Page 1

เน‘


เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง สโมสรโรตารีนครปฐม นําพาสมาชิกทัศนศึกษาหลวงพระบางในระหว่างวันที, 6-11 มี.ค. 56

วิธีการขจัดความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว... สโมสรได้รบั เกียรติจาก รทร.ชุมพล กาญจนะ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม มาเป็ นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่สมาชิกเมือ, วันที, 19 ก.พ. 56 ณ ห้องทับทิม โรง แรมเวล โดยมี นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ชิ ฌาย์ นิ,มนวลภูพานิช มอบเกียรติบตั รและของทีร, ะลึก ๒


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 32/2555-2556 วันอั งคารที 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556

วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.อวยพรวันคล้ายวันเกิด -นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ (3 มี.ค.) 2.การบรรยายพิเศษเรื5 อง “การเจรจาไกล่เกลี5ยข้อ พิพาทในคดีแพ่ง”โดย...ท่านชัยวัฒน์ สิ ริวฒั นกุล ผู ้ พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เรืองอืน ๆ

เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล ๑๖๒๘๕ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที5 2-3 มีนาคม 2556 การอบรมนายกรับเลือกร่ วม 4 ภาค Multi PETS ปี บริ หาร 2556-2557 ณ ศูนย์การ แสดงสิ นค้าอิมแพคเมืองทองธานี วันที5 5 มีนาคม 2556 -13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื5 อง “การสื5 อสารอยู่ ใกล้แค่มือเอืEอม” โดย...รทร.สหชัย ธนปฐม สิ นชัย ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที5 12 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษโดย... ผอ.ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง นครปฐม ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที5 14 มีนาคม 2556 - 13.00 น. งานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัว เดือนมีนาคม ณ บ้านพัก อน.มนต์ มนต์วานิช ภักดิF (ค๊อกพิท ถ.เพชรเกษม ตรงข้ามกับครัว ลุงลอยป่ าลัน5 ) เจ้าภาพได้แก่ อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์, อน.มนต์ มนต์วานิชภักดิF, รทร.ดร.สุพล เลื5องยศลือชากุล,รทร.ชัยวัฒน์ กอบกุลธร,รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์,รทร.มนตรี อมรสิ ริพานิชย์, รทร.สุรกิจ แจ่มกระจ่าง

วันที5 19 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื5 อง “อยูใ่ นโลก ดิจิตอลให้เป็ นสุ ขอย่างไร” โดย...อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที5 3 – 5 พฤษภาคม 2556 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที5สโมสรภาค 3330 ปี 2556-2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตE ี จังหวัดภูเก็ต (วันที5 3 พ.ค. 56 เวลา 18.00 น. เป็ นงานประกาศรางวัลภาค)

บริจาค

สั ปดาห์ หน้า

รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื5 อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -ไม่มี

วันอังคารที5 5 มีนาคม 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -อน.อนุศกั ดิF วัฒนสกลพันธุ์

(ยอดคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวนเงิน1,874,949 บาท)

(5 มี.ค.)


รายงานการประชุม ครังที 31 วันอังคารที 19 ก.พ. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 78 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

