Page 1


สุขสันต์วนั เกิด... นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ชิ ฌาย์ นิ(มนวลภูพานิช มอบของทีร( ะลึกให้แก่ นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ เนื(องในวันคล้ายวันเกิด เมือ( วันที( 26 ก.พ. 56 สโมสรขอให้ทา่ นมีสขุ ภาพแข็งแรง คิดสิง( ใดสม ปรารถนาทุกประการ

การเจรจาข้อไกล่เกลี ยพิพาทในคดีแพ่ง... สโมสรได้รบั เกียรติจาก ท่านชัยวัฒน์ ศิรวิ ฒ ั นกุล ผูพ้ พิ ากษาศาลแพ่งธนบุร ี เป็ นวิทยากร บรรยายพิเศษเรือ( ง “การเจรจาข้อไกล่เกลี ยพิพาทในคดีแพ่ง” เมือ( วันที( 26 ก.พ. 56 ณ ห้อง ทับทิม โรงแรมเวล โดยมี นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ชิ ฌาย์ นิ(มนวลภูพานิช มอบเกียรติบตั รและ ของทีร( ะลึก


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 33/2555-2556 วันอั งคารที 5 มีนาคม 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.อวยพรวันคล้ายวันเกิด -อน.อนุศกั ดิ' วัฒนสกลพันธุ์ (5 มี.ค.) 2.การบรรยายพิเศษเรื2 อง “การสื2 อสารอยูใ่ กล้แค่มือ เอื4อม”โดย...รทร.สหชัย ธนปฐมสิ นชัย เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค 3330 โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล 16285 นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที2 12 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษโดย... ผอ.ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง นครปฐม ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที2 14 มีนาคม 2556 - 18.00 น. งานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัว เดือนมีนาคม ณ บ้านพัก อน.มนต์ มนต์วานิช ภักดิ' (ค๊อกพิท ถ.เพชรเกษม ตรงข้ามกับครัว ลุงลอยป่ าลัน2 ) เจ้าภาพได้แก่ อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์, อน.มนต์ มนต์วานิชภักดิ', รทร.ดร.สุพล เลื2องยศลือชากุล,รทร.ชัยวัฒน์ กอบกุลธร,รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์,รทร.มนตรี อมรสิ ริพานิชย์, รทร.สุรกิจ แจ่มกระจ่าง วันที2 19 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื2 อง “อยูใ่ นโลก ดิจิตอลให้เป็ นสุ ขอย่างไร” โดย...อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที2 26 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื2 อง “สุ ขภาพดีตอ้ งมี เซ็กซ์” โดย...รทร.นพ.ชัชวาล-แอนน์รัชนี ว่องวิวฒั น์ไวทยะ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื2 อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ 1,000.(ยอดคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวนเงิน1,874,949 บาท)

วันที2 3 – 5 พฤษภาคม 2556 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที2สโมสรภาค 3330 ปี 2556-2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต4 ี จังหวัดภูเก็ต (วันที2 3 พ.ค. 56 เวลา 18.00 น. เป็ นงานประกาศรางวัลภาค)

สั ปดาห์ หน้า วันอังคารที2 12 มีนาคม 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -ไม่มี


รายงานการประชุม ครังที 32 วันอังคารที 26 ก.พ. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 82 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2. รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนี4 ท่านชัยวัฒน์ ศิริวฒั นกุล ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่งธนบุรี คุณอัมพร ศิริวฒั นกุล ปธ.ผูป้ ระนอมศาล จ.นฐ. คุณกัลยารัตน์ ช่วงรัตน์ คุณศรี สละ ปักษิณ อดีต ผอ.ร.ร.วัดเกาะวังไทร คุณพิมประไพ เปรมปราศรัย พุทธสมาคม คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณกัญณัฎฐ์ วชิรโชติพนั ธ์ นครปฐมเคเบิ4ลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ2 มนวลภูพานิ ช แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนนนิตยา เขมวราภรณ์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล แอนน์เซี2 ยงฮะ แพรอัตถ์ แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมื2อวันที2 21 ก.พ. 56 ร่ วมกิจกรรมซ่อม เครื2 องคอมพิวเตอร์และมอบหนังสื อให้กบั ห้องสมุดและแจกเสื4 อกีฬาให้กบั เด็กนักเรี ยน ของสโมสรโรตารี สองพี2นอ้ ง ณ โรงเรี ยนวัด มะเกลือ -ในวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. ร่ วมพิธี มงคลสมรสบุตรชาย รทร.สุ ธี-แอนน์วิภาภรณ์ ชาวสวน ณ บ้านพัก รทร.สุ ธี ชาวสวน

