Page 1

เน‘


การวางศิลาฤกษ์สร้างกุฏิ... พระธรรมปริยตั เิ วที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดียแ์ ละคณะศิษย์ วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างกุฏิ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ เมือ" วันที" 18 ม.ค. 56

ภาวะผูน้ ํา...สโมสรได้รบั เกียรติจาก อน.ยุพนิ ดุษยิ ามี จากสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เป็ น วิทยากรบรรยายพิเศษเรือ" ง “ภาวะผูน้ ํา” เมือ" วันที" 15 ม.ค. 56 โดยมี นย.โชติอนันต์-แอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิ"มนวลภูพานิช มอบเกียรติบตั รและของทีร" ะลึก ๒


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 28/2555-2556 วันอั งคารที 22 มกราคม 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556

วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.อวยพรคล้ายวันเกิด -รทร.ณรงค์ กุลมุติวฒั น์ (23 ม.ค.) 3.การบรรยายพิเศษเรื4 อง “โหราศาสตร์และแผนที4 ชีวิต” โดย...คุณจิรฐา เล้าอรุ ณ เรืองอืน ๆ

เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล ๑๖๒๘๕ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที4 27 มกราคม 2556 การอบรมสัมมนา PrePETS@SETS ภาค 3330 ปี 2556-2557 ของพื>นที4 22-28 ณ โรงแรมวาสิ ฏฐี ซิ ต> ี จ.สุ พรรณบุรี วันที4 29 มกราคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื4 อง “แนวทางระงับ ข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี4ย”โดย...ท่าน อาทิตย์ สาตรวาหา ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลจังหวัดนครปฐม

วันที4 5 มกราคม 2556 – 18.00 น. งานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ ณ บ้านบํารุ งกิจ (บ้านพัก อน.พูนศักดิH) เจ้าภาพได้แก่ อน.พูนศักดิH ตุงคเศรวงศ์,อน.วิชยั จันทร์วาววาม,นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ, รทร.สุชาติ เชื4อมวราศาสตร์, รทร.จิระ ยันตรี สิงห์,รทร.ปถวี สุ สณ ั ฐิตพงษ์ และ รทร.ภราดร ศรี กลุ

บริจาค

สั ปดาห์ หน้า

รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื4 อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -ไม่มี

วันอังคารที4 29 มกราคม 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -ไม่มี


รายงานการประชุม ครังที 27 วันอังคารที 15 ม.ค. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 75 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

*แอนน์สุพิชฌาย์ นิ4 มนวลภูพานิ ช-ถัว4 เขียวต้ม นํ>าตาล 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมื4อวันที4 8 ม.ค. 56 ร่ วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ของท่านชุมพล กาญจนะ ผูพ้ ิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นครปฐมและ สมาชิกกิตติมศักดิH ณ วัดท่าใน อ.นครชัยศรี -ในวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. ร่ วมแสดง มุทิตาสักการะแด่พระครู วินยั (พินิตย์)ที4ได้รับ พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ องค์พระปฐมเจดีย ์ วัดพระปฐมเจดีย ์ -เมื4อวันที4 9 ม.ค. 56 ร่ วมกิจกรรมกับ สโมสรโรตารี ราชบุรีในโครงการส่ งเสริ มการ เรี ยนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรี ยนโรตารี 1 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี -ในวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. ร่ วมงาน วันคล้ายวันเกิดอายุ 93 ปี ของ อน.สวัสดิH สุ วรรณนที ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริ เวอร์ -เมื4อวันที4 12 ม.ค. 56 สโมสรได้จดั กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ร่ วมกับเทศบาลนคร นครปฐม ณ พระราชวังสนามจันทร์ ทั>งนี> สโมสรต้องขอขอบคุณสมาชิกและโรตารี แอนน์ทุกๆท่านที4ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี> เป็ นอย่างยิง4 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนี> -ได้รับหนังสื อจากอาสาสมัครชุมชน โรตารี ทุ่งรางเทียน เรื4 อง ขอขอบคุณที4สโมสร ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2. รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนี> อน.ยุพิน ดุษิยามี สร.พระปฐมเจดีย ์ นย.พจมาน กัลยาพิเชฎฐ์ “------------------” คุณลัดดา โกสยตานนท์ “------------------” รทร.ยศนันท์ ศาตรใจเย็น สร.พุทธมณฑล คุณสมภพ ภูฆงั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คุณพิเชษฐ พูนจินดาถาวร “------------------” คุณกฤตนัน จันรัด วิทยาลัยเทคนิ คนครปฐม คุณสุ ธาสิ นี ลําไย “------------------” คุณสิ ริรักษ์ สิ ริเตชานุพงศ์ “------------------” คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิ>ลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ4 มนวลภูพานิ ช แอนน์วชิ ชุดา ศิริชื4นวิจิตร แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร แอนน์ณิชนันท์ โกสมนึ ก แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล แอนน์เซี4 ยงฮะ แพรอัตถ์ แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร ปฏิคมกล่าวขอบคุณผูท้ ี4นาํ ของมาเลี>ยง รับรองวันนี> *นย.พจมาน กัลยาพิเชฎฐ์- องุ่นไร้เม็ด ๕


