Page 1

3 33

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ Êӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ

â¤Ã§¡ÒÃͺÃÁ LMS à´×͹µØÅÒ¤Á 2557 Êӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍϨѴâ¤Ã§¡ÒÃͺÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡Òà ËÅÑ¡Êٵà “¡ÒÃÊÌҧº·àÃÕ¹Í͹䬏 LMS àº×้ͧµŒ¹” ãˌᡋ¤³Ò¨ÒÏ·Õ่ʹ㨠ÊÓËÃѺã¹à´×͹µØÅÒ¤Á¹Õ้ແ´ÍºÃÁ¨Ó¹Ç¹·Ñ้§ÊÔ้¹ 4 ÃØ‹¹ ÃØ‹¹·Õ่ 1 Çѹ¨Ñ¹·Ã·Õ่ 13 µØÅÒ¤Á 2557 àÇÅÒ 8.30-16.30 ¹. ÃØ‹¹·Õ่ 2 ÇѹàÊÒÏ·Õ่ 18 µØÅÒ¤Á 2557 àÇÅÒ 8.30-16.30 ¹. ÃØ‹¹·Õ่ 3 ÇѹÍѧ¤Ò÷Õ่ 21 µØÅÒ¤Á 2557 àÇÅÒ 8.30-16.30 ¹. ÃØ‹¹·Õ่ 4 ÇѹÈءÏ·Õ่ 24 µØÅÒ¤Á 2557 àÇÅÒ 8.30-16.30 ¹. â´Âã¹ÃØ‹¹·Õ่ 1 ä´Œ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃáÅŒÇàÊÃ็¨ÁÕ¤³Ò¨ÒÏâçàÃÕ¹ÊÒ¸ÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ ¹¤Ã»°Áʹã¨à¢ŒÒËÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ໚¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ÊÓËÃѺÍÒ¨ÒÏ·Õ่ʹã¨ÊÒÁÒöŧª×่ÍÊÁѤÃä´Œ·Õ่Êӹѡ§Ò¹ »ÃШӤ³Ð ËÃ×͵Դµ‹ÍÊͺ¶ÒÁä´Œ·Õ่àºÍÏ 3719

CC

newsletter

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¹¤Ã»°Á

23 ตุลาคม

»‚·Õ่ 2 ©ºÑº·Õ่ 13 à´×͹ µØÅÒ¤Á 2557

website: cic.npru.ac.th

วันปิยมหาราช

วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์

“การประกาศเลิกทาส” ประชาชนชาวไทยได้เป็นไทจวบจนทุกวันนี้

¡ÒÃÊͺÁҵðҹ෤â¹âÅÂÕ ..................................................... ÊÒÃʹà·È

¤³ÐÍÒ¨ÒÏáÅÐ਌Ò˹ŒÒ·Õ่ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ FTP »ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ àÂÕ่ÂÁªÁÊӹѡ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÍÒ¨ÒÏ ´Ã.¹Ô¯°ÔµÒ àªÔ´ªÙ ¼ÙŒÍӹǡÒÃÊӹѡ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ãËŒ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ¤³ÐÍÒ¨ÒÏáÅÐ਌Ò˹ŒÒ·Õ่ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ FTP »ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ 㹡ÒÃàÂÕÂÁªÁ Êӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏáÅÐáÅ¡à»ÅÕ่¹¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ ÊÒÃʹà·È ³ ÍÒ¤ÒÃÊӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÃÒªÀѯ¹¤Ã»°Á

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ...............................................................................................................................................................................

·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ

ÍÒ¨ÒÏ ´Ã. ¹Ô¯°ÔµÒ àªÔ´ªÙ ¼ÙŒÍӹǡÒÃÊӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ

ºÃóҸԡÒà ÍÒ¨ÒÏ ¢¹ÔÉ°Ò á«‹ÅÔ้Á

ÍÒ¨Òϼٌª‹Ç¡ӡѺ´ÙáŧҹàŢҹءÒÃ

¨Ñ´·Óâ´Â

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡Òà Êӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ

ແ´Êͺ ÊÁѤÃÊͺ

àÃÔ่ÁÊͺÃͺááÇѹ¾Ø¸·Õ่ 8 µØÅÒ¤Á 2557 ໚¹µŒ¹ä»......................

Áҵðҹ෤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È àÃÔ่ÁÊÁѤÃä´ŒµÑ้§áµ‹Çѹ¹Õ้...

