Page 1


Happy birthday to you...นย.โชติอนันต์-แอนน์สุพิชฌาย์ นิมนวลภูพานิ ช มอบของทีระลึกใน โอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่ อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์, อน.พูนศักดิ. ตุงคเศรวงศ์,รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ และ รทร.ปยุต มารยาทตร์ เมือวันที 5 ก.พ. 56 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

รากฟั นเทียม....สโมสรได้รบั เกียรติจาก ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิช มาเป็ นวิทยากรให้ความรู้ แก่สมาชิกเมือ( วันที( 5 ก.พ. 56 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล โดยมี นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ชิ ฌาย์ นิ(มนวลภูพานิช มอบเกียรติบตั รและของทีร( ะลึก เพือ( เป็ นการขอบคุณ


การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 31/2555-2556 วันอั งคารที 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.จับรางวัล 100% เดือนมกราคม 2.แจ้งสถานะการเงิน เดือนมกราคม 3.การบรรยายพิเศษเรื อง “ความคุม้ ครอง ผูถ้ ูกกระทําความรุ นแรงในครอบครัว” โดย...รทร.ชุมพล กาญจนะ ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล ๑๖๒๘๕ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที 26 กุมภาพันธ์ 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื อง “การเจรจาไกล่ เกลียข้อพิพาทในคดีแพ่ง” โดย...ท่านชัยวัฒน์ สิ ริวฒั นกุล ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่งธนบุรี วันที 2-3 มีนาคม 2556 การอบรมนายกรับเลือกร่ วม 4 ภาค Multi PETS ปี บริ หาร 2556-2557 ณ ศูนย์การ แสดงสิ นค้าอิมแพคเมืองทองธานี วันที 5 มีนาคม 2556 -13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื อง “การสื อสารอยู่ ใกล้แค่มือเอืEอม” โดย...รทร.สหชัย ธนปฐม สิ นชัย ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที 19 มีนาคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื อง “อยูใ่ นโลก ดิจิตอลให้เป็ นสุ ขอย่างไร” โดย...อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -อน.พูนศักดิ. ตุงคเศรวงศ์ 1000.-อน.บุญส่ง ไหลธนานนท์ 1000.-รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ 1000.-รทร.ปยุต มารยาทตร์ 500.(ยอดคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวนเงิน1,874,949 บาท)

วันที 3 – 5 พฤษภาคม 2556 การประชุมอบรมเจ้าหน้าทีสโมสรภาค 3330 ปี 2556-2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตE ี จังหวัดภูเก็ต (วันที 3 พ.ค. 56 เวลา 18.00 น. เป็ นงานประกาศรางวัลภาค)

สั ปดาห์ หน้า วันอังคารที 26 กุมภาพันธ์ 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ

(3 มี.ค.)


รายงานการประชุม ครั$งที 30 วันอังคารที 5 ก.พ. 56 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 80 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2. รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนีE ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิ ช วิทยากร คุณรพีพฒั น์ ชาญจิรภรณ์ บุตรชาย รทร.สุ ชาญ ขําจร คุณสุ ภาวดี ปรี ชาบริ สุทธิ.กุล รองผจก.ธ.กรุ งไทย สาขานครปฐม คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน แอนน์สุพิชฌาย์ นิ มนวลภูพานิ ช แอนน์ทศั นี ย ์ ไหลธนานนท์ แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์สุกญั ญา จันทร์วาววาม แอนน์กมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ แอนน์ นิ ภา จารุ ศิริพจน์ แอนน์ รัชนี ว่องวิวฒั น์ไวทยะ แอนน์สุจิตรา จึงสําราญพงศ์ ปฏิคมกล่าวขอบคุณผูท้ ีนาํ ของมาเลีEยง รับรองวันนีE *แอนน์สุพิชฌาย์ นิมนวลภูพานิ ช-สาคูเปี ยก ทรงเครื อง 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมือวันที 30 ม.ค. 56 นําสมาชิกและ โรตารี แอนน์เดินทางไปเยีย ม รทร.สุ ชาติ เชือมวราศาสตร์ เนื องจากเป็ นโรคกระเพาะ ณ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ กทม.