-เมื2อวันที2 24 ก.พ.56 ร่ วมการแข่งขัน โบว์ลิ2งการกุศลของสโมสรโรตารี ท่าเรื อ กาญจนบุรี ณ บ้านโป่ งโบว์ 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนี4 -ได้รับหนังสื อจากเทศบาลนครนครปฐม เรื2 อง ขอเชิญเข้าร่ วมขบวนแห่ งานประเพณี งาน ประเพณี สงกรานต์ ประจําปี 2556 ในวันเสาร์ ที2 13 เมษายน 2556 ณ บริ เวณองค์พระปฐม เจดีย ์

กิจกรรมและโครงการ 1.การอวยพรวันคล้ายวันเกิด -อน.สั นต์ จินตนะโรจน์ มิตรภาพ ดําเนิ นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ สมาชิก 1 ท่าน และเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุก ท่านร่ วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด ให้แก่สมาชิก ที2ครบรอบคล้ายวันเกิดในวันนี4 และเชิญ นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ กล่าวขอบคุณสมาชิก และเชิญ นย.โชติอนันต์-แอนน์สุพิชฌาย์ นิ2ม นวลภูพานิ ช มอบของที2ระลึก มิตรภาพกล่าวขอบคุณ ผูท้ ี2นาํ ของมาเลี4ยง รับรองดังนี4 *แอนน์สุพิชฌาย์ นิ2 มนวลภูภานิช – ลอดช่อง นํ4ากะทิ 2.การบรรยายพิเศษเรื2 อง “การเจรจาไกล่ เกลี2ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง”โดย...ท่านชัยวัฒน์ สิ ริวฒั นกุล ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ปฏิคมแนะนําประวัติวทิ ยากรดังนี4.ประวัติการศึกษา


• ประถมศึกษาปี ที2 1 – มัธยมศึกษาปี ที2 6 โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล • รัฐประศาสนศาสตร์บณั ฑิต (รปบ.ตร.) โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ พ.ศ.2532 • นิ ติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ.2535 • เนติบณั ฑิตไทย สมัยที2 46 พ.ศ.2536 • นิ ติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ประวัติรับราชการ • พ.ศ. 2528 นักเรี ยนนายร้อยตํารวจ รุ่ นที2 42 ตําแน่ง พลสํารอง (สมัคร) ลูกแถว • พ.ศ. 2532 รองสารวัตรสื บสวนสอบสวน สภ.อ.บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร • พ.ศ. 2532-2534 รองสารวัตร (นิ ติกร) แผนกคดี กองบัญชาการตํารวจนครบาล • พ.ศ. 2534-2535 นายเวรผูบ้ งั คับการ อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง • พ.ศ. 2535-2536 นายเวรผูบ้ งั คับการตํารวจ ป่ าไม้ • พ.ศ.2536-2537 นายเวรผูบ้ งั คับการ อํานวยการ ตํารวจภูธร ภาค 1 • พ.ศ. 2537-2538 นายเวรผูบ้ งั คับการ ตํารวจภูธรจังหวัด ลพบุรี • พ.ศ. 2538-2542 อาจารย์ภาควิชากฎหมาย โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ ช่วยราชการ -หัวหน้าสํานักงาน ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการ ตํารวจภูธร ภาค 7 -หัวหน้าสํานักงาน รองผูบ้ ญั ชาการ ตํารวจสอบสวนกลาง • พ.ศ. 2543- 2546 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากฎหมาย โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ ช่วยราชการ -หัวหน้าสํานักงาน รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจ สอบสวนกลาง

-หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูล งานป้ องกันและ ปราบปรามการกระทําผิดเกี2ยวกับนํ4ามัน เชื4อเพลิง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง -หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูล ข้อสนเทศ งานป้ องกัน และปราบปรามการกระทําผิดเกี2ยวกับนํ4ามัน เชื4อเพลิง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ -หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจ (หน.ฝอ.ตร.)สํานักงานตํารวจแห่งชาติ • พ.ศ.2546-2548 ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา • พ.ศ.2548-25498 ผูพ้ ิพากษาประจําศาล • พ.ศ.2549 ผูพ้ ิพากษาศาลจังหวัดน่าน • พ.ศ.2550- ผูพ้ ิพากษาประจํา สํานักงานศาลยุติธรรม ช่วยทํางานในตําแหน่ง ผู้ พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี • พ.ศ.2553-ปัจจุบนั ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่ง ธนบุรี หน้าที2ราชการที2ได้รับมอบหมายพิเศษ • พนักงานสอบสวน คดี ป่ าสาระวิน • พนักงานสอบสวน คดีป่าท่าชนะ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี • พนักงานสอบสวนคดี สปก.๔-๐๑ จังหวัด ภูเก็ต • เลขานุการประจําคณะกรรมาธิ การการ ปกครอง สภาผูแ้ ทนราษฎ • นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิ การการ ปกครอง สภาผูแ้ ทนราษฎ • นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิ การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ สภาผูแ้ ทนราษฎ • ผูพ้ ิพากษาทําหน้าที2ไกล่เกลี2ย ของศูนย์ไกล่เกลี2ย ศาลแพ่งธนบุรี

หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ อน.สันต์ จินตนะโรจน์ เป็ นตัวแทนของสโมสร กล่าวขอบคุณ และเชิญ นย.โชติอนันต์-แอนน์ สุ พิชฌาย์ นิ2 มนวลภูพานิ ช มอบเกียรติบตั ร และของที2ระลึกให้แก่วทิ ยากร


เรืองอืน ๆ -รทร.สุธี ชาวสวน กล่าวขอบคุณสมาชิก และโรตารี แอนน์ทุกท่านที2ให้เกียรติไป ร่ วมงานพิธีมงคลสมรสบุตรชายเมื2อวันที2 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านทุ่งรางเทียน เวลา 18.00 น. และขอมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม สโมสรเป็ นจํานวนเงิน 10.000 บาท โดยมี นย. โชติอนันต์ นิ2 มนวลภูพานิช เป็ นผูร้ ับมอบ -รทร.ประณต พิทยาวานิ ชย์ กล่าว ชี4แจงเรื2 องการไปทัศนศึกษาที2หลวงพระบาง โดย นย.โชติอนันต์-แอนน์สุพิชฌาย์ นิ2มนวลภู

พานิช จะรับผิดชอบส่ วนเกินให้กบั สมาชิก และโรตารี แอนน์ที2จะร่ วมไปในครั4งนี4 ระหว่าง วันที2 6-11 มีนาคม 2556 โดยขอให้สมาชิก และโรตารี แอนน์พร้อมกันบริ เวณลานจอดรถ โรงแรมริ เวอร์ในวันที2 6 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 น. ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.