และวันปี ใหม่ของชุมชน จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี> -ได้รับหนังสื อจาก อน.อนิ รุธ สุ ขจิตต์ ประธานโครงการ เรื4 อง ขอเชิญร่ วมงาน คอนเสิ ร์ตการกุศล “Rotary for Peace” และ ขอรับการสนับสนุน โดยภาค 3330 มีความ ประสงค์จะหารายได้เพื4อสนับสนุน “กองทุน พิชยั รัตตกุล เพื4อศูนย์การศึกษาสันติภาพของ โรตารี ” โดยจะจัดคอนเสิ ร์ตการกุศล “Rotary for Peace” เพื4อนํารายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนพิชยั รัตตกุลฯ โดยจัด ขึ>นในวันที4 25 มกราคม 2556 ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริ เวอร์ (บัตรร่ วมงานราคาใบละ 500 บาท) -ได้รับหนังสื อจากทางภาค 3330 เรื4 อง โครงการ THE ONE โดยทางภาค 3450 ได้ ก่อตั>งโครงการ THE ONE ขึ>น เป็ นโครงการ มอบรางวัลเพื4อเพื4อนมนุษย์ในระดับนานาชาติ ให้กบั วีรบุรุษหรื อวีรสตรี เพียงหนึ4 งเดียวที4ให้ “บริ การเหนื อตนเอง”ตามคําขวัญโรตารี อย่าง แท้จริ ง ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าใน ชุมชน หรื อหมู่บา้ นของท่านมีบุคคลลักษณะ เช่นนี> หรื อไม่ ถ้ามีสามารถส่ งรายชื4อได้ซ4 ึง รางวัลผูช้ นะเลิศ THE ONE จะได้รับถ้วย รางวัลคริ สตัลและเงินสด จํานวน U$ 100,000

2.การบรรยายพิเศษเรื4 อง “ภาวะผูน้ าํ .” โดย...อน.ยุพิน ดุษิยามี สโมสรโรตารี พระ ปฐมเจดีย ์ ปฏิคม แนะนําประวัติวิทยากรดังนี>.การศึกษา -ปริ ญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารจากมหาวิทยาลัยศิลปากร -ประกาศนี ยบัตรวิชาปรัชญา และการ บริ หารจากมหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา ประเทศ แคนาดา การอบรม -หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดังสูงของ กระทรวงศึกษาธิ การและของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -หลักสูตรความมัน4 คงภายในสวนรื4 นฤดี ประสบการณ์การทํางาน -ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนศรี ยาภัย และโรงเรี ยน สตรี ชุมพร -ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสภาราชินี จังหวัด ตรัง -ผูอ้ าํ นวยการระดับ 9 โรงเรี ยนราชินี บูรณะ -ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย -ผูต้ รวจราชการกรมสามัญศึกษา -เลขานุการสโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย ์ สมัยก่อตั>ง -นายกสโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย ์ -ผูแ้ ทนผูว้ า่ การภาค ผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาค 3330 ฯลฯ เกียรติประวัติ -ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็ น ผูบ้ ริ หารดีเด่น ระดับประเทศ -ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็ นศิษย์เก่า ดีเด่นทุกสถาบันที4ได้เคยศึกษา -สถาบันวิจยั บทบาทชายหญิงประกาศ เกียรติคุณเป็ นผูห้ ญิงเก่ง