-เมื5อวันที5 16 ก.พ. 56 ร่ วมพิธีมงคล สมรสบุตรชาย รทร.พล.ต.อ.บุญชัย ชื5นสุ ชน สมาชิกกิตติมศักดิF ณ หอประชุมกองทัพเรื อ กทม. -ในวันเดียวกันได้ไปงานครบรอบวัน คล้ายวันเกิดของ รทร.พ.ต.อ.ชัชชม คล้ายคลึง สมาชิกกิตติมศักดิF ณ หมู่บา้ นนันทวัน กทม. -เมื5อวันที5 17 ก.พ. 56 ร่ วมกิจกรรม ล่องเรื อจากท่านํEาอําเภอสามพราน-ท่าเรื อหน้า วัดดอนหวายซึ5 งเป็ นกิจกรรมหารายได้ของ สโมสรโรตารี สามพราน และในช่วงเย็นเข้า ร่ วมมิตรภาพสังสรรค์ ณ ห้องอาหารแพรพิณ ทอง อ.สามพราน 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนีE -ได้รับหนังสื อจากพุทธสมาคมจังหวัด นครปฐม เรื5 อง ขอเชิญร่ วมเสวนาทางวิชาการ เรื5 อง “เอกลักษณ์ไทยกับอาเซี ยน” โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เวลา 13.00 – 14.30 น. ในวันที5 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมโรงเรี ยนวัดพระปฐมเจดีย ์ -ได้รับหนังสื อจากสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม เรื5 อง โครงการจัดตัEงพุทธ สภาจังหวัดนครปฐม เนื5 องในโอกาสเฉลิม ฉลองพุทธ-ชยันตี 2600 ปี กรมศาสนาจึงขอ ความร่ วมมือกับจังหวัดจัดตัEงพุทธสถานให้ เสร็ จสิE นภายในวันที5 15 กุมภาพันธ์ 2556 นีE หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที5ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐม -เนื5 องจาก นย.โชติอนันต์ และแอนน์ สุ พิชฌาย์ นิ5 มนวลภูพานิ ช จะนําสมาชิกและ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2. รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนีE รทร.ชุมพล กาญจนะ กิตติมศักดิF คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิEลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ5 มนวลภูพานิ ช แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์กมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ แอนน์นอ้ ย งามจารุ กิจ แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร ปฏิคมกล่าวขอบคุณผูท้ ี5นาํ ของมาเลีEยง รับรองวันนีE *แอนน์สุพิชฌาย์ นิ5 มนวลภูพานิ ช-ถัว5 เขียวต้ม นํEาตาล *รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ -กะหรี5 ปUับ 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมื5อวันที5 10 ก.พ. 56 ร่ วมพิธีเปิ ดงาน เทศกาลอาหารและผลไม้ของดีจงั หวัด นครปฐม จัดโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม ณ กองอํานวยการ องค์พระปฐมเจดีย ์ -เมื5อวันที5 14 ก.พ. 56 เข้าร่ วมพิธีเปิ ด ศูนย์ให้ความรู้กบั เด็กพิเศษ เป็ นโครงการของ สโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย ์ ณ โรงพยาบาล ดอนตูม และในช่วงเย็นร่ วมงานมิตรภาพ สังสรรค์ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล ๕


โรตารี แอนน์ชมมรดกโลกย้อนยุค เมือง โบราณหลวงพระบาง (หนองคาย เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง) เป็ นเวลา 5 คืน 6 วัน โดยจะเดินทางในวันที5 6-11 มีนาคม 2556 ซึ5 ง มีค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,000 บาท ส่ วนเกินท่าน นายกสโมสรจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ท่านใดสนใจ จะต้องชําระเงินก่อนที5เจ้าหน้าที5สโมสร

สโมสรกล่าวขอบคุณ และเชิญ นย.โชติอนันต์แอนน์สุพิชฌาย์ นิ5 มนวลภูพานิ ช มอบเกียรติ บัตรและของที5ระลึกให้แก่วิทยากร เรืองอืน ๆ - นย.โชติอนันต์ นิ5 มนวลภูพานิ ช มอบ เกียรติบตั รขอบคุณ ให้แก่ รทร.สัญญา สุ ภาพ พรชัย เนื5องจากให้ความอนุเคราะห์ตุ๊กตา เป็ น จํานวนเงิน 15,000 บาท สโมสรขอขอบคุณ ท่านมา ณ โอกาสนีEดว้ ย - รทร.สุ ธี ชาวสวน กล่าวเชิญสมาชิกและ โรตารี แอนน์ทุกท่านร่ วมงานพิธีมงคลสมรส บุตรชายในวันที5 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น. ณ บ้านทุ่งรางเทียน

