mrtvé jako to i veškeré koňstvo nechali na bojišti le eti týmluvný je také zápis v školní pamětní knize obce Chlum Kromě toho rozšiřoval se po krajině zdejší nesnesitelný puch z hnijících mrtvol Byliť sem posíláni lidé z cizích dalekých vesnic ku zahrabávání poněvad domácí nemohli zahrabati těch tisíců mrtvol Zahrabávání trvalo přes osm dní Však ještě po dlouhém čase nalézány jsou mrtvoly vyoráním neb zahrabáním od psů atd aniť Prusové své mrtvé hned po válce bezprostředně do brázd do příkopů naházeli a jen hlínu na ně nahrnuli nodobný obraz dní po osudové bitvě na Chlumu vykreslil ve svých pamětech i rolník z Máslojed Josef tolf Byla to práce uvnitř lesa mezi dubovými keři kde zem byla hustě kořeny prorostlá


Josef Šrámek nroměna královéhradeckého bojiště velmi tě ká Z těch příčin vynášeny byly mrtvoly pokud se pro rozklad vynášet daly z okraje lesa na pole a zde pohřbeny V lese obyčejně vykopána jáma jen na štych hluboko a cm a sem narovnány byly mrtvoly a vyhozenou hlínou trochu přikryty Kde půda dovolila např na širších cestách v lese aneb v místech holých bez porostu pak v polích kopaly se jámy metr i více hluboké a v dy se do hrobu kladlo více mrtvol tu a tam a sto tolfovy paměti také informují o kořenech paměti na válečný rok nodle jeho svědectví si panský hajný z velko- obr Svá ení zraněných a mrtvých po bitvě u (radce Králové statku barona Johanna A Liebiga dělal poznámky o tom kolik rakouských či pruských vojáků bylo v tom kterém hrobu pochováno co bylo vyu ito poté co se nad válečnými hroby začaly vztyčovat první pomníky rakto vznikla v průběhu poloviny století celá řada válečných hrobů které významně ovlivnily podobu tváře nejen východočeské krajiny (romadných hrobů padlých vojínů nalézá se na bojišti mno ství zvláště pak u Chlumu (ořeních Dohalic obr Příbuzní padlých vojáků truchlící nad hroby na bojišti Sadové u mokrovouského dvoru v lese (olý a v lese Svíbu u Čisťovse u Rozběřic a Lípy konstatoval pisatel pamětní knihy obce M any Barvitě pak byla soudobá realita zachycena na stránkách ji zmíněné pamětní knihy chlumské školy Údolí a návrší poseto jest černými malými i velikými pahrbky z nové nasypané země je kryje v šachtách tisíce a tisíce padlých vojínů Jednoduché černé kří e zara ené na šachtách jsou jediným pomníkem četných zmařených ivotů Žádný nápis neprozrazuje jméno zde padlých vojínů jen tu kou napsaná čísla naznačují pluky které zde krvácely Nejvíce hrobů kryje návrší Kronika obecná školy Chlum chlumské Šachta na šachtě dávající o tom svědectví e zde nejúsilovněji )n tálka na bojováno e zde vedl se nejprudší zápas e zde rozhodnut osud celonárodního Královéhradecku s tolf Josef Vzpomínky na boje Krajina zdejší podobala se jedinému velikému hřbitovu Jindy tak válku Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém tichá a neznámá stala se velepamátnou Tu přicházejí otcové matky bratři (radec Králové s sestry by si vyhledali svého syna bratra tu zas černě oděná paní vedouc rý s Pamětní kniha obce M an )n dítky za ruce hledá pátrá po svém man eli Větší počet nedopátral se tálka na Královéhradecku hrobů svých milých Mnohým se to však předce podařilo dle jistých s