ข้อคิดดีๆจาก “รอยตะปู” มีเด็กน้อยคนหนึ2งอารมณ์ไม่ค่อยจะดีพอ่ ของเขาจึงให้ตะปูกบั เขา 1 ถุงและบอกเขาว่า ทุก ครั4งที2ลูกรู ้สึกไม่ดี โมโห หรื อโกรธใครก็ตาม ให้ตอกตะปู 1 ตัวลงไปที2ร4 ัวหลังบ้านก็แล้วกัน วันแรกผ่านไปเด็กน้อยตอกตะปูเข้าไปที2 รั4วถึง 37 ตัว วันที2 2 และ วันที2 3 และแต่ละวันที2 ผ่านไป ผ่านไปจํานวนตะปูก็ค่อยๆลดลง ลดลงๆ เพราะเด็กน้อยรู ้สึกว่า การรู ้จกั ควบคุม ตัวเองให้สงบ ง่ายกว่าการตอกตะปูต4 งั เยอะ แล้ววันหนึ2ง หลังจากที2เขาสามารถ ควบคุมตัวเองได้ดีข4 ึน ใจเย็นมากขึ4น เขาเดินไป หาพ่อเพื2อบอกว่า เขาคิดว่าเขาไม่จาํ เป็ นที2ตอ้ ง ตอกตะปูอีกแล้ว เพราะเขาได้เปลี2ยนไปแล้ว เขา สามารถควบคุมตัวเองได้ดีข4 ึน ไม่มุทะลุเหมือน แต่ก่อนแล้ว พ่อยิม4 แล้วบอกลูกชายว่า ถ้าเป็ นอย่างนั4น จริ งๆ ลองพิสูจน์ให้พอ่ ดู ทุกๆครั4งที2ลูกสามารถ ควบคุมอารมณ์ฉุนเฉี ยวของตัวเองได้ให้ถอน ตะปูออกจากรั4วหลังบ้านที2ละ 1 ตัว วันแล้ววัน เล่า เด็กชายก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัว ๆ จน ในที2สุด วันหนึ2งตะปูท4 งั หมดก็ถูกถอนออก เด็กชายดีใจมากรี บวิ2งไปบอกพ่อของเขาว่า ผม

ทําได้แล้วครับในที2สุดผมก็ทาํ ได้สาํ เร็ จ พ่อไม่ได้พดู ว่าอะไร แต่จูงมือลูกของเขา ไปที2ร4 ัวนั4น แล้วบอก ลูกทําได้ดีมากทีน4 ี ลองมอง กลับไปที2ร4 ัวสิ เห็นมัยa ว่ารั4วมันไม่เหมือนเดิมมัน ไม่เหมือนกับที2มนั เคยเป็ นก่อนหน้านี4 ลูกจําไว้ นะ ว่าเมื2อไหร่ ที2เราทําอะไรลงไปด้วยการใช้ อารมณ์ สิ2 งนั4นมักจะเกิดรอยแผล เหมือนกับการ เอามีดไปกรี ดหรื อแทงใครเข้า ต่อให้ใช้คาํ ว่า.. ขอโทษ..สักกี2หนก็ไม่อาจจะลบรอยแผลหรื อ ความเจ็บปวดที2เกิดกับเขาคนนั4นได้ ลูกจงจําคํา ว่า ..ขอโทษ..ไว้เสมอนะ ไม่วา่ เขาจะยกโทษให้ เรา หรื อ ไม่ก็ตามนะ จําไว้อีกด้วยว่า สิ2 งที2มนั เกิดขึ4น รอยร้าวที2เกิดขึ4นกับเขา เขาอาจจะไม่มี วันลืมมันได้......ตลอดไป สิ2 งที2สาํ คัญคือ รู ้ทนั ความโกรธให้เร็ วที2สุด ทันทีที2สติรู้ทนั ว่าเราปล่อยให้ความโกรธ ครอบงํา อย่างน้อยมันจะหยุดเพ่งโทษคนอื2นวาง ความยึดมัน2 ว่าเราถูกลงเป็ นจุดเริ2 มต้นของการ แก้ไขสถานการณ์ดีกว่าปล่อยให้ความยึดว่า ตัวเองถูกเสมอ หรื อทิฐิมานะมาทําลายทุกอย่าง รวมทั4งชีวิตตัวเราเอง