-เมือวันที 2 ก.พ.56 ได้มอบหมายให้ รทร.วิวฒั น์ รุ จิวิพฒั น์ เลขานุการสโมสร เข้า ร่ วมพิธีเปิ ดโครงการ NKP ซึ งจัดโดย มหาวิทยาลัย คริ สเตียน ณ ถนนคนเดิน หน้าวัดพระงาม 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนีE -ได้รับหนังสื อจากศาลากลางจังหวัด นครปฐม เรื อง แต่งตัEงคณะทํางานตาม โครงการประชุมอาสาปลูกป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี จังหวัดนครปฐม และขอ เชิญประชุมคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด วันพุธ ที 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุมชัEน 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม -ได้รับหนังสื อจากสโมสรพระปฐมเจดีย ์ เรื อง ขอเชิญร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์เมตตาพัฒนาเด็ก ออทิสติกโรงพยาบาลดอนตูม ในวันพฤหัสบดี ที 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.09 น. ณ โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม -ได้รับหนังสื อจากสโมสรโรตารี พระ ประแดง เรื อง ขอเชิญร่ วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สโมสรโรตารี พระประแดง ในวัน พฤหัสบดีที 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ ถ.พระราม 3 กรุ งเทพฯ -ในวันอังคารที 12 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรงดการประชุมเนื องจากเป็ นเทศกาลวัน ตรุ ษจีน


กิจกรรมและโครงการ

1.อวยพรวันคล้ายวันเกิด -อน.สั นต์ จินตนะโรจน์ มิตรภาพ ดําเนิ นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ สมาชิก 4 ท่าน และเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุก ท่านร่ วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด ให้แก่สมาชิก ทีครบรอบคล้ายวันเกิดในวันนีE และเชิญ อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์และ อน.พูนศักดิ. ตุงคเศรวงศ์ เป็ นตัวแทนกล่าวขอบคุณสมาชิก และเชิญ นย.โชติอนันต์-แอนน์สุพิชฌาย์ นิม นวลภูพานิ ช มอบของทีระลึก นอกจากนีE แล้ว อน.พูนศักดิ. ตุงคเศรวงศ์ ได้มอบเงินแตะเอีEยให้แก่เจ้าหน้าทีสโมสร , ผูส้ ื อข่าว 2 ท่าน และหัวหน้าฝ่ ายจัดเลีEยง คุณ ชาลี ทัEงหมดนีEขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนีE ด้วย มิตรภาพกล่าวขอบคุณผูท้ ีนาํ ของมาเลีEยง รับรองวันนีE *อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์-ลูกเดือยทรงเครื อง 2.การบรรยายพิเศษเรื อง “รากฟันเทียม” โดย...ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิ ช ปฏิคม แนะนําประวัติวิทยากรดังนีE.ผศ.ทพ. สมยศ ลือเวศย์วณิ ช จบการศึกษา -จบปริ ญญาตรี ทนั ตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ -จบปริ ญญาโท ศัลยกรรมช่องปาก และ ได้วฒ ุ ิบตั รจากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง -เป็ นเจ้าของคลินิกทันตกรรมรักยิมE จังหวัดนครปฐม -เป็ นแพทย์ทีปรึ กษาโรงพยาบาลสนาม จันทร์ จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลคริ ส เตียน จังหวัดนครปฐม -เป็ นแพทย์ประจําทีโรงพยาบาลฟันทอง หล่อและโรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุ งเทพฯ

-เป็ นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทันตกรรม รากเทียมทีโรงพยาบาลเวชธานี กรุ งเทพฯ หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ รทร.ดร.สุพล เลืองยศลือชากุล เป็ นตัวแทนของ สโมสรกล่าวขอบคุณ และเชิญ นย.โชติอนันต์แอนน์สุพิชฌาย์ นิ มนวลภูพานิ ช มอบเกียรติ บัตรและของทีระลึกให้แก่วิทยากร เรืองอืน ๆ - อน.พูนศักดิ ตุงคเศรวงศ์ กล่าวเชิญชวน สมาชิกและโรตารี แอนน์ ร่ วมงานมิตรภาพ สังสรรค์ทีบา้ นบํารุ งกิจ ในวันที 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น. ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.