กิจกรรมและโครงการ

1. การสนับสนุนโครงการเยาวชน รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม เชิญ นย.โชติอนันต์-แอนน์สุพิชฌาย์ นิ4มนวลภู พานิช มอบเงินสนับสนุนโครงการอาสา พัฒนาโรงเรี ยนเพื4อน้องให้แก่สโมสรโรทา แรคท์วิทยาลัยเทคนิ คจํานวนเงิน 10,000 บาท พร้อมกันนี> ยังได้มอบหนังสื อการ์ตูน ใน โครงการห้องสมุดเยาวชนโดยได้รับการ สนับสนุนจาก รทร.นพ.ฮาร์เจริ ญ คุรุวาณิ ชย์ ๖


-สภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน4 ของ มนุษย์ ประกาศเกียรติคุณเป็ นผูส้ ูงอายุดีเด่น และอาสาสมัครดีเด่น ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง -ผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยนอนุบาลเสริ ม ปัญญา -ประธานกรรมการประสานและส่งเสริ ม การศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม -ประธานชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัด นครปฐม -ประธานมูลนิ ธิราชินีบรู ณะ และอื4นๆ -อาจารย์พิเศษโรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ อน.เกษม เขมวราภรณ์ เป็ นตัวแทนของ สโมสรกล่าวขอบคุณ และเชิญนย.โชติอนันต์แอนน์สุพิชฌาย์ นิ4 มนวลภูพานิ ช มอบเกียรติ บัตรและของที4ระลึกให้แก่วิทยากร

ชีวติ ทีแท้ จริงของโรแทเรียน  เป็ นชีวิตของการให้และมุ่งบําเพ็ญประโยชน์ แก่บุคคลผูด้ อ้ ยโอกาสกว่าในชุมชน  เรามีชีวติ อยูด่ ว้ ยความเสี ยสละของผูอ้ ืน เรา ควรตอบแทนสังคมด้วยการให้ และการบําเพ็ญ ประโยชน์เหนือตน  การบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นประทีปนําทางสู่ ความสําเร็ จ  ยิง เราบําเพ็ญประโยชน์มาก เราก็เกิดความ แตกฉาน ความปิ ติมากยิง ๆ ขึUน  การบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นการสร้างบารมี ให้แก่ตน  ผูท้ ีให้และบําเพ็ญประโยชน์เท่านัUน เป็ นผูท้ ีมี ความสุ ขทียงั ยืนแท้จริ งในชีวติ

เรืองอืน ๆ -นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม และคณะ มาขอพรเนื4องใน โอกาสวันขึ>นปี ใหม่จากนายกโชติอนันต์และ แอนน์สุพิชฌาย์ นิ4 มนวลภูพานิ ช -อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล กล่าวเชิญ สมาชิกและโรตารี แอนน์ทุกท่าน ร่ วมพิธีวาง ศิลาฤกษ์ก่อสร้างกุฎิหลังใหม่ เวลา 09.00 น. ณ ข้างกุฎิเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย ์ ในวันที4 18 มกราคม 2556 -รทร.ยศนันท์ ศาตรใจเย็น สร.พุทธ มณฑล แจ้งข่าวเกี4ยวกับการใช้บตั รรถไฟฟ้ า BTS ที4ได้รับจากงาน RI Convention 2012 มี กําหนดที4จะเลิกใช้ในเดือนมีนาคม 2013 นี> และสามารถนําบัตรนี>ไปแลกเป็ นบัตรแลปบิท ฟรี ภายในวันที4 31 มีนาคม 2556 ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น. ๗


ภาวะการเป็ นผูน้ าํ โดย...อน.ยุพนิ ดุษยิ ามี สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย์

ผู้นํา คือ ผูท้ ี4บุคคลทัว4 ไปอยากเดินตาม ส่วน “ภาวะผูน้ าํ ” เป็ นลักษณะที4ทรงคุณค่า ผูม้ ีสภาวะ