známek a udání těch kteří zahrabávali mrtvoly na hrobech těch pak postaveny byly pomníky Nedlouho poté co utichly zbraně se tak královéhradecké bojiště začalo proměňovat ve hřbitov a posléze i památkové území xující paměť na válku z roku nomníky začaly nad hroby padlých na královéhradeckém bojišti vznikat bezprostředně po válce Logicky se nejprve jednalo o spontánně budované kří e prostého provedení které byly a posléze nahrazovány pomníky ve vlastním slova smyslu zhotovené z trvanlivějších materiálů především z kamene či litiny O jejich zřizování se zaslou ili v této nejstarší fázi především rodinní příslušníci jedinci z řad široké veřejnosti případně menším dílem vojenské útvary které onoho tragického u (radce Králové bojovaly rak u na přelomu let zalo il baron Liebig mauzoleum s malou kaplí u tzv Gabrielina dvora u obce Lípa a man elé Max Egon a Leontina zu Fürstenberg věnovali památce hrdinných rakouských vojáků honosný kří nřekvapivější však mo ná je e velký podíl na vzniku pietní tváře královéhradeckého bojiště měl pruský rytířský johanitský řád s v září roku zakoupili vyslanci pruských johanitů pozemek na Chlumu v místě kde se nacházely šachtové hroby pruských vojáků a důstojníků aby zde vznikl pruský vojenský hřbitov Důle ité však je e pruští johanité nebudovali pomníky nad hroby výhradně pruských vojáků jejich péči vznikla i celá řada dalších pomníků věnovaných padlým druhé strany S tím jak ubíhaly roky a desetiletí však na hrobech a pomnících na královéhradeckém bojišti začal hlodat zub času a na konci let století u byl pohled na tyto funerální památky dosti tristní jak dokládá řada svědectví Na bídný stav pomníků upozornil u v roce farář z nrobluze Jan Brunclík kdy adresoval saskému ministerstvu války podnět k opravě pomníku věnovaného padlým příslušníkům saského armádního sboru z bitvy u (radce Králové těc se zdařila a oprava byla následujícího roku provedena tětšiny těchto renovací se zhostil v letech a první ředitel c k odborné školy sochařsko-kamenické v (ořicích obr Tzv Fürstenberský kří na Chlumu první z pomníků na bývalém bojišti Zde ještě bez ossaria tilém Dokoupil Špatný stav bojiště neunikl ani a lvů v pozadí pozornosti soudobého tisku t regionu dobře zakotvený časopis patibor např v roce konstatoval e z bojiště u Sádové dochází nás oprávněný stesk na velice bídný stav mnohých památníků osudného dne července Většina pomníků velice jest dotknuta ji zubem času jiné jsou více méně zapadlé a zarostlé travou a nebude-li brzy zjednána odpomoc hrozí úplným rozvalením Dva a dvacet

s

Kronika obecné školy Chlum

Čtvrtstoleté výročí bitvy u (radce Králové patibor č s Generální katalog válečných hrobů )nterní dokumentace Komitétu pro udr ování památek z války roku passim Generální katalog válečných hrobů e č ramté e č Michálková )rena Michálek Ladislav Kamenů hlas o válce nraha s Srov noláček Bohumil Johanité jejich historie působení v Čechách na bojištích z války roku Bellum č s Generální katalog válečných hrobů passim ramté e č ramté s


