Page 1


ซินเจียอยู อี่ ซินนี้ฮวดใช ตรุษจีนนี้ ขอใหร่ํารวย มะ่งมี ศรีสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดป' ตลอดไป


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 30/2555-2556 วันอั งคารที 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.การอวยพรวันคล้ายวันเกิด -อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ (10 ก.พ.) -อน.พูนศักดิ/ ตุงคเศรวงศ์ (13 ก.พ.) -รทร.ปยุต มารยาทตร์ (13 ก.พ.) -รทร.สุ รกิจ แจ่มกระจ่าง (13 ก.พ.) -รทร.ประสิ ทธิ/ เหน่งเพ็ชร์ (14 ก.พ.) -รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ (14 ก.พ.) 2.การบรรยายพิเศษเรื7 อง “รากฟันเทียม”โดย... ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมยศ ลือเวศย์วณิ ช เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล ๑๖๒๘๕ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที7 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น.-เชิญประชุมบอร์ดครัAงที7 8 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล เวลา 18.00 น.-งานมิ ต รภาพสั ง สรรค์ว ัน ครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ ณ บ้านบํารุ งกิจ (บ้านพัก อน.พูนศักดิ/) การแต่งกาย : ชุดสวยงาม,ชุดกี7เพ้า,เสืA อเจ้าสัว และหากมีหมวกเท่ห์ ก็ใส่ มาร่ วมงานด้วย วันที7 12 กุมภาพันธ์ 2556 -12.15 น. สโมสรงดการประชุม เนื7 องจากเป็ น เทศกาลตรุ ษจีน วันที7 19 กุมภาพันธ์ 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย...รทร.ชุมพล กาญจนะ ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครปฐม วันที7 26 กุมภาพันธ์ 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื7 อง “การเจรจาไกล่ เกลี7ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง” โดย...ท่านชัยวัฒน์ สิ ริวฒั นกุล ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่งธนบุรี

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื7 อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี (ยอดคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวนเงิน 1,874,949 บาท)

วันที7 2-3 มีนาคม 2556 การอบรมนายกรับเลือกร่ วม 4 ภาค Multi PETS ปี บริ หาร 2556-2557 ณ ศูนย์การ แสดงสิ นค้าอิมแพคเมืองทองธานี วันที7 19 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื7 อง “อยูใ่ นโลก ดิจิตอลให้เป็ นอย่างไร” โดย...อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที7 3 – 5 พฤษภาคม 2556 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที7สโมสรภาค 3330 ปี 2556-2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตA ี จังหวัดภูเก็ต (วันที7 3 พ.ค. 56 เวลา 18.00 น. เป็ นงานประกาศรางวัลภาค)

สั ปดาห์ หน้า วันอังคารที7 19 กุมภาพันธ์ 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -ไม่มี


รายงานการประชุม ครังที 29 วันอังคารที 29 ม.ค. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 75 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2. รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนีA คุณอาทิตย์ สาตรวาหา ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลจังหวัดนครปฐม คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิAลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ7 มนวลภูพานิ ช แอนน์อุไร ตุงคเศรวงศ์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์นอ้ ย งามจารุ กิจ แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร ปฏิคมกล่าวขอบคุณผูท้ ี7นาํ ของมาเลีAยง รับรองวันนีA *แอนน์สุพิชฌาย์ นิ7มนวลภูพานิ ช-สาคูเปี ยก ทรงเครื7 อง 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมื7อวันที7 22 ม.ค. 56 สโมสรร่ วมเป็ น เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพท่านสมพัฒน์ แก้วพิจิตร อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และนายกก่อตัAงโรตารี สนามจันทร์ ณ ศาลา 2 วัดพระงาม -เมื7อวันที7 24-25 ม.ค. 56 ร่ วมพิธีมงคล สมรสบุตรชายของ อน.เกษม -แอนน์นิตยา เขมวราภรณ์ ณ บ้านพัก -เมื7อวันที7 25 ม.ค. 56 ร่ วมงาน คอนเสิ ร์ต เพื7อการกุศลของภาค 3330 รายได้เข้ากองทุน

