Page 1


ประชุมใหญ่สามัญประจํ าปี และ งาน Thank you Party... นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ิชฌาย์ นิมนวลภูพานิช มอบรางวัล 100% ประจําปี ให้ กบั สมาชิกทีทาํ 100% ตลอดปี นอกจากนี*ได้ ขอบคุณคณะกรรมการ-สมาชิกและโรตารีแอนน์ทใี ห้ การสนับสนุนด้ วยดี ตลอดปี บริหาร 2555-2556 เมือวันที 8 มิ.ย. 56 ณ ห้ องกิงทอง โรงแรมเวล


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 45/2555-2556 วันอั งคารที 11 มิถนุ ายน 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.การไปร่ วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร ปี 2556-2557 2.จับรางวัล 100% เดือนพฤษภาคม 3.แจ้งสถานะการเงิน เดือนพฤษภาคม 4.อวยพรคล้ายวันเกิด -อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์ (14 มิ.ย.) -รทร.ทิพยชยพล ปรี ชาบริ สุทธิ:กุล (16 มิ.ย.) เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค 3330 โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล 16285 นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที< 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการและสภา ที<ปรึ กษา ประชุมบอร์ดครั?งที< 12 ณ ห้อง ทับทิม โรงแรมเวล เวลา 18.00 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการ บริ หาร สโมสรโรตารี ทองผาภูมิ ณ หอประชุม อําเภอเมืองทองผาภูมิ วันที< 12 มิถุนายน 2556 – 18.00 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร สโมสร โรตารี มณี กาญจน์ ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช ริ มนํ?าหน้าเมือง วันที< 13 มิถุนายน 2556 – 18.00 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร สโมสร โรตารี พระประแดง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลลัดหลวง วันที< 14 มิถุนายน 2556 เวลา 17.30 น. ขอเชิญร่ วมส่ งเยาวชนไป อบรมอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ที<จงั หวัด นครศรี ธรรมราช ณ สถานี รถไฟนครปฐม เวลา 18.00 น. งานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัว เดือนมิถุนายน ณ ห้องกิ<งทอง โรงแรมเวล

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื< อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -ไม่มี (ยอดคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวนเงิน1,874,949 บาท)

เจ้าภาพ ได้แก่ อน.พิรุฬห์ ลีฬหรัตนรักษ์, รทร. นพ.ชัชวาล ว่องวิวฒั น์ไวทยะ,รทร.วิโรจน์ จารุ ศิริพจน์,รทร.เวทย์ นุชเจริ ญ,รทร.สุ ทิน พวงสําลี และ รทร.นพ.ฮาร์เจริ ญ คุรุวาณิ ชย์ วันที< 15 มิถุนายน 2556 – 14.00 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร สโมสร โรตารี หนองแขม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม อิมแพ็ค คอนเวนชัน< เมืองทองธานี (สถาปนารวม 37 สร.) วันที< 17 มิถุนายน 2556 – 18.00 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร สโมสร โรตารี ท่าเรื อ กาญจนบุรี ณ ศาลา 60 พรรษา ตลาดท่าเรื อ วันที< 18 มิถุนายน 2556 – 18.00 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร สโมสร โรตารี บา้ นโป่ ง ณ ศาลาริ มนํ?า หน้าอําเภอ บ้านโป่ ง ราชบุรี วันที< 19 มิถุนายน 2556 – 17.30 น. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร สโมสร โรตารี พระปฐมเจดีย ์ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล

สั ปดาห์ หน้า วันอังคารที< 18 มิถุนายน 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -ไม่มี


รายงานการประชุม ครังที 44 วันอังคารที 4 มิ.ย. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 74 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2.รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนี? คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิ?ลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ< มนวลภูพานิ ช แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล แอนน์สุกญั ญา จันทร์วาววาม แอนน์พรรณี พวงสําลี ปฏิคมกล่าวขอบคุณผูท้ ี<นาํ ของมาเลี?ยง รับรองวันนี? *แอนน์สุพิชฌาย์ นิ< มนวลภูพานิ ช-ถัว< เขียวต้ม นํ?าตาล 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมื<อสัปดาห์ที<ผา่ นมา เป็ นพิธีสถาปนา คณะกรรมการของสโมสรต่างๆในภาค 3330 ตอนบน ซึ< ง นย.โชติอนันต์ นิ<มนวลภูพานิช และนยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ รวมถึงอดีต นายกและสมาชิกสโมสรและโรตารี แอนน์ได้ เข้าร่ วมสถาปนาคณะกรรมการในหลายๆ สโมสรในภาค 3330 เพื<อเป็ นการสร้าง มิตรภาพระหว่างสโมสร ในนามของสโมสร ต้องขอความร่ วมมือจากสมาชิกทุกท่านแทน นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ ที<ตอ้ งร่ วมเดินทาง ไปร่ วมงานสถาปนาในที<ต่างๆโดยแจ้งความ ประสงค์ได้ที< นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ หรื อ

รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ เลขานุการสโมสร เพื<อที<จะได้บริ หารเวลาและจํานวนสมาชิกให้ เหมาะสมต่อไป สําหรับสัปดาห์ที<ผา่ นมามี สโมสรโรตารี อู่ทอง,สองพี<นอ้ ง,เพชรสุพรรณ, เทพารักษ์,ปู่ เจ้าสมิงพรายและสําโรง -เมื<อวันที< 31 พ.ค.56 เดินทางไปร่ วมเยีย< ม รทร.สุ ชาติ เชื<อมวราศาสตร์ ซึ< งเข้ารับการ ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับ เส้นประสาท ณ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ กทม. โดยมีสมาชิกและโรตารี แอนน์ไปร่ วม เยีย< มหลายท่าน -ในวันที< 8 มิ.ย. 56 เวลา 18.00 น. ขอเชิญ ชวนสมาชิกและโรตารี แอนน์ทุกท่านเข้า ร่ วมงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี สโมสร และงานเลี?ยงขอบคุณสมาชิก-คณะกรรมการ บริ หารฯ โดยขอให้สมาชิกทุกท่านใส่ สูท สโมสรในการประชุมดังกล่าวด้วย 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนี? -ได้รับหนังสื อจากเทศบาลนคร นครปฐม เรื< อง ตอบขอบคุณ ตามที<เทศบาล นครนครปฐม ได้จดั งานประเพณี สงกรานต์ ประจําปี 2556 ในวันที< 13 เม.ย. 56 และวันที< 16 เม.ย. 56 ณ บริ เวณถนนราชดําเนิ น ขอขอบคุณที<ได้ให้ความร่ วมมือจากหน่วยงาน -ได้รับหนังสื อจากโรงเรี ยนอนุบาลไผท วิทยา เรื< อง งานทําบุญฉลองเครื< องราชอิสริ ยา ภรณ์ ชั?น “ปฐมดิเรกคุณาภรณ์” ของ “ดร. ทัศนี ย ์ ไผทฉันท์” ผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยน อนุบาลไผทวิทยา ณ โรงเรี ยนอนุบาลไผท


วิทยา ในวันเสาร์ที< 8 มิ.ย. 56 เวลา 09.30 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่ วมงานดังกล่าวด้วย -วันที< 8 มิ.ย. 56 เวลา 18.00 น.การ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี สโมสร ขอเชิญ สมาชิกที<ได้รับรางวัล 100 % และสมาชิกทุกๆ ท่าน ใส่ ชุดสูทสี ครี ม โรตารี แอนน์ใส่ ชุดสี โอรส ร่ วมงานในวันดังกล่าวด้วย นอกจากนี? นย.โชติอนันต์ นิ<มนวลภูพานิ ช ได้จดั งานเลี?ยง ขอบคุณคณะกรรมการบริ หารและขอบคุณ สมาชิกทุกๆท่านที<ได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ ให้กบั สโมสรในปี ที<ผา่ นมา ณ ห้องกิ<งทอง โรงแรมเวล -วันที< 9 มิ.ย. 56 เวลา 09.00 น.ขอเชิญ สมาชิกและโรตารี แอนน์ทุกท่านร่ วมอวยพร คล้ายวันเกิด อน.สุ นทร แก้วพิจิตร ประธานที< ปรึ กษา ณ ปัZมอรพรรณ นครปฐม -วันที< 11 มิ.ย. 56 เวลา 13.30 น.ขอเชิญ คณะกรรมการสภาที<ปรึ กษา ประชุมบอร์ดครั?ง ที< 12 ประจําปี บริ หารปี 2555-2556 ณ ห้อง ทับทิม โรงแรมเวล