การเจรจาข้อไกล่เกลียพิพาทในคดีแพ่ง โดย...ท่ านชัยวัฒน์ ศิริวฒ ั นกุล ผู้พพิ ากษาศาลแพ่ งธนบุรี คําถาม :ท่านมีกลยุทธ์ในการสื2 อสารที2จะนําไปใช้กบั การเจรจาไกล่เกลี2ยข้อพิพาทเพื2อนําไปสู่ ผลสําเร็ จ อย่างไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง? กลยุทธ์ ในการสือสารสําหรั บการไกล่ เกลียสามารถแยกหัวข้ อได้ ดังต่ อไปนี% 1. การสร้ างความเชือถือศรัทธาต่ อตัวผู้ไกล่เกลีย เหตุผลที2คู่พิพาทต้องสร้างความเชื2อถือศรัทธาต่อตัวผู ้ ไกล่เกลี2ยนั4น เพราะหากคู่พิพาทไม่มีความเชื2อมัน2 ในตัวผูไ้ กล่เกลี2ยว่ามีความเป็ นกลางแล้ว แม้ผไู ้ กล่เกลี2ยจะ แสดงออกมาภายนอกว่าตนมีความเป็ นกลางเพียงใดก็ตาม ก็ไม่มีทางที2จะทําให้เขาเชื2อว่าเขาได้รับความ ยุติธรรม และการไกล่เกลี2ยจะไม่ประสบประสบผลสําเร็ จ การแสดงให้เห็นถึงความเป็ นกลางต่อคู่พิพาท ผูท้ าํ หน้าที2ไกล่เกลี2ยจําเป็ นต้องใช้ศิลปะในการใช้ภาษา กาย และภาษาวาจาอย่างกลมกลืน ซึ2 งการแสดงออกมาภายนอกให้คู่พิพาทเห็นถึงความเป็ นกลางได้น4 นั ผูท้ าํ หน้าที2ไกล่เกลี2ยจําเป็ นต้องมีความเป็ นกลางจากภายในจิตใจคือ การปราศจาก อคติ 4 เป็ นลําดับแรกก่อน เช่นเดียวกับที2ตอ้ งมีในตัวผูพ้ ิพากษาทุกคน ดังนั4น ผูท้ ี2ทาํ หน้าที2ไกล่เกลี2ยจะต้องเพียรประคับประคองจิตใจ (มี สติ) ให้ปราศจากอคติ 4 ตลอดเวลาในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที2ไกล่เกลี2ย นอกจากการสร้างคุณสมบัติทางจิตใจให้ปราศจากอคติ 4 แล้วคุณสมบัติทางด้านอื2นยังมีคุณสมบัติทาง จิตใจของผูไ้ กล่เกลี2ยประการอื2นๆที2ผทู ้ ี2ทาํ หน้าที2ไกล่เกลี2ยจะต้องมีซ2 ึ งอาจแบ่งได้ ดังต่อไปนี4 1.1 การมีสติให้จิตมีสมาธิเพือ2 รับรู ้รับทราบ กับสิ2 งที2คู่พิพาทแสดงออกมา ทั4งการแสดงออกต่อ คู่พิพาทอีกฝ่ ายและต่อผูไ้ กล่เกลี2ย เพื2อรู ้เท่าทันความคิดของคู่พิพาทที2แสดงออกมาหรื อที2ซ่อนอยูใ่ นใจ 1.2 การใช้ปฏิภาณไหวพริ บ ที2สังเกตได้จากคู่พิพาทเพื2อทราบถึงอารมณ์ของคู่พิพาท นํามา ประกอบการพิจารณาว่าคูพ่ ิพาทพร้อมที2จะรับฟังเหตุผลของผูไ้ กล่เกลี2ยหรื อคู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ2งหรื อไม่ 1.3 ผูท้ าํ หน้าที2ไกล่เกลี2ยต้องประมวลความคิดแล้วพิจารณาถึงความต้องการที2คพู่ ิพาทแสดงออกมา หรื อที2ซ่อนอยูใ่ นใจ ตลอดจนเรี ยงลําดับความต้องการ อันนําไปสู่ แนวทางและวิธีการเจรจาไกล่เกลี2ย 1.4 การสํารวจกาย วาจาเพื2อการแสดงออกทั4งภาษากายและภาษาวาจา ให้สุภาพและเหมาะสมกับ ช่วงเวลาและบรรยากาศในการไกล่เกลี2ยในขณะนั4นๆ 1.5 ให้พึงระลึกและระมัดระวังอยูต่ ลอดเวลาในการแสดงออกทั4งทั4งภาษากายและภาษาวาจาในขณะที2 ปฏิบตั ิหน้าที2ไกล่เกลี2ยเพราะคู่พิพาทจะพิจารณาสํารวจดูผทู ้ าํ หน้าที2ไกล่เกลี2ยอยูต่ ลอดเวลาว่ามีความชอบ ธรรมและมีความเป็ นกลาง ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องมีศิลปะในการทําให้คู่พิพาททั4งสองฝ่ ายให้ความเชื2อถือและยอมรับ โดยไม่มีแนวโน้มที2จะเอนเอียงไปทางฝ่ ายหนึ2งฝ่ ายใด เพราะความถูกต้องชอบธรรมเป็ นกลางเป็ นเกราะคุม้ กัน ตัวผูไ้ กล่เกลี2ยนั4นเอง 1.6 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องทําความเข้าใจกับปัญหาทั4งก่อนปฏิบตั ิหน้าที2และในขณะปฏิบตั ิหน้าที2 ผูไ้ กล่เกลี2ย ควรมีการเก็บข้อมูล หาสาเหตุ และระบุปัญหาให้ชดั เจน จัดลําดับความสําคัญของปัญหา รวมทั4งวิเคราะห์ สถานการณ์ตลอดเวลาเพื2อใช้ในการเสนอแนะทางออกให้แก่คู่พิพาท 1.7 ผูไ้ กล่เกลี2ยที2ดีตอ้ งไม่มีประวัติด่างพร้อย 1.8 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องให้โอกาสแก่คู่พิพาทอย่างเท่าเทียมเท่าเทียมกัน เช่น การเปิ ดให้พดู แสดงเหตุผล อย่างเท่าเทียมกัน


