Issuu on Google+

……………………………………………………………….….. (Nazwa Pracodawcy, u którego jest realizowany staż - pieczątka) ……………………………..……………………………….….. (Imię i nazwisko bezrobotnego)

PROŚBA O UDZIELENIE DNI WOLNYCH BEZROBOTNEMU ODBYWAJĄCEMU STAŻ U PRACODAWCY*

Zwracam się z prośbą o udzielenie ……………………………………… dni wolnych w terminie od dnia ………………….………..…..……..… do dnia …..…..…..…………………….………… …………………………..……………… (podpis osoby odbywającej staż)

……………………………….………… (podpis pracodawcy)

* Pracodawca, na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż, ma obowiązek udzielić dni wolnych w wymiarze 2 dni, za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Osoba bezrobotna nabywa prawo do dni wolnych sukcesywnie po upływnie każdych kolejnych 30 dni kalendarzowych obywania stażu. W okresie pierwszych 30 dni odbywania stażu dni wolne nie przysługują. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Pracodawca ma obowiązek udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.


/Wniosek%20o%20udzielenie%20