ผูน้ าํ เป็ นผูส้ ร้างความเจริ ญรุ่ งเรื4 องโดยแท้ ตั>งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคมทุกระดับชั>น ตลอดถึง ระดับชาติ แม้ระดับโลก เพราะผูม้ ีภาวะผูน้ าํ คือ คนดี คนเก่ง และคนกล้า คนดี เป็ นผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางทศพิธราชธรรม ครบถ้วน สาระสําคัญ คือ เป็ นผูม้ ีวินยั ซื4 อสัตย์ สุ จริ ต จริ งใจ ใจกว้าง สภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มี ความเพียร อดทนสูง จิตสาธารณะ ให้เกียรติ ฯลฯ คนเก่ ง เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้ เสาะแสวงหาความรู้ และประสบการณ์เพิ4มอยูเ่ สมอ สามารถในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงเกิดปัญญา มีวิจารณญาณในการตัดสิ นใจได้เป็ นอย่างดี คนกล้ า มีความเชื4อมัน4 ศรัทธาในตนเอง จากความรู้ ประสบการณ์ท>งั ทางตรงและทางอ้อม ที4 ได้สง4ั สม ผ่านการวิเคราะห์ เกิดเป็ นฐานกําลัง ให้มีความกล้าทางจริ ยธรรม กล้าในการตัดสิ นใจ จึง ไม่ตอ้ งมานัง4 เสี ยใจเมื4อรําลึกว่า “ที4ไม่ประสบความสําเร็ จ เพราะกลัวล้มเหลว แต่เมื4อเวลาล่วงเลยจึง คิดได้วา่ การไม่ตดั สิ นใจทําในสิ4 งที4ควร คือความล้มเหลวที4น่ากลัวยิง4 กว่า ในตลอดระยะเวลาที4เข้ามาเป็ นสมาชิกโรแทเรี ยน โดยเฉพาะผูไ้ ด้ผา่ นการดํารงตําแหน่งนายก สโมสรให้การยกย่อง “องค์กรโรตารี ” ว่าเปรี ยบเสมือนมหาวิทยาลัยที4ผลิต ผูน้ าํ ที4มีประสิ ทธิ ภาพยิง4 ความนี>ชาวโรแทเรี ยนฟังจนชินหู เฝ้ ามองพัฒนาการของโรแทเรี ยน โดยเฉพาะในระดับผูน้ าํ ตั>งแต่ ผูน้ าํ สโมสร ถึงระดับภาค ด้วยความภาคภูมิใจในองค์กรอันเป็ นที4รักและศรัทธายิง4 แต่แรงบัลดาลใจที4นาํ เอาเรื4 องเก่ามาเล่าใหม่ เกิดขึ>นเมื4อ 2 สัปดาห์ที4ผา่ นมา ได้ฟังสมาชิก สโมสรโรตารี พระปฐมเจดียท์ ่านหนึ4งกล่าวเย้าแหย่เพื4อนของเขาว่า “จากไปเสี ยนาน แต่มาดที4ได้รับ จากการสัง4 สมจากการเป็ นสมาชิกโรตารี ยงั เต็มสูตรเลยนะ” ได้ฟังแล้วเท่ากับยิงกระสุ นนัดเดียวได้ นกหลายตัวคือ -การได้รับการชื4นชมบุคลิกภาพอันโดดเด่นของเพื4อน -ได้เตือนยํ>าให้ผฟู้ ังตระหนักถึงคุณค่าของโรตารี และที4สาํ คัญเท่ากับเชิญชวนผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟังว่า “เรามาเป็ นโรแทเรี ยนกันเถอะ” องค์กรโรตารี มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน -เน้นมิตรภาพ เพื4อร่ วมกันบําเพ็ญประโยชน์ -เน้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื4อมาตรฐานจริ ยธรรมอันสูงส่ งในธุรกิจ และอาชีพ -เน้นอุดมการณ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ การให้ที4มีผลยัง4 ยืนโดยไม่มีเงื4อนไข -เน้นการพัฒนาสันติสุขในทุกแดน ด้วยความตระหนักร่ วมกันว่า “สันติ หนักหนาเกินไปที4จะ ปล่อยให้เป็ นเพียงภาระของนักบุญ เช่นเดียวกับสงคราม ก็หนักหนาเกินไปที4จะปล่อยให้เป็ นเพียง ภาระของนายพล ที4ถูกทุกฝ่ ายควรหันหน้าเข้าหากัน จับมือกับพี4นอ้ งทัว4 โลก คล้องแขนแน่นเหมือน โซ่เส้นใหญ่โอบโลกนี>ไว้ เมื4อนั>น สันติ จะเกิดขึ>นอย่างแท้จริ ง” -อีกทั>งมีถอ้ ยคําที4คอยเตือนใจว่า “โรแทเรี ยน เป็ นแบบอย่างของเยาวชน” ๘