1.9 ผูไ้ กล่เกลี2ยควรใช้ภาษาที2เรี ยบง่าย เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น ไม่พดู ข่มขู่ ไม่พดู จาเกี4ยวพาราศี บุคคลใดบุคคลหนึ2งในห้องไกล่เกลี2ย 1.10. ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้อย ไม่รุ่มร่ าม 1.11 การมีบุคลิกภาพที2ดีในระหว่างเจรจาไกล่เกลี2ย เช่น ไม่นง2ั ไขว่หา้ ง ควรนัง2 กึ2งกลางระหว่างคู่พิพาท ไม่นง2ั ใกล้คู่พิพาทข้างใดข้างหนึ2งมากเกินไป หรื อนัง2 หันไปทางคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ2งมากเกินไป หรื อให้ ความสนใจต่อคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ2งมากเกินไป 1.12 การใช้สายตาระหว่างไกล่เกลี2ยไม่ควรใช้สายตามองคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ2งเกินควร ตลอดจนการ แสดงออกทางสี หน้า ท่าทางอย่างเป็ นมิตรในระหว่างการไกล่เกลี2ย 1.13 การออกเสี ยงที2ชดั เจน ไม่ดงั หรื อค่อยเกินไป ไม่ใช้ภาษาที2กาํ กวมหรื อมีความหมายหลายนัย 1.14 การใช้ศิลปในการพูดชักจูงใจให้คู่พิพาทหันมาร่ วมมือกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้วยสันติ 2. การสื อสารอันนําไปสู่ เป้ าหมายของการไกล่ เกลีย ทีประสบผล 2.1 เป็ นผูฟ้ ังให้มากกว่าผูพ้ ดู เพื2อให้ทราบถึงปัญหาที2แท้จริ งหรื อข้อเท็จจริ งเบื4องหลัง เพื2อหาประเด็น ข้อพิพาทและลําดับความสําคัญของประเด็นก่อนหลัง ซึ2 งประเด็นข้อพิพาทอาจเป็ นเงื2อนไขซึ2งกันและกันก็ได้ 2.2 พยายามให้ทุกฝ่ ายพูดอยูใ่ นประเด็นที2เป็ นปัญหา และพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้คู่พิพาท พูดออกนอกเรื2 อง หรื อชวนทะเลาะวิวาทกับอีกฝ่ ายหนึ2ง 2.3 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องมีศิลปในการสร้างบรรยากาศการเจรจาในห้องไกล่เกลี2ยลดอารมณ์โกรธเคืองกัน ระหว่างคู่พิพาท 2.4 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องหมัน2 สังเกตคู่พิพาทว่าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วและพร้อมที2จะรับ ฟังเหตุผลแล้วหรื อไม่ 2.5 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องค้นหาถึงข้อพิพาทที2แท้จริ ง ซึ2งข้อพิพาทที2แท้จริ งอาจไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งที2อยูใ่ น สํานวนก็ได้ 2.6 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องค้นหาถึงคู่พิพาทที2แท้จริ ง หรื อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจที2แท้จริ งในการตกลงเพื2อระงับ ข้อพิพาท ซึ2 งอาจไม่ใช่ตวั คู่พิพาทในห้องไกล่เกลี2ยก็ได้ 2.7 กรณี ที2คู่พิพาทเริ2 มมีความขัดแย้งรุ นแรงเพื2อลดการเผชิญหน้าโดยการแยกฝ่ ายไกล่เกลี2ย ทั4งนี4เพื2อ 2.7.1 เพื2อเปิ ดโอกาสให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ ายเปิ ดเผยถึงข้อเท็จจริ งที2พิพาท ตลอดจนถึงเบื4องหลังของ ปัญหาดังกล่าว 2.7.2 การใช้ตรรกะความน่าจะเป็ นในการค้นหาความจริ งจากคู่พิพาท เพราะคู่พิพาทมักจะไม่ เปิ ดเผยความจริ งทั4งหมดเกี2ยวกับความผิดของตน 3. การแสวงหาทางออกหรือแนวทางทีดที ีสุดสํ าหรับคู่พพิ าททังสองฝ่ าย 3.1 การรวบรวมเอาตรรกะของทางออกซึ2 งอาจอยูใ่ นข้อเสนอของคู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ าย หนึ2ง หรื อไม่อยูใ่ นข้อเสนอของฝ่ ายใดฝ่ ายหนี2งก็ได้ 3.2 ผูไ้ กล่เกลี2ยต้องค้นหาถึงข้อเสนอของคู่พิพาทที2ขอ้ ใดที2คู่พิพาทยอมได้ ข้อใดคู่พิพาทยอมได้ บางส่ วน ข้อใดคู่พิพาทไม่ยนิ ยอมเลย 3.3 การประมวลผลค้นหาจุดร่ วมและจุดต่างของคู่พิพาท 3.4 การนําข้อเสนอของทั4งสองฝ่ ายมาหาตรรกะที2ดีที2สุด (The best choice) ซึ2 งทางออกที2ดีที2สุดอาจจะ ไม่ใช่ขอ้ เสนอของคู่พิพาททั4งสองฝ่ าย อาจเป็ นทางเลือกที2สามก็ได้.