รากฟันเทียม โดย...ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์ วณิช หากคุณเป็ นคนหนึงทีมีปัญหากับฟันปลอม ลองพิจารณาวิธีใหม่ทีได้รับการพิสูจน์แล้วจะ ดีกว่าไหม เราเชือว่า รากฟันเทียมช่วยคุณได้ มาดูกนั ว่ารากฟันเทียมจะช่วยคุณได้อย่างไร เหตุผลส่ วนใหญ่ทีคนทัว ไปหันมาพึงพารากฟันเทียม ก็เพราะปัญหาทีเกิดจากการใส่ ฟันปลอม ทําให้พวกเขาประสบความยากลําบากในการบดเคีEยว และสูญเสี ยความมัน ใจในเวลาสนทนาหรื อ เวลารับประทานอาหารไป หลายคนพบว่ารากฟันเทียมเป็ นหนทางแก้ปัญหาทีน่าพึงพอใจกว่า สําหรับฟันแท้ทีสูญเสี ยไป เพราะรากฟันเทียมทําให้ความมัน ใจของพวกเขากลับมาอีกครัEงเวลายิมE มันมากกว่าทีวิธีการแบบเก่าๆ จะให้ได้ รากฟันเทียมคืออะไร รากฟันเทียม คือ รากฟันทีทาํ จากโลหะ เพือใช้ทดแทนส่ วนทีเป็ นรากฟันของฟันธรรมชาติ ที สูญเสี ยไป โดยรากฟันเทียมนีEจะดูเหมือนและให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติทีสุด เมือจําแนก โดยดูจากกระบวนการแล้ว การปลูกรากฟันเทียมจัดเป็ นศาสตร์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และยัง ถือว่าเป็ นการทันตกรรมเพือความงามได้เช่นกัน รากฟันเทียมทํางานอย่ างไร ทันตแพทย์จะทําการฝังรากฟันเทียม (ทีถูกออกแบบให้มีลกั ษณะเหมือนสกรู ) ลงบนกระดูก รองรับฟัน ซึ งจะสร้างพืEนฐานทีมนั คงให้แก่ฟันทีใช้ทดแทนฟันทีสูญเสี ยไป ( อาจเป็ นครอบฟัน สะพานฟัน หรื อแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยมากรากฟันเทียมจะทําจากโลหะไทเทเนี ยม ซึ งสามารถเข้าดีกบั เนืE อเยือ และกระดูกของร่ างกายเป็ นอย่างดี โดยรากฟันเทียมนีEจะถูกนํามาใช้ ร่ วมกับฟันปลอม ประโยชน์ของการปลูกรากฟันเทียมรองรับฟันปลอม • ฟันปลอมทัEงปากจะถูกยึดติดกับรากเทียม จึงไม่กระดกเวลาเคีEยวอาหาร • สามารถถอดฟันปลอมออกได้ • สะดวกและค่าใช้จ่ายไม่สูง • อายุการใช้งานนาน • ช่วยฟืE นความมัน ใจอีกครัEง เพือให้คุณภาพชีวติ กลับมาเหมือนเดิม ขัEนตอนการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอมทัEงขากรรไกร ควรปรึ กษาทันตแพทย์เพือหาวิธีการรักษาทีเหมาะสมทีสุดสําหรับคุณทีสุด 1:ตรวจสภาพช่องปากเพือวิเคราะห์การรักษาทีเหมาะสมทีสุด ทันตแพทย์พบว่าผูป้ ่ วยสูญเสี ยฟันทัEงปาก จึงจะใช้การทําฟันปลอมทัEงขากรรไกรเพือทดแทน ฟันทีหายไปทัEงขากรรไกร โดยจะใช้การปลูกรากเทียมเพือช่วยยึดฟันปลอม 2:ขัEนตอนการปลูกรากเทียมเพือรองรับฟันปลอม จะใช้รากเทียมกีตวั เพือใช้ในการยึดฟันปลอม ทันตแพทย์จะตรวจดูสภาพเหงือก โดยทําการ X-Ray เพือประเมินความหนาของ soft tissue ทีอยูบ่ นสันเหงือก จากนัEนก็ผา่ ตัดเพือฝังตัวรากเทียม ลงไปในกระดูก และเย็บปิ ดแผล จากนัEน 7 วันจึงมาตัดไหมทีเย็บออก และใช้เวลาในการรอ เพือให้


รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ประมาณ 3-6 เดือน สําหรับฟันบน และ 2-3 เดือน สําหรับ ฟันล่าง ทันตแพทย์จะทําการต่อเดือยรองรับฟันปลอม (Abutment) เพือใช้เป็ นทีรองรับฟันปลอมทัEง ขากรรไกร และจะทําการพิมพ์ปากเพือส่ งให้ Lab ทําฟันปลอม 3: ขัEนตอนการใส่ ตวั ยึดฟันปลอมแบบ ballหรื อแบบbar หลังจากนัEนประมาณ 1-4 อาทิตย์ ทันตแพทย์จะใช้ตวั ทีจะมาช่วยยึดติดกับฟันปลอม ซึ งอาจจะ ใช้แบบ ball หรื อแบบ bar จะช่วยในการยึดติดระหว่างฟันปลอมทัEงขากรรไกรกับรากเทียมทีเตรี ยม ไว้ โดยใช้การยึดแบบมีคลิปหนี บในฐานฟันปลอม 4: ขัEนตอนสุ ดท้าย ฟันปลอมทีได้จะช่วยให้คนไข้ได้รับฟันทีเหมือนธรรมชาติ กลับคืนมาจึงสามารถใช้ รับประทานอาหารทีชืนชอบได้อย่างปรกติ หลังจากนัEนทันตแพทย์จะนัดเช็คอีก 1 เดือน, 2 เดือน และ 6 เดือน รากฟันเทียมอยู่ได้ นานแค่ไหน การฝังรากฟังเทียมเป็ นวิธีทีทนั ตแพทย์ใช้ทดแทนรากฟันธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี แล้ว ราก ฟันเทียมทีทาํ จากไทเทเนี ยมนัEนมีความคงทนมาก อย่างไรก็ดี อายุการใช้งานของรากฟันเทียมนัEน ขึEนอยูก่ บั การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก รากฟันเทียมก็คล้ายกับรากฟันธรรมชาติ ทีจะ ได้รับความเสี ยหายจากการกระทบกระทัง หรื อการเกิดโรคเหงือกอักเสบได้ หากไม่ดูแลรักษาให้ดี การดูแลรักษาก็เช่นเดียวกัน คือต้องหมัน แปรงฟันทําความสะอาด ร่ วมกับการใช้ไหมขัดฟัน และ เข้ารับการตรวจสภาพฟันกับทันตแพทย์อยูเ่ สมอๆ การปลูกรากฟันเทียมได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิ ผล และคงทนทีสุดในหมู่วิธีทีใช้ ทดแทนฟันทีสูญเสี ยไปทัEงหมด นอกจากนีE ในหลายๆ กรณี ยงั พบว่าการปลูกรากฟันเทียมนัEนเป็ น ทางออกเดียวของการรักษา ทีจะคงความสามารถทีสาํ คัญของฟันและโครงสร้างรองรับอืนๆ ได้ การปลูกรากฟันเทียมจะใช้เพือทดแทนฟันหนึงหรื อหลายซี โดยไม่ให้มีผลกระทบกับฟันซี ข้างเคียง เป็ นหลักยึดให้กบั สะพานฟันเพือลดการใส่ฟันปลอมบางส่ วนชนิ ดถอดได้เป็ นหลักยึด ให้กบั ฟันปลอมเพือให้การใส่ ฟันปลอมมีความมัน คงขึEน แก้ไขปัญหาสุ ขภาพฟันโดยรวมพัฒนา บุคลิกภาพและความมัน ใจคุณเหมาะสมทีจะทําการปลูกรากฟันเทียมหรื อไม่คนไข้ทีจะเข้ารับการ ปลูกรากฟันเทียม จะต้องมีสุขภาพเหงือกทีดี และมีปริ มาณกระดูกในบริ เวณขากรรไกรทีเพียงพอ เพือรองรับรากฟันเทียม อย่างไรก็ตาม คนไข้จะถูกประเมินจากทันตแพทย์อย่างละเอียด เพือทีจะให้ คําปรึ กษาและบอกว่าการปลูกรากฟันเทียมนัEนเหมาะกับคุณหรื อไม่ การปลูกรากฟันเทียมนัEนสามารถทําได้ในผูใ้ หญ่เกือบทุกคน ยกเว้นเด็กอายุตาํ กว่า 18 ปี ที ขากรรไกรยังไม่เติบโตเต็มที และผูป้ ่ วยบางประเภท เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานทีไม่สามารถควบคุมระดับ นํEาตาลได้, ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง หรื อโรคเหงือก ซึ งอาจต้องการการรักษาเพิมเติมก่อนทีจะทําการปลูก รากฟันเทียมได้ ถ้ าจะปลูกรากฟันเทียมควรเตรียมตัวอย่ างไร ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การจะเข้ารับการรักษา ผูป้ ่ วยจะต้องผ่านการประเมินจากทันตแพทย์ ผูเ้ ชียวชาญอย่างละเอียด อาจรวมไปถึงการเอ็กซเรย์ และการทําแบบฟันด้วย หากคุณอยูใ่ นระหว่าง การรักษาพยาบาล ควรให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับโรค การรักษา ยา รวมไปถึงอาหารเสริ ม ต่างๆ ทีใช้อยู่ กับทันตแพทย์อย่างละเอียด ทัEงนีE การวางแผนการรักษาจะต้องทําอย่างระมัดระวัง


