Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl; tel. (0-61) 4451500

PUP IR – 5100/........./13

………………………………………… (pieczęć firmowa organizatora)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH - na rekrutację pracowników –

na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 Nr 5, poz. 25) oraz Rozporządzeniu Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 214 z 09.08.2008 r.).

I.

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA:

1. Nazwa Organizatora: ………………...……………………………………………………………………………….. 2. Adres Organizatora: ……………….………………………………………………………………………………….. 3. Miejsce prowadzenia działalności: …………..…………………………………………………………………….... 4. Telefon: .................................., fax: ................................, e-mail: ................................................................... 5. NIP: ..…................................................, REGON: ............................................ KRS: ..................................... 6. Podstawowy rodzaj działalności wg PKD: ………………………………………………………………………….. 7. Forma prawna prowadzonej działalności prowadząca działalność gospodarczą itp.) :

(spółdzielnia, spółka akcyjna, sp. z o.o., spółka jawna, spółka cywilna, osoba fizyczna

……………………………………………………………………...................…..

8. Data rozpoczęcia działalności: ………………………………………………………………………………………. 9. Nazwa banku i nr rachunku bankowego: …………………………………………...……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na dzień złożenia wniosku): ……………………………………… 11. Liczba pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji1 i bardzo niekorzystnej sytuacji2

(w przeliczeniu na pełny

wymiar czasu pracy, na dzień złożenia wniosku): …………………………………………………………………………………………………………

12. Wielkość

przedsiębiorstwa3

(mikroprzedsiębiorstwo,

małe

przedsiębiorstwo,

średnie

przedsiębiorstwo,

duże

przedsiębiorstwo):....................................................................................................................................................

13. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi: ………………………………………………

1 2 3

przez pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, patrz pkt. 20. przez pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, patrz pkt. 20. Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo definiuje sie jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

1/8


14. Forma i stawka opodatkowania (zaznaczyć właściwe): □ podatek dochodowy od osób fizycznych (zasady ogólne), stawka podatku: ...................% □

podatek dochodowy od osób prawnych, stawka podatku: ..............................................%

zryczałtowane formy opodatkowania: - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stawka podatku: ......................................% - karta podatkowa.

15. Organizator sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości (zaznaczyć właściwe): □ tak □

nie

16. Wypłata wynagrodzenia u Organizatora następuje (zaznaczyć właściwe): □ do ostatniego dnia danego miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, składki ZUS za wynagrodzenie odprowadzane są w miesiącu następnym; □

do .......... dnia następnego miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenia, składki ZUS za wynagrodzenie odprowadzane są w miesiącu następnym, po miesiącu w którym wynagrodzenie zostało wypłacone.

17. Imię i nazwisko, nazwa stanowiska służbowego, nr telefonu osoby odpowiedzialnej ze strony Organizatora za kontakt w sprawie wniosku: ……………………………....…………………………..........…………………… ......………………………………………………………………………………………………………….................... 18. Imię i nazwisko, nazwa stanowiska służbowego, nr telefonu osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentowania Organizatora, w tym do podpisania umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych: …………………………………………………………………………………………………………......................... ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19. Stan zatrudnienia w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – ogółem liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli zakład działa krócej należy podać zatrudnienie w poszczególnych miesiącach

(z wyłączeniem pracowników młodocianych zatrudnionych w celu

przygotowania zawodowego, osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych):

Lp.

Miesiąc/rok

Ogólna liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

1. 2. 3. 4. 5. 6. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar

Lp.

Miesiąc/rok

Ogólna liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

7. 8. 9. 10. 11. 12. czasu pracy, w okresie ostatnich 12-stu miesięcy

wynosi: ....................................................................................................................................................etatu(-ów) Ogólna liczba zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na dzień złożenia wniosku wynosi: .................................................................................................................................... etatu(-ów)

2/8


20. Stan zatrudnienia w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – ogółem liczba zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji

(„pracownik znajdujący się

w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która jest: bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub jest w wieku ponad 50 lat, lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do grupy stanowiącej mniejszość lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe)

i bardzo niekorzystnej sytuacji przez co najmniej 24 miesiące),

(„pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli zakład działa krócej należy podać

zatrudnienie w poszczególnych miesiącach: Lp.

Miesiąc/rok

Ogólna liczba pracowników w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lp.

Miesiąc/rok

Ogólna liczba pracowników w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, pracowników w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji, w okresie ostatnich 12-stu miesięcy wynosi: ...............................................................etatu(-ów) Ogólna liczba zatrudnionych pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na dzień złożenia wniosku wynosi: ....................................................etatu(-ów)

21. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z pracownikami w wyżej podanym okresie

(wypełnić w przypadku, gdy

rekrutacja nowych pracowników nie powoduje wzrostu netto liczny pracowników w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy):

dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy (liczba etatów: ...........)

niepełnosprawność (liczba etatów: ...........)

przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (liczba etatów: ..........)

dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy (liczba etatów: ...........)

zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych (liczba etatów:..........)

redukcja etatu (liczba etatów: ...........)

inne (należy podać jakie) ................................................................................................................... (liczba etatów: ...........)