กิจกรรมและโครงการ

1.การไปร่ วมงานสถาปนาคณะกรรม การบริ หาร ปี บริ หาร 2556-2557 นย.โชติอนันต์ นิมนวลภุพานิช เนื< องจาก นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ ติดภารกิจ จึงไม่ สามารถมากล่าวเชิญชวนสมาชิกได้ จึงขอ เชิญสมาชิกและโรตารี แอนน์ทุกท่าน ร่ วมงาน สถาปนาฯตามวัน เวลา และสถานที<ที<ได้ลงใน สารการประชุม ทั?งนี? นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ และ รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ เลขานุการ จะ เรี ยนเชิญท่านอีกครั?งหนึ< ง 2.คณะกรรมการปี บริ หาร 2555-2556 กล่าวความรู้สึก รทร.สุ ริยะ พันธุ์จนิ ดาวรรณ เหรัญญิก ขอขอบคุณท่านนายกที<ให้เกียรติและไว้วางใจ

ให้ดาํ รงตําแหน่งเหรัญญิกในปี นี?และ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที<ให้ความร่ วมมือ ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆของสโมสรด้วยดีตลอดมา และขอบคุณเจ้าหน้าที<สโมสรที<ช่วยเหลือกัน มาตลอดปี และขอให้ทุกๆท่านมีความสุ ข ตลอดไป รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม -การทํา หน้าที<ปฏิคมของปี บริ หารสโมสรนี?เหลือแค่ 3 สัปดาห์ ก็จะหมดวาระหน้าที< ซึ< งการทําหน้าที< ปฏิคมนั?นทํามา 3 ครั?งแล้ว คิดว่าหน้าที<น? ีคง จะต้องวางมือเพื<อให้สมาชิกที<ไม่เคยได้ทาํ หน้าที<น? ี ได้มีโอกาสขึ?นมาทําหน้าที<น? ีบา้ ง แต่ เมื<อหมดวาระหน้าที<น? ี แต่การเป็ นสมาชิกยังคง อยูต่ ลอดไป หากนายกรับเลือกที<ข? ึนมาบริ หาร ยินดีให้ความร่ วมมือเต็มที< และขอขอบคุณ นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ ที<ให้ทาํ หน้าที< เหรัญญิก และถ้าหากการทําหน้าที<ปฏิคมในปี นี? ทาํ อะไรที<บกพร่ องขออภัยทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี? ดว้ ย และขอขอบคุณ อน.สันต์ จินตนะโรจน์ ที<คอยให้คาํ แนะนํามาตลอดปี บริ หารนี? อน.ยงยุทธ ฐิตเิ บญจพล ประธานหาทุน –การหาเงินเรื< องเล็กแต่เรื< องการเอาใจคนมัน เรื< องใหญ่ ขณะนี?ได้หาเงินไว้จาํ นวน 2 ล้าน กว่าบาท สําหรับทํากิจกรรมให้กบั โรงเรี ยนบึง ลาดสวาย และเครื< องมือแพทย์โรงพยาบาล ยะลาอีก 800,000 กว่าบาท ได้จดั ส่ งเรี ยบร้อย แล้ว ตอนนี? คิดว่าจะหาให้โรงพยาบาล นราธิ วาส ซึ<งรอหนังสื ออยู่ นอกจากนี? ใน 2 มิ.ย. 56 จะหาเงินให้กบั วัดวังตะกูเหมือนปี ของ นย.โชติอนันต์ นิ<มนวลภูพานิ ช และยังได้ช่วย สโมสรโรตารี พระปฐมเจดียก์ บั สโมสรโรตารี สนามจันทร์หาเงินเข้าโครงการโดยไม่ได้หวัง ผลตอบแทนแต่ผมก็ได้ถว้ ยรางวัลจากภาคที< จังหวัดภูเก็ต ผมว่าคนเราจิตใจเห็นผูอ้ ื<นแล้วมี เมตตาเห็นแล้วว่าผูอ้ ื<นมีความทุกข์กเ็ หมือนกับ ตัวเรามีทุกข์ดว้ ยแล้วเรื< องคนอื<นเราก็อย่าไป


