__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

16

Natuurstudie

Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen februari - april 2019

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA De vogelliefhebbers waren dit voorjaar zeer actief in de ARDEA regio, want niet minder dan 188 waarnemers voerden samen 6244 waarnemingen in tijdens deze periode. Dat is een flink aantal ! Bij de veel-invoerders prijkte deze keer Maarten Mortier op kop met 636 waarnemingen, gevolgd door John Van de Voorde met 426 en Johan Claessens met 387 waarnemingen. Dat verdient zeker een pluim, maar ook evenzeer alle andere vogelliefhebbers die hun waarnemingen, hoe miniem ook, inbrachten op www. waarnemingen.be Alle gegevens, ook deze van “gewone” vogels, zijn nuttig. Zo zijn we nog steeds op zoek naar mogelijke broedplaatsen van gierzwaluwen om

Soort Tjiftjaf (*) Koekoek Zwartkop (**) Lepelaar Zwarte roodstaart Boerenzwaluw Fitis Oeverzwaluw Kleine plevier Grutto Bruine kiekendief Boompieper Gekraagde roodstaart Blauwborst Gele kwikstaart Grasmus Huiszwaluw Bonte vliegenvanger Visdief Gierzwaluw

ze beter in kaart te brengen en extra nestgelegenheid te kunnen bieden. Zie je in de buurt of elders in onze regio gierzwaluwen rondvliegen, of weet je waar er broeden, geef ons dan een seintje via e-mail ardea@hobokensepolder.be of een telefoontje naar Walter De Weger - 0495 23 77 10. Alvast dank voor je hulp.

• nieuwe trektelpost-soorten: grauwe kiekendief, geoorde fuut, zwarte specht. • nieuw dagrecord: fuut (4), zwarte ruiter (4), zwartkopmeeuw (172). • evenaring dagrecord: bruine kiekendief (5), beflijster (19) en witgat (3). • nieuw voorjaarsrecord: zwarte wouw (14), bruine kiekendief (31) • eerste lentewaarneming: duinpieper

Trektellingen Hobokense Polder 21/3 tot 15/5/2019

Fenologie in de ARDEA regio

Tijdens deze 10de opeenvolgende lentetrektellingen werden gedurende 31 teldagen in totaal 140 uren geteld door Maarten Mortier, Walter De Weger en Luc Van Schoor. Daarbij werden gegevens van 87 soorten ingegeven, waarbij als bijzonderste feiten:

Hieronder worden de aankomstdata vermeld van zomervogels die alleen in onze regio en/of in Vlaanderen als broedvogel voorkomen. Data die betrekking hebben op soorten die als broedvogel in Nederland en/of WestEuropa voorkomen, worden opgenomen in het soortenoverzicht.

Datum 23 feb 25 feb 9 maart 26 feb 4 maart 20 maart 21 maart 29 maart 30 maart 2 april 4 april 5 april 6 april 8 april 10 april 10 april 11 april 12 april 13 april 16 april 16 april

Plaats

Waarnemers

Groen Neerland-Wilrijk auditief Ford V-Edegem zicht & auditief Koornbloem- Wilrijk Hove-Centrum Polderstad-Hoboken trektelpost Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder Romeinse Put, Edegem trektelpost Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder Polderstad-Hoboken trektelpost Hobokense Polder Hobokense Polder Groen Neerland-Wilrijk Mastvest-Antwerpen trektelpost Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder en Hoboken

CC KK LVS JCe JP OF MM JC MM, LVS, WDW LVS, MM JP MM LVS, DJ He RH LVS, MM LVS, MM LVS, WDW, MM GM LVS, WDW LVS, WDW, WDR


Natuurstudie Tuinfluiter Kleine karekiet Nachtegaal Boomvalk Braamsluiper

16 april 20 april 20 april 22 april 24 april

Hobokense Polder Hobokense Polder Hobokense Polder trektelpost Hobokense Polder Hobokense Polder

17

LVS EG EG, JVR, KDL MM LVS, DJ

(*) Tjiftjaf: werd in de regio vanaf 4 januari tot eind februari 10x waargenomen als wintergast, zodat de datum van aankomst eerste zomergast onduidelijk is. (**) Zwartkop: gedurende de wintermaanden werden meerdere solitaire vogels gezien in Hove, Berchem, Edegem en Wilrijk.

Soortenbespreking Tijdens deze periode werden in het ARDEA-werkingsgebied 145 soorten waargenomen. Hierbij bespreken we een selectie van 31 soorten. Met 3 pleisterende geoorde futen op de Schelde tijdens de trektelling Hobokense Polder op 7 april noteerden we een nieuwe soort in onze ARDEA regio (MM, WDW). Solitaire purperreigers trokken op 14 en 18 april respectievelijk over Hobokense Polder (MM, WDW) en over het Kielpark-Antwerpen (LV). De kleine zilverreiger komt de laatste jaren minder in beeld – uitsluitend langs de trektelpost HP: 1 ex op 5 en 12 april, en 2 ex op 20 april (MM, LVS, WDW). Op 26 februari vloog een grote zilverreiger over Groen Neerland-Wilrijk (JVV) Van 30 maart tot eind april trokken in totaal 20 ex over en langs de trektelpost HP met 12 ex als max. dagtotaal op 18 april. (MM, LVS, WDW).