และอาจเกียวข้องกับการทันตกรรมและทันตแพทย์หลายสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ช่องปาก ทันต แพทย์ปริ ทนั ต์ และทันตแพทย์ทนั ตกรรมประดิษฐ์ โปรดจําไว้วา่ การปลูกรากฟันเทียมในผูป้ ่ วยที กําลังใช้ยากดภูมิคุม้ กัน หรื อสูบบุหรี นE นั มีความเป็ นไปได้สูงทีจะไม่ประสบผลสําเร็ จ นอกจากนีE พึงระลึกไว้วา่ การปลูกรากฟันเทียมถือเป็ นการทําศัลยกรรมในช่องปากชนิ ดหนึ ง ดังนัEนคุณควร มัน ใจว่าทันตแพทย์ทีทาํ การรักษาให้คุณนัEน มีความความชํานาญและมีประสบการณ์มากพอสําหรับ การรักษาทีมีความละเอียดอ่อนเช่นนีE

กิจกรรม รายชือผู้เข้ าร่ วมประชุ มครบ 100% เดือน มกราคม 1. นย.โชติอนันต์ นิ มนวลภูพานิช 2. อน.วิบลู ย์ สิ นประสงค์ 3. อน.พูนศักดิ. ตุงคเศรวงศ์ 4. อน.อนุศกั ดิ. วัฒนสกลพันธุ์ 5. อน.เฉลิมชัย โอฬารรักษ์ 6. อน.สันต์ จินตนะโรจน์ 7. อน.เกษม เขมวราภรณ์ 8. อน.อนันต์ ทรงวิทยา 9. อน.มนต์ มนต์วานิ ชภักดิ. 10. อน.พิชิต พาวิทยลาภ 11. อน.คํานวณ ไพโรจน์สถาพร 12. อน.อรุ ณ เลียวกิจสิ ริ 13. อน.ขวัญชัย เจรี ยงประเสริ ฐ 14. อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล 15. อน.วิชยั จันทร์วาววาม 16. อน.ธรรมนูญ สุ วรรณนที 17. อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์ 18. อน.วัลลภ สุ ทธิ พิเชษฐ์ 19. นยล.บุญชู ภุชงค์ประเวศ 20. นยล.ประสาธน์ มกรกิจวิบลู ย์ 21. รทร.จิระ ยันตรี สิงห์ 22. รทร.ชัยวัฒน์ กอบกุลธร 23. รทร.ณรงค์ กุลมุติวฒั น์ 24. รทร.ทวีศกั ดิ. จองกาญจนา

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

รทร.เทพ รทร.บุญช่วย รทร.ประกิจ รทร.ปยุต รทร.ประณต รทร.วิเชียร รทร.วิโรจน์ รทร.วิวฒั น์ รทร.สมบูรณ์ รทร.สุ กิตติ. รทร.สุ ชาติ รทร.สุ ชาติ รทร.สุ ทิน รทร.สุ ธี รทร.สุ ธีร์ รทร.สุ ริยะ รทร.อนุพงษ์ รทร.อุดมชัย รทร.นพ.ฮาร์เจริ ญ

พวงงาม ปฐมสุ ริยะพร ร่ มโพธิ. ธารทอง มารยาทตร์ พิทยาวานิชย์ จึงสําราญพงศ์ จารุ ศิริพจน์ รุ จิวิพฒั น์ พีรพัฒน์กลุ เลิศวิจิตรจรัส เชือมวราศาสตร์ เปรมโรจน์ พวงสําลี ชาวสวน หิ รัญวัฒน์วนิช พันธุ์จินดาวรรณ เชียวชาญวลิชกิจ งามจารุ กิจ คุรุวาณิ ชย์