Josef Šrámek nroměna královéhradeckého bojiště let jest ovšem dosti dlouhá doba a mnohé ty památky zřízeny byly ve smutném onom roce bezprostředně po válce jen na rychlo prozatímně ani by později byly nahra eny důkladnějšími Stav tento nemů e však dále potrvati nemajíli sic památníky ty propadnouti zkáze úplné Ke klíčové události pro další dějiny královéhradeckého bojiště došlo na podzim roku rehdy místo navštívil setník c k zeměbrany Jan Nepomuk Steinský účastník válečného ta ení z roku Setník Steinský měl k bojišti obzvláště osobní vztah Účastnil se smutně proslulých bojů v lese Svíb a během ústupu byl v prostoru mezi Svíbem a Máslojedy raněn následkem čeho přišel o pravou pa i Skutečnost e byl po skončení války Steinský za prokázanou statečnost povýšen byla jistě s ohledem na tuto ztrátu jen slabou náplastí Během honu jeho se v roce účastnil Jan Nepomuk Steinský seznal obr Ozdobené Liebigovo mauzoleum v Lípě ve e původní hroby a pomníky z přelomu a let výroční den královéhradecké bitvy roku století jsou ji ve značně zdevastovaném stavu Sám k tomu poznamenal Kdy dán jsem byl na odpočinek bylo to r správně však ji vrátil jsem se do Čech a vyvolil si Cerekvici u (něvčevse za stálé sídlo své Tu bylo plno upomínek pro mne z něšťastného roku ) obrátil jsem pozornost svou ihned k pomníkům vojenským je po bitvě tuto padlým vojínům zřízeny byly ) shledal jsem e se téměř rozpadávají t podobném duchu je pak podnět vedoucí k zalo ení spolku pečujícího o památky na bojišti re ektován ve výroční zprávě z roku Její pisatel František Kudrna zde uvádí e historie spolku se počala psát listopadu kdy o honu v lese Svíbu pozornost c k setníka zemské obrany Jana Steinského toho času na odpočinku jako i jiných na honu zúčastněných hostí upoutaly pomníky je z piety k vojínům zde padnuvším zřiditi dali jich druhové neb příbuzní a jich v lese Svíbském tolik nahromaděno jest Při pozorování tom došlo se k bolestnému vědomí e pomníky tyto znenáhla zvětrávají ba v brzku rozpadnout se musí ač by prostředky poměrně nepatrnými zlu tomu dalo se odpomoci a památníky tyto ještě dlouhou řadu let v dobrém stavu by udr eny býti mohly Myšlénky tyto byly v dy více a více iveny vzpomínkou e v brzku ji července celé čtvrtstoletí od Z bojiště u Sádové patibor osudné bitvy Královéhradecké děliti nás bude Zraku našemu objevil č s Dvořák Jaroslav Jan se tu překrásný pomník c k pěš pluku arcivévody Viléma pomník Nepomuk Steinský Otec právě nově opravený a věnovaný dvěma krásnými věnci sboru válečných hrobů z roku s důstojnického a mu stva jmenovaného pluku zdobený (luboce dojat (radec Králové Citováno dle Dvořák J Jan stanul ka dý z lovců a dojem tento zvyšovala ještě vzpomínka e v jich Nepomuk Steinský s


Z


Workshop O betonu v Šárovcově Lhotě Druhý workshop v Šárovcově Lhotě byl zaměřen na beton v mnoha podobách na praktické zkušenosti a dovednosti spojené s přípravou realizací a údr bou tvrdých cementových teracových povrchů pestaurátoři stavební praktici památkáři i badatelé se s účastníky podělili o nabyté vědomosti a zkušenosti Kolega z Josefovského pracoviště Mgr Miloš Buroň seznámil s historií u ívání cementu a betonu )ng táclav Jandáček poučil účastníky o mo nosti oprav a zachování dekorativních prvků i jednoduchých fasád s obsahem cementu na historických stavbách Odbornému restaurování uměleckých objektů s cementovými povrchy se věnuje jen nemnoho řemeslníků smělecky provedené menší objekty pomníky z třetiny století umělecké artefakty z betonu s tvrdými povrchovými úpravami postupně do ívají a restaurátorské zásahy vy adují speci cké přístupy které představil MgA romáš Skalík na konkrétních objektech pestaurátor MgA Josef Červinka se podělil o zkušenosti s restaurováním tvrdých omítek na příkladech Mozartea v nraze vily rugendhat v Brně nebo polikliniky Zahradníkova v Brně nosledními dvěma příspěvky dopolední části jsme se dostali a k praktické dílně Úspěšná regionální rma Kamenictví teverka z Miletína se ji delší dobu systematicky věnuje i tzv teracovým omítkám t příspěvku vysvětlili základní teoretické i praktické souvislosti spojené s realizací tohoto druhu teracových omítek teraco jeho slo ení a pou ití ve stavebnictví teracové omítky příprava natahování opracování konzervace nříspěvek josefovského kolegy nhDr tiktora Bla ka uvedl účastníky do praktické části S první výrobou betonových tašek se setkáváme ve letech století a její prvenství je připisováno Adolphu Kroherovi ze Staudachu no první světové válce betonové tašky začaly vyrábět i drobné domácí betonářské dílny např Julia Nečáska v Benešově u Semil dědečka kolegy Bla ka Z jeho dílny byly přivezeny také všechny historické stroje jejich obsluhu si většina účastníků vyzkoušela


