Page 1

Nowy Tomyśl, dnia ....................................... WNIOSEK O SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Imię i nazwisko wnioskodawcy ................................................................................................................ PESEL .................................... Nr i seria dowodu osobistego ............................................................... Adres ....................................................................................................................................................... Nr telefonu ............................................................................................................................................... Nazwa i rok ukończenia uczelni .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................... Zawód wyuczony ..................................................................................................................................... Zawód ostatnio wykonywany ................................................................................................................... Posiadane dodatkowe uprawnienia ......................................................................................................... Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 69, poz. 415 z 2008 r.) oraz Rozporządzenia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i szczegółowych warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193 ze zmianami) wnioskuję o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych pod nazwą ................................................................................................................................................................... organizowanych przez ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... (pełna nazwa i adres uczelni)

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych ......................................................................................... Okres realizacji studiów podyplomowych ............................................................................................... Wysokość opłaty za studia podyplomowe ..............................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z zasadami dofinansowania studiów podyplomowych oraz przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) dotyczącymi studiów podyplomowych i zobowiązuję się do zawarcia dwustronnej umowy, w której zostaną określone warunki dofinansowania. .................................................................... (czytelny podpis wnioskodawcy) *niepotrzebne skreślić

UZASADNIENIE POTRZEBY PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


(OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA LUB INNEJ, ZGODNEJ Z KIERUNKIEM STUDIÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ): …………………………………………......................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………….........………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………………………………........... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

............................................... (czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki: 1. zaświadczenie lub imienną informację organizatora studiów podyplomowych zawierające informacje o nazwie i adresie organizatora studiów podyplomowych, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych 2. plan zajęć przewidzianych programem studiów lub harmonogram zjazdów 3. dyplom ukończenia szkoły wyższej 4. deklaracja pracodawcy

Studia%20-%20Wniosek201301290938  
Studia%20-%20Wniosek201301290938  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/5cb5c5ae-840a-43ba-89e9-9a60e4d875f6/Studia%20-%20Wniosek201301290938.doc

Advertisement