ในหลักปฏิบตั ิโรตารี มีโครงสร้างชัดเจน การปฏิบตั ิภารกิจแต่ละฝ่ ายจึงเป็ นไปอย่างมีระบบ กอปรด้วยความรับผิดชอบ โรตารี เริ4 มต้นก่อนปี บริ หาร ด้วยการให้ความรู้หลากหลาย มีการอบรม สัมมนา ประชุม เพื4อนําสาระไปร่ วมกันวางแผนงานที4สอดคล้องกับเป้ าหมายของภาค และนโยบาย ของโรตารี สากล มีการสนเทศ นิ เทศ ติดตามผล รับทราบปัญหาอุปสรรค เพื4อนํามาแก้ไขปรับปรุ ง เป็ นระยะๆ จึงมีการประชุม อบรม สัมมนาบ่อยๆ ในหลายรู ปแบบ เพื4อให้ความรู้ และร่ วมแก้ปัญหา ทั>งมีผใู้ หญ่ในระดับภาคเยีย4 มเยียนให้กาํ ลังใจ สรุ ป คุณสมบัติที4ดีของผูน้ าํ 1. มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั>น ๆ เพื4อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ เมื4อมีสติปัญญาดีกเ็ กิด 2. เป็ นผูม้ ีสงั คมดี คําว่าสังคมดีคือจะต้องมีลกั ษณะของการเป็ นผูน้ าํ ที4มีอารมณ์มน4ั คงมีวฒ ุ ิ ภาวะ มีความเชื4อมัน4 ในตนเองมีความสนใจและใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเพื4อประโยชน์ต่อ การปฏิบตั ิงาน 3. เป็ นผูท้ ี4มีแรงกระตุน้ ภายใน คือมีจิตสํานึ กเกิดขึ>นในตัวของผูน้ าํ เป็ นแรงกระตุน้ ที4เกิดขึ>น จากความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจที4จะโน้มน้าวให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความปรารถนาที4จะทํางานตรงนั>นให้ เกิดความสําเร็ จ 4. เป็ นผูท้ ี4มีทศั นคติที4ดีและมีมนุษย์สมั พันธ์ที4ดีผนู้ าํ จะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิHศรี ของ ตัวเอง ของลูกน้องมีความสัมพันธ์ที4ดีกบั ทุกคน มองโลกในแง่ดีในการที4จะทําให้กิจการต่าง ๆ ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย การบริ หารงานในปัจจุบนั นี>ผบู้ ริ หารทุกคนจําเป็ นต้องใช้ภาวะการเป็ นผูน้ าํ เข้ามาเกี4ยวข้อง เพราะจะสามารถได้ใช้หรื อพยายามชี>ความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อพนักงานออกมาใน การปฏิบตั ิงานให้มากที4สุด พึงระลึกไว้เสมอว่าพนักงานทุกคนมีความสําคัญอย่างมากในการ ปฏิบตั ิงาน เป็ นผูท้ ี4ผลักดันให้งานทุกอย่างของกิจการนั>นสามารถดําเนิ นการไปได้อย่างราบรื4 น การ บริ หารงานที4ดีจะต้องมีผบู้ ริ หารที4มีภาวะ ความเป็ นผูน้ าํ และเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งการดําเนิ น ชีวิตไปพร้อม ๆ กัน