Workshop O betonu v Šárovcově Lhotě t praktické části se účastníci seznámili nejen s tradiční výrobou betonových tašek cementovek ale také s výrobou ozdobných betonových tvárnic Betonové tvárnice sokly skru e nebo odtokové roury byly vyráběny pěchováním ne příliš mokrého betonu do elezných forem různých velikostí a tvarů t řadě budov se dochovaly kvalitně provedené teracové podlahy často doplněné o mozaikovou výzdobu Účastníci si na malých vzorcích vyzkoušeli postup výroby leštěného teraca jeho základ tvoří zhutněná betonová směs s asi centimetrovou vrstvou vápencové drti různé velikosti a barevnosti smíchané s cementem a někdy doplněná i barvivy nro dosa ení vysokého lesku a velmi hladkého povrchu bylo leštěno karborundovými kotouči a brousky tymývané teraco se pou ívalo především k obkladu budov nebo výrobě soklových tvárnic rerasová směs byla po zaschnutí vymyta hrubým kartáčem a tak bylo mechanicky z povrchu částečně odstraněno cementové pojivo


Akce obnovy v roce Oprava kostela sv Václava v (lušicích o (radec Králové Zdeněk Čermák Někdejší kaple sv Barbory dnes kostel sv táclava je umístěna na ji ním okraji parku zámku v (lušicích rvoří hodnotnou součást zámeckého areálu odkazující na jeho starší podobu Stavebníkem byl Kamil Colloredo z Waldsee Barokní stavba z let byla v letech tehdejším majitelem zámku a panství Děpoldem Černínem důkladně opravena a zasvěcena sv táclavu Mimo jiné byl upraven štít a přistaveno schodiště na oratoř Jedná se o jednolodní cihelnou omítanou stavbu na půdorysu obdélníka s lehce odsazenými náro ími se sedlovou střechou a u ším pravoúhlým presbytářem tstupní portál je doplněn odsazeným frontonem zdobeným mohutným korunovaným aliančním znakem tlivem povětrnosti a dlouhodobě neprováděné údr by byl kostel před opravou ve velmi zchátralém stavu Omítky byly opadány v kusech římsa štítu byla staticky narušena krytinu tvořil starý do ilý eternit přístavky byly v havarijním stavu S ohledem na míru poškození a z ní vyplývající rozsah prací byla oprava fasády po dokončení opravy střechy rozdělena na dvě etapy Nepůvodní eternitová krytina byla odstraněna a nahrazena tradičními re nými taškami bobrovkami na hustém laťování krajové tašky byly ukládané do malty Došlo k obnově klempířských prvků jejich povrchová úprava byla barevně sladěna s barvou krytiny nřed opravou fasády byla opravena okna chybějící zasklení doplněno a dřevěné rámy opatřeny novým nátěrem Barevné zvýraznění tektonického členění fasády vyplývá z charakteru historického vývoje a architektonického stylu objektu nroto byla zvolena i barevná úprava kamenných prvků na fasádě t minulosti tedy i v době vzniku a úprav kostela byly tyto kamenné prvky jednoduché portály šambrány překlady apod pova ovány za bě né stavební konstrukční prvky které se pohledově svým přírodním povrchem neuplatňovaly a byly bě ně opatřovány omítkou či nátěrem jako ostatní části zdiva tnější omítky včetně poškozených architektonických článků byly vyspraveny hladkou vápennou štukovou omítkou a opatřeny nátěrem v tradiční dvoubarevné tektonice světlého okru a bílého lomeného odstínu na plastických prvcích Soklové kamenné desky byly odborně očištěny vyspraveny chybějící desky byly doplněny a nově spárovány