เกานิดสะกิดหน่อย สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ ที2 เคารพรั ก ...ในโอกาส ครบรอบคล้ายวันเกิด (3 มี.ค.) นยล.บุญชู ภุชงค์ ประเวศ ขออวยพรให้ท่านสุ ขภาพ แข็งแรง สุ ขกายสบายใจ แม้คิดประสงค์ สิ2 งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ...การบรรยายพิเศษเรื2 อง...การเจรจาไกล่ เกลี2ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง โดย ท่ านชัยวัฒน์ ศิริวฒ ั นกุล ลีลาท่าทางการพูดนํ4าเสี ยง ไพเราะ เสมือนหนึ2งการทอล์กโชว์เรื2 อง ธรรมะให้สติขอ้ คิดที2เป็ นประโยชน์ ได้รับ ความสนใจและตั4งใจฟังเป็ นอย่างยิง2 จาก มวลสมาชิก...วันอังคารนี4 (5 มี.ค.) เป็ น วันครบรอบคล้ายวันเกิด อน.อนุศักดิ= วัฒนสกลพันธุ์ ขออวยพรให้ท่านสุ ขภาพ แข็งแรงมีอายุยนื ยาว 100 ปี ขึ4นไป... วันที2 26 มีนาคม 2556 การบรรยายพิเศษเรื2 อง “สุ ขภาพดีตอ้ งมีเซ็กซ์” โดย รทร.นพ.ชัชวาล แอนน์ รัชนี ว่ องวิวฒ ั น์ ไวทยะ หัวข้อเรื2 อง บรรยายน่าสนใจท่านที2หมดเซ็กซ์แล้วไม่ ต้องกังวลใจ คุณหมอคงมีขอ้ แนะนําดีๆมา ฝาก...รทร.ณรงค์ แอนน์ สิ ริ แ ข กุลมุตวิ ฒ ั น์ ออกงานสังคมต่างๆ แต่งกาย ด้ว ยเสื4 อผ้า สี โ ทนเดี ย วกัน เป็ นประจํา เหมือนคู่แฝด...ปลายเดือนมีนาคมศกนี4 รทร.ประณต แอนน์ พทั ยา พิทยาวานิชย์ จัดงานฉลองพิธีมงคลสมรสให้กบั บุตรชาย