พิชยั รัตตกุล เพื7อสันติภาพ ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริ เวอร์ 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนีA -ได้รับหนังสื อจากสโมสรโรตารี พลอย ราชบุรี เรื7 อง ขอเชิญร่ วมงานฉลองการ สถาปนาก่อตัAงสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรี ยน สวนผึAงวิทยา ในวันพุธที7 30 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรี ยนสวนผึAง วิทยา -ได้รับหนังสื อจากสโมสรโรตารี พระปฐมเจดีย ์ เรื7 อง ขอเชิญร่ วมงาน “คืน มหัศจรรย์...สี สนั แสบทรวง” ในวันพฤหัสบดี ที7 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น. ห้อง ทับทิม โรงแรมเวล -ในวันพุธที7 30 มกราคม 2556 สโมสรจะ เดินทางไปเยีย7 มให้กาํ ลังใจแก่ รทร.สุ ชาติ เชื7อมวราศาสตร์ เนื7 องจากเป็ นโรคกระเพาะ ณ โรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ กทม. ทัAงนีA สโมสรมี รถไว้บริ การสําหรับสมาชิกและโรตารี แอนน์ที7 จะไปร่ วมเยีย7 มด้วยกัน โดยพร้อมกันที7โรงแรม ริ เวอร์ เวลา 10.00 น.

กิจกรรมและโครงการ

-การบรรยายพิเศษเรื7 อง “แนวทางข้อ พิพาทด้วยการไกล่เกลี7ย”โดย...ท่านอาทิตย์ สาตรวาหา ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาล จังหวัดนครปฐม ปฏิคม แนะนําประวัติวิทยากรดังนีA.ท่านอาทิตย์ สาตรวาหา สถานที7ทาํ งาน -ศาลจังหวัดนครปฐม


จบการศึกษา -นิ ติศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -นิ ติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -เนติบณั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา กฏหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา -ประกาศนี ยบัตร การไกล่เกลี7ยชัAนสูง ประเทศสิ งค์โปร์ ประวัติการทํางาน -ผูพ้ ิพากษาศาลจังหวัด ทุ่งสง,เชียงใหม่, กําแพงเพชร,กาญจนบุรี -ผูพ้ ิพากษาศาลอาญา -ผูพ้ ิพากษาศาลประจํากองผูช้ ่วยศาล อุทธรณ์ภาค 8 ประวัติการเป็ นวิทยากรรับเชิญ -อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,อัญสัมชัญ ธุรกิจ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ -วิทยากรด้านการไกล่เกลี7ย สถาบันและ องค์กรทางยุติธรรม -ปัจจุบนั เป็ นประธานคณะทํางานพัฒนา ระบบไกล่เกลี7ยในศาลจังหวัดนครปฐม หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ อน.เกษม เขมวราภรณ์ เป็ นตัวแทนของ สโมสรกล่าวขอบคุณ และเชิญนย.โชติอนันต์แอนน์สุพิชฌาย์ นิ7 มนวลภูพานิ ช มอบเกียรติ บัตรและของที7ระลึกให้แก่วิทยากร เรืองอืน ๆ - นย.โชติอนันต์ นิ มนวลภูพานิ ช มอบ เกียรติบตั รให้แก่ รทร.เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์, รทร.กิตติชยั หมัน7 เพียรสุ ข, รทร.ทิพย์ชยพล ปรี ชาบริ สุทธิ/กุล ในการสนับสนุนกิจกรรม สโมสร -นยล.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ ตัวแทนของ หอการค้าจังหวัดนครปฐม กล่าวเชิญสมาชิก

และโรตารี แอนน์ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2556 เลือกตัAงคณะกรรมการบริ หารปี 2556-2557 ของหอการค้า ในวันอังคารที7 29 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน โรงแรมเวล ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.