เกานิดสะกิดหน่อย สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ทีเคารพรัก...ขอแสดงความยินดี กับ รทร.สุ ธี แอนน์ วิภาภรณ์ ชาวสวน ใน โอกาสที บุ ต รชายคนเล็ ก นายพิ พั ฒ น์ ชาวสวน เข้าพิธีมงคลสมรสกับ น.ส.สุ ดารัตน์ ฟักบํารุง วันพฤหัสบดีที 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้ า นทุ่ ง รางเที ยน อ.เมื อง จ.นครปฐม ขอเรี ยนเชิญมิตรโรแทเรี ยน และโรตารี แอนน์ไปร่ วมแสดงความยินดี โดยพร้อมเพรี ยงกัน…สัปดาห์ทีผา่ นมา เป็ นการบรรยายพิเศษเรื อง “รากฟันเทียม” โดย ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมยศ ลือเวศย์ วณิช ทุกท่านให้ความสนใจและ ตัEงใจฟัง แต่อย่าลืมควรไปให้ทนั ตแพทย์ ตรวจฟันอย่างน้อยปี ละครัEงเพือสุ ขภาพ ฟันทีแข็งแรงและอาจไม่ตอ้ งใช้รากฟัน เทียมก็ได้…งานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัวเดือนกุมภาพันธ์ทีผา่ นมา ณ บ้ า นบํา รุ งกิ จ ของ อน.พู น ศั ก ดิI ตุงคเศรวงศ์ บรรยากาศดีดนตรี ไพเราะ นักร้องรับเชิญมากมาย ผูเ้ ข้าร่ วมงานแต่ง กายสี สันต้อนรับวันตรุ ษจีนอาหารอร่ อย รสชาติดีหลากหลายเมนู นายกโชติอนันต์ แอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิช นํา เย็นตาโฟวัดแขกมาร่ วมงาน ในงานจับ สลากรางวัลมากมายแจกกันเป็ นชัว โมง ขอขอบคุ ณ อน.พู น ศั ก ดิI แอนน์ อุ ไ ร

...นิรมล ตุงคเศรวงศ์ ทีเอืEอเฟืE อสถานทีจดั งาน… หลังจากเขา้ รับการผ่าตัดกระเพาะทีโรงพยาบาล บํารุ งราษฎร์ รทร.สุ ชาติ เชือมวราศาสตร์ บอกกับเพือนๆว่าจะเลิกสู บบุหรี และเลิก ดืมเป๊ ปซี …อน.ยงยุทธ ฐิ ตเิ บญจพล คนขยันกลางวันทําหน้าทีโฆษกประกาศ เชิญชวนทําบุญเนืองในโอกาสวันตรุ ษจีน บนองค์พระปฐมเจดีย ์ กลางคืนทําหน้าที ประกาศเชิญชวนผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมกัน บริ จาคทรัพย์ เพือซืE อเครื องช่วยหายใจ ให้กบั โรงพยาบาลยะลา.…รทร.สุ ชาติ เปรมโรจน์ กําลังฝึ กงานสโมสรด้วยความ ตัEงใจ เพือทําหน้าทีเลขานุการสโมสรใน สมัยหน้า…รทร.กาญจนา วังถนอมศักดิI, รทร.วณี จิระวัฒนชัย, รทร.จันทร์ เพ็ญ แตงจุ้ย สมาชิกกิตติมศักดิ. ขอเชิญมาร่ วมประชุม ประจําสัปดาห์กบั สโมสรบ้างเพือนๆยัง ่ ท่านทีจะสร้างบ้านพัก, คิดถึงอยู… โรงงาน,หอพัก,หรื อแมนชัน เรื องของ ประตูทุกระบบเชิญปรึ กษาได้ที อน.วิชัย แอนน์ ณชิ นันท์ โกสมนึก…การดูแลเอา ใจใส่ และบริ การวิทยากรทีมาบรรยาย พิเศษให้กบั สโมสร ต้องยกให้ รทร.ประณต พิทยาวานิชย์ มิตรภาพสินสุ ด เมือคุณยุติการแบ่ งปัน ความรั กสินสุ ด เมือคุณเลิกใส่ ใจ


ขอแสดงความยินดี.... นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ชิ ฌาย์ นิ(มนวลภูพานิช มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อน.อนุศกั ดิ 3 วัฒนสกลพันธุ์ ได้รบั เลือกเป็ นประธานโรงเจเหงียนเต่าตั 6ว ปุนเท่ากง

เทศกาลอาหารและผลไม้.... นย.โชติอนันต์ นิ(มนวลภูพานิช และสมาชิก ร่วมพิธเี ปิ ดเทศกาลอาหารและผลไม้ของดีจงั หวัด นครปฐมประจําปี 2556 ของหอการค้าจังหวัดนครปฐม เมือ( วันที( 10 ก.พ. 56 โดยมีทา่ นเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เป็ นประธานเปิ ดงาน


Bulletin # 31  

Magazine Knowledge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you