Een ontsnapte geringde ad. kwak pleisterde van 11 april tot 1 mei in 2 private tuinen in Hove, nabij Lintsesteenweg en Mechelsesteenweg (BB, EVG, SVA, PT).

aanwezig (ook paring) of werd er één van beide vogels waargenomen (JE, NS, RV, MM, LV, WDK, WDW). Een wijfje vloog over de Schelde langs trektelpost HP op 14/4 (MM, WDW).

De lentetrek bracht in totaal min. 106 ooievaars over de ARDEA regio. De 2 eerste vogels trokken op 10 februari over Hove (WVS). Onder de 20 ingevoerde waarnemingen werden - naast de doortrek van één of meerdere vogels - ook enkele grotere groepen waargenomen: 19 ex over Edegem op 3 maart (IB), 17 ex over Golf CleydaelAartselaar op 12 april (WVG) en 2 groepen van respectievelijk 16 en 19 ex op 29 april over Hobokense Polder (MM).

De enige waargenomen havik tijdens deze periode was te zien op 12 april boven het Uilenbos-Hove (BMo).

Een man en vrouw middelste zaagbek vloog op 31 maart langs de trektrektelpost HP (MM). Voor de 2de opeenvolgende winter verscheen grote zaagbek weer op de kasteelvijver van het Schoonselhof/ Antwerpen. Vanaf 10 tot 24 februari was er regelmatig een baltsend paar

De rode wouw was tijdens de lentetrektellingen eerder een schaarse doortrekker met 4 waarnemingen in de regio: - 1 ex op 15 april over Hove (JD) - 1 ex op 20 april langs trektelpost HP (MM, WDW) - 1 ex op 21 april langs trektelpost HP (WR, MM) - 1 ex op 23 april langs trektelpost HP (MM). Zwarte wouw was tijdens de lentetrekkingen een opvallende verschijning met min. 15 ex in april, goed voor een nieuw voorjaarsrecord. De 1ste vogel trok over de HP op 5 april, gevolgd door bijna dagelijkse waarnemingen van telkens 1 solitaire vogel. Op 23 april werden er in de loop van de dag 3 ex waargenomen, 1 ex langs trektelpost HP en 2 ex over Hemiksem/Wilrijk (MM, LVS, KDK, JP, WDW, KDL, JVR, PH). De 4 waargenomen blauwe kiekendieven trokken uitsluitend door tijdens de trektellingen Hobokense Polder langs de Scheldevallei: man op 31 maart en 14 april, en wijf op 20 en 21 april (MM, WDW, WR). Op 21 april trok een 2de kj grauwe/ steppenkiekendief noordwaarts over Burcht, spijtig genoeg te ver van de trektellers Hobokense Polder om tot een juiste determinatie te komen (WR, MM).

Ooievaar in de vlucht - Foto: Guy Borremans


18

Natuurstudie

Op 20 april vloog een wijfje grauwe kiekendief over de Schelde-Hoboken als nieuwe soort voor de trektelpost HP en het ARDEA werkingsgebied (MM, WDW, KDL). De eerste visarend van 2019 trok op 7 april over Hove (SVB). Nadien volgden nog 4 waarnemingen van een overvliegende vogel langs trektelpost HP op 16, 19, 22 en 24 april (MM, LVS, WDW). Er werden op 3 plaatsen broedparen van slechtvalk vastgesteld: Agfa Gevaert-Mortsel, Umicore-Hoboken en Christus Koning Kerk-Kiel. Verdere info volgt in het verslag mei-juli 2019. Op de toren van de CKK broedde tot 9 april een wijfje op 3 eieren, maar werd spijtig genoeg op 15 april dood aangetroffen onder de nestplaats. Vermoedelijk was een 2de jaars mannetje met ring K3, die op 9 april het wijfje constant aanviel, de dader. Alleszins een triest verhaal (MM). In april vlogen in totaal 5 smellekens langs de trektelpost HP (LVS, MM, WDW). Deze kleinste Europese valk werd elders in de regio niet waargenomen. Op 24 februari vlogen 2 kraanvogels over de Hobokense Polder (KN, SB). Solitaire houtsnippen werden gespot op 3 plaatsen – Wilrijkse plein op 28 februari (MM), Hobokense Polder op 23 en 26 maart (DJ en LV), Hove Centrum op 18 april (JCe). Tussen 4 maart en 13 april trokken minimum 43 grutto’s noordwaarts