3/8


II.

DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ WYMAGAŃ STAWIANYCH KANDYDATOM DO PRACY: 1. Wnioskuję o zorganizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w (właściwe zaznaczyć): art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka lub powyżej 50 roku życia lub bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego lub samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia lub bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia albo niepełnosprawnych - okres refundacji do 6 miesięcy art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla osób bezrobotnych: do 25 roku życia lub bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka lub bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia lub niepełnosprawnych - okres refundacji do 12 miesięcy art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - okres refundacji do 24 miesięcy

2. Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określoną w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Wnioskuję o skierowanie do wykonywania prac interwencyjnych bezrobotnego(-ych) w związku z rekrutacją pracowników znajdujących się (właściwe zaznaczyć): W szczególnie niekorzystnej sytuacji, warunkiem uzyskania pomocy jest spełnianie przez osobę bezrobotną jednego z warunków wynikających z rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2088, tj. pozostawanie bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, lub brak wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub ukończenie 50 roku życia, lub bycie osobą dorosłą mieszkającą samotnie mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, lub pracowanie w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należenie do grupy stanowiącej mniejszość, lub bycie członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe, zatrudnienie na min 12 miesięcy w bardzo niekorzystnej sytuacji, warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie osoby która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące, zatrudnienie na min 24 m-ce

4/8


3. Informacje dotyczące oferowanych miejsc pracy: Nazwa zawodu

Kod zawodu

zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności4

Liczba miejsc pracy

Wymagany poziom i kierunek wykształcenia, pożądane kwalifikacje i umiejętności,

4. Miejsce wykonywania prac: ……………………………………………………………………….......…….... (podać dokładny adres)

5. Rodzaj wykonywanej pracy: .................................................................................................................... 6. Wymiar czasu pracy:: .............................................................................................................................. 7. Godziny pracy: ........................................................................................................................................ 8. Zmianowość

(system pracy zmianowej, praca w porze nocnej, praca w niedzielę i święta, praca w ruchu ciągłym itp.)

................................................................................................................................................................. 9. Proponowany okres zatrudnienia: .................................................................................... (12 m-cy/24 m-ce). (od – do)

10. Proponowany okres refundacji: ............................................................................................... miesięcy. 11. Wysokość proponowanego, miesięcznego wynagrodzenia: .......................................zł (min. brutto 1 600 zł). 12. Wnioskowana wysokość refundowanych wynagrodzeń: ……..………………….....zł. (nie więcej niż 750 zł).

III.

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ W FORMIE SUBSYDIÓW PŁACOWYCH NA REKRUTACJĘ PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI I BARDZO NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI: Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacone od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy w 24 miesięcy w

przypadku rekrutacji pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz za okres

przypadku rekrutacji pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji. Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może

przekroczyć 50% wskazanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

1. Proponowana stawka wynagrodzenia miesięcznego (brutto): 2. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne od proponowanego wynagrodzenia:

zł. zł.

(składka emerytalna, rentowa i wypadkowa opłacana przez Pracodawcę)

3. Ogólne koszty zatrudnienia osoby bezrobotnej w okresie 1 m-ca:

zł.

(wynagrodzenie brutto + kwota składek)

4. Ogólne koszty zatrudnienia osoby bezrobotnej w okresie 12 lub 24 m-cy:

zł.

(wynagrodzenie brutto + kwota składek x 12 lub 24 m-ce)

5. Wnioskowana wysokość refundacji:

zł.

(wnioskowana kwota ref. + kwota składek ZUS od wnioskowanej kwoty ref. x liczba miesięcy ref.)

6. Udział własny organizatora w ogólnych kosztach zatrudnienia:

4

%

Klasyfikacja dostępna w Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 82 poz. 537 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania lub na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow 5/8


IV.

INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (W OKRESIE 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU): 1. Prace interwencyjne: ile umów .................., dla ilu osób ................, ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy........................................., ile z tych osób nadal pracuje........................................... 2. Staże: ile umów .................., dla ilu osób ................, ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy........................................., ile z tych osób nadal pracuje................................................................ 3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy: ile umów ........., dla ilu osób ..........., ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy............, ile z tych osób nadal pracuje..................................

V.

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 KK „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”) oświadczam, że:

1. Dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Znane są mi postanowienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy dotyczące organizowania prac interwencyjnych. 3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PUP o wszelkich zmianach danych we wniosku oraz załącznikach do wniosku. 4. ..................................................... (jestem / nie jestem – proszę wpisać właściwą odpowiedź) beneficjentem pomocy publicznej

5

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.). 5. ..............................................................

(spełniam

/

nie

spełniam

proszę

wpisać

właściwą

odpowiedź)

warunki

o dopuszczalności pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz 25) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 214 z 09.08.2008r.).