แนวทางข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลีย โดย...ท่ านอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าคณะในศาลจังหวัดนครปฐม

ท่านที7ทาํ ธุรกิจต่างๆหรื อแม้แต่ในครอบครัวคงไม่มีวนั ใดที7ท่านไม่ตอ้ งไกล่เกลี7ย ไม่วา่ ลูกจะ ขอเงินไปโรงเรี ยน หรื อจะออกไปทํางานที7บริ ษทั ท่านอาจจะต้องเริ7 มไกล่เกลี7ยตัAงแต่ช่วงเช้า หรื อจะ ต่อรองกับภรรยาว่าวันนีA ท่านจะไปไหนบ้าง เรื7 องง่ายๆ เหล่านีA มนั อยูใ่ กล้ตวั เรา แต่ท่านไม่ได้คิดว่า เรื7 องเหล่านีA มนั เป็ นเรื7 องไกล่เกลี7ย ท่านก็คิดว่ามันเป็ นเรื7 องการต่อรองกันธรรมดา ชีวิตการเป็ นผูบ้ ริ หารของท่านไม่วา่ ท่านทําธุรกิจใดๆ ท่านรู้แล้วว่าสภาพปัญหามันเกิดขึAนแน่ ไม่วา่ การบริ หารทางด้านการเงิน การบริ หารทางด้านบุคคล การบริ หารเกี7ยวกับสถานที7 ถ้ากิจการ ของท่านเกิดไฟฟ้ าดับ ท่านจะทําอย่างไร ให้เจ้าหน้าที7ติดต่อการไฟฟ้ าด่วน เพื7อให้เขามาแก้ไข แต่ ในความเป็ นจริ งการไฟฟ้ าจะมาได้ทนั ท่วงทีรึเปล่า ก็ไม่ใช่ เพราะฉะนัAนเราต้องมีเทคนิ คในการให้ เขาช่วยเหลือเรา เราก็ตอ้ งอ่อนน้อมต่อเขาเพราะนีAเป็ นการเจรจาต่อรองทัAงนัAน ถ้าลูกน้องของท่าน ทะเลาะกัน ท่านจะสัง7 ให้ฝ่ายบุคคลท่านไปจัดการ แต่วา่ ท่านไม่รับรู้ได้ไหม ตอบว่าไม่ได้ เพราะ อะไรเพราะว่าเมื7อท่านไม่รับรู้อะไรว่าลูกน้องของท่านกําลังก่อปัญหาอะไรขึAน เวลาที7เกิดปัญหาเข้า จริ งๆ มันเป็ นบ่อนทําลายธุรกิจของท่านโดยตรง ถ้าท่านไม่แก้ปัญหาตัAงแต่จุดแรกแล้วจุดต่อไปท่าน จะทําอย่างไร ดังนัAนการไกล่เกลี7ยข้อพิพาท คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที7สามเข้ามาทําหน้าที7 เป็ นคนกลางในการไกล่เกลี7ยเพื7อให้คู่พิพาทยอมเจรจาผ่อนผันเข้าหากันจนนําไปสู่การทําความตกลงกัน ได้ดว้ ยความพึงพอใจของทัAงสองฝ่ ายในที7สุด ลักษณะของการไกล่เกลี7ยมันเป็ นจุดสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจของท่าน ท่านจะต้องเป็ นคน กลางในการไกล่เกลี7ยในขณะที7ลูกน้องของท่านกําลังโต้เถียงกัน ในฐานะผมเป็ นเจ้าของธุรกิจ ใน ฐานะที7ผมเป็ นรุ่ นพี7ของพวกคุณ ในฐานะที7ผมเป็ นนายจ้างของพวกคุณก็ได้ หรื อในฐานะที7ผมเป็ น ผูใ้ หญ่กว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า ต้องทําหน้าที7เป็ นคนกลาง หรื อเป็ นกรรมการให้แต่ใน หลักทางกฎหมายที7เราใช้เราเรี ยกว่า ผูไ้ กล่เกลี7ย ผูไ้ กล่เกลี7ย ทําหน้าที7เป็ นกลางในการเสนอความเห็น หาทางออกให้เขา แต่ไม่ใช่ตดั สิ นใจให้ เขา ปัจจุบนั นีAแนวการไกล่เกลี7ยเป็ นที7ยอมรับในสังคมโดยส่ วนรวมและก็กระบวนการยุติธรรมด้วย โดยเฉพาะศาลนําเอาเรื7 องการไกล่เกลี7ยเข้ามา ท่านผูเ้ ข้ามาไกล่เกลี7ยมาจากไหนก็มาจากท่านผูม้ ี ประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ไม่มีคดีความ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีการวางตัวที7ดี ใน คําหนึ7 งคําแปลความหมายได้หลายอย่าง มันอยูท่ ี7ความคิดของเราเอง ลักษณะ หรื อรู ปคดี หรื อเหตุ อะไรก็ตาม เราจะคิดว่ามันดีกด็ ี คิดว่ามันไม่ดีมนั ก็ไม่ดี ฉันใดก็ฉนั นัAน คู่กรณี ที7เป็ นคดีความกันก็ดี หรื อคนที7ทะเลาะกันมักจะคิดเข้าข้างตัวเอง พอเราทําอะไรแล้วเราคิดว่าเราถูกตลอด ฝ่ ายตรงข้ามก็ ต้องผิดเสมอไป ในความเป็ นจริ งไม่ใช่ มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ7 ง มีสม้ หนึ7 งผล ลูกสองคนทะเลาะกัน คนพี7อยากได้สม้ ลูกนีA คนน้องก็ อยากได้สม้ ลูกนีAอีก ต่างคนต่างแย่งส้มผลนีA โดยสมมุติวา่ เราไม่สามารถไปซืAอส้มที7อื7นได้จะทํา อย่างไร โดยคนพี7ตอ้ งการส้มเพราะว่าครู จะให้ไปทําการฝี มือเพื7อจะส่ งการบ้านให้ครู คนน้องก็เอา