ยุง่ ๆแต่เรื< องของเราก็พอ ต้องขอยกย่องโรตารี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ< มนวลภูพานิ ช ที<ได้รับการ ยกย่องเป็ นโรตารี แอนน์ดีเด่นของภาค ซึ< งก็ เหมาะสม นอกจากนี?ผมจะขอเสาเจดียท์ องคํา จากหลวงพ่อวัดวังตะกูให้กบั โรตารี แอนน์ สุ พิฌชาย์ นิ< มนวลภูพานิ ช เพราะเห็นว่าแอนน์ ทําหน้าที<ได้ดีมากๆ เรืองอืน ๆ -รทร.นพ.ฮาร์ เจริญ คุรุวาณิชย์ ตัวแทน เจ้าภาพ กล่าวเรี ยนเชิญสมาชิกและโรตารี แอนน์ทุกท่านร่ วมงานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัว ในวันที< 14 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกิ<งทอง โรงแรมเวล นอกจากนี? ขอแจ้งเรื< องของขาเทียมในปี 2557 มูลนิ ธิขาเทียมจะมาทําขาเทียมที<จงั หวัด นครปฐม โดยได้รับการติดต่อจาก อน. ทรรศนี ย ์ จิตตวิสุทธิกลุ สโมสรโรตารี พระ ปฐมซึ< งได้ดาํ เนินการติดต่อไปแล้ว ประมาณ 25-28 มี.ค. 57 ถ้ามีการเปลี<ยนแปลงจะแจ้งให้ ทุกๆท่านทราบ - อน.วัลลภ สุ ทธิพเิ ชษฐ์ ได้รับอีเมล์จาก อาจารย์มิร่าคิม ได้ส่งคํากล่าวขอบคุณของ สโมสรโรตารี บูซอนโซซา โดยเนื?อหาใจความ ได้กล่าวขอบคุณ นย.โชติอนันต์ นิ<มนวลภู พานิช สําหรับจัดงานสถาปนายิง< ใหญ่และ เรี ยนเชิญเขาให้เข้ามาร่ วมงาน ขอบคุณสําหรับ การแสดงทางวัฒนธรรมและขอบคุณท่าน นายกและทุกๆท่านที<ได้มอบของขวัญของที< ระลึกให้และขอขอบคุณสโมสรที<พาไปเลี?ยง อาหารและพาไปตีกอล์ฟผ่านทาง นย.บุญชู ภุชงค์ประเวศ ขณะเดียวกันสโมสรบูชอนโซ ซาน ขอเชิญสมาชิกสโมสรโรตารี นครปฐม ร่ วมงานสถาปนาในวันที< 24 มิ.ย. 56 ที< ประเทศเกาหลี เขายินดีตอ้ นรับ นอกจากนี?

อน.ฮันฮีจิน ยังได้ฝากความคิดถึงและขอบ คุณท่าน อน.ยงยุทธ ฐิตเบญจพล,อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์,อน.ธรรมนูญ สุ วรรณนทีและท่าน นายกโชติอนันต์ นิ<มนวลภูพานิชและท่าน นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ ขณะเดียวกันก็มี ความปรารถนาดีที<จะร่ วมทําโครงการกับ สโมสรหรื อระหว่างภาค 3330 กับ 3096

ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.


กิจกรรม รายชือผู้เข้ าร่ วมประชุ มครบ 100% เดือนพฤษภาคม 1. นย.โชติอนันต์ นิ<มนวลภูพานิช 2. อน.วิบูลย์ สิ นประสงค์ 3. อน.พูนศักดิ: ตุงคเศรวงศ์ 4. อน.อนุศกั ดิ: วัฒนสกลพันธุ์ 5. อน.เฉลิมชัย โอฬารรักษ์ 6. อน.สันต์ จินตนะโรจน์ 7. อน.เกษม เขมวราภรณ์ 8. อน.อนันต์ ทรงวิทยา 9. อน.มนต์ มนต์วานิชภักดิ: 10. อน.พิชิต พาวิทยลาภ 11. อน.คํานวณ ไพโรจน์สถาพร 12. อน.อรุ ณ เลียวกิจสิ ริ 13. อน.ขวัญชัย เจรี ยงประเสริ ฐ 14. อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล 15. อน.ธรรมนูญ สุ วรรณนที 16. อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์ 17. อน.วัลลภ สุ ทธิพิเชษฐ์ 18. นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ 19. นยล.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์ 20. รทร.จิระ ยันตรี สิงห์ 21. รทร.ชัยวัฒน์ กอบกุลธร 22. รทร.ณรงค์ กุลมุติวฒั น์

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

รทร.ทวีศกั ดิ: รทร.ทิพย์ชยพล รทร.เทพ รทร.บุญช่วย รทร.ประกิจ รทร.ปยุต รทร.ปถวี รทร.ประณต รทร.วิเชียร รทร.วิโรจน์ รทร.วิวฒั น์ รทร.สมบูรณ์ รทร.สุ กิตติ: รทร.สุ ชาติ รทร.สุ ทิน รทร.สุ ธี รทร.สุ ธีร์ รทร.สุ ริยะ รทร.อนุพงษ์ รทร.อุดมชัย รทร.นพ.ฮาร์เจริ ญ