namátky prohlášené v roce

hřbitova v jeho středu stával kostel (řbitov je dnes zarostlý náletovou vegetací nozdně renesanční zvonice snad i s bedněným zvonovým patrem byla v roce stavebně upravena průchod v přízemí byl zazděn nři poslední větší stavební úpravě v roce Bedřich Barták opatřil interiér nástěnnou výmalbou zobrazující sv Jana Nepomuckého s andílky Dobré k ú (linné o Rychnov nad Kně nou sousoší kalvárie s podstavcem rč Sousoší kalvárie z roku s bohatě zdobeným podstavcem se nachází nedaleko rybníka naproti chalupě č e nod ukři ovaným Kristem stojí dvě sochy vlevo Bolestná nanna Marie s mečem zabodnutým v srdci vpravo sv Jan evangelista nodstavec je na čelní straně zdoben reliéfem sv Máří Magdaleny vlevo reliéfem Marie Kleofášovy matky apoštola Jakuba mladšího vpravo reliéfem Salome Jeruzalémská tšechny tři eny doprovázely podle Markova evangelia Je íše na Golgotu nodstavec nese také rytý nápis Nesmirnij Lasce sweta Spasitele Pawel (anuss vděčne obetuge Pova čloweče Ge issovo milowanj Milug a nagdeš Smilowanj Sochařská památka je ztvárněna v působivé naivitě regionálního sochaře která dodává dílu svou poetičnost a prostou krásu Dobruška o Rychnov nad Kně nou pivovar čp rč nrávo vařit v Dobrušce pivo bylo potvrzeno ji roku A do velkého po áru města v roce se pivo vařilo v domech na náměstí poté se začal budovat současný pivovar no áry které areál zachvátily na přelomu února a března zničily část původního technologického


zařízení sladovny t roce o ivil nový majitel nejen provoz sladovny ale po patnácti letech i provoz pivovaru Od toho roku pak dochází k postupným opravám dochovaného technologického zařízení a instalaci nových pivovarských technologií Byly odstraněny betonové a asfaltové povrchy komunikací a nahrazeny ulovými kostkami t roce byla opravena fasáda sladovny na ní byly obna eny části se zachovanou kamennou stavební strukturou namátková hodnota pivovaru v Dobrušce spočívá především v autenticitě funkčního strojního zařízení a technických detailů z let t rychnovském okresu je to jediný pivovar ve kterém bylo v této míře ponecháno a stále je k výrobnímu procesu vyu íváno dobové strojní zařízení i přes potí e spojené s jeho údr bou t širším celorepublikovém kontextu je unikátem zcela funkční vyu ívané mlecí zařízení na slad rradiční výrobní procesy probíhají v původním architektonickém uspořádání rechnologická návaznost výrobních objektů dokládá typické provozní a architektonické uspořádání pivovaru z konce století Je dochována velká část původních dřevěných nosných konstrukcí architektonických detailů jako jsou okenní otvory aluzie schodiště nebo zábradlí (odnota areálu spočívá také v jeho urbanistickém umístění noloha při úpatí Novoměstského kopce v něm jsou vyhloubeny le ácké sklepy a v bezprostřední blízkosti vodního zdroje dokumentuje závislost či návaznost průmyslové výroby na přírodních podmínkách a zdrojích před zavedením elektrických pohonů Areál kulturní památky tvoří sladovna a varna se zabudovaným strojním zařízením i kdy areál pivovaru je rozsáhlejší a patří do něj i původní le ácké sklepy Rokytnice v Orlických horách k ú Nebeská Rybná o Rychnov nad Kně nou kostel sv Filipa a Jakuba se sochami sv Filipa a Jakuba rč Kostel sv Filipa a Jakuba apoštolů v Nebeské pybné je jedním z posledních přímých dokladů zástavby téměř zaniklé obce podobně jako třeba kostel v nedaleké trchní Orlici Byl postaven v letech po po áru staršího dřevěného kostela Na první pohled se jeví jako jednoduchá architektonicky méně zajímavá stavba opak je však

Profile for NPÚ, ÚOP v Josefově

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově za roky 2015 a 2016  

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově za roky 2015 a 2016