ส้มนีA ไปทํานํAาส้มดื7มเพราะไม่สบาย แล้วคนเป็ นพ่อเป็ นแม่จะทําอย่างไร ต้องคิดหาวิธีวา่ จะทํา อย่างไรถึงจะให้สม้ ลูกนีAแก่ลูกทัAงสองได้ โดยลูกทัAงสองไม่ตอ้ งทะเลาะเบาะแว้งกัน ประการแรกพี7อาจจะต้องเสี ยสละให้นอ้ ง ถ้าเสี ยสละให้นอ้ งกินส้มจะได้หายไข้ ผลสรุ ปของ มันก็จะทําให้ไม่มีผลงานไปส่ งครู และก็จะไม่ได้คะแนน ประการที7สองให้นอ้ งเสี ยสละให้พี7 โดยกินอย่างอื7นแทน ผลสรุ ปแล้วก็ไม่ยอม แต่ถา้ เราเอาส้มเจ้าปัญหานีAไปแบ่งครึ7 งถือว่าจบ วิธีนA ี เป็ นวิธีไกล่เกลี7ย แต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญญา ดังนัAนเราต้องถามคนพี7วา่ ครู ให้เอาส้มไปทําอะไร คนพี7บอกว่าครู ให้เอาเปลือกส้มไปทําแยมส่ งครู ทีนA ี เราก็รู้แล้วว่าคนพี7ตอ้ งการส้มเพื7ออะไร นัน7 คือวิธีการในการค้นหาความต้องการที7แท้จริ ง การที7จะหาความต้องการอย่างแท้จริ ง ต้องหาโดยการค้นคว้าก่อน ว่าคนนัAนๆต้องการอะไร ลูกน้องของท่านคนนีAมนั ต้องการอะไร มันขอขึAนเงินเดือนเพราะอะไร มันทํางานหามรุ่ งหามคํ7ามัน จะพอใจเงินเดือนไหมละ พอหันมาทางเจ้าหน้าที7บุคคลของคุณก็บอกว่าไม่ได้ บอกว่าจะให้ควบคุม เงินบริ ษทั แล้วจะขึAนเงินเดือนได้ไง งัAนเอาช่วยๆกัน มันใช่วิธีการแก้ปัญหาไหมครับ ถ้าท่านรู้ความ ต้องการแล้วว่ามันคือไรครับ ลูกจ้างของท่านต้องการเงินเดือนเพิ7มเพราะว่าเขาขยัน ส่ วนเจ้าหน้าที7 ฝ่ ายบุคคลของท่านต้องการควบคุมงบประมาณ ท่านบอกเขาเองต้องควบคุมเงินให้อยูน่ ะไม่งA นั เรา ต้องขาดทุนแน่ เจ้าหน้าที7ฝ่ายการเงินของท่านผิดไหมครับ เขาไม่ได้ผดิ แต่เขาทําตามหน้าที7ที7ท่าน สัง7 เอาไว้ แล้วลูกจ้างของท่านผิดไหมที7เป็ นคนขยัน ทางแก้ของท่านง่ายๆคือ ท่านเปลี7ยนจากค่าแรง รายวันเป็ นเบีAยขยันแทน แค่นA ี เราก็จะได้ทางออก นี7 คือการแก้ปัญหา ดังนัAนเมื7อคนพี7ตอ้ งการเปลือกส้มเพื7อไปทําแยม เราก็เอาเปลือกส้มให้คนพี7 แล้วเอาเนืAอไปคัAน เป็ นนํAาส้มให้คนน้องได้ดื7ม ดังนัAนเมื7อเรามีวธิ ี การคิด การไกล่เกลี7ยก็ไม่ใช่เรื7 องยาก การไกล่เกลี7ย เป็ นการระงับข้อพิพาทได้ขA ึนอยูก่ บั วิธีการคิดของแต่ละท่าน มันเป็ นทางเลือกหนึ7งในการแก้ไข ปัญหา ปัจจุบนั คดีความมากรับมาหนึ7 งหมื7นคดี ปี ที7ผา่ นมาเก้าพันหกร้อยเก้าสิ บคดี ท่านครับผมมีแค่ สองมือ แต่เรามาหาวิธีคิดที7เราชนะทัAงคู่ดีกว่าไหมลองเปลี7ยนมุมมองสักนิ ดเราเรี ยกว่า win win situation ชนะ ชนะ ทัAงคู่ ท่านอยากได้ไหมครับ อย่าลืม อย่ารี บร้อนตัดสิ นใจ ค้นหาความจริ งให้ได้ ก่อน เราเรี ยกส่ วนนีA วา่ ความต้องการที7แท้จริ ง ถ้าได้มนั จะทําให้ท่านเกิดการตัดสิ นใจได้ในหลาย อย่าง แล้วเมื7อท่านตัดสิ นใจแล้วมันจะทําให้ท่านตัดสิ นใจหรื อทําให้ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับ และประสบความสําเร็จ


ทุนสนับสนุนรูปแบบใหม่ 1.ทุนสนับสนุนระดับภาค การให้ทุน ให้ทุนจัดสรรของภาค (DDF) เป็ นเงินก้อนได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี โดยภาคเป็ นผูข้ อ ประเภทของโครงการ ภาคเป็ นผูก้ าํ หนดว่าจะใช้เงินอย่างไรภายใต้พนั ธกิจของมูลนิธิ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมใน ท้องถิ7น โครงการระหว่างประเทศ หรื อทัAง 2 ประเภท ระยะเวลา ค่อนข้างสัAน 2.ทุนสนับสนุนระดับโลก การให้ทุน ให้ทุนอย่างน้อยที7สุด 15,000 เหรี ยญสหรัฐจากกองทุนโลก เพื7อเป็ นเงินสมทบ ทําให้เกิดเป็ น โครงการที7มีมูลค่าอย่างน้อยที7สุด 30,000 เหรี ยญ ประเภทของโครงการ โครงการที7มีผลกระทบสู ง และจะต้องตกอยู่ 1 ใน 6 เรื7 อง ที7เน้นความสําคัญ โดยต้อง เป็ นความร่ วมมือระหว่างประเทศกับสโมสรโรตารี อื7นๆ ระยะเวลา ระยะยาวและยัง7 ยืน 3.ทุนสนับสนุนแบบจัดสรรสํ าเร็จ การให้ทุน เป็ นทุนจากกองทุนโลก และหุน้ ส่ วนกลยุทธ์ทA งั หมด โดยไม่ตอ้ งมีเงินบริ จาคจากสโมสร และภาคผู ้ ร่ วมโครงการ เลย ประเภทของโครงการ มูลนิธิและหุน้ ส่ วนกลยุทธ์จะจัดทําแผนงานที7ให้รายละเอียดสําหรับโครงการและ กิจกรรมที7วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่ วนโรแทเรี ยนก็มุ่งเน้นไปในการดําเนินโครงการ ระยะเวลา ระยะยาว ยัง7 ยืน และทํางาน ร่ วมกับหุน้ ส่ วนกลยุทธ์ เรืองทีเ น้ นความสํ าคัญของโรตารี คือ การป้ องกันและรักษาโรค, สันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน, การศึกษาขัAนพืAนฐานและการรู ้หนังสื อ, นํAาและการสุ ขาภิบาล, สุ ขอนามัยของ แม่และเด็ก องค์ ประกอบของโครงการทีย งั ยืน -การติดตาม และการประเมินผล จัดทําวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ชดั เจนและวัดผลได้ รวมทัAงบ่งชีAวธิ ีการ เก็บข้อมูลของโครงการกําหนดข้อมูลพืAนฐานเปรี ยบเทียบสําหรับการประเมินเพื7อให้สามารถช่วยแสดงให้เห็น การเปลี7ยนแปลงที7สาํ คัญอย่างน้อยที7สุด 3 ปี -การเงิน ยืนยันแหล่งเงินทุนในท้องถิ7นเพื7อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในระยะยาว ค่าบํารุ งรักษาและ ซ่อมแซม ชดเชยให้ผรู ้ ่ วมโครงการอย่างเหมาะสมในงานที7พวกเขาทําเพื7อให้มน7ั ใจได้ในความต่อเนื7องของการ บริ การ -วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ซืAอวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆจากแหล่งในท้องถิ7นหากเป็ นไปได้และ มัน7 ใจว่ามีอะไหล่ขายให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่ วมในการคัดเลือกเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์ต่างๆ และอบรม พวกเขาให้สามารถใช้งานและบํารุ งรักษาได้ดว้ ยตนเอง -ความต้องการ และความเข้มแข็งของชุมชน ขอให้ผอู ้ ุปถัมภ์ในท้องถิ7นประเมินความต้องการอย่างถี7ถว้ นเพื7อ บ่งชีAโครงการและวิธีการแก้ไขปัญหาซึ7งเหมาะกับวัฒนธรรมและค่านิยมของชุมชน จัดให้หลากหลายภาคส่ วน ในชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนงาน -แรงจูงใจ เตรี ยมการให้ชุมชนเริ7 มมีบทบาทความเป็ นเจ้าของในโครงการสร้างแรงจูงใจให้ผทู ้ ี7อยูอ่ าศัยใน ท้องถิ7นให้คงการสนับสนุนในความพยายามต่อไปเรื7 อยๆ -ความรู ้ ให้การอบรมที7จะช่วยให้ผรู ้ ับประโยชน์บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ทําให้แน่ใจว่าผูร้ ับมีแผนงาน ที7จะให้ความรู ้แก่ผอู ้ ื7นต่อไปในอนาคต