จองกาญจนา ปรี ชาบริ สุทธิ:กลุ พวงงาม ปฐมสุ ริยะพร ร่ มโพธิ:ธารทอง มารยาทตร์ สุ สัณฐิตพงษ์ พิทยาวานิชย์ จึงสําราญพงศ์ จารุ ศิริพจน์ รุ จิวิพฒั น์ พีรพัฒน์กลุ เลิศวิจิตรจรัส เปรมโรจน์ พวงสําลี ชาวสวน หิ รัญวัฒน์วนิช พันธุ์จินดาวรรณ เชี<ยวชาญวลิชกิจ งามจารุ กิจ คุรุวาณิ ชย์


กําหนดพิธีสถาปนาฯปี 2556-2557 วันเดือนปี

สโมสร

เวลา

สถานที<จดั งาน

อังคาร

11 มิ.ย. 56

ทองผาภูมิ

18.00

หอประชุมอําเภอเมือทองผาภูมิ

พุธ

12 มิ.ย. 56

มณี กาญจน์

18.00

ศาลา 60 พรรษามหาราช ริ มนํ?าหน้าเมือง

พฤหัสบดี เสาร์

13 มิ.ย. 56 15 มิ.ย.56

พระประแดง หนองแขม

18.00 14.00

สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลลัดหลวง

จันทร์

17 มิ.ย. 56

ท่าเรื อ กาญจนบุรี

18.00

ศาลา 60 พรรษา ตลาดท่าเรื อ

อังคาร

18 มิ.ย. 56

บ้านโป่ ง

18.00

ศาลาริ มนํ?า หน้าอําเภอบ้านโป่ ง ราชบุรี

พุธ

19 มิ.ย. 56

พระปฐมเจดีย ์

17.30

ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล

ธนบุรี

18.00

โรงแรมนารายณ์ ถ.สี ลม (ห้องนารายณ์บอลรู ม)

ห้องแกรนด์ไดมอนด์ฯ เมืองทองธานี (สถาปนา 37 สร.)