ä´ŒµÑ้§áµ‹Çѹ¹Õ้..

ÊÒÁÒö´ÙÃͺÊͺáÅÐÊÁѤÃÊͺ䴌·Õ่ http://cert.npru.ac.th/register

Scoop

- â¤Ã§¡ÒÃᨡ«Í¿µáÇÏÅÔ¢ÊÔ·¸¿ÃÕ Microsoft Dream Spark.......................................................page 1 - NPRU Software List...............................................................................................................page 2 - â¤Ã§¡ÒÃͺÃÁ LMS à´×͹µØÅÒ¤Á 2557.....................................................................................page 3 - ¤³ÐÍÒ¨ÒÏáÅÐ਌Ò˹ŒÒ·Õ่ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ FTP »ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁàÂÕ่ÂÁªÁÊӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ.............page 3


1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇÊӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ â¤Ã§¡ÒÃᨡ«Í¿µáÇÏÅÔ¢ÊÔ·¸Ô์¿ÃÕ Microsoft Dream Spark

CC

2

newsletter NPRU Software List Êӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¹¤Ã»°Á 䴌ແ´ºÃÔ¡ÒÃàÇ็ºä«µ Software List à¾×่Í»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËŒ¤³Ò¨ÒÏ ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅйѡÈÖ¡ÉÒä´Œ·ÃҺNjҷҧÊӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÏ ä´ŒÁÕÅÔ¢ÊÔ·¸Ô์ÊÓËÃѺ«Í¿µáÇÏ»ÃÐàÀ· «Ö่§áº‹§ä´Œ´Ñ§¹Õ้ «Í¿µáÇÏ»ÃÐàÀ·ÇÔ¹â´Ç «Í¿µáÇÏà¤Ã×่ͧ à«Ô¿àÇÍÏ «Í¿µáÇÏÊӹѡ§Ò¹ «Í¿µáÇÏ·ÓÊ×่Í áÅЫͿµáÇÏÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò µÑÇÍ‹ҧâ»Ãá¡ÃÁ ÍÒ·Ôઋ¹ Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Microsoft Office, Microsoft Visio ໚¹µŒ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾Ô่ÁàµÔÁÊÒÁÒöµÔ´µÒÁä´Œ·Õ่ http://cic.npru.ac.th/licensing/

«Í¿µáÇÏá¹Ð¹Ó

Êӹѡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¹¤Ã»°Á ËÇÁ¡Ñº Microsoft Thailand 䴌ແ´ºÃÔ¡Òà Ãкº Dream Spark ãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡ÃáÅйѡÈÖ¡ÉÒ «Ö่§à»š¹â¤Ã§¡Òà “ᨡ«Í¿µáÇÏÅÔ¢ÊÔ·¸Ô์¿ÃÕ” ãËŒ¹Óä» ãªŒã¹¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ â´Â·Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¹¤Ã»°Áä´ŒÍÂÙ‹ã¹ÃдѺ Microsoft Dream Spark Premium ÊÓËÃѺ«Í¿µáÇÏ·Õ่ÁÕãËŒ´ÒǹâËÅ´ã¹â¤Ã§¡ÒùÑ้¹ÁÕ·Ñ้§ÊÔ้¹»ÃÐÁÒ³ 170 ÃÒ¡ÒëÖ่§ÃÇÁ¶Ö§â»Ãá¡ÃÁ ÂÍ´¹ÔÂÁÍ‹ҧ Visual Studio 2012 Ultimate, Microsoft Expression Studio 4, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Access 2010 áÅÐ Windows 7 Professional Å‹ÒÊØ´ÁÕ "Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà Windows 8.1 áÅÐ Windows 10" ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅйѡÈÖ¡ÉÒ·‹Ò¹ã´·Õ่ʹã¨ÊÒÁÒö͋ҹ ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ http://cic.npru.ac.th/licensing/

«Í¿µáÇÏ·Õ่ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕÅÔ¢ÊÔ·¸Ô์

«Í¿µáÇÏÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÃкº

NPRU

Software List

CC newsletter 02 08oct  

info: http://courseware.npru.ac.th/ website:: www.npru.ac.th

CC newsletter 02 08oct  

info: http://courseware.npru.ac.th/ website:: www.npru.ac.th

Advertisement