กิจกรรมและโครงการ

1.จับรางวัล 100% รทร.ประกิจ ร่ มโพธิ5ธารทอง ดําเนินการ จับรายชื5อสมาชิกที5เข้าร่ วมประชุมครบ 100% เดือนมกราคม จํานวน 10 ท่าน ได้แก่ • อน.อนุศกั ดิF วัฒนสกลพันธุ์ • อน.อนันต์ ทรงวิทยา • อน.สันต์ จินตนะโรจน์ • อน.พิชิต พาวิทยลาภ • อน.วิชยั โกสมนึ ก • รทร.สุ ธีร์ หิ รัญวัฒน์วนิช • รทร.อุดมชัย งามจารุ กิจ • รทร.สุ ริยะ พันธุ์จินดาวรรณ • รทร.ชัยวัฒน์ กอบกุลธร • รทร.บุญช่วย ปฐมสุ ริยะพร สําหรับของรางวัลได้รับการอุปถัมถ์จาก นายกสโมสรจํานวน 5 ชิEน และ รทร.ประกิจ ร่ มโพธิF ธารทอง จํานวน 5 ชิEน 2.แจ้งสถานะการเงิน รทร.สุ ริยะ พันธุ์จนิ ดาวรรณ เหรัญญิก แจ้งสถานการณ์เงินเดือนมกราคม โดยมี เอกสารแจกให้สมาชิกทราบ 3.การบรรยายพิเศษเรื5 อง “ความคุม้ ครอง ผูถ้ ูกกระทําความรุ นแรงในครอบครัว”โดย... รทร.ชุมพล กาญจนะ ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม/ สมาชิกกิตติมศักดิF หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ อน.ขวัญชัย เจรี ยงประเสริ ฐ เป็ นตัวแทนของ

ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.


ความคุ้มครองผูถ้ กู กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดย...รทร.ชุ มพล กาญจนะ ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม/สมาชิกกิตติมศักดิ5

พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้ถูกกระทําด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว เพิ5งเริ5 มใช้ เมื5อปี พุทธศักราช 2550 มีทE งั หมด 18 มาตรา แต่มีมาตราที5คนทัว5 ไปควรรู ้ไม่กี5มาตรา เริ5 มตัEงแต่ มาตรา 3 บอกให้เรารู ้วา่ อะไรคือความรุ นแรงในครอบครัว มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินE ี“ความรุ นแรงในครอบครัว” หมายความว่า การ กระทําใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรื อสุ ขภาพ หรื อกระทําโดย เจตนาในลักษณะที5น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ หรื อสุ ขภาพของบุคคลใน ครอบครัว หรื อบังคับหรื อใช้อาํ นาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทํา การ ไม่กระทําการ หรื อยอมรับการกระทําอย่างหนึ5งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท มาตรา 4 ผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นความรุ นแรงในครอบครัว ผูน้ E นั กระทําความผิด ฐานกระทําความรุ นแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ ปรับไม่เกินหกพันบาทหรื อทัEงจําทัEงปรับ มาตรา 5 ผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว หรื อผูท้ ี5พบเห็นหรื อทราบการ กระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว มีหน้าที5แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที5 เพื5อดําเนินการตาม พระราชบัญญัตินE ี มาตรา 8 เมื5อมีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา 7 แล้ว ให้พนักงาน สอบสวน ทําการสอบสวนโดยเร็ วและส่ งตัวผูก้ ระทําความรุ นแรงในครอบครัว สํานวนการ สอบสวนพร้อมทัEงความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื5อฟ้ องคดีต่อศาลภายในสี5 สิบแปดชัว5 โมง นับแต่ได้ตวั ผูก้ ระทําความรุ นแรงในครอบครัว แต่หากมีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่อาจยืน5 ฟ้ องได้ทนั ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้ องต่อศาลได้คราวละไม่เกินหกวัน แต่ทE งั นีE ต้องไม่เกิน สามคราวโดยให้นาํ กฎหมายว่าด้วยการจัดตัEงศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม มาตรา 12 ในกรณี ที5ศาลพิพากษาว่า ผูก้ ระทําความรุ นแรงในครอบครัวมีความผิด ตามมาตรา 4 ศาลมีอาํ นาจกําหนดให้ใช้วธิ ีการฟืE นฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผกู ้ ระทํา ความผิดให้ผกู ้ ระทําความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทํางานบริ การสาธารณะ ละเว้น ๗


