Page 1

Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Biodiversiteit en natuurgebieden in Oost-Brabant: Zonder ons was er veel niet (meer), Zonder ons kwam u er wellicht niet (meer)!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014


Natuur in beheer bij Natuurpunt in Vlaanderen: 20.000 ha


Natuur in beheer bij Natuurpunt Oost-Brabant 3.500 ha


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

VLAAMS NATUURBELEID: vooral nog focus op ‘Europese natuur’  instandhoudingsdoelstellingen (IHD)  soortbeschermingsplannen (SBP) > in Oost-Brabant: 26 habitattypen, 12 soorten, alle vleermuizen en vogels uit de Vogelrichtlijn


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

 Belang van beheerde natuurgebieden in OostBrabant voor ‘Europese natuur’: • 14 habitattypen (van de 26) enkel nog in beheerde natuurgebieden • 9 habitattypen terug ontwikkeld door herstelbeheer! • 7 soorten uit bijlage 2 en 4 (excl. vleermuizen) enkel in reservaten, nieuwe vestigingen door herstelbeheer • enkel in beheerde natuurgebieden habitat ‘in goede staat van instandhouding’


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

• Planten enkel nog in natuurreservaten: oa. waterdrieblad, kleine schorseneer, stippelvaren, teer guichelheil, grote muggenorchis, parnassia… (totaal 78 soorten)

                                                                                                                                      

13-03-14

7


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 • Vogels die bijna utsluitend nog in natuurreservaten broeden en/of dankzij inrichting en beheer terugkeerden: nachtzwaluw, blauwborst, grauwe klauwier, rietgors, roerdomp, bruine kiekendief, geoorde fuut…

                                                                                                                                      

13-03-14

8


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Europese habitattypen die enkel nog in natuurreservaten voorkomen of er terug werden ontwikkeld: trilvenen, vennen, kalkgrasland‌


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 Natuurbeheer: noodzakelijk continueren van dynamiek, na wegvallen natuurlijke (zelfregulerende) dynamiek. Geen zelfkastijding of nostalgie, eventueel wel bijdrage aan cultuurhistorische waarden.


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

NATUURBEHEER, WAAROM: • Veel overeenkomst tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen in valleigebieden: grazen -maaien, rivierdynamiek - baggeren, bevloeien... = continueren terugkerende ‘dynamiek’ (cadans) • Veruit meeste soorten reeds (zeer) lang aanwezig in Vlaanderen dankzij (zekere) continuiteit van ‘dynamiek’ in typerende landschappen • Weinig ruimte voor zelfregulerende processen in ‘lamgelegde’ Vlaanderen

 Betrekken lokale vrijwilligers enorme meerwaarde: betrokkenheid, nabijheid, expertise


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 Vrijwillig natuur- en landschapsbeheer noodzakelijk voor differentiatie habitats en soorten. Maar ook groepsgebeuren, gezamenlijk engagement, zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheid, resultaatsgericht!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Netwerkvorming en expertiseopbouw binnen beheerteams van Natuurpunt OostBrabant (beelden Life Hageland projectvergadering en opleidingsmoment)


Algemene Vergadering Oost-Brabant Resultaat: Hoogwaardige natuur,Natuurpunt gevarieerd landschap! (IHD: ‘in goede staat van Binkom – 22 februari 2014 instandhouding’!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant

Resultaat: Hoogwaardige natuur, gevarieerd landschap! (IHD: ‘in goede staat van Binkom – 22 februari 2014 instandhouding’!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Niet alleen maar betrokkenheid en engagement naar natuur en biodiversiteit, ook landschap, cultuurhistorie en streekidentiteit en mee waarde geven aan de kwaliteit van de leefomgeving


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

‘Zonder ons kwam je er niet meer’: openstelling voor natuurbeleving ontegensprekelijk basis voor natuurwaardering (en ledenaantal Natuurpunt!)


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

ENKELE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST • Enkel aankoopbeleid biedt garanties naar natuur en mensen! Aankoopmodel NP blijvend sensibiliseren • Betrokkenheid meer dan ooit aandachtspunt • Rol middenveldsorganisatie (zelfwerkzaamheid door faciliterende overheid!) • Beeldvorming ‘wat is natuur’ • Natuur in het landschap • Beheer extensiveren door natuur in grotere complexen


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

BETROKKENHEID: • Concrete beeldvorming ‘wat is natuur’ • kwaliteitszorg bij beheer • resultaten tonen en er mee naar buiten treden  Hoe beter te realiseren dan via lokale beheerteams!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 Wat is natuur? Misvatting groenbeheer en natuur!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Zeg niet zomaar bos tegen een bos!


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 • Dagvlinders in Oost-Brabant: 22 soorten of 40% verdwenen, ondanks behoud waardplanten oa. alle parelmoervlinders (foto en verspreidingskaart Zilveren Maan)

                                                                                                                                      

13-03-14

23


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 Natuur te klein, te versnipperd en dus te kwetsbaar in een steeds vijandiger landschap


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Nood aan grote landschappelijk samenhangende gebieden ďƒ˜ In Oost-Brabant oa. Demervallei, Duinengordel van de Zuiderkempen, Hagelandse vallei, Getevallei, Dijle- en Leibeekvallei, Groene hart van MiddenBrabant

13-03-14

25


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Perimeters Natuurpunt ‘Demerbroeken tss. Aarschot en Zichem’


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014 Meekoppelen met andere maatschappelijke noden: Natuurbehoud en waterbeheer


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014


Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant Binkom – 22 februari 2014

Gaan voor onze missie, zelfverzekerd, gerechtvaardigde maar ambitieuze doelen stellen! Luc Vervoort, Binkom 22.02.2014

Npob av2014 presentatie lucv