5 Beneficjent pomocy publicznej w ujęciu prawa wspólnotowego pomoc publiczna udzielana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą. Przedsiębiorca to podmiot publiczny lub prywatny, bez względu na formę i źródło finansowania, bez względu na to czy działa dla zysku, czy nie. Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza odpłatne świadczenie towarów i usług na określonym rynku. Badaniu podlega aspekt asortymentowy i geograficzny rynku. Przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą (art. 1 Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008). Beneficjent pomocy publicznej to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną (art. 2 pkt. 16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 6/8


6. Przedsiębiorstwo .............................................................. (znajduje / nie znajduje – proszę wpisać właściwą odpowiedź) się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art.1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L214 z 09.08.2008, str. 3) oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 6

ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C244 z 01.10.2004, str. 2) . 7. Kwota udzielonej pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r., Nr 5, poz. 25), w jednym roku, w przedsiębiorstwie ............................................... (przekroczy / nie przekroczy– proszę wpisać właściwą odpowiedź) 5 mln euro. 8. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o ewentualności przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy. 9. .............................................................. (otrzymałem / nie otrzymałem – proszę wpisać właściwą odpowiedź) w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku pomocy publicznej dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw. 10. .............................................................. (otrzymałem / nie otrzymałem – proszę wpisać właściwą odpowiedź) pomocy publicznej w formie kapitału podwyższonego ryzyka. 11. .............................................................. (otrzymałem / nie otrzymałem – proszę wpisać właściwą odpowiedź) pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/ Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw). 12. Zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy otrzymam pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w pkt. 9, 10 i 11. 13. .............................................................. (ciąży / nie ciąży – proszę wpisać właściwą odpowiedź) na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji (WE) uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 14. W okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku .................................................. (zostałem / nie zostałem – proszę wpisać właściwą odpowiedź)

skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych oraz ...........................

(jestem / nie jestem – proszę wpisać właściwą odpowiedź)

objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

15. .............................................................. (zalegam / nie zalegam – proszę wpisać właściwą odpowiedź), na dzień złożenia wniosku, z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 6

Nie istnieje definicja wspólnotowa „przedsiębiorstwa zagrożonego”. Jednakże dla celów wytycznych wspólnotowych, Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Dla celów w/w wytycznych, z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W art. 1 pkt.7 dodaje się również: dla celów rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008, MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, chyba że MŚP spełnia warunek określony w pkt.11. lit c.

7/8


16. ............................................................ (posiadam / nie posiadam – proszę wpisać właściwą odpowiedź) zadłużeń w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych. 17. Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie przekroczy 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 18. Jestem świadomy(-a) obowiązku zwrotu wypłaconych refundacji w przypadku naruszenia wymogów dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej (w tym z powodu nie utrzymania miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego) lub wykorzystania środków niezgodnie z umową. DEKLARUJĘ: 1. Nieprzerwane zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres minimum 12 miesięcy w przypadku pracownika znajdującego się w niekorzystnej sytuacji lub przez okres minimum 24 miesięcy w przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji w pełnym / nie pełnym wymiarze czasu pracy (pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych).

2. Skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułów ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych przysługujące pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Zostałem poinformowany, że w przypadku zawarcia umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych moje dane jako przedsiębiorcy zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z wymaganą procedurą art. 59 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w ciągu 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie zostanie zawarta umowa, w związku z brakiem odpowiednich kandydatów, wniosek zostanie wycofany z realizacji bez dodatkowego informowania wnioskodawcy. WNIOSKI WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE, Z NIEWYPEŁNIONYMI PUNKTAMI W FORMULARZU (NIEPEŁNE), BEZ KOMPLETU WYMAGANYCH ZAŁACZNIKÓW BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU PO ICH UZUPEŁNIENIU.

………………………………………………, data ……………………………………. (miejscowość)

Podpisy …………………………………………………………………… (Główny księgowy lub inna osoba prowadząca dokumentację finansową)

1.

……………………………………………………………………………….. (pieczątka i podpis Pracodawcy)

Załączniki: Formularz informacji o pomocy publicznej innej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. nr 53 poz 312) – druk w załączeniu.

2.

Sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości – jeżeli podmiot jest zobowiązany do składania w/w sprawozdania. Pozostałe podmioty inne dokumenty np. uwierzytelnione kserokopie rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym (PIT-y).

3.

W przypadku Spółki Cywilnej – kserokopia umowy spółki.

4.

Kserokopia dokumentu uprawniającego do reprezentowania Organizatora potwierdzona notarialnie. Dokument nie jest wymagany, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w dokumencie rejestrowym.

5.

W przypadku, gdy rekrutacja nie powoduje wzrostu netto pracowników, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć informację o przyczynie

6.

W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał przed dniem złożenia wniosku, a także otrzyma do dnia podpisania umowy z PUP jakąkolwiek pomoc

zwolnienia stanowisk pracy oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające przyczynę zwolnienia stanowisk pracy. publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych do objęcia pomocą, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających jaj otrzymanie. 7.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy. 8/8

Wniosek%20o%20zorganizowanie%20prac%20interwencyjnych201301241127  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/76890801-d74e-4cdd-8fdf-35d207949a27/Wniosek%20o%20zorganizowanie%20prac%20interwencyjnych201301241127.p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you