การกระทําอันเป็ นเหตุให้เกิดการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว หรื อทําทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการ และระยะเวลาที5ศาลกําหนดแทนการลงโทษผูก้ ระทําความผิดก็ได้ มาตรา 13 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน5 คงของมนุษย์จดั ให้มี ระบบงานเพื5อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับให้เป็ นไปตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ มาตรา 12โดยกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 15 ไม่วา่ การพิจารณาคดีการกระทําความรุ นแรงในครอบครัวจะได้ดาํ เนิน ไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายามเปรี ยบเทียบให้คู่ความได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุ ข และการอยูร่ ่ วมกันในครอบครัวเป็ นสําคัญ ทัEงนีE ให้คาํ นึงถึงหลักการดังต่อไปนีE ประกอบด้วย (1) การคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว (2) การสงวนและคุม้ ครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที5เป็ นศูนย์รวมของชาย และหญิงที5สมัครใจเข้ามาอยูก่ ินฉันสามีภริ ยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ ให้การหย่าเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรมและเสี ยหายน้อยที5สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและ อนาคตของบุตรเป็ นสําคัญ (3) การคุม้ ครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง5 ในขณะที5ครอบครัวนัEน ต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที5เป็ นผูเ้ ยาว์ (4) มาตรการต่าง ๆ เพื5อช่วยเหลือสามีภริ ยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกัน และปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร ซึ5งในตอนท้ายของ พ.ร.บ.คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัวฉบับ นีE ได้บญั ญัติหมายเหตุในตอนท้ายซึ5งกล่าวถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีE อีกด้วย ความว่า หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีE คือ เนื5องจากปัญหา การแก้ไขการใช้ความรุ นแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี5ยวพันกับบุคคล ใกล้ชิด มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากการทําร้ายร่ างกายระหว่างบุคคลโดยทัว5 ไป การใช้ มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําด้วยความรุ นแรงใน ครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนื5องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที5จะลงโทษผูก้ ระทําความผิด มากกว่าที5จะแก้ไขฟืE นฟูผกู ้ ระทําผิดหรื อปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ี5ถูกกระทําด้วยความรุ นแรงใน ครอบครัว ดังนัEน การมีกฎหมายคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว จึงมีความ เหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนรู ปแบบวิธีการ และขัEนตอนที5 มีลกั ษณะแตกต่างจากการดําเนินคดีอาญาโดยทัว5 ไป โดยให้ผกู ้ ระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว และยับยัEงการกระทําผิดซํEา รวมทัEงสามารถรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัวไว้ได้ ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุม้ ครองโดยรัฐจากการใช้ ความรุ นแรงและการปฏิบตั ิอนั ไม่เป็ นธรรม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินE ี ๘


สถาบันครอบครัว อาจจมองว่าเป็ นสถาบันที5เล็กที5สุด แต่ก็เป็ นสถาบันที5สาํ คัญที5สุด เช่นกัน ดังนัEนหากคนในครอบครัว ไม่มีความรัก ความเข้าใจ และความเอืEออาทรต่อกันแล้วล่ะ ก็ ก็จะส่ งผลกระทบต่อสถาบันใหญ่อื5นๆอีกมากมาย นัEนก้อคือ สังคมไทยนัEนเอง หากเด็กที5 เติบโตมาด้วยการทุบตี หรื อใช้ความรุ นแรงให้เห็นเป็ นประจําเเล้วล่ะก็ เด็กเหล่านีEกอ็ าจจะคิดว่า การใช้ความรุ นแรงเป็ นเรื5 องปกติ ไม่รู้ผดิ ชอบชัว5 ดี และอาจส่ งผลให้พวกเขาเหล่านีEไปกระทํา ต่อบุคคลอื5นได้ ซึ5งเกิดปัญหาสังคมตามมา ดังนัEนพ.ร.บ. คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรง ในครอบครัว จึงเสมือนเป็ นรากฐานสําคัญในการคุม้ ครองและป้ องกันการกระทําความรุ นแรง

ความเครียดก็ทาํ ให้อ้วนได้ ผลการวิจยั ล่าสุ ดระบุวา่ ความเครี ยด นอกจากจะส่ งผลร้าย ต่อสุ ขภาพจิตของคุณแล้ว มันยังนําไปสู่ ความอ้วนได้ดว้ ย โดยเฉพาะผูท้ ี5มี เกิดความเครี ยดบ่อย ๆ หรื อประเภทเครี ยดเรืE อรัง นัEนยิง5 น่าเป็ นห่วง เพราะมันทําให้นE าํ หนักของคุณ เพิ5มขึEนอย่างน่ากลัว ซึ5งอาการดังกล่าวนีE เห็นได้ บ่อย จากทัEงชายและหญิงวัยกลางคน Pamela Peeke ผูเ้ ชี5ยวชาญจาก University of Maryland School of Medicine ใน Baltimore ซึ5 ง เป็ นผูแ้ ต่งหนังสื อเรื5 อง Fight Fat After Forty กล่าว ว่า เมื5อคนเกิดความเครี ยด สมองจะหลัง5 ฮอร์โมนที5 เกี5ยวกับความเครี ยด หรื อ Stress Hormone ออกมา ซึ5 งฮอร์โมนดังกล่าวนัEนจะไปกระตุน้ เซลใน ร่ างกายเก็บไขมันมากขึEน Peeke ซึ5 งเป็ นอดีตนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ของ National Institutes of Health กล่าวต่อว่า ใน ช่องท้องจะมีเซลรับไขมัน ที5มีความเกี5ยวพันธ์อยู่ กับ Stress Hormone และ Stress Hormone นีEจะเป็ น ตัวกระตุน้ ให้มนั รับไขมันมากขึEน นอกจากนีEยงั ยํEา ว่า ร่ างกายมนุษย์จะเก็บสะสมไขมัน เมื5อถูก กระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกของการต่อสู ้ เหมือนกับ เป็ นกลไกในการปกป้ องตนเอง Peeke กล่าวต่อไปว่า กลไกดังกล่าวนัEน ทํางานได้เหมาะสมดีกบั มนุษย์ยคุ บรรพบุรุษ แต่ สมองของเราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่าง ระหว่างความเครี ยดที5เกิดจากการเอาตัวรอด และ ความเครี ยดแบบเรืE อรังที5เกิดขึEนกับบางคนในทุก ๆ

วัน

ดังนันผู้ทีมีความเครียดเป็ นประจํา จึงสะสม ไขมันมากกว่ าคนปกติ หรือคนทีมอี ารมณ์ ผ่อน คลาย อย่างไรก็ตาม Peeke บอกว่า เทตนิคในการ ผ่อนคลายความเครี ยดนัEนอาจไม่เพียงพอ ที5จะขจัด ปัญหาความอ้วนอันเนื5องมาจากความเครี ยดได้ แต่ วิธีทีดีทีสุดคือ การป้ องกันการหลัง5 ของ Stress Hormone ด้วยการออกกําลังกาย เพราะในเวลาที5 ออกกําลังกายนัEนร่ างกายจะผลิต Beta Endorphin ซึ5 งจะเป็ นตัวป้ องกันการหลัง5 Stress Hormone โดย การออกกําลังกายนัEน ก็ควรเป็ นไปในลักษณะของ การทําเป็ นประจํา คืออย่ างน้ อยสั ปดาห์ ละสองครัง ครังละประมาณ 30 - 40 นาที ทังสํ าหรับผู้ชายและ ผู้หญิง นอกจากนีY การรับประทานอาหารทีดีก็มี ส่ วน คือพยายามจํากัดอาการประเภทโปรทีน และ แป้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง ช่วงหลัง 5 โมงเย็นเป็ นต้น ไป ผูเ้ ชียวชาญยังยํYาอีกว่า ความความอ้วนอัน เนืองมาจากความเครี ยด เป็ นสิ งทีป้องกันได้ แต่สิ ง ทีสาํ คัญทีสุดคือเราจะต้องมีความเข้าใจถึงสิ งทํา ให้เราเกิดความเครี ยดให้ได้ก่อน ซึ งถ้าหาก สามารถแก้ไขจุดทีก่อให้เกิดความเครี ยดได้ นัYน หมายถึงว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้


เกานิดสะกิดหน่อย

...นิรมล ท่านผูม้ ีเกียรติที5มาเยี5ยมสโมสร พูดจาดี นํEา เสี ย งไพเราะฟั ง ชัด เจนบางครัE งก็ มี วาทศิลป์ ที5ประทับใจ...รทร.ประกิ จ ร่ มโพธิ5ธารทอง เสี5 ยใหญ่ใจดีมีนE าํ ใจ ใคร ขอความร่ ว มมื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ทุ ก เรื5 องไม่เคยปฏิเสธ...ขอแสดงความยินดี กับ อน.อนุศักดิ5 วัฒนสกลพันธุ์ ในโอกาส ได้รับเลือกเป็ นประธานโรงเจเหงียนเต่าตัวU ปุน เท่ากง อีกสมัย มีโอกาสสูงในการเป็ นประธาน โรงเจตลอดกาล...ขอเรี ยนเชิญโรตารี แอนน์ ทุ ก ท่ า นมาร่ ว มประชุ ม ประจํา สัปดาห์กบั สโมสร เพื5อเป็ นขวัญและกําลังใจ ให้กบั นายกโชติอนันต์ แอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิช...รทร.ศิริชัย แอนน์ วิชชุดา ศิริชืนวิจิตร สุ ขภาพแข็งแรง ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัย เพราะมาออกกําลัง ทุกวันที5พระราชวังสนามจันทร์ สุ ขภาพดี ไม่มีขายอยากได้ตอ้ งหมัน5 ออกกําลังกาย... ปี 2556 นีEโชคชะตาราศรี ของท่านจะดีไหม ไม่วา่ จะเรื5 อง การค้า การเงิน สุ ขภาพ และ เรื5 องความรัก เชิญปรึ กษาขอคําแนะนําได้ ที5 อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ ...แต่ถา้ โรตารี แอนน์ที5รักสวยรักงามโดยเฉพาะเครื5 องประดับ เช่น เพชร,นิ ล, จินดา เชิญปรึ กษามาขอ คํา แนะนํา ได้ที5 โ รตารี แ อนน์ พ รนิ พ า พันธุ์จินดาวรรณ พบกันใหม่ ฉบับหน้ า สวัสดี

สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ที5เคารพรัก...รทร.สุ ธี แอนน์ วิภาภรณ์ ชาวสวน ขอบพระคุณ มิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ทุกท่าน ที5ให้เกียรติไปร่ วมงานพิธีฉลองมงคล สมรสบุตรชายเมื5อวันที5 21 กุมภาพันธ์ 2556...สโมสรจัดคณะทัวร์ท่องเที5ยวทัศน ศึกษา ชมมรดกโลกย้ อนยุค เมืองโบราณหลวง พระบาง หนองคาย-เวียงจันทร์ -วังเวียง-หลวง พระบาง 5 คืน 6 วัน ขอเชิญจองที5นง5ั ด่วน ได้ที5 เจ้าหน้าที5สโมสรออกเดินทางวันพุธที5 6 มีนาคม 2556...ขณะนีE นยล.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ ได้แต่งตัEงคณะกรรมการ บริ หารสโมสร ประธานคณะกรรมการและ อนุกรรมการฝ่ ายต่างๆไว้เรี ยบร้อยแล้ว เพื5อเตรี ยมความพร้อมการบริ หารงาน สโมสรในสมัยหน้า...นายกโชติอนันต์ แอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิช กําลัง นับถอยหลังเวลาบริ หารสโมสร เพราะ เหลือเวลาทํางานให้สโมสรอีก 4 เดือน เท่านัEน...รทร.สุ ชาติ เชือมวราศาสตร์ สุ ขภาพแข็งแรงดี สามารถไปร้องเพลงคาราโอ เกะได้แล้ว...รทร.สุ ริยะ พันธุ์จินดาวรรณ เหรัญญิกสโมสร ให้ความร่ วมมือกับ กิจกรรมของสโมสรด้วยดีอย่างสมํ5าเสมอ ...รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒนวนิช ปฏิคม สโมสร มีความสุ ขในการทําหน้าที5แนะนํา ๑๐


(บน) นย.โชติอนันต์ นิ,มนวลภูพานิช และสมาชิก ร่วมพิธเี ปิ ดศูนย์เมตตาพัฒนาเด็กออทิสติก โรงพยาบาลดอนตูม กิจกรรมของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เมือ, วันที, 14 ก.พ.56 (ล่าง) ร่วมกิจกรรมหารายได้ของสโมสรโรตารีสามพราน อะเมทซิง, สามพราน ล่องเรือเอีย= มจุนชม ั , น=ําท่าจีนฯ เมือ, วันที, 17 ก.พ. 56 ทัศนียภาพสองฝงแม่

๑๑


๑๒

Bulletin # 32  
Bulletin # 32  

Magazine Knowledge

Advertisement