Page 1


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห์ ครังที 25/2555-2556 วันอั งคารที 25 ธันวาคม 2555 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล นครปฐม วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิ ดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ เลขานุการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ 1.อวยพรคล้ายวันเกิด -รทร.ประทีป คงสมจิตร์ (3 ธ.ค.) -รทร.ชํานาญพัฒน์ หาญแก้ว (4 ธ.ค.) -อน.อรุ ณ เลียวกิจสิ ริ (26 ธ.ค.) -รทร.ศุภชัย สิ ริงามวรกุล (26 ธ.ค.) -รทร.สมเกียรติ พงษ์ประพันธ์ (30 ธ.ค.) -รทร.วีรพงษ์ เกียรติเจริ ญสุ ข (31 ธ.ค.) 2.นายกรับเลือก ปี บริ หาร 2556-2557 แถลง นโยบาย และวิสัยทัศน์ 3.แนะนํานายกรับเลือก ปี บริ หาร 2558-2559 เรืองอืน ๆ

สารการประชุมปกติ ประจําสัปดาห์ สโมสรโรตารี นครปฐม 2555-2556 เจ้าของ สโมสรโรตารี นครปฐม ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล เลขสมาชิกโรตารีสากล ๑๖๒๘๕ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม นย.โชติอนันต์ นิมนวลภูพานิช เลขานุการ รทร.วิวฒ ิ น์ รุ จิวิพฒั น์ สํานักงาน 230/31 ถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3424-2636 แฟกซ์ 0-3424-2636 nprotary@hotmail.com

เอกสารฉบับนีเป็ นลิขสิทธิ "ของ สโมสรโรตารีนครปฐม จัดทําขึน เพื+อแจกแก่สมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมของสโมสร และแก่องค์กร สโมสรโรตารี ตลอดจนผูส้ นใจ บทความในสารฉบับนี เป็ นความเห็นส่วนตัว ของผูเ้ ขียนบทความนัน ๆ สโมสรโรตารีนครปฐม ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป หากต้องการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ มีขอ้ คิดเห็นแนะนํา หรือต้องการรับเป็ นสมาชิก โปรดติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานสโมสร


ปฏิ ทินกิจกรรม วันที> 26 ธันวาคม 2555 – 09.00 น. ขอเชิญร่ วมอวยพรวันขึAนปี ใหม่แก่ รทร. ไชยา สะสมทรัพย์ ณ บ้านพักนครปฐม วันที> 27 ธันวาคม 2555 - 17.30 น. พิ ธี เ ปิ ดงานมหาธี ร ราชเจ้า รํา ลึ ก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครัAงที> 11 ประจําปี 2556 ณ บริ เวณลานหน้าพระร่ วง โรจนฤทธิD ฯ องค์พระปฐมเจดีย ์ วันที> 28 ธันวาคม 2555 – 10.30 น. ขอเชิญร่ วมอวยพรวันขึAนปี ใหม่แก่ ท่าน วันชาติ วงษ์ชยั ชนะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันที> 6 มกราคม 2556 – 15.30 น. ขอเชิญร่ วมพิธีประชุมเพลิง คุณแม่ซ>ิ วยับ แซ่เล้า มารดาของ แอนน์ทศั นี ย ์ ไหลธนานนท์ ณ เมรุ วดั พระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร วันที> 8 มกราคม 2556 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษโดย...รทร.ชํานาญพัฒน์ หาญแก้ว ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

บริจาค รายนามผู้ บ ริ จาคกองทุ น สโมสรโรตารี นครปฐม เพื> อเยาวชนและอาสาสมัครชุ มชน โรตารี -ไม่มี