เกานิดสะกิดหน่อย

...นิรมล รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ ไปร่ วม กิจกรรมของสโมสรทุกงานไม่เคยขาด เป็ นแบบอย่างที4ดีของโรแทเรี ยนเพราะ ท่านรักสโมสร...รทร.นพ.ฮาร์ เจริญ คุรุวาณิชย์ อีกท่านหนึ4งที4ทาํ งานให้กบั สโมสร ด้วยความจริ งใจและจริ งจังโดย เฉพาะงานของมูลนิธิโรตารี ขอให้คณะ สภาที4ปรึ กษาสโมสรพิจารณาเป็ นนายก รับเลือกในปี ถัดไป...อผภ.บํารุ ง อดิ พั ฒ น์ , อน.สวั ส ดิ< สุ ว รรณนที , อน.สุ เทพ สุ สัณฐิ ตพงษ์ อดีตท่านเป็ นเสา หลักให้กบั สโมสรปั จจุบนั ท่านอายุมาก แล้ว ไม่สามารถมาร่ วมประชุมกับสโมสร ใครที4รักและคิดถึงท่านก็ไปเยีย4 มเยือนได้ ...โรตารีแอนน์ วชั รี เจรียงประเสริฐ สุ ขภาพไม่ค่อยแข็งแรง พักฟื> นรักษา สุ ขภาพอยูท่ ี4บา้ นใครที4รักและคิดถึงดีไป เยีย4 มเยียนได้เช่นกัน...ปี บริ หารหน้า นยล.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ ทําหน้าที4นายก สโมสร และยังทําหน้าที4ประธานหอการค้า จังหวัดนครปฐม หลายๆท่านเป็ นห่วงสุ ขภาพ ของท่านแต่ท่านบอกไม่ตอ้ งเป็ นห่วงไม่มี ปั ญหา...ควันหลงจากวันเด็กแห่งชาติ (12 ม.ค.) เพราะ รทร.ปยุต มารยาทตร์ แต่งตัวชุดนักเรี ยนใส่ หมวกกะโล่มาร่ วมงาน ดูหน้าตาท่านเหมือนเด็กนักเรี ยนจริ งๆ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี

สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ที4เคารพรัก...สัปดาห์ที4แล้วเป็ น วันครบรอบคล้ายวันเกิด (15 ม.ค.) อน.วิชัย จันทร์ วาววาม นายห้างใหญ่ ช.เอราวัณ ท่านไม่สามารถมาประชุมได้เพราะมาสด้า กําลังขายดี อีกทั>งยังกําลังขยายโชว์รูมอีก หลายแห่ง แอนน์ สุกญ ั ญา จันทร์ วาววาม ช่วยดูแลสุ ขภาพด้วยอย่าให้โหมงานหนัก เกินไป...อน.ยุพนิ ดุษิยามี บรรยาย พิเศษเรื4 อง “ภาวะผูน้ าํ ” ให้กบั สโมสร พูด ได้ดีถูกใจและเป็ นที4ชื4นชมของผูฟ้ ังอย่าง ยิง4 อน.เกษม เขมวราภรณ์ ช่วยเรี ยนเชิญ ท่านมาพูดอีกสักครั>ง...งานมิตรภาพ สังสรรค์วนั ครอบครัว 15 มกราคม ที4ผา่ น มา อน.สุ นทร แก้ วพิจติ ร ได้นาํ ไข่ไก่มอบให้ มวลสมาชิกทุกท่านขอขอบพระคุณ... วัน ที4 16 มกราคม เป็ นวัน ครู นายกโชติ อ นั น ต์ แอนน์ สุ พิ ช ฌาย์ นิมนวลภูพานิช พร้อมด้วยสมาชิกโรตารี แอนน์และ รทร.ณฤทธิ< บุญปริอาทร สมาชิกกิตติมศักดิH ร่ วมเดินทางไปมอบ ทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบาง สะพานน้อยวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขนั ธ์... สัปดาห์น> ีเป็ นการอวยพรครบรอบคล้ายวัน เกิด รทร.ณรงค์ กุลมุตวิ ฒ ั น์ (23 ม.ค.) ขอ อวยพรให้สุขภาพแข็งแรง โรคภัยอย่าได้ เบียดเบียนอายุยนื ยาว 100 ปี ขึ>นไป... ๑๐


 ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไผ่ลอ้ ม

การสนับสนุนโครงการเยาวชน... นย.โชติอนันต์ นิ"มนวลภูพานิช มอบเงินสนับสนุ นโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนเพือ" น้อง ให้กบั สโมสรโรทาแรคท์วทิ ยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมกันนี>ยงั ได้มอบหนังสือการ์ตนู เมือ" วันที" 15 ม.ค. 56 ทีผ" า่ นมา ๑๑


๑๒

Bulletin # 28  

Magazine Knowledge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you