เกานิดสะกิดหน่อย สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ที7เคารพรัก... “ซินเจียอยู่อี ซินนี ฮวดไช้ ” วันตรุ ษจีนปี นีA (10 ก.พ.) ขออวยพรให้ มวลสมาชิกและโรตารี แอนน์มีแต่ความสุ ข ความเจริ ญ สุ ขภาพแข็งแรงกิจการค้ามี กําไรรํ7ารวยยิง7 ๆขึAน แม้จาํ นงค์หมายสิ7 งใด ขอให้สาํ เร็ จโดยพลันทุกประการ… รทร.สุ ชาติ เชือมวราศาสตร์ เข้าโรงพยาบาล บํารุ งราษฎร์ กรุ งเทพฯ เพื7อให้หมอผ่าตัด รักษาโรคกระเพาะโดยด่วน วันที7 30 ม.ค. ที7ผา่ นมา นายกโชติอนันต์ แอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิช ได้นาํ มวลสมาชิกและ โรตารี แอนน์ไปเยีย7 มเพื7อให้กาํ ลังใจ ขอ อวยพรให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็ วโรคภัย อย่าได้มาเบียดเบียนอีก…วันตรุ ษจีน 10 ก.พ. ปี นีAตรงกับวันครบรอบคล้ายวัน เกิด อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ ขออวยพร ให้ท่านมีความสุ ขความเจริ ญ สุ ขภาพ แข็งแรง เพื7อเป็ นมิ7งขวัญของโรตารีแอนน์ ทัศนีย์ ไหลธนานนท์ ตลอดไป… ปั จจุบนั รทร.บุญช่ วย ปฐมสุ ริยะพร แต่ง กายสวมใส่ เสืA อเชิAตผูกเน็คไทมาประชุม ประจําสัปดาห์สโมสร เป็ นแบบอย่างที7ดี ของสโมสรเพราะปั จจุบนั ไม่มีใครสวมใส่ เสืA อยืดมาประชุมแล้ว…รทร.สมบูรณ์ แอนน์ กนกภรณ์ พีรพัฒน์ กลุ เป็ นบุคคลที7 ประหยัดมัธยัสถ์ ใช้จ่ายเท่าที7จาํ เป็ นเท่า