Grote zaagbek - Foto: Walter De Weger

langs de Scheldevallei en trektelpost HP, waarvan 42 ex op 4 maart o.a. een groep 33 ex (JP, MM). Een geelpootmeeuw vloog heen en weer over de Schelde op 12 en 16 april (LVS). Tijdens de lentetrektelling Hobokense Polder werden 2x doortrekkende dwergmeeuwen waargenomen: 2 ex (2de kj en adult) op 5 april (LVS) en 1 adult op 10 april (LVS). Een zwarte specht vloog op 5 april laag over de Hobokense Polder tijdens de trektelling (MM, LVS, WDW). Op 19 april trok een duinpieper samen met 4 graspiepers door langs de trektelpost Hobokense Polder (LVS). Daarmee was dit de eerste lentewaar-

neming van deze soort. Van 6 tot 26 april noteerden we 48 beflijsters op doortrek, waarvan er enkele vogels korte tijd bleven pleisteren in de Hobokense Polder, langs de Schelde oever-Burcht en in het Schoonselhof-Antwerpen. Daarbij op 20 april een groep van 18 ex, de grootste die in een tijdspanne van 13 jaar trektellingen Hobokense Polder werd waargenomen (LVS, MM, WDW, RV, WDR, WM). Op 23 april zong een fluiter in het Hof ter Beke-Wilrijk (RV). Een roepend mannetje goudvink pleisterde op 19 februari langs de rand van het Middelheimpark-Antwerpen (WJ).

Exoten Omwille van de schade die ze aanbrengen aan natuur en landbouw, worden de verwilderde Canadese ganzen in Vlaanderen zoveel mogelijk verdelgd op een diervriendelijke manier. De resultaten van de noodzakelijke ingrepen stellen we ook vast in onze regio. Groepen van 30 tot 100 en meer exemplaren, die tot de herfst van 2016 langs de Schelde heen en weer vlogen zijn verleden tijd. Als maximum aantallen noteerden we tijdens dit voorjaar 18 ex op 18 maart op Fort VI – Wilrijk (HB) en tot maximum 15 ex in de Hobokense Polder op 23 maart (MW). Indische gans: 1 ex op 15 april en 1 koppel op 26 april Hobokense Polder (LVS).

Zwarte wouw


Natuurstudie Tijdens de 2de helft van februari verbleef een koppel Carolina-eend op Fort VI – Wilrijk (RLe, HB, OF, SH) Bij de ontsnapte siereenden blijkt de mandarijneend meer verspreid voor te komen in de ARDEA regio : • Fort VI – Wilrijk, tot max. 7 ex (5 man + 2 wijf) op 13 februari (RLe) • Hof ter Linden – Edegem, 1 à 2 man in april (PB, OF) • Klaverblad – Wilrijk tot 3 ex begin april (PH) • Uilenbos – Hove, 2 ex in broedbiotoop op 22 april (JC, WS) • Frijthout – Hove, 1 koppel in broedbiotoop (zie ook in volgend verslag) (BM, JCe). Visarend - Foto: Walter De Weger

Een roepende man goudfazant werd op 24 april gespot in het bosgedeelte tussen de Kleine Doornstraat en het Geitenpad-Wilrijk (JVV).

Zilverplevier 12 ex op 12 maart, Groen Neerland-Wilrijk

Zoogdieren: bij gebrek aan een drie-

Europese kanarie 1 zingend mannetje op 4 april, Fort V- Edegem

maandelijks verslag van niet-vogels vermeld ik nog graag :

Zeehond, 1 ex op 14 april (MM en WDW) en 1 ex op 21 april (WR en MM), beide op de Schelde bij trektelpost HP In dit verslag werden volgende waarnemingen niet opgenomen wegens mogelijke verwarring met een andere soort, onwaarschijnlijk tijdstip of ontbreken van enig bewijs : Wespendief 1 ex op 13 april, Fort VIIWilrijk

Beflijster 1 ex op 14 maart, PolderstadHoboken

Waarnemers BB BMo CC DJ EG EVG GM He IB JC JCe JD

Birgit Bellens Bart Moons Chris Coeckelberg Danny Jonckheere Eric Grupping Eric Van Geel Gunther Moens Heggemus (sic) Ivan Bogaerts Johan Claessens Jan Celis Julien Dua

Goudvink (mannetje) - Foto: Guy Borremans

JE JVR JP JVR JVV KDK KDL KK KN LV LVS MM MW NS OF PB PH PT RLe RH RV SB SVA SH SVB WDW WDK WJ WM WR WS WVG WVS WDR

Joris Elst Joris Van Reusel Joachim Pintens Joris Van Reusel John Van de Voorde Kris De Keersmaecker Kathy Delange Koen Kohlbacher Koen Nieuwenhuize Lamien Verstraete Luc Van Schoor Maarten Mortier Mia Willekens Niels Schild Olivier Fuchs Philippe Barbay Peter Hofman Peter Tersago Renée Lejeune Rens Hendrickx Robin Vermylen Stijn Baeten Sofie Van den Audenaerde Steven Hostein Steven Van den Bussche Walter De Weger Wim Dekelver Wim Jacobs Wim Mertens Wim Roelant Wim Stappers Wouter Van Gasse Walter Van Spaendonk Wout De Rouck

19

Profile for Luk Smets

Vogelwaarnemingen feb - april 2019  

Rapportage door vogelwerkgroep ARDEA

Vogelwaarnemingen feb - april 2019  

Rapportage door vogelwerkgroep ARDEA

Profile for nphp
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded