Page 1

วันหยุดที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดสระบุรี น้้าตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้้าตกที่สวยงามมากตอนที่ไป น้้าใสมากๆ สีของน้้าจะเป็นสีเขียวอมฟ้า

ส้าหรับประวัติความเป็นมา น้้าตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ในพื้นที่ "วนอุทยานน้้าตกเจ็ดสาวน้อย” ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม2523อยู่ในท้องที่อ้าเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี และอ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาจึง ได้ผนวกรวมกับพื้นที่ป่าใกล้เคียง ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย ตัวน้้าตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าโปร่ง มีต้นน้้ามาจากผืนป่าอันอุดมใน อช. เขาใหญ่ เป็นน้้าตกเตี้ยๆ มี เจ็ดชั้น แต่ละชั้นสูง 2-5 ม. จากน้้าตกชั้นที่ 1 เดินลงไปถึงน้้าตกชั้นที่ 7 ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที สายน้้าไหล ลดหลั่นลงไปเป็นธารน้้าตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีแอ่งน้้าตื้นๆ ให้ลงเล่นน้้าหลายแห่ง บางชั้นก็มีน้าตก เป็นชั้นเล็กๆ แยกย่อยไปอีก นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของน้้าตกแห่งนี้


ทางวนอุทยานฯ ได้จัดท้าเส้นทางเดินเลียบ น้้าตกเป็นทางซีเมนต์ลงไปถึง น้้าตกชั้นที่ 5 จากนั้นเป็นทางดินถึงน้้าตกชั้นที่ 7 มีป้ายบอกชั้นน้้าตกและป้ายเตือนตามจุดอันตราย เช่น ด้านหน้ามีโขดหิน ห้ามกระโดดน้้า ฯลฯ

น้้าตกเจ็ดสาวน้อยสามารถเล่นน้้าได้อย่างปลอดภัยทุกชั้น ยกเว้นน้้าตกชั้นที่ 3 ซึ่งมีแอ่งน้้าลึกตรงหน้าแก่ง มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง น้้าตกชั้นที่สูงที่สุดและสวยที่สุดคือชั้น ที่ 4 สูงราว 3 ม. มีแอ่งน้้าใหญ่กว้างขวางให้ลงเล่น ส่วนผู้ที่ชอบความสงบให้เดินต่อไปยังน้้าตกชั้นที่ 5-7 เพราะ ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่าน แต่ชั้นที่ 6 และ 7 กระแสน้้าค่อนข้างแรง ไม่ควรลงเล่นน้้า ด้านหลังห้องน้้าสาธารณะมี สะพานแขวนข้ามธารน้้าตก เป็นจุดชมความสวยงามของน้้าตกชั้นที่ 1-4 ได้ชัดเจน สรุป เที่ยวได้ทั้งหน้าร้อน หน้าหนาว หน้าฝนอาจจะเฉอะแฉะบ้างแต่ไม่ว่าจะเที่ยวฤดูไหนขอให้สนุกนะคะ ข้อมูลจาก : http://www.tongteawthai.comhtthttp://www.tongteawthai.comp://www.tongteawthai.com

เที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย  

เที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you