...นิรมล นัAนเพราะเงินทองเป็ นของหายาก… รทร.สุ ชาญ ขําจร ให้บริ การด้วยความ ประทับใจแก่ผปู ้ ระกันวินาศภัย บริ ษทั ทิพยประกันภัยจํากัด (มหาชน) อย่าลืมหา เวลามาเยีย7 มสโมสรบ้างเพื7อนๆคิดถึงอยู.่ .. รทร.สุ ธีร์ แอนน์ หรรษา หิรัญวัฒน์ วนิช เป็ นคนที7รักสุ ขภาพเข้านอนแต่หวั คํ7าตื7น นอนตอนเช้าตรู่ เพื7อไปออกกําลังกายด้วย การวิ7งวันละหลายกิโลเมตรที7พระราชวัง สนามจันทร์ …ท่านที7มีเวลาว่างโปรด ไปให้กาํ ลังใจเยีย7 มเยือน อน.วิ เ ชี ยร หอมหวล และรทร.ประสิ ทธิB เหน่ งเพ็ชร ได้ที7 บ ้า นพัก ของท่ า นทัAง สอง…ขอ แสดงความยินดีล่วงหน้ากับ นยล.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ ในการเข้ารับตําแหน่งประธาน หอการค้า จัง หวัด นครปฐม ปี บริ หาร 2556-2557 (2 ปี )…โรตารีแอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิช ใช้เวลาว่างจากงานบริ ษทั และงานสโมสร ฝึ กความจําสมองให้ดีเลิศ ด้วยการเล่นเกมส์จากโทรศัพท์มือถือเป็ น ประจํา…โรตารีแอนน์ นัยนา รุจิวพิ ฒ ั น์ อย่ามัวขายแตงโมเพลินอยู่ มาเยีย7 มสโมสรบ้าง โรตารี แอนน์บ่นคิดถึง…รทร.ศุภชัย สิ ริงามวรกุล ให้ความร่ วมมือกับกิจกรรม ของสโมสรด้วยดีเสมอ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี


р╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕гр╕░р╕Зр╕▒р╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕Юр╕┤р╕Юр╕▓р╕Чр╕Фр╣Йр╕зр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Др╕Бр╕ер╣Ир╣Ар╕Бр╕ер╕╡р╕в... р╕кр╣Вр╕бр╕кр╕гр╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕Ър╕▒ р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕гр╕Хр╕┤р╕Ир╕▓р╕Б р╕Чр╣Ир╕▓р╕Щр╕нр╕▓р╕Чр╕┤р╕Хр╕вр╣М р╕кр╕▓р╕гр╕Чр╕зр╕▓р╕лр╕▓ р╕Ьр╕╣р╕Юр╣Й р╕Юр╕┤ р╕▓р╕Бр╕йр╕▓р╕лр╕▒р╕зр╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Др╕Ур╕░р╣Гр╕Щр╕ир╕▓р╕ер╕Ир╕▒р╕Зр╕лр╕зр╕▒р╕Ф р╕Щр╕Др╕гр╕Ыр╕Рр╕б р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕Бр╕гр╕Ър╕гр╕гр╕вр╕▓р╕вр╕Юр╕┤р╣Ар╕ир╕йр╣Ар╕гр╕╖р╕н* р╕З тАЬр╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕гр╕░р╕Зр╕▒р╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕Юр╕┤р╕Юр╕▓р╕Чр╕Фр╣Йр╕зр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Др╕Бр╕ер╣Ир╣Ар╕Бр╕ер╕╡р╕в* тАЭ р╣Ар╕бр╕╖р╕н* р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡* 29 р╕б.р╕Д. 56 р╕У р╕лр╣Йр╕нр╕Зр╕Чр╕▒р╕Ър╕Чр╕┤р╕б р╣Вр╕гр╕Зр╣Бр╕гр╕бр╣Ар╕зр╕е р╣Вр╕Фр╕вр╕бр╕╡ р╕Щр╕в.р╣Вр╕Кр╕Хр╕┤р╕нр╕Щр╕▒р╕Щр╕Хр╣М - р╣Бр╕нр╕Щр╕Щр╣Мр╕кр╕Юр╕╕ р╕Кр╕┤ р╕Мр╕▓р╕вр╣М р╕Щр╕┤*р╕бр╕Щр╕зр╕ер╕ар╕╣р╕Юр╕▓р╕Щр╕┤р╕К р╕бр╕нр╕Ър╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕гр╕Хр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕гр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Чр╕╡р╕г* р╕░р╕ер╕╢р╕Б

р╣Др╕бр╕Хр╕гр╕╡р╕Ир╕┤р╕Хр╣Бр╕лр╣Ир╕Зр╣Вр╕гр╕Хр╕▓р╕гр╕╡... р╕Щр╕в.р╣Вр╕Кр╕Хр╕┤р╕нр╕Щр╕▒р╕Щр╕Хр╣М р╕Щр╕┤*р╕бр╕Щр╕зр╕ер╕ар╕╣р╕Юр╕▓р╕Щр╕┤р╕К р╕Юр╕гр╣Йр╕нр╕бр╕Фр╣Йр╕зр╕вр╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Бр╣Бр╕ер╕░р╣Вр╕гр╕Хр╕▓р╕гр╕╡р╣Бр╕нр╕Щр╕Щр╣М р╕гр╣Ир╕зр╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в* р╕б р╕гр╕Чр╕г.р╕кр╕╕р╕Кр╕▓р╕Хр╕┤ р╣Ар╕Кр╕╖р╕н* р╕бр╕зр╕гр╕▓р╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕У р╣Вр╕гр╕Зр╕Юр╕вр╕▓р╕Ър╕▓р╕ер╕Ър╣Нр╕▓р╕гр╕╕р╕Зр╕гр╕▓р╕йр╕Пр╕гр╣М р╕Бр╕Чр╕б. р╣Ар╕бр╕╖р╕н* р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡* 30 р╕б.р╕Д. 56


Bulletin # 30  
Bulletin # 30  

Magazine Knowledge

Advertisement