วันที> 12 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. –พิธีเปิ ดงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2556 ณ บริ เวณสนามกีฬา พระราชวังสนามจันทร์ (บริ เวณที>สโมสรจัด งานอยูต่ รงบริ เวณสนามเด็กเล่น-เวทีดิน) เวลา 16.00 น. -ชุมชนอาสาสมัครโรตารี ท่งุ รางเทียน ขอเชิญเข้าร่ วมกิจกรรม วันปี ใหม่ และวันเด็กแห่ งชาติ ปี 2556 ใน ณ บริ เวณ สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ วันที> 15 มกราคม 2556 -18.00 น. งานมิตรภาพสังสรรค์วนั ครอบครัว เดือนมกราคม ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล เจ้าภาพได้แก่ อน.อนันต์ ทรงวิทยา, อน.วิชยั โกสมนึ ก, อน.ขวัญชัย เจรี ยงประเสริ ฐ, อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์, อน.วัลลภ สุ ทธิ พิเชษฐ์ ,รทร.สหชัย ธนปฐมสิ นชัย,รทร.สุ ธี ชาวสวน และ รทร.ปยุต มารยาทตร์

สั ปดาห์ หน้า วันอังคารที> 8 มกราคม 2556 อวยพรคล้ายวันเกิด -รทร.สหชัย ธนปฐมสิ นชัย -รทร.ประณต พิทยาวานิ ชย์

(9 ม.ค.) (9 ม.ค.)


รายงานการประชุม ครังที 24 วันอังคารที 18 ธ.ค. 55 ณ ห้ องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกร่ วมประชุ ม 79 ท่ าน ประชุ มเวลา 12.15 น.

วาระปกติ

1. นายกสโมสร กล่าวเปิ ดการประชุม ร่ วมร้อง เพลงชาติ และเชิญทุกท่านร่ วมรับประทาน อาหาร 2. รทร.สุ ธีร์ หิรัญวัฒน์ วนิช ปฏิคม แนะนํา แขกสโมสรดังนีA ท่านวันชาติ วงษ์ชยั ชนะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม คุณมนตรี ปรี ดา ปลัดอําเภอเลขานุการผวจ.นฐ. รทร.พ.ต.อ.ชัชชม คล้ายคลึง กิตติมศักดิD คุณสุ ริยนั โรหิ ตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิ วส์ คุณสุ วฒั น์ มาศภากร นสพ.พลังชน คุณเอกกมล บุตรนํAาเพชร นครปฐมเคเบิAลทีวี แอนน์สุพิชฌาย์ นิ> มนวลภูพานิ ช แอนน์ทศั นี ย ์ ไหลธนานนท์ แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ แอนน์นิตยา เขมวราภรณ์ แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร แอนน์พรรณี พวงสําลี แอนน์รัชนี ว่องวิวฒั น์ไวทยะ แอนน์สุภาพร รุ ้งทองโอฬาร ปฏิคมกล่าวขอบคุณผูท้ ี>นาํ ของมาเลีAยง รับรองวันนีA *แอนน์สุพิชฌาย์ นิ> มนวลภูพานิช-ขนมปลากริ ม 3. นายกแจ้ งให้ ทราบ -เมื>อวันที> 13 ธ.ค. 55 ร่ วมกิจกรรมหา รายได้ของสโมสรโรตารี สองพี>นอ้ ง ณ สวน เฉลิมพระเกียรติ -เมื>อวันที> 15 ธ.ค. 55 ได้มอบหมายให้ อน.สันต์ จินตนะโรจน์ เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมพิธี เฉลิมฉลองสมโภชองค์พระปฐมเจดียท์ ี>ได้

ปฏิสงั ขรณ์แล้วเสร็ จ ณ บริ เวณพิธีพระวิหาร หลวง ด้านทิศตะวันออกขององค์พระปฐม เจดีย ์ จ.นครปฐม -ในวันที> 19 ธ.ค. 55 เวลา 15.30 น. ขอ เชิญสมาชิกและโรตารี แอนน์ เข้าร่ วมพิธีเฉลิม ฉลองสมโภชองค์พระปฐมเจดียท์ ี>ได้ ปฏิสงั ขรณ์แล้วเสร็ จ ณ บริ เวณพิธีพระวิหาร หลวง ด้านทิศตะวันออกขององค์พระปฐม เจดีย ์ จ.นครปฐม อีกครัAงหนึ> ง 4.เลขานุการแจ้ งข่ าวสาร รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร แจ้งข่าวสารดังนีA -ได้รับหนังสื อจากสโมสรโรตารี ดอนตูม เรื> อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการ จัดพิมพ์หนังสื อเสบียงทิพย์และDVD พระ พุทธศาสดา เพื>อเป็ นของขวัญปี ใหม่ ชุดละ 300 บาท -ได้รับหนังสื อจากสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา เรื> อง ขอรับการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็ นโครงการ “ธรรมะพัฒนาจิต เพื>อชีวิตและอนาคตที> สดใส” ณ ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย อําเภอสวน ผึAง จังหวัดราชบุรี ในวันที> 21-23 ธันวาคม 2555 -ได้รับหนังสื อจากที>ทาํ การองค์การ บริ หารส่ วนตําบลทุ่งลูกนก เรื> อง ขอรับการ สนับสนุนของขวัญ/ของเล่นเด็ก เนื> องในวัน เด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2556 -ได้รับหนังสื อจากเทศบาลนครปฐม เรื> อง ขอขอบคุณ ที>สโมสรร่ วมกิจกรรม ประเพณี ลอยกระทงเมื>อวันที> 28 พ.ย. 55 ที> ผ่านมา