...นิรมล ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ามา ณ โอกาส นี4...รทร.มนตรี อมรสิ ริพาณิช คงกําลัง ขายข้าวสารเพลินอยู่ หาเวลาว่างมาเยีย2 ม สโมสรบ้างเพื2อนๆคิดถึง...นยล.บุญชู แอนน์ ลักษณา ภุชงค์ ประเวศ คงต้องเข้า คอร์สฝึ กการขับร้องเพลง เพื2อเตรี ยมตัวไว้ ขับร้องเพลงโชว์ในสมัยทําหน้าที2นายก สโมสร..รทร.นพ.ชัชวาล ว่ องวิวฒ ั น์ ไวทยะ สุ ขภาพดี หุ่นดี ไม่มีพงุ นํ4าหนักตัวไม่เกิน เพราะมีโรตารีแอนน์ รัชนี ว่ องวิวฒ ั น์ ไวทยะ คอยควบคุมดูแล เรื2 องอาหารการกินให้อยู่ ในระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด... อน.เฉลิมชัย โอฬารรักษ์ เป็ นบุคคลที2 แข็งแรงและเข้มแข็ง ครองตัวเป็ นโสดมา หลายสิ บปี ไม่ตอ้ งมีโรตารี แอนน์มาดูแล ไป ไหนมาไหนเพียงลําพังคนเดียวเป็ นประจํา ลูกหลานไม่ตอ้ งเป็ นห่วง...รทร.จิ ร ะ ยันตรีสิงห์ พาโรตารีแอนน์ ชมกร ยันตรีสิงห์ ไปชมมรดกโลกย้อนยุคเมืองโบราณ หลวงพระบาง หลังจากว่างเว้นการไป ท่องเที2ยวด้วยกันหลายสิ บปี หลายหัว ดีกว่ าสองหัว สองหัว ดีกว่ าหัวเดียว หัวเดียว ดีกว่ าไม่ มีหัวเลย ไม่ มีหัวเลย ดีกว่ ามีหัวเลว ภาษิตเบลเยีย ม พบกันใหม่ ฉบับหน้ า สวัสดี


เวียงจันทร์ อนุ สาวรียป์ ระตูชยั (Victory Monument) สถาปตั ยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับ ฝรังเศส ( ลักษณะตึกสีเ( หลีย( ม จัตุรสั สูง 45 เมตร ส่วนหลังคา เป็ นยอดช่อฟ้า 5 ยอด สร้างเพือ( เป็ น ทีร( ะลึกกตัญMูกตเวทิตาให้กบั วีระบุรษุ ของชาติ

วังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ มีภเู ขารูปร่างแปลกตา สลับซับซ้อนสวยงามยิง( นักท่องเทีย( วต่าง ขนานนามว่า “กุย้ หลินเมืองลาว”


Bulletin # 33  

Magazine Knowledge

Bulletin # 33  

Magazine Knowledge

Advertisement