พฤหัสบดี

20 มิ.ย. 56

บางเลน

18.00

ศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบางเลน

ศุกร์

21 มิ.ย. 56

ปราณบุรี

18.00

หอประชุมอเนกประสงค์ปราณบุรี

เสาร์

22 มิ.ย. 56

หัวหิ น

17.30

ดิเล็กนาวีภิรมย์ กองทัพเรื อ หัวหิ น ประจวบ

อาทิตย์

23 มิ.ย. 56

สมุทรสงคราม

18.00

องค์การบริ หารส่ วนตําบลสมุทรสงคราม

อังคาร

25 มิ.ย. 56

สุ พรรณบุรี

18.00

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดุสิตฯ

พุธ

26 มิ.ย. 56

โพธาราม

18.00

ริ มนํ?าโพธาราม

พฤหัสบดี

27 มิ.ย. 56

พลอยราชบุรี,ราชบุรี

18.00

สโมสรนายทหาร ราชบุรี

ศุกร์

28 มิ.ย.56

เขาวัง

18.00

โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

อาทิตย์

30 มิ.ย.56

กาญจนบุรี

18.00

ศาลา 60 พรรษา

จันทร์

1 ก.ค.56

ท่าม่วง

18.00

ศาลาริ มนํ?า

อังคาร

2 ก.ค. 56

ดอนตูม

17.30

ห้องสวัสดี โรงแรมริ เวอร์

พุธ อาทิตย์

3 ก.ค.56 7 ก.ค.56

กําแพงแสน ปทุมวัน

18.00

ที<วา่ การอําเภอกําแพงแสน

18.00

ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พุธ

14 ก.ค.56

ดุสิต

18.00

โรงแรมตะวันนา

พุธ

17 ก.ค. 56

เอราวัณ

17.30

โรงแรมมนมณี

พฤหัสบดี

18 ก.ค.56

ประจวบคีรีขนั ธ์

18.00

โรงแรมหาดทอง

ศุกร์

19 ก.ค.56

ชะอํา

18.00

พระราชวังมฤคทายวัน ริ มทะเล


เกานิดสะกิดหน่อย สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ที<เคารพรัก...พิธีสถาปนาคณะ กรรมการบริ หารปี 2556-2557 สโมสร โรตารี สองพี<นอ้ งที<ผา่ นมา รทร.บุญช่ วย ปฐมสุ ริยะพร ได้เข้าร่ วมพิธีโดยแต่งกาย ผูกเน็คไทใส่ สูทเพื<อเป็ นการให้เกียรติกบั สโมสรและตนเอง…อน.ยงยุ ท ธ ฐิ ตเิ บญจพล กล่าวเปิ ดใจถึงความรู ้สึก ใน การทําหน้าที<ประธานจัดหาทุนสโมสร ทํา หน้าที<ดว้ ยความตั?งใจมุ่งมัน< มีความสุ ข เพราะการจัดหาทุนให้กบั สโมสรเป็ นเรื< อง ง่ายไม่รู้สึกหนักใจอะไร และขอให้มวล สมาชิกรู ้จกั การให้อภัยมีความรักความ เมตตาต่อกัน…รทร.สุ ชาติ เชือมวราศาสตร์ ไปให้แพทย์โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ ทํา การผ่าตัดกระดูกสันหลังเนื<องจากมีหิน ปูนเกาะอยู่ เมื<อพักฟื? นสุ ขภาพแข็งแรงดี แล้ว แพทย์จะทําการผ่าตัดรักษาหัวเข่าให้อีก สโมสรขออวยพรให้ท่านสุ ขภาพแข็งแรงหาย จากเจ็บป่ วยโดยเร็ ว...นายกโชติอนันต์ แอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิช กําลัง เพลิดเพลินมีความสุ ข ในการไปร่ วมงาน พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หารทุก สโมสร เพื<อร่ วมการต้อนรับนายกสโมสร รุ่ น 108 ลงจากเวทีเนื<องจากหมดวาระ และร่ วมแสดงความยินดีกบั นายกสโมสร รุ่ น 109…กระแสการทําดีทอกซ์ลาํ ไส้

...นิรมล กําลังเป็ นที<นิยมอย่างกว้างขวาง เพราะ สามารถกําจัดสารพิษออกจากร่ างกายได้ ทําให้สุขภาพแข็งแรงดีใบหน้าดูอ่อนกว่า วัย ปั จจุบนั มีทาํ ด้วยกันหลายแห่งหลาย สถานที< จังหวัดกาญจนบุรีสอบถามได้ที< รทร.สุ ริยะ พันธุ์จินดาวรรณ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสอบถามได้ที< รทร.ณฤทธิA บุญปริอาทร อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สอบถามได้ที<โรตารี แอนน์ นัยนา รุจิวพิ ฒ ั น์ …นายกรับ เลือกท่านต่อไปของสโมสรอาจเป็ น รทร.วิวฒ ั น์ รุจิวพิ ฒ ั น์ เพราะมีความรู ้ ความสามารถสูง ผ่านการทําหน้าที<เลขานุการ สโมสรมาแล้วสามสมัย…สมาชิกท่าน ใดต้องการไปร่ วมพิธีสถาปนาคณะกรรม การสโมสรใด โปรดแจ้งความประสงค์ได้ ที< นยล.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ หรื อ รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ ไม่ตอ้ งเกรงใจ…ทําเนียบ สมาชิกในหนังสื อพิธีสถาปนาคณะ กรรมการบริ หารปี 2556-2557 โรแทเรี ยน บางท่านไม่นาํ ภาพโรตารี แอนน์ลงใน หนังสื อ (ภาพคู่) ไม่ทราบสาเหตุขดั ข้อง ประการใด ปี ต่อไปขอให้ท่านนําภาพคู่ลง ในหนังสื อสถาปนา เพื<อให้มวลสมาชิกได้ เห็นหน้าและรู ้จกั โรตารี แอนน์ของท่าน พบกันใหม่ ฉบับหน้ า สวัสดี


สร้างผลงาน เพือ' สันติสุข... สภาทีปรึกษา และสมาชิก มอบโล่ให้ กบั นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ิชฌาย์ นิมนวลภูพานิช ทีได้ สร้ าง ผลงาน ชือเสียง และมิตรภาพของสโมสรให้ เป็ นทีประจักษ์ เมือวันที 8 มิ.ย.56

ไมตรีจิตโรตารี....นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ิชฌาย์ นิมนวลภูพานิช พร้ อมด้ วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ ร่วมเยียม รทร.สุชาติ เชือมวราศาสตร์ ณ โรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ กทม. เมือวันที 31 พ.ค. 56


Bulletin # 45  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you