-ได้รับหนังสื อจากประธานจัดการ ประชุมใหญ่ภาค 3330 เรื> อง ขอขอบคุณ ที> สโมสรเข้าร่ วมประชุมใหญ่ภาค 3330 เมื>อ วันที> 6-9 ธ.ค. 55 ที>ผา่ นมา -วันที> 1 มกราคม 2556 ซึ> งตรงกับวันปี ใหม่ สโมสรโรตารี นครปฐม งดการประชุม -วันที> 6 มกราคม 2556 ขอเชิญสมาชิก ร่ วมพิธีประชุมเพลิงคุณแม่ซ>ิ วยับ แซ่เล้า มารดาของ แอนน์ทศั นีย ์ ไหลธนานนท์ ณ เมรุ วัดพระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร

กิจกรรมและโครงการ

1.การมอบเกียรติบตั รและของที>ระลึก ให้แก่ผสู้ นับสนุนกิจกรรม รทร.วิวฒ ั น์ รุ จวิ พิ ฒ ั น์ เลขานุการสโมสร ดําเนิ นการประกาศรายชื>อผูส้ นับสนุนกิจกรรม สโมสร เพื>อรับมอบเกียรติบตั รและของที> ระลึก โดยมีสมาชิกสนับสนุนกิจกรรมสโมสร จํานวน 84 ท่าน โดยมี นย.โชติอนันต์-แอนน์ สุ พิชฌาย์ นิ> มนวลภูพานิ ช เป็ นผูม้ อบเกียรติ บัตรและของที>ระลึก

2.การบรรยายพิเศษ โดย...ท่านวันชาติ วงษ์ชยั ชนะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิคมแนะนําประวัติวทิ ยากรดังนีA สถานที>เกิด – จังหวัดชัยนาท สถานที>ทาํ งานปัจจุบนั –ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครปฐม หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ อน.พูนศักดิD ตุงคเศรวงศ์ กล่าวขอบคุณและ เชิญ นย.โชติอนันต์-แอนน์สุพิชฌาย์ นิ> มนวลภูพานิช มอบของที>ระลึกให้แก่ วิทยากร เรืองอืน ๆ -อน.บุญส่ ง ไหลธนานนท์ –ขอเชิญ สมาชิกและโรตารี แอนน์ร่วมพิธีประชุมเพลิง คุณแม่ซ>ิ วยับ แซ่เล้า มารดาของ แอนน์ทศั นี ย ์ ไหลธนานนท์ ในวันที> 6 ม.ค. 56 เวลา 15.30 น. ณ เมรุ วดั พระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.

ประกาศแจ้ งให้ สมาชิกทุกท่ านทราบ เนื> องจากในปี บริ หาร 2556-2557 ภาค 3330 จะมีการทําบัตร Smart Card เป็ นบัตรประจําตัว ให้กบั สมาชิกทุกๆท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกบันทึกในบัตรดังกล่าว โดยทางภาคจะส่ งบัตรนีA ให้แก่สมาชิกทุกคนในเดือนมีนาคม 2556 เพื>อที>สมาชิกจะได้ใช้บตั รนีAในการแสดงตัวและ ลงทะเบียน หน้างานการประชุม District Assembly ที>จงั หวัดภูเก็ตระหว่างวันที> 3-5 พฤษภาคม 2556 บัตรดังกล่าวนีA สมาชิกไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ยกเว้นสมาชิกต้องการทําใหม่เนื>อง จากสูญหาย จะต้องเสี ยค่าบัตรใบใหม่ ดังนัAนสโมสรฯ จึงขอความกรุ ณาสมาชิกทุกๆท่าน ได้โปรดนํารู ปถ่ายขนาด 2 นิAว จํานวน 1 รู ป นําส่งมายังเจ้าหน้าที>สโมสร หรื อ จะส่งมาทางอีเมล์ของสโมสรได้ (nprotary@hotmail.com ขนาดไฟล์ 10KB ) ภายในวันที 22 มกราคม 2556 เพื>อที>จะนําไปพิมพ์บนบัตรประจําตัวของ ท่าน หากเลยกําหนดแล้ ว บัตรของท่ านจะไม่ มีรูปของท่ านติดอยู่หน้ าบัตร จึงเรี ยนมาเพื>อทราบทัว> กัน ด้วยไมตรี จิตแห่ งโรตารี


การดูแลสุขภาพและความสะอาดของบ้านเมือง โดย...ท่ านวันชาติ วงษ์ ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สุ ขภาพเป็ นสิ> งสําคัญยิง> เมื>ออายุมากขึAนยิง> ต้องดูแล ต่อให้มีเงินทองมากมายไม่สามารถที>จะหยุดมันได้ สุ ดท้ายต้องนอนป่ วยในโรงพยาบาล คงไม่มีใครอยากป่ วย สาเหตุที>คนในปัจจุบนั มีการป่ วยมากขึAนนัAนมาจาก การรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ต้นเหตุของคนที>เป็ นเบาหวานและความดัน คือการเลือกกิน โรงพยาบาลมี คนไข้เต็มไม่พอรองรับคนไข้จนกระทัง> บุคลากรทางการแพทย์รับไม่ไหวต้องลาออกไปเปิ ดคลินิกเอง พยาบาล ต่อไปจะหาไม่ได้เพราะงานหนัก เรื> องแรก ผมขอเชิญชวนท่านดูแลสุ ขภาพหันมาทานผักและผลไม้มากๆ ควรหลีกเลี>ยงเนืAอสัตว์หรื อทาน เนืAอสัตว์ให้นอ้ ยที>สุด อย่าตามใจปากเพราะสุ ขภาพของท่านจะไม่ดี เหล้าก็อย่าดื>มเพราะทําให้เสี ยสุ ขภาพ การ ดื>มนํAาเช่นกัน ควรดื>มให้ถูกต้อง ในขณะทานอาหารไม่ควรดื>มนํAามาก ถ้าจะดื>มควรดื>มก่อนทานอาหาร เพราะ นํAาจะไปเจือจางกรดในกระเพาะที>จะมาย่อยอาหาร โดยสรุ ปคือเวลาทานข้าวไม่ควรดื>มนํAามากแต่ในระหว่างวัน ควรดื>มนํAาให้มาก วันละ 10 แก้ว และลดการทานอาหารรสจัด หวาน เค็ม เผ็ดที>เป็ นรสจัด ควรออกกําลังกาย อย่างสมํ>าเสมอ เช่น การเดินขึAนตึกก็เป็ นการออกกําลังกายเช่นกัน ถ้าท่านอยากได้สุขภาพดีท่านต้องทํา คือ 1.ทานอาหารให้เหมาะสม 2.ออกกําลังกายอย่างสมํ>าเสมอ การออกกําลังจะเดินหรื อขี>รถจักรยานได้ยง>ิ ดี ถ้าท่านทําได้ท่านจะมีสุขภาพที>ดี วันนีAผมไปงานยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ีคนนครปฐม คือ รณรงค์ให้คนนครปฐมมีสุขภาพดีและให้ ประชาชนออกกําลังกาย เรื> องที>สอง เป็ นนโยบายที>มอบให้สาธารณะสุ ขจังหวัดไปดําเนินการคือ การรณรงค์ทาํ ความสะอาด ห้องนํAาทัAงหมดในทุกพืAนที> ทุกประเภท และห้องนํAานัAนแบ่งออกเป็ น 15 ประเภทด้วยกัน โดยกรมอนามัยเป็ นผู ้ แบ่งประเภทห้องนํAาออกมา ซึ>งมีมาตรฐาน ส้วมโรงเรี ยน ส้วมปัhมนํAามัน ส้วมสาธารณะ และส้วมต่างๆ ดังนัAนจึงอยากจะเชิญชวนชาวนครปฐมช่วยกันในเรื> องนีAดว้ ย เพื>อเป็ นจังหวัดเมืองสะอาด มีความ ปลอดภัย และสังคมเป็ นสุ ข นี>เป็ นเป้ าหมายที>ผมอยากให้เกิดขึAน และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมที>จะเปิ ดรับ ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นีA โดยประเทศอาเซียน รวมทัAงประเทศไทยด้วยเป็ น 10 ประเทศนัAน เดินทาง ไปมาหาสู่ กนั ได้สะดวก จังหวัดนครปฐมเป็ นจังหวัดหนึ>งที>มีนกั ท่องเที>ยวมาเที>ยว เมื>อเขามาเที>ยวแล้วเกิดความประทับใจเขาก็จะ มา ซึ>งนัน> จะส่ งผลต่อภาคเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เศรษฐกิจจะเกิดการหมุนเวียน แต่ถา้ มาแล้วมาพบเห็น สภาพบ้านเมืองของจังหวัดสกปรก ไม่มีความเป็ นระเบียบ เข้าห้องนํAาก็ไม่สะอาด ร้านอาหารไม่ถูกสุ ขอนามัย ทําให้ไม่อยากมาอีก เช่นเดียวกับเราถ้าไปเที>ยวที>ไหนแล้วที>นA นั สะอาด มีวนิ ยั เราก็อยากจะไปอีก ในการนีAวนั ที> 24 ธันวาคมที>จะถึงนีAขอเชิญชวนผูบ้ ริ หารท้องถิ>น ได้แก่ นายกอบจ. นายกอบต. นายกเทศมนตรี ทัAงจังหวัดมา ประชุมและจะขอให้ทุกส่ วนให้ความสําคัญกับเรื> องนีAและนํานโยบายนีAไปปฏิบตั ิ ถ้าทุกองค์กรและทุกส่ วนของราชการทัAงหลายจริ งจังกับเรื> องนีA จังหวัดนครปฐมจะสะอาดขึAนมาจริ งๆ กลายเป็ นเมืองที>น่าอยู่ และการทํานีAตอ้ งทําอย่างต่อเนื>อง แต่การที>จะบอกให้คนอื>นทํานัAน ผมเองต้องทําก่อน โดยเริ> มจากที>พกั ของผมและศาลากลางจังหวัดนครปฐมจะต้องสะอาดทัAงภายในและภายนอกโดยรอบ หลังจาก


