Page 1

Powiatowy Urząd Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61/4451500, fax 61/4451535 e-mail:biuro@pupnt.pl

StPr/ .................................

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY Uwaga: Zgłoszona oferta pracy powinna być wypełniona szczegółowo zgodnie z jej treścią. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY KRAJOWEGO 1. Nazwa pracodawcy/ agencji zatrudnienia*: 2. Adres pracodawcy: ……………………………………………………............................. kod pocztowy ……………………………………………....................……............ Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktu ulica ………………………………………nr …….. przez pracodawcę oraz nr telefonu: .................................................. ................................................................................................................ miejscowość ………………………………………. 3. Data początku działalności: ........................................................... gmina ……………………………………………... Charakterystyka prowadzonej działalności: .................................... nr telefonu…………………………………………. .............................................................................................................. .............................................................................................................. nr faksu……………………………………………. .............................................................................................................. 4. Forma własności: 5. Forma prawna prowadzonej działalności: 1) prywatna 2) publiczna

1) 2) 3) 4) 5)

spółka z o.o. spółka akcyjna spółka cywilna spółka jawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 6) inna (jaka?)

adres poczty elektronicznej …………………………………………………….. adres strony internetowej ……….………………………………………........ 6. NIP 7. REGON

………………………………………….. 8. Podstawowy rodzaj działalności w/g PKD:

9. Liczba zatrudnionych pracowników ………………......

10. Oświadczam, że w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty 11. Preferowana forma kontaktu: 1) kontakt osobisty pracy byłem/nie byłem* ukarany lub skazany 2) kontakt telefoniczny prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej pracy. 4)inna forma:……………………………………………… Jestem/nie jestem* objęty postępowaniem dotyczącym Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat do pracy: CV, naruszenia przepisów prawa pracy. list motywacyjny, świadectwa pracy, inne* ............................. ………………………………….…. ..................................................................................................... (pieczęć i podpis pracodawcy)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO MIEJSCA PRACY 12. Nazwa zawodu:

14. Nazwa stanowiska:

…………..............…….………..

…………….......…………...

………………...............……….. 13. Kod zawodu

…………......……………...

(wg klasyfikacji zawodów i specjalności)

15. Liczba wolnych miejsc pracy: - w tym dla niepełnosprawnych

………......………………...

16. Miejsce wykonywania pracy: ……………………………………………………….

…………......……………...

……………………………………………………….

17. Ogólny zakres obowiązków (charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy / oraz dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. *

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ


18. Rodzaj umowy: 1) na czas nieokreślony 2) na czas określony 3) na okres próbny 4) na zastępstwo 5) umowa zlecenie 6) umowa o dzieło 7) inna…………………….

19. Wymiar czasu pracy: …………………......…......… Godziny pracy od……...….…do………..…..

20. System i rozkład czasu pracy: 1) jedna zmiana 2) dwie zmiany 3) trzy zmiany 4) ruch ciągły 5) inne …………………................................…………… Praca w dni wolne ........................................................... ........................................................................................

21. Wysokość proponowanego 22. System wynagrodzenia wynagrodzenia brutto (godzinowy, miesięczny, (miesięcznie): akordowy, prowizyjny, ryczałtowy itp.): ……………………….…. ……………………………..

23. Data rozpoczęcia pracy: ……………………………………………………………… 24. Okres zatrudnienia: …………………..…..………………….…………

25. Wymagania – oczekiwania pracodawcy: 1) poziom wykształcenia ……………………………………………………………………………………….…………………. 2) umiejętności/uprawnienia ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….………………………. 3) doświadczenie zawodowe ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4) znajomość języków obcych (poziom znajomości) …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..……… 26. Okres aktualności oferty: ……………………………………………………..........................….

27. Częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub osobą wskazaną do kontaktu przez pracodawcę: Co………………………dni (proszę podać liczbę dni)

28. Zgłosiłem ofertę pracy/nie zgłosiłem oferty pracy* w tym samym czasie do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju. 29. Oferta pracy jest/nie jest* ofertą pracy tymczasowej (dotyczy agencji zatrudnienia): 30. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy przez osoby niezarejestrowane (nie podajemy adresu firmy). 31. Jestem/nie jestem* zainteresowany upowszechnieniem oferty pracy w wybranych państwach EOG – proszę podać w jakich (w przypadku zainteresowania proszę wypełnić także część III krajowej oferty pracy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32. Jestem/nie jestem* zainteresowany przekazaniem oferty pracy do innych powiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia jej w siedzibach (proszę podać jakich) .................................................................................................................................................. 33. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu o utracie aktualności

zgłaszanej krajowej oferty pracy (w przypadku trzykrotnego braku kontaktu telefonicznego z pracodawcą – oferta zostaje wycofana z realizacji). * NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

……………………………………………… (Data, podpis i pieczęć pracodawcy)

III. ADNOTACJE URZĘDU PRACY: Nr oferty:.................. Nr pracodawcy: ..............Data wpływu oferty:.................... Data przyjęcia oferty do realizacji: ........................ Osoba odpowiedzialna za realizację oferty pracy: ......................................................................................................................................... Daty aktualizacji oferty: .................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... W dniu:.......................... uzgodniono zmianę wymagań pracodawcy ............................................................................................................ Data wycofania oferty z realizacji: ........................ Powód wycofania: zatrudnienie skierowanego do pracy/ rezygnacja pracodawcy z realizacji oferty/ zatrudniono osobę bez skierowania/ zatrudniono osobę, która nie figuruje w rejestrze bezrobotnych/ przekazano ofertę do innego urzędu/ inny powód ............................................................................................................................................................................ Data i podpis pracownika wycofującego ofertę: ............................................................................................................................................


III. INFORMACJE DOTYCZĄCE UPOWSZECHNIENIA OFERTY PRACY NA TERENIE PAŃSTW EOG (proszę wypełnić tylko w przypadku zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG – pkt 28 lub zainteresowania upowszechnieniem oferty w wybranych państwach EOG – pkt 33)

1.

Poziom znajomości języka Polskiego:

2.

w mowie 1) podstawowy 2) średniozaawansowany 3) zaawansowany w piśmie 1) podstawowy 2) średniozaawansowany 3) zaawansowany 4.

Pracodawca sfinansuje/ nie sfinansuje* lub dofinansuje/ nie dofinansuje* koszty/ów podróży lub przeprowadzki pracownika (proszę podać w jakim stopniu):

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

Wymagania dotyczące języka, w jakim kandydaci mają przekazać podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty:

3.

zapewnia/ nie zapewnia* zakwaterowanie/a

…………………………………………………

ponosi/nie ponosi* koszty/ów zakwaterowania

…………………………………………………

zapewnia/nie zapewnia* wyżywienie/a

…………………………………………………

ponosi/nie ponosi* koszty/ów wyżywienia

………………………………………………… 5.

Pracodawca:

W przypadku wykonywania pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawcy krajowego proszę podać przyczynę zaistnienia takiej sytuacji:

6.

Państwa EOG, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona:

………………………………………………. …………………………………….………….…..

……………………………………………….

……………………….…………………….……..

……………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………….

7. Inne informacje niezbędne ze względu na charakter wykonywanej pracy: ......................................................................................................................................................................................................... ............ …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. * NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ ………………………………………………. (Data, podpis i pieczęć pracodawcy)

Zgłoszenie%20krajowej%20oferty%20pracy201210311012  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/6257b7b6-e67a-46aa-a09c-63209e8a8d8b/Zgłoszenie%20krajowej%20oferty%20pracy201210311012.doc

Zgłoszenie%20krajowej%20oferty%20pracy201210311012  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/6257b7b6-e67a-46aa-a09c-63209e8a8d8b/Zgłoszenie%20krajowej%20oferty%20pracy201210311012.doc

Advertisement