นัAนก็จะไปรณรงค์ให้หน่วยงานอื>นทําให้สะอาดเช่นกัน ขอยกตัวอย่างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายกเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดเอาจริ งเอาจังกับเรื> องความสะอาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเมืองมาก หากท่านไปเที>ยวที> เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่านจะรู ้สึกทันทีถึงความสะอาด นอกจากนีAแล้วนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการ เลือกตัAงจากประชาชนดํารงตําแหน่งมาถึง 7 สมัย คราวหน้าผมก็เชื>อว่าเขาจะได้รับการรับเลือกเป็ นนายกฯอีก เพราะเขาเอาจริ งเอาจังและทําเพื>อส่ วนรวมจริ งๆ แต่หลายคนก็มีความพร้อมแต่เขาไม่สนใจเรื> องนีA ซึ>งผมเองได้ เข้าไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรี นครนครปฐมถึงสองครัAงท่านได้รับปากว่าจะรณรงค์เรื> องนีAดว้ ย แต่ช่วงนีAตอ้ ง ขอปรับปรุ งในเรื> องของผิวจราจรก่อนและจะมาจัดระเบียบในภายหลัง ที>ได้นาํ เรื> องนีAมาพูดนัAนเพราะทุก ท่านเป็ นผูป้ ระกอบการ มีธุรกิจและอยูใ่ นเมือง บางท่านอาจจะได้รับผลกระทบแต่ขอให้เห็นถึงประโยชน์ของ ส่ วนรวม เพราะเรื> องของการจัดระเบียบมันจําเป็ นมาก เราควรที>จะร่ วมมือกัน ถ้าสถานประกอบการของท่าน ติดถนนหลวงขอให้ท่านดูแลว่าไม่มีส>ิ งใดๆออกมานอกรัAวด้วย เช่น ปัhมนํAามันเขาก็ดูแลออกมาถึงเขตทาง เป็ น ต้น ถ้าทุกสถานประกอบการช่วยกันดูแลจังหวัดก็จะน่าอยู่ การจัดระเบียบภายในบนฟุตบาตรที>มีของวางไม่ เป็ นระเบียบก็จะค่อยๆปรับค่อยๆทําไปเพื>อส่ วนรวม โดยเฉพาะป้ ายโฆษณา สังเกตไหมว่าบ้านเราจะมีป้าย โฆษณาเยอะมาก ดูไม่เป็ นระเบียบ ป้ ายเก่าไม่เอาออกแล้วก็เอาป้ ายใหม่มาวางจนไม่น่าดู และอาจก่อให้เกิด อุบตั ิเหตุได้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ติดแต่ตอ้ งมีการจัดระเบียบป้ ายและได้รับการอนุญาตก่อน สรุ ปแล้วจังหวัดนครปฐมจะมีการรณรงค์ในเรื> องของความสะอาด ความน่าอยู่ ความปลอดภัย ทําให้ จังหวัดนครปฐมกลายเป็ นเมืองๆหนึ>งที>น่าอยูม่ ากขึAน

สรุปมติการประชุมผูแ้ ทนสโมสร (Elector) ปี 2555-56

วาระที 1 วาระที 2

วาระที 3

เมือ วันที 8 ธันวาคม 2555 เวลา 16.20-17.05 น. ณ ห้ องสั งขละบุรี โรงแรมริเวอร์ แคว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสโมสรโรตารีทเี ข้ าประชุมจํานวนทังสิน 52 สโมสร โดยมี ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ เป็ นประธานในทีป ระชุม รับรองรายงานการเงินของภาคปี บริหาร 2554-2555 -อผภ.อรชร สายสี ทอง เสนอรายงานการเงินของภาคปี บริ หาร 2554-2555 ให้ที>ประชุมพิจารณา มติทปี ระชุม รับรองรายงานการเงินของภาคปี บริ หาร 2554-2555 รับรองผู้สอบบัญชีการเงินภาค ในปี บริหาร 2556-2557 -ผวล.นพ.สงวน คุณาพร เสนอ น.ส.อภิวรรณ์ ปิ> นทศิริ เลขที>ใบอนุญาต 71100188 เป็ นผูส้ อบ บัญชี การเงินภาค ในปี บริ หาร 2556-2557 โดยขออนุมตั ิค่าตอบแทนในวงเงิน 10,000 บาท มติทปี ระชุม รับรองตามที>เสนอ รับรองสถานทีจ ัดการประชุมใหญ่ ของภาค 3330 ปี บริหาร 2556-2557 -ผวล.นพ.สงวน คุณาพร เสนอโรงแรมไดมอนพลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็ น สถานที>จดั การประชุมใหญ่ของภาค 3330 ปี บริ หาร 2556-2557 มติทปี ระชุม รับรองตามที>เสนอ


วาระที 4

วาระที 5

วาระที 6

วาระที 7

วาระที> 8

วาระที 9

รับทราบผู้ทจี ะทําหน้ าที ผู้ว่าการภาค 3330 ปี บริหาร 2558-2559 -อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผูว้ า่ การภาค 3330 ปี บริ หาร 2558-2559 ว่ามีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อน.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ สโมสรโรตารี สงขลา เป็ น ผูว้ า่ การภาค 3330 ปี บริ หาร 2558-2559 มติทปี ระชุม รับทราบ รับรองวิธีการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการภาค ปี บริหาร 2559-2560 -ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ เสนอวิธีการเลือกคณะกรรมการสรรหาผูว้ า่ การภาค ปี บริ หาร 25592560 ซึ>งภาค 3330 ได้ใช้วธิ ีเลือกอดีตผูว้ า่ การภาค จํานวน 5 คน เป็ นคณะกรรมการสรรหาผูว้ า่ การภาค มติทปี ระชุม รับรองให้ใช้วธิ ีเลือกอดีตผูว้ า่ การภาค จํานวน 5 คน คือ อผภ.ดร.รัตน์มณี ตันยิง> ยง อผภ.เธียรไชย นิยม อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง อผภ.อรชร สายสี ทอง และผวภ.สมภพ ธีระสานต์ เป็ นคณะกรรมการสรรหาผูว้ า่ การภาค 3330 ปี บริ หาร 2559-2560 การเลือกตังผู้แทนภาค 3330 ทําหน้ าทีเ ป็ นกรรมการเสนอชือกรรมการบริหารโรตารีสากล โซน 6B -ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ รายงานว่าสภาที>ปรึ กษาผูว้ า่ การภาค 3330 ได้มีการประชุมเมื>อวันที> 7 ธันวาคม 2555 มีมติให้เสนอ อผภ.มานิต วงษ์สุรีรัตน์ เป็ นผูแ้ ทนภาค 3330 ทําหน้าที>เป็ น กรรมการเสนอชื>อกรรมการบริ หาร โรตารี สากลโซน 6B มติทปี ระชุม เห็นชอบตามที>เสนอ รับรองรายงานการเงินของบัญชีงบดุลของมูลนิธิโรตารีภาค 3330 -อผภ.วิชยั มณี วชั รเกียรติ เสนอรายงานการเงินของบัญชีงบดุลของมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 ที>ส่ง ให้ทุกสโมสร ล่วงหน้าแล้วพิจารณา มติทปี ระชุม รับรองรายงานการเงินของบัญชีงบดุลของมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 ตามที>เสนอ รับรองรายงานการเงินของบัญชีงบดุลของมูลนิธิเยาวชนแลกเปลีย น ภาค 3330 -อผภ.มานิต วงษ์สุรีรัตน์ เสนอรายงานการเงินของบัญชีงบดุลของมูลนิธิเยาวชนแลกเปลี>ยน ภาค 3330 ให้ที> ประชุมพิจารณา มติทปี ระชุม รับรองรายงานการเงินของบัญชีงบดุลของมูลนิธิเยาวชนแลกเปลี>ยนภาค 3330 ตามที>เสนอ เรืองอืน ๆ 9.1 ขออนุมตั ิใช้เงินมูลนิธิเยาวชนแลกเปลี>ยนภาค 3330 -ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ เสนอว่าในปี บิหาร 2556-2557 จะมีการจัดทําบัตรประจําตัวให้แก่ สมาชิกของ สโมสรโรตารี ในภาค 3330 ทุกคน เป็ นSmart Card โดยใช้ระบบ RFID ซึ>งจะ พัฒนาในการนําไปเป็ น ฐานข้อมูลต่อไป จึงขออนุมตั ิใช้เงินมูลนิธิเยาวชนแลกเปลี>ยนภาค 3330 เป็ นจํานวน 400,000 บาท เพื>อไปซืAอวัสดุอุปกรณ์และการจัดทําระบบดังกล่าวต่อไป มติทปี ระชุม อนุมตั ิตามที>ขอ


เกานิดสะกิดหน่อย สวัสดีมิตรโรแทเรี ยนและโรตารี แอนน์ ที> เ คารพรั ก ...สัปดาห์ที>ผา่ นมา โรตารีแอนน์ สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ และ เพื>อนๆ ได้ไปทัวร์ท่องเที>ยวทําบุญไหว้เจ้า แม่กวนอิม ร่ วมโอกาสฉลองวันคริ สต์มาสส่ ง ท้ายปี เก่าที>เกาะฮ่องกงและมาเก๊า... โรตารีแอนน์ นัยนา รุจวิ วิ ฒ ั น์ กําลังขายแตงโม เพลินอยูห่ าเวลามาเยี>ยมเยือนสโมสรบ้าง โรตารีแอนน์ สุพชิ ฌาย์ นิมนวลภูพานิชและ เพื>อนๆบ่นคิดถึง...สโมสรโรตารี นครปฐม ขอขอบพระคุณท่ านวันชาติ วงษ์ ชัยชนะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาส ท่านให้เกียรติเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กบั สโมสร เมื>อวันที> 18 ธันวาคม 2555 ในการประชุมปกติประจําสัปดาห์... งานมิตรภาพสั งสรรค์ วนั ครอบครัว เดือนมกราคม เป็ นการจัดงานที>ยง>ิ ใหญ่ใน รอบปี บริ หาร เพราะจํานวนเจ้าภาพ 8 ท่าน มีอดีตนายกถึง 5 ท่าน ที>มาให้บริ การ แก่สมาชิกและครอบครัว ...ข่าวแว่วมา ว่า อน.วิชัย แอนน์ สุกญ ั ญา จันทร์ วาววาม ซืA อที>ดินผืนใหญ่ ถนนเพชรเกษมใกล้หา้ ง แม็คโคร อ.เมือง จ.นครปฐม เตรี ยมสร้าง โชว์รูมรถยนต์แห่งใหม่ ขอให้รวย ขอให้รวย... ต้นเดือนมกราคมศกนีAเป็ นวันครบรอบ คล้ายวันเกิด อน.สวัสดิO สุ วรรณนที ลูกหลานกําลังเตรี ยมจัดงานฉลองครบรอบ

...นิรมล คล้ายวันเกิดให้...อน.เฉลิมชัย โอฬารรักษ์ ปลืAมใจเป็ นอย่างยิง> ที>สมาชิกและโรตารี แอนน์ ให้เกียรติไปร่ วมงานโอกาสครบรอบ 20 ปี ของ สโมสรโรตารี หนองแขม ซึ> งบุตรเขยของท่าน เป็ นสมาชิกของสโมสรโรตารี หนองแขม ...รทร.จิระ ยันตรีสิงห์ กําลังเตรี ยมตัว เตรี ยมใจเลิกสู บบุหรี> เพื>อสุ ขภาพที>แข็งแรง และอายุยนื ยาว...อีกท่านหนึ>งที>รัก สุ ขภาพโรตารีแอนน์ สิริแข กุลมุตวิ ฒ ั น์ เวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านมักจะ นํานํAาดื>มไปจากบ้าน เป็ นนํAาต้มผ่านความ ร้อนสะอาดถูกสุ ขอนามัยดื>มเพื>อสุ ขภาพที>ดี... ใกล้วนั ขึAนปี ใหม่ 2556 รทร.ทิพย์ ชยพล ปรีชาบริสุทธิOกลุ ไม่มีเวลามาร่ วมประชุม สโมสร เพราะต้องเตรี ยมกระเช้าของขวัญ ปี ใหม่ ใ ห้ ก ับ ลู ก ค้า ...รทร.วิ เ ชี ย ร จึงสําราญพงศ์ หลังจากได้ รับการคัดสรร เป็ นนายกรับเลือกปี บริหาร2558-2559 ดู สุ ขภาพจิตดีใบหน้ าอิม เอิบสบายอก สบายใจ... หลังปี ใหม่ รทร.วิโรจน์ แอนน์นิภา จารุ ศิริพจน์ เตรียมแพ๊คกระเป๋ า เพือ ไป ท่ องเทียวคาราวานทัวร์ อสี านกับเถกิงทัวร์ ... รทร.สัญญา สุ ภาพพรชัย กลับจากการ ท่ องเทียวทัศนศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ มีของมาฝากเล็กๆน้ อยๆมาฝากเพือ นๆทีรู้ ใจ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี


การดู แลสุขภาพและความสะอาดของบ้านเมือง... สโมสรได้ รับเกียรติจาก ท่านวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็ นวิทยากรบรรยาย พิเศษเรื'อง “การดูแลสุขภาพและความสะอาดของบ้ านเมือง” เมื'อวันที' 18 ธ.ค. 55 ณ ห้ องทับทิม โรง แรมเวล โดยมี นย.โชติอนันต์-แอนน์สพุ ิชฌาย์ นิ'มนวลภูพานิช มอบเกียรติบตั รและของที'ระลึก

Bulletin# 25  
Bulletin# 25  

Magazine Knowledge

Advertisement